одобрен

SEBRA-2020-02-11

Уникален идентификатор:  a63e8468-26f5-4ee3-841f-00f845652d26

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-11 11:50:55
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-02-11 11:50:55

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Период: 10.02.2020 - 10.02.2020

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5360960.989999999
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 18000.36
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 5232.15
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 22.93
10 xxxx Издръжка 13869831.73
18 xxxx Други разходи 979110.94
20 xxxx Разходи за лихви 8.28
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 2791142.53
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 34182533.95
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 4462112.17
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 7784343.859999999
88 xxxx Средства на разпореждане 1031964.98
89 xxxx Друго финансиране 2335650.16
90 xxxx Възстановени приходи 227613.02
91 xxxx Теглене на BGN в брой 8000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 3070.65
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 482804.45
98 xxxx Други операции в БНБ 0
xxxx Трансфери за местни дейности за общини 151825
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 12026102
xxxx Трансфери за други целеви разходи за общини 1323
II. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Разходи, свързани с банково обслужване на сметки, СЕБРА и други плащания по сключени договори с МФ обслужване на сметки и плащания 83765.89
Общо:  85805419.04000002
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 44941.47
18 xxxx Други разходи 2
Общо:  44943.47
Министерски съвет ( 003******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 45333.19
10 xxxx Издръжка 123506.23
18 xxxx Други разходи 1397.5
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 4486.5
88 xxxx Средства на разпореждане 619164.31
90 xxxx Възстановени приходи 13468.73
Общо:  807356.46
Сметна палата ( 005******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 95780
10 xxxx Издръжка 21325.07
Общо:  117105.07
Висш съдебен съвет ( 006******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 129590
10 xxxx Издръжка 243651.26
18 xxxx Други разходи 138998.42
90 xxxx Възстановени приходи 13835.36
Общо:  526075.04
Министерство на финансите ( 010******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 903555
10 xxxx Издръжка 400527.32
88 xxxx Средства на разпореждане 86233.47
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  1390315.79
Министерство на външните работи ( 011******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 67888.1
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  67888.1
Министерство на отбраната ( 012******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 160522.07
10 xxxx Издръжка 1523907.79
18 xxxx Други разходи 362.5
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3300
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 29657.14
88 xxxx Средства на разпореждане 9238.75
90 xxxx Възстановени приходи 21269.21
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 478795.62
Общо:  2227053.08
Министерство на вътрешните работи ( 013******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1605019.43
10 xxxx Издръжка 6427079.16
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 28300
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 740.39
88 xxxx Средства на разпореждане 15306.32
89 xxxx Друго финансиране 64.8
90 xxxx Възстановени приходи 123762.04
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  8200272.14
Министерство на правосъдието ( 014******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 748645.41
10 xxxx Издръжка 190663.52
18 xxxx Други разходи 13.34
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2272
88 xxxx Средства на разпореждане 2800
90 xxxx Възстановени приходи 1500.4
Общо:  945894.67
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 339095.53
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 17933.42
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 512.15
10 xxxx Издръжка 239732.62
20 xxxx Разходи за лихви 0.84
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 408429.13
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 43774.33
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 499975.18
Общо:  1549453.2
Министерство на здравеопазването ( 016******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 118360.19
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 5.4
10 xxxx Издръжка 230206.5
88 xxxx Средства на разпореждане 2219.13
90 xxxx Възстановени приходи 44.2
Общо:  350835.42
Министерство на образованието и науката ( 017******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 89560.47
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1662
10 xxxx Издръжка 177789.09
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 36769
88 xxxx Средства на разпореждане 5905.24
Общо:  311685.8
Министерство на културата ( 018******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 206482.56
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 61
10 xxxx Издръжка 279550.24
18 xxxx Други разходи 20854.8
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 3022.4
90 xxxx Възстановени приходи 32218.94
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -20233.06
Общо:  521956.88
Министерство на околната среда и водите ( 019******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 62285.44
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2565
10 xxxx Издръжка 35410.32
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1377
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 21.52
88 xxxx Средства на разпореждане 65665
Общо:  167324.28
Министерство на икономиката ( 020******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 29285.58
10 xxxx Издръжка 78099.06
20 xxxx Разходи за лихви 2.08
88 xxxx Средства на разпореждане 5630.36
90 xxxx Възстановени приходи 1696.8
Общо:  114713.88
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 200
10 xxxx Издръжка 1370846.87
Общо:  1371046.87
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 11348.77
10 xxxx Издръжка 324796.73
18 xxxx Други разходи 764827.85
90 xxxx Възстановени приходи 10154.05
Общо:  1111127.4
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 151640.61
Общо:  151640.61
Министерство на младежта и спорта ( 025******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4461.83
10 xxxx Издръжка 115872.63
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 99700
Общо:  220034.46
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Държавна сигурност и разузнавaтелните служби на Българската народна армия ( 032******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 11277.88
Общо:  11277.88
Комисия за защита от дискриминация ( 033******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 11260
10 xxxx Издръжка 3796.34
91 xxxx Теглене на BGN в брой 5000
Общо:  20056.34
Комисия за защита на личните данни ( 034******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4504.32
88 xxxx Средства на разпореждане 360
Общо:  4864.32
Държавна агенция "Електронно управление" ( 035******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 68400
Общо:  68400
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество ( 037******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8774.99
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 504
Общо:  9278.99
Национален статистически институт ( 041******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 137132.12
10 xxxx Издръжка 36524.69
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 717.9
Общо:  174374.71
Съвет за електронни медии ( 044******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 913.43
Общо:  913.43
Комисия за финансов надзор ( 047******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 70205
10 xxxx Издръжка 57434.46
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 23520
90 xxxx Възстановени приходи 1644.44
Общо:  152803.9
