одобрен

Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Шумен през 2020 г.

Уникален идентификатор:  b07f88a9-c55a-478f-b6ba-1eb9e19617e6

екология околна среда

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-24 11:55:53
  • Създаден от: dragomir_vasilev
  • Последна промяна: 2020-02-24 11:55:53

УТВЪРДИЛ:

ЕМИЛ ДИМИТРОВ
Министър на околната среда и водите
Съгласувал:
Красимир Живков
Заместник-министър
Г О Д И Ш Е Н П Л А Н
за контролната дейност на РИОСВ Шумен
за 2020 г.
Директор на РИОСВ Шумен
СТЕЛА ИЛИЕВА
януари 2020 г.
Съдържание
Текстова част Стр.
1. Обхват на плана 6
1.1.            Период от време и географска област 6
1.2.            Задачи, компетенции и задължения на РИОСВ, вкл. организационна структура 7
1.3.            Мисия и цели на РИОСВ.
9
1.4. Национални политики, приоритети и приложимо законодателство 11
2. Околна среда, дейности и инсталации 13
2.1.Състояние на околната среда - екологични проблеми в района 13
2.2. Контролирани дейности 14
2.3. Контролирани инсталации 16
2.3.1. Въздействие върху околната среда и дейност 17
2.3.2. Съответствие със законодателството 19
2.3.3. Регистър на инсталации и дейности с издадени КР 20
2.3.4. Регистър на СЕВЕЗО обекти 23
2.3.4.1 Списък на групите от СЕВЕЗО обекти, при които е възможен ефектът на доминото съгласно чл. 116 з, ал. 1 от ЗООС 28
2.3.4.2 Списък на СЕВЕЗО обектите, при които определени външни рискове или източници на опасност биха могли да увеличат риска или последствията от голяма авария в тези предприятия/съоръжения
29
3. Изпълнение на плана за преходната година 33
3.1. Цели, които е трябвало да постигнем 33
3.2. Входна, изходна информация и резултати 34
3.3. Оценка 35
4. Планирано изпълнение за годината 37
4.1. Приоритети 37
4.2. Цели 40
4.3. Процедури за планови и извънпланови проверки 42
4.4. Процедури за координиране с други контролни органи 45
4.5. Процедури за преглед/актуализация 47
Приложение: Таблична част
1.    Регистри на обектите за контрол
2.    Планирани обекти за контрол през 2020 г.
3.    Програми за планирани проверки по компоненти и фактори на околната среда
3.1. Въздух
3.2. Води
3.3. Почви
3.4. Управление на отпадъците
3.5. Биологично разнообразие и Национална екологична мрежа (НЕМ)
3.6 ОВОС и ЕО
3.7. Контрол по предотвратяване на промишлено замърсяване
3.8. СЕВЕЗО и химикали
3.9. Ограничаване изменението на климата
3.10. Комплексни проверки
СПИСЪК НА НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
АИС – Автоматична измервателна станция
БДДР – Басейнова дирекция за Дунавски район
БДЗП – българско дружество за защита на птиците;
БДЧР – Басейнова дирекция за Черноморски район
БПК5 – Биологична потребност от кислород за 5 дни
ВЕИ – Ветроенергийни инсталации
ВНОС – Вещества, нарушаващи озоновия слой
ГДОС – Годишен доклад по околна среда
ГПСОВ – Градска пречиствателна станция за отпадъчни води
ДВ – държавен вестник
ЕО – Екологична оценка
ЗБР – Закон за биологичното разнообразие
ЗЗ – Защитена зона от екологична мрежа Натура 2000
ЗЗВВХВС – Закон за защита от вредно въздействие на химичните вещества и смеси
ЗЗТ – Закон за защитените територии
ЗЗШОС – Закон за защита от шум в околна среда
ЗИК – Задължителен инструментален контрол
ЗЛР – Закон за лечебните растения
ЗМ – Защитена местност
ЗОЗЗ – Закон за опазване на земеделските земи
ЗООС – Закон за опазване на околната среда
ЗТ – Защитена територия
ЗУО – Закон за управление на отпадъците
ИАОС – Изпълнителна агенция по околна среда
ИЕО – Индивидуални емисионни ограничения
ИЛБ – Информационни листи за безопасност
ИН – Инвестиционно намерение
ИУЕОО – Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
ИУМПС – Излезли от употреба моторни превозни средства
КР – комплексно разрешително
ЛПСОВ – Локална пречиствателна станция за отпадъчни води
ЛОС – Летливи органични съединения
МБАЛ – Многопрофилна болница за активно лечение
МОСВ – Министерство на околната среда и водите
МПП – Млекопреработвателно предприятие
МРО – Масово разпространени отпадъци
НДЕ – Норми за допустими емисии
НДНТ – Най- добри налични техники
НП – Наказателно постановление
НУБА - Негодни за употреба батерии и акумулатори
ОВОС – Оценка на въздействието върху околната среда
ОС – Оценка за съвместимост
ОХВ – Опасни химични вещества
ПДК – Пределно допустима концентрация
ПЗ – Праг на замърсяване
ПМС- постановление на министерски съвет;
ПРЗ – Препарати за растителна защита
ПСБФВ – Пречиствателна станция за битово-фекални води
ПУДООС – Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
ПХБ – Полихлорирани бифенили
РИОСВ – Регионална инспекция по околна среда и води
РЛ – Регионална лаборатория
РДГ – Регионална дирекция по горите
СДН – Средноденонощна норма
СНИ – Собствени непрекъснати измервания
СПИ - Собствени периодични измервания
ТБО – Твърди битови отпадъци
ТХВ – Токсични химични вещества
ОЧЦМ – отпадъци от черни и цветни метали;
ФПГ – Флуорирани парникови газове
ФПЧ 10 – фини прахови частици 10 микрона
CLP - Регламент (EО) № 1272/2008, относно класифицирането, опаковането и етикетирането на химични вещества и смеси (CLP)
REACH - Регламент 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)
1. Обхват на плана
1.1. Период от време и географска област
Настоящият план обхваща периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. Той се отнася за териториалния обхват на РИОСВ, гр. Шумен - Шуменска област и Търговищка област. Те се характеризират както следва:
област Шуменска област Търговищка област Общо
Територия: 3 379 км² 2 555 км² 5 934 км²
Население: 198 118 бр. ж. 130 683 бр. ж. 328801 бр. ж. Общини: 10 бр. 5 бр. 15 бр.
Населени места: 151 бр. 196 бр. 347 бр.
Към област Шумен се включват следните общини: Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино и Шумен.
Към област Търговище се включват следните общини: Антоново, Омуртаг, Опака, Попово и Търговище.
В териториалния обхват на РИОСВ гр. Шумен са разположени защитени територии от различни категории: Природен парк «Шуменско плато», на чиято територия се намира Резерват «Букака»; Поддържани резервати «Патлейна», «Дервиша» и «Моминград»; Защитени местности «Могилата», «Марашка кория», «Чибуклията», «Дъбовете», «Червен божур», «Челеклията», «Дебелеца», «Мадарски скални венци», «Див рожков», «Конски кестен», «Урумово лале», «Игликина поляна», «Петка балкан», «Божур поляна», «Каньона», «Римският мост», както и две естествени находища на растителен вид „Блатно кокиче” /разположени съответно в землищата на селата Кочово и Осмар, общ. Велики Преслав/. Защитените територии с категория „природна забележителност” са: „Скока”, „Скално образувание Коня”, „Водопадa в м. Боаза”, „Дервенската пещера”, „Гърбава чешма”, „Скално образувание Костадин тепе”.
Защитените зони от екологичната мрежа «Натура 2000», попадащи в обхвата на РИОСВ гр. Шумен, по Директивата за опазване на дивите птици са: «Котленска планина», «Овчарово», «Ломовете» и «Провадийско- Роякско плато», а по Директивата за опазване на природните местообитания и на дивата фауна и флора са: «Каменица», «Хърсовска река», «Провадийско- Роякско плато», «Ришки проход», «Островче», «Котленска планина», «Тича», «Стара река», «Шуменско плато», «Екокоридор Камчия- Емине», «Преславска планина», «Голяма река», «Марина дупка», «Кабиюк», «Ломовете», «Голяма Камчия» и «Твърдишка планина».
Кратка географска характеристика на област Шумен
Шуменският район се намира в централната част на североизточна България и в източната част на Дунавската равнина, като южните части обхващат Предбалкана и достигат до главното Старопланинско било. Релефът е равнинно-платовиден, хълмист и нископланински. Северната част обхваща част от Лудогорското плато, като на юг то преминава в Самуиловските възвишения. В средната част се открояват две карстови плата – Шуменското с надморска височина 502 м и източно от него Провадийското с надморска височина 389 м.
Южно от долината на р. Голяма Камчия се издигат Преславската и Драгоевската планина, разделени от пролома на реката, а на юг преминава билото на източната част на Котленската планина и билото на Върбишката планина.
Речната мрежа в северната третина на Шуменския регион е слабо развита. Тук всички реки, водят началото си от северните склонове на Самуиловските височини. Те губят водите си в безоточни долини в Лудогорското плато. Този район попада в Дунавския водосборен басейн. Средната третина се отводнява към Черноморския басейн чрез Провадийска река и притоците й, най-значителни от които са Крива река и р. Мадарска. Най-добре развита речна мрежа има южната нископланинска част на Шуменския край. Тя се отводнява към Черноморския басейн от р. Голяма Камчия. Южните части на областа се отводняват от водосборите на реките Герила., Елешница и Брестова. В югозападната част на територията е изграден язовир Тича, който е най-значимия питеен водоизточник в региона. В него се вливат реките Тича, Герила и Драгановска. Същият е включен в списъка на значимите язовири в България.
Кратка географска характеристика на област Търговище
Област Търговище се намира в североизточна България, западно от Шуменска област, в източната част на Дунавската равнина. Южната част от територията на областта се простира в обхвата на Предбалкана в близост до северните склонове на Преславската планина. Добре изразени тук са земните форми на долинните разширения на реките Врана и Сива, нископланинските възвишения на Търговищкото поле и Поповските височини. В тази част на има потенциал за развитие на селско стопанство и хранително-вкусова промишленост. Земеделието и животновъдството са определящите типични отрасли.
Територията на община Търговище се характеризира със своето разнообразие и преливане на равнинен, хълмист и ниско-планински релеф, поради което и надморската височина варира от 150 до 690 m. За град Търговище тя е 170 m.
Търговищкото хълмисто поле е най-тясно свързано с икономиката на града. На север граничи с Разградските височини, на изток с Шуменските, на запад с Лилякското плато, а на юг с Преславската планина. В североизточна посока на река Врана, нейната долина се разширява, като се оформят две акумулационни тераси, като върху едната е разположена част от град Търговище. Търговищкото поле е изградено от кредни материали, съставени от варовици и мергели. Отличават се с висока водопропускливост и вертикална цепителност. Районът на Преславската планина се характеризира с липса на плитки подпочвени води.
Общините Търговище, Омуртаг и Антоново се отличават с многото включени водоизточници, разположени на териториите на съответните населени места. Общини Попово и Опака се водоснабдяват от система “Дунав”. От язовир Тича в землището на Преславска община се водоснабдява гр.Търговище с лимит на ползваната вода, съгласно месечните графици за използване на водите, утвърждаван от МОСВ. В североизточната част на община Антоново се намира язовир Ястребино, който е най-големият в Търговищка област и водоснабдява община Антоново и община Омуртаг. Той е включен в списъка на значимите язавири, като се ползва за питейни нужи на гр. Антоново и с предвиждане за гр. Омуртаг.
1.2. Задачи, компетенции и зъдължения на РИОСВ, вкл. организационна структура
Дейността, устройството и функциите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са уредени с Правилник за устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите (Обн. ДВ. бр.49/ 12.06.2018г.)
РИОСВ Шумен осигурява провеждането на държавната политика по опазване на околната среда и водите на регионално равнище. При провеждане на своята дейност РИОСВ има контролни, превантивни, регулиращи, и информационни функции.
Контролните функции на РИОСВ включват осъществяването на превантивен, текущ и последващ контрол, свързан с прилагането на нормативните актове, регламентиращи качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат.
Функциите по превантивен контрол върху компонентите на околната среда и факторите, които им въздействат, се осъществяват съобразно законовите и подзаконовите нормативни актове за предотвратяване от замърсяване или увреждане и възстановяване на околната среда от замърсяване или увреждане. При осъществяване на функциите по текущия и последващ контрол РИОСВ извършва проверки, наблюдения и възлага извършване на измервания от лабораториите към ИАОС в изпълнение на произтичащите от законовите и подзаконовите нормативни актове задачи.
