одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежите и на на заверените технически паспорти на сгради

Уникален идентификатор:  ae7347ba-db45-4843-ac10-a12fabfd4d23

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-30 08:51:03
  • Създаден от: margarita_rangelova
  • Последна промяна: 2020-06-30 08:51:03

Вх.№

№ на УВЕ

ТЕХН. ПАСПОРТ

СТРОЕЖ

Възложител

Населено място

УПИ/ПИ

Квартал

Aдминистративен адрес

Категория

Изготвил

№ 168-317-4#1/02.01.2020 г. УВЕ-2/07.01.2020 г. ТП-1/07.01.2020 „СЕМЕЕН ХОТЕЛ“ със застроена площ 191,5 кв.м и разгъната застроена площ 550,50 кв.м 35167.502.3931.1 1. „МАГНОЛИЯ” ООД с ЕИК 123676070, гр. Казанлък, бул.”Никола Петков” № 1, представлявано от ЖЕКО ГЕОРГИЕВ КЕМАЛОВ;2. ЖЕКО ГЕОРГИЕВ КЕМАЛОВ, гр. Казанлък, ул. „Никола Петков” № 1; 3. МИЛЕНА НИКОЛОВА КЕМАЛОВА, гр. Казанлък, ул. „Никола Петков” № 1 гр. Казанлък ХIX-3931, 3930/ 35167.502.3931 44 ул.”Никола Петков” № 3 пета
168-1256-1/08.01.2020 г УВЕ-3/14.01.2020 г. ТП-2/13.01.2020 ВЪНШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ на СГРАДА ЗА ОДО, находяща се в поземлен имот с идентификатор 35167.502.5906 по КККР на гр. Казанлък, представляващ урегулиран поземлен имот IV-5905, кв. 172 по плана на гр. Казанлък, с обща дължина на кабелното трасе е L=144,00 м 1. „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, гр. Пловдив, ЕИК:115552190, ул. „Христо Данов“ №37, представлявано от Роналд Брехелмахер, Гочо Димитров Чемширов и Костадин Петров Величков, съгласно чл.64, ал.3, чл.161, ал.1 от ЗУТ и чл.67, ал.2 и ал.3 от ЗЕ; 2. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, Булстат 000817778, гр. Казанлък, ул. „Розова долина“, № 6, тел.: 0431 98201, представлявана от Галина Стоянова, кмет на Община Казанлък, в качеството си на собственик на имоти, публична общинска собственост. гр. Казанлък IV-5905 172 пета СТАНД-Ф” ЕООД гр.Стара Загора със седалище и адрес на управление бул. ”Митрополит Методи Кусев” №42 ет.1, с ЕИК 200054046, представлявано от инж.Станка Христова Димитрова – Управител
194Н-1290-1#6/07.01.2019 УВЕ-4/15.01.2020 г. ТП-3/15.01.2020 ПРОМЯНА И РЕКОНСТРУКЦИЯ на същ. Жилищна сграда с идент. 35167.502.4927.1, с два самостоятелни обекта 35167.502.4927.1.1 и 35167.502.4927.1.2 със ЗП 105 кв.м НИКОЛАЙ ЖОРОВ ДЖАВГОВ и ХРИСТО ЖЕЛЕВ ДЖАВГОВ гр. Казанлък XIII-4927/ 35167.502.4927 37 ул. "Орешака" №56 пета
№ 194-Г-244-1#3/08.01.2020 УВЕ-5/15.01.2020 г. ТП-4/15.01.2020 ЖИЛИЩНА СГРАДА – ниско свързано застрояване със застроена площ 100 кв.м Георги Савов Дойнов, ул.„ Христо Ботев“ № 10, с. Черганово с. Черганово V-92 20 ул.„ Христо Ботев“ № 10 пета
168-1256-35#7/08.01.2020 г ТП-5/17.01.2020 ТРЕТА КАТЕГОРИЯ “ НОВА КАБЕЛНА ЛИНИЯ СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ ОТ ТП „ГЕРГАНА“ ДО ТП „КОРЕЯ“ 1. „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, гр. Пловдив, ЕИК:115552190, ул. „Христо Данов“ №37, представлявано от Роналд Брехелмахер, Гочо Димитров Чемширов и Костадин Петров Величков, съгласно чл.64, ал.3, чл.161, ал.1 от ЗУТ и чл.67, ал.2 и ал.3 от ЗЕ; 2. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, Булстат 000817778, гр. Казанлък, ул. „Розова долина“, № 6, тел.: 0431 98201, представлявана от Галина Стоянова, кмет на Община Казанлък, в качеството си на собственик на имоти, публична общинска собственост. гр. Казанлък ПИ 35167.501.66, 35167.501.84, 35167.501.449и 35167.501.30 трета СТАНД-Ф” ЕООД гр.Стара Загора със седалище и адрес на управление бул. ”Митрополит Методи Кусев” №42 ет.1, с ЕИК 200054046, представлявано от инж.Станка Христова Димитрова – Управител
