одобрен

Регистър на техническите паспорти

Уникален идентификатор:  b06261d2-7758-4018-8a66-fe96c4bc2580

Описание:

Регистър на техническите паспорти в Община Мирково

регистър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2017-10-18 11:33:58
  • Създаден от: blaga_valcheva
  • Последна промяна: 2019-07-10 13:06:19
  • Последно променил: migrate_data
Страница 1 от 7
РЕГИСТЪР
НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ


ПО
РЕД

ДАТА ВЪЗЛОЖИТЕЛ НАСЕЛЕНО
МЯСТО УПИ КВ.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
СТРОЕЖА
№ НА
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА
ПОЛЗВАНЕ СЪСТАВИЛ
ТЕХНИЧЕСКИЯ
ПАСПОРТ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.
03.04.2015г.

Община Мирково
с. Мирково

ПИ 000508

Общински път
IV

60037 участък от км
0+000 до км 1+660

инж. А. Янев

2.
03.04.2015г.

Община Мирково
с. Мирково

ПИ 000505;
ПИ
000506;
ПИ
000504;

Общински път
IV

60037 участък от с.
Мирково до
границата на община
Мирково- Челопеч

инж. А. Янев

3.
03.04.2015г.

Община Мирково
с. Бенковски

ПИ с идентификато
р 48324.30.150
Общински път
IV

80137 землище с.
Бенковски

инж. А. Янев

4.
03.04.2015г.

Община Мирково
с. МирковоРехабилитация улици с. Мирково

„Стройнадзор
-
НСН”ООД - София
5.
19.06.2015г.

Николай Атанасов
Атанасов
с. Мирково

XIX
- 260

6
Лятна къща

Удост. № 1/11.06.201
5г.
С. Кърпарова

Страница 2 от 7
6.
29.06.2015г.

ДП „НКЖИ”гр. София
с. МирковоВъзстановяване на четвърти гаров
коловоз и
изграждане на рампа
в ЖП гара Мирково

ЕТ „Елтранс

инженеринг” –
Валентин Мачиков
-София
7.
04.08.2015г.

Читалище „Христо Ботев -
1884”
с. Мирково

VI

читалищ
е и
спортен
комплекс

35

Ремонт и обновяване на Читалище „Христо
Ботев - 1884” с.
Мирково

„Пловдивинвест”А Д - Петър Ангелов
- Пловдив
8.
04.08.2015г.

Община Мирково
с. МирковоРехабилитация на тротоари и улици с.
Мирково
№ 2/ 17.07.2015г.
„Стройнадзор
-
НСН”ООД - София
9.
31.08.2015г.

Община Мирково
с. БенковскиРеконструкция на водопроводна мрежа
с. Бенковски
СТ
– 05
-
1399/
27.08.2015г.
„Стройнадзор
-
НСН”ООД - София
10.

08.09.2015г.

ЕТ „Надя Борова”
с. Буново

VI
- 611

57

Къща за гости

УП № 4/ 08.09.2015г.
„Б.И.С. инженеринг” ЕООД
- София
11.

08.09.2015г.

Община Мирково
с. Мирково

I –
спортен
комплекс

79

Външно електрозахранване
кабелна линия Ср.Н.
20 kV и БКТП
20/04/0230 kV с
трансформатор 800
kVA –„Спортен
комплекс” с. МирковоСТ
– 05

1470/
04.09.2015г.
„Стройнадзор
-
НСН”ООД - София

Страница 3 от 7
12.

17.09.2015г.

Община Мирково
с. Смолско

67636.1.66 м.”Спахийска
нива”
Устойчиво управление на
горите и опазване на
околната среда чрез
създаване на система
за откриване на
горски пожари в
ранен стадий и
мониторинг на
околната среда
Пожаронаблюдателн
а кула
№ 5 / 11.09.2015г.
„АС Консулт 09”ООД - София
13.

24.09.2015г.

Община Мирково
с. Мирково

I –
Спортен
комплекс

79

„Спортен комплекс с подобекти футболен
стадион с трибуни”,
„Спортен център” ,
„Плувен басейн и
съблекални”,
„Площадкови мрежи
и съоръжения,
паркоустрояване и
благоустрояване”
СТ
– 05

1595/
18.09.2015г.
„ММВ Инженеринг”
ЕООД
14.

26.10.2015г.

Община Мирково
с. СмолскоРехабилитация и възстановяване на
пътен участък SFO
03433 IV – 60030 /III/
с. Смолско I етап от
км 0+00 до км
0+668,67 и от км
1+408,67 до км 2+085

„Стройнадзор
-
НСН”ООД - София

Страница 4 от 7
15.

26.10.2015г.

Община Мирково
с. СмолскоРехабилитация и възстановяване на
пътен участък SFO
03433 IV – 60030/III/
с. Смолско от км
0+668,67 до км
1+408,67 II етап


„Стройнадзор
-
НСН”ООД - София
16.

26.10.2015г.

Община Мирково
с. БуновоРехабилитация и възстановяване на
пътен участък SFO -
1430 – 60035 /I-6/
Долно Камарци –
Пирдоп /Буново/ I-6
с. Буново
РП

„Стройнадзор
-
НСН”ООД - София
17.

