одобрен

SEBRA-2020-02-11

Уникален идентификатор:  acaf340d-d961-4e91-82d8-98ca5a360ce8

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-12 11:56:44
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-02-12 11:56:44

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Период: 11.02.2020 - 11.02.2020

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3899781.3800000004
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 8382.41
10 xxxx Издръжка 6888168.7
18 xxxx Други разходи 585378.3399999999
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 23862976.09
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 32525645.61
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 3632119.52
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 8290309.960000001
88 xxxx Средства на разпореждане 1740867.22
89 xxxx Друго финансиране 2260252.4299999997
90 xxxx Възстановени приходи -3601443.89
91 xxxx Теглене на BGN в брой 34000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 1103.73
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 6188748.27
98 xxxx Други операции в БНБ -1331737.8
xxxx Трансфери за местни дейности за общини 1070575
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 7539585
xxxx Трансфери за други целеви разходи за общини 9086.79
II. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Разходи, свързани с банково обслужване на сметки, СЕБРА и други плащания по сключени договори с МФ обслужване на сметки и плащания 20868.19
Капиталови трансфери за нефинансови предприятия, в т.ч. за изпълнение на програми за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация 303446.11
Общо:  93928113.06
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1719.6
10 xxxx Издръжка 63254.63
90 xxxx Възстановени приходи 12120.56
Общо:  77094.79
Министерски съвет ( 003******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 31122.37
10 xxxx Издръжка 81936.54
18 xxxx Други разходи 103
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1200
88 xxxx Средства на разпореждане 71.49
90 xxxx Възстановени приходи 41877.04
Общо:  156310.44
Сметна палата ( 005******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8073.52
Общо:  8073.52
Висш съдебен съвет ( 006******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 282083.84
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 873
10 xxxx Издръжка 279898.23
18 xxxx Други разходи 181988.57
90 xxxx Възстановени приходи 29041.05
Общо:  773884.69
Министерство на финансите ( 010******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 120164.4
10 xxxx Издръжка 434303.1
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 41496
88 xxxx Средства на разпореждане 446
90 xxxx Възстановени приходи 3901.73
Общо:  600311.23
Министерство на външните работи ( 011******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 736.9
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 306215.06
Общо:  306951.96
Министерство на отбраната ( 012******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1366598.26
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 473
10 xxxx Издръжка 1584862.38
18 xxxx Други разходи 228442.98
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 24365.3
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2779.2
88 xxxx Средства на разпореждане 15532.57
90 xxxx Възстановени приходи 88756.23
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -478795.62
Общо:  2833014.3
Министерство на вътрешните работи ( 013******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 174761.05
10 xxxx Издръжка 365027.39
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 185791.94
88 xxxx Средства на разпореждане 75245.87
89 xxxx Друго финансиране 211
90 xxxx Възстановени приходи 230342.13
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
92 xxxx Закупуване на валута в брой 0
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  1031379.38
Министерство на правосъдието ( 014******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 227733.32
10 xxxx Издръжка 634518.42
18 xxxx Други разходи 140
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 190.1
90 xxxx Възстановени приходи 2800.96
Общо:  865382.8
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 85650.77
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 311.4
10 xxxx Издръжка 174355.59
18 xxxx Други разходи 559.59
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 171084.83
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 69366
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2628021.92
91 xxxx Теглене на BGN в брой 20000
Общо:  3149350.1
Министерство на здравеопазването ( 016******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 90746.3
10 xxxx Издръжка 477540.46
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 722888
88 xxxx Средства на разпореждане 5378.73
Общо:  1296553.49
Министерство на образованието и науката ( 017******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 405983.02
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 175.01
10 xxxx Издръжка 418838.43
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 25974.6
88 xxxx Средства на разпореждане 39372.15
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2733273.6
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  3623616.81
Министерство на културата ( 018******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 119908.74
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 6500
10 xxxx Издръжка 232264.08
18 xxxx Други разходи 111423.32
88 xxxx Средства на разпореждане 350
90 xxxx Възстановени приходи 66533.01
Общо:  536979.15
Министерство на околната среда и водите ( 019******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9400
10 xxxx Издръжка 20017.02
Общо:  29417.02
Министерство на икономиката ( 020******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 16816.64
10 xxxx Издръжка 21351.21
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 5.17
88 xxxx Средства на разпореждане 115912.81
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  154085.83
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 59025
10 xxxx Издръжка 136732.51
18 xxxx Други разходи 4253.86
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3000
