одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация в РИОСВ Шумен през 2019 г.

Уникален идентификатор:  a37941d9-241e-4d11-923e-1e4eced6f748

достъп заявления информация регистър риосв шумен РМС 436/2017

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-07 12:43:36
  • Създаден от: dragomir_vasilev
  • Последна промяна: 2020-01-07 12:43:36

Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им за периода 01.01.2019 – 31.12.2019 г.

Заявление № Вид на исканата информация Заявител Решение за предоставяне на достъп до информация Решение за отказ за предоставяне на достъп до информация Мотиви за отказа Обжалване Друго
журналисти граждани НПО Други
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ЗДОИ-1 от март Отчет за постъпили заявления по ЗДОИ Фондация програма достъп до информация, гр. София
Отговорено с писмо
ЗДОИ-2 от март Информация за издадени решения по ОВОС и ОС за ВЕЦ ТИЧА Л*Р*К* Отговорено с писмо
ЗДОИ-3 от май Информация, касаеща състоянието на реките, опазване на природата и управление на природните ресурси Л* Р* К* Отговорено с писмо
ЗДОИ-3(1) от май Информация, касаеща състоянието на реките, опазване на природата и управление на природните ресурси Л* Р* К* Решение №1 от 28.05.2019г
ЗДОИ-4 от юни Информ., относно одобрени/процедиращи се към моменвта ИП, планове, програми и проекти в обхвата на ЗЗ Хърсовска река Каолин ЕАД Отговорено с писмо
ЗДОИ-5 от септември Т.1 и Т.2-Предоставяне на документи във връзка с провеждане на конкурс за Началник отдел КОС; Ц*Н*Д* Решение №1/2.10.2019г По т.1 и т.2-заявителката се е запознала с изисканите документи под формата на преглед, предвид участието й в конкурса; не
Т.3-Длъжностна характеристика на Директора, за длъжността която е заемала за периода 2010-2011г По т.3- поисканата информация няма характер на обществена информация, респективно достъпът до нея е ограничен.
ЗДОИ-6 октомври Информация за ИП за строитеството на завод за изгаряне на отпадъци в кв. Дивдядово В*М*М* Отговорено с писмо
ЗДОИ-7 от декември Информация, относно годишните количества изкупени, обработени и реализирани билки и техния произход за последните 5 години(2014-2018); списък с регистрираните изкупувтелни и билкозаготвителни пунктове Е*З* Отговорено с писмо януари
ЗДОИ-8 от декември Данни от текущите планови и извънредни измервания на качеството на атмосферния въздух с мобилната станция направени през 2019г в гр. Каспичан. В това число брой измервания, измервани показатели, получени данни от измервания, предвиждан график за измерванията в гр. Каспичан за 2020г. СНЦ «Обществен център за околна среда и устойчиво развитие», гр. Варна Отговорено с писмо януари
Забележки: Информацията, която се попълва в колона № 11 “Друго” е следната:
-          Когато заявление е препратено на съответния компетентен орган (териториални поделения на МОСВ и всички останали задължени по ЗДОИ субекти) за вземане на отношение по компетентност.
-          Когато органа не разполага с исканата информация и уведомява с писмо заявителя.Когато заявлението е оставено без разглеждания поради непълноти в самото заявление или когато заявителя не е конкретизирал исканата информация.Като цяло в графата се отразяват всички случаи, в които не е изготвяно Решение за достъп/отказ за предоставяне на информация.
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте