одобрен

SEBRA-2019-07-10

Уникален идентификатор:  a369579b-7c2f-476f-9a84-d1cb27832fd7

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-12 10:47:13
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-07-12 10:47:13

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4415651.7
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 5221.870000000024
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 43420.59
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 592908.55
10 xxxx Издръжка 6889470.269999998
18 xxxx Други разходи 639356.76
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 886409.55
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 24057481.1
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 13313731.33
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 6066360.32
70 xxxx Възмездно финансиране – придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ 752
88 xxxx Средства на разпореждане 1319128.15
89 xxxx Друго финансиране 5697405.49
90 xxxx Възстановени приходи 257900.78000000003
91 xxxx Теглене на BGN в брой 23000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 6507.75
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -132998.99
xxxx Трансфери за местни дейности за общини 7029275
xxxx Целева субсидия за капиталови разходи за общини 695397.87
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 3000307
xxxx Трансфери за други целеви разходи за общини 638932.78
II. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Капиталови трансфери за нефинансови предприятия, в т.ч. за изпълнение на програми за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация 123632.47
Общо:  75569252.34
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 26074.5
18 xxxx Други разходи 1061.05
90 xxxx Възстановени приходи 430
Общо:  27565.55
Министерски съвет ( 003******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 63710.52
10 xxxx Издръжка 89443.04
18 xxxx Други разходи 650
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2080
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 15020.77
88 xxxx Средства на разпореждане 237670.45
90 xxxx Възстановени приходи 25714.39
92 xxxx Закупуване на валута в брой 0
Общо:  434289.17
Сметна палата ( 005******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 98340
10 xxxx Издръжка 4025.58
Общо:  102365.58
Висш съдебен съвет ( 006******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 158110
10 xxxx Издръжка 239287.04
18 xxxx Други разходи 46008.87
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2370
90 xxxx Възстановени приходи 18947.84
Общо:  464723.75
Министерство на финансите ( 010******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 971326.58
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала -145.83
10 xxxx Издръжка -1104920.79
18 xxxx Други разходи -3144.41
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства -30172.82
88 xxxx Средства на разпореждане -433.25
90 xxxx Възстановени приходи -131415.9
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  -298906.42
Министерство на външните работи ( 011******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 7415.05
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 567.97
Общо:  7983.02
Министерство на отбраната ( 012******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 86364.96
10 xxxx Издръжка 1358708.07
18 xxxx Други разходи 136017.97
90 xxxx Възстановени приходи 163487.37
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -376181.81
Общо:  1368396.56
Министерство на вътрешните работи ( 013******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 225310
10 xxxx Издръжка 543348.1
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 12753.6
88 xxxx Средства на разпореждане 65591.97
89 xxxx Друго финансиране 1595.81
90 xxxx Възстановени приходи 50527.41
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  899126.89
Министерство на правосъдието ( 014******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 469656.7
10 xxxx Издръжка 9211.36
Общо:  478868.06
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 517856.14
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 2296.75
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1311.53
10 xxxx Издръжка 264028.46
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 261717.46
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 368725.62
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 71657.84
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 275263.87
Общо:  1762857.67
Министерство на здравеопазването ( 016******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 136246.17
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 405.18
10 xxxx Издръжка 592600.63
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 270000
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 39960
90 xxxx Възстановени приходи 1920
Общо:  1041131.98
Министерство на образованието и науката ( 017******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 288514.86
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 12702.3
10 xxxx Издръжка 222510.11
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 6994
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 25428.98
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 413732.2
88 xxxx Средства на разпореждане 68220.32
91 xxxx Теглене на BGN в брой 8000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 1012.73
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 48.9
Общо:  1047164.4
Министерство на културата ( 018******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 453760.6
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 400
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 28511.66
10 xxxx Издръжка 218847.29
18 xxxx Други разходи 48730.34
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 968.4
90 xxxx Възстановени приходи 13531.4
Общо:  764749.69
Министерство на околната среда и водите ( 019******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 70055.39
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 277.5
10 xxxx Издръжка 43617.62
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 326.94
88 xxxx Средства на разпореждане 34838.88