Съгласно информационните си функции, РИОСВ разработва и участва в провеждането на дейности, свързани с предоставяне на информация на обществеността в областта на околната среда; предоставяне на информация на средствата за масово осведомяване в областта на околната среда; повишаване на общественото съзнание и култура в областта на околната среда; поддържане на регистри и бази данни.
Администрацията на РИОСВ е обща и специализирана.
Общата администрация на РИОСВ Шумен е организирана в Дирекция "Административно-финансови и правни дейности". Тя осигурява финансово-технически, правно-административно и информационно дейността на директора, на РИОСВ, както и дейностите по административното обслужване на гражданите и юридическите лица. Създава условия за осъществяваето на дейността на специализираната администрация.
Специализираната администрация на РИОСВ Шумен е организирана в една дирекция с два отдела: „Контрол на околната среда” и " Превантивна дейност". В отдел "КОС" са включени два броя направления - "Управление на отпадъците и опазване на почвите; Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори", и "Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ), екологична отговорност и доброволни ангажименти, опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества". В отдел "ПД" се включват също две направления - „Оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка (ОВОС и ЕО)" и "Биологично разнообразие, защитени територии и зони; Специализирани регистри".
Структурата на РИОСВ Шумен е представена чрез следната органограма:
1.3. Мисия и цели на РИОСВ
Мисията на РИОСВ Шумен е извършване на ефективна и резултатна контролна и превантивна дейност, която да допринесе за подобряване на състоянието на околната среда и опазването й от вредно въздействие и замърсяване на териториално равнище в областите Шумен и Търговище; намаляване на броя на аварийните и инцидентни замърсявания на компоненти на околната среда - атмосферен въздух, води и почви; намаляване броя на сигналите за замърсяване на повърхностни водни обекти от нерегламентирано изпускане на непречистени отпадъчни води и тези за замърсяване на атмосферния въздух от изпускане на неорганизирани емисии.
Общата цел, относно качеството на атмосферния въздух в региона е неговото подобряване, посредством ограничаване на вредното въздействие, в резултат на дейностите, формиращи емисии на вредни вещества в околната среда. В тази връзка, основната цел по отношение на опазване чистотата на атмосферния въздух и през настоящата 2020 г. ще бъде подобряване качеството на атмосферния въздух на територията в обхвата на РИОСВ - Шумен и осъществяване на контрол при изпълнение на мерките заложени в Програмата на община Шумен, с цел намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми за фини прахови частици /ФПЧ10/ в атмосферния въздух.
Ще бъде поставен акцент върху подобряването на ефективността на работа по приети жалби и сигнали, касаещи компонент „Атмосферен въздух“ и фактор „Шум“.
Основната мисия и цели на РИОСВ Шумен по отношение на водите произлизат от политиката на МОСВ и от националното законодателство. Конкретните задачи, които се включват и са водещи при плана за 2020 г. са: осъществяване на заустване на отпадъчни води след ефективно пречистване; извършване на ефективен контрол на качеството на отпадъчните води; прилагане политика на устойчивост за подобряване състоянието на отпадъчните води; интегрирано управление на водите в съчетание с останалите компоненти на околната среда; недопускане на заустване на емитери на отпадъчни води без изградени пречиствателни съоръжения; прилагане системата за контролен и собствен мониторинг; прилагане на ПУРБ 2016-2021 г. и ПУРН 2016-2021 г. на БДЧР Варна и БДДР Плевен, като основен планов документ за интегрирано управление на водите; бърза реакция при решаване на възникнали аварийни ситуации, залпови замърсявания на водните обекти и постъпили сигнали.
Основните цели на контролната дейност, относно опасните химични вещества /ОХВ/ са:
·    да се защити човешкото здраве и околната среда и да предотвратят препятствията пред търговията. Контролират се спазването на правила, които уреждат предлагането на пазара и употребата на определени категории химически продукти, пакет от хармонизирани ограничения относно пускането на пазара и употребата на конкретни опасни вещества и препарати, и правила в случай на големи аварии и внос и износ на опасни вещества.
· да се ограничи и предотврати риска за човека и околната среда от въздействието на всички химични вещества, класифицирани като опасни по смисъла на Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси /ЗЗВВХВС/, които се съхраняват, произвеждат и употребяват в териториалния обхват на РИОСВ Шумен.
Мисията е идентифициране на всички необходими мерки за управление на риска. За постигането на последното, на всяка инсталация с „висок” рисков потенциал ще се извърши през 2020 г. проверка за изпълнение на условията в издадените решения за одобряване на доклади за безопасност.
На 5 инсталации с „нисък“ рисков потенциал ще се извърши проверка на рисковете от голяма авария и предприеманите мерки за предотвратяване, контрол и намаляване на последствията от евентуална авария с цел осигуряване високо ниво на защита на околната среда, за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях.
Екологичният резултат от постигане на целта ще бъде достигане на качеството на околната среда, където степента на предизвиканато в резултат на човешката дейност замърсяване да не оказва съществено влияние и да не представлява риск на здравето на хората.
Мисия и основна цел в работата на експертите в РИОСВ – Шумен, по отношение на управлението на отпадъците и опазване на почвите е да се предотврати, намали или органични вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда. Предотвратяване увреждането на почвата и запазване на почвените й функции.
·         Осъществяване на засилен контрол по отношение на съхранението и третирането на отпадъците: спазването условията в издадените документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците; наличие на необходимите съоръжения за извършване на съответната дейност и поддържането им в изправност; проверки на площадките за съответствието им с нормативната уредба; проследяване на документацията (договори, отчетни книги, идентификационни документи, кантарни бележки, сертификати и декларации за произход по чл. 39, ал.4 от ЗУО);
·         разделно съхранение на отпадъците на площадки отговарящи на изискванията на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци и Наредбите по чл. 13, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за съответните масово разпространени отпадъци;
·         контрол върху общините, относно спазване на изискванията на чл.19 от ЗУО и Наредбите по чл. 13, ал. 1 от ЗУО; Проследяване изготвянето и изпълнението на Програмите за управление на отпадъци по чл. 52 от ЗУО, както и тяхната актуализация при необходимост. Проследяване на изпълнението на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци;
·         Извършване на засилен контрол, основно на автосервизи, шивашки предприятия и магазини за дрехи втора употреба с цел недопуска ненерегламентирано изгаряне на отпадъци. Проверки на общински пътища и населени места относно почистването и недопускането образуване на локални замърсявания.
·         недопускане замърсяването на почвите с препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност, като се извършват проверки на съоръженията за съхранение на негодните за употреба ПРЗ – складове и Б-Б кубове, проверка на осъществения контрол от отговорните лица и адекватните мерки при установени нарушения на целостта на съоръженията.
Целите, поставени по част комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването са: превантивен контрол със становища по компетентност при издаване/актуализация; текущ контрол чрез проверки на място и по документи; последващ контрол на дадените предписания.
Целите, които се поставят по част екологична отговорност през 2020 година са:
Контролиране на операторите във връзка със задълженията им по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети /ЗОПОЕЩ/.
· Осъществяване на контрол относно включените превантивни и оздравителни мерки в изготвените собствени оценки за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети на операторите, извършващи дейности по Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ.
· Контрол относно предоставяне на информация от операторите за вписване в публичния регистър по ЗОПОЕЩ, отговаряща на обхвата и съдържанието, определени с Наредба за публичния регистър на операторите, които извършват дейности по приложение № 1 към чл.3, т.1 от ЗОПОЕЩ.
· Електронно подаване на информация за вписване в публичния регистър по ЗОПОЕЩ чрез внедрената Информационна система за управление и поддръжка на публичен регистър (ИСУППР).
При изпълнение на поставените с превантивната дейност цели за периода на настоящия план се очаква постигане на съответствие с изискванията на екологичното законодателство при съобразяване с европейската практика в областта на опазване на околната среда и устойчиво развитие.Целите, които са поставени в рамките на периода на плана са:
- опазване на околната среда на регионално равнище;
- интегриране на предвижданията при превантивните процедури с предимство на предотвратяване на замърсяването пред последващо отстраняване на вредите причинени от него
Целите, които се поставят в направление Биологично разнообразие, защитени територии и зони, специализирани регистри, допълват целите на превантивната дейност по следния начин:
- опазване и устойчиво ползване на лечебните растения, включително събирането и изкупуването на получаваните от тях билки;
- опазването на типовете природни местообитания и местообитания на застрашени и редки видове в рамките на Национална екологична мрежа за контролираната от РИОСВ гр. Шумен територия, чрез спазване на условията в постановени решения, както и спазване на режимите в защитените територии и зони;
- опазването на вековни и забележителни дървета;
- опазване на застрашени и редки видове извън границите на защитените територии и защитените зони.
1.4 Национални политики, приоритети и приложимо законодателство
Основен приоритет в областта на опазване чистотата на атмосферния въздух е намаляването на емисиите на вредни вещества в него, чрез достигане и поддържане на нормите, съгласно изискванията на действащото законодателство.
През 2019 г. бяха променени, изменени и издадени следните нормативни актове: Закон за чистотата на атмосферния въздух /обн. ДВ. бр. 45/1996 г., изм. и доп. ДВ, бр. 81/2019 г./; Наредба № 12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух /обн. ДВ. бр. 58/2010 г. , изм. и доп. ДВ. бр. 79/2019 г./; Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини /обн., ДВ, бр. 75/1999 г., изм. и доп. ДВ. бр. 57/2019 г./; Закон за защита от шума в околната среда /обн. ДВ. бр. 45/1996 г., изм. и доп. ДВ, бр. 81/2019 г./; Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението /обн. ДВ. бр. 58/2006 г., изм. и доп. ДВ, бр. 26/2019 г./.
Най-важните стратегии и политики по отношение на опазване на водите, с които Планът за 2020 г. на РИОСВ Шумен се съобразява са издадени от правителството и МОСВ политики по опазване на водите и както и мерките, заложени в ПУРБ 2016-2021 г. и ПУРН 2016-2021 г. на БДЧР Варна и БДДР Плевен.
Националните политики в областта на химикалите и приоритетите са пряко свързани с общата европейска политика по оценка, разрешаване, регистрация и ограничаване на химикали особено контрола на всички предприятия с висок и нисък рисков потенциал; попълване на публичния регистър, контрол на задълженията за регистрация по REACH.
През 2019 г. бяха направени промени в ЗООС , изм.и доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019 г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019 г., изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019 г., изм. ДВ. бр.36 от 3 Май 2019 г.,изм. ДВ. бр.79 от 8 октомври 2019 г.
Считано от 28.08.2019 г., съгласно последните изменения и допълнения в Закона за опазване на околната среда, (изм., ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 28.08.2019 г.) и Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (Наредба за СЕВЕЗО), (приета с ПМС № 203 от 15.08.2019 г. и обн. ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г.) настъпиха следните промени: - промяна на компетентния орган от министъра на околната среда и водите на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда за производството по подаване и разглеждане на уведомление за извършена класификация, както и за всяка негова актуализация на предприятие и/или съоръжение с нисък или висок рисков потенциал, включително валидирането на класификацията, в т.ч. и оптимизиране на реда и условията на процедурите, както и дейността и начина на работа на комисиите, които осъществяват контрол чрез съвместни проверки на съоръженията и инсталациите класифицирани с нисък или висок рисков потенциал.
Нормативните документи, касаещи комплексното предотвратяване и контрол на замърсяването са променени - глава 7, раздел II на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни. Във връзка с тяхната актуализация през 2020 г., приоритет през новия отчетен период ще бъде следене за прилагането на новите законови разпоредби от операторите при планиране и извършване на промени в работата на инсталациите, изискващи актуализация на комплексните разрешителни
Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1692 на Комисията от 9 октомври 2019 година за прилагането на някои разпоредби за регистрация и обмен на данни, заложени в Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета, след изтичане на крайния срок за регистрацията на въведени вещества
Регламент (ЕС) 2019/1148 за предлагането на пазара и употребата на прекурсори на взривни вещества, за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 98/2013
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/957 НА КОМИСИЯТА от 11 юни 2019 година за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) No 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-тридекафлуорооктил)силантриол и TDFA
През 2019 г. има промени и в законодателството по химикали. Изменен и допълнен е Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ, бр. 10 от 2000 г.) в сила от 26.02.2019 г., обн. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.
Националната политика по управление на отпадъците се определя в Национален план за управление на отпадъците; Национален стратегически план за управление на отпадъци от строителство и разрушаване на територията на Р. България с период 2011-2020 г.; Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата биоразградими отпадъци, предназначени за депониране; Национална програма за предотвратяването образуването на отпадъци; Национален план за управление на утайките от ПСОВ.
