одобрен

Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат на Портала за отворени данни с РМС № 54 от 2019 г.

Уникален идентификатор:  ab78c648-30ef-46d5-a9a5-3689c454ab03

Описание:

Приложение към РМС № 54 от 2019 г. Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат на Портала за отворени данни.

Текуща версия: 4

Показвана версия: 4

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-07 13:24:30
  • Създаден от: bikozhuharov
  • Последна промяна: 2020-09-04 15:12:18
  • Последно променил: skirov

№ по ред

Описание на данните:

Отговорна институция:

Първостепенен разпоредител

Срок за публикуване

1.         Списък на проекти, регистрирани в ИСУН Министерски съвет Система на Министерския съвет 31 март 2019 г.
2.         Утвърдени по реда на чл. 7в, т. 11 от ЗЕУ проекти за електронно управление и ИКТ Държавна агенция "Електронно управление" Система на Министерския съвет 31 март 2019 г.
3.         Технически и функционални задания, за които е било удостоверено съответствие по реда на чл. 58б от Закона за електронното управление Държавна агенция "Електронно управление" Система на Министерския съвет 31 март 2019 г.
4.         Проведени обучения по програми, курсове и групи от Каталог 2017 и 2018 г. Институт по публична администрация Система на Министерския съвет 31 март 2019 г.
5.         Коефициент на заетост по пол и 10-годишни възрастови групи Национален статистически институт Система на Министерския съвет 31 март 2019 г.
6.         Коефициенти на безработица по пол и 10-годишни възрастови групи Национален статистически институт Система на Министерския съвет 31 март 2019 г.
7.         Лечебни и здравни заведения към 31 декември 2018 г. по статистически зони, статистически райони и по области и общини, 2011 - 2016 година Национален статистически институт Система на Министерския съвет 31 март 2019 г.
8. Музеи – експонати и посещения по области Национален статистически институт Система на Министерския съвет 31 март 2019 г.
9. Отчети за касовото изпълнение на бюджета Общински администрации Общински администрации 31 март 2019 г.
10.      Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект – публична общинска собственост Общински администрации Общински администрации 31 март 2019 г.
11.      Регистър на техническите паспорти на строежите Общински администрации Общински администрации 31 март 2019 г.
12.      Регистър на специализираните институции и социалните услуги в общността Общински администрации Общински администрации 31 март 2019 г.
13.      Регистър на издадени административни актове за одобрени ПУП Общински администрации Общински администрации 31 март 2019 г.
14.      Регистър на местните поделения на вероизповеданията Общински администрации Общински администрации 31 март 2019 г.
15.      Публичен регистър на предложенията за провеждане на местен референдум Общински администрации Общински администрации 31 март 2019 г.
16.      Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината Общински администрации Общински администрации 31 март 2019 г.
17.      Регистър за гражданските дружества, в които участва общината Общински администрации Общински администрации 31 март 2019 г.
18.      Подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Общински администрации Общински администрации 31 март 2019 г.
19.      Регистър на одобрените инвестиционни проекти Общински администрации Общински администрации 31 март 2019 г.
20.      Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии Общински администрации Общински администрации 31 март 2019 г.
21.      Брой прекратени ПС по марка и вид, регистрирани като нови през последните 6 месеца Министерството на вътрешните работи Система на Министерството на вътрешните работи 31 март 2019 г.
22.     Регистър по член 16 на Наредба № Е-РД-04-06/28.09.2016 за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници, за трети ценови период (01.07.2017 г. – 30.06.2018 г.) Министерството на енергетиката Система на Министерството на енергетиката 31 март 2019 г.
23.     Списък на задължените лица, на които са определени индивидуални цели за енергийни спестявания и тяхното изпълнение Агенция за устойчиво енергийно развитие Система на Министерството на енергетиката 31 март 2019 г.
24.     Списък на сгради – държавна собственост, използвани от държавната администрация, които се включват в националния план за подобряване на енергийните характеристики на отопляваните и/или охлажданите сгради Агенция за устойчиво енергийно развитие Система на Министерството на енергетиката 31 март 2019 г.
25.     Статистика на извършените трансплантации на органи по лечебни заведения в България Изпълнителна агенция по трансплантация Система на Министерството на здравеопазването 31 март 2019 г.
26.     Специализиран софтуер за регистрация, съобщаване и отчет на заразните и паразитни болести за месечна обработка Национален център по обществено здраве и анализи Система на Министерството на здравеопазването 31 март 2019 г.
27.     Специализиран софтуер за регистрация, съобщаване и отчет на вирусния хепатит – за месечна и годишна обработка Национален център по обществено здраве и анализи Система на Министерството на здравеопазването 31 март 2019 г.
28.     Специализиран софтуер за отчет на лечебните заведения за болнична помощ Национален център по обществено здраве и анализи Система на Министерството на здравеопазването 31 март 2019 г.
29.     Специализиран софтуер за отчет на хоспитализациите Национален център по обществено здраве и анализи Система на Министерството на здравеопазването 31 март 2019 г.
30.     Информация за плащанията в СЕБРА общо за първостепенната система, по второстепенни системи/второстепенни разпоредители с бюджет и по код за вид плащане Министерство на земеделието, храните и горите Система на Министерството на земеделието и храните 31 март 2019 г.