91 xxxx Теглене на BGN в брой 10000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 2307.02
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  161423.35
Министерство на икономиката ( 020******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 32955.32
10 xxxx Издръжка 159570.97
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 206768.67
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 4723.75
88 xxxx Средства на разпореждане 4277.57
90 xxxx Възстановени приходи 370
Общо:  408666.28
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 45592
10 xxxx Издръжка 1945865.01
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 643494.2
88 xxxx Средства на разпореждане 795440
90 xxxx Възстановени приходи 60
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  3430451.21
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 14211.02
10 xxxx Издръжка 158182.1
18 xxxx Други разходи 5
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 33721.35
90 xxxx Възстановени приходи 4736.4
Общо:  210855.87
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 22350
10 xxxx Издръжка 37872.61
90 xxxx Възстановени приходи 5810.04
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 155019.08
Общо:  221051.73
Министерство на енергетиката ( 024******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5222.56
10 xxxx Издръжка 5690.51
Общо:  10913.07
Комисия за защита на личните данни ( 034******* )
Код Описание Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 7396.63
Общо:  7396.63
Държавна агенция "Електронно управление" ( 035******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 109081.39
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 42000
Общо:  151081.39
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество ( 037******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 47700
10 xxxx Издръжка 5084.41
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1296
Общо:  54080.41
Национален статистически институт ( 041******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 9295.16
Общо:  9295.16
Съвет за електронни медии ( 044******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 9688.8
Общо:  9688.8
Kомисия за енергийно и водно регулиране ( 045******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 42950
10 xxxx Издръжка 781.09
Общо:  43731.09
Агенция за ядрено регулиране ( 046******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8538.83
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 299760
Общо:  308298.83
Комисия за финансов надзор ( 047******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 69289
10 xxxx Издръжка 8986.77
90 xxxx Възстановени приходи 276.25
Общо:  78552.02
Държавна комисия по сигурността на информацията ( 048******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 21523.57
Общо:  21523.57
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ( 053******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 51477.11
Общо:  51477.11
Национален осигурителен институт ( 055******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3021.16
10 xxxx Издръжка 91582.41
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 21328785.71
90 xxxx Възстановени приходи 1298.19
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 7.2
Общо:  21424694.67
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* )
Код Описание Сума
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 591576.27
10 xxxx Издръжка 159888.94
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1789039.57
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 87367.56
Общо:  2627872.34
Българска национална телевизия ( 061******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6485.15
10 xxxx Издръжка 37727.96
18 xxxx Други разходи 5920.81
92 xxxx Закупуване на валута в брой 3188
Общо:  53321.92
Българско национално радио ( 062******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10729.45
10 xxxx Издръжка 168520.94
89 xxxx Друго финансиране 9258
Общо:  188508.39
Българска телеграфна агенция ( 063******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 24476.1
Общо:  24476.1
Министерство на туризма ( 071******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3900.62
10 xxxx Издръжка 171262.7
Общо:  175163.32
Централна избирателна комисия ( 082******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7050.22
10 xxxx Издръжка 82567.58
Общо:  89617.8
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 28833.15
18 xxxx Други разходи 5841.76
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 80915.28
70 xxxx Възмездно финансиране – придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ 752
91 xxxx Теглене на BGN в брой 5000
Общо:  121342.19
Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 22457.85
90 xxxx Възстановени приходи 6129.42
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
Общо:  28587.27
Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция ( 122******* )
Код Описание Сума
18 xxxx Други разходи 356756.42
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 17008.14
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 78232
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 5251751.97
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 4634555.82
Общо:  10338304.35
Фонд "Сигурност на електроенергийната система" ( 124******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1467.44
Общо:  1467.44
Селскостопанска академия ( 133******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 370
10 xxxx Издръжка 65883.44
18 xxxx Други разходи 2235.11
88 xxxx Средства на разпореждане 61073.95
90 xxxx Възстановени приходи 10148.72
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 117.35
Общо:  139828.57
Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* )
Код Описание Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 300
90 xxxx Възстановени приходи 16750
Общо:  17050
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 5662065.44
Общо:  5662065.44
МТИТС - "БДЖ - Пътнически превози" ( 582******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 19788.66
Общо:  19788.66
Фонд "Гарантирани вземания на работници и служители" ( 735******* )
Код Описание Сума