Влизането в сила на чл. 41а от Закона за управление на отпадъците (ДВ. Бр. 81 от 2019 г.), дава възможност за по – стриктен контрол и проследяване в реално време на приеманите на депата и площадките видове и количества отпадъци, както и процесите на третиране и депонирането им.
През 2020 г. ще продължава да се осъществява контрол при одобряване на инвестиционни предложения по реда на глава шеста от ЗООС. След съгласуване на новите общински устройствени планове, РИОСВ следи за съответствие на инвестиционната инициатива с предвижданията на съответните устройствени зони.
Приоритет в превантивната дейност през 2020 г. ще бъде процедирането по екологична оценка на общинските устройствени планове. В Направление ОВОС ще продължи процедирането за инвестиционни предложения за дейности с отпадъци съвместно с експерти от направление управление на отпадъците при спазване на дадените указанията за това.
2. Околна среда, дейности и инсталации
2.1. Състояние на околната среда – екологични проблеми в района
Основният проблем по компонент „Въздух“ е регистрирането на наднормени средноденонощни концентрации по показател ФПЧ10 за град Шумен. Основен фактор за това е употребата на твърди горива за битово отопление и характерните за есенно – зимния период температурни инверсии, създаващи условия за задържане на атмосферните заърсители в приземния слой. Във връзка с това община Шумен е разработила „Програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми за фини прахови частици /ФПЧ10/ в атмосферния въздух на територията на Община Шумен с период 2018 г. – 2022 г.“. РИОСВ – Шумен осъществява контрол на включените в програмата мерки, чиято цел е достигане на установените норми.
Общото състояние на качеството на повърхностните води е запазено. Главният нерешен проблем, през плановия период на 2020 г. по отношение на опазването на водите, ще бъде функционирането на селищни канализационни системи, без изградени ПСОВ за селища с над 2 000 екв. жит. и такива с над 10 000 екв. жит. За територията на РИОСВ Шумен такива са селищните агломерации гр. Каспичан, гр. Смядово, гр. Омуртаг, гр. Опака. ГПСОВ Антоново е изградена, но не е въведена в експлоатация. Заустването на непречистени отпадъчни води причинява частично замърсяване на поречията на р. Камчия, р. Провадийска и р. Янтра. За констатираните нарушения, на „В и К-Шумен“ ООД гр.Шумен и „В и К“ ООД, гр. Търговище, като Оператори на Канализационните мрежи, на основание чл. 48, ал. 4 от Закона за водите, във връзка с чл.38, ал. 3 от Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване, са съставяни АУАН.
През 2019 г. не е установено замърсяване на околната среда от обекти, класифицирани, като предприятия с нисък и висок рисков потенциал.
При извършените проверки на инсталации с издадено комплексно разрешително не се установи замърсяване на околната среда, което да се дължи на липса на прилагане на условия от разрешителните. При установяване на наднормено съдържание на замърсяващи вещества в отпадъчни води и отпадъчни газове, се съставят текущи месечни санкции по чл.69 от ЗООС
Във връзка с изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 1 и 2 от Закона за управление на отпадъците всички населените места от територията на РИОСВ Шумен са включени в организирано сметосъбиране и сметоизвозване към 3 бр. регионални депа за неопасни отпадъци. Събирането и транспортирането на СБО се осъществява от общини или фирми притежаващи документи по чл. 78 от Закона за управление на отпадъците и експлоатиращи съответната специализирана транспортна техника.
На спряното от експлоатация депо в гр. Опака е извършена техническа рекултивация, която е приета с протокол №1 от 25.11.2019 г., към договор 13126/19.11.2019 г. между община Опака и ПУДООС. Към момента община Опака депонира на РД Бяла.
Като проблем на територията на РИОСВ-гр. Шумен се явява спиране на приемане на битовите отпадъци на РД-Търговище поради изчерпване на капацитета на клетка 1, което е взето с Решение №14 на общото събрание на „Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Търговище, считано от 01.08.2018 г. Община Търговище депонира на РД Шумен. Община Попово събира и предава СБО от общината на площадка в гр. Попово в имот с идентификатор 57649.55.146 и 57649.55.139 по плана на гр. Попово, стопанисвана от Еко Инвест Север“ ЕООД има документ за дейност с отпадъци 15-ДО-315-02/18.04.2019 г.
РИОСВ-гр. Шумен е изпратила писмо на 08.08.2018 г. до кмета на община Попово, относно изпълнение на задълженията му по чл. 19, ал. 3, т. 2 от Закона за управление на отпадъците. Издадено е предписание №178 от 28.06.2019 г. на кмета на община Попово, с което го задължава „В срок до 31.08.2019 г. да се сключи договор с инсталации и съоръжения за крайно оползотворяването и/или обезвреждането на смесени битови отпадъци, образувани на територията на община Попово и да започне предаването на СБО и/или предварително третиран битов отпадък на общината. За изпълнението на предписанието да се уведоми писмено РИОСВ- гр. Шумен и да се представи копие на договора.“ Предписанието не е изпълнено, във връзка с което на кмета е съставен АУАН. Подготвена е документацията относно ситуацията с битовите отпадъци на община Попово и е сезирана е Районна прокуратура-Попово за предприемане на действия по компетентност.
По отношение опазване на почвите основен проблем е съхранението на залежали и негодни за употреба ПРЗ в складове и Б-Б кубове на територията на РИОСВ – Шумен. През 2020 са планирани за проверки 23 броя площадки на складове и Б-Б кубове в които се съхраняват негодни за употреба ПРЗ.
2.2. Контролирани дейности
РИОСВ – Шумен осъществява контрол на предприятия - неподвижни източници на емисии, както и на обекти, използващи флуорирани парникови газове /ФПГ/ и летливи органични съединения /ЛОС/. Осъществява се контрол върху промишлените източници, излъчващи шум в околната среда с цел спазване на определените гранични стойности, в съответствие с нормативните изисквания. Контролират се предвидените мерки в общинската програма на гр. Шумен за качеството на атмосферния въздух.
При контролните дейности от РИОСВ Шумен по отношение на водите, в Плана за 2020 г. са включени емитери на отпадъчни води, заустващи във водни обекти, в канализационни мрежи или транспортирани до най-близка ГПСОВ за пречистване. Това са:
- Селищни канализационни мрежи с или без ГПСОВ, заустени във водни обекти. Контролира се качеството на заустените отпадъчни води;
- Заустване на отпадъчни води от производствени предприятия във воден обект с издадено Разрешително за заустване. Основният контрол е качеството на заустените отпадъчни води и състоянието на пречиствателните съоръжения;
- Емитери на отпадъчни води, зауствани след транспортиране до най-близка ГПСОВ, поради липса на канализационна система или воден обект. Контролира се документацията за извършеното транспортиране.
Няма промяна в Категориите дейности от приложение № 4 на ЗООС, които извършват инсталациите с комплексно разрешително на територията на РИОСВ-Шумен.
По отношение на химични вещества и контрол на риска, РИОСВ-Шумен контролира:
- дейностите по производство, внос, износ, пускане на пазара, съхранение и употребата на химични вещества и смеси;
- изпълнението на задълженията на операторите на предприятия и/или съоръжения, попадащи под обхвата на Глава седма, Раздел I на ЗООС.
Направлението извършва превантивен контрол чрез съгласуване на инвестиционни предложения, планове и програми, относно на разполагането на нови предприятия и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, измененията в тях, планирането на нови строежи, включително изграждането на транспортни пътища, жилищни райони, обекти с обществено предназначение в близост до такива предприятия.
Обхватът на контролната дейност през 2020 г. ще бъде по прилагане на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, Регламент 1907/2006 REACH и Регламент/ЕО/№1272/2008 г., ще включва проверки по извършени регистрации, нотификации, правилно съхранение и употреба на химичните вещества, Регламент (ЕС) 2017/852 относно живака. Контролната дейност по Регламент (ЕС) 2019/1021, относно устойчивите органични замърсители на целеви групи – фирми производители на изделия, вносители и потребители надолу по веригата ще се осъществява върху ограниченията/забраните за употреба на следните устойчиви органични замърсители:
·         хексабромоциклододекан (HBCD);
·         хексахлоробутадиен (HCBD);
·         пентахлорофенол, неговите соли и естери (PCPs);
·         полихлорирани нафталени (PCNs);
·         късоверижни хлорирани парафини (SCCPs);
·         декабромодифенил етер (deca-BDE).
·         Дикофол/dicofol/
·         Перфлуороктан сулфонова киселина/PFOS/, нейните соли и перфлуороктан сулфонил флуорид /PFOSF/.
Част „Екологична отговорност“: РИОСВ - Шумен контролира видът на превантивните и оздравителни мерки при непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети, заложени в изготвените собствени оценки на операторите, извършващи дейности по Приложение №1 от ЗОПОЕЩ.
В издадените решения по преценяване на необходимостта от ОВОС и в решенията по ОВОС се поставят условия, мерки и ограничения за предотвратяване, намаляване или прекратяване на значителни въздействия върху околната среда. Изпълнението на условията и мерките, като предмет на контрола по ОВОС се осъществява в етапите на проектиране, строителство, въвеждане в експлоатация и по време на експлоатацията на обектите.
Предвид характера на контролираните обекти и дейности в тях, същите са категоризирани с “нисък риск”, „среден риск“ и „висок риск“ за въздействие върху човешкото здраве и околната среда.
През 2020г. за проверка са включени 53 проверки: по условия и мерки от 34 бр. Решения по преценяване на необходимостта от ОВОС, три от които са постановени от МОСВ, 7 бр. Решения по ОВОС; две проверки по обобщени справки във връзка с издадени становища по ЕО за ОУПО, 9 проверки на доклади при прилагане на ОУПО; една проверка на правното действие на краен акт, издаден по реда на глава шеста от ЗООС.
С цел осигуряване на териториална защита, съхранение, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове, през 2020 година обект на контрол в направление „БРЗТЗСР“ ще бъдат:
- спазване на режимите на обявените защитени зони и условията поставяни в решения по оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони;
- спазване на режимите в защитените територии, определени със ЗЗТ, заповедта за обявяване и с плана за управление;
- дейности на собственици и ползватели в защитените територии и зони;
- дейности на физически и юридически лица, свързани със защитени растителни и животински видове и видове, предмет на регулирано ползване;
- дейности, свързани с лечебните растения;
- дейности свързани с опазването на вековни и забележителни дървета;
Предвид характера на контролираните обекти и дейности в тях, същите са категоризирани със „среден риск“ и “нисък риск“ за въздействие върху човешкото здраве и околната среда.
През 2020 г. в съответствие на изискванията на чл. 72, ал. 2 от ЗУО, ще се извършва минимум веднъж годишно проверка на фирми притежаващи документи по чл. 67 от ЗУО за извършване на дейности по третиране на отпадъци. Ще бъде засилен контрола, по отношение спазване на условията в издадените документи, както и правилното прилагане на технологията на третиране. Ще се обърне внимание на произхода на отпадъците, дали вида и характера на отпадъка, отговаря на придружаващите ги документи. Съответно ще продължи засиления контрол на фирми имащи документи за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, във връзка с проследяване пътя на отпадъка, от неговия причинител до последващото му съоръжение за крайно оползотворяване или обезвреждане. Съхранението на отпадъците в съответствие с изискванията на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци и Наредбите по чл. 13, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за съответните масово разпространени отпадъци.
През годината ще се осъществи засилен контрол на генератори на отработени масла, текстилни отпадъци, излезли от употреба гуми и други с цел проследяване на пътя и количествата на отпадъците и недопускане нерегламентираното изгаряне на отпадъците. Като проверките ще се планират приоритетно за първо и четвърто тримесечие, когато е отоплителния сезон.
Контролирани дейности по отношение на почвите са: екологосъобразното съхранение на залежали пестициди в складове и Б-Б кубове; изпълнението на програмите за мониторинг на почвите на площадките на дружествата, които имат издадено комплексно разрешително; анализ на състоянието на почвите в пунктовете от Националната система за мониторинг; правилното съхранение на залежали пестициди; недопускане на замърсяване и увреждане на почвите от стопанската и промишлена дейност на фирми и частни лица. При осъществяване на контрола, относно опазване на почвите, са предвидени проверки включващи секторите: животновъдство, растениевъдство и промишлени дейности, като потенциални замърсители на почвата.
2.3. Контролирани инсталации
В годишния план за контрол на РИОСВ – Шумен са включени:
- Инсталации с издадени разрешителни за емисии на парникови газове;
- Обекти, експлоатиращи хладилни и климатични инсталации;
- Горивни и технологични инсталации;
- Обекти с източници на шум в околната среда;
- Обекти, включващи дейности с употреба на органични разтворители;
- Съоръжения и инсталации за зареждане, разтоварване и съхранение на бензини.
