одобрен

Списък на процедираните планове и програми по реда на ЗООС (гл. 6, раздел II) и ЗБР, попадащи в териториалния обхват на РИОСВ – Монтана

Уникален идентификатор:  a456b5e9-23b2-44ff-8e3b-ec00289d2dd6

Описание:

списъкът е актуален към 31.12.2020 г.

монтана планове програми риосв инвестиционни предложения РМС 54/2019 ЗООС

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-01-13 09:48:27
  • Създаден от: teodora_stoyanova_riosv_montana
  • Последна промяна: 2021-01-13 09:48:27

План/Програма

Възложител

Община

Землище

№ на имот

В границите на защитени зони по Натура 2000

В близост до защитени зони по Натура 2000

Прекратяване на процедура по ЕО

Решение с характер да не се извърши ЕО

Решение с характер да се извърши ЕО

Становище по ЕО с характер съгласува

Становище по ЕО с характер не съгласува

Решение по ОС с характер съгласува

Решение по ОС с характер не съгласува

Прекратяване на процедура по ОС

1 "Проект за подробен устройствен план за ПИ 063012 по КВС на землище с. Дълги дел, общ. Георги Дамяново" О. Г. Георги Дамяново с. Дълги дел 63012 0 0 0 № МО 1-ЕО/2004 г. 0 0 0 0 0 0
2 "Програма за управление на дейностите по отпадъци на община Видин" Община Видин Видин община Видин 0 0 0 0 № МО 1-ЕО/2005 г. 0 0 0 0 0 0
3 "Проект за подробен устройствен план за отреждане на площадка за изграждане на съоръжение за рециклируеми материали от битови отпадъци в община Видин" Община Видин Видин община Видин 0 0 0 0 № МО 2-ЕО/2005 г. 0 0 0 0 0 0
4 "Проект за подоробен устройствен план за отреждане на площадка за изграждане на център за рециклиране на битови отпадъци в община Видин" Община Видин Видин община Видин 0 0 0 0 № МО 3-ЕО/2005 г. 0 0 0 0 0 0
5 "План за развитие на община Белоградчик 2007 - 2013 г. и програма за неговата реализация" Община Белоградчик Белоградчик община Белоградчик 0 0 0 0 № МО 1-ЕО/2006 г. 0 0 0 0 0 0
6 "Общински план за развитие на община Лом за период 2007 - 2016 г." Община Лом Лом община Лом 0 0 0 0 № МО 2-ЕО/2006 г. 0 0 0 0 0 0
7 "Проект за частично изменение на Общ устройствен план на гр. Видин" "Лариоест" ООД Видин гр. Видин 069001 и 066001 0 0 0 № МО 3-ЕО/2006 г. 0 0 0 0 0 0
8 "Общ устройствен план на Спортно-туристически комплекс "Берковски Балкан" Община Берковица Берковица община Берковица 0 0 0 0 0 0 № МО-1-1/2006 г. 0 0 0 0
9 "Частично изменение на Общ устройствен план на Община Видин, обхващащо част от землищата на с. Покрайна и гр. Видин" "Евро Проект Инженеринг" ООД община Видин с. Покрайна и гр. Видин 0 0 0 0 № МО 1-ЕО/2007 г. 0 0 0 0 0 0
10 "Частично изменение на Общ устройствен план на гр. Видин, засягащ ПИ 179002 по картата на възстановена собственост на землище Видин" "Лариоест" ООД Видин гр. Видин 179002 0 0 0 0 0 № МО-1-3/2008 г. 0 0 0 0
11 "Частично изменение на Общ устройствен план на гр. Видин, засягащ ПИ 080006 по картата на възстановена собственост на землище Видин" "Р.Е.М Билдингс" ООД Видин гр. Видин 80006 0 0 0 0 0 № МО-1-1/2007 г. 0 0 0 0
12 "Изменение на ПУП - ПРЗ за ПИ 190033 в местносттта Шуговец по плана на гр. Видин" С. П. Видин гр. Видин 190033 0 BG0000524 0 № МО 1-ЕО/2008 г. 0 0 0 0 0 0
13 "Подробен устройствен план – план за регулация на поземлен имот № 225162, обособяване на УПИ I-225162 "за жилищни нужди”, землище на с. Бързия, общ. Берковица Предприятие "Язовири и каскади" - НЕК ЕАД Берковица с. Бързия 225162 BG0002002 BG0001040 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-16/2008 г. 0 0
14 "Лесоустройствена програма на частни гори в землището на с. Репляна, общ. Чупрене" М. М. Чупрене с. Репляна 210039; 210040; 212013; 213027; 214013; 217019; 217021; 238024 BG0002002 BG0001040 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-20/2008 г. 0 0
15 "Лесоустройствен план на Клисурски манастир" Клисурски манастир "Св. Св. Кирил и Методий" Берковица и Вършец с. Цветкова бара, с. Бързия, с. Черкаски 000009 (Цв. б.); 224072; 224073; 224074; 224080; 224124; 224125; 224127; 224128; 224083 (Б.); 310018; 310019; 310026; 310030; 312013; 314008; 317008; 3180042 (Ч.) BG0002002 BG0001040 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-21/2008 г. 0 0
16 "Проект за изменение на ПУП - ПРЗ на ПИ 10971.501.269 по кадастралната карта на гр. Видин, общ. Видин" "Видин Ритейл Център" ООД Видин гр. Видин 10971.501.269 0 0 0 № МО 1-ЕО/2010 г. 0 0 0 0 0 0
17 "Лесоустройствена програма на гори – частна собственост на физически лица" в имот с кадастрален № 271004, землище на с. Средогрив, общ. Чупрене ЕТ "Евангели-Евангелица Костова" Чупрене с. Средогрив 271004 BG0002002 BG0001040 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-5/2009 г. 0 0
18 "Лесоустройствена програма" за имот с № 736006, землище на с. Чупрене, общ. Чупрене "Лайтфаус Голф Ризорт" АД Чупрене с. Чупрене 736006 BG0002002 BG0001040 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-7/2009 г. 0 0
19 "Лесоустройствена програма" за имот с № 347070, землище на с. Видлица, общ. Георги Дамяново Н. Т. Георги Дамяново с. Видлица 347070 BG0002002 BG0001040 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-9/2009 г. 0 0
20 "Лесоустройствена програма" за имот с идентификатор 12961.411.111, землище на гр. Вършец, общ. Вършец Г. Г. Вършец гр. Вършец 12961.411.111 BG0002002 BG0001040 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-18/2009 г. 0 0
21 "Лесоустройствена програма на частни гори" в имоти в землището на с. Търговище, община Чупрене "Лайтфаус Голф Ризорт" АД Чупрене с. Търговище 261002 и 261035 BG0002002 BG0001040 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-12/2009 г. 0 0
22 "Лесоустройствена програма на частни гори" в имоти в землището на с. Средогрив, община Чупрене "Лайтфаус Голф Ризорт" АД Чупрене с. Средогрив 274008; 271022; 251029; 202011; 272005; 272022 BG0002002 BG0001040 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-13/2009 г. 0 0
23 "Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот № 225126, землище на с. Бързия, общ. Берковица" Предприятие "Язовири и каскади" - НЕК ЕАД Берковица с. Бързия 225126 BG0002002 BG0001040 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-16/2009 г. 0 0
24 "Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот № 212019, землище на с. Бързия, общ. Берковица" Предприятие "Язовири и каскади" - НЕК ЕАД Берковица с. Бързия 212019 BG0002002 BG0001040 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-17/2009 г. 0 0
25 "Лесоустройствена програма на частни гори" в имоти с №№ 105037 и 105038, землището на с. Струиндол, община Видин Е. С. Видин с. Струиндол 105037 и 105038 BG0002002 BG0001040 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-20/2009 г. 0 0
26 "Лесоустройствена програма на частни гори" в имоти с №№ 721018 и 745005, землището на с. Гюргич, община Ружинци Н. И. Ружинци с. Гюргич 721018 и 745005 BG0002002 BG0001040 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-21/2009 г. 0 0
27 "Лесоустройствена програма на гори - частна собственост на юридически лица в поземлен имот № 559001 в землището на с. Чупрене, общ. Чупрене "Лайтфаус Голф Ризорт" АД Чупрене с. Чупрене 559001 BG0002002 BG0001040 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-22/2009 г. 0 0
28 "Лесоустройствена програма на гори - частна собственост на физически лица в поземлен имот № 654047 в землището на с. Каменна Рикса, общ. Георги Дамяново С. С. Георги Дамяново с. Каменна Рикса 654047 BG0002002 BG0001040 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-23/2009 г. 0 0
29 "Лесоустройствен план на манастирски гори" в поземлен имот № 406007, землище на с. Железна, общ. Чипровци Чипровски манастир "Св. Иван Рилски" Чипровци с. Железна 406007 BG0002002 BG0001040 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-24/2009 г. 0 0
30 "Лесоустройствена програма на частни гори" в поземлен имот с № 12961.417.85, землището на гр. Вършец, община Вършец Б. И. Вършец гр. Вършец 12961.417.85 BG0002002 BG0001040 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-25/2009 г. 0 0
31 "Лесоустройствена програма на гори - частна собственост на физически лица в имот с кадастрален № 065017 в землището на с. Помеждин, общ. Георги Дамяново И. К. Георги Дамяново с. Помеждин № 065017 BG0001040 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-26/2009 г. 0 0
32 "Подробен устройствен план на поземлен имот с № 179019 в м. Крайще, землище на с. Бойница, община Бойница, област Видин" "ГОТИ 78" ООД Бойница с. Бойница 179019 0 BG0000523  0 № МО 2-ЕО/2010 г. 0 0 0 0 0 0
33 "Подробен устройствен план на поземлен имот с № 179020 в м. Крайще, землище на с. Бойница, община Бойница, област Видин" "ГОТИ 78" ООД Бойница с. Бойница 179020 0 BG0000523  0 № МО 3-ЕО/2010 г. 0 0 0 0 0 0
34 "Проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с № 066018 в м. Площа, землище на с. Макреш, община Макреш, област Видин" "Био Енергийни Технологии" ЕООД Макреш с. Макреш № 066018 0 BG0000521 0 № МО 4-ЕО/2010 г. 0 0 0 0 0 0
35 "Проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с № 066016 в местността Площа, землище на с. Макреш, община Макреш, област Видин" "Био Енергийни Технологии" ЕООД Макреш с. Макреш № 066016 0 BG0000521 0 № МО 5-ЕО/2010 г. 0 0 0 0 0 0
36 "Проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с № 066015 в м. Площа, землище на с. Макреш, община Макреш, област Видин" "Кюбю Енерджи" ЕООД Макреш с. Макреш № 066015 0 BG0000521 0 № МО 6-ЕО/2010 г. 0 0 0 0 0 0
37 "Проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с № 066014 в м. Площа, землище на с. Макреш, община Макреш, област Видин" "Джирасоле" ЕООД Макреш с. Макреш № 066014 0 BG0000521 0 № МО 7-ЕО/2010 г. 0 0 0 0 0 0
38 "Проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с № 066017 в м. Площа, землище на с. Макреш, община Макреш, област Видин" "Сънрок Енерджи" ООД Макреш с. Макреш № 066017 0 BG0000521 0 № МО 8-ЕО/2010 г. 0 0 0 0 0 0
39 "Подробен устройствен план на поземлен имот с №523028, м. Греда, землището на с. Расово, община Медковец, за промяна предназначението на земеделска земя "за фотоволтаична инсталация" "Расово Енерджи" ЕООД Медковец с. Расово 523028 0 0 0 № МО 9-ЕО/2010 г. 0 0 0 0 0 0
40 "Подробен устройствен план на поземлен имот с №523029, м. Греда, землището на село Расово, община Медковец, за промяна предназначението на земеделска земя "за фотоволтаична инсталация" Ч. М. Медковец с. Расово 523029 0 0 0 № МО 10-ЕО/2010 г. 0 0 0 0 0 0