168-3407-4#5/17./01.2020 ТП-6/17.01.2020 „PV централа 3 с инсталирана мощност 4,974 МWp с 2 бр.инверторни станции (ИС № 5.а, № 5.b), фотоволтаични панели 315 Wp – общо 15 792 бр., в поземлени имоти № 15864.10.5 (010005), № 15864.10.7 (010007), № 15864.10.9 (010009), № 15864.10.47 (000047) по КККР на с. Голямо Дряново, Община Казанлък, община Казанлък) представляващ самостоятелен обект/реална, съставна част 5 (технологичен участък 5) на строеж: „ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА (ФвЕЦ) „Казанлък - Ясеново, Голямо Дряново” с инсталирана пикова мощност 50 MWp” . „БИ СИ АЙ КАЗАНЛЪК ХОЛДИНГ“ ЕООД, ЕИК 200792736, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. Стара планина № 11, вх. В, ет. 4, ап. 23, с Управител инж. Недко Асенов Младенов с. Ясеново, с. Голямо Дряново, ПИ 87641.69.252, ПИ 87641.69.253 ПИ 87641.69.334 ПИ 87641.69.190, ПИ 87641.69.155 по КККР на с. Ясеново, Община Казанлък и ПИ 15864.10.1, ПИ 15864.10.2, ПИ 15864.10.3, ПИ 15864.10.4, ПИ 15864.10.5, ПИ 15864.10.6, ПИ 15864.10.7, ПИ 15864.10.8, ПИ 15864.10.9, ПИ 15864.10.47, ПИ 15864.10.12 по КККР на с. Голямо Дряново, Община Казанлък, Област Стара Загора втора “ИНТКОНС” ЕООД, ЕИК 131553690 със седалище и адрес на управление гр.София, бул.: “Васил Левски” № 13 А, с управител инж. Бончо Димитров Фетваджиев
168-3407-4#5/17./01.2020 ТП-7/17.01.2020 „PV централа 5 с инсталирана мощност 4,974 МWp с 2 бр.инверторни станции (ИС № 5.а, № 5.b), фотоволтаични панели 315 Wp – общо 15 792 бр., в поземлени имоти № 15864.10.5 (010005), № 15864.10.7 (010007), № 15864.10.9 (010009), № 15864.10.47 (000047) по КККР на с. Голямо Дряново, Община Казанлък, община Казанлък) представляващ самостоятелен обект/реална, съставна част 5 (технологичен участък 5) на строеж: „ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА (ФвЕЦ) „Казанлък - Ясеново, Голямо Дряново” с инсталирана пикова мощност 50 MWp” . „БИ СИ АЙ КАЗАНЛЪК ХОЛДИНГ“ ЕООД, ЕИК 200792736, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. Стара планина № 11, вх. В, ет. 4, ап. 23, с Управител инж. Недко Асенов Младенов с. Ясеново, с. Голямо Дряново, ПИ 87641.69.252, ПИ 87641.69.253 ПИ 87641.69.334 ПИ 87641.69.190, ПИ 87641.69.155 по КККР на с. Ясеново, Община Казанлък и ПИ 15864.10.1, ПИ 15864.10.2, ПИ 15864.10.3, ПИ 15864.10.4, ПИ 15864.10.5, ПИ 15864.10.6, ПИ 15864.10.7, ПИ 15864.10.8, ПИ 15864.10.9, ПИ 15864.10.47, ПИ 15864.10.12 по КККР на с. Голямо Дряново, Община Казанлък, Област Стара Загора втора “ИНТКОНС” ЕООД, ЕИК 131553690 със седалище и адрес на управление гр.София, бул.: “Васил Левски” № 13 А, с управител инж. Бончо Димитров Фетваджиев
168-3407-4#5/17./01.2020 ТП-8/17.01.2020 „PV централа 6 с инсталирана мощност 4,974 МWp с 2 бр.инверторни станции (ИС № 5.а, № 5.b), фотоволтаични панели 315 Wp – общо 15 792 бр., в поземлени имоти № 15864.10.5 (010005), № 15864.10.7 (010007), № 15864.10.9 (010009), № 15864.10.47 (000047) по КККР на с. Голямо Дряново, Община Казанлък, община Казанлък) представляващ самостоятелен обект/реална, съставна част 5 (технологичен участък 5) на строеж: „ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА (ФвЕЦ) „Казанлък - Ясеново, Голямо Дряново” с инсталирана пикова мощност 50 MWp” . „БИ СИ АЙ КАЗАНЛЪК ХОЛДИНГ“ ЕООД, ЕИК 200792736, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. Стара планина № 11, вх. В, ет. 4, ап. 23, с Управител инж. Недко Асенов Младенов с. Ясеново, с. Голямо Дряново, ПИ 87641.69.252, ПИ 87641.69.253 ПИ 87641.69.334 ПИ 87641.69.190, ПИ 87641.69.155 по КККР на с. Ясеново, Община Казанлък и ПИ 15864.10.1, ПИ 15864.10.2, ПИ 15864.10.3, ПИ 15864.10.4, ПИ 15864.10.5, ПИ 15864.10.6, ПИ 15864.10.7, ПИ 15864.10.8, ПИ 15864.10.9, ПИ 15864.10.47, ПИ 15864.10.12 по КККР на с. Голямо Дряново, Община Казанлък, Област Стара Загора втора “ИНТКОНС” ЕООД, ЕИК 131553690 със седалище и адрес на управление гр.София, бул.: “Васил Левски” № 13 А, с управител инж. Бончо Димитров Фетваджиев
168-3407-4#5/17./01.2020 ТП-9/17.01.2020 „PV централа 7 с инсталирана мощност 4,988 МWp с 2 бр.инверторни станции (ИС № 5.а, № 5.b), фотоволтаични панели 315 Wp – общо 15 792 бр., в поземлени имоти № 15864.10.5 (010005), № 15864.10.7 (010007), № 15864.10.9 (010009), № 15864.10.47 (000047) по КККР на с. Голямо Дряново, Община Казанлък, община Казанлък) представляващ самостоятелен обект/реална, съставна част 5 (технологичен участък 5) на строеж: „ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА (ФвЕЦ) „Казанлък - Ясеново, Голямо Дряново” с инсталирана пикова мощност 50 MWp” . „БИ СИ АЙ КАЗАНЛЪК ХОЛДИНГ“ ЕООД, ЕИК 200792736, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. Стара планина № 11, вх. В, ет. 4, ап. 23, с Управител инж. Недко Асенов Младенов с. Ясеново, с. Голямо Дряново, ПИ 87641.69.252, ПИ 87641.69.253 ПИ 87641.69.334 ПИ 87641.69.190, ПИ 87641.69.155 по КККР на с. Ясеново, Община Казанлък и ПИ 15864.10.1, ПИ 15864.10.2, ПИ 15864.10.3, ПИ 15864.10.4, ПИ 15864.10.5, ПИ 15864.10.6, ПИ 15864.10.7, ПИ 15864.10.8, ПИ 15864.10.9, ПИ 15864.10.47, ПИ 15864.10.12 по КККР на с. Голямо Дряново, Община Казанлък, Област Стара Загора втора “ИНТКОНС” ЕООД, ЕИК 131553690 със седалище и адрес на управление гр.София, бул.: “Васил Левски” № 13 А, с управител инж. Бончо Димитров Фетваджиев