На територията на региона, контролиран от РИОСВ Шумен, има разположени различни по вид инсталации, с КР попадащи в обхвата на Приложение 4 към чл. 117 на ЗООС. Инсталациите, които са в експлоатация, по видове и численост са:
·  4 бр. инсталации за производство на отливки цветни метали и/или леярни за цветни метали;
·  2 бр. инсталации за повърхностна обработка на металите.
·  2 бр. инсталация за производство на керамични продукти чрез изпичане – тухли;
·  3 бр. инсталации за производство на керамични продукти чрез изпичане – подови плочки и санитарна керамика;
·  3 бр. инсталации за производство на плоско и домакинско стъкло;
·  3 бр. депа за неопасни отпадъци;
·  1 бр. инсталация за временно съхраняване на опасни отпадъци;
·  1 бр. екарисаж – инсталация за обезвреждане или оползотворяване на животински трупове и отпадъци;
·  8 бр. инсталации за интензивно отглеждане на птици;
·  4 бр. инсталации за интензивно отглеждане на свине;
·  1 бр. инсталация за производство на пиво;
Има 3 бр. инсталации с издадено комплексно разрешително, които са с дълготрайна липса на производствена дейност, но няма вземано решение от операторите за прекратяване на комплексното разрешително:
·  1 бр. голяма горивна инсталация (за производство на топлоенергия);
·  1 бр. инсталация за оползотворяване на отпадъци от масла и нефтопродукти;
·  1 бр. кланица за трупно месо;
Към края на отчетния период на 2018 г., общият брой оператори с издадени и влезли в сила към настоящия момент комплексни разрешителни, е 35 бр. за 35 бр. инсталации. Няма издадени нови комплексни разрешителни и прекратяване на съществуващи такива.
В изпълнение на изискванията на Глава седма, Раздел І на ЗООС и Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, на територията на РИОСВ Шумен са класифицирани 9 бр. предприятия с висок и нисък рисков потенциал.
На територията на РИОСВ Шумен има изградени 80 бр. съоръжения и инсталации, касаещи третирането на отпадъци, за дейността на които има издаден разрешителен документ по чл.35 от ЗУО, както следва:
Съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на опасни и производствени отпадъци - 40 бр.;
Съоръжения и инсталации за предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали - 28 бр.;
Съоръженията и инсталациите за разкомплектоване на ИУМПС - 20 бр.;
Съоръженията и инсталациите за разкомплектоване на отпадъци от електрическо и електронно оборудване - 12 бр.;
Съоръжения и инсталации за третиране на строителни отпадъци - 11 бр.;
Съоръженията и инсталациите за сепариране на отпадъци от опаковки - 5 бр.;
Съоръжения за анаеробно и аеробно третиране на биоотпадъци – 3 бр.
Съоръжение за обезвреждане на медицински отпадъци – 2 бр.
2.3.1. Въздействие върху околната среда и дейност
Въздействието върху околната среда от дейността на дружествата на територията контролирана от РИОСВ – Шумен се оценява чрез резултатите от извършените планови и извънпланови проверки. Извършва се изискваният собствен мониторинг на емисиите изпускани в атмосферния въздух и мониторинг на нивата на шум излъчван в околната среда.
Въздействието върху околната среда на обектите, заложени в плана за контрол по опазване на водите зависи от спазване на индивидуалните емисионни ограничения, дадени в Разрешителните за заустване, в Комплексните разрешителни и в Договорите с В и К оператор на канализационните системи на населените места. Основен фактор за недопускане на вредни въздействия върху околната среда от емитери на отпадъчни води е провеждания от РИОСВ Шумен текущ и последващ контрол. Причини за по-малко въздействия върху околната среда от формирани отпадъчни води е изпълнението на условията в издадените разрешителни и извършвания собствен мониторинг.
При извършването на контролната дейност през 2020 г. не следва да се допуска заустване на непречистени отпадъчни води и влошаване на състоянието на водните обекти. Ще бъде завишена контролната дейност на обекти с риск от биологично замърсяване /Канализационни селищни системи без пречиствателни станции / и на високо рискови обекти / Регионалните депа за неопасни отпадъци и формирания от тях инфилтрат/.
Въздействието върху околната среда на обектите, заложени в плана за контрол по опазване на водите зависи от спазване на индивидуалните емисионни ограничения, дадени в Разрешителните за заустване, в Комплексните разрешителни и в Договорите с В и К оператор на канализационните системи на населените места. Основен фактор за недопускане на вредни въздействия върху околната среда от емитери на отпадъчни води е провеждания от РИОСВ Шумен текущ и последващ контрол. Причини за по-малко въздействия върху околната среда от формирани отпадъчни води е изпълнението на условията в издадените разрешителни и извършвания собствен мониторинг.
При извършването на контролната дейност през 2020 г. не следва да се допуска заустване на непречистени отпадъчни води и влошаване на състоянието на водните обекти. Ще бъде завишена контролната дейност на обекти с риск от биологично замърсяване /Канализационни селищни системи без пречиствателни станции / и на високо рискови обекти / Регионалните депа за неопасни отпадъци и формирания от тях инфилтрат/.
В изпълнение на изискванията на Глава седма, Раздел І на ЗООС и Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, на територията на РИОСВ Шумен през 2019 г. са класифицирани 8 бр. предприятия с висок и нисък рисков потенциал. От тях 6 бр. с нисък и 2 бр. с висок рисков потенциал.
През 2020г. ще продължи контролът по изпълнение на условията и мерките в издадени през предишни отчетни периоди актове по ОВОС за инвестиционните предложения за които през изминалата година не е констатирано осъществяване на дейностите.
Намаляването на въздействието вредното въздействие върху околната среда по отношение управлението на отпадъците се изразява в:
-          Недопускане извършване на дейности по третиране на отпадъци на площадки и в инсталации неотговарящи на нормативните изисквания и не притежаващи документи по чл. 35 от ЗУО.
-          Съхранението на отпадъците на площадки неотговарящи на Закона за управление на отпадъците и подзаконовата нормативна уредба.
От дейността на производствените площадки с КР не е установено замърсяване на почвите от извършените анализи на почвите по контролираните показатели, във връзка с изпълнение на Условия 13 от КР.
2.3.2. Съответствие със законодателството
Привеждането на контролираните инсталации в съответствие с екологичното законодателство се осъществява чрез проверки на място, по документи и мониторинг. При извършване на мониторинг на източниците на емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух се следи за спазването на емисионните норми, а по отношение фактор „Шум“ се съблюдават граничните стойности на показателите за шум в околната среда.
Във връзка с проведените през 2019 г. контролни дейности, прилагане на мерки по подобряване работата на пречиствателните съоръжения към източниците на емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух, се установи в по-голяма степен спазване на екологичното законодателство от страна на операторите.
При констатиране на превишение на допустимите норми и ограничения, се прилагат административно наказателни мерки - съставяне на актове за установено административно нарушение, издаване на наказателни постановления и налагане на санкции по реда на чл. 69 от ЗООС.
Обектите за контрол по опазване на водите в Плана за 2020 г., които заустват във водни обекти, са с издадени Разрешителни за заустване или с Комплексно Разрешително.
В Плана за 2020 г. са изключени четири обекта, които са били обект на проверка през 2019 г.: КМ Осмар, КМ Хан Крум и КМ Троица, поради това, че БДЧР гр.Варна отказват продължаване срока на действие на Разрешителните за заустване и на „Тракия Глас България“ АД, при които след актуализация на КР отпада, като наименование – воден обект р. Карамеше и е посочено заустване на охлаждащи и дъждовни води в канализационната мрежа на „Пашабахче България“ ЕАД, гр. Търговище.
В новия план са намалени обектите, заустващи в канализационна система, които са с нисък риск и през предходните години не са установявани нарушения. С намаляването на количеството на контролираните обекти се цели повишаване на ефективноста на контрола и по-голямата възможност за последващ контрол.
При извършените проверки през 2019 г. за спазване условията на комплексно разрешително е установено, че 3 бр. оператори не са спазили някои от условията в изискванията от комплексното разрешително, за което са съставени АУАН.
Във връзка с извършения контрол на 5 предприятия с висок и нисък рисков потенциал през 2019 г., при проверката на едно от тях - „Ново стъкло“ ЕАД, гр.Нови пазар с нисък рисков потенциал е констатирано, че не изпълнява изискванията на ДППГА. РИОСВ състави 1 бр.АУАН. През 2020 г. се планират проверки на два обекта с висок и 5 с нисък рисков потенциал.
От извършената превантивна дейност през 2019г. не са констатирани несъответствия с екологичното законодателство.
Фирмите, извършващи дейности по третиране на отпадъци, притежават разрешения за дейност с отпадъци по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците и регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО. Същите изпълняват условията в издадените им разрешителни и регистрационни документи. Инсталациите се експлоатират съгласно „Методи и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръженията” от разрешителните и регистрационните документи за дейности по третиране на отпадъци. При необходимост издадените документи се изменят и/или допълват със създалите се обстоятелства, съгласно чл. 73 и чл. 79 от ЗУО. При продаване на заявление за дейност с отпадъци се извършват задължително проверки по чл. 70, ал. 2 от ЗУО на площадките, където ще се извършва заявената дейност.
Най – често допусканите нарушения касаещи дейностите с отпадъци, които бяха санкционирани през 2019 г., са за неизпълнение на дадени при проверките предписания.
Генераторите на отпадъците водят отчетност по чл. 44, ал. 1 от ЗУО , съхраняват отпадъците на обособени площадки отговарящи на нормативните изисквания и предават отпадъците си на фирми притежаващи документи по чл. 35 от ЗУО за дейност със съответния код отпадък. Спазвате се сроковете за предварително съхранение на отпадъците, съгласно §1 т. 42 от ДР на ЗУО.
2.3.3. Регистър на инсталации и дейности с издадени КР
№ по ред Наименование на фирмата (ЮЛ, ЕТ) седалище и адрес на управление Наименование на обект, населено място, дейност № на Комплексно разрешително Риск на обекта (висок, среден, нисък) Планирана проверка за 2020 г.