41 "Подробен устройствен план на поземлен имот с №523027, м. Греда, землището на село Расово, община Медковец, за промяна предназначението на земеделска земя "за фотоволтаична инсталация" "Фючър РД" ЕООД Медковец с. Расово 523027 0 0 0 № МО 11-ЕО/2010 г. 0 0 0 0 0 0
42 "Подробен устройствен план - план за регулация на поземлен имот с № 056007 в м. Добравата, землище на гр. Кула, община Кула, област Видин, за урегулирането му в УПИ II 056007, кв. 56 с предназначение "за фотоволтаична инсталация" "ЕП Корп Пропъртис" ООД Кула гр. Кула № 056007 0 0 0 № МО 12-ЕО/2010 г. 0 0 0 0 0 0
43 "Подробен устройствен план - план за регулация на поземлен имот с № 056008 в м. Добравата, землище на гр. Кула, община Кула, област Видин, за урегулирането му в УПИ II 056008, кв. 56 с предназначение "за фотоволтаична инсталация" "ЕП Корп Пропъртис" ООД Кула гр. Кула № 056008 0 0 0 № МО 13-ЕО/2010 г. 0 0 0 0 0 0
44 "Проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване и промяна на предназначението "за фотоволтаичен парк"на имот № 500463 в землището на с. Мокреш, община Вълчедръм, област Монтана "Кутловица 99" ЕООД Вълчедръм с. Мокреш 500463 0 0 0 № МО 14-ЕО/2010 г. 0 0 0 0 0 0
45 "Проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване и промяна на предназначението "за фотоволтаичен парк"на имот № 500471 в землището на с. Мокреш, община Вълчедръм, област Монтана "Прогрес М-2000" ЕАД Вълчедръм с. Мокреш 500471 0 0 0 № МО 15-ЕО/2010 г. 0 0 0 0 0 0
46 "Проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване и промяна на предназначението "за фотоволтаичен парк" на имот № 500472 в землището на с. Мокреш, община Вълчедръм, област Монтана "М Солар Плант 1" ЕООД Вълчедръм с. Мокреш 500472 0 0 0 № МО 16-ЕО/2010 г. 0 0 0 0 0 0
47 "Проект за подробен устройствен план - план за застрояване на имот с № 043135, м. Връхци, землището на с. Смоляновци, общ. Монтана" "Роберг" ООД Монтана с. Смоляновци № 043135 0 0 0 № МО 17-ЕО/2010 г. 0 0 0 0 0 0
48 "Лесоустройствена програма за гори - частна собственост на физически лица" в имот с кадастрален № 12961.415.43 в землището на гр. Вършец, общ. Вършец С. Б. Вършец гр. Вършец 12961.415.43 BG0002002 BG0001040 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-5/2010 г. 0 0
49 "План-извлечение за промяна вида и/или интензивността на сечта" в отдели 38а, 43в, 44г, 47в, 84а, 85а, 453б и 157е от територията на УОГС "Петрохан", землище на с. Бързия, общ. Берковица Учебно-опитно горско стопанство "Петрохан" Берковица с. Бързия отдели 38а, 43в, 44г, 47в, 84а, 85а, 453б и 157е от територията на УОГС "Петрохан" BG0002002 BG0001040 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-10/2010 г. 0 0
50 "Лесоустройствена програма на частни гори" за имот с кад. №238035, землище на с. Раяновци, общ. Белоградчик С. С. Белоградик с. Раяновци 238035 BG0002002 BG0001040 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-18/2010 г. 0 0
51 "Лесоустройствена програма" за имот с идентиф. № 48475.132.5, землище на с. Митровци, общ. Чипровци Б. Я. Чипровци с. Митровци 48475.132.5 BG0002002 BG0001040 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-17/2010 г. 0 0
52 "Лесоустройствена програма" за имот № 101002, землище на с. Кладоруб, общ. Димово Н. Н. Димово с. Кладоруб 101002 BG0000521 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-15/2010 г. 0 0
53 "Лесоустройствена програма" за имот № 101003, землище на с. Кладоруб, общ. Димово Н. Н. Димово с. Кладоруб 101003 BG0000521 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-16/2010 г. 0 0
54 "Лесоустройствена програма" за имоти с № № 208016 и 210025, землище на с. Бързия, общ. Берковица А. С. Берковица с. Бързия 208016 и 210025 BG0002002 BG0001040 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-13/2010 г. 0 0
55 "Лесоустройствена програма" за имот с идентиф. № 12961.414.84, землище на гр. Вършец, общ. Вършец И. Г. Вършец гр. Вършец 12961.414.84 BG0002002 BG0001040 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-12/2010 г. 0 0
56 "Лесоустройствена програма за гори, собственост на Църковно настоятелство - гр. Белоградчик" за имот № 188041, землище на с. Стакевци, общ. Белоградчик Църковно настоятелство към Белоградчишка Духовна околия Белоградик с. Стакевци 188041 BG0002002 BG0001040 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-9/2010 г. 0 0
57 "Лесоустройствен план на частни гори" за парцел с кад. № 242002, землище на с. Раяновци, общ. Белоградчик Д. П. Белоградик с. Раяновци 242002 BG0002002 BG0001040 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-8/2010 г. 0 0
58 "Лесоустройствена програма за частни гори" за имоти с кад № 28053, землище на с. Праужда и кад. № 216019, землище на с. Граничак, общ. Белоградчик П. П. Белоградик с. Праужда и с. Граничак 28053 и 216019 BG0002002 BG0001040 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-19/2010 г. 0 0
59 "Лесоустройствена програма за частни гори" за имот с кад № 22206, землище на с. Винище, общ. Монтана С. С. Монтана с. Винище 22206 BG0002002 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-20/2010 г. 0 0
60 "Лесоустройствена програма на гори, собственост на "Екотекника" ЕООД в имот с кад № 200027, землище на с. Белотинци, общ. Монтана "Екотекника" ЕООД Монтана с. Белотинци 200027 BG0002002 BG0001040 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-21/2010 г. 0 0
61 "Лесоустройствена програма за частна гори" в имот с кад № 179175, землище на с. Смоляновци, общ. Монтана М. В. Монтана с. Смоляновци 179175 BG0002002 BG0001040 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-22/2010 г. 0 0
62 "Лесоустройствена програма за частни гори"за имоти кад №№ 210017 и 210020, землище на с. Бързия, общ. Берковица Е. Н. Берковица с. Бързия 210017 и 210020 BG0002002 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-23/2010 г. 0 0
63 "Лесоустройствена програма"за имот с № 215011, землище на с. Раяновци, общ. Белоградчик П. П. Белоградик с. Раяновци 215011 BG0001040 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-25/2010 г. 0 0
64 "Проект за частично изменение на ПУП - ПРЗ" на УПИ II 417, кв. 38, с. Долни Лом, общ. Чупрене М. А. Чупрене с. Долни Лом УПИ II 417, кв. 38 BG0002002 BG0001040 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-32/2010 г. 0 0
65 "Лесоустройствена програма за гори"за имот с кад. № 03928.165.4, землище на гр. Берковица, общ. Берковица И. К. Берковица гр. Берковица № 03928.165.4 BG0002002 BG0001040 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-26/2010 г. 0 0
66 "Лесоустройствена програма на гори, собственост на Чипровски манастир"за имот с кад. № 119024, землище на с. Митровци, общ. Чипровци Чипровски манастир "Св. Иван Рилски" Чипровци с. Митровци 119024 BG0001040 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-33/2010 г. 0 0
67 "Лесоустройствена програма на частни гори"за имот с кад. № 12961.417.114, землище на гр. Вършец, общ. Вършец В. Д. Вършец гр. Вършец 12961.417.114 BG0002002 BG0001040 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-31/2010 г. 0 0
68 "Лесоустройствен план на горите и незалесените горски земи", собственост на Българско училищно настоятелство - Берковица в землището на гр. Берковица, II-ри Горскостопански участък на ДГС - Берковица Българско училищно настоятелство - Берковица Берковица гр. Берковица II-ри Горскостопански участък на ДГС - Берковица BG0002002 BG0001040 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-28/2010 г. 0 0
69 "Лесоустройствена програма на частни гори" за имот с кад. № 251137, землище на с.Меляне, общ. Георги Дамяново С. С. Георги Дамяново с. Меляне 251137 BG0001040 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-34/2010 г. 0 0
70 "Лесоустройствена програма на частни гори" за имот с кад. № 102010, землище на с. Лагошевци, общ. Димово И. П. Димово с. Лагошевци 102010 BG0000518 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-30/2010 г. 0 0
71 "Лесоустройствена програма на частни гори" за имот с кад. № 102014, землище на с. Лагошевци, общ. Димово И. П. Димово с. Лагошевци 102014 BG0000518 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-29/2010 г. 0 0
72 "Лесоустройствена програма на частни гори" за имот с кад. № 110043, землище на с. Струин дол, общ. Белоградчик Р. Н. Белоградчик с. Струин дол 110043 BG0001040 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-27/2010 г. 0 0
73 "ПУП - ПЗ за строеж на фотоволтаична електрогенераторна система, с инсталационна мощност 80 kW" в имот № 046025, землището на с. Киселево, общ. Брусарци Б. Б. Брусарци с. Киселево № 046025 0 0 0 № МО 5-ЕО/2011 г. 0 0 0 0 0 0
74 "ПУП - ПЗ и ПУП - ПП за елементите на техническата инфраструктура за обект: "Фотоволтаична соларна централа за производство на ел. енергия от възобновяеми източници" в поземлен имот № 517007, землището на гр. Вълчедръм "Скай Солар СПВ 2" ЕООД Вълчедръм гр. Вълчедръм 517007 BG0002009 0 0 № МО 3-ЕО/2011 г. 0 0 0 0 0 0
75 "Проект на ПУП за неурегулиран имот 050002 от КВС на землище Долно Озирово, м. "Дрънката" в общ. Вършец, обл. Монтана, предвиждащ изграждане на фотоволтаична централа "Енерджи пауър" с мощност до 100 kW" "Енерджи 2011" ООД Вършец с. Долно Озирово имот 050002 0 0 0 № МО 6-ЕО/2011 г. 0 0 0 0 0 0
76 "Проект за частично изменение на ПУП - ПРЗ в обхвата на имот пл. № 042010, м. Край село, землището на с. Ново село, общ. Ново село" Ж. С. Ново село с. Ново село пл. № 042010 0 0 0 № МО 4-ЕО/2011 г. 0 0 0 0 0 0
77 "Проект за частично изменение на ПУП в обхват на имот с № 143002, м. Чобанка, землище на с. Ново село с преотреждане за "Фотоволтаична електроцентрала" Ж. С. Ново село с. Ново село 143002 0 0 0 № МО 10-ЕО/2011 г. 0 0 0 0 0 0
78 "Проект за изменение на ПУП - ПРЗ за поземлен имот № 507.344, УПИ ІІІ, кв. 68 по плана на гр. Берковица" Община Берковица Берковица гр. Берковица 507.344, УПИ ІІІ, кв. 68 0 0 0 № МО 7-ЕО/2011 г. 0 0 0 0 0 0
79 "ПУП с обхват поземлен имот с № 000025, землището на с. Дъбова махала, община Брусарци" "Синхрон 21" ООД Брусарци с. Дъбова махала № 000025 0 0 0 № МО 8-ЕО/2011 г. 0 0 0 0 0 0
