одобрен

Регистър на фирмите-изпълнители на строително-ремонтни дейности, доставки и услуги на обекти към 10.02.2020

Уникален идентификатор:  a7f9c834-7d2e-458e-b90d-b4416983b80a

строително-ремонтни дейности

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-11 13:54:01
  • Създаден от: elka_karagyozova
  • Последна промяна: 2020-02-11 13:54:01

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

НА ФИРМИТЕ - ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ, ДОСТАВКИ И УСЛУГИ НА ОБЕКТИ,
ЧИИТО ВЪЗЛОЖИТЕЛ Е ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
от 14.11.2015 до 11.02.2020 г.
№ по ред Обект  /пълно наименование по строителни книжа/ Изпълнител /пълно наименование и седалище на търговеца/ Стойност на договора Срок за изпълнение на договора Дата на приключване на поръчката Инвеститорски контрол /надзор/
от 10.01.2020г. до 11.02.2020г.
1 Следгаранционна поддръжка на програмна система за кадастър и регулация MKAD for WINDOWS ЕТ "КОЛМА - Кольо Христов" 480.00 една година от превеждане на сумата Христина Дичева
2 Пране, дезинфекция, сушене и гладене на постелен инвентар на детско спално бельо в т.ч. чаршафи, калъфки, хавлиени кърпи, покривки, одеяла, възглавници, опаковки, пликове, олекотени завивки и килими на "Детска ясла с Детска млечна кухня "ЛАТЕДА-Л" ООД 3600.00 лв. с ДДС една година от датата на подписването 04.02.2021г. Фани Дикова
3 Неизключителното право да използва програмния продукт „ArmSoft EuroDOCS-1191“ "ДИГИТАЛНИ РЕШЕНИЯ" ЕООД 840.00 лв. с ДДС една година 04.02.2021г. Христина Дичева
4 Доставка на перилни, почистващи, хигиенни и други материали за нуждите на община Асеновград "Селчо" ООД, гр.Асеновград до 36000.00 лв. с ДДС една календарна година от датата на подписване на договора 24.01.2021г. Венелин Добрев
5 Упражняване на строителен надзор, включително контрол на качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали съгласно чл.166 от ЗУТ, на обект: "Изграждане канализацията на ул. "Шипка" гр. Асеновград" "СТАНДАРТ СИСТЕМС" ООД 756.00 лв. с ДДС от подписване на Протокол за откриване на стр. площадка и определяне на стр. линия и ниво до въвеждане на обекта в експлоатация Людмил Калудов
6 Внедряване на интернет портал за сигнали на граждани към община Асеновград на интернет сайт www.asenovgrad.bg "НК Софтуер" ООД 2520.00 лв. с ДДС до 20 работни дни след одобряване на графичния дизайн Христина Дичева
7 Предпроектни проучвания и инженерно-геоложки доклад за обект: "Свлачищен участък при км 2+070 на Общински път PDV3016/ІІ-86, Асеновград-Бачково/ - Лясково - граница общини (Асеновград-Куклен) - Яворово - Добралък - /ІІІ-8064/" "СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 14880.00 лв с ДДС 45 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо инж. Мая Василева
8 Абонаментно поддържане на ПП "Bilding Manager 2008" - 4бр. "ПАНДЕМ" ООД 1152.00 лв. с ДДС една година от датата на подписване 22.01.2020г. Христина Дичева
9 Публикуване на обяви , реклами, съобщения, обявления за конкурси, търгове /общински и приватизационни/ и друга подобна информация, както и информационно обслужване в информационен сайт www.tvsatcom.bg и телевизионен канал "ТВ САТ КОМ". "ТВ САТ КОМ" ООД до 36000.00 лв. с ДДС една година от 01.01.2020 г. 01.01.2021 г. Даниела Костова
10 Абонаментн+B9:G19+B9:G19о обслужване на ПП "AktWare" и "RegPagPages" "АРМСОФТ Ц" ЕООД 1010.00 лв. с ДДС една година считано от 01.02.2020 г. 31.01.2021 г. Христина Дичева
11 Абонаментно извънгаранционно обслужване на АКСТЪР/АИС, АКСТЪР УЕБ УСЛУГИ, АКСТЪР ДЕЛОВОДНА СПРАВКА, АКСТЪР КОМУНИКАТОР НИС при ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ 5568.00 лв. с ДДС една година считано от 01.01.2020 г. 31.12.2020 г. Христина Дичева
12 Доставка на ТВ услуга за кметство с. Избегли, Община Асеновград "БУЛСАТКОМ" АД 158.00 лв. с ДДС една година считано от 01.01.2020 г. 31.12.2020 г. Христина Дичева
13 Абонаментно обслужване на ПП "Work Flow"10 бр. лицензи "БИЗНЕС СОФТ" ООД 1296.00 лв. с ДДС една година считано от 01.01.2020 г. 31.12.2020 г. Христина Дичева
14 Абонаментно обслужване/поддръжка на програмни и софтуерни продукти и системи /интернет сайт www.asenovgrad.bg/ “НК Софтуер” ООД 4320.00 лв. с ДДС една година считано от 01.01.2020 г. 31.12.2020 г. Христина Дичева
15 Сервизно обслужване на асансьори в сградата на Общината и в сградата на кметство Мулдава "АСАНСЬОРИ НА БЪДЕЩЕТО" ЕООД 3288.00 лв. с ДДС една година считано от 01.01.2020 г. 31.12.2020 г. Христина Дичева
16 Доставка на интернет за км. Долнослав, км. Леново, км. Горнослав, км. Орешец, км. Златовръх, км. Стоево, км. Конуш и км. Мостово "БРАТЯ ЧОТРОВИ" ООД 2000.00 лв. с ДДС една година считано от 01.01.2020 г. 31.12.2020 г. Христина Дичева
17 Panda Adaptive Defense 360 на платформа Aether, включващо 2 /дву/ годишни лиценза за продукта за 205 (двеста и пет) броя, работни места "КОМПЮТЕЛ ПЛОВДИВ" ООД 16236.00 лв. с ДДС 10 работни дни от получаване на плащането по договора Христина Дичева
18 Право на ползване и годишно абонамнтно обслужване на 3 бр. ПП "RZWIN", 2 бр. ПП "HONWIN", 3 бр. ПП "LSWIN" "ОМЕГА - ТИМ 99" ЕООД 1516.00 лв. с ДДС една година от 02.01.2020г. 02.01.2021г Величка Ангелова
19 Абонаментна поддръжка на следните програмни продукти: ПП "eActs"- регистър на актове за общинска собственост и др.; ПП "eNP"- регистри за административно наказване;ПП "Регистър за поддържане и управление на сгради в режим на етажна собственост"; ПП "Лицензи и разрешителни"; ПП "Такси за детски градини" „АТ СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ” ЕООД 1566.00 лв. с ДДС една година считано от 01.01.2020г. 31.12.2020г. Христина Дичева
20 Право на ползване за неограничен период на Уеб базирана информационна система за управление и контрол на дейностите по администриране и отчитане приходите от такси и услуги от администрациите, както и някой от собствените приходи на общините одобрена и включена в публичния електронен списък на софтуерите за управление на продажби в търговските обекти по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС в регистрите на НАП под номер 296/04.09.2019 г. „АТ СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ” ЕООД 1382.00 лв. с ДДС една година считано от 01.01.2020г. 31.12.2020г. Христина Дичева
21 Осигуряване на интернет достъп до следните обекти: Община Асеновград, Секретаря на МКБППМП, Кметство в кв. Долни Воден, Кметство в кв. Горни Воден, Кметство в с. Лясково, Кметство в с. Бачково, Кметство в с. Козаново, Кметство в с. Избегли, Кметство в с. Боянци, Централна част на с. Боянци (площада пред кметството), Дейност "Обредни домове и зали" "ГЕЦ БГ" ЕООД 10824.00 лв. с ДДС една година считано от 01.01.2020г. 31.12.2020г. Христина Дичева
22 Изготвяне на работен проект по проектно предложение на Община Асеновград "Внедряване на мерки по енергийна ефективност при системата за външно изкуствено осветление в гр. Асеновград "Кастрой" ЕООД - гр. София 35880.00 лв. с ДДС до 31.01.2020г. 31.01.2020г. инж. Екатерина Ковачева
23 Обследване за енергийна ефективност на системата за улично осветление по смисъла на Закона за енергийната ефективност "Плеядес България" ООД - гр. София 35880.00 лв. с ДДС до 27.02.2020г . 27.02.2020г . инж. Екатерина Ковачева
2019 година
от 10.12.2019г. до 10.01.2020г.
1 „Приготвяне и доставяне на храна по заявка и предварително зададено меню, съгласно определен рецептурник за нуждите на социалните заведения на територията на община Асеновград“ "БЯЛАТА ВОДЕНИЦА" ЕООД 1198518.75 лв. с ДДС 18 месеца от 30.12.2019г. 31.06.2021 София Бечева, Ася Фотева, Албена Атанасова, Добромир Кузманов, Ваня Гераксиева, Марияна Пеева
2 Покупка на микробус Рено Трафик за нуждите на ДСП - Асеновград "Стефанов Мотърс" ООД 22 000.00 лв. с ДДС Александър Бебев
3 Проект за преустройство на сградата на бившия ДДЛРГ "Татю Войвода" в "Център за подкрепа на лица с увреждания", гр. Асеновград "ДН-АРХСТУДИО" ЕООД 23882.40 лв. с ДДС 20 календарни дни след писмено одобрените проектни проучвания представени от проектанта инж. Атанас Тошев
4 “Изготвяне на Работен проект и упражняване на авторски надзор за обект "Инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци и на инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци - РСУО - Асеновград и съпътстваща инфраструктура" ДЗЗД "ЕКОПРОЕКТ АСЕНОВГРАД" 373560.00 лв. с ДДС от датата на подписване до издаване на Разрешение за ползване на строежа инж. Атанас Тошев
5 Абонамент на вестници и списания за 2020г., въз основа на абонаментен списък, предоставен от Възложителя "Български пощи" ЕАД 6154.16 лв. с ДДС от 01.01.2020г. до 31.12.2020г. Даниела Костова
от 10.10.2019г. до 10.12.2019г.
6 Монтаж и демонтаж на коледна украса в гр. Асеновград "Проджект СВ"ООД, гр.Асеновград 19781.82 лв. с ДДС монтаж до 10.12.2019г. демонтаж до 31.01.2020 г. 31.01.2020г. инж. Екатерина Ковачева
7 Текущ ремонт на линеен отводнител на ул. "Крайречна" в кв. Долни Воден, гр. Асеновград "ИЛВА - ХГ" ООД 6816.00 лв. с ДДС 5 календарни дни след получаване на възлагателно писмо Людмил Калудов
8 Авариен ремонт на част от канализацията на ул. "Крайречна", кв. Долни Воден, гр. Асеновград "БЛАСТБОР" ООД 19520.76 лв. с ДДС 15 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Людмил Калудов
9 Проектиране и изпълнение на детска площадка в кв. Долни Воден, гр. Асеновград "ТЕНЕВ КОРЕКТ 66" ЕООД 12000.00 лв. с ДДС 1 месец от датата на подписване на договора 24.11.2019г. инж. Екатерина Ковачева
10 Изграждане на площадка за временно съхранение на едрогабаритни отпадъци в приемната зона на ДТБО, гр. Асеновград "Байрам Буюк Строй" ЕООД 8121.00 лв. с ДДС 20 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Гергана Иванова
11 Изработка и монтаж на информационно-указателна, знакова конструкция за идентичност, като елемент от кръгово кръстовище на кв. Долни Воден на републикански път ІІ-86 Пловдив-Асеновград "РАКУРСИ" ООД 15984.00 лв. с ДДС 45 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо инж. Екатерина Ковачева
12 Почистване, поддържане и възстановяване на дъждоприемни шахти на територията на община Асеновград "КМД" ЕООД до 84000.00 с ДДС 12 месеца считано от 28.11.2019г. 28.11.2020г. Дора Младенова и Елена Янкова
13 Отводняване на канавка на ул. "Асен Златаров" с. Боянци, Община Асеновград "ЕР 2009" ООД 3489.74 лв. с ДДС 10 работни дни от датата на подписване на договора 27.10.2019г. Васка Юнакова
14 Подмяна на тръби на стадион "Шипка" и направа на бетонови капаци на РШ на ул. "Цар Иван Асен ІІ" №43, гр. Асеновград "Байрам Буюк Строй" ЕООД 1534.62 лв. с ДДС 3 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Васка Юнакова
15 Информационно-указателна, знакова конструкция за идентичност, като елемент от кръгово кръстовище на кв. Долни Воден на републикански път ІІ-86 Пловдив-Асеновград - проектиране "РАКУРСИ" ООД 3840.00 лв. с ДДС 15 календарни дни от датата на подписване на договора 18.10.2019г. инж. Екатерина Ковачева
от 10.09.2019г. до 10.10.2019г.
16 Проектиране и изграждане на "Подпорна стена до преливника на язовир - Долни Воден" "БЛАСТБОР" ООД 33360.00 лв. с ДДС 70 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Людмил Калудов
17 „Абонаментно сервизно обслужване и доставка на интернет на 11 бр. точки по инициативата WiFi4EU на територията на Община Асеновград” "ОВКОМ" ООД 3600.00 лв. с ДДС 12 месеца от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за изграждане на мрежата Лидия Янакиева
18 Зареждане и рециклиране на празни тонер касети, смяна на барабани, ножове и чипове при необходимост за нуждите на Общинска администрация - Асеновград, Дейност Обредни домове и зали, Детски ясли и МКБППМН - Асеновград КООПЕРАЦИЯ "ПАНДА" 30000.00 лв. с ДДС 1 година от датата на подписване на договора 07.10.2020г. Лидия Янакиева
19 „РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ Обособена позиция №6 „Подмяна на дограма в Почивна база Пашалийца, община Асеновград“ "УЗУНОВ СТРОЙ" ЕООД 19582.29 лв. с ДДС 60 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Гергана Иванова
20 „РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ Обособена позиция №2 – „Основен ремонт на сгради на територията на община Асеновград“ "УЗУНОВ СТРОЙ" ЕООД 66509.20 лв. с ДДС 60 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Гергана Иванова, Васка Юнакова, Мина Тръмбева
21 „РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ Обособена позиция №1 – „Текущ ремонт на сгради на територията на община Асеновград“ "УЗУНОВ СТРОЙ" ЕООД 80000.00 лв. с ДДС 1 година от датата на сключване на договора или до изчерпване на наличния финансов ресурс 07.10.2020г. Гергана Иванова, Васка Юнакова, Людмил Калудов
22 Поддържане на зелени площи и озеленяване на Община Асеновград "ЖИРО-М" ЕООД 1020000.00 лв. с ДДС 24 месеца от датата на подписването му 02.10.2021г. Мелят Алимолла
23 „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА НА КВ.36, ГР. АСЕНОВГРАД “ "Запрянови-03" ООД 194310.83 лв. с ДДС 90 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо инж. Мая Василева
24 Доставка и монтаж на обзавеждане, оборудване и техника за обектите на интевенция по проект „Образователна инфраструктура“ – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства“ по обособени позиции Обособена позиция №4: Доставка на кухненска посуда за обектите на интевенция по проект „Образователна инфраструктура“ – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства“ "КООПЕРАЦИЯ ПАНДА" 3081.60 лв. с ДДС влиза в сила след получаване на възлагателно писмо и изтича след доставяне на оборудването, предмет на договора Величка Стойчева
25 Доставка и монтаж на обзавеждане, оборудване и техника за обектите на интевенция по проект „Образователна инфраструктура“ – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства“ по обособени позиции Обособена позиция №3: Доставка и монтаж на специализирана кухненска техника за обектите на интевенция по проект „Образователна инфраструктура“ – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства“ "КООПЕРАЦИЯ ПАНДА" 53568.00 лв. с ДДС влиза в сила след получаване на възлагателно писмо и изтича след доставяне на оборудването, предмет на договора Величка Стойчева
26 Доставка и монтаж на обзавеждане, оборудване и техника за обектите на интевенция по проект „Образователна инфраструктура“ – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства“ по обособени позиции Обособена позиция №2: Доставка и монтаж на оборудване за обектите на интевенция по проект „Образователна инфраструктура“ – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства“ "КООПЕРАЦИЯ ПАНДА" 91587.00 лв. с ДДС влиза в сила след получаване на възлагателно писмо и изтича след доставяне на оборудването, предмет на договора Величка Стойчева
27 Доставка и монтаж на обзавеждане, оборудване и техника за обектите на интевенция по проект „Образователна инфраструктура“ – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства“ по обособени позиции Обособена позиция №1: Доставка и монтаж на обзавеждане за обектите на интевенция по проект „Образователна инфраструктура“ – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства“ "КООПЕРАЦИЯ ПАНДА" 547526.66 лв. с ДДС влиза в сила след получаване на възлагателно писмо и изтича след доставяне на оборудването, предмет на договора Величка Стойчева
28 Аварийно укрепване на устои на Римски мост в с. Нареченски бани, Община Асеновград "Кодимит" ЕООД, с.Нареченски бани 2 489.06лв. С ДДС 10 календарни дни от датата на подписване на договора 26.09.2019г. Гергана Иванова
29 Поддръжка и ремонт на детски площадки на територията на Община Асеновград "ТЕНЕВ КОРЕКТ 66" ЕООД до 35 000.00 лв. с ДДС 10 календарни дни от датата на получаване на въз-лагателно писмо за всеки конкретен обект инж. Екатерина Ковачева
30 Текущ ремонт на офис помещения на общинска служба "Домашен социален патронаж", бул. "България" №25, Община Асеновград "БАЙРАМ БУЮК СТРОЙ" ЕООД 7 337.95 лв. с ДДС 45 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Мина Тръмбева и Ася Фотева
31 Почистване от растителност на сухия и мокрия откоси на язовира в кв. "Долни Воден" и "Ченгене дере" в с. Червен, община Асеновград "ЕР 2009" ООД 60 038.40 лв. с ДДС 22 работни дни от датата на подписване на догтовора 03.10.2019г. Людмил Калудов
32 Доставка на автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж към Община Асеновград "Омникар Ауто"ООД, с.Труд, обл.Пловдив 32 500.00 лв. с ДДС срок за доставка до 5 работни дни след извършване на плащането Ася Фотева
33 Премахване на незаконно поставени преместваеми обекти - фургони, павилиони, гаражи и др. на територията на община Асеновград "ТЕНЕВ КОРЕКТ 66" ЕООД до 10 000.00 лв една година от датата на подписване на договора 04.09.2020г. инж. Екатерина Ковачева
от 10.08.2019г. до 10.09.2019г.
34 „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД“ обособена позиция № 7 : Ремонт на улици в гр. Асеновград и с. Нареченски Бани "Бибов и Ко"ООД, гр.Пловдив 223 841.76 лв. с ДДС 20, 29, 32, 49, 34, 90 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо за всеки обект по отделно Гергана Иванова
35 „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД“ обособена позиция № 4 : Основен ремонт на улици в гр. Асеновград и кв. Долни Воден "ЗАПРЯНОВИ-03" ООД 260 793.67 лв. с ДДС 60, 20, 20, 25, 30, 30, 90, 15 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо за всеки обект по отделно Людмил Калудов
36 „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД“ обособена позиция № 2 : Ремонт на улици в селата Тополово, Новаково, Жълт Камък "АВТО СТРОЙ" ООД 252 563.35 лв. с ДДС 37, 78, 55, 54 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо за всеки обект по отделно Гергана Иванова и Людмил Калудов
37 „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД“ Обособена позиция 1: Ремонт на общински пътища "МОНОЛИТСТРОЙ - ЧОЛБАДЖИЙСКИ, БАЙКУШЕВ" ООД 416 087.93 лв. с ДДС 49, 34, 64 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо за всеки обект по отделно Людмил Калудов
38 Абонаментна поддръжка на видеокамери, комуникационната свързаност и сървъри за запис на територията на Община Асеновград "АЛФА СОТ БЪЛГАРИЯ" ООД 6 912.00 лв. с ДДС 1 година от подписването на договора 26.08.2020г. Димитър Анастасов
39 Изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на подпорна стена, укрупваща част от ул. "Странджа", гр. Асеновград "Дерибеев" ЕООД 9 960.00 лв. с ДДС 40 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо инж. Мая Василева
40 “Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект: „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по ос 2 на ОПОС 2014-2020 на РСУО – регион Асеновград“, "КА ЕЛ ОФИС" ООД 11 940.00 лв. с ДДС 550 календарни дни считано от датата на подписване на договора до пълната реализация на всички дейности 09.02.2021г. Несрин Миман
41 Контрол за безопасността на площадки за игра, находящи се на територията на Община Асеновград, съгласно Наредба №1 от 12 януари 2009г. За условията и реда за устройството и безопасността на площадките да игра "БУЛГАРКОНТРОЛА" АД 7560.00 лв с ДДС три месеца от датата на сключване на договора 20.11.2019г. инж. Екатерина Ковачева
от 10.07.2019г. до 10.08.2019г.
