одобрен

SEBRA-2019-04-03

Уникален идентификатор:  a843d078-9a89-4533-b9fc-e79e1afdf755

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-11 11:37:02
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-04-11 11:37:02

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2178698.8699999996
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 2935
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 11344.33
10 xxxx Издръжка 11792504.530000001
18 xxxx Други разходи 307047.62
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1795750.47
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 21769311.12
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 6068684.72
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 58175128.45
88 xxxx Средства на разпореждане 1709453.34
89 xxxx Друго финансиране 3674078.7199999997
90 xxxx Възстановени приходи 218093.47
91 xxxx Теглене на BGN в брой 402000
92 xxxx Закупуване на валута в брой -185019.31
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 3200256.37
98 xxxx Други операции в БНБ -671.56
xxxx Трансфери за местни дейности за общини 375455.2
xxxx Целева субсидия за капиталови разходи за общини 4200
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 400000
xxxx Трансфери за други целеви разходи за общини 310023.21
Общо:  112209274.55
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3217.71
90 xxxx Възстановени приходи 1478.02
91 xxxx Теглене на BGN в брой 500000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 28987.89
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 5881.9
Общо:  539565.52
Министерски съвет ( 003******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 657593.2
10 xxxx Издръжка 69289.72
18 xxxx Други разходи 695.12
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 6698.01
90 xxxx Възстановени приходи 10500.78
Общо:  744776.83
Конституционен съд ( 004******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4164
Общо:  4164
Сметна палата ( 005******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3240.05
Общо:  3240.05
Висш съдебен съвет ( 006******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 71537.59
18 xxxx Други разходи 4642.24
88 xxxx Средства на разпореждане 33717.85
90 xxxx Възстановени приходи 37400.72
Общо:  147298.4
Министерство на финансите ( 010******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 745.36
10 xxxx Издръжка 188724.47
18 xxxx Други разходи 70.39
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 927032.24
Общо:  1116572.46
Министерство на външните работи ( 011******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 900
10 xxxx Издръжка 1157.95
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1553163.8
Общо:  1555221.75
Министерство на отбраната ( 012******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 720247.77
10 xxxx Издръжка 1000843.94
18 xxxx Други разходи 11587.01
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 55474.6
90 xxxx Възстановени приходи 45023.37
91 xxxx Теглене на BGN в брой -98000
92 xxxx Закупуване на валута в брой -214007.2
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -378161.05
Общо:  1143008.44
Министерство на вътрешните работи ( 013******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 155131.61
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 703575.8
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 518997.34
88 xxxx Средства на разпореждане 1381468.99
89 xxxx Друго финансиране 829.61
90 xxxx Възстановени приходи 84577.29
Общо:  2844580.64
Министерство на правосъдието ( 014******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 218489.91
10 xxxx Издръжка 295874.42
88 xxxx Средства на разпореждане 99.79
90 xxxx Възстановени приходи 942.3
Общо:  515406.42
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 51586.12
10 xxxx Издръжка 132972.82
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 288252.89
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 14744
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 709801.83
Общо:  1197357.66
Министерство на здравеопазването ( 016******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 41294.9
10 xxxx Издръжка 231148.95
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 677382
88 xxxx Средства на разпореждане 5052.8
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 29.34
Общо:  954907.99
Министерство на образованието и науката ( 017******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 16989.5
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 4361.72
10 xxxx Издръжка 470623.33
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 703842
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 27644217.98
88 xxxx Средства на разпореждане 33314.5
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 78.23
Общо:  28873427.26
Министерство на културата ( 018******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 115992.9
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 2935
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 706
10 xxxx Издръжка 437443.54
18 xxxx Други разходи 100325.67
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 5821.2
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -3999.67
Общо:  659224.64
Министерство на околната среда и водите ( 019******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 38635
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 14075737.9
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 9.78
Общо:  14114382.68
Министерство на икономиката ( 020******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4291.11
10 xxxx Издръжка 303228.04
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 18984.24
Общо:  326503.39
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1200
10 xxxx Издръжка 5522991.89
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 106972.53
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 40534.5
90 xxxx Възстановени приходи 85
Общо:  5671783.92
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 89827.71
18 xxxx Други разходи 106.6
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 4966.33
88 xxxx Средства на разпореждане 15918.98
90 xxxx Възстановени приходи 2817.84
Общо:  113637.46
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 11350
10 xxxx Издръжка 201577.57
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2015935.59
Общо:  2228863.16
Министерство на енергетиката ( 024******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1606.44
10 xxxx Издръжка 1515.8
Общо:  3122.24
Министерство на младежта и спорта ( 025******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3883.03
10 xxxx Издръжка 41665.61
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 417918
88 xxxx Средства на разпореждане 163666.6
Общо:  627133.24
Комисия за защита от дискриминация ( 033******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1073
10 xxxx Издръжка 3977.36
Общо:  5050.36
Комисия за защита на личните данни ( 034******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4801.11
Общо:  4801.11
Държавна агенция "Електронно управление" ( 035******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 54294.66
Общо:  54294.66
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество ( 037******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 10707.64
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 5140.8
Общо:  15848.44
Омбудсман ( 040******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5606.66
10 xxxx Издръжка 6661.33
Общо:  12267.99
Национален статистически институт ( 041******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3774.57
10 xxxx Издръжка 32386.32
Общо:  36160.89
Комисия за финансов надзор ( 047******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5439.8
90 xxxx Възстановени приходи 479.07
Общо:  5918.87
Държавна комисия по сигурността на информацията ( 048******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4773.01
18 xxxx Други разходи 359.56
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1030.45
98 xxxx Други операции в БНБ -359.56
Общо:  5803.46
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ( 053******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 295.44
10 xxxx Издръжка 97505.25
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 869217.28