168-3407-4#5/17./01.2020 ТП-10/17.01.2020 „PV централа 4 с инсталирана мощност 4,988 МWp с 2 бр.инверторни станции (ИС № 5.а, № 5.b), фотоволтаични панели 315 Wp – общо 15 792 бр., в поземлени имоти № 15864.10.5 (010005), № 15864.10.7 (010007), № 15864.10.9 (010009), № 15864.10.47 (000047) по КККР на с. Голямо Дряново, Община Казанлък, община Казанлък) представляващ самостоятелен обект/реална, съставна част 5 (технологичен участък 5) на строеж: „ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА (ФвЕЦ) „Казанлък - Ясеново, Голямо Дряново” с инсталирана пикова мощност 50 MWp” . „БИ СИ АЙ КАЗАНЛЪК ХОЛДИНГ“ ЕООД, ЕИК 200792736, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. Стара планина № 11, вх. В, ет. 4, ап. 23, с Управител инж. Недко Асенов Младенов с. Ясеново, с. Голямо Дряново, ПИ 87641.69.252, ПИ 87641.69.253 ПИ 87641.69.334 ПИ 87641.69.190, ПИ 87641.69.155 по КККР на с. Ясеново, Община Казанлък и ПИ 15864.10.1, ПИ 15864.10.2, ПИ 15864.10.3, ПИ 15864.10.4, ПИ 15864.10.5, ПИ 15864.10.6, ПИ 15864.10.7, ПИ 15864.10.8, ПИ 15864.10.9, ПИ 15864.10.47, ПИ 15864.10.12 по КККР на с. Голямо Дряново, Община Казанлък, Област Стара Загора втора “ИНТКОНС” ЕООД, ЕИК 131553690 със седалище и адрес на управление гр.София, бул.: “Васил Левски” № 13 А, с управител инж. Бончо Димитров Фетваджиев
194-И-2840-3#9/16.01.2020 УВЕ-6/20.01.2020 г. ТП-11/20.01.2020 СКЛАД към СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА с идентификатор 35167.501.8445.1 по КККР на гр. Казанлък със застроена площ 78кв.м ИЛИЯ СЛАВЧЕВ ПАЛАЗОВ, гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, бул. „23-ти пехотен Шипченски полк“ № 78 гр. Казанлък VI-8445/ 35167.501.8445 283 ул. „Пушкин“ № 8 пета
168-1256-16#10/17.01.2020 УВЕ-7/23.01.2020 г. ТП-12/20.01.2020 Кабел НН и електромерно табло за захранване на „Семеен хотел“ в ПИ с идентификатор 35167.502.3931 по КК и КР на гр. Казанлък, представляващ УПИ XIX-3930, 3931, кв. 44 по плана на гр. Казанлък с адм. адрес: гр. Казанлък, ул. „Никола Петков“ № 3, с обща дължина на трасето L=137.60м 1. „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, гр. Пловдив, ЕИК:115552190, ул. „Христо Данов“ №37, представлявано от Роналд Брехелмахер, Гочо Димитров Чемширов и Костадин Петров Величков, съгласно чл.64, ал.3, чл.161, ал.1 от ЗУТ и чл.67, ал.2 и ал.3 от ЗЕ; 2. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, Булстат 000817778, гр. Казанлък, ул. „Розова долина“, № 6, тел.: 0431 98201, представлявана от Галина Стоянова, кмет на Община Казанлък гр. Казанлък ХIX-3931, 3930/ 35167.502.3931 44 ул.”Никола Петков” № 3 пета СТАНД-Ф” ЕООД гр.Стара Загора със седалище и адрес на управление бул. ”Митрополит Методи Кусев” №42 ет.1, с ЕИК 200054046, представлявано от инж.Станка Христова Димитрова – Управител
168-1256-19#8/17.01.2020 УВЕ-8/23.01.2020 г. ТП-13/04.02.2020 Кабел НН и електромерно табло за захранване на „Търговски обект-магазин“ с идент. 35167.502.5737.1 по КК и КР на гр. Казанлък 1. „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, гр. Пловдив, ЕИК:115552190, ул. „Христо Данов“ №37, представлявано от Роналд Брехелмахер, Гочо Димитров Чемширов и Костадин Петров Величков, съгласно чл.64, ал.3, чл.161, ал.1 от ЗУТ и чл.67, ал.2 и ал.3 от ЗЕ; 2. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, Булстат 000817778, гр. Казанлък, ул. „Розова долина“, № 6, тел.: 0431 98201, представлявана от Галина Стоянова, кмет на Община Казанлък гр. Казанлък XVIII-5737/ 35167.502.5737 162 ул. „Бузлуджа“ № 1 пета СТАНД-Ф” ЕООД гр.Стара Загора със седалище и адрес на управление бул. ”Митрополит Методи Кусев” №42 ет.1, с ЕИК 200054046, представлявано от инж.Станка Христова Димитрова – Управител