42 Подмяна на дограма на общинска сграда в с. Избеглии с КИ 32341.35.426 "ДИ ВИ ДЖИ ПЛАСТ" ЕООД 10 859.22 лв с ДДС 10 работни дни от датата на подписване на договора 15.08.2019г. инж. Атанас Тошев
43 „АВАРИЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ, ВСЛЕДСТВИЕ НА ПРОЛИВНИТЕ ДЪЖДОВЕ ОТ 02.06.2019г.“, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 "ИЛВА-ХГ" ООД 143 998.55 лв с ДДС съгласно посочените срокове в техническото предложение, неразделна част от договора и след възлагателно писмо за всеки обект по отделно Людмил Калудов и Васка Юнакова
44 ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД» за Обособена позиция №2 Текущ ремонт на улици в населените места на територията на община Асеновград "ИЛВА-ХГ" ООД 190 00.00 лв с ДДС 1 година или до изчерпване на неговата стойност, което от двете настъпи по-рано Людмил Калудов, Васка Юнакова и Гергана Иванова
45 «ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД» за Обособена позиция №1 Текущ ремонт на общинска пътна мрежа "ИЛВА-ХГ" ООД 126 400.00 лв. с ДДС 1 година или до изчерпване на неговата стойност, което от двете настъпи по-рано Людмил Калудов
46 "Ремонт на сгради на територията на Община Асеновград", Обособена позиция №3: "ДГ Дружба, ул. Съединение, гр. Асеновград - основен ремонт на кухненски блок" - Доставка и монтаж на газова готварска печка, газона инсталация и оборудване. "ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА" ООД 14 701.20 лв. с ДДС доставка на газова готварска печка - до 30 дни от датата на превод на аванс; - доставка на вентилационно оборудване - до 30 дни от датата на превод на аванс; - изпълнение на проект газоснабдяване - 1 работна седмица; - изпълнение на монтажни работи - 2 работни седмици Мина Тръмбева
47 Изграждане на подпорна стена на ул. "Христо Анастасов" до пресечката на ул. "Прохлада", кв. Долни Воден - проектиране и изграждане "БЛАСТБОР" ООД 15 000.00 лв. с ДДС проектиране - 30 дни след превеждане на аванс; изграждане - 30 дни след получаване на възлагателно писмо Людмил Калудов
48 "Авариен ремонт на улици, вследствие на проливните дъждове от 02.06.2019г.", Обособена позиция №2 "Запрянови-03" ООД 37 061.05 лв. с ДДС 30 календарни дни след възлагателно писмо за всеки обект по отделно Людмил Калудов
49 Ремонт на аварирал основен изпускател на язовир „Долни Воден“ находящ се в землището на кв. Долни Воден, община Асеновград“ и „Почистване и продухване на тръбопровода, запушване на пробойна в тръбопровода (преди шибърния кран) и изработка на предпазни решетки на язовир „Долни Воден“ находящ се в землището на кв. Долни Воден, община Асеновград "ЯЗОВИР РЕМОНТ" ЕООД 10 620.00 лв с ДДС 20 работни дни след получаване на възлагателно писмо Димитър Анастасов
50 Разработване на дългосрочна общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Асеновград 2019-2029г., съгласно нормативните изисквания на чл.10, ал.1 и ал.2 от Закона за енергията от възобновяеми източници, в съответствие с Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници и Указанията на Агенцията за устойчиво енергийно развитие за изготвяне на общински програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива. "ДИНАМИК САЛЮШЪНС" ЕООД 2400.00 лв. с ДДС 3 месеца (90 календарни дни) 11.09.2019г. инж. Мая Василева
51 Проектиране на велоалея в участъка от Читалище "Родолюбие" до градски басейн, гр. Асеновград "СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 5 400.00 лв. с ДДС 60 календарни дни след получаване на възлагателно писмо инж. Атанас Тошев
52 Изготвяне на архитектурно заснемане на съществуващо положение на народни читалища в Община Асеновград и изготвяне на количествено-стойностни сметки за наложителните строително-монтажни работи по част Архитектура на база заснемането КАРАПАНО ПРОДЖЕКТ ЕООД 23 980.00 лв. с ДДС 70 календарни дни след датата на подписване на договора 18.09.2019г. Мина Тръмбева
53 Зачистване на отводнителни канали и дерета в землищата на с. Боянци, с. Златовръх и с. Нови Извор, Община Асеновград "ЕР 2009" ООД 29 077.20 лв. с ДДС 10 работни дни от датата на подписване на договора 15.07.2019г. Людмил Калудов
от 10.06.2019г. до 10.07.2019г.
54 Доставка на дизелово гориво с подвижна цистерна за нуждите на ОП "ТДБСО", гр. Асеновград "Петро Ойл Груп"ЕООД, гр.Пловдив по единични цени до 180 000.00 лв с ДДС 3 години от датата на подписването му 12.06.2022г. Атанас Николов
55 Аварийно отстраняване на нанесени щети от проливните дъждове от 02.06.2019 г. "Запрянови-03" ООД по единични цени до 60 000.00 лв с ДДС 30 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо за всеки обект по отделно Гергана Иванова
56 Авариен ремонт на теч в общинска сграда на ул. "Васил Левски" №7, гр. Асеновград "Байрам Буюк Строй" ЕООД 1 386.00 лв. с ДДС 5 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Мина Тръмбева
57 „Възлагане на обществен превоз на пътници по градски автобусни линии с №№ 2, 3, 4 и 5 от Общинската транспортна схема на Община Асеновград",Обособена позиция № 2 „Възлагане на обществен превоз на пътници по градска автобусна линия №4 от Общинската транспортна схема на Община Асеновград" "АВТОТРАНС 2000" ООД до 339216.00 лв. ДДС 7 годиниот влизането му в сила след възлагателно писмо Александър Бебев
58 Изпълнение на проучвателни, проектантски и консултантски услуги за обект: Идеен проект за градска художествена галерия в гр. Асеновград "ЦОНЕВСКИ ПК" ООД 7 920.00 лв. с ДДС 38 работни дни след осигуряване на изходни данни инж. Атанас Тошев
59 Текущо санитарно обслужване на 43 броя преносими химически тоалетни за нуждите на Община Асеновград "ЕКОВЕЦЕ" ЕООД до 30 722.40 лв. с ДДС една календарна година от датата на подписване 10.06.2020 г. Мелят Алимолла
60 „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД“, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 „РЕМОНТ НА УЛИЦИ В СЕЛАТА ЗЛАТОВРЪХ, КОНУШ, ПАТРИАРХ ЕВТИМОВО, ИЗБЕГЛИИ, НОВИ ИЗВОР И ОРЕШЕЦ“ "Илва-ХГ"ООД, гр.Пловдив 287625.56 лв. с ДДС съгласно посочените срокове в техническото предложение, неразделна част от договора и след възлагателно писмо за всеки обект по отделно Людмил Калудов
61 Изготвяне на ГПОД - Генерален план за организацията на движението на град Асеновград - 2019" "ТРАФИК ДИЗАЙН ГРУП" ЕООД гр. Пловдив 35 400.00 лв. с ДДС 90 календарни дни от датата на подписване на договора 11.09.2019г. Александър Бебев
62 Изграждане и основен ремонт на водопроводна и канализационна мрежа на територията на община Асеновград, Обособена позиция №1: Основен ремонт на водопровод и канализация по ул. "Атанас Мишев", гр. Асеновград /участъка от ул. "Росица" до ул. "Стою Шишков"/ "Запрянови-03" ООД 59 999.76 лв. с ДДС 90 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо и осигурено финансиране Гергана Иванова
63 Подготовка и окомплектоване на проектно предложение "Обновяване на културната инфраструктура в сградите на: НЧ "Н.Й. Вапцаров-1894", с. Тополово; НЧ "Христо Ботев-1926г.", с. Червен и НЧ "Просвета-1918г.", с. Нови Извор, Община Асеновград" за кандидатстване на Община Асеновград по процедура BG06RDNP001-19.139 Сдружение "МИГ Куклен-Асеновград" Мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура" "ПТ-АГРО КОНСУЛТ" ЕООД с. Зелениково, общ. Брезово 11 400.00 лв. с ДДС за дейности 1 и 2 до крайния срок за кандидатстване определен от "МИГ Куклен-Асеновград", за дейност 3 до подписвонето на АДБФП с "МИГ Куклен-Асеновград" Красимира Димитрова
64 Подготовка и окомплектоване на проектно предложение "Обновяване на културната инфраструктура в сградите на: НЧ "Христо Ботев - 1945г.", с. Нареченски бани; НЧ "Христо Ботев-1919г.", с. Избеглии и НЧ "Никола Й. Вапцаров-1936г.", с. Боянци, Община Асеновград" за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.139 Сдружение "МИГ Куклен-Асеновград" Мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура" "ПТ-АГРО КОНСУЛТ" ЕООД с. Зелениково, общ. Брезово 18 480.00 лв. с ДДС за дейности 1 и 2 до крайния срок за кандидатстване определен от "МИГ Куклен-Асеновград", за дейност 3 до подписвонето на АДБФП с "МИГ Куклен-Асеновград" Красимира Димитрова
65 Доставка на оборудване и изграждане на безжична (Wi-fi) МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА Община Асеновград ОВКОМ ООД 29327.00 лв. с ДДС два месеца от датата на подписване на договора и в рамките на позволения срок по инициативата WiFi4EU 19.04.2019г. Лидия Янакиева
66 Следгарационно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на машини обслужващи РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, включително доставка на резервни части и консумативи по четири обособени позиции.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Следгарационно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на Челен товарач Hyundai HL 770-7, включително доставка на резервни части и консумативи "ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН" ЕАД гр. София 82 880.00 лв. с ДДС 12 месеца от датата на сключването му 20.05.2020г. Атанас Николов
67 Следгарационно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на машини обслужващи РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, включително доставка на резервни части и консумативи по четири обособени позиции.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: Следгарационно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на Булдозер Shantui SD16-3, включително доставка на резервни части и консумативи "ИНЖКОНСУЛТ" ЕООД - гр. Варна 24 250.00 лв. с ДДС 12 месеца от датата на сключването му 20.05.2020г. Атанас Николов
68 Изготвяне на техническа документация за издаване на разрешително за воздовземане от нов водоизточник и изграждането му за захранване на "Поливна система в двора на СУ "Св. Княз БорисІ", гр. Асеновград "ВОДОКАНАЛГЕОТЕХ" ЕООД 13980.00 лв с ДДС 40 работни дни след възлагателно писмо поетапно инж. Атанас Тошев
69 Сключване на сделки по покупко-продажба на стоки на Софийска Стокова Борса АД чрез оторизиран брокер "ИНТЕРКОМПЛЕКС" ООД 0.7% от стойността на борсовия договор без ДДС 3 години от датата на подписването му 15.05.2022г. Георги Ангелов
от 10.05.2019г. до 10.06.2019г.
70 Доставка на фабрично нов автомобил (лек автомобил за нуждите на Инспекторат паркинги и гаражи) "Омникар Ауто"ООД, с.Труд, обл.Пловдив 19990.00 с ДДС до 10.07.2019г. до 10.07.2019г. Александър Бебев
71 Изграждане на поливна система в двора на СУ "Св. Княз Борис І", гр. Асеновград "ЕН-ЕКСТ" ООД 36972.00 лв с ДДС 30 работни дни от получаване на възлагателно писмо Мина Тръмбева
72 Изготвяне на идеен проект за цялостна реконструкция на стадион "Шипка", в УПИ ІV-спортен комплекс, кв.36, от регулационния план на гр. Асеновград "КАНАС ГРУП" ЕООД 35940.00 лв. с ДДС 90 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо, съдържащо изходни данни за проектиране инж. Мая Василева
73 Разчистване и подравняване на полски път 99087.7.16 в землището на кв. Горни Воден, гр. Асеновград "ЕР 2009" ООД 52398.60 лв. с ДДС 20 работни дни от датата на подписване на тоговора 24.06.2019г. Людмил Калудов
74 Изграждане на три броя водостоци на канали в землището на кв. Долни Воден "БЛАСТБОР" ООД 22415.88 лв. с ДДС 20 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Людмил Калудов
75 Текущ ремонт на паметник на цар Иван Асен ІІ, гр. Асеновград ЕТ "СТОЯН СЛАВКОВ - 94" 3680.90 лв. с ДДС 7 работни дни от датата на подписване на договора 29.05.2019г. инж. Атанас Тошев
76 Ремонт на чешми и фонтонки на територията на Община Асеновград "ВиК Транс-2007" ООД 11468.40 лв. с ДДС 30 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Васка Юнакова
77 Направа на водосток на ул. "Марциганица", с. Добростан "Байрам Буюк Строй" ЕООД 4539.84 лв. с ДДС 30 календарни дни Людмил Калудов
78 Абонаментно сервизно обслужване на пожароизвестителна инсталация на Община Асеновград "АЛФА СОТ БЪЛГАРИЯ" ООД 921.60 лв. с ДДС една година от датата на подписване 16.05.2020 г. Димитър Анастасов
79 „Доставка на електро-, строителни и други помощни материали и инвентар за нуждите на община Асеновград и обслужващите звена” "Зит"ООД, гр.Асеновград 312000.00 лв. с ДДС 12 месеца от датата на подписване 08.05.2020 г. Венелин Добрев
80 „Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Общинската, Областната и Републиканската транспортни схеми на Община Асеновград по две обособени позиции“ Обособена позиция № 1 „Възлагане на обществен превоз на пътници по градска автобусна линии №1 и градска автобусна линия №6 от Общинската транспортна схема на Община Асеновград" "АВТОТРАНС 2000" ООД 467424.00 лв. с ДДС 7 години от влизането му в сила 07.05.2026 г. Александър Бебев
81 ”ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛИ”, Обособена позиция №3 - „Лекотоварен автомобил за нуждите на Социално предприятие за строителство, ремонт и поддържане на общинска собственост“ Здравко Илиев Апостолов 14000.00 лв. с ДДС доставката е един ден след получаване на възлагателно писмо Александър Бебев
82 ”ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛИ”, Обособена позиция №1 - „Микробус за нуждите на КСУ „Гергана“, с. Нареченски бани, община Асеновград“ Здравко Илиев Апостолов 29000.00 лв. с ДДС доставката е един ден след получаване на възлагателно писмо Александър Бебев
83 Изпълнение на мълниезащитна инсталация на сградата на бивш ДДЛРГ "Таню войвода", сграда с КИ 00702.514.451.1 по кадастралната карта на гр. Асеновград "АЛЕМИКС ГРУП" ЕООД 4816.32 лв. с ДДС 10 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо инж. Анна Колева
84 Абонаментно извънгаранционно обслужване и поддръжка на компютърна програма ПРОЗОП, пакет Мега "ВЕЕМ КОНСУЛТ" ЕАД 3600.00 лв. с ДДС една година от подписване на договора 09.05.2020 г. Лидия Янакиева
от 10.04.2019г. до 10.05.2019г.
85 „Изграждане на слаботокови инсталации в обектите на интервенция по проект „Образователна инфраструктура“ – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства“ "ВОЛТРАН" ЕООД 32268.00 лв с ДДС 30 календарни дни за всеки обект след получаване на възлагателно писмо инж. Биляна Малинова
86 Изработка, доставка и монтаж на железарски изделия за нуждите на Община Асеновград ЕТ "ВАБО-ВЪЛЧО БАТУРОВ" 9024.00 лв. с ДДС 20 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Васка Юнакова
87 Доставка на оборудване и изграждане на безжична (Wi-fi) МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА Община Асеновград "ОВКОМ" ООД 29327.00 лв. с ДДС два месеца от датата на подписване на договора и в рамките на позволения срок по инициативата WiFi4EU Лидия Янакиева
88 Обслужване на 264 работещи в Община Асеновград от служба по трудова медицина СТМ "Нова Надежда-К" ЕООД 4224.00 лв. крайна цена една година от датата на сключване 15.04.2020 г. Гергана Ангелова
89 СМР по изпълнение на хоризонтална пътна маркировка по общинската пътна и улична мрежа на гр. Асеновград „БИТУЛАЙТ” ООД 57026.40 лв с ДДС една година от датата на сключване 12.04.2020г. Александър Бебев
от 10.03.2019г. до 10.04.2019г.
90 Основен ремонт на канала около градския басейн и бетониране на неизползваемите терени "ЛЪКИ 2013" ЕООД 31 119.00 лв. с ДДС 40 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо инж. Мая Василева
91 Доставка и монтаж на обзавеждане, метални стелажи и столове за нуждите на Община Асеновград "КООПЕРАЦИЯ ПАНДА" до 63 200.00 лв. с ДДС една календарна година или до достигане на наличния финансов ресурс 02.04.2020г. Венелин Добрев
92 Основен ремонт на два броя детски басейни в градски плаж Асеновград "ЛЪКИ 2013" ЕООД 35 719.68 лв. с ДДС 40 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо инж. Мая Василева
93 Изграждане на нова сграда в градски плаж Асеновград (за лекарски кабинет, помешения за охрана и спасители, скрад и съблекални) "РУСЕВ И КО" ООД 43 360.80 лв с ДДС 15 календарни дни - за изготвяне на проект и 45 календарни дни - за изпълнение на сградата, след получаване на възлагателно писмо инж. Мая Василева
94 Изграждане на канализация на ул. "Шипка", гр. Асеновград "Илва-ХГ"ООД, гр.Пловдив 44 000.00 лв. с ДДС 15 календарни дни от датата на подписване на договора - за работен проект и 20 календарни дни след заверяване на протокол за откриване на строителна площадка - за изпълнение на СМР Людмил Калудов
95 Ремонт на съществуваща поливна система по кръговите кръстовища и разделителни ивици в територията на Община Асеновград "ГЕОСИМ" ЕООД 29142.54 лв. с ДДС 30 работни дни след получаване на възлагателно писмо за всеки отделен обект
96 Доставки на канцеларски материали и дребно офис оборудване за нуждите на Община Асеновград по две обособени позиции: Обособена позиция № 2 „Доставка на канцеларски и печатни материали и дребно офис оборудване – стоки, включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП“ "ЕКОБЕЛАН" ООД 18 000.00 лв. с ДДС 12 месеца от влизането му в сила от 23.03.2019г. 27.03.2020г. Венелин Добрев
97 Доставки на канцеларски и печатни материали и дребно офис оборудване за нуждите на Община Асеновград по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски и печатни материали и дребно офис оборудване за нуждите на Община Асеновград“ "ЕКОБЕЛАН" ООД 65 999.00 лв. с ДДС 12 месеца от влизането му в сила от 23.03.2019г. 27.03.2020г. Венелин Добрев
98 Почистван на долноводенското дере в чертите на кв. Долни Воден, гр. Асеновград "ЕР 2009" ООД 11 114.40 лв. с ДДС 10 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Людмил Калудов
99 Изработване на горскостопански план и план за дейностите по опазване на горите от пожари на територии собственост на Община Асеновград, находящи се на територията на с. Манастир, община Лъки "Айко-1991-НТ-Трайков и сие" СД 3 180.00 лв. с ДДС до 15.06.2019г. 15.06.2019г. инж. Атанас Тошев
100 Доставка на паркова архитектура по обособени позиции /изработка, доставка и монтаж на бетонови кошчета и бетонови ограничители, пейка с облегалка и пейка без облегалка/ "Фонкашпо"ЕООД, с.Манолско конаре, общ. Марица до 36 000.00 лв с ДДС до 31.12.2019г. 31.12.2019г. Мелят Алимолла
101 Доставка на растителност "Росен здравец" ЕООД до 70 000.00 лв с ДДС до 31.12.2019г. 31.12.2019г. Мелят Алимолла
102 Административно управление на проекти, финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” чрез Дирекция „Бюро по труда” - гр. Асеновград за осигуряване на заетост на безработни лица и административно и оперативно обслужване на всяко насочено от Възложителя безработно лице, наето по трудов договор на пълно или непълно работно време, по програми и проекти финансирани от Държавния бюджет, включително и Регионална програма за заетост на област Пловдив“ "АПОГЕЙ-АСЕНОВГРАД" ЕООД 29 800.00 лв. крайна цена до 31.12.2019г. 31.12.2019г. Мелят Алимолла
103 Проект за цялостно онвадняване на свлачище на PVD 1015/ІІ-86-Пловдив-Асеновград/Асеновград-кв. Горни Воден- манастир "Св. Кирик и Юлита" при км. 1625+80 - система от отводнителни съоръжения ЕТ "ВОДОЛЕЙ ИНЖЕНЕРИНГ - КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ" 29 900.00 лв. с ДДС етап1 - 45 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо и изходни данни за проектиране; етап2 - 90 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо и изходни данни за проектиране инж. Мая Василева
от 10.02.2019г. до 10.03.2019г.
