одобрен

СПИСЪК НА ИЗДАДЕНИТЕ ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

Уникален идентификатор:  a911912d-bd8c-4863-80a3-ff8a309cc165

Описание:

СПИСЪК НА ИЗДАДЕНИТЕ ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-09-26 15:54:57
  • Създаден от: arina_todorova
  • Последна промяна: 2020-02-12 16:22:11
  • Последно променил: k.ilieva

РЕГИСТЪР НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ПИРДОП

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Пирдоп."
Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по Закона за общинския дълг.
Наредба за морално стимулиране и признание на физически и юридически лица с особени заслуги към Община Пирдоп.
Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Пирдоп.
Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Пирдоп.
Наредба за управление на общинските пътища.
Наредба за реда и условията за отглеждане на животни на територията на Община Пирдоп.
Наредба за обществения ред на територията на Община Пирдоп.
Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Пирдоп.
Наредба за условията и реда за поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване.
Наредба за търговската дейност и услуги на територията на Община Пирдоп.
Наредба за управление, стопанисване на земите и горите от общинския горски фонд.
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Наредба за общинските жилища.
Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пирдоп.
Наредба за определяне размера на местните данъци.
Наредба за гробищни паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Пирдоп.
Наредба за опазване на селскостопанското имущество на територията на община Пирдоп.
Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Пирдоп.
(по чл. 196, ал. 6 от Закона за устройството на територията - ЗУТ)
Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Община Пирдоп.
Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Пирдоп .
Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на община Пирдоп.
Наредба за реда и условията за поставяне на временни преместваеми съоръжения на територията на община Пирдоп."
Тарифа за таксите за водовземане и за ползване на воден обект - публична общинска собственост на територията на община Пирдоп.
Наредба за условията и реда за предоставяне на социалната услуга - Домашен социален патронаж в Община Пирдоп.
Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Пирдоп.
Правилник за реда, начина и условията за отпускане на финансови и материални помощи от Община Пирдоп.
Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.