1 2 3 4 5 6
11 „Алкомет” АД , гр. Шумен Инсталация за производство на алуминиеви заготовки - Шумен, Индустриална зона; производство на алуминиев прокат, валцови и пресови изделия от алуминий и алуминиеви сплави № 341 -Н1/2013 Висок Да
12 „Алмед” ООД, гр. Шумен, площадка гр. Нови пазар Инсталация за преработка на отпадъчен алуминий - Нови Пазар, Северна промишлена зона; претопяване на алуминиеви отпадъци в тиглови пещи, Гр. Нови пазар, индустриална зона № 425-А1/2013 Нисък Да
13 .„БМП- Близнаци Метал пластик” ООД, с . Стража Инсталация за производство на необработени метали от отпадъци от метали чрез металургични процеси - с. Стража, общ. Търговище № 426-Н0/2012 Среден Да
14 „Брамас 96” АД, гр. Шумен Инсталация за обезвреждане на животински трупове №231-Н1/2010 Висок Да
гр. Шумен, индустриална зона
15 „Братя Томови” АД, гр. Попово Инсталация за интезивно отглеждане на свине - Попово, Северна Промишлена зона; отглеждане на свине за разплод и месодобив №326 -А1/2010 Висок Да
16 „Бряг-СК” ЕООД, гр. Варна, площадка Търговище Инсталация за интезивно отглеждане на птици - Търговище, кв.Бряг № 411-Н0/2011г. Среден Да
17 „Гужер комерс“ ООД Инсталация за интензивно отглеждане на птици с.Зараево 504-Н0/2014 г. Среден Да
18 „Демирташ“ ООД Инсталация за интензивно отглеждане на птици гр.Опака 527-Н0-И0-А0/2016 г. Нисък Да
29 „Дюра тайлс БГ“ ООД Инсталация за производство на керамични продукти - плочки № 565-Н0/2018 г. Висок Да
210 "Екомакс" ООД, гр. Шумен 410-НО/2011 г. Среден Да
Инсталация за третиране и съхранение на опасни отпадъци
11 „Енерсис” АД, гр. Търговище Инсталация за производство на оловно - кисели акумулатори Търговище КР №121- Н1/2013 Висок Да
212 „Енола фарм“ ООД гр.Търговище Инсталация за интезивно отглеждане на свине – обект село Буйново, общ. Търговище № 503-НО/2014 Висок Да
213 „Ескейп груп” ООД, гр. Търговище Инсталация за интезивно отглеждане на птици с.Подгорица, общ.Търговище № 410-НО/2011 г. Среден Не
214 "ЗГП България" АД, гр. Пловдив - Инсталация за повърхностна обработка на метали гр. Каспичан № 484-НО/2014 г. Среден Не
215 „Камчия” ЕАД, гр. Шумен Инсталация за интезивно отглеждане на птици - землището на с. Панайот Волов и с. Коньовец; угояване на бройлери №263-НО/2008 Среден Да
216 „Карлсберг България” АД, гр. София, Инсталация за производство на пиво - Шумен, ул."Раковски "№115 № 474-Н0/2013 Висок Да
217 „Керамат” АД, гр. Каспичан, цех Каспичан Инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане – тухли, ул."Ал. Стамболийски"№77 № 111-A1/2009 Среден Не
218 „Мар-Крафт” ООД, с. Дриново Инсталация за интезивно отглеждане на птици - с.Дриново, Извънрегулационна № 1 № 303 -НО/2008 Среден Да
119 „Мега груп” АД, гр. Варна Инсталация за атмосферна дестилация на оводнени петролни продукти гр.Смядово №39/2005 Нисък Да
320 „НЕС – Нови Енергийни Системи” АД, гр. Шумен Инсталация за повърхностна обработка на метали гр. Шумен КР №505 – Н0 / 2015 Висок Да
321 „Ново стъкло” АД, гр. Нови пазар Инсталация за производство на домакинско стъкло №176-Н1/2009 Висок Да
д Нови пазар, ул. "Цар Освободител" № 36
322 Община Омуртаг Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Омуртаг, Котел и Върбица №302 -НО/2008 Висок Да
гр. Омуртаг
323 Община Търговище “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Търговище и Попово с. Лиляк №269 -НО/2008 Висок Да
224 Община Шумен Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Шумен, Смядово, Велики Преслав, Хитрино, Каолиново, Каспичан, Венец, Нови пазар, гр. Шумен, кв. "Дивдядово" №349-НО/2008 Висок Да
225 „Пашабахче България“ ЕАД Инсталация за производство на домакинско стъкло и инсталация за производство на водород № 561-Н0/2018 г. Висок Да
226 „Родна индустрия 91” ЕООД, гр. Попово Инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане - Попово, бул."България" №219 №242-НО/2008 Висок Да
227 .„Родопа Шумен 1884” АД, гр. София, площадка гр. Шумен Кланица за трупно месо с капацитет 175 т. трупно месо на ден № 284-НО/2008 Нисък Не
228 ”Рока България” АД, гр. Каспичан Инсталация за производство на керамични продукти чрез изпичане - санитарна керамика, Гр. Каспичан, ул. Мадарски конник № 48 № 455-НО/2013 Висок Да
229 СД „Квинс Арго и Сие”, с. Презвитер Козма Инсталация за интезивно отглеждане на птици - с. Презвитер Козма, общ. Омуртаг № 433-Н0/2012 Среден Да
230 „Топлофикация Шумен” ЕАД, гр. Шумен Горивна инсталация за топлинна енергия №32/2005 Нисък Не
гр. Шумен, индустриална зона
331 „Тетрахиб” ЕАД, с. Никола Козлево Инсталация за интезивно отглеждане на свине за угояване - с. Никола Козлево; угояване на прасета от 30 кг. живо тегло №351–И1 / 2013 Висок Да
332 .„Тракия Глас България” ЕАД, гр. Търговище Инсталация за производство на плоско стъкло и водород №3-H2/2013 Висок Да
гр. Търговище, кв. "Въбел"
333 „Хан Омуртаг” АД, гр. София Инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане - Шумен, Варненско шосе; производство на облицовъчни подови и стенни керамични плочки №200-Н1/2012 Висок Да
гр. Шумен, Варненско шосе
334 „ХЦС” АД, гр. Шумен Инсталация за интензивно отглеждане на свине №333-А1/2012 Висок Да
град Шумен, ул. "Пети километър
335 „Яйца и птици Ломци“ ООД Инсталация за кокошки-носачки № 539/2016 г. Среден не
2.3.4. Регистър на СЕВЕЗО обекти
№ по ред Наименование на обекта Изх. № нa писмото за потвърждаване на ДППГА (за ПНРП)/ № на решението за одобряване на доклада за безопасност (за ПВРП) Класификация на обекта
Висок рисков потенциал нисък рисков потенциал
1 2 3 4 5
11 Тракия глас България"ЕАД, гр.Търговище Решение № 01-А5/ 2019 г. На 28 Октомври 2019г. е подаден в ИАОС гр.София актуализиран доклад за безопасност, Изх. № 146 ДС от 25.10.2019г., Вх.№ПГА - 6613 от 28.10.2019г. В момента на изготвяне на плана се провежда процедура по издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл.116 ж, ал.4 от Закона за опазване на околната среда на предприятието. висок рисков потенциал
22 “Караш инвест“ ООД гр.Габрово,5300, ул.“Съзаклятие“№10 Решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл.116, ал.1, т.1 от ЗООС-№58-А5/2018г. висок рисков потенциал
с обособена част от Химически завод "Смядово", гр.Смядово/,20.51 Производство на експлозиви
33 „Пашебахче България“ЕАД, гр.Търговище, кв. ”Въбел”, община, Търговище, област.Търговище потвърждение пълнотата и съответствието на доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии с изискванията на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях , чл.103, ал.9 във връзка с изискването на чл.106, ал.2 от ЗООС, Писмо Изх.№ОА-1704 от 19.09.2018г. нисък рисков потенциал
44 «ЕР ЛИКИД България» ЕОООД, гр.Търговище потвърждение пълнотата и съответствието на доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии с изискванията на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях , чл.103, ал.9 във връзка с изискването на чл.106, ал.2 от ЗООС, Писмо Изх.№2147 от 27.04.2016г. нисък рисков потенциал
65 "Мега груп"АД,гр.Варна, Площадка гр.Смядово потвърждение пълнотата и съответствието на доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии с изискванията на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях , чл.103, ал.9 във връзка с изискването на чл.106, ал.2 от ЗООС, Писмо Изх.№1228 от 26.5.2016г. нисък рискв потенциал
76 „КРИС ОЙЛ 97” ЕООД, гр.Каспичан, ул.“Никола Вапцаров“№27 потвърждение пълнотата и съответствието на доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии с изискванията на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях , чл.103, ал.9 във връзка с изискването на чл.106, ал.2 от ЗООС, Писмо Изх.№3535 от 5.8.2016г. нисък рисков потенциал
87 „Фикосота“ООД, гр.Шумен, бул.“Мадара“№48, производство на миещи и перилни препарати потвърждение по чл.103, ал.6 от ЗООС на извършена класификация на предприятието, Писмо на МОСВ Изх.№УК-30 от 27.09.2018г., нисък рисков потенциал
потвърждение пълнотата и съответствието на доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии с изискванията на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях , чл.103, ал.9 във връзка с изискването на чл.106, ал.2 от ЗООС, Писмо Изх.№ОА—2282/10/ от 1.02.2019г.
88 „Ново стъкло“ЕАД, гр.Нови пазар УЛ.„ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” № 36 потвърждение пълнотата и съответствието на доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии с изискванията на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях , чл.103, ал.9 във връзка с изискването на чл.106, ал.2 от ЗООС, Писмо Изх.№ 114 от 30.03.2018г. нисък рисков потенциал
Списък на обектите, попадащи в обхвата на глава седма, раздел първи от ЗООС, съответстващите им рискове и определената честота на проверки за 2020 г.
Програма за планови проверки
за контролната дейност по чл. 157а, ал. 8 от ЗООС –
РИОСВ Шумен - област Шумен – 2020 г.
Наименование на оператора (ЮЛ, ЕТ) седалище и адрес на управление Наименование на обекта, населено място Изх. № писмото за потвърждаване на ДППГА (за ПНРП)/Номер на решението за одобряване на доклада за безопасност (за ПВРП) Класификация на предприятието/съоръжението Период на планирана проверка Степен на опасност
Висок рисков потенциал Нисък рисков потенциал (Н/С/В)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
“Караш инвест“ ООД гр. Габрово, 5300, ул. “Съзаклятие“ №10 “Караш инвест“ ООД гр. Габрово с обособена част от Химически завод "Смядово", гр. Смядово Решение за одсобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл.116, ал.1, т.1 от ЗООС-№58-А5/2018г. ×  май  В 
с обособена част от Химически завод "Смядово", гр.Смядово/,20.51 Производство на експлозиви
2 „Ново стъкло“ЕАД, гр.Нови пазар „Ново стъкло“ЕАД, гр.Нови пазар становище за потвърждаване на ДППГА по чл. 106, ал. 2 от ЗООС- Изх.№ 114 от 30.03.2018г. - х октомври С
УЛ.„ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” № 36 УЛ.„ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” № 36
3 „Мега груп“ЕАД, гр.Варна, ул.Петко Каравелов“№2 „Мега груп“ ЕАД, гр. Варна, ул. Петко Каравелов“№2, Производство гр.Смядово Потвърждение пълнотата и съответствието на доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии/ ДППГА/ с изискванията на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях , чл.103, ал.9 във връзка с изискването на чл.106, ал.2 от ЗООС, Писмо Изх.№1228 от 26.5.2016г. - х септември С
4 „КРИС ОЙЛ 97” ЕООД, гр.Каспичан, ул.“Никола Вапцаров“№27 „КРИС ОЙЛ 97” ЕООД, гр.Каспичан, ул. “Никола Вапцаров“№27 Потвърждение пълнотата и съответствието на доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии/ ДППГА/ с изискванията на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях , чл.103, ал.9 във връзка с изискването на чл.106, ал.2 от ЗООС, Писмо Изх.№3535 от 5.8.2016 г. - х април С
Програма за планови проверки
за контролната дейност по чл. 157а, ал. 8 от ЗООС –
РИОСВ Шумен - област Търговище – 2020 г.
Наименование на оператора (ЮЛ, ЕТ) седалище и адрес на управление Наименование на обекта, населено място Изх. № писмото за потвърждаване на ДППГА (за ПНРП)/Номер на решението за одобряване на доклада за безопасност (за ПВРП) Класификация на предприятието/съоръжението Период на планирана проверка Степен на опасност
Висок рисков потенциал Нисък рисков потенциал (Н/С/В)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
«Тракия глас България"ЕАД, гр.Търговище "Тракия глас България"ЕАД, гр.Търговище  Решение №01-А5/ 2019г. На 28 Октомври 2019г. е подаден в ИАОС гр.София актуализиран доклад за безопасност , Изх.№146 ДС от 25.10.2019г.,Вх.№ПГА -6613 от 28.10.2019г. В момента на изготвяне на плана се провежда процедура по издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл.116 ж, ал.4 от Закона за опазване на околната среда на предприятието. ×  април В
кв. ”Въбел”, община, Търговище, област Търговище
2 «Пашабахче България» ЕАД кв. ”Въбел”, гр. Търговище потвърждение пълнотата и съответствието на доклада с изискванията на Наредбата, чл.103, ал.9 във връзка с изискването на чл.106, ал.2 от ЗООС, Писмо Изх.№ОА-1704 от 19.09.2018г. - х май В
«Пашабахче България» ЕАД кв. ”Въбел”, гр.Търговище
община, Търговище, област Търговище
3 «ЕР Ликид България» ЕООД гр.Търговище кв. ”Въбел”, община, Търговище, област Търговище «ЕР Ликид България»ЕООД гр.Търговище, кв. ”Въбел”, община, Търговище, област Търговище Потвърждение пълнотата и съответствието на доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии/ ДППГА/ с изискванията на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях , чл.103, ал.9 във връзка с изискването на чл.106, ал.2 от ЗООС, Писмо Изх.№2147 от 27.04.2016г. - х септември С
2.3.4.1 Списък на групите от СЕВЕЗО обекти, при които е възможен ефектът на доминото съгласно чл. 116 з, ал. 1 от ЗООС
В резултат от извършеното на 30.12.2015г., преобразуване чрез отделяне с учредяване по смисъла на чл. 262в от Търговския закон, от „Тракия Глас България“ ЕАД се отделиха новоучредените дружества „Пашабахче България“ ЕАД и „Шишеджам Аутомотив България“ ЕАД, които се явяват правоприемници на обособени дейност, а именно:
„Тракия Глас България“ЕАД осъществява дейност по производство на плоско стъкло, огледала, ламинирано стъкло, устойчиво стъкло и производство на електроенергия от топлината на отпадъчните газове обособени в Завод за производство на Плоско стъкло.