104 Възстановяване на щети от порой на 24, 25 и 26.01.2019г. в района на с. Мостово - махала Ряката" "БЛАСТБОР" ООД 11 124.00 лв. с ДДС 35 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Людмил Калудов
105 Проектиране и изграждане на паметник на Патриарх Евтимий в с. Патриарх Евтимово ЕТ "МАРИЯ ВЕНЕВА" 25 000.00 с ДДС до 20.02.2019г. 20.05.2019г. Мина Тръмбева
106 Отстраняване на авария на обратна канализационна система на сервизни помещения в общинска сграда с местоположение: бул. "България" №27/25, гр. Асеновград. "ВиК Транс-2007" ООД 7 810.04 лв. с ДДС 20 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Мина Тръмбева
107 Изготвяне на инженерно-геоложки и хидрогеоложко проучване на площи за разширение на гробищен парк на кв. Долни Воден, гр. Асеновград "ВОДОКАНАЛГЕОТЕХ" ЕООД 11 280.00 лв. с ДДС 30 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо инж. Атанас Тошев
108 Оценка на съответствието на инвестиционните проекти на обект: „Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци на Община Асеновград“ "СНИК"ЕООД 2 340.00 лв. с ДДС 10 (десет) работни дни от датата на предаване на пълен комплект проектна документация от Възложителя, окомплектована с необходимите съгласувания и положителни становища от контролните органи инж. Атанас Тошев
109 „Събиране и транспортиране на битови отпадъци от 27 населени места на територията на Община Асеновград“ "КМД" ЕООД по единични цени до 1161207.00 за целия период 36 месеца от датата на подписване на договора 01.03.2022г. Гюлджан Парафит
110 "Осигуряване на оператор на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на Община Асеновград" "СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 27 360.00 лв. с ДДС една година от датата на подписване 27.02.2020г. Димитър Анастасов
111 Извършване на куриерски услуги, а именно: приемане, пренасяне и доставка на пратки на клиента до посочени от страна на последния адреси на територията на цялата страна "ЕВРОПЪТ-2000" АД по единични цени, но не повече от 3 000.00лв с ДДС една година от датата на подписване 14.02.2020г. Несрин Миман
112 Възстановяване на авария по канализацията на ул. "Шипка", с. Мулдава "Илва-ХГ"ООД, гр.Пловдив 5 615.76 лв с ДДС 7 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Людмил Калудов
113 Проектиране и изграждане на административна сграда в кв. Долни Воден, гр. Асеновград - работен проект "ЕЙ ВИ ДЖИ БИЛД" ЕООД 17 496.00 лв. с ДДС 60 работни дни след подписване на договора и получени изходни данни инж. Атанас Тошев
114 Проект за изграждане на парна отоплителна инсталация на твърдо гориво за ОУ "Професор Асен Златаров" с. Боянци, гр. Асеновград "ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА" ООД 5 220.00 лв. с ДДС 40 дена след сключване на договора 23.03.2019г. инж. Атанас Тошев
115 Пране, дезинфекция, сушене и гладене на постелен инвентар на детско спално бельо в т.ч. чаршафи, калъфки, хавлиени кърпи, покривки, одеяла, възглавници, опаковки, пликове, олекотени завивки и килими на "Детска ясла с Детска млечна кухня "Латеда-Л"ЕООД, гр.Асеновград 3 600.00 лв. с ДДС една година от датата на подписване 23.01.2020г. Фани Дикова
116 Извършване на дейност "Одит" по проект: „Образователна инфраструктура“ – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ "АКТИВ ОДИТ КОНСУЛТ" ЕООД 9 600.00 лв. с ДДС до завършване на проекта по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 инж. Биляна Малинова
от 10.01.2019г. до 10.02.2019г.
117 Извършване на дейност "Одит" по проект "Градска среда - благоустрояване на открити пространства в гр. Асеновград" № от ИСУН -BG16RFO001-1.025-0003-C01, договор №РД-02-37-115/21.06.2017 год. финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020" "АКТИВ ОДИТ КОНСУЛТ" ЕООД 4 800.00 лв. с ДДС до завършване на проекта по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 инж. Атанас Тошев
118 Доставка на хранителни продукти в т.ч. "Плодови и зеленчукови консерви, и пакетирани хранителни продукти" за нуждите на „Детска ясла №1 и Детска млечна кухня - гр. Асеновград "Любекс" ЕООД до 21 378.28 лв с ДДС една година от подписване на договора 29.01.2019г. Валентина Узунова и Фани Дикова
119 Доставка на хранителни продукти в т.ч. "Хляб и хлебни изделия" за нуждите на „Детска ясла №1 и Детска млечна кухня - гр. Асеновград "Боби Рач 1" ЕООД до 1 440.00 лв с ДДС една година от подписване на договора 28.01.2020 г. Валентина Узунова и Фани Дикова
120 Доставка на перилни, почистващи, хигиенни и други материали за нуждите на община Асеновград "Селчо" ООД, гр.Асеновград до 36 000.00 лв. с ДДС една календарна година от подписването му 23.01.2020г. Венелин Добрев
121 „Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Детска ясла №1 и Детска млечна кухня - гр. Асеновград“ със следните обособени позиции: Обособена позиция №5 Замразени продукти "НАДЕЖДА 2000" ЕООД 2 356.80 лв. с ДДС една година от подписване на договора 24.01.2020г. Валентина Узунова и Фани Дикова
122 „Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Детска ясла №1 и Детска млечна кухня - гр. Асеновград“ със следните обособени позиции: Обособена позиция №3 Пресни плодове и зеленчуци "НАДЕЖДА 2000" ЕООД 8 908.18 лв. с ДДС една година от подписване на договора 24.01.2020г. Валентина Узунова и Фани Дикова
123 „Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Детска ясла №1 и Детска млечна кухня - гр. Асеновград“ със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 Мляко и млечни хранителни продукти "НАДЕЖДА 2000" ЕООД 23 150.40 лв. с ДДС една година от подписване на договора 24.01.2020г. Валентина Узунова и Фани Дикова
124 „Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Детска ясла №1 и Детска млечна кухня - гр. Асеновград“ със следните обособени позиции: Обособена позиция №4 Яйца "НАДЕЖДА 2000" ЕООД 3 456.00 лв. с ДДС една година от подписване на договора 16.01.2020г. Валентина Узунова и Фани Дикова
125 „Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Детска ясла №1 и Детска млечна кухня - гр. Асеновград“ със следните обособени позиции: Обособена позиция №2 Месо, месни хранителни продукти и риба "НАДЕЖДА 2000" ЕООД 18 273.96 лв. с ДДС една година от подписване на договора 16.01.2020г. Валентина Узунова и Фани Дикова
126 „Осъществяване на публичност и визуализация по проект „Образователна инфраструктура“ – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ "ТИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" ЕООД 18 600.00 лв. с ДДС започва да тече от датата на подписването и приключва с изпълнението на проекта Величка Стойчева
127 „Осъществяване на публичност и визуализация по проект „Образователна инфраструктура“ – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, Обособена позиция № 2 Обособена позиция №2 : Изработване на печатни материали за проект „Образователна инфраструктура“ – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства“ ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА "СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ" ЕООД 2 382.00 лв. с ДДС започва да тече от датата на подписването и приключва с изпълнението на проекта Величка Стойчева
128 Предоставяне на програмни продукти от фамилията Bulding Manager "ПАНДЕМ" ООД 1 152.00 с ДДС 10 работни дни от сключването на договора 27.01.2019г. Лидия Янакиева
2018 г.
от 10.12.2018г. до 10.01.2019г.
1 „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по две обособени позиции: Обособена позиция №2: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за „Социално предприятие за строителство, ремонт и поддържане на общинска собственост“, гр. Асеновград“, в рамките на проект: „Насърчаване на социалното включване на уязвими групи, чрез осигуряване на заетост в сферата на строителството и поддръжката на общински обекти в Община Асеновград“ Кооперация "Панда" 2360.81 лв. с ДДС 20 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Венелин Добрев
2 Осъществяване на авторски надзор на проект Образователна инфраструктура - обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства Обособена позиция №5 : Осъществяване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: „Модернизация на СОУ „Св. Княз Борис I”, гр. Асеновград, вкл. рехабилитация на дворното пространство“ "Проарх"ЕООД, гр.Пловдив 7200.00 лв. с ДДС от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта Мина Тръмбева
3 Осъществяване на авторски надзор на проект Образователна инфраструктура - обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства Обособена позиция №4 : Осъществяване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: „Модернизация на СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Асеновград, вкл. рехабилитация на дворното пространство” "4 ПЛЮС АРХИТЕКТИ" ЕООД 7200.00 лв. с ДДС от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта инж. Биляна Малинова
4 Осъществяване на авторски надзор на проект Образователна инфраструктура - обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства Обособена позиция №3 : Осъществяване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект:"Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на ДГ“Надежда“ "4 ПЛЮС АРХИТЕКТИ" ЕООД 6000.00 лв. с ДДС от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта Мина Тръмбева
5 Осъществяване на авторски надзор на проект Образователна инфраструктура - обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства Обособена позиция №2 : Осъществяване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект:"Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на ДГ“Зорница“ "4 ПЛЮС АРХИТЕКТИ" ЕООД 8 400,00 лв. с ДДС от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта инж. Биляна Малинова
6 Осъществяване на авторски надзор на проект Образователна инфраструктура - обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства Обособена позиция №1: Осъществяване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: "Обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на дворното пространство на ЦДГ „Пролет“ "ЦОНЕВСКИ ПК" ООД 8 400,00 лв. с ДДС от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта Мина Тръмбева
7 Ремонтни дейности във връзка с проверка по договор на БФП BG161PO001/1.1-12/2011/023 за обект:Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ - гр. Асеновград "Байрам Буюк Строй" ЕООД 6285.12 лв. с ДДС 30 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Мина Тръмбева
8 Публикуване във вестник "Вестител" рекламни публикации, обяви, съобщения, обявления за конкурси, търгове /общински и приватизационни/ и друга подобна информация по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЕТ "ЕКОБЕЛАН-ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ по единични цени, но не повече от 10000.00лв 1 година от датата на подписване на договора 21.12.2019г. Елка Карагьозова
9 Публикуване във вестник "Асеновградски новинар" рекламни публикации, обяви, съобщения, обявления за конкурси, търгове /общински и приватизационни/ и друга подобна информация по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ "Асеновградски новинар" ООД 0.42 лв. на кв.см. с ДДС 1 година от датата на подписване на договора 21.12.2019г. Елка Карагьозова
10 Контрол за безопасността на два броя площадки за игра, находящи се на територията на Община Асеновград, съгласно Наредба №1 от 12 януари 2009г. За условията и реда за устройството и безопасността на площадките да игра "БУЛГАРКОНТРОЛА" АД 360.00 лв. с ДДС до 31.12.2018г. до 31.12.2018г. инж. Екатерина Ковачева
11 Аварийно подсипване с инертни материали на част от улица "Илинден", гр. Асеновград ЕТ "СТОЯН СЛАВКОВ - 94" 7535.76 лв. с ДДС 7 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо до 31.12.2018г. Гергана Иванова-Драганова
12 Авариен ремонт на подход към паркинг - център с. Нареченски бани "Кодимит" ЕООД, с.Нареченски бани 5994.70 лв. с ДДС 1 месец от датата на получаване на възлагателно писмо Гергана Иванова-Драганова
13 Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Конуш, Община Асеновград "ТЕМЕНА" ООД 1200.00 лв. с ДДС 15 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Мина Тръмбева
14 Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Избегли, Община Асеновград "Последна почит - Асеновград"ООД, гр.Асеновград 4000.00 лв. с ДДС 10 работни дни от датата на сключване на договор 02.01.2019г. Мина Тръмбева
15 Изграждане на подпорна стена в УПИ І-жилищно строителство, кв.238 по плана на гр. Асеновград, ул. "Хр. Ботев" №50, зад блок "Мир" "БЛАСТБОР" ООД 55567.26 лв. с ДДС 45 работни дни след получаване на възлагателно писмо Людмил Калудов
от 14.11.2018г. до 10.12.2018г.
16 „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА – ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИТЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ, МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДВОРНИТЕ ИМ ПРОСТРАНСТВА” "РТ КОНСУЛТИНГ" ЕООД 11040.00 лв. с ДДС от получаването на възлагателно писмо и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на първия възложен обект до издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на последния строеж инж. Биляна Малинова и Мина Тръмбева
17 “Техническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление и светофарниуредби на територията на Община Асеновград” по две Обособени позиции Обособена позиция №2 “Техническа поддръжка и текущ ремонт на светофарни уредби на територията на Община Асеновград” "ИНТЕРКОМПЛЕКС" ООД до 50400.00 лв. с ДДС 35 месеца от датата на подписване на договора 28.11.2022г. Александър Бебев
18 “Техническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление и светофарниуредби на територията на Община Асеновград” по две Обособени позиции Обособена позиция №1 “Техническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на Община Асеновград” "ИНТЕРКОМПЛЕКС" ООД до 453150.00 лв. с ДДС 36 месеца от датата на подписване на договора 28.11.2022г. инж. Екатерина Ковачева
19 Изработване на проект за "Обследване и основен ремонт на Караалановато училище, находящо се на ул. "Цар Иван Асен ІІ" №58, гр Асеновград" "АТЕЛИЕ ДУО" ЕООД 18000.00 лв. с ДДС за изпълнение на заданието - 1 месец след сключване на договора и за изпълнение на технически проект - 3 месеца инж. Атанас Тошев
20 Почистване, поддържане и възстановяване на дъждоприемни шахти на територията на община Асеновград "КМД" ЕООД до 84000.00 с ДДС 12 месеца от датата на сключването му 28.11.2019г. Дора Младенова и Елена Янкова
21 „Обновяване на зона за отдих и скейтборд в района на градски плувен басейн гр. Асеновград“, финансиран от Национална Кампания “За чиста околна среда – 2018г.” на ПУДООС, договор № 12320/29.06.2018г. "ПРОДЖЕКТ" ООД 12992.40 лв. с ДДС 4 календарни дни от подписване на договора 31.11.2018г. Величко Праматаров
22 "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства“Обособена позиция 5: „Модернизация на СОУ „Св. Княз Борис I”, гр. Асеновград, вкл. рехабилитация на дворното пространство“ "Запрянови 03" ООД 1209925.14 лв. с ДДС 180 календарни дни от датата на съставяне на Протокол за откриване на строителна линия и ниво Мина Тръмбева
23 "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства“Обособена позиция 4: „Модернизация на СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Асеновград, вкл. рехабилитация на дворното пространство” находяща се на ул. "Княгиня Евдокия" пар. I-училище, кв. 11, им. 237, гр. Асеновград” ДЗЗД "ИЛВА РЕХАБИЛИТАЦИЯ" 1076374.73 лв. с ДДС 165 календарни дни от датата на съставяне на Протокол за откриване на строителна линия и ниво инж. Биляна Малинова
24 "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства“Обособена позиция 3: "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на ДГ“Надежда“, гр.Асеновград, УПИ I-детска градина, кв.319, по плана на гр.Асеновград“ "ДИЕЛ ТРЕЙД" ООД 633489.78 лв. с ДДС 1286 календарни дни от датата на съставяне на Протокол за откриване на строителна линия и ниво Мина Тръмбева
25 "Монтаж и демонтаж на коледна украса, гр. Асеновград" "ПРОДЖЕКТ СВ" ООД 19965.30 лв. с ДДС до 02.12.2018г. Монтаж и до 31.01.2019г. Демонтаж 31.01.2019г. инж. Екатерина Ковачева
26 „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ АСЕНОВГРАД, ПЪРВОМАЙ, САДОВО, КУКЛЕН И ЛЪКИ – ВТОРИ ЕТАП - ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛЕТКА 2 ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И КЛЕТКА 2 ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ“ "Нипроруда"ООД, гр.Пловдив 21600.00 лв. с ДДС до издаване на разрешение за ползване инж. Атанас Тошев
от 10.10.2018г. до 14.11.2018г.
27 „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД”, Обособена позиция № 5 "Пътинженеринг" ЕООД 303112.24 лв. с ДДС 53 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Людмил Калудов
28 „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД”, Обособена позиция № 4 "Пътинженеринг" ЕООД 291300.88 лв. с ДДС 70 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Гергана Иванова - Драганова
29 „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД”, Обособена позиция № 3 "ДЖИ ТИ АЙ 2008" ЕООД 211463.07 лв. с ДДС 44 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Васка Юнакова
30 „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД”, Обособена позиция № 2 "Запрянови 03" ООД 307328.75 лв. с ДДС 90 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Васка Юнакова
31 „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД”, Обособена позиция № 1 "Илва-ХГ"ООД, гр.Пловдив 201443.57 лв. с ДДС 40 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Людмил Калудов
32 „СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ АСЕНОВГРАД, ПЪРВОМАЙ, САДОВО, КУКЛЕН И ЛЪКИ – ВТОРИ ЕТАП - ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛЕТКА 2 ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И КЛЕТКА 2 ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ“ "ПЛОВДИВИНВЕСТ" АД 37200.00 лв. с ДДС от датата на откриване на строителна площадка до приключване на СМР, изготвяне на окончателен доклад до възложителя и въвеждане на обекта в експлоатация инж. Атанас Тошев
33 „ЕЖЕДНЕВНО И ИЗВЪНРЕДНО ПОЧИСТВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯТА В ОБЕКТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД” "Латеда-Л"ЕООД, гр.Асеновград 50400.00 лв. с ДДС една година от датата на подписване 25.10.2019г. Елка Карагьозова
34 Почистване на долноводенско дере в чертите на кв. Долни Воден, гр. Асеновград "ЕР 2009" ООД 25850.40 лв. с ДДС 14 календарни дни от получаване на възлагателно писмо Людмил Калудов
35 „Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улична пътна мрежа по населени места на територията на община Асеновград по две обособени позиции”– обособена позиция №2 "ЕР 2009" ООД 78.00 лв./км снегопочистване с ДДС 78 лв/км опесъчаване с ДДС 2 години от датата на подписването му 31.10.2021г. инж. Анна Колева Гюлджан Парафит
36 „Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улична пътна мрежа по населени места на територията на община Асеновград по две обособени позиции”– обособена позиция №1 "ПЪТНО ПОЧИСТВАНЕ" ЕООД 108.00 лв./км снегопочистване с ДДС 108 лв/км опесъчаване с ДДС 3 години от датата на подписването му 31.10.2021г. инж. Анна Колева Гюлджан Парафит
37 „РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ АСЕНОВГРАД, ПЪРВОМАЙ, САДОВО, КУКЛЕН И ЛЪКИ – ВТОРИ ЕТАП - ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛЕТКА 2 ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И КЛЕТКА 2 ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ” "Запрянови 03" ООД 4725215.97 лв. с ДДС 390 (триста и деветдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво инж. Атанас Тошев
38 Доставка, монтаж и пускане в действие на ЦИФРОВА КОМУНИКАЦИОННА СИСТЕМА Alcatel-Lucent OXO Connect "АЛКОМ-ТЕХ" ЕАД 8679.48 лв. с ДДС 20 работни дни за доставка на системата, 2 работни дни за монтаж Атанас Симеонов
39 Поддръжка на вертикална сигнализация /знаково стопанство/ на територията на община Асеновград "ЯНЕВ-54" ЕООД до 36 000.00 лв. с ДДС 12 месеца от датата на сключването му 15.10.2019г. Александър Бебев
40 Направа на водопровод по ул. "Харманите", кв. Горни Воден "БЛАСТБОР" ООД 15 799.61 лв. с ДДС 15 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Людмил Калудов
41 Разчистване на свлечени земни маси към квартал "Кузмина", с. Косово "Кодимит" ЕООД, с.Нареченски бани 13 975.20 лв. с ДДС 9 работни дни от датата на сключване на договора 30.10.2018г. Гергана Иванова-Драганова
42 Текущ ремонт на част от ограда на гробищен парк на ул. "Цар Иван Асен ІІ" гр. Асеновград "Кодимит" ЕООД, с.Нареченски бани 1 940.56 лв. с ДДС 4 работни дни от датата на сключване на договора 11.10.2018г. Гергана Иванова-Драганова
от 10.09.2018г. до 10.10.2018г.
43 Разработване на документация за възлагане на обществени поръчки", във връзка с изпълнение на АДБФБ Д-34-41/29.06.2018 год. №BG16M1OP002-.006-0001-C01 по ОП "Околна среда 2014-2020 г.", проект: "Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци по ос 2 на ОПОС 2014-2020 на РУСО - регион Асеновград" "НАВА ИНВЕСТ" ООД 10 680.00 лв.с ДДС 30 календарни дни считано от датата на получаване на възлагателно писмои предаване на необходимите изходни данни от Възложителя на Изпълнителя инж. Петър Бояджиев
44 Доставка и монтаж на специализирани легла за дом за пълнолетни лица с физически увреждания - гр. Асеновград "Медика Трейдинг" ЕООД 25 920.00 лв. с ДДС 30 дни от датата на подписване на договора, но не по-късно от 31.10.2018г. не по-късно от 31.10.2018г. Величко Праматаров
45 Разчистване на терени на територията на с. Тополово, вследствие на наводнения от м. юни 2018г. "Кодимит"ЕООД, с.Нареченски бани 5 472.00 лв. с ДДС 8 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Гергана Иванова-Драганова
46 Ремонт на сгради на територията на Община Асеновград "УЗУНОВ СТРОЙ" ЕООД 97 824.55 лв. с ДДС 30 календарни дни за всеки отделен етап, слез осегурено финансиране и от датата на получаване на възлагателно писмо за всеки отделен етап от строителството Людмил Калудов, Мина Тръмбева и Васка Юнакова
от 10.08.2018г. до 10.09.2018г.
47 Доставка на тонери и консумативи за устройства на Община Асеновград Кооперация "Панда" до 20 000.00 лв. без ДДС една година от датата на подписването му 17.08.2019г. Лидия Янакиева
48 Възстановяване на щети от порой на 28.06.2018г. В района на с. Мостово - махала Ряката, Врата и Сини връх" "БЛАСТБОР" ООД 5 200.00 лв.с ДДС 15 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Людмил Калудов
49 Разработване и внедряване на уеб базирани софтуерни приложения за управление и контрол на процесите по администриране на токсите за детски градини "АТ Софтуерни приложения" ЕООД 2255.00 лв крайна цена 30 календарни дни от подписването му 17.09.2018г. Лидия Янакиева
50 „Изпомпване и извозване до пречиствателна станция и предаване за пречистване на отпадни инфилтратни води, генерирани от дейността на регионален център за твърди битови отпадъци на общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки” при заявка от оператора на депото” "Термо Лъч 87"ЕООД, Асеновград до 71 999.99 лв. с ДДС 12 месеца 15.08.2019г.