Държавна комисия по сигурността на информацията ( 048******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1075.55
Общо:  1075.55
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ( 053******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 12617.51
Общо:  12617.51
Национален осигурителен институт ( 055******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 85462.21
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 30822966.36
90 xxxx Възстановени приходи 2000
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  30910428.57
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2070.77
10 xxxx Издръжка 24236.59
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3232604.26
88 xxxx Средства на разпореждане 192218.28
89 xxxx Друго финансиране 91.47
Общо:  3451221.37
Българска национална телевизия ( 061******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6062.17
10 xxxx Издръжка 233215.6
18 xxxx Други разходи 9182.53
Общо:  248460.3
Българско национално радио ( 062******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8531.88
10 xxxx Издръжка 26466.67
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 86.06
Общо:  35084.61
Министерство на туризма ( 071******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9777.07
10 xxxx Издръжка 7032
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1598.68
Общо:  18407.75
Централна избирателна комисия ( 082******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 3000
Общо:  3000
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 241581.6
18 xxxx Други разходи 20927.34
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 44147.7
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 410143.26
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 5867.49
Общо:  722667.39
Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 28233.13
18 xxxx Други разходи 2544.66
20 xxxx Разходи за лихви 5.36
Общо:  30783.15
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда ( 119******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9840
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 259091.72
Общо:  268931.72
Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ ( 129******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2877.87
Общо:  2877.87
Държавно предприятие "Научно производствен център" ( 134******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 15
10 xxxx Издръжка 3454.08
Общо:  3469.08
Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 12144.85
Общо:  12144.85
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 2335102.98
Общо:  2335102.98
Фонд "Гарантирани вземания на работници и служители" ( 735******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1220
Общо:  1220
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 148.61
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 15971.76
Общо:  16120.37
Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив ( 802******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 88801
Общо:  88801
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"- Велико Търново ( 804******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 61570
10 xxxx Издръжка 7750.23
18 xxxx Други разходи 20000
Общо:  89320.23
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ( 805******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 49969.73
10 xxxx Издръжка 44753.6
Общо:  94723.33
Технически университет - София ( 812******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 135207.38
10 xxxx Издръжка 106703.33
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 14820
90 xxxx Възстановени приходи 21.6
Общо:  256752.31
Технически университет - Варна ( 814******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 488.8
Общо:  488.8
Технически университет - Габрово ( 815******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9610
10 xxxx Издръжка 600
Общо:  10210
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2954.24
Общо:  2954.24
Лесотехнически университет - София ( 818******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 925.9
10 xxxx Издръжка 27515.1
Общо:  28441
Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 20492.51
10 xxxx Издръжка 609.54
Общо:  21102.05
Университет по хранителни технологии - Пловдив ( 821******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2952.72
Общо:  2952.72
Аграрен университет - Пловдив ( 822******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7298.34
10 xxxx Издръжка 17319.69
Общо:  24618.03
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 40102.3
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 3360
Общо:  43462.3
Медицински университет - София ( 831******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5735.28
10 xxxx Издръжка 39863.47
Общо:  45598.75
Медицински университет - Пловдив ( 832******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 212128.28
Общо:  212128.28
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна ( 833******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 357.61
Общо:  357.61
Медицински университет - Плевен ( 835******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 48300
10 xxxx Издръжка 40113.05
Общо:  88413.05
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 51580
92 xxxx Закупуване на валута в брой 3070.65
Общо:  54650.65
Икономически университет - Варна ( 842******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 47900
10 xxxx Издръжка 22427.02
90 xxxx Възстановени приходи 530
Общо:  70857.02
Национална музикална академия "Панчо Владигеров" - София ( 851******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 21970
10 xxxx Издръжка 450
90 xxxx Възстановени приходи 257.78
Общо:  22677.78
Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кр. Сарафов" - София ( 852******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 20080
10 xxxx Издръжка 7542.42
Общо:  27622.42
Национална художествена академия - София ( 853******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 17039.33
10 xxxx Издръжка 69590.6
Общо:  86629.93
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София ( 868******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 11000
Общо:  11000
Висше училище по телекомуникации и пощи - София ( 872******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3514.16
10 xxxx Издръжка 24907.7
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 4705.55
Общо:  33127.41
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново ( 882******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2642.13
Общо:  2642.13
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна ( 883******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 84406.83
Общо:  84406.83
Българска академия на науките ( 890******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 17552.35
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 432
10 xxxx Издръжка 121193.34
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 9050.6
88 xxxx Средства на разпореждане 15079.27
89 xxxx Друго финансиране 390.91
90 xxxx Възстановени приходи 5209.47
Общо:  168907.94
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 575.53
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 61.54
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 22.93
10 xxxx Издръжка 23197.61
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 2238865.7
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 4384643.48
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 6609885.29
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  13257252.08
Субсидии за общини ( 444******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Описание Сума
Трансфери за местни дейности за общини 151825
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 12026102
Общо:  12177927
Други трансфери за общини ( 488******* ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Описание Сума
Трансфери за други целеви разходи за общини 1323
Общо:  1323
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Описание Сума
Разходи, свързани с банково обслужване на сметки, СЕБРА и други плащания по сключени договори с МФ обслужване на сметки и плащания 83765.89
Общо:  83765.89