80 "Горскостопански план на гори" "Силвана Форест" ЕООД Белоградчик, Бойница, Видин, Димово, Кула, Макреш, Ружинци, Чупрене общини Белоградчик, Бойница, Видин, Димово, Кула, Макреш, Ружинци, Чупрене гори BG0002002, BG0001040, BG0000521, BG0000500, BG0000518, BG0000339, BG0000523,BG0000340,BG0000522 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-5/2011 г. 0 0
81 "Лесоустройствен план на гори" в имоти с кад. №№ 12961.409.3 и 12961.409.3, землище на гр. Вършец Църковно настоятелство - гр. Вършец Вършец гр. Вършец 12961.409.3 и 12961.409.3 BG0002002 BG0001040 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-6/2011 г. 0 0
82 "Проект за частично изменение на ОУП на гр. Видин и ПУП-ПРЗ на поземлени имоти с идентификатори 10971.503.400 и 10971.503.401 по КК на гр. Видин, урегулирани като УПИ ХІ-5579 и УПИ Х-5579,1010 в кв. 551, к-с Панония, гр. Видин" Т. Т. Видин гр. Видин 10971.503.400 и 10971.503.401 0 0 0 № МО 1-ЕО/2012 г. 0 0 0 0 0 0
83 "Проект за изменение на ОУП на гр. Видин в частта на поземлен имот с идентификатор 10971.512.220 по КК на гр. Видин, от "за транспорт и комуникация" в "за обществено обслужване" Ф. А. Видин гр. Видин 10971.512.220 0 BG0000524 0 № МО 3-ЕО/2012 г. 0 0 0 0 0 0
84 "Проект за Частично изменение на действащия ОУП на гр. Видин в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 10971.509.2 и 10971.509.3, гр. Видин" С. К. и А. К. Видин гр. Видин 10971.509.2 и 10971.509.3 0 BG0000524 0 № МО 9-ЕО/2013 г. 0 0 0 0 0 0
85 "Горскостопански план на горски територии" в общ. Берковица Община Берковица Берковица гр. Берковица, с. Бальовица, с. Боровци, с. Замфирово, с. Бързия имоти от землищата на гр. Берковица, с. Бальовица, с. Боровци, с. Замфирово, с. Бързия BG0002002 BG0001040 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-3/2012г. 0 0
86 "Горскостопанска програма" за имот с кад. № 12961.409.8, землище на гр. Вършец, общ. Вършец Църковно настоятелство - гр. Вършец Вършец гр. Вършец 12961.409.8 BG0002002 BG0001040 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-4/2012г. 0 0
87 "Изработване на ПУП - ПЗ за части от имоти №№ 098003 и 235001 в землището на с. Дългоделци, общ. Якимово" Община Якимово Якимово с. Дългоделци №№ 098003 и 235001 BG0000509 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-5/2012г. 0 0
88 "ПУП – ПРЗ, включващ разделяне на УПИ ХVІІ, кв. 121 по плана на гр. Монтана и образуване на два нови урегулирани поземлени имота – УПИ ХVІІІ и УПИ ХІХ с отреждане „за обществено обслужване” "АЛФА БИЛДИНГ ИНВЕСТ" ООД Монтана гр. Монтана УПИ ХVІІ, кв. 121 0 BG0002002; BG0001040; BG0001037 0 № МО 1-ЕО/2013 г. 0 0 0 0 0 0
89 "Проект за изменение на ОУП на община Видин в частта на ПИ с № 000358 и ПИ с № 000360, м. Кошаран, землището на гр. Дунавци" Община Видин Видин гр. Дунавци № 000358 и № 000360 0 BG0000498 0 № МО 2-ЕО/2013 г. 0 0 0 0 0 0
90 "Общ устройствен план (ОУП) на община Белоградчик" Община Белоградчик Белоградчик територията на общ. Белоградчик територията на общ. Белоградчик BG0002002; BG0001040; BG0000521 0 0 0 0 № МО 6-8/2017 г. 0 0 0 0
91 "Проект за изменение на ПУП – ПРЗ, в обхват УПИ V, кв. 7 по плана на гр. Монтана" "Еврокомпакт" ЕООД Монтана гр. Монтана УПИ V, кв. 7 0 BG0002002; BG0001040; BG0001037 0 № МО 3-ЕО/2013 г. 0 0 0 0 0 0
92 "Проект за изменение на Общ устройствен план на община Видин в частта на имот с № 088015, м. Ла под, землище на с. Антимово за промяна на предназначението от "рекреационни гори и лесопаркове" в "за обществено обслужване" "БУЛПЕТРОЛ ТРЕЙД" ЕООД Видин с. Антимово № 088015 0 BG0002067; BG0000552 0 № МО 5-ЕО/2013 г. 0 0 0 0 0 0
93 "Проект за изменение на Общ устройствен план на община Видин в частта на ПИ 085100, м. Ла под, землище на с. Антимово за промяна предназначението от "рекреационни гори и лесопаркове" в "за обществено обслужване" В. А. Видин с. Антимово № 085100 0 BG0002067; BG0000552 МО 10 - П/2016 г. 0 0 0 0 0 0 0
94 "Проект за изменение на ПУП – ПРЗ и промяна предназначението "за обществено обслужване - обществен паркинг и пазар за животни" на УПИ V-874, VІ-875 и VІІ-869, кв. 74 по плана на гр. Вълчедръм Община Вълчедръм Вълчедръм гр. Вълчедръм УПИ V-874, VІ-875 и VІІ-869, кв. 74 0 BG0000336; BG0002009 0 № МО 6-ЕО/2013 г. 0 0 0 0 0 0
95 "Проект за изменение на ПУП - ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 48489.2.505 по кадастралната карта на гр. Монтана в м. Гламата" "Технологичен парк" ЕООД Монтана гр. Монтана 48489.2.505 0 BG0001037 0 № МО 4-ЕО/2013 г. 0 0 0 0 0 0
96 "Общ устройствен план (ОУП) на община Якимово" Община Якимово Якимово територията на общ. Якимово територията на общ. Якимово BG0000509 0 0 0 0 № МО 1-1/2015 г. 0 0 0 0
97 "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Монтана" Община Монтана Монтана гр. Монтана гр. Монтана 0 BG0002002; BG0001040; BG0001037 0 № МО 7-ЕО/2013 г. 0 0 0 0 0 0
98 "Интегриран план за градско възстановяване и развиттие на гр. Лом" Община Лом Лом гр. Лом гр. Лом BG0000503 0 0 № МО 8-ЕО/2013 г. 0 0 0 0 0 0
99 "Проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ І-31, кв. 42 по плана на с. Чичил, общ. Кула за промяна на предназначението от "за фотоволтаична електроцентрала с трафопостове" в за "туристическо ваканционно селище - интегриран селски туризъм" "ГРЮНЕ ЦУКУНФТ" ООД Кула с. Чичил УПИ І-31, кв. 42 0 BG0000500 МО 12 - П/2016 г. 0 0 0 0 0 0 0
100 "Изработване на Общ устройствен план (ОУП) на община Вълчедръм" Община Вълчедръм Вълчедръм територията на общ. Вълчедръм територията на общ. Вълчедръм BG0000199; BG0000336; BG0000509; BG0000527; BG0002007; BG0002008; BG0002009; BG0002104 0 0 0 0 № МО 4-4/2018 г. 0 0 0 0
101 "Изработване на Общ устройствен план (ОУП) на община Бойчиновци" Община Бойчиновци Бойчиновци територията на общ. Бойчиновци територията на общ. Бойчиновци BG0000517; BG0001037 0 0 0 0 МО 1-2/2019 г. 0 0 0 0
102 "Изработване на Общ устройствен план (ОУП) на община Георги Дамяново" Община Георги Дамяново Георги Дамяново територията на общ. Г. Дамяново територията на общ. Г. Дамяново BG0002002; BG0001040 0 0 0 0 МО 2-3/2019 г. 0 0 0 0
103 "Изработване на Общ устройствен план (ОУП) на община Чипровци" Община Чипровци Чипровци територията на общ. Чипровци територията на общ. Чипровци BG0002002; BG0001040 0 0 0 0 МО 1-1/2016 г. 0 0 0 0
104 "Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Видин" Община Видин Видин гр. Видин гр. Видин 0 BG0000524 0 МО 10-ЕО/2013 г. 0 0 0 0 0 0
105 "Изработване на Общ устройствен план (ОУП) на община Кула" Община Кула Кула територията на общ. Кула територията на общ. Кула BG0000500; BG0000523; BG0000340 0 0 0 0 МО 2-2/2018 г. 0 0 0 0
106 "Проект за изменение на ОУП на гр. Видин в обхвата на ПИ № 10971.409.2, като се промени предназначението на територията от "Други селскистопанки дейности" в "Предимно производствена дейност-ПП" и в обхвата на ПИ № 10971.87.4, като се промени предназначението на територията от "Перспективни зони за обслужващи дейности" в "Предимно производствена дейност-ПП" "СТЕФИ" ЕООД Видин гр. Видин 10971.409.2 и 10971.409.2 0 BG0000524 0 МО 11-ЕО/2013 г. 0 0 0 0 0 0
107 "ПУП-ПР за разширение на гробищен парк в УПИ І, кв. 66, с. Крива бара, общ. Брусарци" Община Брусарци Брусарци с. Крива бара УПИ І, кв. 66 0 BG0000503 0 МО 13-ЕО/2013 г. 0 0 0 0 0 0
108 "Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-3892, кв. 586 по плана на ЗПЗ гр. Видин" "Фрукт-Н" ЕООД Видин гр. Видин УПИ VІІІ-3892, кв. 586 0 BG0000524 0 МО 12-ЕО/2013 г. 0 0 0 0 0 0
109 "ПУП-ПРЗ с обхват: ПИ № 205014 в м. Градището, землище с. Говежда, общ. Георги Дамяново за промяна предназначението на земя от Държавен горски фонд за изграждане на транспортна инфраструктура и укрепващи съоръжения и ПУП - ПП за изграждане на въздушно ел. захранване за нуждите на поземлен имот с № 062094 в м. Бранкьов борд, землище с. Говежда, общ. Георги Дамяново" "ЕКОИНД" АД Георги Дамяново с. Говежда 205014 и 062094 BG0001040 0 0 МО 1-ЕО/2014 г. 0 0 0 0 0 0
110 "Промяна предназначението на ПИ 03928.52.46 в м. Калешница по действащата кадастрална карта на гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана "за довеждаща инфраструктура за ПСОВ" Община Берковица Берковица гр. Берковица 03928.52.46 0 0 МО 11-П/2016 г. 0 0 0 0 0 0 0
111 "Промяна предназначението на земеделска земя за изградена и въведена в експлоатация мобилна телекомуникационна базова станция на оператор Vivacom" в ПИ № 025394, землище на с. Белотинци, общ. Монтана "БТК" АД Монтана с. Белотинци № 025394 BG0002002 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-1/2013 г. 0 0
112 "Горскостопански план на горски територии, собственост на община Георги Дамяново" Община Георги Дамяново Георги Дамяново с. Дълги дел, с. Говежда, с. Гаврил Геново,,с. Дива Слатина, с. Копиловци, с. Каменна Рикса, с. Помеждин горскостопански участъци "Дълги дел", "Говежда" и "Георги Дамяново" BG0002002; BG0001040 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-4/2013 г. 0 0
113 "Изработване на Общ устройствен план (ОУП) на община Монтана" Община Монтана Монтана територията на общ. Монтана територията на общ. Монтана BG0002002; BG0001040; BG0001037 0 0 0 0 МО 3-3/2017 г. 0 0 0 0
114 "Изработване на ПУП-ПРЗ на УПИ ХLІІІ, кв. 5 (ПИ с идентификатор 48489.5.500) по плана на гр. Монтана" "Дел-Гос" ООД Монтана гр. Монтана УПИ ХLІІІ, кв. 5 (48489.5.500) BG0002002; BG0001040; BG0001037 0 0 МО 3-ЕО/2014 г. 0 0 0 0 0 0
115 "Проект на ПУП - ПРЗ за промяна предназначението на УПИ ІІІ-61, кв. 47 по плана на с. Замфир, община Лом от "жилищно строителство" в "за обществено обслужване" Община Лом Лом с. Замфир УПИ ІІІ-61, кв. 47 0 0 МО 13-П/2016 г. 0 0 0 0 0 0 0
116 "Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Видин за ПИ с идентификатор 10971.82.69 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Видин, м. Алимана" С. С. Видин гр. Видин 10971.82.69 0 BG0000524 0 МО 2-ЕО/2014 г. 0 0 0 0 0 0
117 "Разширение на гробищен парк в гр. Брусарци, общ. Брусарци, м. Червен брег" Община Брусарци Брусарци гр. Брусарци № 000337 0 BG0000503 0 МО 4-ЕО/2014 г. 0 0 0 0 0 0
118 "Изработване на Общ устройствен план (ОУП) на община Брусарци" Община Брусарци Брусарци територията на общ. Брусарци територията на общ. Брусарци BG0000503 0 0 0 0 МО 3-4/2019 г. 0 0 0 0