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 145.34
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1308.01
Общо:  1453.35
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 62889.44
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 13814
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 126
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 54.76
Общо:  76884.2
Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив ( 802******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 86031
10 xxxx Издръжка 75
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 478499.01
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 20000
Общо:  584605.01
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ( 803******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5020.18
10 xxxx Издръжка 3268.17
Общо:  8288.35
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"- Велико Търново ( 804******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 60246.21
10 xxxx Издръжка 1460.32
Общо:  61706.53
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ( 805******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 19870.71
18 xxxx Други разходи 22678.91
Общо:  42549.62
Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе ( 811******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 15280.92
Общо:  15280.92
Технически университет - София ( 812******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 122724.13
10 xxxx Издръжка 139560.43
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 4000
Общо:  266284.56
Технически университет - Варна ( 814******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 941.17
10 xxxx Издръжка 1689.78
90 xxxx Възстановени приходи 16494.36
Общо:  19125.31
Технически университет - Габрово ( 815******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10320
88 xxxx Средства на разпореждане 21946.7
Общо:  32266.7
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 34137.18
Общо:  34137.18
Лесотехнически университет - София ( 818******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 16141.17
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 200
88 xxxx Средства на разпореждане 218.82
Общо:  16559.99
Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 23840
10 xxxx Издръжка 7938.98
90 xxxx Възстановени приходи 28100.16
Общо:  59879.14
Университет по хранителни технологии - Пловдив ( 821******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 50.65
10 xxxx Издръжка 3960
90 xxxx Възстановени приходи 702.02
Общо:  4712.67
Аграрен университет - Пловдив ( 822******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 14996.87
Общо:  14996.87
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 24226.6
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 895.1
10 xxxx Издръжка 48387.74
Общо:  73509.44
Медицински университет - София ( 831******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 29188.24
Общо:  29188.24
Медицински университет - Пловдив ( 832******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 105452.04
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 50000
90 xxxx Възстановени приходи 360
Общо:  155812.04
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна ( 833******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 14856.15
18 xxxx Други разходи 20
Общо:  14876.15
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 84398.32
18 xxxx Други разходи 14230.37
Общо:  98628.69
Икономически университет - Варна ( 842******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4296.2
88 xxxx Средства на разпореждане 606.49
90 xxxx Възстановени приходи 834.75
Общо:  5737.44
Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кр. Сарафов" - София ( 852******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 22640
10 xxxx Издръжка 8216.24
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 27290
Общо:  58146.24
Национална художествена академия - София ( 853******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 20892.17
10 xxxx Издръжка 320
Общо:  21212.17
Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 43396.38
Общо:  43396.38
Военна академия "Г. С. Раковски"- София ( 881******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1092
18 xxxx Други разходи 2344.56
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1476
Общо:  4912.56
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново ( 882******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4876.72
Общо:  4876.72
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна ( 883******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 60192.79
10 xxxx Издръжка 41674.8
Общо:  101867.59
Българска академия на науките ( 890******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 119547.41
10 xxxx Издръжка 186336.42
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2500
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 3919
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2883.23
88 xxxx Средства на разпореждане 21979.62
89 xxxx Друго финансиране 4697.58
90 xxxx Възстановени приходи 22687.96
Общо:  364551.22
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7900.97
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 1842.93
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 1332.28
10 xxxx Издръжка 95207.15
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 6942487.23
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 157208.5
Общо:  7205979.06
Национален фонд - Други международни програми ( 989******* )
Код Описание Сума
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 469392
Общо:  469392
Субсидии за общини ( 444******* )
Описание Сума
Трансфери за местни дейности за общини 7029275
Целева субсидия за капиталови разходи за общини 695397.87
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 3000307
Общо:  10724979.87
Други трансфери за общини ( 488******* )
Описание Сума
Трансфери за други целеви разходи за общини 638932.78
Общо:  638932.78
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Описание Сума
Капиталови трансфери за нефинансови предприятия, в т.ч. за изпълнение на програми за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация 123632.47
Общо:  123632.47