одобрен

Приети и обработени сигнали в РИОСВ Шумен през м. август 2018 г.

Уникален идентификатор:  a50b6a8b-574b-4eb9-af7a-2acfd5bdde7a

екология сигнали

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-09-05 12:25:06
  • Създаден от: dragomir_vasilev
  • Последна промяна: 2019-09-12 16:35:17
  • Последно променил: dragomir_vasilev

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ – ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА

Месец Август 2018 г.
Дата Постъпил Сигнал Отговорна Предприети действия
сигнал институция
1. 10.08.2018г. С-59/10.08.2018г В следствие на ремонт на покрива на училище „Трайко Симеонов“ гр. Шумен, от покрива на училището на земята се изхвърлят отпадъци от азбестова вата. Във въздуха в района се носят частици от изхвърляните отпадъци. РИОСВ-гр. Шумен. Извършена е проверка на място съставен е констативен протокол ЗВ-№ 33 от 09.08.2018 г. При проверката се установи , че изхвърляните отпадъци от покрива на училището е каменна вата, дадено е 1 бр. предписание да се предприемат мерки за предотвратяване на разпрашаването на ватата със срок. 09.08.2018 г., като предписанието е изпълнено.
2. 10.08.2018г. С-60/10.08.2018г. Извършване на незаконна автобояджийска дейност в частен гараж на ул.“* “ №* в гр. Шумен, кв. Дивдядово.Разнасят се миризми и аерозоли във въздуха. РИОСВ-гр. Шумен. Извършена проверка на място в присъствието на подателя на сигнала. Съставен е КП РГ-18/09.08.2018г. В момента на проверката не се извършва боядисване и не беше установено наличие на миризми и аерозоли. Дружеството извършва законна дейност. Бяха дадени две предписания от експерт от УООП.
3. 14.08.2018г. С-61/14.08.2018г. Бедстващ щъркел зад Техническа работница на „Каолин“ АД, с. Дойранци, общ. Каолиново РИОСВ- гр. Шумен Птицата е прибрана с КП № КБ-20/ 14.08.2018 г. и изпратена за лечение в СЦ, гр. Ст. Загора; екземпляра не може да лети
4. 16.08.2018г. С-62/16.08.2018г. Паднал щъркел, с. Тръница, общ. Нови пазар РИОСВ- гр. Шумен Птицата е прибрана с КП № КБ-21/ 16.08.2018 г. и изпратена за лечение в СЦ, гр. Ст. Загора; екземпляра не лети, отказва храна и вода
5. 17.08.2018г. С-63/17.08.2018г. Щъркел със счупен крак в с. Браничево и щъркел със счупен крак в с. Пристое, общ. Каолиново РИОСВ- гр. Шумен Птицата е прибрана с КП № ХХ-10/17.08.2018 г. и изпратена за лечение в Спасителен Център, гр. Стара Загора; екземпляра е с счупен десен крак. Екземпляра от вида „Бял щъркел“ от с. Пристое е със летален изход.
6. 20.08.2018г. С-64/ 20.08.2018г. Гъст тъмен дим със задушлива миризма, вероятно от горене на пластмаса зад бивша база на „Титан БКС“ ООД РИОСВ- гр. Шумен Извършена е своевременна проверка на място с КП № КБ-22/ 18.08.2018 г., при която е установено, че дим не се забелязва, усеща се лека миризма, вероятно от топене на кабели. Подателката на сигнала е уведомена по телефона за резултата, която потвърждава направените констатации. Извършена е повторна проверка на 24.08.2018 г., съставен е КП № ЗК-63. Не е установено наличие на дим нито от организиран, нито от неорганизиран източник. Не се установи и наличие на миризма на пластмаса или др.
7. 20.08.2018 г. С-65/20.08.2018 г. Изхвърлени отпадъци на нерегламентирани места на ул. Кн. Борис I от Шивашко ателие РИОСВ- гр. Шумен Изискана допълнителна информация за местоположението на шивашкото ателие и данни за кореспонденция с писмо изх. № 65-С/22.08.2018 г.
8. 20.08.2018г. С-66/20.08.2018г. Изпускане на прах от ИК(комин) на “ Дюра Тайлс БГ“АД, гр. Нови пазар РИОСВ-гр. Шумен Извършена е проверка веднага след подаване на сигнала. Има незначителни количества изпускане на прах от изпускашо устройство К8 –локална аспирация на три броя глазур линии и системи за обработка на ръбове на плочките. Към К8 има пречиствателно съоръжение –ръкавен филтър. На 20.08.2018г. е дефектирала електрическа част към ръкавния филтър и инсталацията към филтъра е спряна. При проверката се установи, че се отстранява аварията. Подателката на сигнала е уведомена по телефона за резултата от проверката. Съставен е КП РГ-20/20.08.2018г. и е дадено едно предписание, същото е изпълнено с писмо вх. № 1393/21.08.2018 г.
9. 20.08.2018г. С-67/20.08.2018г. Намерен бедстващ щъркел в с. Красен дол, общ. Никола Козлево, в близост до реката РИОСВ – Шумен Извършена проверка на място с Констативен протокол № ДС-28/20.08.2018г., при която се установи, че птицата няма видими външни наранявания, но е физически много слаба, поради което не може да лети и да стои на краката си. В тази връзка щъркелът е изпратен за лечение и отглеждане в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора. Подателя на сигнала присъства по време на проверката.