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2190529.6
Общо:  2393540.97
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 300
10 xxxx Издръжка 162271.5
18 xxxx Други разходи 9995.88
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 55.9
88 xxxx Средства на разпореждане 6897.03
90 xxxx Възстановени приходи 7562.25
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 5320.94
Общо:  192403.5
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 198611.89
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 22583000
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 898.21
90 xxxx Възстановени приходи -4121561.24
92 xxxx Закупуване на валута в брой 0
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  18660948.86
Министерство на енергетиката ( 024******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3780
10 xxxx Издръжка 5715.58
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 18585.77
Общо:  28081.35
Министерство на младежта и спорта ( 025******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5850
10 xxxx Издръжка 34842.84
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1689.97
Общо:  42382.81
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Държавна сигурност и разузнавaтелните служби на Българската народна армия ( 032******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 414.9
Общо:  414.9
Комисия за защита от дискриминация ( 033******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1861.51
Общо:  1861.51
Комисия за защита на личните данни ( 034******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 33.38
Общо:  33.38
Държавна агенция "Електронно управление" ( 035******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 191269.23
Общо:  191269.23
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество ( 037******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 47400
10 xxxx Издръжка 3995.83
91 xxxx Теглене на BGN в брой 10000
Общо:  61395.83
Национален статистически институт ( 041******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1859.14
10 xxxx Издръжка 7153.22
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  9012.36
Комисия за защита на конкуренцията ( 042******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4185.53
18 xxxx Други разходи 200
Общо:  4385.53
Комисия за регулиране на съобщенията ( 043******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1627.94
Общо:  1627.94
Съвет за електронни медии ( 044******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6550
10 xxxx Издръжка 842.66
Общо:  7392.66
Kомисия за енергийно и водно регулиране ( 045******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 172181.51
10 xxxx Издръжка 893.59
92 xxxx Закупуване на валута в брой 301.84
Общо:  173376.94
Държавна комисия по сигурността на информацията ( 048******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 4000
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 337.19
Общо:  4337.19
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ( 053******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4590.94
Общо:  4590.94
Национален осигурителен институт ( 055******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2975.33
10 xxxx Издръжка 46914.8
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 32052520.49
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 36982.84
90 xxxx Възстановени приходи 753.97
92 xxxx Закупуване на валута в брой 136.91
Общо:  32140284.34
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 40
10 xxxx Издръжка 28784.31
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 205518.28
88 xxxx Средства на разпореждане 11107
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 3177.57
Общо:  248627.16
Българска национална телевизия ( 061******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 150495
10 xxxx Издръжка 4996.14
18 xxxx Други разходи 105.78
92 xxxx Закупуване на валута в брой 664.98
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 7334.37
Общо:  163596.27
Българско национално радио ( 062******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 24055.47
10 xxxx Издръжка 1937.39
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -86.06
Общо:  25906.8
Министерство на туризма ( 071******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 434.78
88 xxxx Средства на разпореждане 1331737.8
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 8100.13
98 xxxx Други операции в БНБ -1331737.8
Общо:  8534.91
Централна избирателна комисия ( 082******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1978.1
10 xxxx Издръжка 5888.13
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 20523.69
Общо:  28389.92
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори ( 083******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3541.77
Общо:  3541.77
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 26893.15
18 xxxx Други разходи 3317.92
Общо:  30211.07
Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 7620.67
90 xxxx Възстановени приходи 1857.98
Общо:  9478.65
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда ( 119******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 88716.86
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 312642.28
90 xxxx Възстановени приходи 310
Общо:  401669.14
Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция ( 122******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 342075.49
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 24447.5
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2772746.74
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 4716006.05
89 xxxx Друго финансиране 20106.89
Общо:  7875382.67
Държавно предприятие "Научно производствен център" ( 134******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 19490.03
Общо:  19490.03
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 623075.73
Общо:  623075.73
МТИТС - "БДЖ - Пътнически превози" ( 582******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 1616858.81
Общо:  1616858.81
Фонд "Гарантирани вземания на работници и служители" ( 735******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 6917.82
Общо:  6917.82
Учителски пенсионен фонд ( 745******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 37487.16
Общо:  37487.16