51 Изработка, доставка и монтаж на бетонови кошчета и бетонови ограничители "Фонкашпо"ЕООД, с.Манолско конаре, общ. Марица до 36 000.00 лв. с ДДС 30 дни от получаване на възлагателно писмо Мелят Алимолла
52 Облагородяване на площадно пространство в с. Златовръх "Кодимит"ЕООД, с.Нареченски бани 30 938.58 лв с ДДС 40 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Гергана Иванова-Драганова
53 Премахване на преместваеми обекти /фургони, павилиони, гаражи и др./ "ТЕНЕВ КОРЕКТ 66" ЕООД по единични цени, но не повече от 10000.00лв една година от датата на подписване 03.08.2019г. Екатерина Ковачева
от 10.07.2018г. до 10.08.2018г.
54 Абонаментно обслужване и поддръжка на системата за градско видеонаблюдение на Асеновград "АЛФА СОТ БЪЛГАРИЯ" ООД 5 688.00 лв с ДДС една година от датата на подписването му 01.08.2019г. Димитър Анастасов
55 „Осъществяване на авторски надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи по Проект „Градска среда - благоустрояване на открити публични пространства в гр. Асеновград” на Община Асеновград, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ "БУЛПРОЕКТ" ЕООД 12 000.00 лв с ДДС от подписването на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и нивона строежа /акт обр.2/ до издаване на разрешение за ползване на обекта инж. Мая Василева
56 „Изпълнение на строителни и монтажни работи за Проект „Градска среда - благоустрояване на открити публични пространства в гр. Асеновград” на Община Асеновград, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ "Трейс Груп Холд" АД 5 975 204.97 лв. с ДДС 300 календарни дни от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво инж. Мая Василева и Гергана Иванова-Драганова
57 Разчистване на терен на територията на с. Нареченски бани и кв. Наречен, вследствие на наводнения от м. юни 2018г. "Кодимит"ЕООД, с.Нареченски бани 5 207.04 лв. с ДДС 10 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Гергана Иванова-Драганова
58 Ремонт на ограда на стадион "Шипка", гр. Асеновград ЕТ "СТОЯН СЛАВКОВ - 94" 58 931.75 лв. с ДДС 3 календарни месеца от датата на получаване на възлагателно писмо Гергана Иванова-Драганова
59 Аварийно отстраняване на проблем с канализацията, обслужваща сграда ТЦ "СИНЕМА" и нощен клуб "ДЕЛУКС" с адрес: гр. Асеновград, ул. "Цар Иван Асен ІІ" №9в, 9-11 и общинска сграда /бивш битов комбинат/ "Иса 2000" еООД, София 30 467.80 лв. с ДДС 10 работни дни от датата на подписване на договора 26.07.2018г. инж. Атанас Тошев
60 Профилактика и ремонт на фонтан на площад "Академик Николай Хайтон" в гр. Асеновград "Байрам Буюк Строй" ЕООД, гр.Асеновград 450.00 лв. с ДДС 5 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Мина Тръмбева
от 10.06.2018г. до 10.07.2018г.
61 Изготвяне на документация за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - р. Чепеларска "Хидроекострой - Грозев и С-ие" СД 1 800.00 лв. с ДДС 30 календарни дни от датата на подписване на договора 03.08.2018г. инж. Атанас Тошев
62 "Доставка на растителност" "ГЕОСИМ" ЕООД до 70 000.00 лв. с ДДС до 31.12.2018 г. 31.12.2018г. Мелят Алимолла
63 «ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА И ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД» по две обособени позиции: Обособена позиция №2 - „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД“ "Запрянови-03" ООД 214 000.00 лв. с ДДС една година или до изчерпване на стойността на договора, което от двете настъпи по-рано Гергана Иванова - Драганова, Васка Юнакова
64 «ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА И ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД» по две обособени позиции: Обособена позиция №1 - „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД“ "Илва-ХГ"ООД, гр.Пловдив до 70 900.00 лв. с ДДС една година или до изчерпване на стойността на договора, което от двете настъпи по-рано Людмил Калудов
65 "Асфалтиране на двора на Основно училище "Ангел Кънчев", гр. Асеновград" "ДЖИ ТИ АЙ 2008" ЕООД 95 115.94 лв. с ДДС 60 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Мина Тръмбева
66 ”ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕКУЩИ, АВАРИЙНИ РЕМОНТИ И СТРОИТЕЛНА ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И ПОМЕЩЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД” "Илва-ХГ"ООД, гр.Пловдив 154 800.00 лв. с ДДС една календарна година от датата на сключване на договора 21.06.2019г. Гергана Иванова-Драганова, Людмил Калудов, Васка Юнакова, Мина Тръмбева
67 "Доставка на автобус за СК по кану-каяк" "АУТО ДИЗЕЛ" ЕООД 40 000.00 лв. с ДДС влиза в сила след получаване на възлагателно писмо изтича след изтичане на гаранционния срок на автомобила (3 месеца от датата на прехвърляне на собствеността) Георги Златев
68 "Зареждане с горива автомобилите на Община Асеновград, посредством абонаментни карти за безналично плащане" "ПЕТРОЛ" АД чрез представляващ член на борсата "БУЛ РОС ТИМ" ЕООД цената на стоката е парична сума, по която е постигнато съгласие от брокерите по време на борсова сесия на "Софийска стокова борса" АД три години, считано от 15.06.2018год. 15.06.2021г. Георги Ангелов
69 "Медийно обслужване от страна на Радио Фокус Пловдив и ИА Фокус" "ФОКУС-НУНТИ" ООД 16 560.00 лв. с ДДС 12 месеца от датата на подписване 14.06.2019г. Елка Карагьозова
70 Изграждане на предпазни метални парапети, оградни пана и антипаркинг елементи на територията на Община Асеновград "ГЕОМЕТАЛ" ЕООД до 60000.00 лв с ДДС 30 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо за всеки конкретен обект Александър Бебев
71 „Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обекти на територията на Община Асеновград по обособени позиции“, Обособена позиция № 1: Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект „Обновяване на носещата конструкция на част от централната зона към площад „Акад. Николай Хайтов“, заключена между ул.“Цар Иван Асен II“, ул. „Раковска“ и Градската библиотека“ "ПЛОВДИВИНВЕСТ" АД 1 140.00 лв. с ДДС от датата на подписване на договора от двете страни, след получаване на възлагателно писмо до издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация, но не по-късно от крайната дата за изпълнение на проекта до издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация, но не по-късно от крайната дата за изпълнение на проекта съгласно Административен договор за безвъзмездна финансова помощ на Община Асеновград инж. Мая Василева
72 „Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обекти на територията на Община Асеновград по обособени позиции“, Обособена позиция № 2: Избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект „Осветяване парка до гарата“ "ПЛОВДИВИНВЕСТ" АД 360.00 лв. с ДДС от датата на подписване на договора от двете страни, след получаване на възлагателно писмо до издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация, но не по-късно от крайната дата за изпълнение на проекта до издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация, но не по-късно от крайната дата за изпълнение на проекта съгласно Административен договор за безвъзмездна финансова помощ на Община Асеновград инж. Биляна Малинова
73 „Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обекти на територията на Община Асеновград по обособени позиции“, Обособена позиция № 3: Избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект „Преустройство на етаж от сградата на ДДЛРГ “Таню Войвода“ в Дневен център за деца с увреждания“ по проект BG16RFOP001-5.001-0019-C01 „Подобряване на социалната инфраструктура за деца с увреждания в Община Асеновград”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” по приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020” "ПЛОВДИВИНВЕСТ" АД 1440.00 лв. с ДДС от датата на подписване на договора от двете страни, след получаване на възлагателно писмо до издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация, но не по-късно от крайната дата за изпълнение на проекта до издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация, но не по-късно от крайната дата за изпълнение на проекта съгласно Административен договор за безвъзмездна финансова помощ на Община Асеновград инж. Анна Колева
74 Избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обекти на територията на Община Асеновград по обособени позиции, Обособена позиция № 4: Избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Преустройство на втори етаж от бившия ДДЛРГ "Таньо войвода" в Дневен център за пълнолетни деца с увреждания“ "ПЛОВДИВИНВЕСТ" АД 1440.00 лв. с ДДС от датата на подписване на договора от двете страни, след получаване на възлагателно писмо до издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация, но не по-късно от крайната дата за изпълнение на проекта до издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация, но не по-късно от крайната дата за изпълнение на проекта съгласно Административен договор за безвъзмездна финансова помощ на Община Асеновград инж. Анна Колева
75 Поддръжка и ремонт на детски площадки на територията на Община Асеновград "ТЕНЕВ КОРЕКТ 66" ЕООД до 30 900.00 лв с ДДС 10 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо за всеки конкретен обект Екатерина Ковачева
76 Текущо санитарно обслужване на 43 броя преносими химически тоалетни за нуждите на Община Асеновград "ЕКОВЕЦЕ" ЕООД 29 426.40 лв. с ДДС една календарна година от датата на подписване 04.06.2019г. Мелят Алимолла
77 Доставка и монтаж на 14 бр. звукови сигнализатори на светофарните уредби в гр. Асеновград "МС ХОЛД" ЕООД 4 200.00 лв. с ДДС 10 работни дни след получаване на възлагателно писмо Александър Бебев
78 Извършване на обществена услуга за пътнически превози по автобусна линия Асеновград-Пловдив, Асеновград-Три могили, Асеновград-Мостово и Асеновград-Добростан ЕТ "Стойчев и син - Димитър Стойчев" 35 999.99 лв с ДДС до избор на изпълнител в резултат на проведена процедура, съобразно Решение №2315/30.10.2014г., постановено по адм.дело №1954/2014г. На Административен съд - Пловдив или по реда на ЗОП, или до достигане на прага по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП Александър Бебев
79 Извършване на обществена услуга за пътнически превози по автобусна линия Асеновград-Пловдив през кв. Г.Воден от Областната транспортни схеми "КОМЕКСМАШ - ВАСИЛ ПИРОНКОВ" ЕООД 35 999.99 лв с ДДС до избор на изпълнител в резултат на проведена процедура, съобразно Решение №2315/30.10.2014г., постановено по адм.дело №1954/2014г. На Административен съд - Пловдив или по реда на ЗОП, или до достигане на прага по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП Александър Бебев
80 Извършване на обществена услуга за пътнически превози по автобусни линии Асеновград-Мулдава, Стоево, Милево от Общинската и областна транспортни схеми "КОМЕКСМАШ - ВАСИЛ ПИРОНКОВ" ЕООД 35 999.99 лв с ДДС до избор на изпълнител в резултат на проведена процедура, съобразно Решение №2315/30.10.2014г., постановено по адм.дело №1954/2014г. На Административен съд - Пловдив или по реда на ЗОП, или до достигане на прага по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП Александър Бебев
от 10.05.2018г. до 10.06.2018г.
81 Ремонт на ограда на стадион "Шипка", гр. Асеновград ЕТ "СТОЯН СЛАВКОВ - 94" 11 635.39 лв. с ДДС 30 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Гергана Иванова-Драганова
82 Сключване на сделки по покупко-продажба на стоки на Софийска Стокова Борса АД чрез оторизиран брокер "Ого" ЕООД комисионно възнаграждение в размер на 1,2% от стойността на борсовия договор без ДДС 3 години от датата на подписването му 30.05.2021г. Георги Ангелов
83 Контрол за безопасността на площадки за игра, находящи се на територията на Община Асеновград, съгласно Наредба №1 от 12 януари 2009г. За условията и реда за устройството и безопасността на площадките да игра "БУЛГАРКОНТРОЛА" АД 14 100.00 с ДДС до 30.08.2018г. инж. Екатерина Ковачева
84 1. Принудително изпълнение на влязла в сила заповед №А-2130/05.08.2015г. На Кмета на Община Асеновград за премахване на незаконен строеж: "Изградена бетонова стена и продължение на същата от тухлена зидария", ситуирана на имотна граница в поземлен имот с КИ 00702.515.359 по кадастралната карта на гр. Асеновград, с административен адрес: гр. Асеновград, ул. "Станимака" №10 и вход от улица "Крепостна стена" №6 и 2. Принудително изпълнение на влязла в сила заповед №А-1219/03.08.2017г. На Кмета на Община Асеновград за премахване на "Навес", изграден в имот с КИ 00702.511.289 по кадастралната карта на гр. Асеновград, с административен адрес: гр. Асеновград, ул. "Гоце Делчев" №65 "Байрам Боюк Строй" ЕООД 2 824.32 лв. с ДДС 5 работни дни за обект 1 и 3 работни дни за обект 2 от датата на получаване на възлагателно писмо инж. Анна Колева
85 Брегоукрепително съоръжение на р.Чепеларска при ул. "Освобождение" в участъка под ул. "Червената скала", с. Бачково, община Асеновград "СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 4 728.00 лв. с ДДС 30 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо инж. Мая Василева
86 Доставка и монтаж на котел, доставка и монтаж на битов бойлер, профилактика и ремонт на тръбната инсталация и радиаторите в сградата на Дом за възрастни с физически увреждания в гр. Асеновград "Акватерм"ООД, гр.Пловдив 39 816.00 лв с ДДС 60 работни дни 21.07.2018г. Мина Тръмбева
87 Почистване на отводнителен канал в южната част на лозовия масив в землището на с. Червен, община Асеноград "ПЪТНО ПОЧИСТВАНЕ" ЕООД 8 794.80 лв. с ДДС 7 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Людмил Калудов
88 Ремонт на част от оградата на Регионален център за ТБО, гр. Асеновград "Байрам Боюк Строй" ЕООД 4 936.44 лв. с ДДС 20 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Людмил Калудов
89 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Обособена позиция № 2: „Чрез фиксирана телефонна мрежа” "БТК" ЕАД до 25 198.80 лв. с ДДС 12 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на финансовия ресурс Венета Тодорова
90 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Обособена позиция № 1: „Чрез мобилна обществена клетъчна мрежа с национално покритие по стандарт GSM/UMTS”; "БТК" ЕАД до 58 800.00 лв. с ДДС 12 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на финансовия ресурс Венета Тодорова
91 Изграждане на осветление в района на животновъдните ферми с. Боянци, Направа на осветление в района на ЦНСТ Асеновград, ОР на парковото осветление в парка на кв. "Свети Георги" "ПРОДЖЕКТ СВ" ООД 24 524.04 лв. с ДДС 60 календарни дни след получаване на възлагателно писмо инж. Биляна Малинова
92 Осветяване парка до гарата - проект и изпълнение "ПРОДЖЕКТ СВ" ООД 15 879.40 лв. с ДДС 60 календарни дни след получаване на възлагателно писмо инж. Биляна Малинова
93 Възлагане на обществен превоз на пътници по градски автобусни линии с №№ 2, 3 и 5 от Общинската транспортна схема на Община Асеновград, със следните обособени позиции: Обособена позиция № 2 „Възлагане на обществен превоз на пътници по градска автобусна линия с №5 от Общинската транспортна схема на Община Асеновград" "АВТОТРАНС 2000" ООД до 162 280.00 лв. с ДДС 7 години от подписване на договора 30.04.2025г. Александър Бебев
94 Възлагане на обществен превоз на пътници по градски автобусни линии с №№ 2, 3 и 5 от Общинската транспортна схема на Община Асеновград, със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 „Възлагане на обществен превоз на пътници по градски автобусни линии №2 и №3 от Общинската транспортна схема на Община Асеновград" "АВТОТРАНС 2000" ООД до 287 568.00 лв. с ДДС 7 години от подписване на договора 30.04.2025г. Александър Бебев
95 Разработване на програма за опазване на околната среда за периода 2018-2027г. На Община Асеновград "Екоспот Консултинг" ЕООД, гр.София 23 400.00 лв. с ДДС 4 месеца от датата на сключване на договора 26.08.2018г. Дора Младенова
96 Доставка на хранителни продукти, необходими за Детска ясла №1 "БББ - Дистрибуция и логистика" ЕООД до 35 999.00 лв с ДДС от датата на подписване /02.05.2018г./ до провеждане на процедура Величка Стойчева
97 Улов и последваща обработка на безстопанствени кучета на територията на Община Асеновград ОП "Зооветеринарен комплекс", гр.Пловдив до 20 000.00 лв. с ДДС до 31.12.2018г. 31.12.2018г. Дора Младенова
от 10.04.2018г. до 10.05.2018г.
98 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дезакаризация и растителна защита в Община Асеновград "ЕКОСАН" ООД до 35999.99 лв. с ДДС до 31.12.2018г. 30.04.2018г. Мелят Алимолла
99 Абонаментно извънгаранционно обслужване и поддръжка на компютърна програма ПРОЗОП "ВЕЕМ КОНСУЛТ" ЕАД 3600.00 лв. с ДДС 1 година от подписването на договора 10.05.2019г. Лидия Янакиева
100 Транспортна услуга Асеновград-Бурса и обратно "АНКО ИМЕКС" ООД 3195.97 лв. крайна цена 5 дена до 11.05.2018 г. Георги Златев
101 Отстраняване на ВиК авария в сградата на "Стария съвет" "ВиК Транс-2007" ООД 3171.96 лв. с ДДС 5 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Васка Юнакова
102 Доставка на растителност "Флора - Ж" ЕООД 83999.99 лв. с ДДС до 31.12.2018г. до 31.12.2018г. Мелят Алимолла
103 Абонаментно сервизно обслужване на пожароизвестителна инсталация на Община Асеновград "АЛФА СОТ БЪЛГАРИЯ" ООД 921.60 лв. с ДДС 1 година от датата на подписване на договора 11.04.2019г. Димитър Анастасов
104 Актуализация на инвестиционен проект "Стабилизиране на язовир Тополово 2 (м. Кюмюрджу дере), с. Тополово" "ВОДПРОЕКТ СА" ЕООД 6240.00 лв. с ДДС 25 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо инж. Мая Василева
105 СМР по изпълнение на хоризонтална пътна маркировка по общинската пътна и улична мрежа на гр. Асеновград "Битулайт"ООД, гр.София 54707.40 лв. с ДДС една година от датата на сключването му 11.04.2019г. Александър Бебев
106 „Възлагане на обществен превоз на пътници по градска автобусна линия №4 от Общинската транспортна схема на Община Асеновград" "АВТОТРАНС 2000" ООД до 36000.00 лв. с ДДС до приключване на производството пред КЗК по преписка №244/19.03.2018г. С влязло в сила решение /определение/ или до достигане на прага по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП, което от двете събития настъпи по-рано Александър Бебев
107 Авариен ремонт на покрив на старинно училище "Свети Георги" към исторически музей, гр. Асеновград "КОМПЛЕКСНИ СТРОЕЖИ" ООД 6170.75 лв. с ДДС 10 работни дни след получаване на възлагателно писмо Мина Тръмбева
108 Изграждане на пешеходни алеи в с. Боянци, община Асеновград "Байрам Боюк Строй" ЕООД 13888.20 лв. с ДДС 30 работни дни от датата на подписване на договора 29.05.2018г. Васка Юнакова
109 Обслужване по трудова медицина на работещите в Община Асеновград и извършване на профилактични медицински прегледи на работещите в Община Асеновград, съгласно разшифровка СТМ "Нова Надежда-К" ЕООД 10146.00 лв. крайна цена една година от датата на подписване на договора 10.04.2019г.
110 Ремонт на шибърен кран на язовир "Патриарх Евтимово" находящ се в землището на с. Патриарх Евтимово, община Асеновград "ЯЗОВИР РЕМОНТ" ЕООД 6250.00 лв. крайна цена 10 работни дни Димитър Анастасов
от 10.03.2018г. до 10.04.2018г.