119 "ПУП-ПП за обект: МВЕЦ "Енигма" в землището на с. Долни Лом, общ. Чупрене, обл. Видин, имот 22424.51.37, м. Средно селище, включващ подобекти: "Осигуряване преминаване и прокарване на напорен тръбопровод за МВЕЦ "Енигма" и "Осигуряване присъединяване към ел. енергия от стълб № 213 на въздушен електропоровод 20 kV "Белановец" "Енигма" ЕООД Чупрене с. Долни Лом 22424.51.37 BG0002002; BG0001040 0 0 МО 5-ЕО/2014 г. 0 0 0 0 0 0
120 "Изработване на Общ устройствен план (ОУП) на община Бойница" Община Бойница Бойница територията на общ. Бойница територията на общ. Бойница BG0000339; BG0000523 0 0 0 0 МО 2-2/2017 г. 0 0 0 0
121 "Изменение на ОУП в обхват ПИ 180043, землище на гр. Дунавци, общ. Видин, обл. Видин за промяна предназначението на територията от "Земеделска земя" в "предимно производствена зона" Б. Ч. Видин гр. Дунавци 180043 BG0000498 0 0 МО 6-ЕО/2014 г. 0 0 0 0 0 0
122 "Изработване на ПУП -ПРЗ на ПИ 109012 в землището на с. Иново, общ. Видин, обл. Видин" И. Т. Видин с. Иново 109012 0 BG0000524 0 МО 11-ЕО/2014 г. 0 0 0 0 0 0
123 "Изработване на Общ устройствен план (ОУП) на община Берковица" Община Берковица Берковица територията на общ. Берковица територията на общ. Берковица BG0002002; BG0001040;BG0002090 0 0 0 0 МО 1-1/2017 г. 0 0 0 0
124 "Изработване на общ устройствен план (ОУП) на Община Димово" Община Димово Димово територията на общ. Димово територията на общ. Димово BG 0001040; BG 0000497; BG 0000518; BG 0000521; BG 0000182; BG 0000532; BG 0002002 0 0 0 0 МО 2-3/2016 г. 0 0 0 0
125 "Изграждане на обекти за производствени и складови дейности" в новообразувани имоти № 4.619 и № 4.620 в землището на гр. Монтана, м. Мало поле Т. П. Монтана гр. Монтана 4.619 и 4.620 0 BG0001037 0 МО 7-ЕО/2014 г. 0 0 0 0 0 0
126 Общински план за развитие 2014-2020 г. на община Бойница Община Бойница Бойница територията на общ. Бойница територията на общ. Бойница BG0000339; BG0000523 0 0 МО 8-ЕО/2014 г. 0 0 0 0 0 0
127 "ПУП за промяна предназначението на земеделска земя и застрояване на ПИ № 48489.4.537, м. Лъката по КК на гр. Монтана от земеделска земя в "за търговия и обществено обслужване" К. И.и И. И. Монтана гр. Монтана 48489.4.537 0 BG0001037 0 МО 10-ЕО/2014 г. 0 0 0 0 0 0
128 "Изработване на Общ устройствен план (ОУП) на община Чупрене" Община Чупрене Чупрене територията на общ. Чупрене територията на общ. Чупрене BG0002002; BG0001040 0 0 0 0 текуща процедура 0 0 0 0
129 "Изработване на Общ устройствен план (ОУП) на община Вършец" Община Вършец Вършец територията на общ. Вършец територията на общ. Вършец BG0002002; BG0001040; BG0002090; BG0000593; BG0002053; BG0000166 0 МО 27-П/2016 г. 0 0 0 0 0 0 0
130 "Изработване на Общ устройствен план (ОУП) на община Медковец" Община Медковец Медковец територията на общ. Медковец територията на общ. Медковец BG0000503 0 0 0 0 МО 2-2/2015 г. 0 0 0 0
131 "Изработване на Общ устройствен план (ОУП) на община Лом" Община Лом Лом територията на общ. Лом територията на общ. Лом BG0000526; BG0000519; BG0000182; BG0000503; BG0000199; BG0002006; BG0002104 0 0 0 0 МО 5-5/2018 г. 0 0 0 0
132 "Изработване на Общ устройствен план (ОУП) на община Макреш" Община Макреш Макреш територията на общ. Макреш територията на общ. Макреш BG 0001040; BG 0002002; BG0000498; BG0000521 0 0 0 0 МО 4-4/2017 г. 0 0 0 0
133 "Общински план за развитие (ОПР) на община Берковица" Община Берковица Берковица територията на общ. Берковица територията на общ. Берковица BG0002002; BG0001040;BG0002090 0 0 МО 12-ЕО/2014 г. 0 0 0 0 0 0
134 "ПУП-ПРЗ за нов гробищен парк - гр. Видин" Община Видин Видин гр. Видин 10971.86.6 BG0000524 0 0 МО 9-ЕО/2014 г. 0 0 0 0 0 0
135 "Изработване на Общ устройствен план (ОУП) на община Брегово" Община Брегово Брегово територията на общ. Брегово територията на общ. Брегово BG0000507; BG0000339; BG0000525; BG0000631 0 0 0 0 МО 6-6/2018 г. 0 0 0 0
136 "Общински план за развитие на община Брегово за периода 2014-2020 г." Община Брегово Брегово територията на общ. Брегово територията на общ. Брегово BG0000507; BG0000339; BG0000525; BG0000631 0 0 МО 13-ЕО/2014 г. 0 0 0 0 0 0
137 "Общ устройствен план (ОУП) на община Грамада" Община Грамада Грамада територията на общ. Грамада територията на общ. Грамада BG0000498; BG0000522; BG0000500; BG0000521 0 0 0 0 текуща процедура 0 0 0 0
138 "Проект за изменение на ОУП на гр. Видин в обхвата на ПИ с идентификатор 10971.158.36 по КК на гр. Видин, за промяна предназначението от "обработваеми земеделски земи" в "производствени дейности" "ТСС - СТИЛ" ООД Видин гр. Видин 10971.158.36 0 BG0000524 0 МО 2-ЕО/2015 г. 0 0 0 0 0 0
139 "ПУП-ПРЗ за изменение на действащия план на гр. Вълчедръм с обхват кв. 8, кв. 12а, кв. 12б и кв. 132" Община Вълчедръм Вълчедръм гр. Вълчедръм кв. 8, кв. 12а, кв. 12б и кв. 132 0 BG0002009 0 МО 4-ЕО/2015 г. 0 0 0 0 0 0
140 "Проект за частично изменение на ОУП на гр. Видин в обхвата на ПИ с идентификатор 10971.81.97 по КК и КР на гр. Видин, м. Алимана" К. В. Видин гр. Видин 10971.81.97 BG0000524 0 0 МО 5-ЕО/2015 г. 0 0 0 0 0 0
141 "Изработване на общ устройствен план (ОУП) на община Ружинци" Община Ружинци Ружинци територията на общ. Ружинци територията на общ. Ружинци BG0002002; BG0001040;BG0000503 0 0 0 0 текуща процедура 0 0 0 0
142 "ПУП - ПРна поземлени имоти с №№ 002047 и 299007 по КВС на с. Горни Лом, общ. Чупрене" Община Чупрене Чупрене с. Горни Лом №№ 002047 и 299007 BG0002002; BG0001040 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-1/2014 г. 0 0
143 "Горскостопански план на горите, собственост на община Чипровци" Община Чипровци Чипровци гр. Чипровци, с. Мартиново, с. Бели мел, с. Горна Лука, с. Железна, с. Горна Ковачица, с. Равна, с. Митровци, с. Превела територията на ТП ДГС Чипровци BG0002002; BG0001040 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-2/2014 г. 0 0
144 "Горскостопански план на горите, собственост на община Видин" Община Видин Видин селата в общ. Видин територията на ДГС - Видин BG0000339; BG0000340; BG0000498; BG0000500; BG0000507; BG0000518; BG0000522 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-3/2014 г. 0 0
145 "ПУП - ПЗ за застрояване на имот с № 005738 в м. Млака, землище на с. Копиловци, общ. Георги Дамяново" Р. Н. и Н. Н. Георги Дамяново с. Копиловци № 005738 BG0002002; BG0001040 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-5/2014 г. 0 0
146 "Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Берковица за периода 2014-2020" Община Берковица Берковица гр. Берковица територията на гр. Берковица BG0002002; BG0001040;BG0002090 0 0 МО 1-ЕО/2015 г. 0 0 0 0 0 0
147 "Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Белоградчик" Община Белоградчик Белоградчик гр. Белоградчик територията на гр. Белоградчик BG0002002; BG0001040 0 0 МО 3-ЕО/2015 г. 0 0 0 0 0 0
148 Проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Видин в частта на поземлен имот с идентификатор 10971.159.1 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Видин, м. Кърлизите с предназ-начение „пасища и мери” в „обществено обслужване” – търговски обекти „Е-79 ОЙЛ” ЕООД Видин гр. Видин 10971.159.1 BG0000498 0 0 МО 9-ЕО/2015 г. 0 0 0 0 0 0
149 Проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ І, кв. 88 по плана на гр. Монтана, за промяна конкретното предназначение на УПИ І от "За обувен завод" в "За обувен завод, друга безвредна производствена дейност, спортна дейност, обществено обслужване и диализен център" "Тримона" АД Монтана гр. Монтана УПИ І, кв. 88 0 BG0001037 0 МО 6-ЕО/2015 г. 0 0 0 0 0 0
150 "Изграждане на център за безвъзмездно предаване на събрани отпадъци от домакинствата, в т. ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци, в гр. Монтана" в поземлен имот с идентификатор 48489.5.218 по КК и КР на гр. Монтана Община Монтана Монтана гр. Монтана 48489.5.218 0 0 0 МО 8-ЕО/2015 г. 0 0 0 0 0 0
151 Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Видин в частта на ПИ 10971.86.7 по кадастралната карта на гр. Видин "АВА ТРАНС" ООД Видин гр. Видин 10971.86.7 BG0000524 0 0 МО 7-ЕО/2015 г. 0 0 0 0 0 0
152 Проект за изменение на ОУП на гр. Видин с обхват ПИ с идинтификатор 10971.86.29 по КК на гр. Видин Р. К. Видин гр. Видин 10971.86.29 BG0000524 0 0 МО 8-ЕО/2017 г. 0 0 0 0 0 0
153 "Общински план за развитие на община Якимово 2015 - 2020 г." Община Якимово Якимово територията на общ. Якимово територията на общ. Якимово BG0000509 0 0 МО 10-ЕО/2015 г. 0 0 0 0 0 0
154 "Общинска програма за управление на отпадъците на Община Лом 2015-2020 г." Община Лом Лом територията на общ. Лом територията на общ. Лом BG0000526; BG0000519; BG0000182; BG0000503; BG0000199; BG0002006; BG0002104 0 0 МО 11-ЕО/2015 г. 0 0 0 0 0 0
155 "Общинска програма за опазване на околната среда на Община Чипровци за периода 2015-2020 г. с включен раздел Общинска програма за управление на отпадъците и раздел "Лечебни растения" Община Чипровци Чипровци територията на общ. Чипровци територията на общ. Чипровци BG0002002; BG0001040 0 0 МО 1-ЕО/2016 г. 0 0 0 0 0 0
156 "ПУП на ПИ №№ 024007, 024008, 024009 и 024010 по КВС на с. Протопопинци, общ. Чупрене" Община Чупрене Чупрене с. Протопопинци №№ 024007, 024008, 024009 и 024010 BG0002002; BG0001040 0 МО 1-П/2017 г. 0 0 0 0 0 0 0
157 "Горскостопански план на горите, собственост на община Макреш" Община Макреш Макреш с. Вълчек, с. Киреево, с. Макреш, с. Подгоре, с. Раковица, с. Толовица, С. Шишманово територията на ТП ДГС Видин BG0002002; BG0001040; BG0000498; BG0000521; 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-3/2015 г. 0 0
158 Бизнес-план по мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия", подмярка 6.1. "Стартова помощ за млади земеделски стопанства" от ПРСР 2015 - 2020 г. Н. Н. Георги Дамяново с. Каменна Рикса 410008 BG0002002; BG0001040 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-6/2015 г. 0 0
159 "Общински план за развитие на община Видин за периода 2014 - 2020 г." Община Видин Видин гр. Видин територията на гр.Видин BG0000518; BG0000507; BG0002067; BG0000524; BG0000532; BG0000587; BG0000339; BG0000552; BG0000340; BG0000498; BG0000522; BG0000500 0 0 МО 2-ЕО/2016 г. 0 0 0 0 0 0
160 "Програма за управление на отпадъците на община Берковица 2015-2020 г." Община Берковица Берковица територията на общ. Берковица територията на общ. Берковица BG0002002; BG0001040;BG0002090 0 0 МО 3-ЕО/2016 г. 0 0 0 0 0 0
