одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с увреждания

Уникален идентификатор:  a5d93123-862d-4d5a-baf1-00c3210c3e7e

Описание:

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с увреждания

регистър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2019-01-24 13:12:13
  • Създаден от: blaga_valcheva
  • Последна промяна: 2019-07-10 13:03:35
  • Последно променил: migrate_data
Страница 1 от 2
РЕГИСТЪР
НА ИЗДАДЕНИ КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВР ЕЖДАНИЯ


ПО
РЕД ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ
НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАВАНЕ
НА РЕШЕНИЕ ЗА ТЕЛК ВАЛИДНОСТ НА
ИЗДАДЕНАТА КАРТА 1
Росен Петров Цанков

№1727 от 22.07.2013г.

01.07.2014г.

2
Ангел Лилянов
Василев

№0102 от 13.01.2012г.

15.09.2016г.

3
Георги Иванов Георгиев

№1048 от 02.05.2011г.

01.05.2014г.

4
Иван Данчов Лисев

№0152 от 22.01.1983г.

15.09.2016г.

5
Данчо Димитров Митков

№0614 от 10.02.2004г.

15.09.2016г.

6
Цветелина Крумова Несторова

№0526 от 29.02.2012г.

01.02.2015г.

7
Светла Тодорова Тодорова


0569 от 05.03.2012г.

01.03.2015г.

8
Мария Георгиева Козарова


0636 от 15.03.2011г.

15.09.2016г.

9
Павлина Панчова Велчева


2339 от 13.11.2012г.

01.11.2015г.

10

Величка Илиева Петрова


0106
от 16.02.1995г.

15.09.2016г.

11

Илия Захариев Вълчанов


0469 от 23.12.2004г.

15.09.2016г.

12

Павел Николов Панков


1204 от 27.07.2012г.

01.07.2015г.

13

Милен Михайлов Чивийски


2272 от 206/15.12.2011г.

01.12.2014г.

14

Росен Цанков Петров


1704 от
24.07.2014г.

01.07.2017г.

15

Александър Христов Христов


0692 от 053/18.03.2014г.

01.032017г.

16

Владимир Борисов Владимиров


0101 от 008/13.01.2010г.

11.02.2018г.

17

Цветелина Крумова Несторова


0437 от 036/20.02.2015г.

01.02.2018г.

18

Георги Иванов
Георгиев


1390 от 109/10.06.2014г.

01.06.2017г.

19

Красимир Константинов Кръстев


0505 от 033/16.02.2011г.

23.10.2018г.

Страница 2 от 2


20

Павлина Панчова Велчева


2375 от 190/17.11.2015г.

01.11.2018г.

21

Неделка Иванова Николова


1738 от 087/20.12.2005г.

11.04.2019г.

22

Иван Николов Захариев


0351 от 051/17.03.2016г.

01.03.2017г.

23

Иванка Арсова Кацарова


3367 от 203/26.11.2003г.

16.05.2019г.

24

Даниела Милчева Иванова


3315 от 141/25.07.2001г.

29.08.2019г.

25

Иван Данчов Лисев


0152 от 22.01.1983г.

15.09.2019г.

26

Мария Георгиева Козарова


0636 от 15.03.2011г.

15.09.2019г.

27

Ангел Лилянов Василев


0102 от 13.01.2012г.

27.09.2019г.

28

Петър Димитров Божков


1125 от 104/30.05.2008г.

24.10.2019г.

29

Иван Николов Захариев


0456 от 048/10.03.2017г.

01.03.2020г.

30

Александър Христов Христов


0833 от 086/09.05.2017г.

01.05.2020г.

31

Георги Иванов Георгиев


0927 от 095/22.05.2017г.

01.05.2020г.

32

Светла Тодорова Тодорова


0622 от 056/22.03.2016г.

01.03.2019г.

33

Павел Захариев Щърков


0262 от 028/09.02.2017г.

01.02.2019г.

34

Христо Димитров Каркузов

№1410 от 138/05.09.2017г.

01.09.2020г.

35

Петър Иванов Грохчев

№1777 от 172/25.10.2017г

27.11.2020г.

36

Анна Александрова Дукова

№1973 от 189/03.11.2017г.

01.11.2020г.

37

Петър Лазаров Апостолов


0391
от
057
/25
.03
.201
6г.
01.03.2019
г.
38

Рад Иванов Дешов


0190
от
017
/24
.01.201
8г.
08.02
.202
1г.
39

Владимир Борисов Владимиров

№0101 от 008/13.01.2010г.

12.02.20
21
г.
40

Цветелина Крумова Несторова

№0
213
от 0
19
/2
6.01.201
8г.
01.0
1.20
21
г.
41

Мария Лукова Митовска

№0309
от 027/07.02.201
8г.
01.02.20
21
г.
42

Георги Танов Узунов

№1459 от 126/18.07.2018г.

01.07.2021г.

43

Павлина Панчова Велчева


2068
от 1
81
/07.11.201
8г.
01.11.20
21
г.