111 „Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор на обект: „Преустройство на етаж от сградата на ДДЛРГ “Таню Войвода“ в Дневен център за деца с увреждания“ ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ "АЛЕМИКС" 83878.80 лв. с ДДС 145 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо инж. Анна Колева
112 „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД”, Обособена позиция №4 : Ремонт на улици по кметства на територията на община Асеновград , включваща следните улици: • Обект 1 : Изграждане на тротоари в с. Червен • Обект 2 : Асфалтиране на ул. „Хан Аспарух” , с. Боянци • Обект 3: Ремонт тротоари и асфалтиране на част от ул. "Възраждане" с. П. Евтимово • Обект 4 : ОР на ул. "Тринадесета", с. Нови Извор "Запрянови-03"ООД, гр.Асеновград 191856.48 лв. с ДДС Срокът за изпълнение започва да тече за всеки обект по отделно от датата на получаване на възлагателно писмо Людмил Калудов
113 „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 : Ремонт на улици по кметства на територията на община Асеновград /Тополово, Новаково, Леново , включваща следните улици: • Обект 1 : Асфалтиране на ул."Дърварска", с. Тополово • Обект 2 : Изграждане на дъждоприемни шахти по дължината на ул. "Изток", с. Тополово • Обект 3 : Изграждане на тротоари и чакълиране на ул."Заводска" в участъка между ул."Изток" и ул."Прилеп", с.Тополово • Обект 4 : Основен ремонт на ул. "Искра", с.Леново • Обект 5 : Ремонт на ул."Опълченска", с. Новаково "Пътинженеринг" ЕООД 179987.60 лв. с ДДС Срокът за изпълнение започва да тече за всеки обект по отделно от датата на получаване на възлагателно писмо Гергана Иванова-Драганова
114 „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: Ремонт на улици в гр. Асеновград /кв. Долни Воден и кв. Горни Воден, включваща следните улици: • Обект 1 : ОР на ул. "Зорница", кв. Горни Воден • Обект 2 : ОР на ул. "Вихрен", кв. Долни Воден • Обект 3 : Направа на канализация и благоустрояване на кръстовището на ул. "Бор" с ул. "Хр. Анастасов" в кв. Долни Воден • Обект 4 : Основен ремонт на ул. "Младен Митроколев", кв. Горни Воден - I етап • Обект 5 : Ремонт на ул. "Иглика", кв. Долни Воден "Илва-ХГ"ООД, гр.Пловдив 236744.25 лв. с ДДС Срокът за изпълнение започва да тече за всеки обект по отделно от датата на получаване на възлагателно писмо Людмил Калудов
115 „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД”, Обособена позиция №1 „Ремонт на улици в гр. Асеновград“ включваща следните улици: • Обект 1: Основен ремонт на ул."Перелик" от кръстовището с ул."Миньор" до ул."Дружба" • Обект 2 : Асфалтиране между бл.1 до бл.5, кв. "Баделема", гр. Асеновград • Обект 3 : ОР на ул."Бачковска", гр. Асеновград • Обект 4 : Ремонт на ул. "Атанас Маринов", гр. Асеновград "Запрянови-03"ООД, гр.Асеновград 129468.92 лв. с ДДС Срокът за изпълнение започва да тече за всеки обект по отделно от датата на получаване на възлагателно писмо Васка Юнакова
116 Ремонт на таван в обект "Търговски център", гр. Асеновград "АЛЕКСОВ" ЕООД 18 904.80 лв. с ДДС 30 работни дни от получаване на възлагателно писмо 26.03.2018г. Гергана Иванова-Драганова
117 Доставки на канцеларски материали и дребно офис оборудване за нуждите на Община Асеновград по две обособени позиции: Обособена позиция № 2 „Доставка на канцеларски материали и дребно офис оборудване – стоки, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП” ЕТ "ЕКОБЕЛАН - Иван Желязков" 30 000.00 лв. с ДДС 12 месеца от подписването на договора 26.03.2019г. Венелин Добрев
118 Доставки на канцеларски материали и дребно офис оборудване за нуждите на Община Асеновград по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали и дребно офис оборудване за нуждите на Община Асеновград“ ЕТ "ЕКОБЕЛАН - Иван Желязков" 53 999.00 ЛВ. с ДДС 12 месеца от подписването на договора 26.03.2019г. Венелин Добрев
119 Реконструкция на водопровод на плувен басейн, гр. Асеновград "БЛАСТБОР" ООД 16 299.48 лв. с ДДС 20 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Гергана Иванова-Драганова
120 Оператор на язовирни стени и съоръжения към тях на територията на Община Асеновград "СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 27 360.00 лв. с ДДС една година от подписване на договора 01.03.2019г. Димитър Анастасов
121 Извършване на оценка за съответствие на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор на обект: Канализация на улица "Харманите" - канал 16 и канал 17 - кв. Горни Воден - гр. Асеновград" "ПЛОВДИВИНВЕСТ" АД 600.00 лв с ДДС от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до издаване на Разрешение за ползване на обекта Людмил Калудов
122 Извършване на оценка за съответствие на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор на обект: Проектиране и изграждане на канализация по улица с о.т. 1221, 1215 и 1213, кв. 386 по плана на гр. Асеновград /кв. Баделема" "ПЛОВДИВИНВЕСТ" АД 600.00 лв с ДДС от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до издаване на Разрешение за ползване на обекта Гергана Иванова
от 10.02.2018г. до 10.03.2018г.
123 Извършване на дейности по публична комуникация на кмета и администрацията на Община Асеновградс медии, институции "ДЖЕН СТРОМ" ЕООД 14400.00 лв. с ДДС 12 месеца считано от датата на сключване на договора 16.02.2019г. Елка Карагьозова
от 10.01.2018г. до 10.02.2018г.
124 Административно управление на проекти, финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” чрез Дирекция „Бюро по труда” - гр. Асеновград за осигуряване на заетост на безработни лица и административно и оперативно обслужване на всяко насочено от Възложителя безработно лице, наето по трудов договор на пълно или непълно работно време, съгласно утвърдената Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, финансирана от Държавния бюджет и лица, подпомагани по реда на чл.9 от ППЗСП отработващи 14 дни.” "АПОГЕЙ-АСЕНОВГРАД" ЕООД 29975.00 лв. крайна сума от 01.02.2018г. до 31.12.2018г. 31.12.2018г. Мелят Алимолла
125 „Пране, дезинфекция, сушене и гладене на постелен инвентар на детско спално бельо в т.ч чаршафи, калъфки, хавлиени кърпи, покривки, одеяла, възглавници, опаковки, пликове, олекотени завивки и килими на „Детска ясла с Детска млечна кухня” "Латеда-Л"ЕООД, гр.Асеновград до 3600.00 лв. с ДДС една година от датата на подписване 22.01.2019г. Фани Дикова
126 Осигуряване на мерки за енергийна ефективност за Основно училище "Христо Ботев", гр. Асеновград "Бибов и Ко"ООД, гр.Пловдив 109405.11 лв. с ДДС 90 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Гергана Иванова
127 Благоустрояване на гробищни паркове в гр. Асеновград "Кодимит"ЕООД, с.Нареченски бани 86993.69 лв. с ДДС 30 календарни дни от получаване на възлагателно писмо и осигурено финансиране за всеки обект Гергана Иванова
128 “Изграждане на огради на територията на община Асеновград” Обект 1: „Ремонт и надграждане на съществуваща ограда ОУ „Христо Ботев“, гр. Асеновград“ Обект 2: „Изграждане на ограда на парк на ул. „Преловска“, с. Избеглии“ Обект 3: „Ремонт и изграждане на ограда на ОУ „Отец Паисий“, гр. Асеновград "Запрянови-03" ООД 79879.48 лв. с ДДС 30 календарни дни след получаване на възлагателно писмо за всеки обект по отделно Мина Тръмбева
129 Почистване от наноси на Аман дере в района на кв. "Запад", гр. Асеновград "Илва-ХГ"ООД, гр.Пловдив 2439.00 лв. с ДДС 3 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Людмил Калудов
130 Доставка на перилни, почистващи, хигиенни и други материали за нуждите на община Асеновград "Селчо" ООД, гр.Асеновград до 36 000.00 лв. с ДДС 1 календарна година от сключването на договора 17.01.2019г. Венелин Добрев
131 Текущ ремонт на улична мрежа и общински пътища на територията на Община Асеновград "Илва-ХГ"ООД, гр.Пловдив 100 000.00 лв. с ДДС 1 година или до изчерпване на неговата стойност, което от двете настъпи по-рано 04.01.2019г. Людмил Калудов
2017 г
от 10.12.2017г. до 10.01.2018г.
1 Текущо поддържане на светофарни уредби,табели "Бягащ пешехадец", ел. указателни табели, автомобилни броячи и ел. бариери на територията на гр. Асеновград "Янев-54" ЕООД 18 288.00 лв с ДДС 1 година от датата на подписване на договора 21.12.2018г. Александър Бебев
2 Система за капково напояване на парка на ул. "Стара планина в гр. Асеновград "ГЕОСИМ" ЕООД 59 644.37 лв. с ДДС 180 календарни дни от получаване на възлагателно писмо инж. Атанас Тошев
3 Възстановяване на настилки след изкореняване на дънери "Байрам Буюк Строй" ЕООД, гр.Асеновград до 20 000.00 лв. с ДДС 1 година от датата на подписване на договора 19.12.2018г. Гергана Иванова-Драганова
4 „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Градска среда - благоустрояване на открити публични пространства в гр. Асеновград” на Община Асеновград, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ "СТРОЙНОРМ" ЕООД 11 880.00 лв. с ДДС от датата на подписване на договора и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до издаване на разрешения за ползване за строежа
5 Изработване на технически проекти за следните обекти: 1. Брегоукрепително съоръжение на р. Тополовска, с. Тополово, община Асеновград; 2. Брегоукрепително съоръжение на р. Чепеларска при ул. "Христо Ботев" №1, с. Нареченски бани, община Асеновград; 3. Брегоукрепително съоръжение при р. Чепеларска, с. Бачково, община Асеновград "СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 28 440.00 лв. с ДДС 30 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо за всеки обект по отделно инж. Мая Василева
6 Проектиране укрупващи съоръжения при общински път PDV 1003 - Червен - Горнослав - Орешец - Мостово "НИНКА-ХМ" ЕООД 11 400.00 лв. с ДДС 30 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо инж. Мая Василева
7 Авариен ремонт на връхна конструкция на плочогредово премостване на канал, с. Козаново, Община Асеновград "Байрам Буюк Строй" ЕООД, гр.Асеновград 1 421.94 лв. с ДДС 5 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо инж. Мая Василева
8 Изграждане на два броя детски площадки /в с. Златовръх и с. Патриарх Евтимово/ "Кодимит"ЕООД, с.Нареченски бани 19 990.25 лв. с ДДС 40 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо за съответния обект Гергана Иванова-Драганова
9 Авариен ремонт на ВиК инсталация - кв. Запад, бл.3/5, вх.Б, ап.58, гр. Асеновград "ВиК Транс-2007" ООД 1 293.40 лв. крайна цена 10 работни дни след получаване на възлагателно писмо Мина Тръмбева
10 ”Oсновен ремонт дворното пространство на Основно училище „Ангел Кънчев“ гр. Асеновград /ремонт тротоари/ и Основен ремонт на двора и оградата на Основно училище „Панайот Волов " кв. Долни Воден, гр. Асеновград, Община Асеновград” "Запрянови 03" ООД 69 311.28 лв. с ДДС 30 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо за всеки обект по отделно Мина Тръмбева
11 Укрепване границите на поземлен имот с кадастрален идентификатор 00702.535.1 по кадастралната карта на гр. Асеновград "Кодимит"ЕООД, с.Нареченски бани 4 956.61 лв. с ДДС 15 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Гергана Иванова-Драганова
12 Възстановяване на основните изпускатели на язовир "Старите лозя" находящ се в землището на с. Тополово и язовир "Червен 1", находящи се в землището на с. Червен, община Асеновград "ЯЗОВИР РЕМОНТ" ЕООД 8 130.00 лв. с ДДС 30 календарни дни след датата на получаване на възлагателното писмо Димитър Анастасов
13 Абонамент на вестници и списания за 2018год. за нуждите на община Асеновград "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД 7 489.84 лв. с ДДС от 01.01.2018 г.до 31.12.2018 г. 31.12.2018г. Елка Карагьозова
14 Аварийна подмяна на дограма на общинска сграда с административен адрес: ул. "Цар Иван Асен ІІ" /бивш битов комбинат/ гр. Асеновград "Байрам Буюк Строй" ЕООД, гр.Асеновград 1 693.31 лв с ДДС 10 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Мина Тръмбева
15 «Основен ремонт на улици на територията на община асеновград»-обособена позиция №5 „Ремонт на улици в селата Червен, Боянци, Мулдава, Избеглии, Нови Извор» - т.1 Ремонт на ул. ”Ал. Стамболийски“, с. Червен - т.74 Отводняване на ул. „Рила“, с. Боянци - т.99 ОР на част от ул. “Света Петка“, с. Мулдава - трети етап - т.73 Чакълиране на ул. “Извън регулация“ и ул. „Шипка“, с. Избеглии - т.116 Асфалтиране и тротоарна настилка на ул. „Осма“ Нови извор "Илва-ХГ"ООД, гр.Пловдив 173 898.98 лв. с ДДС до 10 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо за всеки обект отделно Людмил Калудов
от 10.11.2017г. до 10.12.2017г.
16 Актуализиране и преминаване към изискванията на новата версия на Системата за управление на качеството в съответствие със стандарт ISO 9001:2015 и Актуализиране и преминаване към изискванията на новата версия на Системата зауправление на околната среда в съответствие със стандарт ISO 14001:2015 "МТ КОНСУЛТ" ЕОД 1 800.00 лв. с ДДС две седмици 21.12.2017г. Елена Трифонова
17 Актуализация на работен проект на канализацията по ул. "Харманите" - канал 16 и канал 17 в кв. Горни Воден, гр. Асеновград "ЗЕНИТ ХИДРО" ООД 2 640.00 с ДДС 15 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Людмил Калудов
18 Доставка и монтаж на системи за видеонаблюдение на обекти към Община Асеновгрод "АЛФА СОТ БЪЛГАРИЯ" ООД 44 413.92 лв. с ДДС 10 календарни дни от датата на получаване на заявка Димитър Анастасов
19 Основен ремонт на компактор "БОМАГ ВС 517 RB" за нуждите на Общинско предприятие РЦОТБО- гр. Асеновград "РТК" ООД 71 820.00 с ДДС 60 календарни дни 24.01.2018г. Атанас Николов
20 Доставка и монтаж на PVC дограма в общинска сграда в ПИ 32341.35.426.1 по КК на с. Избегли "ДИ ВИ ДЖИ ПЛАСТ" ЕООД 3 979.20 лв. с ДДС 10 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Людмил Калудов
21 Направа на рампа на главното стълбище на читалище "Родолюбие" ЕТ "СТОЯН СЛАВКОВ - 94" 209.38 лв. с ДДС 2 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Людмил Калудов
22 Направа на съоръжение за отводняване на избените помещения в сградата на Община Асеновград "Байрам Буюк Строй"ЕООД, гр.Асеновград 1 470.96 лв. с ДДС 30 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Людмил Калудов
23 Монтаж и демонтаж на коледна украса, гр. Асеновград "ПРОДЖЕКТ СВ" ООД 19 883.70 лв. с ДДС монтаж до 04.12.2017 г. демонтаж до 31.01.2018 г. 31.01.2018 г. инж. Екатерина Ковачева
24 Разширяване на подход към гробищен парк - Нареченски бани "Кодимит"ЕООД, с.Нареченски бани 4 698.00 лв. с ДДС 15 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Гергана Иванова - Драганова
25 Принудително изпълнение на влязла в сила заповед №А-1349/01.09.2017г. на Кмета на Община Асеновград за премахване на незаконен строеж "гараж", ситуиран на имотна граница в поземлен имот с кадастрален идентификатор №00702.513.73 по кадастралната карта на гр. Асеновград "Байрам Буюк Строй"ЕООД, гр.Асеновград 838.46 лв. с ДДС 3 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо инж. Анна Колева
26 Проектиране и изграждане на канализация по улица с о.т. 1221, 1215 и 1213, кв. 386 по плана на гр. Асеновград /кв. Баделема" "Запрянови-03" ООД 22 800.00 лв. с ДДС 30 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Гергана Иванова
от 10.10.2017г. до 10.11.2017г.
27 Почистване, поддържане и възстановяване на дъждоприемни шахти на територията на община Асеновград "КМД" ЕООД до 70 000.00 без ДДС 12 месеца 03.11.2018г. Дора Младенова и Елена Янкова
28 "РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ" Обособена позиция №3–„Ремонт на общински сгради по кметства на територията на община Асеновград“ "Запрянови-03" ООД 155 009.77 лв с ДДС до 60 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Людмил Калудов
29 "РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ" Обособена позиция №2 –„Ремонт на кметство с. Нареченски Бани и почивна база м. Пашалийца“ "Запрянови-03" ООД 71 660.94 лв. с ДДС до 60 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Гергана Иванова - Драганова
30 "РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ" Обособена позиция №1- „Ремонт на сгради на територията на гр. Асеновград“ "Запрянови-03" ООД 72 482.59 лв. с ДДС до 60 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Васка Юнакова
31 „Осигуряване на охрана на обекти на Община Асеновград по две обособени позиции: ОП2.“Охрана с помощта на сигнално-известителна техника и сигнално-охранителна дейност, на обекти на община Асеновград от противоправни посегателства "РАДИО СОТ" ООД 26 956.80 лв с ДДС за целия период на договора 36 месеца от датата на подписване на договора 03.11.2020г. Димитър Анастасов
32 Почистване на 3 /три/ броя обезопасителни канала край регулацията на с. Златовръх в североизточната част на селото "БЛАСТБАР" ООД 6 804.00 лв. с ДДС 10 работни дни след получаване на възлагателно писмо Людмил Калудов
33 Авариен ремонт на ВиК инсталация /права и обратна вода/ в ДЦДУ - гр. Асеновград "ВиК Транс-2007" ООД 1 281.15 лв. крайна цена 10 работни дни след получаване на възлагателно писмо Гергана Иванова - Драганова
34 Ежедневно и извънредно почистване на помещенията в обекти, собственост на Община Асеновград "Латеда-Л"ЕООД, гр.Асеновград 48 240.00 лв. с ДДС 1 година 10.10.2018г. Елка Карагьозова
35 Възстановяване на основните изпускатели на язовирите в м. "Елока"и м. "Пеева нива", находящи се в землището на с. Новаково, община Асеновград "ЯЗОВИР РЕМОНТ" ЕООД 8 130.00 лв. м. "Елока" - 30 календарни дни м. "Пеева нива" - 10 к.д. след възлагателно писмо Димитър Анастасов
36 Поддръжка на вертикална сигнализация /знаково стопанство/ на територията на община Асеновград "Янев-54"ЕООД, гр.Асеновград 36 000.00 лв. с ДДС 12 /дванадесет/ месеца 02.10.2018г. Александър Бебев
37 Изготвяне на актуализиран финансов анализ за проект "Асеновград - свещената порта на Родопите" "ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ" ООД 2 880.00 лв. с ДДС 15 дни от подписване на договора 31.10.2017г. Величко Праматаров
38 Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Асеновград по обособени позиции: Обособена позиция № 5 „Многофамилна жилищна сграда в гр.Асеновград, ж.к.Запад, ул. "Георги Ковачев" №3, бл.4/8“ "ПСГ" АД 908 391.01 лв. с ДДС 150 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Мина Тръмбева
39 Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Асеновград по обособени позиции: Обособена позиция № 6 „Многофамилна жилищна сграда в гр.Асеновград, ж.к.Изток, бл.6“ "АРТСТРОЙ" ООД 499 327.31 лв. с ДДС 150 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Гергана Иванова - Драганова
40 Доставка на паркова архитектура по обособени позиции: Обособена позициа №1 Доставка на паркова архитектура - кашпи, градински пейки, маси, изработени от циментово-мозаечно смес" "Фонкашпо"ЕООД, с.Манолско конаре, общ. Марица 60 000.00 лв. с ДДС до 31.12.2017г. 31.12.2017г. Мелят Алимолла
41 Сервизно обслужване на газова инсталация на Община Асеновград "ТЕРМО-ГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД 3 000.00 лв. с ДДС една година от датата на подписване 12.10.2018г. Елка Карагьозова и инж. Атанас Тошев
42 Авариен ремонт на помещения в общинска сграда в ПИ с КИ 99088.503.289 по КК на кв. Долни Воден, гр. Асденовград ЕТ "СТОЯН СЛАВКОВ - 94" 5 245.72 лв с ДДС 35 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Людмил Калудов
43 Проектиране на локални платна на път ІІ-86 "Пловдив-Асеновград" от км 14+685 до км 25+105 вземлищата на Община Асеновград "ПЪТПРОЕКТ" ЕООД 34 800.00 лв. с ДДС 30 календарни дни от получаване на възлагателно писмо инж. Мая Василева
от 10.09.2017г. до 10.10.2017г.
44 „Осигуряване на охрана на обекти на Община Асеновград по две обособени позиции: ОП1.“Извършване на физическа охрана (невъоръжена) на обекти общинска собственост на територията на община Асеновград "ПС ГАРД" ЕООД 1105290.72 с ДДС за 36 месеца 36 месеца от датата на подписване на договора 26.09.2019г. Димитър Анастасов
45 Поддържане на зелени площи и озеленяване на Община Асеновград "ЖИРО-М" ЕООД до 936000.00 с ДДС 24 месеца от датата на подписване на договора 04.09.2019г. Мелят Алимолла
46 Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Асеновград по обособени позиции: Обособена позиция № 2 „Многофамилна жилищна сграда в гр.Асеновград, ж.к.Запад, ул. ”Стоян Джансъзов”11, бл.102“ ДЗЗД "ПРОЕКТСТРОЙ-ЛИНК" 947628.44 лв. с ДДС 150 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо инж. Биляна Малинова
47 Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали - обект №1 Сграда с административен адрес : гр.Асеновград, ж.к.Запад, ул. "Стоян Джансъзов"4, бл.107 Т7 Консулт ЕООД 4102.06 лв. с ДДС от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до въвеждане на обекта на строителството в експлоатация инж. Мая Василева
от 10.08.2017г. до 10.09.2017г.