194-Д-5573-1/21.01.2020 УВЕ-9/28.01.2020 г. ТП-14/04.02.2020 ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 66 кв.м и разгъната застроена площ 120 кв.м ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА КУРЦАНОВА, с адрес: гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, ул. „Възраждане“, бл. 6, ап. 64 с. Горно Изворово V-94 1 пета
168-633-2#3/24.01.2020 ТП-15/029.01.2020 Преустройство на съществуваща ППС за глас и/или данни на ”БТК” ЕАД PD2920_B ” “Българска телекомуникационна компания” ЕАД с ЕИК 831642181 с. Горно Черковище 49076.131.28 трета “ДАРИС” ООД, управлявано от Божидар Динков Давидов и Снежана Стефанова Давидова
194-Ш-113-2#9/20.01.2020 УВЕ-10/04.02.2020 г. ТП-16/04.02.2020 ПРЕУСТРОЙСТВО и ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО на гараж № 7 и гараж № 8 в РАБОТИЛНИЦА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ 35167.505.63.2.27 с обща застроена площ 36 кв.м ШИНЬО ЙОВЧЕВ АТАНАСОВ, гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, ж.к. „Изток“, бл. 39, вх. Е, ет. 3, ап. 86 гр. Казанлък I-521/35167.505.63 375 пета „Консулт 2014“ ЕООД, гр. Казанлък ул. „Св. Климент Охридски“ № 17, с Удостоверение № РК-0666/05.12.2016 г., представлявано от арх. Тотка Костадинова
168-3669-1#2/28.01.2020 УВЕ-11/04.02.2020 г. ТП-17/04.02.2020 „СКЛАД ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ“ със застроена площ 722,75 кв.м и разгъната застроена площ 722,75 кв.м 53179.59.19.3 „КАМЕЛИЯ” ЕООД с ЕИК 123679159, с. Овощник, ул.”Георги Тихолов” № 3, представлявано от Костадин Николов Марков с. Овощник ПИ 059019 местност “Кабаклъка” по КВС на землището на с. Овощник пета
168-2159-1/29.01.2020 УВЕ-12/05.02.2020 г. ТП-18/05.02.2020 „ПРИСТРОЙКА КЪМ ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА ЗА СКЛАД“ със застроена площ 83 кв.м и разгъната застроена площ 83 кв.м; 35167.505.8468.3 „ХИДРОКАП” ООД с ЕИК 123679611, гр. Казанлък, бул. „Александър Батенберг“ № 221, представлявано от Андриан Асенов Куцаров гр. Казанлък XI-8468/ 35167.505.8468 427 бул. "Ал. Батенберг" № 221 пета
194-А-5921-1/29.01.2020 УВЕ-13/05.02.2020 г. ТП-19/05.02.2020 ЖИЛИЩНА СГРАДА – ниско, свободно застрояване със застроена площ 105 кв.м и разгъната застроена площ 193,8 кв.м 1. ФАТМЕ АЛИОСМАНОВА БАЙРАМОВА, с адрес: гр. Крън, общ. Казанлък, ул. „Иван Димитров“ № 2 2. АЛИ ФИКРЕТОВ БАЙРАМОВ с адрес: гр. Крън, общ. Казанлък, ул. „Иван Димитров“ № 2 3. ДУРСУН ФИКРЕТОВ БАЙРАМОВ с адрес: гр. Крън, общ. Казанлък, ул. „Иван Димитров“ № 2 гр. Крън XI-1032 77 ул. „Иван Димитров“ № 2 пета
168-698-1/06.01.2020 УВЕ-14/10.02.2020 г. ТП-20/10.02.2020 „ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОСД“ 35167.501.296.1 със застроена площ 348,4кв.м. и разгъната застроена площ 1224кв.м с предвидени: на кота -2,38м – 11 бр. мазета и 2 бр. складове; на кота 0,00м – 4 бр. гаражи, кафе аперитив и 2 бр. магазини за промишлени стоки; на кота +3,46м – 4 бр. апартаменти; на кота +6,26м – 4 бр. апартаменти; на кота +9,06м – 3 бр. апартаменти ОТКЛОНЕНИЕ ЗА ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ- от ТП „Корея“ до поземления имот „САГА КОМЕРС“ ООД с управител Атанас Иванов Панчев; „ТЕМЕЛКОВ АВТО“ ЕООД с управител Йордан Стоянов Йорданов; 3. ДОРА ПЕЕВА ДАСКАЛОВА; 4. „НЕШСТРОЙ“ ЕООД с управител Нешо Запрянов Запрянов; 5. СТЕФАН ИВАНОВ БЪЧВАРОВ; 6. СВЕТОМИР АСЕНОВ ПЕТРОВ и АНТОНИЯ ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА; 7. ИВАН ГЕОРГИЕВ ТОПУЗЛИЕВ; 8. ИВАН ГЕНОВ СТОЙНОВ; 9. „АДАПТО – 07“ ООД с управител Тодор Петров Петров гр. Казанлък VI-34, 35/ 35167.501.296 12 ж.к. „Васил Левски“, бл. № 41 пета
194-A-2405-2/06.02.2020 УВЕ-15/12.02.2020 г. ТП-21/12.02.2020 ЖИЛИЩНА СГРАДА за сезонно обитаване със застроена площ 39,44 кв.м и разгъната застроена площ 66,81 кв.м АНДРИЯН ВАСИЛЕВ АНДРЕЕВ с. Горно Изворово XXI-111 19 пета
168-353-5#8/07.02.2020 УВЕ-16/14.02.2020 г. ТП-22/14.02.2020 „НАВЕС ЗА ВЕЛОСИПЕДИ И МОТОРИ“ – допълващо застрояване със застроена площ 94,08 кв.м „СУПЕРАБРАЗИВ“ ЕООД, ЕИК 833030546, гр. Крън, ул. „Работническа“ № 2А, представлявано от Георги Мирков Попов гр. Крън I-1437 – за производствени и складови дейности 94 ул. „Работническа“ № 2А пета