161 "Изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ ІІ-542, УПИ ІІІ-543, УПИ ІV-497, УПИ V-544, УПИ VІ-545, УПИ VІІ-543 и УПИ VІІІ-542, кв. 68 по плана на с. Ерден, общ. Бойчиновци" М. Й. Бойчиновци с. Ерден УПИ ІІ-542, УПИ ІІІ-543, УПИ ІV-497, УПИ V-544, УПИ VІ-545, УПИ VІІ-543 и УПИ VІІІ-542, кв. 68 0 BG0001037 0 МО 4-ЕО/2016 г. 0 0 0 0 0 0
162 "Изменение на ПУП - ПРЗ на имот 037091, землище на с. Салаш, общ. Белоградчик и изменение на ПУП - ПРЗ на имот 037025, землище на с. Салаш, общ. Белоградчик "ХЕМУС АГРО 2015" ЕООД Белоградчик с. Салаш №№ 037091 и 037025 BG0002002; BG0001040 0 0 МО 5-ЕО/2016 г. 0 0 0 0 0 0
163 "Програма за управление на отпадъците на територията на община Бойница" Община Бойница Бойница територията на общ. Бойница територията на общ. Бойница BG0000339; BG0000523 0 0 МО 6-ЕО/2016 г. 0 0 0 0 0 0
164 "Изменение на общ устройствен план (ОУП) на община Видин в частта ПИ 106009 в землището на с. Бела Рада" Ц. К. Видин с. Бела Рада 106009 0 BG0000340 0 МО 7-ЕО/2016 г. 0 0 0 0 0 0
165 "Програма за управление на отпадъците на община Белоградчик 2016 - 2020 г." Община Белоградчик Белоградчик територията на общ. Белоградчик територията на общ. Белоградчик BG0002002; BG0001040; BG0000521 0 0 МО 12-ЕО/2016 г. 0 0 0 0 0 0
166 "Програма за управление на отпадъците до 2020 г. на община Монтана" Община Монтана Монтана територията на общ. Монтана територията на общ. Монтана BG0002002; BG0001040; BG0001037 0 0 МО 8-ЕО/2016 г. 0 0 0 0 0 0
167 "Проект за изменение на ПУП - ПРЗ в обхват на ПИ с идентификатор 10971.511.218 по КК на гр. Видин, урегулиран в УПИ VI "за производствено складова дейност", кв. 564, гр. Видин М. Б. Видин гр. Видин 10971.511.218 0 BG0000524 0 МО 10-ЕО/2016 г. 0 0 0 0 0 0
168 "Програма за управление на отпадъците на община Кула 2016 - 2020 г." Община Кула Кула територията на общ. Кула територията на общ. Кула BG0000500; BG0000523; BG0000340 0 0 МО 11-ЕО/2016 г. 0 0 0 0 0 0
169 "Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ІХ "за регионален център за опазване на застрашени видове от изчезване", кв. 3 по плана на с. Крапчене, общ. Монтана" Община Монтана Монтана с. Крапчене УПИ ІХ, кв. 3 0 BG0001037 0 МО 9-ЕО/2016 г. 0 0 0 0 0 0
170 "Изменение на ОУП на община Видин в обхвата на ПИ 068117 по КВС на с. Покрайна, общ. Видин" "ЕВРО ДУНАВ ГРУП" ООД Видин с. Покрайна № 068117 0 BG0000524; BG0002067 0 МО 15-ЕО/2016 г. 0 0 0 0 0 0
171 "Програма за управление на отпадъците на територията на община Димово 2016 - 2020 г." Община Димово Димово територията на общ. Димово територията на общ. Димово BG 0001040; BG 0000497; BG 0000518; BG 0000521; BG 0000182; BG 0000532; BG 0002002 0 0 МО 14-ЕО/2016 г. 0 0 0 0 0 0
172 Изменение на общ устройствен план (ОУП) на община Видин в обхват поземлен имот с идентификатор 52283.169.77 по КК на с. Новоселци И. В., Х. М., М. В. и Р. М. Видин с. Новоселци 52283.169.77 0 BG0000524 0 МО 3-ЕО/2017 г. 0 0 0 0 0 0
173 "Общ устройствен план на град Вършец" Община Вършец Вършец територията на гр. Вършец територията на гр. Вършец BG0000166; BG0001040; BG0001037 0 0 МО 1-ЕО/2017 г. 0 0 0 0 0 0
174 "Задание за изработване на проект на ПУП - ПЗ за: Животновъден комплекс в ПИ 000573 в землището на с. Доктор Йосифово с ЕКАТТЕ 21840, общ. Монтана" "Фаустина Груп" ЕООД Монтана с. Доктор Йосифово № 0573 0 BG 0001040 0 МО 19-ЕО/2016 г. 0 0 0 0 0 0
175 "ПУП - ПЗ за обединяване на ПИ с идентификатори 12961.49.52 и 12961.49.53 от КК на гр. Вършец в нов ПИ с идентификатор 12961.49.789 с промяна на предназначението "за животновъдно стопанство" и ПУП - ПП за външно ел. захранване и водопровод за овчарници в имоти с идентификатори 12961.49.52 и 12961.49.53 по КК на гр. Вършец И. К. Вършец гр. Вършец 12961.49.52 и 12961.49.53 0 BG 0001040; BG 0002053; BG 0000166 0 МО 17-ЕО/2016 г. 0 0 0 0 0 0
176 "Програма за управление на отпадъците 2016 - 2020 г. на община Вършец" Община Вършец Вършец територията на общ. Вършец територията на общ. Вършец BG0002002; BG0001040; BG0002090; BG0000593; BG0002053; BG0000166 0 0 МО 13-ЕО/2016 г. 0 0 0 0 0 0
177 "Проект на ПУП - ПРЗ на ПИ 000358 урегулиран в УПИ I, кв. 99 и ПИ 000360, ПИ 000361, урегулирани в УПИ I, кв. 119 с предназначение "за гробищен парк", м. Кошарен, землище на гр. Дунавци, обл. Видин и схеми за ел. и ВиК на гробищен парк Община Видин Видин гр. Дунавци №№ 000358, 000360, 000361 BG0000498 0 0 МО 18-ЕО/2016 г. 0 0 0 0 0 0
178 "Проект за изменение на ПУП - ПП за напорен тръбопровод на МВЕЦ "Стакевци", в землището на с. Стакевци, общ. Белоградчик, обл. Видин "СТИС" ООД Белоградчик с. Стакевци 205135; 205139; 205121; 000241; 164002; 164001; 000229; 205077; 205076; 205128; 000197; 205134; 205135 BG0002002; BG0001040 0 0 МО 16-ЕО/2016 г. 0 0 0 0 0 0
179 Изготвяне на Общ устроиствен план (ОУП) на Община Ново село Община Ново село Ново село територията на общ. Ново село територията на общ. Ново село BG0000631; BG0000525 0 0 0 0 МО 3-3/2018 г. 0 0 0 0
180 "Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ "Кула - Брегово - Бойница" СНЦ "МИГ Кула - Брегово - Бойница" Кула, Брегово, Бойница територията на общ. Кула, Брегово, Бойница територията на общ. Кула, Брегово, Бойница BG0000500; BG0000523; BG0000340; BG0000507; BG0000339; BG0000525; BG0000631 0 0 МО 20-ЕО/2016 г. 0 0 0 0 0 0
181 Общинска програма за опазване на околната среда на община Георги Дамяново за периода 2016 – 2020 г. с включен раздел Общинска програма за управление на отпадъците Община Георги Дамяново Георги Дамяново територията на общ. Г. Дамяново територията на общ. Г. Дамяново BG0002002; BG0001040 0 0 МО 12-ЕО/2017 г. 0 0 0 0 0 0
182 Проект на ПУП-ПРЗ за изменение на действащия план за регулация и застрояване на гр. Вълчедръм за УПИ І, кв. 64 Община Вълчедръм Вълчедръм гр. Вълчедръм УПИ І, кв. 64 BG0002009; BG0000336 0 0 МО 21-ЕО/2016 г. 0 0 0 0 0 0
183 Общ устройствен план (ОУП) на Туристическа и ски зона (ТСЗ) "Миджур" Община Чупрене Чупрене с. Горни Лом землище на с. Горни Лом BG0002002; BG0001040 0 0 0 0 МО 5-5/2017 г. 0 0 0 0
184 "Изменение на предварителния проект за Общ устройствен план на община Чипровци" Община Чипровци Чипровци гр. Чипровци землище на гр. Чипровци, м. Андровица BG0002002; BG0001040 0 0 0 0 МО 1-1/2018 г. 0 0 0 0
185 "Горскостопански план на горите, собственост на община Белоградчик" Община Белоградчик Белоградчик с. Праужда, с. Пролазница, с. Рабиша, с. Салаш, с. Стакевци територията на ТП ДГС Белоградчик BG0002002; BG0001040 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-4/2017 г. 0 0
186 "Горскостопански план на горите, собственост на Клисурски манастир " Св. Св. Кирил и Методий"" Клисурски манастир " Св. Св. Кирил и Методий" Берковица с. Бързия и с. Цветкова бара УОГС "Петрохан" BG0002002; BG0001040 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-6/2017 г. 0 0
187 "Общинска програма за управление на отпадъците 2016 - 2020 г." Община Чупрене Чупрене територията на общ. Чупрене територията на общ. Чупрене BG0002002; BG0001040 0 0 МО 6-ЕО/2017 г. 0 0 0 0 0 0
188 "Изменение на общ устройствен план (ОУП) на гр. Видин в обхват поземлен имот с идентификатор 10971.86.34 по КК и КР на гр. Видин" "Солей Груп" ЕООД Видин гр. Видин 10971.86.34 BG0000524 0 0 МО 7-ЕО/2017 г. 0 0 0 0 0 0
189 "Програма за опазване на околната среда в община Ружинци за периода 2016 - 2020 г." с включен раздел "Програма за управление на отпадъците" Община Ружинци Ружинци територията на общ. Ружинци територията на общ. Ружинци BG0002002; BG0001040;BG0000503 0 0 МО 2-ЕО/2017 г. 0 0 0 0 0 0
190 "Програма за управление на отпадъците на община Бойчиновци за периода 2017- 2020 г." Община Бойчиновци Бойчиновци територията на общ. Бойчиновци територията на общ. Бойчиновци BG0000517; BG0001037 0 0 МО 4-ЕО/2017 г. 0 0 0 0 0 0
191 Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение "МИГ - Западна Стара планина - Копрен - Миджур - Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново и Ружинци" Сдружение "МИГ - Западна Стара планина - Копрен - Миджур - Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново и Ружинци" Чипровци, Георги Дамяново, Чупрене, Ружинци територията на общините Чипровци, Георги Дамяново, Чупрене, Ружинци територията на общините Чипровци, Георги Дамяново, Чупрене, Ружинци BG0002002; BG0001040;BG0000339 0 0 МО 5-ЕО/2017 г. 0 0 0 0 0 0
192 "ПУП – ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 10971.510.24 по КК и КР на гр. Видин" "КЛАСИК 2000 ИНВЕСТ" ООД Видин гр. Видин 10971.510.24 0 BG0000524 0 МО 1-ЕО/2017 г. 0 0 0 0 0 0
193 "Изменение на ОУП на община Видин в обхват на имот с № 068065, м. Блато, землище на с. Покрайна" Ю. Б. Видин с. Покрайна № 068065 0 BG0000524 0 МО 11-ЕО/2017 г. 0 0 0 0 0 0
194 "Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП - ПП) за обект: "Довеждащ водопровод за обект "Водоснабдяване на село Дъбова махала" Община Брусарци Брусарци с. Дъбова махала територии от землищата на с. Дъбова махала, с. Киселево и гр. Брусарци 0 BG0000503 0 МО 10-ЕО/2017 г. 0 0 0 0 0 0
195 Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Ломˮ Сдружение с нестопанска цел "МИГ Лом" Лом територията на общ. Лом територията на общ. Лом BG0000503 0 0 МО 9-ЕО/2017 г. 0 0 0 0 0 0
196 ПУП – ПП за обект: „Външен довеждащ водопровод от съществуващ каптаж над с. Помеждин до напорен водоем V=500 м3ˮ, землище на с. Георги Дамяново и с. Помеждин Община Георги Дамяново Георги Дамяново с. Г. Дамяново и с. Помеждин територии от землищата с. Г. Дамяново и с. Помеждин BG0001040 0 0 МО 14-ЕО/2017 г. 0 0 0 0 0 0
197 ПУП – ПР и ПЗ в обхват УПИ II – „за бригадирски лагер“, кв. 144, гр. Брегово, общ. Брегово, обл. Видин Община Брегово Брегово гр. Брегово УПИ II – „за бригадирски лагер“, кв. 144 0 BG0000525 МО 4-П/2020 г. 0 0 0 0 0 0 0
198 Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Белоградчик - Димово - Макрешˮ СНЦ "МИГ - Белоградчик - Димово - Макреш" Белоградчик, Димово, Макреш територията на общините Белоградчик, Димово, Макреш територията на общините Белоградчик, Димово, Макреш BG0000498; BG0002002 0 0 МО 13-ЕО/2017 г. 0 0 0 0 0 0
199 "Общинска програма за управление на отпадъците за периода 2017 - 2020 г." Община Видин Видин територията на общ. Видин територията на общ. Видин BG0000587; BG0000498; BG0000522; BG0000500; BG0000518; BG0000507; BG0000524; BG0000532; BG0000552; BG0000339; BG0000340 0 0 МО 19-ЕО/2017 г. 0 0 0 0 0 0
