одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 29.02.2020г.

Уникален идентификатор:  ad4c82b6-8015-4e79-91e4-1502547fca77

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-23 11:08:58
  • Създаден от: alkin_ahmed
  • Последна промяна: 2020-03-23 11:08:58
записа на страница

a

b

c

d

e

f

f

f

f

f

f

f

endprint

2 1
година 2020 1
1
1
1
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА 1
за периода от до 1
Провадия 2020/01/01 2020/02/29 1
(наименование на разпоредителя с бюджет) февруари код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА 1
1
Провадия код по ЕБК: 5311 1
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) 1
1
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ 1
Бланка версия 1.01 от 2020г. 1
1
(в лева) 1
I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я Уточнен план 2020 - ПРИХОДИ Отчет 2020 - ПРИХОДИ 1
§§ под-§§ Н А И М Е Н О В А Н И Е Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО 1
0 1 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1
5 100 Данък върху доходите на физически лица: 17000 0 17000 0 0 8366 0 8366 1
10 101 от доходи по трудови, служебни и приравнени на тях правоотношения 0 0 0 0 0 0 0 0
15 102 от еднолични търговци, свободни професии, извънтрудови правоотношения и др. 0 0 0 0 0 0 0 0
20 103 окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници 17000 0 17000 0 0 8366 0 8366 1