одобрен

SEBRA-2020-01-06

Уникален идентификатор:  a7cab5d8-e98d-4f6a-bdd1-af340779c87a

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-07 11:34:21
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-01-07 11:34:21

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Период: 06.01.2020 - 06.01.2020

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 837080
10 xxxx Издръжка 746277.5800000001
18 xxxx Други разходи 532408
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 85783306.31
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 27633.12
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1216852.2599999905
88 xxxx Средства на разпореждане 261854.33
89 xxxx Друго финансиране 45569.37
90 xxxx Възстановени приходи 18196.85
91 xxxx Теглене на BGN в брой 255500
92 xxxx Закупуване на валута в брой 737462.28
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1583318.18
96 xxxx Преводи по нареждане на титуляра с други платежни документи 3800000
98 xxxx Други операции в БНБ 0
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 217537614
Общо:  313383072.28
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* ) Период: 06.01.2020 - 06.01.2020
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 50000
Общо:  50000
Администрация на президентството ( 002******* ) Период: 06.01.2020 - 06.01.2020
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 15000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 9779.15
Общо:  24779.15
Министерски съвет ( 003******* ) Период: 06.01.2020 - 06.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4180
10 xxxx Издръжка 20141.26
90 xxxx Възстановени приходи 742.26
Общо:  25063.52
Сметна палата ( 005******* ) Период: 06.01.2020 - 06.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 6923.07
Общо:  6923.07
Висш съдебен съвет ( 006******* ) Период: 06.01.2020 - 06.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 11021.58
Общо:  11021.58
Министерство на външните работи ( 011******* ) Период: 06.01.2020 - 06.01.2020
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 30000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 459072.65
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1560580.56
Общо:  2049653.21
Министерство на отбраната ( 012******* ) Период: 06.01.2020 - 06.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 479450
10 xxxx Издръжка 300000
18 xxxx Други разходи 300188
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1186000
90 xxxx Възстановени приходи 12084.35
91 xxxx Теглене на BGN в брой 75000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 213987.9
Общо:  2566710.25
Министерство на вътрешните работи ( 013******* ) Период: 06.01.2020 - 06.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 10110
Общо:  10110
Министерство на правосъдието ( 014******* ) Период: 06.01.2020 - 06.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 50063.7
90 xxxx Възстановени приходи 4058.85
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
92 xxxx Закупуване на валута в брой 0
Общо:  54122.55
Министерство на здравеопазването ( 016******* ) Период: 06.01.2020 - 06.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 57330
Общо:  57330
Министерство на образованието и науката ( 017******* ) Период: 06.01.2020 - 06.01.2020
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 10000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 5867.49
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 229.82
Общо:  16097.31
Министерство на културата ( 018******* ) Период: 06.01.2020 - 06.01.2020
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 20000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 15300.62
Общо:  35300.62
Министерство на околната среда и водите ( 019******* ) Период: 06.01.2020 - 06.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2092.71
Общо:  2092.71
Министерство на икономиката ( 020******* ) Период: 06.01.2020 - 06.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 39904.29
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
92 xxxx Закупуване на валута в брой 0
Общо:  39904.29
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* ) Период: 06.01.2020 - 06.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3018
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
92 xxxx Закупуване на валута в брой 0
Общо:  3018
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* ) Период: 06.01.2020 - 06.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 13293.99
18 xxxx Други разходи 70
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 852.26
88 xxxx Средства на разпореждане 11854.33
91 xxxx Теглене на BGN в брой 10000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 9779.15
Общо:  45849.73
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* ) Период: 06.01.2020 - 06.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 59740
10 xxxx Издръжка 10000
91 xxxx Теглене на BGN в брой 20000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 19558.3
Общо:  109298.3
Министерство на младежта и спорта ( 025******* ) Период: 06.01.2020 - 06.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 11949.37
Общо:  11949.37
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Период: 06.01.2020 - 06.01.2020
Държавна сигурност и разузнавaтелните служби на Българската народна армия ( 032******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3330.76
Общо:  3330.76
Комисия за защита на личните данни ( 034******* ) Период: 06.01.2020 - 06.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 9880.2
91 xxxx Теглене на BGN в брой -4000
92 xxxx Закупуване на валута в брой -5867.49
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -12.71
Общо:  0
Омбудсман ( 040******* ) Период: 06.01.2020 - 06.01.2020
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 3000
Общо:  3000
Национален статистически институт ( 041******* ) Период: 06.01.2020 - 06.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 38178.46
91 xxxx Теглене на BGN в брой 5000
Общо:  43178.46
Комисия за защита на конкуренцията ( 042******* ) Период: 06.01.2020 - 06.01.2020