200 "План за обединяване на УПИ №№ VIII, IX, X, XI, XII, XIII и XIV в нов УПИ XIX, кв. 598, гр. Видин, общ. Видин и промяна предназначението на имотите „за производство на автомобилни части“ "Сибанк" ЕАД Видин гр. Видин УПИ №№ VIII, IX, X, XI, XII, XIII и XIV в нов УПИ XIX, кв. 598 0 BG0000524 0 МО 16-ЕО/2017 г. 0 0 0 0 0 0
201 Интегрирана многосекторна стратегия за местно развитие на Местна инициативна група "Видин селска част - Ново село" СНЦ Местна инициативна група "Видин селска част - Ново село" Видин и Ново село територията на общ. Видин (без гр. Видин) и общ. Ново село територията на общ. Видин (без гр. Видин) и общ. Ново село BG0000587; BG0000552; BG0000631; BG0000498; BG0000522; BG0000518; BG0000507; BG0000524; BG0000339; BG0000525; BG0000500; BG0000532; BG0000340 0 0 МО 15-ЕО/2017 г. 0 0 0 0 0 0
202 Проект на подробен устройствен план (ПУП) – план за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот с проектен № 078020, образуван от обединяването на имоти с №№ 078019 и 078015 по КВС на с. Смоляновци, общ. Монтана Община Монтана Монтана с. Смоляновци №№ 078019 и 078015 по КВС на с. Смоляновци, общ. Монтана 0 BG0001040 0 МО 18-ЕО/2017 г. 0 0 0 0 0 0
203 "ПУП - ПП за обект "Второ независимо ел. захранване на пристанищен терминал Видин - юг" Клон - Териториално поделение Лом на ДП "Пристанищна инфраскруктура" Видин гр. Видин гр. Видин 0 BG0000524 0 МО 17-ЕО/2017 г. 0 0 0 0 0 0
204 "ПУП - ПП за пътна връзка от път III-1401 до кариера "Лещака" от км 0+000 до км 3+208.06, землище на с. Раковица, общ. Макреш" "Геотехмин" ООД Макреш с. Раковица територия от землището на с. Раковица BG0001040 0 0 МО 20-ЕО/2017 г. 0 0 0 0 0 0
205 Комплексен проект "ПУП - ПЗ за поземлен имот с идентификатор 81390.59.155 по КК и КР на гр. Чипровци, като имотът се отреди за "дървопреработващо предприятие" и "Преустройство на съществуващи сгради в цех за дървопреработка" "Еко Тера Лес" ЕООД Чипровци гр. Чипровци 81390.59.155 BG0002002 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-12/2017 г. 0 0
206 "Изменение на ОУП на община Видин в обхвата на ПИ с идентификатор 52283.169.76 по КК на с. Новоселци, общ. Видин" И. В., М. В., Х. М. и Р. М. Видин с. Новоселци 52283.169.76 0 BG0000524 0 № МО 2-ЕО/2018 г. 0 0 0 0 0 0
207 "Програма за управление на отпадъците на територията на община Брусарци до 2020 г." Община Брусарци Брусарци територията на общ. Брусарци 0 BG0000503 0 0 № МО 3-ЕО/2018 г. 0 0 0 0 0 0
208 "Изменение на ОУП на община Димово и изменение на ПУП – ПРЗ с придружаващите го схеми по ВиК и ЕЛ – инсталации в частта на ПИ 026057, ПИ 026058, ПИ 026059 и ПИ 026060 в м. Лома, землище на с. Яньовец, общ. Димово И. И. Димово с. Яньовец ПИ 026057, ПИ 026058, ПИ 026059 и ПИ 026060 BG0002002; BG0001040 0 0 № МО 10-ЕО/2018 г. 0 0 0 0 0 0
209 "Изменение на ОУП на община Видин в обхват на имот с № 059096 в землището на с. Иново, общ. Видин" "КВКЦ" ЕООД Видин с. Иново № 059096 0 BG0000524 0 № МО 4-ЕО/2018 г. 0 0 0 0 0 0
210 Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Вълчедръм до 2020 г., актуализация 2018 г. Община Вълчедръм Вълчедръм територията на общ. Вълчедръм територията на общ. Вълчедръм BG0000199; BG0000336; BG0000509; BG0000527; BG0002007; BG0002008; BG0002009; BG0002104 0 0 № МО 5-ЕО/2018 г. 0 0 0 0 0 0
211 Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Якимово, актуализирана за периода 2017 – 2020 г., част от Програмата за опазване на околната среда на община Якимово до 2020 г. Община Якимово Якимово територията на общ. Якимово територията на общ. Якимово BG0000509 0 0 № МО 6-ЕО/2018 г. 0 0 0 0 0 0
212 "Изменение на ОУП на град Видин с териториален обхват на ПИ с идентификатори: 10971.162.1, 10971.201.2 и 10971.201.3 по КК и КР на гр. Видин" „СКМ ГРУПˮ ЕАД Видин гр. Видин 10971.162.1, 10971.201.2 и 10971.201.3 0 BG0000498; BG0000524 0 № МО 7-ЕО/2018 г. 0 0 0 0 0 0
213 ОУП на община Вършец Вършец Вършец територията на общ. Вършец територията на общ. Вършец BG0002002; BG0001040; BG0002090; BG0000593; BG0000166; BG0002053 0 0 0 0 текуща процедура 0 0 0 0
214 Проект на ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатор 10971.61.11 по КК и КР на гр. Видин, общ. Видин А. Г. Видин гр. Видин 10971.61.11 0 BG0000524 0 № МО 8-ЕО/2018 г. 0 0 0 0 0 0
215 "Изменение на ОУП на община Видин в обхвата на ПИ с идентификатор 17422.114.28 по КК и КР на с. Градец по КК и КР на с. Градец "Ивел М" ЕООД Видин с. Градец 17422.114.28 0 BG0000507 0 № МО 9-ЕО/2018 г. 0 0 0 0 0 0
216 Изменение на ОУП на община Видин в обхват на имот с идентификатор 10971.31.23 с предназначение „земеделска земяˮ и част от имот с идентификатор 10971.514.3 с предназначение „пасища мериˮ за промяна предназначението им в „за производствени дейностиˮ И. И. и П. С. Видин гр. Видин 10971.31.23 и 10971.514.3 0 0 № МО 3-П/2020 г. 0 0 0 0 0 0 0
217 ПУП – ПРЗ на поземлени имоти с идентификатори 03928.15.20 и 03928.15.12 по КК и КР на гр. Берковица Община Берковица Берковица гр. Берковица 03928.15.20 и 03928.15.12 0 BG0002090 0 № МО 11-ЕО/2018 г. 0 0 0 0 0 0
218 Изменение на ОУП на община Видин за отразяване на новопроектираното трасе на железопътна линия Видин - София, попадащо на територията на общ. Видин ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура" Видин територията на общ. Видин територията на общ. Видин 0 0 0 № МО 4-ЕО/2020 г. 0 0 0 0 0 0
219 Изменение на ОУП на гр. Видин за отразяване на новопроектираното трасе на железопътна линия Видин - София, попадащо на територията на гр. Видин ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура" Видин територията на общ. Видин територията на общ. Видин 0 0 0 № МО 3-ЕО/2020 г. 0 0 0 0 0 0
220 ПУП - ПП за елементите на техническата инфраструктура за обект "Изграждане на оптична свързаност за БС Теленор 5557 в землището на с. Арчар, общ. Димово" "Теленор България" ЕАД Димово с. Арчар имоти от землището на с. Арчар BG0000497 0 0 № МО 3-ЕО/2019 г. 0 0 0 0 0 0
221 Изменение на ОУП на град Видин в частта на поземлени имоти с идентификатори 10971.88.16, 10971.88.17 и 10971.88.18 по КК и КР на гр. Видин, като територията, попадаща в имотите се преотреди от „обработваеми земеделски земиˮ в устройствена зона с „предимно производствена дейност с преобладаващи складови функцииˮ Л. И. Видин гр. Видин 10971.88.16, 10971.88.17 и 10971.88.18 BG0000524 0 0 № МО 12-ЕО/2018 г. 0 0 0 0 0 0
222 ПУП за поземлен имот с идентификатор 24061.75.407 по КК и КР на гр. Дунавци, общ. Видин, местността Керемиджийницата „АКМА ТРЕЙД ЛИМИТИД“ ЕООД Видин гр. Дунавци 24061.75.407 0 BG0000498 0 № МО 1-ЕО/2019 г. 0 0 0 0 0 0
223 ПУП - ПЗ за промяна предназначението на земеделска земя и обединяване на ПИ с идентификатори 48489.170.82 и 48489.170.84 по КК на гр. Монтана в един имот с конкретно предназначение "за обществено обслужване и спортни дейности" М. П. Монтана гр. Монтана 48489.170.82 и 48489.170.84 0 BG0002002; BG0001040 0 № МО 2-ЕО/2019 г. 0 0 0 0 0 0
224 Проект на ПУП на поземлен имот с № 082031, землище на с. Долни Лом, общ. Чупрене А. К. Чупрене с. Долни Лом № 082031 BG0002002; BG0001040 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-3/2018 г. 0 0
225 Проект на ПУП - ПЗ на поземлен имот с № 001038, землище на с. Дълги Дел, общ. Георги Дамяново К. Д. Георги Дамяново с. Дълги Дел № 001038 BG0002002; BG0001040 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-6/2018 г. 0 0
226 Изменение на ПУП – ПРЗ в обхват имот с идентификатор 10971.512.141 по КК и КР на гр. Видин урегулиран в УПИ І „за общественообслужващи складови и производстве-ни функцииˮ, к-с СПЗ, гр. Видин „ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА – ВИДИНˮ ЕАД Видин гр. Видин 10971.512.141 0 BG0000524 0 № МО 7-ЕО/2019 г. 0 0 0 0 0 0
227 ПУП – ПЗ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 12961.40.33 по КК и КР на гр. Вършец с ново предназначение "ваканционно селище, СПА център, медицински център, басейн, гараж и магазин" Н. А. Вършец гр. Вършец 12961.40.33 BG0001040 0 0 текуща процедура 0 0 0 0 0 0
228 ПУП - ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 05654.64.45 по КК и КР на с. Боровци, общ. Берковица П. П Берковица с. Боровци 05654.64.45 0 BG0001040 0 № МО 5-ЕО/2020 г. 0 0 0 0 0 0
229 ПУП - ПЗ за поземлен имот с идентификатор 63255.40.4 по КК и КР на с. Ружинци, м. Песъка, общ. Ружинци Община Ружинци Ружинци с. Ружинци 63255.40.4 BG0000503 0 0 № МО 4-ЕО/2019 г. 0 0 0 0 0 0
230 Изменение на ОУП на община Димово в обхват поземлен имот с идентификатор 21097.92.40 по КККР на гр. Димово за промяна предназначението от устройст-вена зона „Земеделска зона с възможност за застрояване за неземеделски нужди (Сср)“ в устройствена зона „Комунално обслужване (Тсм)“ и ПУП – ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 21097.92.40 по КККР на гр. Димово, общ. Димово Община Димово Димово гр. Димово 21097.92.40 0 BG0000521 0 № МО 5-ЕО/2019 г. 0 0 0 0 0 0
231 ПУП – ПРЗ за поземлен имот с № 106013 в землището на с. Долни Лом, общ. Чупрене А. К. Чупрене с. Долни Лом 106013 BG0002002; BG0001040 0 0 № МО 7-ЕО/2020 г. 0 0 0 0 0 0
232 ПУП - ПП за трасе на кабелно ел. захранване 20 kV и БКТП 20/0,4 kV за бетонов възел, находящ се в ПИ 918021 в землището на гр. Вълчедръм, общ. Вълчедръм ЕТ "Катерина - Георги Евденов" Вълчедръм гр. Вълчедръм 918021; 0416; 110511; 918019 BG0002009 0 0 № МО 6-ЕО/2019 г. 0 0 0 0 0 0
233 Изменение на действащ ОУП на община Видин в частта на поземлен имот с идентификатор 57131.68.100, местност Блато, землище с. Покрайна, общ. Видин, като територията, попадаща в имота се преотреди от „Съпътстващо транспортно изолационно озеленяванеˮ в „Обществено обслужващи функцииˮ В. Л. Видин с. Покрайна 57131.68.100 0 BG0000524 0 № МО 8-ЕО/2019 г. 0 0 0 0 0 0
234 ПУП – ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 10971.61.15 по КК и КР на гр. Видин, м. Герена, обл. Видин „БУЛПЕТРОЛ ИНВЕСТˮ ООД Видин гр. Видин 10971.61.15 0 0 № МО 15-П/2020 г. 0 0 0 0 0 0 0
235 ПУП – ПЗ за имот с идентификатор 17943.916.311 по КК и КР на с. Громшин, общ. Бойчиновци И. Ц. Бойчиновци с. Громшин 17943.916.311 0 0 0 текуща процедура 0 0 0 0 0 0