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8099.57
10 xxxx Издръжка 85600
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1391769.16
Общо:  1485468.73
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ( 803******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 21190
10 xxxx Издръжка 10301.89
18 xxxx Други разходи 815.33
Общо:  32307.22
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"- Велико Търново ( 804******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2433.41
10 xxxx Издръжка 3510.16
Общо:  5943.57
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ( 805******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3416.05
Общо:  3416.05
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - Шумен ( 806******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2402.04
10 xxxx Издръжка 2372.07
90 xxxx Възстановени приходи 1765
Общо:  6539.11
Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе ( 811******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 864.75
Общо:  864.75
Технически университет - София ( 812******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 11885.61
10 xxxx Издръжка 202876.39
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 7910
Общо:  222672
Технически университет - Варна ( 814******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 18
Общо:  18
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 259936.45
Общо:  259936.45
Минно-геоложки университет "Св. Ив. Рилски" - София ( 817******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 16975
10 xxxx Издръжка 18518.13
Общо:  35493.13
Лесотехнически университет - София ( 818******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 38351.16
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2933.75
Общо:  41284.91
Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 29386.59
10 xxxx Издръжка 392.95
Общо:  29779.54
Университет по хранителни технологии - Пловдив ( 821******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1000
10 xxxx Издръжка 61531.92
Общо:  62531.92
Аграрен университет - Пловдив ( 822******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 32360
10 xxxx Издръжка 1461.74
Общо:  33821.74
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 165.2
10 xxxx Издръжка 178377.33
Общо:  178542.53
Медицински университет - София ( 831******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 80169.06
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 4500
90 xxxx Възстановени приходи 6258.66
Общо:  90927.72
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна ( 833******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3642.22
10 xxxx Издръжка 90763.08
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 702318.82
Общо:  796724.12
Медицински университет - Плевен ( 835******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4676.44
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 35791.69
Общо:  40468.13
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 25988.86
Общо:  25988.86
Икономически университет - Варна ( 842******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 35500
88 xxxx Средства на разпореждане 1421.65
Общо:  36921.65
Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кр. Сарафов" - София ( 852******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 6462.23
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 31003
Общо:  37465.23
Национална художествена академия - София ( 853******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 27753.83
Общо:  27753.83
Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 18292.74
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 3420
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 52.81
Общо:  21765.55
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София ( 868******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8401.29
Общо:  8401.29
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София ( 871******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3230.15
Общо:  3230.15
Военна академия "Г. С. Раковски"- София ( 881******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8256.81
10 xxxx Издръжка 12602.9
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 291.28
90 xxxx Възстановени приходи 1518.8
Общо:  22669.79
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново ( 882******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 31894.13
90 xxxx Възстановени приходи 7075.88
Общо:  38970.01
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна ( 883******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 42133.22
10 xxxx Издръжка 1576.8
Общо:  43710.02
Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" - гр. Долна Митрополия ( 884******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 20780
Общо:  20780
Българска академия на науките ( 890******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 29957.4
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 50
10 xxxx Издръжка 150876
18 xxxx Други разходи 44032.11
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 8262
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 172354.41
88 xxxx Средства на разпореждане 39868.44
90 xxxx Възстановени приходи 17642.1
Общо:  463042.46
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 62543.8
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 42237.8
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 245892.57
88 xxxx Средства на разпореждане 97525.68
Общо:  448199.85
Субсидии за общини ( 444******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Описание Сума
Трансфери за местни дейности за общини 1070575
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 7539585
Общо:  8610160
Други трансфери за общини ( 488******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Описание Сума
Трансфери за други целеви разходи за общини 9086.79
Общо:  9086.79
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Описание Сума
Разходи, свързани с банково обслужване на сметки, СЕБРА и други плащания по сключени договори с МФ обслужване на сметки и плащания 20868.19
Капиталови трансфери за нефинансови предприятия, в т.ч. за изпълнение на програми за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация 303446.11
Общо:  324314.3