194-К-913-2 #2/18.02.2020 УВЕ-17/24.02.2020 г. ТП-23/24.02.2020 „ПРЕУСТРОЙСТВО, ПРИСТРОЙКА И РЕКОНСТРУКЦИЯ към съществуваща сграда“, със застроена площ – 159,60 м2 и разгъната застроена площ – 432.4 кв. м КОСТА САМУИЛОВ МАЛИНОВ адрес: с. Годешево, област Благоевград гр. Крън XI-580 52 пета Христо Миладинов Бошнаков, Диплома Б-94 № 027470/1994год. от Строителен техникум гр. Стара Загора
168-1361- 1/18.02.2020 УВЕ-18/24.02.2020 г. ТП-24/24.02.2020 „СКЛАД със застроена площ 109 кв. м ПИ с идент. 35167.504.7853.8 “ТИНА 2” ООД, БУЛСТАТ 123668846, с адрес: гр. Казанлък, ул.”Козлодуй” № 62, представлявано от ДРАГАН ЦОНЕВ ДРАГАНОВ гр. Казанлък V- 7853 654 пета Вл. Богутлиев
168-2159-1/29.01.2020 УВЕ-19/04.03.2020 г. ТП-25/04.03.2020 1. „БИСТРО“–ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО на част от съществуваща жилищна сграда и ПРИСТРОЙКА, съответно: • ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО на СУТЕРЕНА на съществуваща жилищна сграда „Ланковата къща“ в „ЗАЛА ЗА ХРАНЕНЕ“ с площ на преустройството 65,70 кв. м • ПРИСТРОЙКА – КУХНЯ със застроена площ 66,51 кв.м 2. ЖИЛИЩЕ и СКЛАД /допълващо застрояване/, като: • Преустройство на ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от съществуваща сграда /Ланковата къща/ с площ на преустройството 95,81 кв.м • СКЛАД /допълващо застрояване/ със застроена площ 18,47 кв.м „М-СТРОНГ“ ЕООД, ЕИК 131315956 представлявано от Недко Асенов Младенов с адрес на управление гр. София, район „Оборище“, ул.“Богдан“ №17 с. Голямо Дряново III-160 23 пета „КОНСУЛТ 2014“ ЕООД, гр. Казанлък ул. „Св. Климент Охридски“ № 17, с Удостоверение № РК-0666/05.12.2016 г. издадено от ДНСК, представлявано от арх. Тотка Костадинова
194-Х-434-1#1/27.02.2020 УВЕ-20/06.03.2020 г. ТП-26/06.03.2020 „ЖИЛИЩНА СГРАДА“ 35167.506.49.3 със застроена площ 237,85 кв.м. и разгъната застроена площ 1370,05 кв.м с предвидени: на кота 0,00м – магазини за промишлени стоки, гараж, паркоместа 9бр; на кота +3,40м – 3 бр. апартаменти; на кота +6,20м – 3 бр. апартаменти; на кота +9,00м – 3 бр. апартаменти; на кота +11,80м – 2 бр. апартаменти; на кота +14,60м – 1 бр. ателие 1. ЛИЛЯНА ДАНЕВА КОЛЕВА, гр. Казанлък, бул. ”23-ти Пехотен Шипченски полк” №6; 2. НЕЛИ ИВАНОВА ИВАНОВА и МИРОСЛАВ МИРОСЛАВОВ МИНЕВ, гр. Павел баня, ул.”Роза” № 43; 3. ЙОРДАН СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ, гр. Казанлък, ул. ”19-ти февруари”; 4. СТЕФКА КОСТАДИНОВА ГАНЧЕВА, гр. Казанлък, ул. ”инж. Феликс Вожели” № 10; 5. СТИЛИАН СТОЯНОВ КЕРЕЗОВ, гр. Казанлък, жк ”Изток” бл. 44; 6. ДОБРИН ДИМИТРОВ ДОБРЕВ, гр. Казанлък, бул.”Княз Ал. Батенберг” № 8; 7. СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВА ЗАПРЯНОВА, гр. Казанлък, бул.”Княз Ал. Батенберг” №30 8. ХРИСТО ЦВЕТАНОВ ГАНЧЕВ, гр. Казанлък, ул.”Войнишка” № 46; 9. ДИАНА СТОЙНОВА ПАЛАЗОВА и ИЛИЯ СЛАВЧЕВ ПАЛАЗОВ, гр. Казанлък, бул. ”23-ти Пехотен Шипченски полк” № 78 10. ДИНКО СТОЯНОВ МЪГЛИЖАНОВ, гр. Казанлък, жк ”Изток” бл. 41 гр. Казанлък XII-3598 75 ул. „Батак“, бл. № 3 четвърта ФИДИ-КОНСУЛТ ООД, ЕИК 201050734, Лиценз № РК-0101/12.02.2014 г. на ДНСК за строителен надзор, седалище на управлението: гр. Стара Загора, бул.“Митрополит Методи Кусев“ № 35, вх.А, ет.2, ап.5, представлявано от инж. Иван Кирев
194-С-755-1#13/09.03.2020 УВЕ-21/16.03.2020 г. ТП-27/16.03.2020 ПРИСТРОЙКА към МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ и ПРЕУСТРОЙСТВО С ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЧАСТ ОТ КАФЕ-АПЕРАТИВ в МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ с обща застроена площ 212,94 кв.м, като: – същ. магазин: ЗП = 114,79 кв.м; – пристройка: ЗП = 52,00 кв.м; – преустройство с промяна на предназначението: ЗП = 46,15 кв.м; СТЕФАН СТАЙКОВ ХРИСТОВ и ЛИЛЯНА СТЕФАНОВА АТАНАСОВА, с. Бузовград, община Казанлък, ул. „Пеньо Пенев“ № 1, с. Бузовград II-795 4 ул. „Пеньо Пенев“, № 1 пета "ФИДИ-КОНСУЛТ" ООД гр. Стара Загора, ул."Методи Кусев" № 35 с ЕИК 201050734, с Удостоверение №РК-0372/16.01.2015 г. от МРРБ