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 5000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 205.36
Общо:  5205.36
Комисия за регулиране на съобщенията ( 043******* ) Период: 06.01.2020 - 06.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 442.83
Общо:  442.83
Съвет за електронни медии ( 044******* ) Период: 06.01.2020 - 06.01.2020
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 1500
Общо:  1500
Комисия за финансов надзор ( 047******* ) Период: 06.01.2020 - 06.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 7363.72
91 xxxx Теглене на BGN в брой 10000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 9779.15
Общо:  27142.87
Държавна комисия по сигурността на информацията ( 048******* ) Период: 06.01.2020 - 06.01.2020
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 5000
Общо:  5000
Национален осигурителен институт ( 055******* ) Период: 06.01.2020 - 06.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5991.77
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 57253876.88
90 xxxx Възстановени приходи 1311.39
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
96 xxxx Преводи по нареждане на титуляра с други платежни документи 3800000
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  61061180.04
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* ) Период: 06.01.2020 - 06.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 29325.2
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 28420746.93
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 146.69
Общо:  28450218.82
Българска национална телевизия ( 061******* ) Период: 06.01.2020 - 06.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 32950.04
Общо:  32950.04
Българско национално радио ( 062******* ) Период: 06.01.2020 - 06.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4500
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 5000
Общо:  9500
Българска телеграфна агенция ( 063******* ) Период: 06.01.2020 - 06.01.2020
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 7823.32
Общо:  7823.32
Министерство на туризма ( 071******* ) Период: 06.01.2020 - 06.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 36
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 6350.68
Общо:  6386.68
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори ( 083******* ) Период: 06.01.2020 - 06.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 6000
91 xxxx Теглене на BGN в брой -6000
Общо:  0
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* ) Период: 06.01.2020 - 06.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 105270
10 xxxx Издръжка 6873.34
Общо:  112143.34
Селскостопанска академия ( 133******* ) Период: 06.01.2020 - 06.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 13376.99
Общо:  13376.99
Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* ) Период: 06.01.2020 - 06.01.2020
Код Описание Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 250000
89 xxxx Друго финансиране 179.37
Общо:  250179.37
МТИТС - "БДЖ - Пътнически превози" ( 582******* ) Период: 06.01.2020 - 06.01.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 45390
Общо:  45390
Учителски пенсионен фонд ( 745******* ) Период: 06.01.2020 - 06.01.2020
Код Описание Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1182.5
Общо:  1182.5
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* ) Период: 06.01.2020 - 06.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5265.1
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 24.45
Общо:  5289.55
Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив ( 802******* ) Период: 06.01.2020 - 06.01.2020
Код Описание Сума
18 xxxx Други разходи 2000
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 30000
Общо:  32000
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"- Велико Търново ( 804******* ) Период: 06.01.2020 - 06.01.2020
Код Описание Сума
18 xxxx Други разходи 230000
Общо:  230000
Технически университет - София ( 812******* ) Период: 06.01.2020 - 06.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3000
Общо:  3000
Медицински университет - София ( 831******* ) Период: 06.01.2020 - 06.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3234.18
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1000
Общо:  4234.18
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна ( 833******* ) Период: 06.01.2020 - 06.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 55511.95
18 xxxx Други разходи 150
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 27633.12
Общо:  83295.07
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* ) Период: 06.01.2020 - 06.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 6000
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 19.56
Общо:  6019.56
Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кр. Сарафов" - София ( 852******* ) Период: 06.01.2020 - 06.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 6972.64
Общо:  6972.64
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София ( 871******* ) Период: 06.01.2020 - 06.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3494.24
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 100000
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 8155.81
Общо:  111650.05
Военна академия "Г. С. Раковски"- София ( 881******* ) Период: 06.01.2020 - 06.01.2020
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 4000
Общо:  4000
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново ( 882******* ) Период: 06.01.2020 - 06.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 89010
Общо:  89010
Българска академия на науките ( 890******* ) Период: 06.01.2020 - 06.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 42100
10 xxxx Издръжка 26032.19
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1500
91 xxxx Теглене на BGN в брой 2000
Общо:  71632.19
Субсидии за общини ( 444******* ) Период: 06.01.2020 - 06.01.2020
Описание Сума
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 217537614
Общо:  217537614