10. 21.08.2018г. С-68/21.08.2018г. Намерен бедстващ щъркел по пътя за с. Вехтово, общ. Шумен РИОСВ – Шумен Извършена проверка на място с Констативен протокол № ДС-29/21.08.2018г., при която се установи, че птицата е с наранено ляво крило, рана на тялото под крилото и не може да лети. В тази връзка щъркелът е изпратен за лечение и отглеждане в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора. Подателя на сигнала присъства по време на проверката.
11. 21.08.2018г. С-69/21.08.2018г. Намерен щъркел със счупен крак в с. Макариополско, общ. Търговище РИОСВ – Шумен Извършена проверка на място с Констативен протокол № ЕВ-А-45/21.08.2018г., при която се установи, че птицата е със счупен ляв крак. В тази връзка щъркелът е изпратен за лечение и отглеждане в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора. Подателя на сигнала присъства по време на проверката.
12. 22.08.2018г. С-70/22.08.2018г. Намерена бедстваща хищна птица в гр. Нови пазар, общ. Нови пазар РИОСВ – Шумен Извършена проверка на място с Констативен протокол № ДС-31/22.08.2018г., при която се установи, че птицата е с наранени крила и не може да лети. При допълнителен оглед в сградата на РИОСВ се установи, че тя е от вида Голям ястреб. В тази връзка ястребът е изпратен за лечение и отглеждане в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора. Подателя на сигнала присъства по време на проверката.
13. 2018/08/23 С-71/23.08.2018 Мирис на пластмаса, изгаряща се в казан за ракия на 22.08.2018 г. през нощта и на 23.08.2018 г. сутринта, на ул. Строител, гр. Шумен РИОСВ гр. Шумен Във връзка с постъпилия сигнал се извърши проверка на място, на казан за изваряване на ракия, находящ се на ул. Индустриална № 5,стопанисван от „Димитрови 2015“ ЕООД за което се състави констативен протокол № ДЙ-52/24.08.2018 г. При извършения оглед се установи че в съоръженията за изваряване на алкохол се изгарят единствено дърва за огрев. На място не се установи наличие на пластмасови отпадъци или изгаряне на такива. По информация от присъствалия на място управител на дружеството, казанът работи само през деня. Подателят на сигнала е уведомен по телефона, относно извършената проверка и направените констатации.
14. 2018/08/24 С-72/24.08.2018 Замърсяване с торова маса на поземлен имот в землището на с. Подгорица в близост до вододайната зона на населеното място РИОСВ – гр. Шумен Община Търговище РЗИ – Търговище БД ЧР Варна Извършена проверка на място съвместно с представители на община Търговище, за която е съставен КП № ПС-45/28.08.2018 г. При извършения оглед на място се установи, че в поземлен имот с идентификатор № 57008.30.8 с площ 5,928 дка, собственост на община Търговище, е налична около 3 м3 животинска торова маса. Мястото е в близост до вододайната зона на с. Подгорица и попада в граничната зона на пояс III. Торовата маса е суха, като при наличие на атмосферни валежи съществува опасност от замърсяване на подземните води и почвите. По повод на съдържащите се данни в сигнала на 27.08.2018 г. е извършена проверка от РЗИ – Търговище, за която е съставен констативен протокол и е дадено предписание за премахване на струпаната торова маса със срок на изпълнение 03.09.2018 г. Съставен е КП № ЙС-23/28.08.2018 г. на община Търговище с предписания за почистване на струпаната торова маса от общинския имот със срок 03.09.2018 г. и предприемане на мерки за недопускане на повторно изхвърляне и складиране на ЖТО на неопределени за целта места. Предписанията са дадени на кмета на с. Подгорица, като следва след изпълнението им за почистването на торовата маса писмено да се уведоми РИОСВ – гр. Шумен.
15. 2018/08/27 С-73/27.08.2018 Задимяване на гр. Каспичан, източник кариера Златна нива РИОСВ гр. Шумен Извърши се проверка на място съставен е КП № ЗВ-34/27.08.2018 г. При проверката се установи , че се е самозапалил терена за рекултивация на кариера с. Златна нива, в момента на проверката не се установи да гори терена, а тлееше. Извършваше се запръстяване на тлеещия участък, пожарни коли пръскаха терена с вода. При извършената проверка бяха дадени 2 бр. предписания. На 27.08.2018 г. беше извършена незабавна проверка от експерти на РИОСВ – Шумен и РЛ – Шумен. Проведено бе измерване на атмосферния въздух в три пункта, обхващащи гр. Каспичан и Кариера – с. Златна нива. Измерването е проведено със специализирана апаратура за измерване на въздуха при аварийни ситуации на РЛ- Шумен, към ИАОС, гр. София.
При извършената проверка в гр. Каспичан не се установи наличие на задимяване и миризма на пушек, като беше обходен целия град и района около него. В резултат на получените протоколи от измерване при аварийни ситуации на РЛ – Шумен е установено, че концентрациите на измерените вещества не превишават нормите за допустими емисии за качеството на атмосферния въздух в гр. Каспичан и района на Кариера – с. Златна нива.
16. 27.08.2018г. С-74/27.08.2018г. Умряла риба в язовир Каравелово Община Никола Козлево Сигналът е препратен за решаване по компетентност на кмета на Община Никола Козлево