168-499-6#7/17.03.2020 УВЕ-22/18.03.2020 г. ТП-28/18.03.2020 ХОТЕЛ – реконструкция и промяна на предназначението, пристройка и надстройка на част от съществуваща сграда (СГРАДА с идентификатор 35167.504.654.1 по КККР на гр. Казанлък) със застроена площ 257,60 кв.м. и разгъната застроена площ 2630,60 кв.м “ПАЛАС” ООД представлявано от Веселин Йорданов Василев, с адрес на управление: гр. Казанлък, ул. ”Петко Стайнов“ №9, вх. А гр. Казанлък I 213 ул. „Розова долина“, № 4 четвърта "ФИДИ-КОНСУЛТ" ООД гр. Стара Загора, ул."Методи Кусев" № 35 с ЕИК 201050734, с Удостоверение №РК-0372/16.01.2015 г. от МРРБ
168-3518-1#6/17.03.2020 УВЕ-23/20.03.2020 г. ТП-29/20.03.2020 ПРЕУСТРОЙСТВО, ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 162,3 кв.м и разгъната застроена площ 770,00 кв.м, с предвидени: на кота -2,52м – 4 бр. складови помещения; на кота 0,00м – 1 бр. магазин; на кота +3,75м – 2 бр. апартаменти; на кота +6,60м – 1 бр. апартамент и 1бр. ателие; на кота +9,45м – 1 бр. апартамент; „МЕГАКОМЕРС ГРУП“ ООД, ЕИК 12371230, представлявано от Деян Николов Костов, с адрес на управление: гр. Казанлък, ул. „Петко Д. Петков“ № 24 гр. Казанлък II-6368, 6369 268 ул. "23-ти Пехотен Шипченски полк" № 21 пета инж. Живка Петкова Парова, дипл. № 002542/1996г. София УАСГ , гр. Казанлък, ул. “19-тифевруари” № 53
168-4028-1#5/06.04.2020 УВЕ-24/09.04.2020 г. ТП-30/09.04.2020 „ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО на СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА – СКЛАД с идентификатор 35167.302.54.1 в ЦЕХ ЗА МЕТАЛООБРАБОТКА със застроена площ 509.00 кв.м и разгъната застроена площ 588.00 кв.м в ПИ 35167.302.54 по КККР на гр. Казанлък „ ЮБЕКС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, БУЛСТАТ 104635578, представлявано от Стефан Ларинов Стефанов със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул.“ Д. Полянов“ №16, вх. А, община Велико Търново, област Велико Търново гр. Казанлък 35167.302.54 пета
168-342-4#4/14.04.2020 ТП-31/16.04.2020 “ГАЗОСНАБДЯВАНЕ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК” ПОДОБЕКТ:“ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА мрежа на с. Енина – Етап 2013 TTР 8С 5.2.2013” “СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД,вписано в търговския регистър с ЕИК 131285259, Булстат BG 131285259 със седалище и адрес на управлението гр. София, ул. “Адам Мицкевич” № 4 с Изпълнителен директор Бруно Тани-Лицензиант; с. Енина Област Стара Загора, Община Казанлък, с. Eнина втора категория Окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 ЗУТ от № С - 010 от 30.03.2020г., съставен от “Ивест-99” ООД Пловдив
168-342-2#5/14.04.2020 ТП-32/16.04.2020 РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ГАЗОПРОВОД ИЗВЪН УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ ЗА ГР. КРЪН И С. ЕНИНА” II-РИ ЕТАП: Газопровод РЕ 100 Ф 90х8.2мм от В34 до В38 в землището на гр. Крън и Газопровод РЕ 100 Ф 90х8.2мм от В38 до В48 в землището на с. Енина “СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД,вписано в търговския регистър с ЕИК 131285259, Булстат BG 131285259 със седалище и адрес на управлението гр. София, ул. “Адам Мицкевич” № 4 с Изпълнителен директор Бруно Тани-Лицензиант; с. Енина и гр. Крън втора категория Окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 ЗУТ от № С - 010 от 30.03.2020г., съставен от “Ивест-99” ООД Пловдив
168-342-3#3/14.04.2020 ТП-33/16.04.2020 “ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА НА ГР. КРЪН – ЕТАП 2013 ” II-РИ ЕТАП: Разпределителен газопровод по ул. “Работническа” от връх В18 до В35 от ф90х8.2мм с l=350.42м; Разпределителен газопровод по ул. “Цвятко Радойнов” от връх В35 до В49 от ф90х8.2мм с l=218.00м и от В40 до В41 от Ст ф114х4мм с l=10.17м; Разпределителен газопровод по ул. “Хаджи Димитър” от връх В9 до В66 от ф63х5.8мм с l=160.82м; “СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД,вписано в търговския регистър с ЕИК 131285259, Булстат BG 131285259 със седалище и адрес на управлението гр. София, ул. “Адам Мицкевич” № 4 с Изпълнителен директор Бруно Тани-Лицензиант; гр. Крън втора категория Окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 ЗУТ от № С - 010 от 30.03.2020г., съставен от “Ивест-99” ООД Пловдив