48 Принудително изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване на незаконно установено строителство на територията на Община Асеновград "СТРОЙМАШ" ЕООД до 6996.00 с ДДС поетапно след получаване на възлагателно писмо до 31.12.2017г. 31.12.2017г. Иванка Чохлева и инж. Анна Колева
49 Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали - обект №5 Сграда с административен адрес : гр.Асеновград, ж.к.Запад, ул. "Георги Ковачев" 3, бл.4/8 ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД "ЕКО-АСЕНОВГРАД" 6573.68 с ДДС от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до въвеждане на обекта на строителството в експлоатация инж. Атанас Тошев
50 Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали - обект №6 Сграда с административен адрес : гр.Асеновград, ж.к.Изток, бл.6 ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД "ЕКО-АСЕНОВГРАД" 3591.95 с ДДС от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до въвеждане на обекта на строителството в експлоатация инж. Атанас Тошев
51 Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали - обект №4 Сграда с административен адрес : гр.Асеновград, ж.к.Изток, бл.3 "АГРОВОДИНВЕСТ" ЕАД 3390.70 с ДДС от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до въвеждане на обекта на строителството в експлоатация Васка Юнакова
52 Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали - обект №3 Сграда с административен адрес : гр.Асеновград, кв.Запад, ул.Хан Кардам №1, 3, 5, бл.3/5 "АГРОВОДИНВЕСТ" ЕАД 5400.63 с ДДС от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до въвеждане на обекта на строителството в експлоатация Людмил Калудов
53 Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали - обект №2 Сграда с административен адрес : гр.Асеновград, кв.Запад, ул.Стоян Джансъзов №11, бл.102 "АГРОВОДИНВЕСТ" ЕАД 6555.24 с ДДС от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до въвеждане на обекта на строителството в експлоатация инж. Биляна Малинова
54 Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Асеновград по обособени позиции: Обособена позиция № 4 „Многофамилна жилищна сграда в гр.Асеновград, ж.к.Изток, бл.3“ "АСТРАЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД 484880.08 с ДДС 105 календарни дни от получаване на възлагателно писмо Васка Юнакова
55 Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Асеновград по обособени позиции: Обособена позиция № 3 „Многофамилна жилищна сграда в гр.Асеновград, ж.к.Запад, ул. ”Хан Кардам”1, 3, 5, бл.3/5“ ДЗЗД "ББК" 770412.98 с ДДС 148 календарни дни от получаване на възлагателно писмо Людмил Калудов
56 Информация и публичност по проект "Актуализация на общинска програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на утвърдените норми в атмосферния въздух в община Асеновград" ДБФП № BG16M1OP002-5-002-0009-C01, финансиран по ОП "Околна среда" 2014-2020г. ЕТ "ЕКОБЕЛАН - Иван Желязков" 1385.00 лв. с ДДС до 15.11.2018г. 15.11.2018г. Дора Младенова
57 Проектиране и изграждане реконструкция на бул. "Васил Левски" и ул. "Индустриална", гр. Асеновград "ЕЛТЕЛКОМ" ООД 59 941.70 лв. с ДДС 17 работни дни от получаване на възлагателно писмо инж. Мая Василева
58 Изпълнение на дейности по "Информация и комуникация" по проект "Градска среда - благоустрояване на открити публични пространства в гр. Асеновград "ДЖЕН СТРОМ" ЕООД 6 900.00 лв. с приключване на проекта "Градска среда - благоустрояване на открити публични пространства в гр. Асеновград инж. Атанас Тошев
от 10.07.2017г. до 10.08.2017г.
59 Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Асеновград по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Многофамилна жилищна сграда в гр.Асеновград, ж.к.Запад, ул. ”Стоян Джансъзов”4, бл.107“ "СТРОЙНОРМ" ЕООД 562 737.88 лв. с ДДС 150 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо инж. Атанас Тошев
60 Зареждане и рециклиране на празни тонер касети, смяна на барабани, ножове и чипове при необходимост за нуждите на Общинска администрация - Асеновград, Дейност Обредни домове и зали, Детски ясли и МКБППМН - Асеновград КООПЕРАЦИЯ "ПАНДА" до 24 000.00 лв. с ДДС една година от датата на подписването му 07.08.2018г. Лидия Янакиева
61 Предоставяне на консултантски услуги за подготовка и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване на Община Асеновград по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца" по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 година "ЕМПИКО" ЕООД 3 000.00 лв. 11 дни от датата на подписването му 01.08.2017г. Красимира Димитрова
62 Принудително изпълнение на Заповеди №А-1083 /18.07.2017г. - А-1098 /18.07.2017г. на Кмета на Община Асеновград за премахване на незаконно поставени преместваеми обекти в поземлен имот с кадастрален идентификатор №00702.26.34 по кадастралната карта на гр. Асеновград "СТРОЙМАШ" ЕООД 3 240.00 лв. с ДДС 30 дни от подписването му или до изчерпване на предвидения финансов ресурс 31.08.2017г. Иванка Чохлева
Упражняване наавторски надзор по смисъла на чл.162 от ЗУТ за обект: „Уличен водопровод по околовръстното шосе в Асеновград в участъка от кръстовището по улиците „Александър Стамболийски“ и „Княз Борис І“до моста при „Полигруп“ "Водоснабдяване и Канализация" ЕООД 720.00 лв. с ДДС до завършване на строителството по основния договор на строителя Людмил Калудов
63 Възстановяване и абонаментно обслужване и поддръжка на видеокамери, комуникационната свързаност и сървъри за запис на територията на община Асеновград. "АЛФА СОТ БЪЛГАРИЯ"ООД 15 000.00 лв с ДДС една година 04.07.2018г. Димитър Анастасов
64 „Изпомпване и извозване до пречиствателна станция и предаване за пречистване на отпадни инфилтратни води, генерирани от дейността на Регионален център за твърди битови отпадъци на общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки при заявка от оператора на депото” "АНЕС 96" ООД 69996.00 лв. с ДДС 12 месеца или до изчерпване на финансовия ресурс 10.07.2018г. Атанас Николов
от 10.06.2017г. до 10.07.2017г.
65 Извършване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника и сигнално-охранителна дейност, на обекти на Община Асеновград от противоправни посегателства "РАДИО СОТ" ООД 885.60 лв на месец до приключване на процедура за възлагане на обществена поръчка до приключване на процедура за възлагане на обществена поръчка Димитър Анастасов
66 Упражняване на НСН за обект: „Уличен водопровод по околовръстното шосе в Асеновград в участъка от кръстовището по улиците „Александър Стамболийски“ и „Княз Борис І“до моста при „Полигруп“ "Трансконсулт - БГ" ООД 3 218.64 лв. с ДДС от датата на получаване на писмено уведомление от страна на Възложителя за стартиране на изпълнението на договора Людмил Калудов
67 „Уличен водопровод по околовръстното шосе в Асеновград в участъка от кръстовището по улиците „Александър Стамболийски“ и „Княз Борис І“до моста при „Полигруп“ "Овергаз Инженеринг" АД 214 575.73 лв. с ДДС 30 календарни дни за всеки отделен етап, слез осегурено финансиране и от датата на получаване на възлагателно писмо за всеки отделен етап от строителството Людмил Калудов
68 Принудително изпълнение на влязла в сила заповед №А-1979/01.12.2016г. на Кмета на Община Асеновград за премахване на незаконен строеж "гараж", ситуиран на имотна граница в поземлен имот с кадастрален идентификатор №00702.513.73 по кадастралната карта на гр. Асеновград "Байрам Буюк Строй"ЕООД, гр.Асеновград 934.59 лв. с ДДС 3 (три) работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо инж. Анна Колева
69 Авариен ремонт на покрив на общинска сграда с адрес ул. "Васил Левски" №7, гр. Асеновград "Байрам Буюк Строй"ЕООД, гр.Асеновград 1 192.66 лв. с ДДС 10 (десет) работни дни от получаване на възлагателно писмо Мина Тръмбева
от 10.05.2017г. до 10.06.2017г.
70 „Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Асеновград” по обособени позиции: Обособена позиция № 2: „Чрез фиксирана телефонна мрежа” "БТК" ЕАД до 24 000.00 лв. с ДДС 12 (дванадесет) месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на финансовия ресурс 17.05.2018г. Венета Тодорова
71 „Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Асеновград” по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Чрез мобилна обществена клетъчна мрежа с национално покритие по стандарт GSM/UMTS” "БТК" ЕАД до 59 998.80 лв. с ДДС 12 (дванадесет) месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на финансовия ресурс 17.05.2018г. Венета Тодорова
72 Текущо санитарно обслужване на 43 броя преносими химически тоалетни за нуждите на Община Асеновград "ЕКОВЕЦЕ" ЕООД 29 426.40 лв. с ДДС една календарна година от датата на подписването на договора 17.05.2018г. Мелят Алимолла
73 Премахване на незаконно поставени рекламни елементи, гаражни клетки и павилиони на територията на община Асеновград "Тенев Корект 66" ЕООД 10 000.00 лв. с ДДС една година от датата на сключването му 19.05.2018г. инж. Екатерина Ковачева
74 Текущ ремонт на съществуваща канализация за дъждовни води, възстановяване на съществуващи шахти и втоци, доставка на бетонови капаци и решетки вток на ул. "Христо ботев", с. Червен, община Асеновград "БЛАСТБОР" ООД 16 508.64 лв. с ДДС 20 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Людмил Калудов
75 Авариен ремонт на общински водопровод но сондаж №1, гр.Асеновград "БЛАСТБОР" ООД 4 765.56 лв. с ДДС 20 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Людмил Калудов
76 Абонаментно извънгаранционно обслужване и поддръжка на компютърна програма ПРОЗОП "ВЕЕМ КОНСУЛТ" ЕАД 3 600.00 лв. с ДДС 12 месеца 10.05.2018г. Лидия Янакиева
77 Избор на изпълнител за изработване на инвестиционни проекти на територията на община Асеновград в две обособени позиции - обособена позиция №1 - Проект на нов квартал - кв."Баделема" Асеновград - Проект на нов квартал - кв.36 /стар/ по плана на Асеновград - Проект на нов квартал "Св.Трифон" Асеновград, "ПРОИНВЕСТ" ЕООД 110 319.60 лв с ДДС 44 880.00лв с ДДС 35 199.60лв с ДДС 30 240.00лв с ДДС 60 календарни дни 45 календарни дни 45 календарни дни инж. Мая Василева
от 10.04.2017г. до 10.05.2017г.
78 Доставка на мебели и обзавеждане за нуждите на Община Асеновград КООПЕРАЦИЯ "ПАНДА" 27 900.00 лв. с ДДС една календарна година от датата на подписването на договора или до изчерпване на предвидения финансов ресурс 09.05.2018г. Венелин Добрев
79 Монтажни работи на огради, парапети и предпазни ограждения на територията на Община Асеновград "ЕКА-13" ЕООД 44 000.00 лв. с ДДС 12 месеца от датата на сключване на договора 03.05.2018г. Александър Бебев
80 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дезакаризация и растителна защита в Община Асеновград "ЕКОСАН" ООД по единични стени до 36 000 лева с ДДС до 31.12.2017г. 31.12.2017г. Мелят Алимолла
81 Изготвяне на енергийно обследване на общински сгради "КОПИЛИНК" ЕООД 35 880.00 лв. с ДДС 30 работни дни 07.06.2017г. инж. Атанас Тошев
82 Доставка на растителност "Геосим" ЕООД 84000.00 лв. с ДДС 12 месеца от датата на подписване 20.04.2018г. Мелят Алимолла
83 Полагане на хоризонтална пътна маркировка с апликиращи машини по общинската пътна и улична мрежа на гр.Асеновград "Битулайт"ООД, гр.София 60 000.00 лв. с ДДС една година от датата на сключването му 06.04.2018г. Александър Бебев
84 Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор, включително контрол на качеството и съответствието на изпълнените СМРи влаганите материали на обект "Направа на улично осветление на обекти по инвестиционната програма на Община Асеновград" "БЕТА 7" ЕООД 3 910.46 лв. с ДДС от датата на получаване на уведомление за стартиране на изпълнението инж. Екатерина Ковачева
85 "Изграждане на санитарно-охранителни зони - пояс І-ви около сондаж 1 и сондаж 6, разкриващи минерални води от находище "Асеновград", гр. Асеновград "Запрянови-03" ООД 31 995.79 лв. с ДДС 30 /тридесет/ календарни дни инж. Биляна Малинова
86 "Изготвяне анализ разходи-ползи във връзка с кандидатстване на община Асеновград, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020 г." Обединение "МИСТ-ИНФРА" 83 760.00 лв. с ДДС 30 /тридесет/ календарни дни 19.04.2017г. Величко Праматаров
от 10.03.2017г. до 10.04.2017г.
87 „Изготвяне на прогнози за образуваните отпадъци /с подробен масов баланс/ и Анализи свързани с подготовка на проектно предложение за кандидатстване на община Асеновград по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020г.“ „АСЕНОВГРАД ЕКО“ ДЗЗД 81 360.00 лв с ДДС 29 /двадесет и девет/ календарни дни 19.04.2017г. Дора Младенова
88 „Изготвяне на проучване за нагласите на населението, което ще бъде обслужвано от инсталациите за компостиране, във връзка с подготовка на проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020 г.” „АСЕНОВГРАД ЕКО“ ДЗЗД 78 600.00 лв с ДДС 30 календарни дни 19.04.2017г. Величко Праматаров
89 „Изготвяне на предварителни (прединвестиционни) проучвания (ПИП) във връзка с кандидатстване на община Асеновград, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020 г.” „АСЕНОВГРАД ЕКО“ ДЗЗД 81 600.00лв с ДДС 29 /двадесет и девет/ календарни дни 19.04.2017г. Дора Младенова
90 Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на обект №18, гр. Асеновград, ул. "6-ти януари" №11, 13, 15 с РЗП 4020,00 кв.м. "Т7 Консулт" ЕООД 5 260.07 лв с ДДС започва да тече от датата на получаване на уведомление от страна на Възложителя за стартиране на изпълнението на договора за обществена поръчка инж. Анна Колева
91 Обслужване по трудова медицина на работещите в Община Асеновград СТМ "Нова Надежда-К" ЕООД 4 272.00 лв крайна сума една година 24.03.2018г. Боряна Петрова
92 Оператор на язовирни стении съоръжения към тях на територията на Община Асеновград "СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 2 280.00 лева на месец една година 24.02.2018г. Димитър Анастасов
93 „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград по обособени позиции”Обособена позиция №3 „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „6-ти януари” №11, 13,15” "Запрянови-03" ООД 712 408.39 лв с ДДС 75 календарни дни от получаване на възлагателно писмо инж. Анна Колева
94 Доставка и монтаж на зарядни станции за електромобили "ЕМ ДЖИ ПРО" ЕООД 15 000.00 лв с ДДС 6 седмици от подписването на договора 01.05.2017г. инж. Мая Василева
95 Междинна оценка и Актуализация на Общински план за развитие 2014-2020г. На Община Асеновград "ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ" ООД 9 600.00 лв с ДДС междинна оценка - 3 месеца от подписване приема-предавателен протокол, актуализация - 1 месец от подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на междинната оценка Величко Праматаров
96 Изработване на документи, свързани с управлението на компоста и фракциите от инсталацията за предварително третиране на отпадъци, във връзка с кандидатстване на община Асеновград, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020 г.“ "ДИ ЕС ИНВЕСТ" ЕАД 34 940.00 лв с ДДС до 15.04.2017г. 15.04.2017г. Величко Праматаров
97 Предоставяне на експертна помощ на община Асеновград - експертни анализи, аналитични документи, обосновки, проучвания, информации и др., които са необходими за изготвяне на проектно предложение за кандидатстване на община Асеновград, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020 г. "МИСТ ПРОЕКТ" ЕООД 35 940.00 лв с ДДС до 20.04.2017г. 20.04.2017г. Величко Праматаров
98 Актуализация на програма за управление на отпадъците на територията на община Асеновград "ЕКО ЛОГИСТИКА А" ЕООД 19 560.00 лв с ДДС 10 дни 25.03.2017г. Дора Младенова
99 Преработка проект "Път с. Мулдава-Св. Петка Мулдавска "ВАЙЗЕР" ЕООД 18 500.00 лв с ДДС 90 календарни дни от получаване на възлагателно писмо инж. Мая Василева
100 „Доставка на канцеларски материали и дребно офис оборудване за нуждите на Община Асеновград по две обособени позиции“ - Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали и дребно офис оборудване за нуждите на Община Асеновград“ - Обособена позиция № 2 „Доставка на канцеларски материали и дребно офис оборудване – стоки, включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП” ЕТ "ЕКОБЕЛАН - Иван Желязков" по единични цени до 84 000.00 лв с ДДС 12 месеца 14.03.2018г. Елка Карагьозова Венелин Добрев
от 10.02.2017г. до 10.03.2017г.
101 Авариен текущ ремонт на електро инсталация и ВиК отводнителна инсталация по общи части и външна фасада на общинска сграда с адрес бул. "Васил Левски" №7, гр. Асеновград КОМПЛЕКСНИ СТРОЕЖИ 3562.79 лв с ДДС 10 работни дни 10 р.д. след получаване на възлагателно писмо Мина Тръмбева
102 Направа на осветление на обекти от инвестиционната програма на Община Асеновград "ИНТЕРКОМПЛЕКС" ООД 162 935.90 лв с ДДС 60 календарни дни (10 к.д. за проектиране и 50 к.д. за СМР) 60 календарни дни след настъпване на събитията по чл.2.(1) от договора инж. Екатерина Ковачева
103 „Текущ ремонт на уличната мрежа на община асеновград, обособена в две позиции” за обособена позиция №1„Текущ ремонт на улици в гр. Асеновград“ /изкърпване на улични платна/ "Илва-ХГ"ООД, гр.Пловдив 85 828.33 лв с ДДС една година или до изчерпване на неговата стойност, което от двете настъпи по-рано 20.02.2018г. Гергана Иванова - Драганова
104 „Текущ ремонт на уличната мрежа на община асеновград, обособена в две позиции ” за обособена позиция №2 „Текущ ремонт на улици по кметства на територията на Община Асеновград“/изкърпване на улични платна/ "Илва-ХГ"ООД, гр.Пловдив 83 409.84 лв с ДДС една година или до изчерпване на неговата стойност, което от двете настъпи по-рано 17.02.2018г. Людмил Калудов
105 Доставка на оборудване предназначено за нуждите на Община Асеновград "ЕХСОМ" ЕООД 30 852.00 лв. с ДДС седем дни от получаване на възлагателно писмо до изтичане на гаранционният срок (24 месеца) Петя Филипова
106 Доставка на офис обзавеждане за нуждите на Община Асеновград "Гърков Консулт" ЕООД 8 065.20 лв. с ДДС седем дни от получаване на възлагателно писмо до изтичане на гаранционният срок (24 месеца) Петя Филипова
107 Предоставяне на консултантски услуги за изработване на тръжна документация за обществена поръчка и изготвяне на финансов анализ за определяне на прогнозните стойности за всяка една от обособените позиции в поръчката във връзка с подготовката на Община Асеновград, която е допустим бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020 г "НАВА ИНВЕСТ" ООД 15 000.00 лв с ДДС един месец от датата на подписването на договора 13.03.2017г. Дора Младенова
108 Административно управление на проекти, финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” чрез Дирекция „Бюро по труда” - гр. Асеновград за осигуряване на заетост на безработни лица и административно и оперативно обслужване на всяко насочено от Възложителя безработно лице, наето по трудов договор на пълно или непълно работно време, съгласно утвърдената Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, финансирана от Държавния бюджет и лица, подпомагани по реда на чл.9 от ППЗСП отработващи 14 дни.” "Апогей-Асеновград" ЕООД 29 975.00 лв с ДДС до 31.12.2017г. 31.12.2017г. Мелят Алимолла
от 10.01.2017г. до 10.02.2017г.
109 Доставка на перилни, почистваще, хигиенни и други материали за нуждите на община Асеновград "Селчо" ООД, гр.Асеновград до 36 000.00 лв. с ДДС една календарна година до17.01.2018год. Венелин Добрев
110 Улов и последваща обработка на безстопанствени кучета на територията на Община Асеновград ОП "Зооветеринарен комплекс", гр.Пловдив по единични цени до 20 000.00 лв. с ДДС от 18.01.2017г до 31.12.2017г. до 31.12.2017год. Мелят Алимолла и Гюлджан Парафит
111 Дългосрочен банков кредит №1366/30.12.2016г. "СИБАНК" ЕАД 8600000.00 лв с фиксиран лихвен поцент 1,67% краен срок за усвояване на кредита до 3 г от датата на сключване срок за погасяване на главницата 8г Зорница Мандалиева
112 Текущ ремонт на общинска сграда с идентификатор 00702.526.256.1 гр. Асеновград, предписани от екип на ДЗЗД "Обединение наблюдение и контрол", съгласно протокол за проверка от 10.06.2016г. "КОМПЛЕКСНИ СТРОЕЖИ" ООД 4834.02 лв. с ДДС 10 работни дни 10 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Мина Тръмбева
113 Извършване на куриерски услуги, а именно: приемане, пренасяне и доставка на пратки на клиента до посочени от страна на последния адреси на територията на цялата страна "ЕВРОПЪТ-2000" АД по единични цени 24 месеца от датата на подписване 13.01.2019г. Несрин Миман
от 10.12.2016г. до 10.01.2017г.
114 „Предоставяне на Консултантски услуги за подготовка и окомплектоване на проектното предложение за кандидатстване на Община Асеновград по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M10P002-5.002 „Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ "Екоспот Консултинг"ЕООД, гр.София 18420.00 лв. с ДДС от датата на подписване на договора до подписване на договор с Управляващия орган за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, но не по късно от 30.06.2018год. Дора Младенова
115 Полагане на хоризонтална пътна маркировка с апликиращи машини по общинската пътна и улична мрежа на гр.Асеновград "Битулайт"ООД, гр.София по единични цени един месец от датата на сключване на договора до 21.01.2017год. Александър Бебев
116 Текущо поддържане на светофарни уредби, табели "Бягащ пешеходец", автомобилни броячи и ел.бариери на територията на община Асеновград "Янев-54"ЕООД, гр.Асеновград 16704.00 лв. с ДДС една година, считано от 21.12.2016год. до 21.12.2017год. Александър Бебев
117 Проектиране на част от междублоково пространство в кв.207 по плана на гр.Асеновград /до старата джамия/ "Проарх"ЕООД, гр.Пловдив 3725.00 лв. с ДДС 20 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо инж.Мая Василева
118 Доставка на готова храна по заявка и предварително зададено меню за нуждите на социалните заведения на територията на община Асеновград "Райд-Раим Кюлджев"ЕООД, с.Тополово по единични цени 36 месеца от датата на подписване на договора до 29.12.2019год. управителите на съответните социални заведения
119 Основен ремонт общинско жилище на ул."Васил Левски" №7, ап.16 гр.Асеновград "Байрам Буюк Строй"ЕООД, гр.Асеновград 5 294.26 лв. с ДДС 2 месеца от датата на получаване на възлагателно писмо Мина Тръмбева
120 Текущ ремонт на общинска сграда с ПИ 49309.28.118.1 по КК на с.Мулдава - община Асеновград "Комплексни строежи"ООД, гр.Пловдив 4 813.36 лв. с ДДС 3 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Мина Тръмбева
121 Изграждане на наказателен паркинг на територията на община Асеновград "Проджект СВ", гр.Асеновград 49 985.94 лв. с ДДС 14 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо инж.Мая Василева
122 Абонамент на вестници и списания за 2017год. за нуждите на община Асеновград "Български пощи"ЕАД, гр.София 7 939.66 лв. с ДДС от 01.01.2017год. до 31.12.2017год. до 31.12.2017год. Елка Карагьозова
123 Текущ ремонт на санитарен възел в двора на Стария съвет, гр. Асеновград ЕТ"Стоян Славков - 94", гр.Асеновград 2 814.24 лв. с ДДС 10 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Васка Юнакова
124 Спешен и неотложен текущ ремонт на линеен улей за отводняване на участък от улица пред блок №20 в кв.Баделема, гр.Асеновград "Илва-ХГ"ООД, гр.Пловдив 4 189.92 лв. с ДДС 7 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Людмил Калудов
125 Подготовка на проектно предложение за община Асеновград по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г., Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ "Динамик Салюшънс"ЕООД, гр.Шумен 4 800.00 лв. с ДДС 30 календарни дни от датата на подписване на договора до 06.01.2017год. Величко Праматаров
2016 година
от 10.11.2016г. до 10.12.2016г.