Общо:  967017.97
Национален осигурителен институт ( 055******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2017.68
10 xxxx Издръжка 74680.11
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 19793716.5
90 xxxx Възстановени приходи 451.22
Общо:  19870865.51
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 15193.59
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 17485.54
90 xxxx Възстановени приходи 237.59
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 78.23
Общо:  32994.95
Българска национална телевизия ( 061******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 42469.09
10 xxxx Издръжка 72644.23
Общо:  115113.32
Българско национално радио ( 062******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7175.39
10 xxxx Издръжка 15500.63
Общо:  22676.02
Българска телеграфна агенция ( 063******* )
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2640.37
Общо:  2640.37
Министерство на туризма ( 071******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 11960.33
90 xxxx Възстановени приходи 19349.2
Общо:  31309.53
Централна избирателна комисия ( 082******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 89682.29
Общо:  89682.29
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4793.66
18 xxxx Други разходи 22451.28
Общо:  27244.94
Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства ( 085******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 553.4
98 xxxx Други операции в БНБ -312
Общо:  241.4
Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 12019.28
90 xxxx Възстановени приходи 564.93
Общо:  12584.21
Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция ( 122******* )
Код Описание Сума
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 412197.58
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 4296263.51
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 6925479.81
Общо:  11633940.9
Фонд "Сигурност на електроенергийната система" ( 124******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 337.65
Общо:  337.65
Селскостопанска академия ( 133******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2131.14
10 xxxx Издръжка 487393.71
18 xxxx Други разходи 70253.86
88 xxxx Средства на разпореждане 72179.99
90 xxxx Възстановени приходи 320.03
Общо:  632278.73
Държавно предприятие "Научно производствен център" ( 134******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1000
Общо:  1000
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 2370441.57
Общо:  2370441.57
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 71985.56
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 600
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 9.78
Общо:  72595.34
Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив ( 802******* )
Код Описание Сума
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 40000
Общо:  40000
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ( 803******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 25057.22
Общо:  25057.22
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"- Велико Търново ( 804******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2500
Общо:  2500
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - Шумен ( 806******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1997.16
10 xxxx Издръжка 47179.6
18 xxxx Други разходи 2120.88
Общо:  51297.64
Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе ( 811******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 576164.61
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 6100
Общо:  582264.61
Технически университет - София ( 812******* )
Код Описание Сума
18 xxxx Други разходи 24.45
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2170.98
Общо:  2195.43
Технически университет - Габрово ( 815******* )
Код Описание Сума
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2029.26
88 xxxx Средства на разпореждане 3853.84
Общо:  5883.1
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 29361.26
10 xxxx Издръжка 33027.72
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 67005
Общо:  129393.98
Лесотехнически университет - София ( 818******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 45649.6
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 4771.91
10 xxxx Издръжка 6704.85
18 xxxx Други разходи 1090.05
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 782.33
Общо:  58998.74
Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 10116.3
Общо:  10116.3
Университет по хранителни технологии - Пловдив ( 821******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 344.38
10 xxxx Издръжка 8468.48
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 77320
90 xxxx Възстановени приходи 380
Общо:  86512.86
Аграрен университет - Пловдив ( 822******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 185
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1504.7
10 xxxx Издръжка 3218.08
Общо:  4907.78
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 28895.99
Общо:  28895.99
Медицински университет - София ( 831******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1630.62
10 xxxx Издръжка 77262.67
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 75547
90 xxxx Възстановени приходи 4036.87
Общо:  158477.16
Медицински университет - Пловдив ( 832******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 147397.61
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 11220
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 5040
90 xxxx Възстановени приходи 237.5
Общо:  163895.11
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна ( 833******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1000
10 xxxx Издръжка 49455.87
Общо:  50455.87
Медицински университет - Плевен ( 835******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 36335.86
Общо:  36335.86
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 26919.58
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 19.56
Общо:  26939.14
Национална музикална академия "Панчо Владигеров" - София ( 851******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1043.14
Общо:  1043.14
Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кр. Сарафов" - София ( 852******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 20409.21
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  20409.21
Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8134.73
Общо:  8134.73
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София ( 871******* )
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 586.75
Общо:  586.75
Военна академия "Г. С. Раковски"- София ( 881******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 61913.67
10 xxxx Издръжка 14755.03
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 240
90 xxxx Възстановени приходи 7898.41
Общо:  84807.11
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново ( 882******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 168.81
10 xxxx Издръжка 2189.6
Общо:  2358.41
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна ( 883******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6463.8
10 xxxx Издръжка 71566.27
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 74505.6
Общо:  152535.67
Българска академия на науките ( 890******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 29251.42
10 xxxx Издръжка 311902.52
18 xxxx Други разходи 93320.51
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2148
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 569700.13
88 xxxx Средства на разпореждане 180
89 xxxx Друго финансиране 8968.4
90 xxxx Възстановени приходи 1313.33
Общо:  1016784.31
Национален фонд - Двустранни програми за трансгранично сътрудничество ( 986******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 1293839.14
Общо:  1293839.14
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 30716.89
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 7636965.36
Общо:  7667682.25
Субсидии за общини ( 444******* )
Описание Сума
Трансфери за местни дейности за общини 375455.2
Целева субсидия за капиталови разходи за общини 4200
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 400000
Общо:  779655.2
Другитрансфери за общини ( 488******* )
Описание Сума
Трансфери за други целеви разходи за общини 310023.21
Общо:  310023.21