194-Н-1290-1#2/23.04.2020 УВЕ-25/28.04.2020 г. ТП-34/27.04.2020 „АВТОСЕРВИЗ“ със застроена площ 35,0 кв.м - 35167.502.4927.8 Николай Жоров Джавгов с адм. адрес гр. Казанлък, ул. “Орешака” № 56 гр. Казанлък ХIII-4927/ 35167.502.4927 37 ул. “Орешака” № 56 пета
194-А-5709-1#10/24.04.2020 УВЕ-26/28.04.2020 г. ТП-35/28.04.2020 ПРЕУСТРОЙСТВО с ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО на ГАРАЖ в приземен етаж на съществуваща жилищна сграда в СТУДИО ЗА КРАСОТА с площ 31,33 кв.м Анна Антонова Илийкова и Христо Антонов Куцаров с адм. адрес с. Копринка, общ. Казанлък, ул. “Васил Левски” № 17А с. Копринка V-674 13 ул. “Васил Левски” № 1 пета
168-2657-1#9/28.04.2020 УВЕ-27/29.04.2020 г. ТП-36/29.04.2020 СКЛАД – Разширение на съществуваща Консервна фабрика със застроена площ 160 кв.м „АВИС“ ЕООД, ЕИК 833030592 представлявано от Павел Адамов Димитров с адрес на управление с. Бузовград, община Казанлък, ул.“Бригадирски лагер“ № 1. с. Бузовград ПИ 06848.9.48 местност „Зад воденицата“ пета ”ГИНЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, с ЕИК 202735207, седалище на управлението: гр. Казанлък, ул. „Гладстон“ № 31, вх. Б, ет. 6, представлявано от Даниела Горчева Гинева
194-К-2990-2#8/28.04.2020 УВЕ-28/05.05.2020 г. ТП-37/05.05.2020 ПРЕУСТРОЙСТВО с ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО на Таванско помещение № 2 и Таванско помещение № 3 прилежащи към СОС с идентификатор 35167.501.200.1.3 в ЖИЛИЩЕ с площ 71,52 кв.м Красен Кирилов Стойчев с адм. адрес гр. Казанлък, ул.“Феликс Каниц” № 5, вх. А, ет. 3, ап. 3 гр. Казанлък IX-за ЖС/ 35167.501.200 280 ул.“Феликс Каниц” № 5, вх. А четвърта
168-353-2#11/29.04.2020 УВЕ-29/05.05.2020 г. ТП-38/05.05.2020 МЕХАНИЧЕН ЦЕХ: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО на съществуващ склад и ПРИСТРОЙКА с обща застроена площ 4196,60 кв.м и обща разгъната застроена площ 4617,10кв.м, като - преустройство на съществуващ склад ЗП= 1156,00 кв.м и РЗП=1206,30 кв.м - пристройка ЗП=3040,60 кв.м и РЗП=3410,80 кв.м „СУПЕРАБРАЗИВ“ ЕООД, ЕИК 833030546, гр. Крън, ул. „Работническа“ № 2А, представлявано от Георги Мирков Попов гр. Крън I-1437 – за производствени и складови дейности 94 ул. „Работническа“ № 2А четвърта ”ГИНЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, с ЕИК 202735207, седалище на управлението: гр. Казанлък, ул. „Гладстон“ № 31, вх. Б, ет. 6, представлявано от Даниела Горчева Гинева
194-Ж-371-1#2/29.04.2020 УВЕ-30/07.05.2020 г. ТП-39/07.05.2020 ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 106.70 кв.м и разгъната застроена площ 225.60 кв.м, ГАРАЖ СЪС СКЛАД със застроена площ 63,00 кв.м и НАВЕС със застроена площ 24,00 Желязко Димитров Желязков с адм. адрес: с. Бузовград, общ. Казанлък, ул. “Пеньо Пенев” № 8 с. Бузовград V-261 10 ул. “Пеньо Пенев” № 8 пета
194-Т-535-1#2/29.04.2020 УВЕ-31/07.05.2020 г. ТП-40/07.05.2020 ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА С ОФИСИ със застроена площ 463,00 кв.м и разгъната застроена площ 546,00 кв.м Таньо Тотев Кратунков с адм. адрес: гр. Казанлък, общ. Казанлък, жк „Изток“, бл. 42 с. Копринка VI 77 пета
194-К-1027-1#11/28.04.2020 УВЕ-32/07.05.2020 г. ТП-41/07.05.2020 I-ви етап: ПРЕУСТРОЙСТВО с ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО на първи етаж на съществуваща ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 35167.502.5814.1 по КККР на гр. Казанлък във ВЕТЕРИНАРНА АМБУЛАТОРИЯ с площ 61.00 кв.м и ПРИСТРОЙКА към сградата за приемна на ветеринарната амбулатория със застроена площ 27.00 кв.м Камен Иванов Кръстев с адм. адрес гр. Казанлък, ул.“Цар Освободител” № 5 гр. Казанлък II-5814/ 35167.502.5814 177 ул.“Стара планина” № 10 четвърта "ФИДИ-КОНСУЛТ" ООД гр. Стара Загора, ул."Методи Кусев" № 35 с ЕИК 201050734, с Удостоверение №РК-0372/16.01.2015 г. от МРРБ