1 Изпълнител на външна техническа  помощ при реализацията на проект „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България” "Евроконсултинг"ДЗЗД, гр.София 2 035 800.00лв. с ДДС от получаването на известие от страна на Възложителя за започване на изпълнението на договора до окончателното приключване на инвестиционния проект и отчитането му Ръководител проект - Таня Джурелова
2 Спешен неотложен ремонт на покрива на сградата на Община Асеновград ЕТ"Стоян Славков - 94", гр.Асеновград 4795.56лв.с ДДС 10 работни  дни от датата на получаване на възлагателно писмо Людмил Калудов
3 Авариен ремонт на покрива на кметство Горни Воден "Байрам Буюк Строй"ЕООД, гр.Асеновград 2076.00лв.с ДДС 10 работни  дни от датата на получаване на възлагателно писмо Людмил Калудов
4 Почистване на наноси на Амандере в чертите на гр.Асеновград "Илва-ХГ"ООД, гр.Пловдив 9964.80лв.с ДДС 7 календарни  дни от датата на получаване на възлагателно писмо Людмил Калудов
5 Ремонт на общинска сграда в с.Бор "Комплексни строежи"ООД, гр.Пловдив 28856.57лв.с ДДС 30 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Людмил Калудов
6 Доставка на специализиран автомобил за ЦОП за обслужване на трудноподвижни клиенти "Тимса Груп"ЕООД, обл.Пловдив 30000.00лв. крайна цена 30 дни от датата на получаване на възлагателно писмо Величка Стойчева
7 „Инженеринг /проектиране, строителство, доставка и монтаж на оборудване и авторски надзор/ на пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/ - гр.Асеновград" Консорциум "Асеновград 90"ДЗЗД, гр.София 31 430 400.00лв. с ДДС 11.60  месеца считано от датата на получаване на уведомително писмо за стартиране на дейностите по договора Ръководител проект - Таня Джурелова
8 Избор на консултант по смисъла на ЗУТ  за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България“ с две обособени позиции:Обособена позиция 1: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на “Инженеринг (проектиране, строителство, доставка и монтаж на оборудване и авторски надзор) на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) - гр. Асеновград” ДЗЗД "Пловдивинвест 99", гр.Пловдив 1 328 400.00лв. с ДДС от подписване на  договора до подписването на Протокол обр. 16 и издаване на Разрешение за ползване след приемане на обекта от Държавна приемателна комисия Ръководител проект - Таня Джурелова
9 Осъществяване на авторски надзор при изпълнение на СМР на „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България" "Профпроект България"ЕООД, гр.София 78000.00лв. с ДДС от датата на сключване на договора до окончателното приемане на обекта и въвеждането  в експлоатация  Ръководител проект - Таня Джурелова
10 Избор на изпълнител за изработка на печатни материали /брошури, информационни стикери/ по проект „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания "Инфо Трейнинг"ООД, гр.Русе 586.20лв. с ДДС от дадата на получаване на възлагателно писмо до приключване изпълнението на всички дейности по предмета на поръчката, но не по късно от 30 месеца от сключването на Договора за безвъзмездна финансова помощ Ръководител проект - Таня Джурелова
11 Избор на изпълнител за осъществяване на мерките за информация и публичност по проект „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България "Европрограмконсулт"ЕООД, гр.София 130662.00лв. с ДДС от дадата на получаване на възлагателно писмо до приключване изпълнението на всички дейности по предмета на поръчката, но не по късно от 30 месеца от сключването на Договора за безвъзмездна финансова помощ Ръководител проект - Таня Джурелова
12 Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България“ с две обособени позиции:  Обособена позиция 2: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и за осъществяване на независим строителен надзор при реализация на „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Асеновград, България" ДЗЗД "Обединение Трансеко", гр.София 2 616 180.00лв. с ДДС от подписване на  договора до подписването на Протокол обр. 16 и издаване на Разрешение за ползване след приемане на обекта от Държавна приемателна комисия Ръководител проект - Таня Джурелова
13 Изпълнение на рехабилитация и изграждане на линейна инфраструктура, част от “Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България с две обособени позиции: Обособена позиция 2: „Избор на изпълнител за дейностите по проектиране,строителство и авторски надзор (инженеринг) на водоснабдителната и канализационната системи – гр. Асеновград“ "Иса 2000"ООД, София 29 579 880.00лв. с ДДС 12.57  месеца считано от датата на получаване на уведомително писмо за стартиране на дейностите по договора Ръководител проект - Таня Джурелова
14 Електромобили два броя /съфинансиране по схема на НДЕФ/ "Омникар Ауто"ООД, с.Труд, обл.Пловдив 119996.40лв. с ДДС доставката до 09.12.2016год., след получаване на възлагателно писмо Александър Бебев
15 Текущ /авариен/ ремонт на общинска сграда находяща се на пл."Академик Н.Хайтов" №2 "Йома-Строй"ЕООД, гр.Пловдив 11280.60лв. с ДДС 10 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Гергана Иванова
16 Монтаж и демонтаж на коледна украса, гр.Асеновград "Проджект СВ"ООД, гр.Асеновград 19825.22лв. с ДДС демонтаж на украсата до 31.01.2017год. инж.Екатерина Ковачева
17 Ремонт на общинска сграда в двора на Стария съвет, гр.Асеновград ЕТ"Стоян Славков-94" гр.Асеновград 18476.09лв. с ДДС не по-късно от 20.12.2016год., от датата на получаване на възлагателното писмо Васка Юнакова
от 10.10.2016г. до 10.11.2016г.
18 Спешен и неотложен ремонт на линеен улей за отводняване на участък от ул."Съединение" №15, гр.Асеновград "Илва-ХГ"ООД, гр.Пловдив 5309.30лв. с ДДС 7 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Васка Юнакова
19 Подмяна на съществуващ водопровод  по ул.”Патриарх Евтимий” в участъка между ул. „Скалата” и ул.”Акация” в Асеновград Консорциум "Бластбор-Торкрет"ДЗЗД, гр.Асеновград 122374.95лв. с ДДС 20 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Людмил Калудов
20 Неотложен ремонт на отводнителен канал на ул."Панайот Волов", с.Златовръх  "Комплексни строежи"ООД, гр.Пловдив 7288.50лв. с ДДС 30 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Васка Юнакова
21 Текущ ремонт по участък на подпорна стена ул."Богомилска", гр.Асеновград ЕТ"Стоян Славков-94" гр.Асеновград 2990.86лв. с ДДС 15 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Васка Юнакова
22 Изпълнение на рехабилитация и изграждане на линейна инфраструктура, част от “Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България с две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Избор на изпълнител на СМР по работен проект на водоснабдителната и канализационната системи – гр. Асеновград“  Обединение "Станимака 2013" гр.София 37 528 364.57лв. с ДДС 15.47 месеца считано от датата на получаване на уведомително писмо за стартиране на дейностите по договора Ръководител проект - Таня Джурелова
23 Текущ ремонт в гробищен парк на ул."Цар Иван Асен II" - гр.Асеновград  "Кодимит"ЕООД, с.Нареченски бани 4969.08лв. с ДДС 30 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Гергана Иванова
24 Ремонт на улици на територията на община Асеновград - обособена позиция 1 - Баластриране на улици в гр.Асеновград и селата на територията на община Асеновград,  и направа на тротоарна настилка и пътни ивици  "Запрянови-03"ООД, гр.Асеновград 214492.20лв. с ДДС 30 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Людмил Калудов
25 Ремонт на улици на територията на община Асеновград - обособена позиция 2 - Ремонт  на улици в гр.Асеновград- І част "Запрянови-03"ООД, гр.Асеновград 322476.69лв. с ДДС 30 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Гергана Иванова
26 Ремонт на улици на територията на община Асеновград - обособена позиция 3 - Ремонт  на улици в гр.Асеновград-ІІ част  "Запрянови-03"ООД, гр.Асеновград 328214.76лв. с ДДС 30 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Гергана Иванова
27 Ремонт на улици на територията на общинаАсеновград - обособена позиция 4 - Ремонт  на улици в селата на територията на община Асеновград-І част "Запрянови-03"ООД, гр.Асеновград 215924.47лв. с ДДС 30 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Людмил Калудов
28 Ремонт на улици на територията на община Асеновград - обособена позиция 5 - Ремонт  на улици в селата на територията на община Асеновград-ІI част "Запрянови-03"ООД, гр.Асеновград 214082.36лв. с ДДС 30 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Васка Юнакова
29 Възстановяване на алея в УПИ I  -  читалище, кметство и зеленина в кв.22 пред кметство с.Боянци, община Асеновград "Бибов и Ко"ООД, гр.Пловдив 4275.00лв. с ДДС 30 работни дни от датата на подписване на договора Гергана Иванова
30 Спешен авариен ремонт на стълбище на част от ул."Георги Ангелов", гр.Асеновград "Байрам Буюк Строй"ЕООД, гр.Асеновград 5284.20лв. с ДДС 10 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Васка Юнакова
31 Почистване, поддържане и възстановяване на дъждоприемни шахти на територията на община Асеновград "Ерика Корп"ООД, гр.Пловдив 77560.80лв. с ДДС 12 месеца считано от датата на сключване на договора до 07.10.2017год. Гергана Иванова
32 Текущ ремонт в общинска сграда на ул."Копринарска" №12, гр.Асеновград ЕТ"Стоян Славков-94" Асеновград 7713.12лв.с ДДС 35 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Васка Юнакова
от 10.09.2016г. до 10.10.2016г.
33 Ежедневно и извънредно почистване на помещенията в обекти, собственост на Община Асеновград "Латеда-Л"ЕООД, гр.Асеновград 44400.00лв. с ДДС една година от датата на сключване на договора до 07.10.2017год. Елка Карагьозова
34  Проектиране и изграждане на ул. „Гергана”, кв.Горни Воден в участъка от ул.”Волга” до ул.”Напредък” "Илва-ХГ"ООД, гр.Пловдив 92411.93лв. с ДДС 43 календарни дни след датата на получаване на възлагателно писмо Людмил Калудов
35 Доставка на твърди и течни горива за отоплителен сезон 2016/2017год. за нуждите на Община Асеновград "Гема 16"ООД, гр.Асеновград до 36 000.00лв. с ДДС 9 месеца от датата на подписване на договора до 28.09.2017год. Елка Карагьозова
36 Текущ ремонт на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Асеновград "Запрянови-03"ООД, гр.Асеновград 39360.00лв. с ДДС 1 месец от датата на получаване на възлагателно писмо Людмил Калудов
37 Поддръжка на вертикална сигнализация /знаково стопанство/ на територията на община Асеновград "Янев-54"ЕООД, гр.Асеновград до 36 000.00лв. с ДДС 12 месеца, считано от датата на сключване на договора до 19.09.2017год. Александър Бебев
от 10.08.2016г. до 10.09.2016г.
38 Пригаждане на помещение в млечна кухня в кв.Долни Воден, гр.Асеновград "Комплексни строежи"ООД, гр.Пловдив 3387.47.00лв. с ДДС 30 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Людмил Калудов
39 Проектиране на обект: Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци за общините Асеновград, Първомай,Садово, Куклен и Лъки – втори етап   "Нипроруда"ООД, гр.Пловдив 75000.00лв. с ДДС 95 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо инж.Атанас Тошев
40 Подмяна на котел в ЦДГ"Н.Вапцаров", филиал "Слънце" гр.Асеновград "Акватерм"ООД, гр.Пловдив 14000.00лв. с ДДС 45 дни от датата на получаване на възлагателно писмо Мина Тръмбева
41 Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” – обособена позиция №2 "Избор на изпълнители за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане" – обект №2, представляващ Сграда с административен адрес гр. Асеновград, кв.Запад, ул.”Хан Кардам” №1, 3,5, бл.3/5, вх.А,Б,В Консорциум "Асеновград Проект 2020" ДЗЗД, гр.София 7506.00лв. с ДДС 30 календарни дни от датата на подписване на договора до 21.09.2016год. инж.Биляна Малинова
42 Стабилизиране на язовир „Тополово 2”, местност Кюмюрджу дере, село Тополово, Община Асеновград "Запрянови-03"ООД, гр.Асеновград 204203.21лв. с ДДС 90 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо инж.Мая Василева
43 Ремонт на паметник, построен по случай 100г. от освобождението на България от османско иго в кв.Долни Воден "Последна почит - Асеновград"ООД, гр.Асеновград 7600.00лв. крайна стойност 60 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Мина Тръмбева
44 Текущ ремонт - възстановяване на УПИ І-Озеленяване, кв.6 по плана на кв.Долни Воден, гр.Асеновград "Комплексни строежи"ООД, гр.Пловдив 7536.36лв. с ДДС 20 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Людмил Калудов
45 Текущ ремонт на ВиК инсталация с минерална вода в гр.Асеновград "Бластбор"ООД, гр.Асеновград 37311.77лв. с ДДС 30 календарни дни от датата на подписване на договора до 15.09.2016год. Людмил Калудов
46 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” –ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3" Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството"- Обект №2, представляващ сграда с административен адрес: гр.Асеновград, ул."Стоян Джамсъзов" №5, кв.Запад, бл.105 "Агроводинвест"ЕАД гр.София 7648.91лв. с ДДС от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до въвеждане на обекта на строителството в експлоатация инж.Биляна Малинова
47 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” –ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3" Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството"- Обект №10, представляващ сграда с административен адрес: гр.Асеновград, ул."Цар Иван Асен ІІ" №78,80,82 "Агроводинвест"ЕАД гр.София 8568.53лв. с ДДС от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до въвеждане на обекта на строителството в експлоатация Людмил Калудов
48 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” –ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3" Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството"- Обект №20, представляващ сграда с административен адрес: гр.Асеновград, ул."Иван Асен ІІ" №76 "Агроводинвест"ЕАД гр.София 4439.83лв. с ДДС от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до въвеждане на обекта на строителството в експлоатация Людмил Калудов
49 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” –ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3" Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството"- Обект №19, представляващ сграда с административен адрес: гр.Асеновград, кв.Изток, бл.5, вх.А, Б, В "Агроводинвест"ЕАД гр.София 8766.08лв. с ДДС от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до въвеждане на обекта на строителството в експлоатация. инж.Мая Василева
50 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” –ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3" Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството"- Обект №13, представляващ сграда с административен адрес: гр.Асеновград, кв.Изток, бл.1, вх.А,Б,В "Агроводинвест"ЕАД гр.София 8578.78лв. с ДДС от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до въвеждане на обекта на строителството в експлоатация. Гергана Иванова
51 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” –ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3" Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството"- Обект №3, представляващ сграда с административен адрес: гр.Асеновград, ул."Стоян Джамсъзов" №10, кв.Запад, бл.100, вх.А,Б "Инженеринг енд Консултинг  Груп"ООД гр.София 5149.06лв. с ДДС от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до въвеждане на обекта на строителството в експлоатация. инж.Анна Колева
52 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” –ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3" Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството"- Обект №4, представляващ сграда с административен адрес: гр.Асеновград, кв.Изток, бл.4, вх.А и Б "Инженеринг енд Консултинг  Груп"ООД гр.София 5291.74лв. с ДДС от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до въвеждане на обекта на строителството в експлоатация Мина Тръмбева
53 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” –ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3" Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството"- Обект №5, представляващ сграда с административен адрес: гр.Асеновград, ул."Хаджи Димитър Стоилов" №2, кв.Запад, бл.3/8, вх.В "Инженеринг енд Консултинг  Груп"ООД гр.София 7816.88лв. с ДДС от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до въвеждане на обекта на строителството в експлоатация Васка Юнакова
54 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” –ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3" Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството"- Обект №6, представляващ сграда с административен адрес: гр.Асеновград, ул."Васил Левски" №19  "Инженеринг енд Консултинг  Груп"ООД гр.София 4443.08лв. с ДДС от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до въвеждане на обекта на строителството в експлоатация инж.Мая Василева
55 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” –ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3" Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството"- Обект №16, представляващ сграда с административен адрес: гр.Асеновград, ул."Васил Левски" №21  "Инженеринг енд Консултинг  Груп"ООД гр.София 4282.55лв. с ДДС от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до въвеждане на обекта на строителството в експлоатация инж.Биляна Малинова
56 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” –ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3" Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството"- Обект №17, представляващ сграда с административен адрес: гр.Асеновград, ул."Стоян Джамсъзов" №6, кв.Запад, бл.109  "Инженеринг енд Консултинг  Груп"ООД гр.София 4703.74лв. с ДДС от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до въвеждане на обекта на строителството в експлоатация Мина Тръмбева
57 Доставка на електро- и други помощни материали и инвентар за нуждите на Община Асеновград "Зит"ООД, гр.Асеновград по единични цени до 81600.  лв. с ДДС една година от датата на подписването на договора Венелин Добрев
от 10.07.2016г. до 10.08.2016г.