236 ПУП - ПР и ПЗ в обхват ПИ с идентификатор 10971.162.1 по КККР на гр. Видин "СКМ ГРУП" ЕАД Видин гр. Видин 10971.162.1 0 BG0000498 0 № МО 9-ЕО/2019 г. 0 0 0 0 0 0
237 ПУП - ПР и ПЗ в обхват ПИ с идентификатори 10971.201.2, 10971.201.3, 10971.201.525 по КККР на гр. Видин "СКМ ГРУП" ЕАД Видин гр. Видин 10971.201.2, 10971.201.3, 10971.201.525 0 BG0000498 0 № МО 10-ЕО/2019 г. 0 0 0 0 0 0
238 ПУП – ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 10971.47.21 по КК и КР на гр. Видин, м. Герена, обл. Видин „ФРУКТ-Нˮ ЕООД Видин гр. Видин 10971.47.21 0 BG0000524 0 № МО 12-ЕО/2019 г. 0 0 0 0 0 0
239 Изменение на ОУП на община Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 32754.59.92, м. Иновото, землище с. Иново, общ. Видин "КВКЦ" ЕООД Видин с. Иново 32754.59.92 0 BG0000524 0 № МО 11-ЕО/2019 г. 0 0 0 0 0 0
240 Изменение на ОУП на община Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 24061.72.33, м. Брестака, землище гр. Дунавци, общ. Видин Л. П. Видин гр. Дунавци 24061.72.33 0 BG0000498 0 № МО 18-ЕО/2019 г. 0 0 0 0 0 0
241 Изменение на ОУП на гр. Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 10971.87.29 по КК и КР на гр. Видин "Стефи" ЕООД Видин гр. Видин 10971.87.29 BG0000524 0 0 № МО 16-ЕО/2019 г. 0 0 0 0 0 0
242 Изменение на ОУП на гр. Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 10971.409.11 по КК и КР на гр. Видин "Стефи" ЕООД Видин гр. Видин 10971.409.11 BG0000524 0 0 № МО 17-ЕО/2019 г. 0 0 0 0 0 0
243 ПУП – ПРЗ в обхвата на поземлен имот с идентификатор 10971.511.209 по КК и КР на гр. Видин Г. В. Видин гр. Видин 10971.511.209 0 0 0 № МО 21 – ЕО/2019 г. 0 0 0 0 0 0
244 Изменение на ОУП на община Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 00919.76.54 по КК и КР на с. Антимово, общ. Видин „БУЛНЕФТ ГАЗˮ ЕООД Видин с. Антимово 00919.76.54 0 BG0002067 0 № МО 13-ЕО/2019 г. 0 0 0 0 0 0
245 Изменение на ОУП на община Видин в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 00919.76.2 и 00919.76.25 по КК и КР на с. Антимово, общ. Видин В. А. Видин с. Антимово 00919.76.2 и 00919.76.25 0 BG0002067 0 № МО 15-ЕО/2019 г. 0 0 0 0 0 0
246 Изменение на ОУП на община Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 00919.77.11 по КК и КР на с. Антимово, общ. Видин „БУЛНЕФТ ГАЗˮ ЕООД Видин с. Антимово 00919.77.11 0 BG0002067 0 № МО 14-ЕО/2019 г. 0 0 0 0 0 0
247 ПУП – ПРЗ в обхвата на поземлен имот с идентификатор 10971.511.208 по КК и КР на гр. Видин, общ. Видин Ц. И. Видин гр. Видин 10971.511.208 текуща процедура 0 0 0 0 0 0
248 Частично изменение на ОУП на община Монтана и ПУП – ПЗ за поземлен имот с идентификатор 03201.130.18 по КК на с. Безденица, общ. Монтана, местност Краварника за промяна на предназначението на земеделска земя в „за промишлена и складова дейностˮ и да се предвиди ниско застрояване „АГРОТРАНС – МОНТАНАˮ ЕООД Монтана с. Безденица 03201.130.18 0 BG0000509 0 № МО 19-ЕО/2019 г. 0 0 0 0 0 0
249 ПУП – ИПРЗ за УПИ ІІ-001424, създаване на кв. 1 (нов) и ПУР за улица с осеви точки по о.т. 1 – о.т. 12 (нови), местнос Коло, землище на с. Горни Лом, общ. Чупрене „МИДЖУР МАНЕДЖМЪНТ КЪНСТРАКШАНˮ ЕООД. Чупрене с. Горни Лом УПИ ІІ-001424 BG0002002; BG0001040 0 № МО 7-П/2019 г. 0 0 0 0 0 0 0
250 Изменение на ОУП на община Видин в обхавата на ПИ с идентификатор 57131.68.113 по КККР на с. Покрайна, общ. Видин Б. И. Видин с. Покрайна 57131.68.113 0 BG0000524 0 № МО 20-ЕО/2019 г. 0 0 0 0 0 0
251 ПУП – ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 03616.38.2 по КККР на гр. Белоградчик, общ. Белоградчик за промяна предназначението му от „изоставена нива“ във „ваканционно селище“ Н. Н. Белоградчик гр. Белоградчик 03616.38.2 BG0002002; BG0001040 0 МО 8-П/2019 г. 0 0 0 0 0 0 0
252 Задание за изработване на ПУП – ПРЗ в обхвата на ПИ 03928.47.26 по КККР на гр. Берковица за промяна предназначението на част от него (1000 м2) с проектен идентификатор 03928.47.112 Б. А. Берковица гр. Берковица 03928.47.26 0 BG0002090 МО 9-П/2019 г. 0 0 0 0 0 0 0
253 ПУП – ПРЗ предвиждащ обособяване на проектен ПИ с идентификатор 03928.81.63 с площ 2 500 м2 и проектен ПИ с идентификатор 03928.81.64 с площ 2 000 м2 от ПИ с идентификатори 03928.81.60 и ПИ и 03928.81.61 по КК и КР на гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана, местност Кованлъка К. К. Берковица гр. Берковица 03928.81.63 текуща процедура 0
254 Бизнес план за отглеждане на трайни насаждения А. А. Георги Дамяново с. Копиловци 38488.3.405, 38488.3.223, 38488.3.173, 38488.3.640, 38488.3.710 BG0002002; BG0001040 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-5/2019 г. 0 0
255 Бизнес план за отглеждане на трайни насаждения С. З. Георги Дамяново с. Копиловци 38488.3.211, 38488.5.308, 38488.4.351, 38488.4.649 BG0002002; BG0001040 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-6/2019 г. 0 0
256 Бизнес план за отглеждане на трайни насаждения И. Г. Георги Дамяново с. Дълги дел 24534.4.159, 24534.4.160, 24534.4.163, 24534.4.164, 24534.27.8, 24534.27.7 BG0002002; BG0001040 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-7/2019 г. 0 0
257 ПУП – ПЗ на ПИ с идентификатор 48489.30.401 по КК и КР на гр. Монтана, общ. Монтана "Манотранс" ЕООД Монтана гр. Монтана 48489.30.401 0 BG0001037 0 № МО 6-ЕО/2020 г. 0 0 0 0 0 0
258 Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за обект: Електронна съобщителна мрежа "Винарово - Брегово", област Видин "Стефи" ЕООД Брегово и Ново село гр. Брегово, с. Гъмзово, с. Ракитница, с. Тияновица, с. Винарово имоти от землищата на гр. Брегово, с. Гъмзово, с. Ракитница, с. Тияновица, с. Винарово 0 BG0000507; BG0000525 0 № МО 1-ЕО/2020 г. 0 0 0 0 0 0
259 ПУП – ПРЗ на ПИ 10971.87.4 по КККР на гр. Видин, общ. Видин "Стефи" ЕООД Видин гр. Видин 10971.87.4 BG0000524 0 0 № МО 2-ЕО/2020 г. 0 0 0 0 0 0
260 ПУП - ПЗ на новообразуван имот с № 670.525, землище на с. Долна Вереница, общ. Монтана по плана на новообразуваните имоти в м. Парта за землищата на гр. Монтана и с. Долна Вереница, общ. Монтана А. А. Монтана с. Долна Вереница новообраз. имот с № 670.525 BG0001040 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-1/2020 г. 0 0
261 ПУП - ПП за велосипедно трасе в обхвата на Път III -1024 от РПМ в участъка между регулационната граница на с. Г. Дамяново и разклона за с. Помеждин Община Георги Дамяново Георги Дамяново Георги Дамяново в обхвата на Път III -1024 текуща процедура 0
262 ПУП - ПП за обект: "Кабелна линия НН с ВЛУП", м. Фонда, землище на с. Динковица, общ. Видин "ЧЕЗ Разпределение България" АД Видин с. Динковица имоти от землището на с. Динковица 0 BG0000507 0 № МО 8-ЕО/2020 г. 0 0 0 0 0 0
263 Частично изменение на ОУП на община Монтана в обхват на ПИ с идентификатор 48489.2.659 по КККР на гр. Монтана и ПУП - ПЗ на същия имот Б. А. и Е.Ц. Монтана гр. Монтана 48489.2.659 0 BG0001037 0 № МО 10-ЕО/2020 г. 0 0 0 0 0 0
264 ПУП-ПРЗ и промяна предназначението на ПИ с идентификатор 22530.89.4 по КК и КР на с. Долни Цибър, общ. Вълчедръм за разширяване на строителните граници на населеното място и ПУП-ПП за изграждане на нова техническа инфраструктура Община Вълчедръм Вълчедръм с. Долни Цибър 22530.89.4 текуща процедура 0
265 Изменение на ОУП на община Видин в обхвата на ПИ с идентификатор 52283.163.33 по КК и КР на с. Новоселци, общ. Видин Т. Т. Видин с. Новоселци 52283.163.33 0 BG0000524 0 № МО 9-ЕО/2020 г. 0 0 0 0 0 0
266 Изменение на ПУП - ПРЗ в обхвата на УПИ I-864, кв. 39 по плана на с. Чупрене с цел отреждане на терена от "за нискоетажно жилищно застрояване" в "за къща за гости" на УПИ I-864 и ситуиране на свързано застрояване с УПИ XII-867, кв. 39 А. М. Видин с. Чупрене УПИ I-864, кв. 39 BG0002002; BG0001040 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-2/2020 г. 0 0
267 ПУП - ПЗ на новообразуван имот с № 670.585, землище на с. Долна Вереница, общ. Монтана по плана на новообразуваните имоти в м. Парта за землищата на гр. Монтана и с. Долна Вереница, общ. Монтана П. А. Монтана с. Долна Вереница 670.585 BG0001040 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-3/2020 г. 0 0
268 Частично изменение ОУП на община Монтана за ПИ с идентификатори 48489.27.780 и 48489.27.208 и ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 48489.27.208 по КК на гр. Монтана, местност Велина бабка за промяна на предназначението на земеделска земя в „за жилищно застрояванеˮ и да се предвиди ниско застрояване Д. И. Монтана гр. Монтана 48489.27.780 и 48489.27.208 0 BG0001040 0 № МО 12-ЕО/2020 г. 0 0 0 0 0 0
269 ПУП - ПРЗ на ПИ с идентификатор 03928.201.132 по КК и КР на гр. Берковица, общ. Берковица, м. Раковица "Джи-Ди-Транс 2012" ЕООД Берковица гр. Берковица 03928.201.132 0 BG0002090 0 № МО 20-ЕО/2020 г. 0 0 0 0 0 0
270 Изменение на ОУП на община Видин в обхвата на ПИ с идентификатори 52283.420.26, 52283.420.38 и 52283.420.39 по КК и КР на с. Новоселци, общ. Видин Н. Н. Видин с. Новоселци 52283.420.26, 52283.420.38 и 52283.420.39 0 BG0000524 0 № МО 11-ЕО/2020 г. 0 0 0 0 0 0
271 ПУП – ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 10971.61.15 по КК и КР на гр. Видин, м. Герена, обл. Видин "Булпетрол Инвест" ООД Видин гр. Видин 10971.61.15 0 0 МО 15-П/2020 г. 0 0 0 0 0 0 0
272 Изменение на ОУП на община Видин в обхват на поземлени имоти с идентификатори 32754.103.11, 32754.103.178, 32754.109.20 и 32754.109.21 по КК и КР на с. Иново, общ. Видин В. Т. Видин с. Иново 32754.103.11, 32754.103.178, 32754.109.20 и 32754.109.21 0 BG0000524 0 № МО 15-ЕО/2020 г. 0 0 0 0 0 0
273 ПУП – ПП на трасе на водопроводно отклонение Ø125 мм от съществуваща водопроводна шахта в ПИ 48489.2.614 до водомерна шахта в ПИ 48489.2.665 по кадастралната карта на гр. Монтана ПУП – ПП на трасе на канализационно отклонение Ø400 мм от съществуваща канализационна шахта в ПИ 48489.2.614 до шахта в ПИ 48489.2.665 по кадастралната карта на гр. Монтана "Крос" ООД Монтана гр. Монтана 48489.2.614; 48489.2.665; 48489.2.598; 48489.2.248; 48489.2.541; 48489.2.542; 48489.2.543 0 BG0001037 0 № МО 14-ЕО/2020 г. 0 0 0 0 0 0
274 ПУП – ПРЗ за част от поземлени имоти с идент. №№ 03928.201.98, 03928.201.99 и 03928.201.100 и присъединяване към поземлен имот с идент. № 03928.201.3 по КККР за землището на гр. Берковица, общ. Берковица С. Г. Берковица гр. Берковица 03928.201.98, 03928.201.99, 03928.201.100 и 03928.201.3 BG0002090 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-4/2020 г. 0 0