„Пашабахче България“ ЕАД, поема дейностите по производство на домакинско стъкло, обособени в Завод за домакинско стъкло;
„Шишеджам Аутомотив България“ ЕАД, приема дейностите по производство на автомобилно и обработено стъкло, обособени съответно в Завод за автомобилно и обработено стъкло.
Във връзка с подадено в РИОСВ Шумен актуализирано уведомление за класификация по чл.103, ал.5 от ЗООС за предприятието за инвестиционно предложение (ИП): „Монтиране на нова машина в производството на темперирано автомобилно стъкло за полагане на хидрофобно покритие върху стъклата и използване на нови видове химични вещества и смеси в производствения процес", и изпращане на коригираното уведомление за класификация в РИОСВ Шумен ,беше препратено по служебен път до МОСВ гр.София.
-В РИОСВ Шумен е получено Писмо на МОСВ Изх.№УК-18 от 22.04.2019г., Вх.№ОА-803/22.04.2019г., съгласно което:
-при извършената проверка за нисък и висок рисков потенциал чрез прилагане на правилото за сумиране, полученият коефициент е по-малък от 1, поради което предприятието не се класифицира, като предприятие с нисък или висок рисков потенциал.
С оглед на гореизложеното предприятието е заличено от датата данни е-SPRIS и публичен регистър по чл.11, ал.1, т.6 от ЗООС на предприятията с висок и нисък рисков потенциал.
Гореизложеното не отменя задълженията на предприятието, произтичащи от действащото законодателство в областта на опазване на околната среда, като следва да имате предвид, че в случай, че настъпи промяна в класификацията на предприятието /съоръжението, съгласно чл.103, ал.5 от , дружеството има задължение да подаде до ИАОС актуализирано уведомление на извършената класификация.
Инсталацията на „Ер Ликид България“ ЕООД - Инсталация за разделяне на въздух – SIGMA 110,е разположена в площадката на „Тракия Глас България“ ЕАД, поради което при евентуална голяма авария в предприятието е възможно да възникне ефект на доминото.
„ Мега Груп” ЕАД – Варна
След закриване производството на динамит от 08.11.2012год. вече не съществува вероятност от възникване на „ Ефект на доминото” при производството на нафто-силитрено промишлено взривно вещество „Анфовекс“и преработката на вторичен тротил – топене и люспиране на производствената площадка на „Караш инвест“ООД, приемник на „Максам СЕ България“ ЕАД, гр.Смядово и разположеният на повече от 1000 метра съседен обект на „ Мега Груп” ЕАД – Варна. Няма вероятност възникнала авария в складовата база да засегне съседния обект „ Мега Груп” АД – Варна,тъй като разстоянието е повече от 4500метра.
2.3.4.2 Списък на СЕВЕЗО обектите, при които определени външни рискове или източници на опасност биха могли да увеличат риска или последствията от голяма авария в тези предприятия/съоръжения
1.«Тракия Глас България» ЕАД гр.Търговище
Най – вероятните сценарии за възникване на големи аварии, по смисъла на § 1, т. 54 от ДР на ЗООС и рисковите точки при определяне на бала (включително ефекта на доминото) са показани в Таблица № 1 «Сценарии за големи аварии, последствия и рискови точки» в Доклада за безопасност на „Тракия Глас България” ЕАД гр.Търговище. Мерките за предотвратяване на евентуални големи аварии са посочени в Таблица 2 в Доклада за безопасност на „Тракия Глас България” ЕАД гр.Търговище. В предприятието се прилага Система за управление на политиката за предотвратяване на големи аварии (MAPP).
2.„Пашабахче България“ ЕАД
Възможните природни бедствия за района на „Пашабахче България“ ЕАД са:
- Земетресения;
- Наводнения – при проливни дъждове или обилно снеготопене;
- Бедствия от обилни снеговалежи, снежни виелици, заледяване и обледеняване;
- Радиоактивно замърсяване;
- Биологично замърсяване.
За прощадката на „Пашабахче България“ ЕАД практически се изключва възможност за катастрофални наводнения, причинени от аварийно източване на водоеми в района. Съседни предприятия и съоръжения, които са потенциален източник или е възможно да увеличат риска от голяма авария и да предизвикат ефекта на доминото са : „Ер Ликид“ и „Тракия Глас България“ ЕАД.
3.«Караш инвест»ООД, гр.Габрово приемник на “Максам СЕ България” ЕАД – Производство Смядово
Възможни поражения при евентуално възникване на авария се явяват: срутване на част от сградите, възникване на пожари в пожароопасните места и горския фонд, възможност от взрив, обгазяване или задимяване в атмосферата и околната среда.
Пожари
Като стихийно бедствие пожарите са много разпространени и при възникването им съществува опасност в складовата база, така също и на производствената площадка. Възникване на пожар е възможно при аварии в технологичното оборудване, в електрическите уреди, при непозволено ползване на нагревателни уреди или открит огън. Пожар може да възникне в резултат на мълния при нарушена мълниезащита, от искри при ремонтни и заваръчни дейности. Пожар може да възникне и от отвън - от територията на граничещите с обекта фирми „Булмат“ ЕООД (изпаднало в несъстоятелност и в момента собственост на банка) и „Мега Груп“ АД ,ако евентуален пожар при тях не бъде овладян и потушен.
Земетресения
На територията на Обособено производство Смядово земетресение до 4 степен не би предизвикало значителни материални щети или усложняване на работната обстановка, тъй като почти всички сгради са едноетажни, монолитни и с олекотена покривна конструкция. Земетресение с по-висока степен от 4 би предизвикало смущение в електрозахранването и поражения в главна понизителна подстанция /ГПП/, съответно и в технологичните комуникаци.
Наводнения
В близост до обект Смядово се намира микроязовир „Качица”, но той е разположен на по - ниска кота от обекта и няма опасност да бъде залят обекта при преливане на язовира или скъсване на язовирната стена. Потенциална опасност от наводнение има при Фирма „Мега Груп“ и за населението на гр.Смядово. Къщите и дворовете разположени около поречието на река „Смядовска“ , моста в центъра на Смядово и „Елмазов мост “ ще бъдат заляти.
В предвид тази възможност от наводнения са взети и вземат мерки за подържане на язовирната стена в изправност.
Радиоактивно замърсяване би могло да се получи :
- аварийна ситуация в АЕЦ “Козлудуй”, съпроводено с безконтролно изпускане в околната среда на газообразни радиоактивни вещества.
-трансгранични радиоактивни замърсявания.
- при авария на автомобил превозващ радиоактивни материали.
Терористичен акт
Съществува реална опасност, произтичаща от характера на основната дейност на площадката производство на промишлени взривни вещества и съхранение на боеприпаси /от заплаха от бомбен или друг терористичен акт.
При производството на „АНФО-К“ вероятността да се получи голяма авария е нищожна. Но въпреки това има вероятност да се получи авария - пожар или взрив, следствие на човешка грешка или злонамерени действия. При топенето и люспирането на вторичен тротил вероятността да се получи голяма авария е малка. Но въпреки това има вероятност да се получи авария - пожар или взрив вследствие на човешка грешка или злонамерени действия. Няма опасност от обгазяване на населението на гр.Смядово и работещите на площадката на химическите заводи. При гасене на пожара или при измиване, голяма част от водите ще попаднат в ХЗ канализацията, не е изключено една част от водите да попаднат и в почвата и да увеличат съдържанието й на нитрати. Складовете за съхранение на взривни вещества и боеприпаси се намират в т.н. “седма зона“, отстояща на 3 км от производствената площадка. Те са изградени съобразно нормативните изисквания в областта на аварийната и противопожарна безопасност. Всички съоръжения за съхранение, разполагат с земнонасипни обваловки, които да насочат ударната вълна при евентален взрив в безопасна посока. Снабдени са с паспорти, схеми за разположение, съответни инструкции за съхранение на ВВ и начин на работа с тях. Складовете са обезпечени с известителна сигнализация СОТ, видеонаблюдение и запис.
4.«Ер ликид България» ЕООД, гр.Търговище
Сградата попада в зоната на поразяващата концентрация на промишлени отровни вещества от транспортни обекти - главен път на 1200 метра, ЖП линия на 800 м, съоръжения на „Тракия Глас България” ЕАД гр.Търговище – 50 метра. На територията на «Ер ликид България» ЕООД и «Тракия глас България» ЕАД се съхраняват, преработват и произвеждат химични вещества от различен клас на опасност – пожаро-, взриво- и газоопасни, вещества с корозионно и токсично действие. При възникване на аварийна ситуация е възможно създаване на усложнена обстановка, в резултат на изпускане на химични вещества, пожар или експлозия. Причините за възникване на аварийна ситуация могат да бъдат както природни бедствия, така и от човешка грешка или техногенно естество: корозия, умора на материалите, повреждане на спирателна, контролноизмервателна или предпазна арматура и др.
5. „КРИС ОЙЛ 97” ЕООД, гр.Каспичан
Поради характера на производството в цех "Екстракция" е възможно да настъпят аварии, които са свързани с най-много разрушения и човешки жертви.
Това произтича от факта, че за обезмасляването на слънчогледовия експелер като обезмаслител се използва лек бензин / хексан /.
Независимо от превантивните мерки, при грубо нарушаване на технологичния режим, при неправилна експлоатация, течове от помпите, силни земетресения, пожари и други причини е възможна производствена авария, в резултат на която изтича голямо количество хексан течен или във вид на пари, които при подходящи климатични условия могат да поразят съседните производствени обекти..
6. „Ново стъкло“ ЕАД, гр.Нови пазар
Външни причини:
Саботаж/терористичен акт
Пътно-транспортно произшествие - подходът към предприятието е по отклонение от първокласния път София – Варна.
Техногенни фактори – авария в съседно предприятие, автомобилна или ж.п. катастрофа в или извън територията на предприятието, но в опасна близост до него.
Естествени причини:
- при земетресение - в сеизмично отношение дружеството попада в Добруджанския сеизмичен район – Шуменска зона с интензивност по МШК - VIII степен и магнитут по Рихтер 4,5 ÷ 5,5
- в резултат на мълния при нарушена мълниезащита – причина за този вид авария е неспазване на технологичната дисциплина при монтирането на технологичното оборудване или при нередовно извършване на профилактика на заземяването на обектите на територията на предприятието. Тази причина би могла да доведе до директно попадане на мълния върху техническото оборудване и предизвикване на пожар и/или взрив на територията на предприятието.
Операторът „Ново стъкло“ ЕАД е предприел мерки, които гарантират едновременно спазване на изискванията за съхранение на опасни вещества и смеси и намаляване на риска от възникване на големи аварии.
Средствата за осигуряването на мероприятията по предотвратяването на големи аварии и ограничаване на последствията от тях се осигуряват от оператора, а когато те са специални или не достигат за обекта поради конкретната критична обстановка – от „Пожарна безопасност и защита на населението” или други специализирани служби.
Структурите и организацията на предприятието за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда са подробно описани във Вътрешния авариен план на „Ново стъкло“ ЕАД.
7. »Фикосота»ООД, гр.Шумен
Организацията и управлението на защитните, спасителните и аварийни мероприятия при силни земетресения, бедствия, пожари и производствени аварии се осъществява от Щаба за координиране на СНАВР във фирмата.
На територията на фирмата могат да възникнат следните бедствия и аварии:
ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ:
На територията на фирмата земетресение до четвърта степен би предизвикало значителни материални щети и усложняване на работната обстановка, тъй като почти всички сгради са едноетажни и монолитни с малки изключения. При земетресение с по-висока степен ще се създаде сложна /непредсказуема/ обстановка свързана с разрушение на сгради, смущения и прекъсване на електрозахранването, водоснабдяването и другите технологични комуникации от инфраструктурата на фирмата.Възможно е възникването на пожари, промишлени аварии свързани с отделяне на отровни и други опасни газове.
НАВОДНЕНИЯ:
Наводнение могат за настъпят и при земетресения в резултат на нарушаване цялостта на големи водопроводи преминаващи през територията на фирмата.
В близост до фирмата няма язовири, големи реки и водоеми които да причинят наводнения при настъпване на аварии /скъсване на язовирни стени, преливане и др./
ПОЖАРИ
В зависимост от големината на пожара е възможно да бъдат опожарени сгради, машини и съоражения, суровини и материали намиращи се в горящите помещения и сгради.
Има риск пожара да предизвика взрив при наличие в огнището на пожара на газопреносни съоражения или съдове под налягане.
РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ:
Радиоактивно замърсяване може да се получи при:
-аварийна ситуация в АЕЦ „Козлодуй”, съпроводено с безконтролно изпускане в околната среда на газообразни радиоактивни вещества;
-трансгранични радиоактивни замърсявания;
-при авария на транспортно средство превозващо радиоактивни материали.