58 „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград : „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул."Княз Борис І” №6 "Теракоминженеринг"ЕООД, Пловдив 665696.53лв. с ДДС 75 календарни дни след датата на получаване на възлагателното писмо инж.Биляна Малинова
59 „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград : „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул."Васил Левски” №21 ДЗЗД Консорциум "Инфра България", гр.Пловдив 572647.33лв. с ДДС 75 календарни дни след датата на получаване на възлагателното писмо инж.Биляна Малинова
60 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” –ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3" Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството"- Обект №22, представляващ сграда с административен адрес: гр.Асеновград, кв.Запад, бул."България" №11/19 , с РЗП 5685.23кв.м.,  Дружество по ЗЗД "Обединение "Еко -Асеновград", гр.Пловдив 7832.77лв. с ДДС от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до въвеждане на обекта на строителството в експлоатация Мина Тръмбева
61 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” –ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3" Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството"- Обект №21, представляващ сграда с административен адрес: гр.Асеновград, кв.Запад, ул."Геоги Ковачев" №1, бл.6/8 , с РЗП 6285.65кв.м.,  Дружество по ЗЗД "Обединение "Еко -Асеновград", гр.Пловдив 8446.45лв. с ДДС от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до въвеждане на обекта на строителството в експлоатация Гергана Иванова
62 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” –ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3" Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството"- Обект №14, представляващ сграда с административен адрес: гр.Асеновград, кв.Запад, ул."Лозница" №6, бл.5/5 , с РЗП 5074.60кв.м.,  Дружество по ЗЗД "Обединение "Еко -Асеновград", гр.Пловдив 7792.70лв. с ДДС от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до въвеждане на обекта на строителството в експлоатация инж.Мая Василева
63 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” –ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3" Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството"- Обект №11, представляващ сграда с административен адрес: гр.Асеновград, ул.”Княз Борис І” №8, с РЗП 4810.30кв.м.,  Дружество по ЗЗД "Обединение "Еко -Асеновград", гр.Пловдив 6441.00лв. с ДДС от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до въвеждане на обекта на строителството в експлоатация Васка Юнакова
64 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” –ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3" Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството"- Обект №8, представляващ сграда с административен адрес: гр.Асеновград, ул.”Лозница” №5, кв.Запад, бл.108, с РЗП 5075.50кв.м.,  Дружество по ЗЗД "Обединение "Еко -Асеновград", гр.Пловдив 8081.39лв.с ДДС от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до въвеждане на обекта на строителството в експлоатация инж.Анна Колева
65 „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград : „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, кв.Изток, бл.5, вх.А,Б,В "Петканин"ЕООД, с.Огняново, общ.Гърмен 1158375.55лв.с ДДС 75 календарни дни след датата на получаване на възлагателното писмо инж.Мая Василева
66 „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград : „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул."Стоян Джамсъзов”  №5 ДЗЗД"Илва-Рехабилитация", гр.Пловдив 1006996.20лв.с ДДС 75 календарни дни след датата на получаване на възлагателното писмо инж.Биляна Малинова
67 „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград : „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул."Цар Иван Асен ІІ”  №76 Консорциум "Оксиджен -Дъга" ДЗЗД, гр.София 590374.39лв.с ДДС 75 календарни дни след датата на получаване на възлагателното писмо Людмил Калудов
68 „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград : „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул."Лозница”  №6, бл.5/5" "Вера Строй"ЕООД, гр.София 1029750.23лв.с ДДС 75 календарни дни след датата на получаване на възлагателното писмо инж.Мая Василева
69 „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград : „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул."Хаджи Димитър Стоилов”  №2 "КСМ Строй"ООД, с.Буково, общ.Гоце Делчев 1046021.34лв.с ДДС 75 календарни дни след датата на получаване на възлагателното писмо Васка Юнакова
70 „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград : „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, кв.Изток, бл.4”  "Астрал Инженеринг"ООД, гр.Пловдив 707640.42лв. с ДДС 75 календарни дни след датата на получаване на възлагателното писмо Мина Тръмбева
71 „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград : „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, бул. „България" №11/19”  "Коев-СД"ООД, гр.Свищов 1033696.66лв. с ДДС 75 календарни дни след датата на получаване на възлагателното писмо Мина Тръмбева
72 Изграждане на ограда на кметство с.Боянци "Бибов и Ко"ООД, гр.Пловдив 10296.26лв. с ДДС 30 календарни дни след датата на получаване на възлагателното писмо Гергана Иванова
73 „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград : „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Лозница" №5, бл.108”  "Ер Енд Джи Инженеринг"ЕООД, гр.Гоце Делчев 1067897.31лв. с ДДС 75 календарни дни след датата на получаване на възлагателното писмо инж.Анна Колева
74 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” –ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3" Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството"- Обект №1, представляващ сграда с административен адрес: гр.Асеновград, ул.”Цар Иван Асен ІІ” №104-106-108, с РЗП 6378.00кв.м.,  "Т7 Консулт" ЕООД, гр.Пловдив 7375.14лв.с ДДС от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до въвеждане на обекта на строителството в експлоатация Людмил Калудов
75 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” –ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3" Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството"- Обект №7, представляващ сграда с административен адрес: гр.Асеновград, ул.”Стоян Джамсъзов” №7, кв.Запад, бл.104, вх.А, с РЗП 5688.48 кв.м. "Т7 Консулт" ЕООД, гр.Пловдив 8940.22лв.с ДДС от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до въвеждане на обекта на строителството в експлоатация Гергана Иванова
76 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” –ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3" Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството"- Обект №15, представляващ сграда с административен адрес: гр.Асеновград,  ул.”Княз Борис І” №6, с РЗП 3297.60 кв.м.,  "Т7 Консулт" ЕООД, гр.Пловдив 4986.92лв.с ДДС от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до въвеждане на обекта на строителството в експлоатация инж.Биляна Малинова
77 Ремонт на сгради на територията на Община Асеновград "Бибов и Ко"ООД, гр.Пловдив 126914.59лв. с ДДС два месеца от датата на получаване на възлагателното писмо Мина Тръмбева
78 „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград : „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Стоян Джансъзов" №10”  "Пи Ес Пи"ЕООД, гр.София 685126.06лв. с ДДС 75 календарни дни след датата на получаване на възлагателното писмо инж.Анна Колева
79 Направа на кът за отдих на ул."Христо Ботев и парк "Люти дол" с.Нареченски бани "Кодимит"ЕООД, с.Нареченски бани 29977.98лв. с ДДС 60 работни дни от датата на подписване на договора до 10.10.2016год. Гергана Иванова
80 Ремонт на стълби по ул."Родопи" и ул."Младост" в с.Нареченски бани "Кодимит"ЕООД, с.Нареченски бани 24992.52лв. с ДДС 60 работни дни от датата на подписване на договора до 10.10.2016год. Гергана Иванова
81 Изграждане на комин на ОУ "Ангел Кънчев", гр.Асеновград "Кодимит"ЕООД, с.Нареченски бани 20493.92лв. с ДДС 30 работни дни от датата на подписване на договора до 20.08.2016год. Гергана Иванова
82 Авариен ремонт на покрива на общинска сграда в УПИ 518.39 по кадастралната карта на гр.Асеновгарад ЕТ"Стоян Славков - 94", гр.Асеновград 9498.71лв. С ДДС 31 календарни дни след датата на получаване на възлагателното писмо Людмил Калудов
83 „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград : „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Стоян Джансъзов" №6, бл.109”  "Стройкомерс"ЕООД, гр.София 629744.08лв. с ДДС 75 календарни дни след датата на получаване на възлагателното писмо Мина Тръмбева
84 „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград : „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Княз Борис І" №8”  "Атиг Строй"ООД, гр.Пловдив 848300.90лв. с ДДС 75 календарни дни след датата на получаване на възлагателното писмо Васка Юнакова
85 "Ремонт на сградата на Общинска администрация гр. Асеновград" в т.ч.: СОП 1: "Ремонт ІІІ етаж в сградата на Общината"; СОП 2: "Ремонт и оборудване на зала и хранилище за европейски проекти по различни оперативни програми"; СОП 3: "ОР стаи от V-ти етаж в сградата на Общината" "Кавръка"ЕООД, гр.Пловдив 219649.94лв. с ДДС 19 календарни дни след подписване на акта за откриване на строителната площадка Гергана Иванова
86 „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград : „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Васил Левски" №19”  "Стил Комплекс"ООД, гр.Благоевград 590961.28лв. с ДДС 75 календарни дни след датата на получаване на възлагателното писмо инж.Мая Василева
87 „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград : „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен ІІ" №104-106-108”  "Строителство и Саниране - Инженеринг - Консулт"ЕООД, София 1015170.32лв. с ДДС 75 календарни дни след датата на получаване на възлагателното писмо Людмил Калудов
88 „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград : „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Георги Ковачев" №1, бл.6/8”  "Протектор БГ"ЕООД, гр.Пловдив 1115806.90лв. с ДДС 75 календарни дни след датата на получаване на възлагателното писмо Гергана Иванова
89 „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград : „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Стоян Джамсъзов" №7”  "Бибов и Ко"ООД, гр.Пловдив 1210802.26лв. с ДДС 75 календарни дни след датата на получаване на възлагателното писмо Гергана Иванова
от 10.06.2016г. до 10.07.2016г.
90 „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград : „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен ІІ" №78-80-82”  "Стройнорм"ЕООД, гр.София 1131065.71лв. с ДДС 95 календарни дни след датата на получаване на възлагателното писмо Людмил Калудов
91 „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград : „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, кв. Изток, бл.1, вх.А, Б, В" Консорциум "Касс Груп", гр.Асеновград 1146364.62лв. с ДДС 75 календарни дни след датата на получаване на възлагателното писмо Гергана Иванова
92 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” –обособена позиция №2"Избор на изпълнители за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане" – обект №3, представляващ Сграда с административен адрес: гр.Асеновград, кв.Изток, бл.6, вх.А и вх.Б ДЗЗД"Обновен дом за Асеновград" гр.София 6166.10лв. с ДДС 29 календарни дни от датата на подписване на договора до 22.07.2016год. инж.Биляна Малинова
93 Рециклиране на празни тонер касети, смяна на барабани, ножове и чипове Кооперация "Панда", София по единични цени до             24 000.00лв. с ДДС една година след датата на подписване на договора до 13.06.2017год. Лидия Янакиева
94 Доставка на репатриращ автомобил за нуждите на дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи”, Община Асеновград   "Зар-Ауто-13"ЕООД, гр.Асеновград 29000.00лв. с ДДС 30 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Александър Бебев
95 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” –обособена позиция №2"Избор на изпълнители за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане" – обект №1, представляващ Сграда с административен адрес: гр.Асеновград, кв.Изток, бл.3 "Контрол Инвест"ЕООД, гр.Пловдив 5796.00лв. с ДДС 30 календарни дни от датата на подписване на договора до 14.07.2016год. инж.Биляна Малинова
96 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” – обособена позиция №2 "Избор на изпълнители за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане" – обект №4, представляващ Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул.”Георги Ковачев” №3, ж.к.”Запад”, бл.4/8 "Енерджикорект"ЕООД, гр.София 8131.20лв. с ДДС 30 календарни дни от датата на подписване на договора до 14.07.2016год. инж.Анна Колева
97 Доставка на нов автомобил - високопроходим за нуждите на Община Асеновград "Литекс Моторс"АД, с.Баховица, общ.Ловеч 45906.00лв. с ДДС 30 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо инж.Петър Иванов
от 10.05.2016г. до 10.06.2016г.
98 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” – обособена позиция  №1 "Избор на изпълнители за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт” – обект №1, представляващ Сграда с административен адрес гр. Асеновград, кв.Изток, бл.3 "Кима Консулт"ЕООД, гр.Пловдив 4974.90лв. с ДДС 29 календарни дни от датата на подписване на договора до 07.07.2016год. инж.Биляна Малинова
99 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” – обособена позиция  №1 "Избор на изпълнители за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт” – обект №2, представляващ Сграда с административен адрес гр. Асеновград, кв.Запад, ул."Хан Кардам" №1, 3, 5, бл.3/5, вх.А,Б,В "Кима Консулт"ЕООД, гр.Пловдив 7430.94лв.с ДДС 29 календарни дни от датата на подписване на договора до 07.07.2016год. инж.Биляна Малинова
100 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” – обособена позиция  №1 "Избор на изпълнители за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт” – обект №3, представляващ Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ж.к.Изток, бл.6, вх.А и вх.Б "Кима Консулт"ЕООД, гр.Пловдив 5000.86лв. с ДДС 29 календарни дни от датата на подписване на договора до 07.07.2016год. инж.Биляна Малинова
101 Зареждане на горива с подвижна цистерна за нуждите на ОП"ТДБСО" - Асденовград "Петро Ойл Груп"ЕООД, гр.Пловдив 205440.00лв. с ДДС три години, считано от 14.06.2016год. до 14.06.2019год. Атанас Николов
102 Текущ ремонт на кръстовище на ул."Драганица" и ул."Момина сълза" с.Орешец "ЕР-2009"ООД, с.Мулдава, община Асеновград 4782,00лв. с ДДС 20 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Людмил Калудов
103 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” – обособена позиция  №1 "Избор на изпълнители за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт” – обект №4, представляващ Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул.”Георги Ковачев” №3, ж.к.”Запад”, бл.4/8 "Кима Консулт"ЕООД, гр.Пловдив 6787.20лв. с ДДС 29 календарни дни от датата на подписване на договора до 23.06.2016год. инж.Анна Колева
104 Доставка на пейки за нуждите на община Асеновград "Фонкашпо"ЕООД, с.Манолско конаре, общ. Марица 35796.00лв. с ДДС 30 дни от датата на подписване на договора до 17.06.2016год. Мелят Алимолла
105 Благоустрояване на нов терен на гробищен парк на ул."Миньор" гр.Асеновград "ЕР-2009"ООД, с.Мулдава, община Асеновград 35908.62лв. с ДДС 25 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Людмил Калудов
106 Проект за канализация по ул."Христо Анастасов", кв.Долни Воден в участъка между ул."Камара" и ул."Еделвайс" "Зенит-Хидро"ООД, гр.Пловдив 3000.00лв.с ДДС 30 календарни дни, считано от датата на подписване на договора Людмил Калудов
107 Поддръжка на детски площадки - премахване на опасни съоръжения и ремонтни дейности на детски площадки в гр.Асеновград и селата към община Асеновград "Тенев Корект 66"ЕООД, гр.Асеновград 39913.06лв. с ДДС една година от датата на сключване на договора до 16.05.2017год. Мина Тръмбева
108 Основен ремонт напоителни канали в регулацията на с.Козаново "Байрам Буюк Строй"ЕООД, гр.Асеновград 9976.56лв. с ДДС 30 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Васка Юнакова
109 Ограда гробищен парк с.Леново ЕТ"Стоян Славков-94" Асеновград 3496.50лв. с ДДС 25 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Людмил Калудов
110 Подготовка на терен, изработване и монтаж на метален навес над търговски маси на районен пазар на ул."Цар Иван Асен ІІ" ЕТ"Вабо - В.Батуров", гр.Асеновград 19655.53лв. с ДДС 40 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Васка Юнакова
от 10.04.2016г. до 10.05.2016г.
111 Абонаментно обслужване на софтуерен продукт и поддръжка на компютърна програма Прозоп, пакет Мега "Веем Консулт"ЕАД, гр.Пловдив 3600.00лв. с ДДС 12 месеца считано от датата на сключване на договора до 03.05.2017год. Лидия Янакиева
112 Допълнителни СМР на обект: "Ремонт на улица "Възраждане" - подмяна на водопровод /съвместно с ВиК/ с. Патриарх Евтимово "Запрянови-03"ООД, гр.Асеновград 72396.76лв. с ДДС 17 работни дни считано от датата на сключване на договора до 13.06.2016год. Гергана Иванова
113 Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие Българска телекомуникационна компания ЕАД, София до 43200.00лв. с ДДС до изчерпване на прогнозната стойност или изтичане на срока на договора от 12 месеца, което от двете събития настъпи първо инж.Петър Иванов
114 Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена телефонна мрежа и географски номера, част от националния номерационен план Българска телекомуникационна компания ЕАД, София до 35940.00лв. с ДДС до изчерпване на прогнозната стойност или изтичане на срока на договора от 12 месеца, което от двете събития настъпи първо инж.Петър Иванов
115 Укрепване на свлачище на път PDV 1015  - Асеновград-кв.Горни Воден - ман."Св.Кирик и Юлита" /Инженерно-геоложки проучвания/ "Българска Геоложка Компания"ООД, гр.Ямбол 22000.00лв. с ДДС  40 календарни дни считано от датата на подписване на договора и получаване на необходимите данни от фирмата изпълнител до 18.05.2016год. инж.Атанас Тошев
116 Рециклиране и монтаж на автобусни спирки на указано от Общината място "Тенев Корект 66"ЕООД, гр.Асеновград 1620.00лв. с ДДС 1 година от датата на подписване на договора до 14.04.2017год инж.Катя Ковачева
117 Текущ ремонт на канализация на клуба на ул."Георги Ангелов", гр.Асеновград "Байрам Буюк Строй"ЕООД, гр.Асеновград 1694.04лв. с ДДС 15 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Людмил Калудов
118 Премахване на незаконно поставени гаражни клетки, рекламни елементи и павилиони на територията на община Асеновград "Тенев Корект 66"ЕООД, гр.Асеновград по единични цени до 10000.00лв. с ДДС 1 година от датата на подписване на договора до 13.04.2017год. инж.Катя Ковачева
119 Експертиза и научно-техническа обработка на историческата и практическа ценност на архивните документи на територията на Община Асеновград "Авен-Консулт"ЕООД" - Пловдив 23500.00лв. крайна цена 90 дни от датата на подписване на договора до 10.07.2016год. Боряна Петрова
       от 10.03.2016г. до 10.04.2016г.
120 Текущо санитарно обслужване на 37 броя преносими химически тоалетни за нуждите на Община Асеновград "Ековеце"ЕООД, гр.Пловдив по единични цени до 24000лв. с ДДС 1 година от датата на подписване на договора до 31.03.2017год. Мелят Алимолла
121 „Изпомпване и извозване до пречиствателна станция и предаване за пречистване  на отпадни инфилтратни води, генерирани от дейността на Регионален център за твърди битови отпадъци на общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки при заявка от оператора на депото” "Термо Лъч 87"ЕООД, Асеновград по единични цени съгласно ценово предложение до 79200.00лв. с ДДС 1 година от датата на подписване на договора до 31.03.2017год. Атанас Николов
122 Доставка на мебели и обзавеждане за нуждите на Община Асеновград "Транс Ко 04"ЕООД, гр.София по единични цени съгласно ценово предложение до 75600.00лв. с ДДС 1 година от датата на подписване на договора до 31.03.2017год. Венелин Добрев
123 Доставка на растителност "Геосим"ООД, гр.Пловдив по единични цени съгласно ценова оферта до 79200.00лв. с ДДС 1 година от датата на сключване на договора до 31.03.2017год. Мелят Алимолла
124 Обслужване по трудова медицина на работещите в Община Асеновград и по дейности СТМ"Нова Надежда-К"ЕООД, гр.Пловдив 4272.00лв. крайна цена 1 година от датата на сключване на договора до 25.03.2017год. Величка Стойчева
125 Възстановяване на хоризонтална маркировка по уличната мрежа на град Асеновград "Битулайт"ООД, гр.София по единични цени до 24000лв. с ДДС 4 месеца от датата на сключване на договора до 12.07.2016год. Александър Бебев
126 Авариен текущ ремонт на ул."Славянска" №1, гр.Асеновград "Сомато Инженеринг"ООД, Асеновград 1257.16лв. с ДДС 3 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Васка Юнакова
127 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дезакаризация и растителна защита в Община Асеновград "Екосан"ООД, гр.Пловдив по единични цени до 23500лв. с ДДС от датата на сключване на договора до 31.12.2016год. до 31.12.2016год. Мелят Алимолла
128 Авариен ремонт на водопроводна инсталация до тенис игрище в района на зелените площи кв.271, гр.Асеновград "Байрам Буюк Строй"ЕООД, гр.Асеновград 2807.43лв. с ДДС 5 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Мина Тръмбева
от 10.02.2016г. до 10.03.2016г.
129 Улов и последваща обработка на безстопанствени кучета на територията на Община Асеновград ОП"Зооветеринарен Комплекс", гр.Пловдив по единични цени по ценоразпис от датата на сключване на договора до 31.12.2016год. до 31.12.2016год. Мелят Алимолла       Гюлджан Парафит
130 „Административно управление на проекти, финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” чрез Дирекция „Бюро по труда” - гр. Асеновград за осигуряване на заетост на безработни лица и административно и оперативно обслужване на всяко насочено от Възложителя безработно лице, наето по трудов договор на пълно или непълно работно време, съгласно утвърдената Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, финансирана от Държавния бюджет и лица,  подпомагани по реда на чл.9 от ППЗСП отработващи 14 дни.” "Апогей-Асеновград"ЕООД, гр.Асеновград 38000.00лв. крайна цена от датата на сключване на договора до 31.12.2016год. до 31.12.2016год. Мелят Алимолла
131 Анализ разходи-ползи, като част от проектно предложение "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр.Асеновград, България" "Рила Консулт"ЕООД, гр.София 72000.00лв. с ДДС 15 календарни дни от датата на предаване от Възложителя на Изпълнителя на необходимата информация и данни за изпълнението на предмета на договора инж.Георги Ангелов
132 Аварийно премахване на прогнили и потенциално опасни съоръжения и ограда на баскетболно игрище в кв.Запад, гр.Асеновград "Тенев Корект 66"ЕООД, гр.Асеновград 4773.60лв. с ДДС 10 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Мина Тръмбева
133 Доставка на сол и пясък за нуждите на община Асеновград "ЕР-2009"ООД, с.Мулдава, община Асеновград по единични цени              една календарна година считано от 11.02.2016год. до 11.02.2017год. Гюлджан Парафит
от 10.01.2016г. до 10.02.2016г.
134 Отпечатване, пликоване и доставка на съобщения за дължими данъци за 2016год. и стари години "Български пощи"ЕАД, София по единични цени             / 0.11ст. без ДДС/ една календарна година считано от 08.02.2016год. до 08.02.2017год. Наньо Генчев
135 Доставка на канцеларски материали и формуляри за нуждите на обекти на община Асеновград ЕТ"Екобелан - Иван Желязков", гр.Асеновград по единични цени съгласно ценово предложение до 66000лв.без ДДС една календарна година считано от 18.01.2016год. до 18.01.2017год. Венелин Добрев
136 Авариен ремонт на мазилката на стая 512 в сградата на община Асеновград ЕТ"Стоян Славков-94" Асеновград 1899.35лв.с ДДС 7 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Людмил Калудов
от 10.12.2015г. до 10.01.2016г.
137 Годишен абонамент на вестници и списания за 2016 година за община Асеновград "Български пощи"ЕАД, София 9734.99лв. с ДДС от 01.01.2016год. до 31.12.2016год. до 31.12.2016год. Директор на дирекция "УРБД"
138 Доставка на перилни, почистващи, хигиенни и други материали за нуждите на община Асеновград "Селчо"ООД, гр.Асеновград по единични цени до 24000.00лв.с ДДС една календарна година считано от 17.01.2016год. до 17.01.2017год. Венелин Добрев
139 Авариен ремонт на улици в района на община Асеновград вследствие на паднали поройни дъждове на 27 и 28 ноември 2015г. в с.Тополово, с.Леново и кв.Долни Воден "Ер-2009"ООД, с.Мулдава, община Асеновград 4687.44лв.с ДДС 4 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Людмил Калудов
140 Текущ ремонт на сградата на кметството в с.Мулдава ЕТ"Стоян Славков-94" Асеновград 1465.92лв.с ДДС 7 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Людмил Калудов
141 Текущ ремонт на покрива на кметството на с.Стоево ЕТ"Стоян Славков-94" Асеновград 771.62лв.с ДДС 5 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Людмил Калудов
142 Текущо поддържане на светофарни уредби, "Бягащ пешеходец", автомобилни броячи и ел.бариери на територията на Община Асеновград "Янев-54"ЕООД, гр.Асеновград 16704.00лв. с ДДС една година считано от 21.12.2015год. до 21.12.2016год. Александър Бебев
143 Софтуерен продукт - система за електронно гласуване за общински съвети "Рикуест"ООД, гр.София 9994.00лв.с ДДС 23 работни дни за предоставянето на таблетите, и внедряване на системата и една година за качеството и работата на продукта Гергана Ангелова
144 Подмяна на водопровод по ул."Шести януари" гр.Асеновград - земни работи "Иса 2000"ООД, София 3788.57лв.с ДДС 5 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Людмил Калудов
145 Текущ ремонт на водосток на пътя между с.Боянци и с.Болярци "Бластбор"ООД, гр.Асеновград 8982.12лв.с ДДС 15 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо Людмил Калудов