одобрен

Регистър на лицата и структурно обособените части на предприятия или организации, получили лицензия от председателя на ДАМТН за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност

Уникален идентификатор:  a63c9e0b-30ab-4b09-9a83-619fa09f91ca

ДАМТН регистър съоръжения с повишена опастност

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-30 16:40:26
  • Създаден от: daniela.maslarska
  • Последна промяна: 2020-06-30 16:43:14
  • Последно променил: daniela.maslarska
записа на страница

Рег. №

Наименование, седалище и адрес на управление и ЕИК

Видове и типове съоръжения с повишена опасност, включени в обхвата на получената лицензия

Номер на лицензията

Дата на издаване

№ и дата на заповедта за отнемане или ограничаване на обхвата на лицензията

Регионален отдел

забележки

Точка от Приложение № 1 Видове и типове на съоръженията с повишена опасност
658 ЕТ Иванов 99-Петър Иванов Добрич бул. 25-ти септември № 25, вх. Г, ет. 1, ап. 3 ЕИК 124500132 т. 2.1.1 Котли парни, работещи при свръхналягане до 0,05 MPa. 167 2005/07/27 ВАРНА
т. 2.1.2 Котли водогрейни, работещи при температура на нагрятата вода до 110 градуса C.
т. 2.2.1 Съдове, работещи с неотровни, неразяждащи и взривобезопасни среди при свръхналягане до 1,6 MPa и с температура на стените на съда до 200 градуса С, на които произведението от обема в dm3 и свръхналягането в MPa не превишава числото 1000.
т. 2.2.2 Съдове, работещи с отровни, разяждащи и взривоопасни среди при свръхналягане до 1,6 MPa и с температура на стените на съда до 200 градуса С, на които произведението от обема в dm3 и свръхналягането в MPa не превишава числото 50.
т. 2.2.7 Съдове за хладилни уредби.
т. 2.2.9 Съдове за втечнени въглеводородни газове, предназначени за захранване на отоплителни инсталации, уредби или газови уреди в административни, жилищни и обществени сгради и обекти.
т. 2.3.1 Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и по-голям и с температура на транспортираната среда над 110 градуса С до 250 градуса С или с налягане над 0,05 MPa до 1,6 MPa.
т. 2.4.1 Съоръжения и тръбопроводи, предназначени за захранване с втечнен въглеводороден газ на инсталации, уредби и газови уреди в административни, жилищни и обществени сгради и обекти.
т. 2.4.2 Газови инсталации и съоръжения и газови уреди за природен газ или за втечнен въглеводороден газ в жилищни, административни и общественообслужващи сгради.
659 ЕТ Макси-99-Кирчо Кирчев Хасково бул. С. Раковски № 26, ет. 4, офис 114 т. 2.4.4 Газови инсталации и съоръжения и газови уреди за природен газ или за втечнен въглеводороден газ в жилищни, административни и общественообслужващи сгради. 168 2005/08/03 На основание § 1е от НУРИЛОТНСПОРВРС ХАСКОВО
660 ЕТ Златко Сираков Хасково ул. Ягода № 2А т. 2.4.5 Газови инсталации и съоръжения и газови уреди за природен газ или за втечнен въглеводороден газ в жилищни, административни и общественообслужващи сгради. 169 2005/08/03 На основание § 1е от НУРИЛОТНСПОРВРС ХАСКОВО
661 СОЛВЕЙ СОДИ АД Девня Промишлена зона, ЕИК 813109388 т. 2.1.1 Котли парни, работещи при свръхналягане до 0,05 MPa. 170 2005/08/08 ВАРНА
т. 2.1.2 Котли водогрейни, работещи при температура на нагрятата вода до 110 градуса C.
т. 2.2.1 Съдове, работещи с неотровни, неразяждащи и взривобезопасни среди при свръхналягане до 1,6 MPa и с температура на стените на съда до 200 градуса С, на които произведението от обема в dm3 и свръхналягането в MPa не превишава числото 1000
т. 2.2.2 Съдове, работещи с отровни, разяждащи и взривоопасни среди при свръхналягане до 1,6 MPa и с температура на стените на съда до 200 градуса С, на които произведението от обема в dm3 и свръхналягането в MPa не превишава числото 50.
т. 2.2.7 Съдове за хладилни уредби.
т. 2.3.1 Тръбопроводи с външен диаметър 76 mm и по-голям и с температура на транспортираната среда над 110 градуса С до 250 градуса С или с налягане над 0,05 MPa до 1,6 MPa.
т. 2.3.2 Тръбопроводи с външен диаметър от 76 mm до 108 mm и с температура на транспортираната среда от 250 градуса С до 450 градуса С или с налягане над 1,6 MPa до 8,0 MPa.
т. 2.3.3 Тръбопроводи с външен диаметър от 51 mm до 76 mm и с температура на транспортираната среда 450 градуса С и по-висока или с налягане над 8,0 MPa.
т. 2.6.1 Кранове товароподемни с ръчно задвижване и с товароподемност до 5 t.
т. 2.6.2 Кранове товароподемни с ръчно задвижване на механизма за придвижване и с пневматичен или хидравличен цилиндър за повдигане с товароподемност до 5 t.
т. 2.6.3 Кранове конзолни.
т. 2.6.4 Кранове стрелови и кулови с товароподемност до 1 t.