194-К-3526-2#10/04.05.2020 УВЕ-33/11.05.2020 г. ТП-42/11.05.2020 ПРЕУСТРОЙСТВО и ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО на ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - МАГАЗИН с идентификатор 35167.502.3425.1.19 по КККР на гр. Казанлък в БАНКОВ ОФИС на РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД със застроена площ 166.16 кв.м Кънчо Стоянов Папазов с постоянен адрес гр. Казанлък, бул.“Княз Ал. Батенберг” № 38, вх. Б, ет. 5, ап. 38 и Венелина Тенева Папазова с постоянен адрес гр. Казанлък, ул. „Трапезица“ № 1, вх. А, ет. 5, ап. 9, гр. Казанлък II/ 35167.502.3425 170 ул.“Отец Паисий Хилендарски” № 3, ет. 1 четвърта ”ГИНЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, с ЕИК 202735207, седалище на управлението: гр. Казанлък, ул. „Гладстон“ № 31, вх. Б, ет. 6, представлявано от Даниела Горчева Гинева
194-174-1#2/15.05.2020 УВЕ-34/21.05.2020 г. ТП-43/21.05.2020 НАДСТРОЙКА НАД ЖИЛИЩНА СГРАДА – ниско, свободно застрояване със застроена площ 75 кв.м Дарен Георгиев Неделчев с адрес гр. Казанлък, жк.“В. Левски” № 2, ап. 82 и Георги Карамфилов Неделчев с адрес гр. Казанлък, ул.“Хан Омуртаг” № 11 гр. Казанлък XI-4747/ 35167.502.4747 18 ул.“Хан Омуртаг” № 11 пета
168-1256-109#9/18.05.2020 УВЕ-35/22.05.2020 г. ТП-44/22.05.2020 Кабел НН и електромерно табло за външно ел. захранване на „Ремонтна работилница – завишаване на мощността“ в ПИ с идентификатор 35167.302.27 по КК и КР на гр. Казанлък с обща дължина на кабелното трасе е 263,50 м 1. „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, гр. Пловдив, ЕИК:115552190, ул. „Христо Данов“ №37, представлявано от Карл Денк, Здравко Огнянов Братоев и Александър Сипек, съгласно чл.64, ал.3, чл.161, ал.1 от ЗУТ и чл.67, ал.2 и ал.3 от ЗЕ; 2. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, Булстат 000817778, гр. Казанлък, ул. „Розова долина“, № 6, тел.: 0431 98201, представлявана от Галина Стоянова, кмет на Община Казанлък, в качеството си на собственик на имоти, публична общинска собственост. гр. Казанлък новата кабелна линия започва от БКТП „Хидроникс“ с идентификатор на сграда 35167.302.15.1 и в свободен изкоп преминава през ПИ 35167.302.9 и ПИ 35167.302.23 и достига до ново електромерно табло, разположено в ПИ 35167.302.23 пета „СТАНД-Ф“ ЕООД – гр. Стара Загора, ЕИК 200054046, представлявано от инж. Станка Христова Димитрова, упражняващо строителен надзор, съгласно удостоверение за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ № РК-0286/19.08.2019 г. на ДНСК
194-И-47-3#9/20.05.2020 УВЕ-36/27.05.2020 г. ТП-45/27.05.2020 • ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 80 кв.м и разгъната застроена площ 80 кв.м и • ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ ИВАН КОЛЕВ ДОНЧЕВ с адрес гр. Крън, общ. Казанлък, ул.“23-ти септември” № 22 гр. Крън 40292.38.98
194-И-3780-1#13/01.06.2020 УВЕ-38/05.06.2020 г. ТП-46/05.06.2020 ЖИЛИЩНА СГРАДА С АВТОРАБОТИЛНИЦА със застроена площ 120,45 кв.м И разгъната застроена площ 240,90 кв.м 35167. 504.289.7 Петър Иванов Кисьов с адрес гр. Казанлък, жк.“Васил Левски” № 10, вх. А, ап. 12 и Иван Петров Кисьов с адрес гр. Казанлък, ул.“Бузлуджа” № 12 гр. Казанлък VI-289,290/ 35167.504.289 195 ул.“Софроний Врачански” № 20 пета
194-С-527-1#2/03.06.2020 г УВЕ-39/08.06.2020 г. ТП-47/08.06.2020 ЖИЛИЩНА СГРАДА – ниско, свободно застрояване със застроена площ 93,50 кв.м и разгъната застроена площ 180,80 кв.м- 35167.503.4.2 Стоян Маринов Дамянов с адрес гр. Казанлък, жк.“Васил Левски” № 17, ап. 19 гр. Казанлък IХ-4/ 35167.503.4 425 ул.“Евредика” № 9 пета
194-А-374-1#2/02.06.2020 УВЕ-40/09.06.2020 г. ТП-48/09.06.2020 ЖИЛИЩНА СГРАДА – ниско, свободно застрояване със застроена площ 142,00 кв.м и разгъната застроена площ 193,00 кв.м АДЕМ МЕХМЕДОВ ШУКРИЕВ с адрес гр. Казанлък, ул. „Есперанто“ № 2, ап. 56 с. Хаджидимитрово УПИ ХII544 13 ул.“Божур” № 2А пета
168-353-2#11/29.04.2020 УВЕ-41/12.06.2020 г. ТП-49/12.06.2020 1. РИБАРНИК за собствени нужди с площ 1420 кв.м и обем 2250 куб.м 2. ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД от съществуващо водохващане на р. Енинска до рибарник с дължина на трасето 1327,84 м. 3. ОТВОДНИТЕЛЕН КАНАЛ от рибарник до дере с дължина на трасето 1812,77м. „СУПЕРАБРАЗИВ“ ЕООД, ЕИК 833030546, гр. Крън, ул. „Работническа“ № 2А, представлявано от Георги Мирков Попов с. Енина III3164-за рибарник/ 27499.501.3164 36А четвърта ”ГИНЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, с ЕИК 202735207, седалище на управлението: гр. Казанлък, ул. „Гладстон“ № 31, вх. Б, ет. 6, представлявано от Даниела Горчева Гинева