31.     Регистър на браншовите организации и на националните браншови организации в горския сектор Министерство на земеделието, храните и горите Система на Министерството на земеделието и храните 31 март 2019 г.
32.     Информационна база данни на лица, които осъществяват контрол за спазване на правилата за биологично производство на земеделски продукти и храни, и означаването им съгласно изискванията на Регламент (EО) № 834/2007; Министерство на земеделието, храните и горите Система на Министерството на земеделието и храните 31 март 2019 г.
33.     Брой регистрирани/ пререгистрирани земеделски стопани за текущата стопанска година по области Министерство на земеделието, храните и горите Система на Министерството на земеделието и храните 31 март 2019 г.
34.     Национален регистър на транспортните средства за превоз на странични животински продукти и продукти, получени от тях Българска агенция по безопасност на храните Система на Министерството на земеделието и храните 31 март 2019 г.
35.     Регистър на издадените лицензи за употреба на ВМП в Република България Българска агенция по безопасност на храните Система на Министерството на земеделието и храните 31 март 2019 г.
36.     Регистър на издадените лицензи за производство на ВМП Българска агенция по безопасност на храните Система на Министерството на земеделието и храните 31 март 2019 г.
37.     Регистър на издадените лицензи за търговия на едро с ВМП Българска агенция по безопасност на храните Система на Министерството на земеделието и храните 31 март 2019 г.
38.     Регистър на издадените лицензи за търговия на дребно с ВМП Българска агенция по безопасност на храните Система на Министерството на земеделието и храните 31 март 2019 г.
39.     Регистър на издадените лицензи за дейности с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели Българска агенция по безопасност на храните Система на Министерството на земеделието и храните 31 март 2019 г.
40.     Регистър на пунктовете за мониторинг на КАВ Изпълнителна агенция по околна среда Система на Министерството на околната среда и водите 31 март 2019 г.
41.     Резултати от мониторинг на подземни води по общи физикохимични показатели Изпълнителна агенция по околна среда Система на Министерството на околната среда и водите 31 март 2019 г.
42.     Регистър на издадените разрешения за депониране Изпълнителна агенция по околна среда Система на Министерството на околната среда и водите 31 март 2019 г.
43.     Отчет за оперативната контролна дейност на РИОСВ РИОСВ Система на Министерството на околната среда и водите 31 март 2019 г.
44.     Годишен план за контролната дейност на РИОСВ РИОСВ Система на Министерството на околната среда и водите 31 март 2019 г.
45.     Отчет за ведомствените и административните разходи по бюджетни програми РИОСВ Система на Министерството на околната среда и водите 31 март 2019 г.
46.     Годишен план за състоянието на околната среда РИОСВ Система на Министерството на околната среда и водите 31 март 2019 г.
47.     Списък на процедираните по реда на ЗБР инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на територията на РИОСВ РИОСВ Система на Министерството на околната среда и водите 31 март 2019 г.
48.     Информация за събраните, дължимите и изразходвани обезпечения и отчисления РИОСВ Система на Министерството на околната среда и водите 31 март 2019 г.
49.     Данни за КАВ през 2017 г., измерено в постоянните пунктове за мониторинг на КАВ РИОСВ Система на Министерството на околната среда и водите 31 март 2019 г.
50.     Справка за нивата на фини прахови частици в атмосферния въздух на територията на РИОСВ РИОСВ Система на Министерството на околната среда и водите 31 март 2019 г.
51.     Списък на планираните централизирани обществени поръчки, които предстои да бъдат стартирани от Централния орган за покупки (ЦОП) за нуждите на органи на изпълнителната власт, съгласно ПМС № 385/2015 г. Министерство на финансите Система на Министерството на финансите 31 март 2019 г.
52.     Списък на сключените рамкови споразумения от ЦОП за доставки и услуги за нуждите на органи на изпълнителната власт Министерство на финансите Система на Министерството на финансите 31 март 2019 г.
53.     Списък на планираните процедури за обществени поръчки за нуждите на Министерството на финансите, които предстои да бъдат проведени през годината Министерство на финансите Система на Министерството на финансите 31 март 2019 г.
54.     Списък на сключените договори от Министерството на финансите в резултат на проведени процедури по ЗОП Министерство на финансите Система на Министерството на финансите 31 март 2019 г.
55.     Данни за извършени ревизии и резултати от тях Национална агенция за приходите Система на Министерството на финансите 31 март 2019 г.
56.     Публичен регистър на акредитираните организации за посредничество при международно осиновяване Министерство на правосъдието Система на Министерството на правосъдието 31 март 2019 г.
57.     Брой лица, изтърпяващи наказание лишаване от свобода в затворите на страната Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" Система на Министерството на правосъдието 31 март 2019 г.
58.     Брой задържани лица в арестите Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" Система на Министерството на правосъдието 31 март 2019 г.
59.     Брой лица, осъдени на пробация Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" Система на Министерството на правосъдието 31 март 2019 г.
60.     Административни услуги, вписани в Регистъра на услугите, предоставени от Централния регистър на особените залози по Закона за особените залози Централен регистър на особените залози Система на Министерството на правосъдието 31 март 2019 г.