27.10.2015г.

Мария Иванова Иванова
с. Мирково

VII
-62

9
Едноетажна жилищна сграда
У-ние

6/
23.10.2015г.
инж. Здравко Тодоров
18.

22.12.2015г.

„Агамемнон 1”ЕООД гр.
София
с. БенковскиРечно водохващане на р. Мирковска на к
522,00 за пастървово
стопанство
У-ние

7 /
18.12.2015г.
„АС Консулт 09”ООД - София
19.

18.03.2016г.

Николай Петров
Захариев
с. Мирково

XVIII
-
380
21

Едноетажна жилищна сграда

С. Кърпарова

20.

21.03.2016г.

Община Мирково
с. Мирково

I-640

55

Дом за социално подпомагане

„ЕНАР Консулт” ЕООД - София

Страница 5 от 7
21.

08.04.2016г.

Мария Николаева
Белчева –
Лисева
управител на
ЕТ„Мария
Лисева” с.
Буново
с. Буново

VIII
-445

35

Къща за гости с изгребна яма

Митко Миленов Симеонов
22.

08.04.2016г.

ЕТ „Петя Пандурова
Роза Хаус”с.
Буново
с. Буново

I -
069012
69

Къща за почивка


„Б.И.С. инженеринг” ЕООД
- София
23.

03.06.2016г.

Община Мирково
с. Смолско

ниска зона

Реконструкция водоароводна мрежа
– ниска зона с.
Смолско
РП № СТ
-05
-
98/
09.06.2016г.
„Стройнадзор
-
НСН”ООД - София
24.

14.09.2016г.

„ЧЕЗ Разпределение
България ”АД
с. Буново

V-568

55

Нова мрежа НН до ново електоремрно
табло за жилищна
сграда

„Пешев” ЕООД Първомай
25.

14.10.2016г.

Владимир Огнянов
Караатанасов
с. Мирково

VII
-773

45

Масивна жилищна сграда

С. Кърпарова

26.

01.11.2016г.

„Елаците
-
мед”АД
с.Мирково
с. Мирково

316
- Гредата

Преустройство на сграда склад за
концентрат в склад
за натриев
хидросулфит ксантат
в обогатителна
фабрика

„Стройнадзор
-
НСН”ООД - София

Страница 6 от 7
27.

04.11.2016г.

Ивайло Бойчев Тодоров
с. Мирково

III
-1176

75

Жилищна сграда


инж. Аврам Цветанов Аврамов
28.

25.11.2016г.

Радослав Иванов
Мичков
с. Мирково

XIII
-1135

31

Двуетажна масивна жилищна сграда

инж. Петър Любо Славов Иванов
29.

27.12.2016г.

Тодорка Йорданова
Харитонова
с. Буново

V-552

50

Едноетажна жилищна сграда

Еленко Иванов Цветковски
30.

27.12.2016г.

Тодор Харалампиев
Тотев
с. Мирково

XV
-604

45

Пристройка и преустройство на
жилищна сграда

инж. Стоил Карагьозов
31.

14.02.2017г.

Община Мирково
с. Мирково

48324.89.9

48324.15.273
Рехабилитация на съществуващ местен
път от км 0+000 до
км 0+140 и
съществуващ
селскостопански път
от км 0+140 до км
0+280

„Стройнадзор
-
НСН”ООД - София
32.

24.02.2017г.

Козимо Куадрели
с.
Мирково

VII
-266

6
Жилищна сграда33.

13.04.2017г.

Евгения Иванова
Петрова
с.Каменица /Брестака/
VI
-35

8
Едноетажна жилищна сграда

С.Кърпарова

34.

07.06.2017г.

Тодор Харалампиев
Тотев
с. Мирково

XV
-604

45

Промяна на предназначението на
първи етаж от
жилищна сграда в
Бистро

инж. Стоил Карагьозов

Страница 7 от 7
35.

07.06.2017г.

Тодор Стоименов
Цачев
с. Мирково

II-297

13

Жилищна сграда


инж. Аврам Цветанов Аврамов
36.

15.09.2017г.

„Пролайф технолоджи”
ЕООД с
управител
Димитър
Пондев Георов
с.Мирково

ПИ
– 992 с
идентификато
р 48324.41.152
Преустройство и реконструкция на
халета за готова и
полуготова
продукция с
модернизация и
увеличаване на
производствения
капацитет на 600
тона дневно

инж. Иван Кръстев

37.

18.08.2018
г.
„Елаците
-
мед”АД
инж. Драгомир
Драганов
с.Мирково

48324.160.6

Ремонт
на
въздушния откос
неговото
отводняване
стабилитета на
язовирна стена на
язовир Радин
кладенец

„Стройнадзор
-
НСН”ООД – София
38.

23.11.2018г.

„Елаците
-
мед”АД
инж. Драгомир
Драганов
с.Мирково

48324.22.10

Площадка за декомпресиране на
природен газ и
промишлена газова
инсталация на
топлосилов цех

„Стандарт”ООД
-
Плевен