275 Проект за изменение на ОУП на община Берковица за ПИ с идентификатори 07510.95.9 и ПИ 07510.95.10 по КК и КР на с. Бързия с цел промяна на предназначението на имотите от земеделска земя в имоти с устройствен режим с допустима промяна на предназначението за производствени дейности и ПУП – ПРЗ за същите имоти с обособяване на нов ПИ с проектен идентификатор 07510.95.1, включващ части от тях с отреждане за „производство на ел. енертия“ с устройствени параметри за зона от разновидност „терени за складово-производствени дейности“ Клисурски манастир Берковица с. Бързия 07510.95.9 и 07510.95.10 0 BG0002002; BG0001040 0 № МО 16-ЕО/2020 г. 0 0 0 0 0 0
276 Изменение на ОУП на община Берковица за ПИ с идентификатор 05253.37.16 по КК и КР на с. Бокиловци, общ. Берковица ЕТ "Георги Богданов" Берковица с. Бокиловци 05253.37.16 0 BG0002090 0 № МО 12-ЕО/2020 г. 0 0 0 0 0 0
277 ПУП – ПРЗ на ПИ с идентификатор 17645.51.16 по КК и КР на гр. Грамада, общ. Грамада, м. Барата Община Грамада Грамада гр. Грамада 17645.51.16 0 BG0000522 0 № МО 13-ЕО/2020 г. 0 0 0 0 0 0
278 Изменение на ОУП на община Берковица и ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатор 03928.11.49 по КК и КР на гр. Берковица М. М. Берковица гр. Берковица 03928.11.49 0
279 ПУП – ПП за обект: „Довеждащ водопровод за водоснабдяване на Чипровски манастир”, землище на с. Железна, общ. Чипровци ЧИПРОВСКИ МАНАСТИР „СВ. ИВАН РИЛСКИ” Чипровци землище на с. Железна текуща процедура 0
280 План за интегрирано развитие на община Брусарци (2021 – 2027) Община Брусарци Брусарци всички населени места от община Брусарци BG0000503 0 0 № МО 17-ЕО/2020 г. 0 0 0 0 0 0
281 ПУП – ПЗ и ПП за линеен обект на техническата инфраструктура, трасе за захранващ ел. кабел НН и довеждащ водопровод до съществуваща помпена станция в обхват имоти с №№ 03383.160.330; 03383.169.332; 03383.169.1, землище на с. Бели брег, общ. Бойчиновци Община Бойчиновци Бойчиновци с. Бели брег 03383.160.330; 03383.169.332; 03383.169.1 текуща процедура 0 0 0 0 0
282 ПУП – ПП за обект: „Изграждане на дублиращо ел. захранване на пристанищен терминал Видин – Север“ до поземлен имот с идентификатор 10971.512.219 по КК на гр. Видин Клон – ТП Лом на ДП „Пристанищна инфраструктура“ Видин с. Антимово и гр. Видин 00919.118.606; 00919.116.607; 00919.98.33; 10971.179.18; 10971.73.106; 10971.73.110; 10971.512.140; 10071.512.219 0 BG0000524 0 № МО 19-ЕО/2020 г. 0 0 0 0 0 0
283 Изменение на ПУП – ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 10971.162.1 по КК и КР на гр. Видин, урегулиран в УПИ І162.1, кв. 162, ЮПЗ, гр. Видин, общ. Видин, обл. Видин „СКМ ГРУПˮ ЕАД Видин гр. Видин 10971.162.1 0 BG0000498 0 МО 23-ЕО/2020 г. 0 0 0 0 0 0
284 Изменение на ПУП – ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатори 10971.201.2 и част от ПИ 10971.201.3 (урегулирани в УПИ І4) и ПИ 10971.201.525 и част от ПИ 10971.201.3 (урегулирани в УПИ ІІ5) по КК и КР на гр. Видин, общ. Видин, обл. Видин „СКМ ГРУПˮ ЕАД Видин гр. Видин 10971.201.2; 10971.201.3; 10971.201.525; 10971.201.3 0 BG0000498 0 МО 22-ЕО/2020 г. 0 0 0 0 0 0
285 План за интегрирано развитие на община Якимово 2021 – 2027 година Община Якимово Якимово всички населени места от община Якимово имоти от територията на община Якимово BG0000509 0 0 МО 21-ЕО/2020 г. 0 0 0 0 0 0
286 ПУП – ПП за обект: „Оптично кабелно захранване на базова станция VZ 6118, ПИ с идентификатор 39503.19.115, м. Върха, землището на с. Крапчене, общ. Монтана "БТК" ЕАД Монтана с. Крапчене 39503.135.44, 39503.135.43, 39503.19.215, 39503.19.241, 39503.19.125, 39503.19.124, 39503.19.119, 39503.19.116, 39503.19.115 0 BG0001037 0 МО 25-ЕО/2020 г. 0 0 0 0 0 0
287 ПУП – ПЗ за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 39503.13.24 по КК на с. Крапчене, общ. Монтана И.Т. Монтана с. Крапчене 39503.13.24 0 BG0001037 МО 20-П/2020 г. 0 0 0 0 0 0 0
288  Бизнес план по мярка 6. "Развитие на стопанства и предприятия", по Подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитие на малки стопанства“, финансиран от ПРСР 2014-2020 г. за развитие на растениевъдното стопанство в ПИ 17018.250.34, 17018.250.35, 17018.250.37, 17018.250.38 и 17018.250.42, по КККР на с. Горно Церовене, общ. Монтана И.П. Монтана с. Горно Церовене 17018.250.34, 17018.250.35, 17018.250.37, 17018.250.38 и 17018.250.42 BG0002002 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-5/2020 г. 0 0
289 ПУП – ПЗ на ПИ с идентификатор 17943.916.311 по КК и КР на с. Громшин, общ. Бойчиновци И. Ц. Бойчиновци с. Громшин 17943.916.311 0 BG0000517 МО 24-П/2020 г. 0 0 0 0 0 0 0
290 ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на ПИ 48489.21.583 по КККР на гр. Монтана от „ниваˮ за изграждане на „Автокъщаˮ П. И. Монтана гр. Монтана 48489.21.583 текуща процедура 0
291 ПУП – ПЗ на ПИ с идентификатор 48489.30.355 по КК на гр. Монтана Н. И. Монтана гр. Монтана 48489.30.355 текуща процедура 0
292 ПУП – ПЗ на ПИ с идентификатор 48489.30.3 по КК на гр. Монтана Е. М. и В. Т. Монтана гр. Монтана 48489.30.3 текуща процедура 0
293 План за интегрирано развитие на община Монтана (ПИРО) 2021 – 2027 г. Община Монтана Монтана цялата територия на община Монтана имоти от територията на община Монтана BG0002002; BG0001040; BG0001037 0 0 МО 24-ЕО/2020 г. 0 0 0 0 0 0
294 Частично изменение ОУП на община Монтана за ПИ с идентификатори: 22040.345.1; 22040.350.3 и 22040.345.344 по КККР на с. Долна Вереница, общ. Монтана "НИТАН" ООД и Община Монтана Монтана с. Долна Вереница 22040.345.1; 22040.350.3 и 22040.345.344 текуща процедура 0
295 Промяна предназначението и преотреждане „За паркингˮ на част от ПИ с идентификатор 03928.152.5, м. Горната кория в землището на град Берковица, община Берковица Община Берковица Берковица гр. Берковица 03928.152.5 текуща процедура 0
296 ПУП – ПП за кабелно ел. захранване НН от РК пред ПИ с идентификатор 48489.26.658, през ПИ с идентификатори 48489.27.26, 48489.27.38, 48489.27.90 и 48489.27.101 до РК пред ПИ с идентификатори 48489.27.36, 48489.27.814, 48489.27.813, 48489.27.816, 48489.27.764, 48489.27.794 и 48489.27.793 по КК и КР на гр. Монтана, м. Над село „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД Монтана гр. Монтана 48489.26.658, 48489.27.26, 48489.27.38, 48489.27.90, 48489.27.101, 48489.27.36, 48489.27.814, 48489.27.813, 48489.27.816, 48489.27.764, 48489.27.794, 48489.27.793 0 BG0001040 0 МО 27-ЕО/2020 г. 0 0 0 0 0 0
297 ПУП – ПП за канализационно отклонение Ø200 мм за отвеждане на битови отпадъчни води от ПИ с идентификатори 48489.27.764, 48489.27.794, 48489.27.813 и 48489.27.814 през ПИ с идентификатори 48489.27.38, 48489.27.90, 48489.27.59 до ревизионна шахта от съществуващ канализационен колектор в ПИ с идентификатор 48489.27.26 по КК и КР на гр. Монтана, местност Над село М. З., Г. Д., Н. П., В. Н., С. Н. Монтана гр. Монтана 48489.27.764, 48489.27.794, 48489.27.813, 48489.27.814, 48489.27.38, 48489.27.90, 48489.27.59 и 48489.27.26 0 BG0001040 0 МО 26-ЕО/2020 г. 0 0 0 0 0 0
298 Бизнес план по Подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитие на малки стопанства", по мярка 6. "Развитие на стопанства и предприятия" Г. В. Монтана с. Смоляновци 67667.26.7; 67667.85.38 BG0001040 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-7/2020 г. 0 0
299 ПУП-ПРЗ на ПИ с идентификатор 81459.42.7 по КККР на с. Чифлик, общ. Белоградчик Р. П. Белоградчик с. Чифлик 81459.42.7 BG0002002; BG0001040 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-8/2020 г. 0 0
300 ПУП – ПП за подземна кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите на стационарна контролна точка № 1021, през ПИ с идентификатори: 48489.2.647; 48489.2.616 и 48489.2.654 по КК на гр. Монтана, общ. Монтана АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” Монтана гр. Монтана 48489.2.647; 48489.2.616 и 48489.2.654 текуща процедура 0
301 ПУП – ПП за подземна кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите на стационарна контролна точка № 1053, в землището на с. Пишурка, общ. Медковец АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” Монтана с. Пишурка 56544.1.54 и част от РП текуща процедура 0
302 ПУП – ПП за подземна кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите на стационарна контролна точка № 1044, в землището на с. Гъмзово, общ. Брегово АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” Брегово с. Гъмзово 18304.16.394 текуща процедура 0
303 ПУП – ПП за подземна кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите на стационарна контролна точка № 1046, през ПИ с идентификатори 32439.203.4 и 32439.203.5 по КК на с. Извор махала, общ. Кула АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” Кула с. Извор махала 32439.203.4 и 32439.203.5 текуща процедура 0
304 ПУП – ПП за подземна кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите на стационарна контролна точка № 1074, през ПИ с идентификатори 07510.81.14 и 07510.81.90 по КК на с. Бързия, общ. Берковица АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” Берковица с. Бързия 07510.81.14 и 07510.81.90 текуща процедура 0
305 ПУП – ПП за подземна кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите на стационарна контролна точка № 1079, през ПИ с идентификатори: 21436.54.7; 21436.54.322 и 21436.54.66 по КК на с. Добри дол, общ. Лом АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” Лом с. Добри Дол 21436.54.7; 21436.54.322 и 21436.54.66 текуща процедура 0
306 ПУП – ПЗ за проектен ПИ с идентификатор 48489.4.577, м. Лъката по КККР на гр. Монтана "Грегъри транс" ЕООД Монтана гр. Монтана 48489.4.577 текуща процедура 0
307 ГСП А.П. Вършец с. Горно Озирово 16866.122.141;16866.122.347; 16866.122.349; 16866.122.556; 16866.122.573 BG0000166; BG0002053 0 0 0 0 0 0 0 0 № МО 3-ОС/2020 г.
308 Изменение на ОУП на общ. Видин за ПИ 39147.8.35, 39147.8.1, 39147.8.2, 39147.9.2 и 39147.9.3 по КК на с. Кошава, общ. Видин "Видинска Винарска Компания" ЕООД Видин с. Кошава 39147.8.35, 39147.8.1, 39147.8.2, 39147.9.2 и 39147.9.3 текуща процедура
309 ПУП – ПЗ на поземлен имот с идентификатор 16300.224.204 по КК и КР на с. Горна Лука, общ. Чипровци "БТК" ЕАД Чипровци с. Горна Лука 16300.224.204 BG0002002; BG0001040 0 0 0 0 0 0 МО-ОС-11/2020 г. 0 0