Набор от данни:  Регистър на концесиите

одобрен

Регистър на концесиите

Уникален идентификатор:  ae441aac-98a4-4348-a9f7-88393e128fe1

регистър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2017-10-02 15:31:01
  • Създаден от: blaga_valcheva
  • Последна промяна: 2019-07-10 13:17:24
  • Последно променил: migrate_data
РЕГИСТЪР
НА КОНЦЕСИИТЕ В ОБЩИНА МИРКОВО

Актуален към 30.09.2017 г.

ПО
РЕД
ДОГОВОР

КОНЦЕ СИОНЕР

ОБЕКТ НА
КОНЦЕСИЯТА ПРЕДМЕТ НА КОНЦЕСИЯТА
СРОК НА
КОНЦЕСИЯТА
/години/
ЗАБЕЛЕЖКА
1 2 3 4 5 6 7
1. № 68/07.08.2013 г. „МИКС ДМ“
ЕООД
Язовир „Смолско “,
съставляващ
поземлен имот
№67636.92 .258 с
площ 30,623 дка,
собственост на
Община Мирково ,
АПОС №
12/23.09.1999 г.
Управление, поддържане и
експлоатация на язовир а,
язовирната стена и
прилежащите съоръжения в
техническо изправно
състояние на язовир в с.
Смолско .
15 Концесията е
прекратена с
Решение №
175 от
Протокол №
13/28.11.2016 г.
на Общински
съвет -
Мирково .
2. № 88 /14.10.2013 г. „ФИШЕРИ“ ООД Язовир „Каменна
могила “,
съставляващ
поземлен имот №
000481 с площ
15.447 дка,
собственост на
Община Мирково ,
АПОС №
11 /23.09.1999 г.
Управление, поддържане и
експлоатация на язовир а,
язовирната стена и
прилежащите съоръжения в
техническо изправно
състояние на язовир в с.
Смолско .
20