Това налага своевременно провеждане на комплекс от защитни мероприятия.
Дружеството е предвидило :най-малко веднъж годишно организиране на практическо проиграване на Плана за действие при пожари и ликвидиране на аварии, Плановете за евакуация . Със заповеди на Производствените мениджъри работниците са инструктирани, относно подготовката на личния състав за пожарна и аварийна безопасност.
8.«Мега груп» АД гр. Варна, Производство гр.Смядово, гр. Варна, ул. (бул.) ул. ”Петко Каравелов” №2, община Варна, област Варна, нисък риск, класифицирано е, като предприятие с нисък рисков потенциал.
Инсталация за „Обезводняване на оводнени петролни продукти” и Инсталация за „Атмосферна дестилация на обезводнени петролни продукти и производство на разтворители, промишлен газьол и котелно гориво е разположена на територията на бивши ХЗ“Смядово“гр.Смядово.
До момента на проверката не е приключило реализирането на проекта на „Инсталация за обезводняване на оводнени петролни продукти и производство на разтворители, промишлен газьол и котелно гориво /Атмосфера дестилация/”, гр.Смядово.
Фирмата има разработен План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи в обект „Инсталация за обезводняване на оводнени петролни продукти и производство на разтворители, промишлен газьол и котелно гориво (Атмосферна дестилация)” гр. Смядово изготвен през 2007 г. и съгласуван от Кмета на Община Смядово. Аварийният план не е разработен в съответствие с оценката на риск, поради това, че обектът е в етап строителство.
3. Изпълнение на плана за предходната година
3.1. Цели, които е трябвало да постигнем
Основната цел през 2019 г., както и в предходни години бе подобряване качеството на атмосферния въздух на територията в обхвата на РИОСВ – Шумен. В резултат на осъществения контрол по изпълнение на заложените мерки в плана за действие към „Програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми за фини прахови частици /ФПЧ10/ в атмосферния въздух на територията на Община Шумен с период 2018 г. – 2022 г.“, от АИС – Шумен отчитаме значително намаление на регистрираните превишения на средноденонощната норма по показател ФПЧ10.
По показател шум излъчван в околната среда, измерените стойности в контролираните обекти през 2019 г. не надвишават граничните стойности, съгласно Наредба № 6 от 26 юни 2006 г.
По отношение опазване на водите са изпълнени целите, заложени в плана за 2019 г. Няма установени зауствания на отпадъчни води без изградени пречиствателни съоръжения.
Всички планирани за 2019 г. обекти на комплексни и съвместни проверки с участие на направление „Опазване на водите“ са изпълнени на 100%.
Планираният контролен мониторинг за 2019 г. е изпълнен 100%, като степента на замърсяване на отпадъчните води на контролираните емитери е намалена. Няма установени нарушения при спазване на условията в Разрешителните за заустване, с изключение на превишаване на индивидулните емисионни ограничения, при които са съставяни санкции по чл. 69 от ЗООС.
Постъпилите сигнали за аварийни и залпови изтичания и замърсявания са решени и отстранени. За констатираните замърсявания са налагани санкции и съставени АУАН.
По отношение на опасни химични вещества, са изпълнени целите и приоритетите, поставени в плана за контролната дейност за 2019 г. пред направление «КПКЗ и контрол на опасни химични вещества и управление на риска». Занижен е общият брой констатирани несъответствия и дадени предписания, в сравнение с предишния отчетен период, поради по-добра информираност и повишена отговорност на операторите относно задълженията им.
Целите за изпълнение през 2019 г. по отношение на комплексни разрешителни са изпълнени. Извършени са 23 бр. планови проверки на място и по документи на обекти с КР, по всички компоненти и фактори на околната среда, които са указани в разрешителното.
Целите относно част екологична отговорност, касаещи плана за 2019 год. са изпълнени. Извършени са 18 броя планови проверки по спазване задълженията на операторите, извършващи дейности по Приложение № 1 на ЗОПОЕЩ.
Изпълнени са целите и приоритетите, поставени в плана за контролната дейност за 2019 г. чрез проведените процедурите по глава шеста от ЗООС, съвместно с процедурите по ОС. За изтеклата година в «Превантивна дейност» се процедираха Общински устройствени планове, един от които е съгласуван със становище по ЕО през 2019г, за другите предстои финализиране през новия планов период и издаване на становища по ЕО/ОС за тях.
През 2019г. са извършени всички планови проверки, включени в плана за контролна дейност на РИОСВ - Шумен за Направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони, специализирани регистри“, налице е 100%-во изпълнение на плана за 2019 година.
Заложените през предходната година цели касаещи управлението на отпадъците и опазването на почвите са постигнати, чрез извършване на проверки на всички планирани обекти, както и своевременно проследяване на дадените предписания.
Постигната е целта за намаляване на образуваните нерегламентирани замърсявания на терени в областите Шумен и Търговище, което е в резултат засиления контрол организиране на системи за събиране на отделни потоци отпадъци (основно строителни отпадъци) от населението в съответната община.
Във връзка с опазването и устойчивото ползване на почвите, заложените планови проверки през 2019 г. са изпълнени. През годината са почистени 4 броя складове за съхранение на негодни за употреба ПРЗ. Отговорните лица на складове и „Б-Б“ кубове, осъществяват периодичен контрол за състоянието им и своевременно отстраняват констатирани течове, което е установено и от контролната дейност на РИОСВ. Не е установено замърсяване на почви на територията контролирана от РИОСВ – Шумен. Операторите с издадени комплексни разрешителни извършват периодичен мониторинг по „почви“, съобразно условията в КР. Няма установени превишения на контролираните показатели над ПДК по Наредба №3 от 01.08.2008 г.
3.2. Входна, изходна информация и резултати
През 2019 г. по отношение направление чистота на атмосферния въздух е извършен планов инструментален контрол - проби емисии на 10 обекта от утвърдения график за ЗИК. Във връзка с прилагане на Наредба № 1 от 27 юни 2005 г. са извършени проверки на 18 обекта без проби емисии.
По прилагане на нормативните изисквания, касаещи ФПГ са извършени планови проверки на 14 обекта с инсталации, работещи с хладилни агенти. Извършена е проверка на 28 обекта, извършващи дейности с ЛОС (17 обекта с инсталации за съхранение на бензини във връзка с прилагане на Наредба № 16 и 11 обекта, извършващи дейности с бои и лакове и дейности в обхвата на Наредба № 7). Във връзка с издадени РЕПГ е извършена проверка на 8 обекта.
През 2019 г. са извършени планови проверки на 10 обекта за определяне показателите на шум излъчван в околната среда във връзка с прилагане на Закона за защита от шум в околната среда.
В резултат на информацията, получена от извършените контролни проверки и осъществения контролен мониторинг на отпадъчните води през 2019 г., е съставен плана за контролна дейност на РИОСВ – Шумен за 2020 г. Определен е индивидуалния риск за всеки обект.
С приоритет са включени обекти с установени превишения на индивидуалните емисионни ограничения и проверки с установен риск от постъпили сигнали през 2019 г. за нарушение на екологичното законодателство по водите и останалите компоненти. Текущият контрол на операторите на опасни химични вещества (ОХВ) се състои в проверка на условията за съхранение и особено за съвместимост на всички позиции химикали, съгласно препоръките на производителя в информационните листи за безопасност, на основание чл. 26 от ЗЗВВХВС. През 2019 г. бяха извършени проверки за спазване изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, Регламент (EO) 1907/2006 (REACH), Регламент/ЕО/№1272/2008 г., Регламент /ЕО/ 757/2010 за изменение на Регламент /ЕО/ 850/2004, Регламент /ЕО/648/2004, относно детергентите. Бяха извършени 86 планови проверки, участие в 34 комплексни проверки. Извършени са 9 извънредни проверки. Експерти от направлението участваха в проверки на 23 обекта с КР. Извършени са 5 проверки по СЕВЕЗО.
„Екологична отговорност“
През предходната година са извършени 18 броя планови проверки на място по спазване задълженията на операторите, извършващи дейности по Приложение №1 от ЗОПОЕЩ.
През 2019 година РИОСВ-Шумен е предоставила информация до МОСВ за поддържане на публичния регистър, съгласно Указанията относно предоставяне на информация за вписване в публичния регистър и във връзка с чл.7, ал.1 от Наредбата за публичния регистър на операторите, които извършват дейности по приложение №1 към чл.3, т.1 от ЗОПОЕЩ. С изградената и внедрена Информационната система за управление и поддръжка на публичния регистър (ИСУППР) по ЗОПОЕЩ информацията е подадена електронно през портала за електронни административни услуги на МОСВ за 53 бр. издадени документи от РИОСВ-Шумен по реда на ЗУО на оператори, които извършват дейности по Приложение №1 от ЗОПОЕЩ.
През 2019г. във връзка с изготвяне на Общински устройствени планове по реда на ЗУТ, бяха проведени консултации по чл.20, ал.3 от Наредбата за ЕО по представените екологични части на плановете на общините, една от започналите през 2018 г. процедури е финализирана с издаване на становища по ЕО/ОС.
След извършения контрол през 2019г. на билкозаготвителни пунктове и складови бази може да се обобщи, че в това направление са констатирани нарушения за: непредставяне на отчет за изкупените, реализираните билки и складовите наличности; за добиване на количества билки, надвишаващи определените такива в издадените им позволителни за ползване; за издадено позволително за ползване от длъжностно лице в противоречие на Заповед № 50/ 07.03.2018 г. на Директора на РИОСВ – Шумен, издадена във връзка със Заповед № РД-56/ 01.02.2018 г. на МОСВ; за издадено позволително за ползване на лечебни растения в противоречие със Заповед №РД-56/ 01.02.2018г. издадена от МОСВ; за издадени позволителни за ползване на лечебни растения в противоречие на чл.7, т.2, 5 и 8 от Наредба № 2/2004 г. за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения. На нарушителите бяха съставени АУАН.
През 2019г. бяха приключени успешно дейностите по частично почистване на саморасла дървесна и храстова растителност в границите на Защитена местност „Находище на Блатно кокиче“ – с. Осмар, с цел подобряване състоянието на находището.
С извършената контролна дейност през 2019 г., по отношение на управление на отпадъците и опазване на почвите, поставените цели с плана на РИОСВ Шумен са изпълнени. Извършени са 328 бр. планови проверки на 322 бр. обекти. Извършени са 126 бр. проверки извън плана, от които, 29 бр. са проверки по последващ контрол във връзка с изпълнение на дадени предписания, 39 бр. проверки по подадени сигнали и жалби на граждани, 20 бр. по писма и заповеди на Министъра на ОСВ. Извършени са 5 бр. проверки, по уведомления за прекратено образуване на отпадъци, по чл. 21 от Наредба 2 от 23. 07. 2014 г. за класификация на отпадъците, 3 бр. проверки по внесени уведомления за инвестиционни намерения, 5 бр. проверки по подадени заявления по чл. 35 от ЗУО за дейности с отпадъци.. Осъществени са 10 бр. проверки по писма на ОД на МВР Шумен и Търговище. Във връзка с изпълнение на условията по Решение за ОВОС е извършена 1 бр. проверка, както и 14 бр. други проверки. Извънредните проверки не могат да се предвидят, но те са неразделна част от контролната дейност на РИОСВ, поради което се вземат предвид при изготвянето на плана.
3.3. Оценка
През 2019 г. планът по контролната дейност, включващ компонент “Въздух” и фактор “Шум” е изпълнен изцяло. Извършени са проверки на всички обекти заложени за контрол по съответните наредби към ЗЧАВ и ЗЗШОС.
Всички заложени проверки на обекти за контролна дейност за 2019 г. са изпълнени на 100 %. В резултат на по-голямата ефективност на извършените проверки е установено подобряване на качествата на заустваните отпадъчни води във водни обекти.
Вследствие на извършени проверки по постъпили сигнали за замърсяване на водни обекти и ползване на комплексен подход, същите бяха решени окончателно. Извършиха се интегрирани проверки с включване на Басейнови дирекции, ОДБХ, Общини, РЛ Шумен, Напоителни системи. Крайния резултат е трайно решаване на проблемите, поставени в сигналите. Преустановени са рисковете от аварийни ситуациии и от замърсяване на околната среда.
Извършени са проверки по "Химикали" на всички обекти, заложени в плана за контролна дейност през 2019 г.
Извършени са проверки на всички обекти с комплексно разрешително, заложени в плана за контролна дейност през 2019 г. При 20 бр. от проверените 23 бр. инсталации с комплексно разрешително не беше констатирано неизпълнение на условията от разрешителното. Изключение е Регионално депо за неопасни отпадъци гр.Омуртаг и „Ново стъкло“ ЕАД, за които бяха изготвени актове.
Планираните 18 броя проверки по ЗОПОЕЩ за 2019 г. се извършиха съгласно утвърдения план.
Извършени са проверки на всички обекти с условия в издадените решения по ОВОС, заложени в плана за контролна дейност през 2019 г., при което не беше констатирано неизпълнение на условията. Не е започнало осъществявяване на голяма част от процедираните инвестиционниоте предложения, за които през новия планов период ще продължи да се извършва контрол.
В резултат от своевременно извършените от направление „БРЗТЗСР” проверки на билкозаготвители, както и на такива извършващи билкоизкупуване и заготвяне на билки до голяма степен се ограничи и предотврати незаконния добив на билки и търговия с тях.
През 2019 г. планът за контрол по отношение на направление „БРЗТЗСР” е изпълнен.
Чрез извършения контрол през 2019 г. е завишен процентът на обектите спазващи изискванията на ЗУО. Във връзка с извършвания регулярен контрол на площадките за черни и цветни метали и проверките за масово разпространени отпадъци, в т. ч. отработени масла, гуми и отпадъци от опаковки е постигнато съответствие с изискванията на екологичното законодателство.
През 2019 г. беше засилен контрола по отношение на фирми генератори на текстилни отпадъци, такива които извършват дейности по третиране и/или транспортиране на текстилни отпадъци, както и фирми извършващи директен внос, сортиране и търговия с дрехи втора употреба. Увеличава се броят на обектите спазаващи изискванията на чл. 33, ал. 2 от ЗУО, относно въвеждане на система за разделно събиране на отпадъци от хартия и картон, пластмаса и стъкло, което води до подобряване на ефективността на разделното събиране на отпадъци от опаковки.
През изминалата година от извършените планови проверки по Наредбата за определяне реда и размера за заплащане на продуктова такса (ДВ. бр. 30 от 15. 04. 2016 г.) се установи, че задължените по чл. 14 от ЗУО лица имат сключени договори с ООп за съответния вид МРО и своевременно заплащат дължимите продуктови такси. Лицата, пускащи на пазара на Р. България масово разпространени отпадъци, са вписани в регистъра на ИАОС по чл. 24, ал. 1, т. г от Наредба № 2 от 22.01.2013 г.
По отношение на осъществения планов контрол по опазване на почвите бяха извършени проверки на складове за съхранение на залежали и негодни за употреба препарати за растителна защита, Б-Б кубове и животновъдни обекти (птицеферми, свинарници) за които има издадени КР. При проверките не са установени замърсявания на почвите, причина за което бе засиления контрол през годината, който ще продължи и през 2020 г.
4.1. Планирано изпълнение за годината
4.1. Приоритети
През 2020 г. по компонент „Атмосферен въздух“ приоритетно ще се акцентира върху контрола по изпълнение на заложените мерки в плана за действие към „Програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми за фини прахови частици /ФПЧ10/ в атмосферния въздух на територията на Община Шумен с период 2018 г. – 2022 г.“.
Приоритетни за контрол през 2020 г. са обекти, попадащи в обхвата на:
-         Регламент /ЕО/ № 1005/2009 – целеви групи: оператори на хладилно, клматично и/или термопомпено оборудване, заредено с R – 22 и/или R – 12, в количество от 30 kg ли повече, коите не са отчели употреба на хладилни агенти от 01.01.2015 г. до 31.12.2019 г.;
-         Регламент (ЕС) № 517/2014 – целеви групи: оператори и ползватели на хладилно оборудване, със зареден хладилен агент R 404A/R 507А в количества от 10 кг или повече; вносители на хладилно оборудване за спазавен на забраните по чл. 11, параграф 1 и Приложение III, т. 10, т. 11 и т. 12 от Регламент; оператори на хладилни камиони и ремаркета за спазване изискванията на чл.3, чл. 4 и чл. 6 от Регламента. Планирания контрол ще включва и ежеседмично следене на интернет сайтове за реклама на флуорсъдържащи парникови газове в бутилки за еднократна употреба.
-         Планирани са проверки на средни горивни инсталации в общините с нарушено КАВ по показател ФПЧ.
В изпълнение на политиката на МОСВ по оценка, управление и опазване на водите, във връзка с изпълнение на заложените мерки в ПУРБ ще бъде извършвано съгласуването на всички инвестиционни намерения с БД по местоположение на намерението, спрямо допустимостта му от гледна точка на постигане на добро състояние на повърхностните води и зоните за тяхната защита.
През 2020 г. са планирани провеки на 49 броя обекти, заустващи отпадъчни води във воден обект по условията на издадени Разрешителни за заустване и Комплексни разрешителни. За тях са планирани 92 броя проверки. Включени са производствени обекти, формиращи емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества, както и производствени обекти, формиращи биоразградими промишлини отпадъчни води.
Планирани са и обекти: заустващи в канализационна мрежа на населени места, несвързани към ПСОВ; обекти, транспортиращи отпадъчни води за пречистване в ПСОВ; обекти без разрешителни, заустващи във водни обекти със състояние по-лошо от добро.
В плана за 2020 г. е заложен контрол на пречиствателните съоръжения и проверка на документацията, удостоверяваща липса на нерегламентирано заустване във воден обект.
Заложен е контрол на задълженията по чл.48, ал.1, т.12 от Закона за водите.
Основни приоритети, в част „химични вещества и контрол на риска” през 2020 г. ще бъдат:
Приоритети за контрол по Регламент (ЕО) 1907/2006 REACH.
Целеви групи - фирми производители, вносители и потребители по веригата.
·      Контрол на изискванията за разширени информационни листове за безопасност и сценариите на експозиция; при възможност с представители на РЗИ и ИА ГИТ
·      Контрол на задълженията за регистрация след последния краен срок за регистрация (31 май 2018г.) на производители и вносители на етерични масла
·      Контрол на задълженията за регистрация след последния краен срок за регистрация (31 май 2018г.) на производители и вносители на дървени въглища
·      Контрол на изискванията за електронна търговия с химични вещества и смеси в рамките на Осмия хармонизиран европейски проест на Форума на ЕСНА /REF-8/
·      Изготвяне на рискови профили за вещества/фирми, показали несъответствия с изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 REACH. Сътрудничество с Агенция „Митници“ в контекста на инструкцията за взаимодействие. Целева група: вносители на химикали;
·      Контрол на ограниченията на вещества в изделия, вкл. нотификации от Комисията за защита на потребителите (КЗП). Списъкът на веществата с въведени ограничения, включени в Приложение XVII на REACH е публикуван на адрес: https://echa.europa.eu/bg/substances-restricted-under-reach
·      Контрол на вещества, предмет на разрешаване (Приложение XIV на REACH), след достигане на съответната дата на забрана, приоритетно с дата на забрана 2019-2020 г. Целеви групи:
ü оператори, на които е издадено разрешение или се ползват от преходния период, предвиден в чл. 56, §1, г) на REACH (чл. 56, §1, а));
ü потребители надолу по веригата, които употребяват вещества, за чиято употреба е издадено разрешение на участник нагоре по веригата на доставки (нотификатори по чл. 66);
ü оператори, които пускат на пазара вещество, за чиято употреба е издадено разрешение на непосредствен участник надолу по веригата на доставки (чл. 56, §1, д).
На контрол подлежат условията към издадените разрешения за употреба. Списъкът на вещества за разрешаване, включени в Приложение XIV на REACH, от където могат да се установят веществата с изтекла дата на забрана за производство и/или употреба, както и с дата на забрана през 2019г. -2020 г. е публикуван на адрес: https://echa.europa.eu/bg/authorisation-list .
1.      Приоритети за контрол по Регламент (ЕС) 2019/1021 относно устойчивите органични замърсители. Целеви групи – фирми производители на изделия, вносители и потребители надолу по веригата.
Контрол на ограниченията/забраните за употреба на следните устойчиви органични замърсители:
·      хексабромоциклододекан (HBCD);
·      хексахлоробутадиен (HCBD);
·      пентахлорофенол, неговите соли и естери (PCPs);
·      полихлорирани нафталени (PCNs);
·      късоверижни хлорирани парафини (SCCPs);
·      декабромодифенил етер (deca-BDE).
·      Дикофол/dicofol/
·      Перфлуороктан сулфонова киселина/PFOS/, нейните соли и перфлуороктан сулфонил флуорид /PFOSF/.Да се има предвид, че за последните три вещества предстои включване в Регламент (ЕС) 2019/1021 през 2020 г.
2. Приоритети за контрол по Регламент (ЕС) 2017/852 относно живака. Целеви групи – оператори, които използват живак, смеси на живака или живачни съединения за разрешена употреба (за производство на продукти или в производствени процеси), вносители и износители. Контрол за установяване на условия на екологосъобразно междинно съхранение на живак, смеси на живака или живачни съединения, както и контрол на забраната за използване на живак за извличане на злато при ръчен и дребномащабен добив и преработка на злато.
Освен това, като високо рискови се определят обектите, които произвеждат и/или съхраняват големи количества химикали. Приоритетно се залагат тези фирми на територията на РИОСВ-Шумен, които подлежат на контрол съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси.
3.      Приоритети за контрол по Директива 2012/18/ЕС СЕВЕЗО.
Целеви групи – оператори на предприятия с висок и нисък риск от аварии.
През 2020 г. са планирани 29 бр. проверки на инсталации с комплексно разрешителн, като са включени всички 19 бр. инсталации, които оценени с висок риск. Приоритет и предмет на по-засилено внимание при проверките ще са контрол по изпълнението от Операторите на условията, за които през 2019 г. са били дадени предписания или съставени АУАН.
По част „Екологична отговорност“ през 2020 година са планирани 20 броя проверки на оператори, които извършват дейности по Приложение №1 от ЗОПОЕЩ.
·      Подаване на информация до МОСВ в Информационната система за управление и поддръжка на публичния регистър /ИСУППР/ през портала за електронни услуги на МОСВ за издадените документи от РИОСВ-Шумен по реда на ЗУО
Приоритетите за 2020-та г. в направление „ЕО и ОВОС” са:
1.      Извършване на превантивен контрол с цел недопускане на замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми при осъществяване на планираните дейности. Превантивния контрол в направлението се извършва чрез:
·         процедиране по ЕО за планове и програми и постановяване на индивидуални административни актове;
·         чрез ОВОС като условие в развитието на инвестиционния процес и вземане на решения в хода на процедурата по ОВОС по постъпилите инвестиционни намерения.
2.      Извършване на текущ и последващ контрол по изпълнение на условията в решенията по ОВОС. Контролът ще е по изпълнение на поставените условия и мерки в постановените решения по ОВОС и в решенията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, постановени от РИОСВ и МОСВ;
Приоритетите за 2020 год. в направление „БРЗТЗСР”, са:
·         въвеждане и поддържане на Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000;
·         прочистване на ЗМ „Могилата“ в землището на с. Коньовец, общ. Шумен от разрасналия се на голяма площ инвазивен вид дърво – Айлант, с цел предпазване от унищожаване на находище на Храстовидна карагана в границите на ЗТ, както и от увреждане на находища на други видове предмет на защита в ЗМ;
·         изготвяне на документация за актуализация на площите на защитените местности-бившите буферни зони на Поддържаните резервати „Патлейна“, „Дервиша“ и „Моминград“;
·         обявяване на заповеди за защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, съгласно ЗБР.
С плана за 2020 г., като основни приоритети на контролната дейност, по отношение управлението на отпадъците и опазването на почвите, са определени:
-засилен контрол на фирмите извършващи внос и/или износ на отпадъци в Р. България, за които не се изисква нотификация по отношение изпълнение на задълженията по Регламент 1013/2006. Както и на площадки, за които има информация, че произхода е от извършен внос от трети лица. Съответно ще се засили и контрола по документи на лицата извършващи дейности по транспортиране на отпадъци, притежаващи документи по чл. 78 от ЗУО.
-  Засилен контрол на фирми генератори на текстилни отпадъци, фирми извършващи дейности по третиране и/или транспортиране на текстилни отпадъци, както и фирми извършващи директен внос, сортиране и търговия на едро на дрехи втора употреба;
-  Планирани са проверки на лицата генератори на отработени масла, пунктове извършващи смяна на отработени масла, както и на лица извършващи дейности по събиране и транспортиране и/или третиране на отпадъци от отработени масла. С оглед ефективност на контрола и недопускането на нерегламентираното изгаряне, проверките са планирани през отоплителния сезон на 2020 г.
-  В плана за контролна дейност през 2020 г са заложени проверки на всички лица притежаващи документи по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците, като на по големите площадки са заложени повече проверки през годината.
По отношение опазването на почвите пр