одобрен

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация 2019 г.

Уникален идентификатор:  b3570369-1609-48db-893d-5aa52d7e01e2

варна достъп до обществена информация община Регистър на заявления за достъп до информация РМС 436/2017

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-05-20 10:12:59
  • Създаден от: varna_mun
  • Последна промяна: 2020-05-20 13:40:14
  • Последно променил: varna_mun

Заявление

Дата

Заявител

Начин на поискване на инф - ята

Искана информация

Удължаване на срока

Уточнение

Препращане по Компетентност

Вид отговор

Достъп

Искане за допълване

1 ДОИ19000001ВН 03.01.2019 НПО писмено заявление Информацияя относно: отсичане на дърво, паркиране на автомобили в тревни площи и програма КАВ. Решение Отказ по т.1 и 2 - не попада в обхв. На чл.2, ал. 1, по т.3 - отказ на осн. Чл.37, ал.1, т.3
2 ДОИ19000002ВН 07.01.2019 ФЛ Електронно заявление Инф-я, относно таксиметров превоз в град Варна - данъци, определин максимален брой таксиметрови автомобили и др. Решение Предоставяне
3 ДОИ19000003ВН 10.01.2019 НПО писмено заявление Инофрмация, отнотсно промените в числеността на общинската администрация включително и районните кметства за последните 5 години, включително и фунансовото изражение на промените. Решение Предоставяне
4 ДОИ19000004ВН 15.01.2019 ФЛ писмено заявление Информация, относно всички АУАН регистрирани след обаждания на тел 112 по повод административни нарушения в дейността на бар, находящ се ул. „Петър Парчевич“ в град Варна. Решение Отказ - не попада в обхв. На чл.2, ал. 1,
5 ДОИ1900005ВН 15.01.2019 ФЛ писмено заявление Протокол за извършена проверка от инспектори на отдел „Контрол ро търговската дейност и туризма“ към Дирекция УСКОР при Община Варна по преписка с входящ регистрационене номер на кафе - бар , находящ се ул. „Петър Парчевич“ в град Варна. Решение Отказ - не попада в обхв. На чл.2, ал. 1,
6 ДОИ19000006ВН 15.01.2019 ФЛ писмено заявление За 2018 г., актуални разрешения за поставяне на преместваеми обекти съгласно раздле III, чл.47, ал.2, т. 5 от Наредба за поставяне на преместваеми обекти да
7 ДОИ19000007ВН 15.01.2019 ФЛ писмено заявление за 2019 г. - обявени за ползване преместваеми обекти по схемата за 2018 г. по чл. 47, ал.2, т.5 от Наредба на Обс - Варна, тротоарно право на адрес в град Варна да
8 ДОИ1900008ВН 15.01.2019 ФЛ писмено заявление за 2019 г. - заявления за период за ползване на преместваеми обекти съгласно раздел III, чл. 47, ал.2, т.5 от Наредба на ОбС - Варна по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗУТ, касаеща частен имот в град Варна да
9 ДОИ19000009ВН 15.01.2019 ФЛ писмено заявление ЗА 2018 г., актуална схема за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗУТ, касаеща частен имот - в гард Варна да
10 ДОИ19000010ВН 16.01.2019 ФЛ писмено заявление Информация, относно магазин на ул. „Андрей Сахаров“ № 1 (на стената на Централни гробища). Решение Решение - Предоставяне
11 ДОИ19000011ВН 17.01.2019 НПО писмено заявление Информация, относно правомощия и задължения на директор на дирекция УСКОР и ресорен Заместник кмет, численост на диекция УСКОР Решение Решение - Предоставяне
12 ДОИ19000012ВН 22.01.2019 ФЛ Електронно заявление Актуална наредба уреждаща правилата, етпите и цялостната процедура за поставяне на паметници, паметни плочи, склуптори и временни художествени инсталации на територията на Община Варна Решение Предоставяне
13 ДОИ19000013ВН 23.01.2019 НПО писмено заявление Информация, относно Общински приемник за безстопанствени кучета - село "Каменар" да Решение предоставяне по т.1, 2, 3, 4, 5, Отказ по т.5 - представлява лични данни, Отказ по т.6 - не е налична и не се съхранява в Община Варна
14 ДОИ19000014ВН 23.01.2019 ФЛ писмено заявление Информация, относно одобррена схема от Гл.архитект, съгласно чл.56, ал.2 на ЗУТ, за преместваем обект да
15 ДОИ19000015ВН 24.01.2019 НПО писмено заявление Информация, относно придобиване и закупуване на общински имоти през последните 5 години. Решение Предоставяне
16 ДОИ19000016ВН 28.01.2019 ЮЛ писмено заявление Архитектурен и конструктивен проект на "Жилищна сграда с офиси", новострояща се в град Варна Решение Отказ - не попада в обхв. На чл.2, ал. 1,
17 ДОИ19000017ВН 15.02.2019 НПО писмено заявление Информация, относно Общински приют за безстопанствени кучета - село "Каменар" за 2018 година Решение Предоставяне
18 ДОИ19000018ВН 28.01.2019 НПО писмено заявление Информация за прибрани през 2018 година кучета в Общински приют безстопанствени кучета - село "Каменар Решение Предоставяне
19 ДОИ19000019ВН 28.01.2019 НПО писмено заявление Информация, относно Общински приют за безстопанствени кучета - село "Каменар" за 2018 година да Решение Предоставяне
20 ДОИ19000020ВН 28.01.2019 НПО писмено заявление Информация, относноветеринартия лекар в Общински приют за безстопанствени кучета - село "Каменар" Решение Предоставяне
21 ДОИ19000021ВН 30.01.2019 ФЛ Електронно заявление Информация за средства събирани от детски градини и постъпили жалби и сигнали от граждани Решение Предоставяне
22 ДОИ19000022ВН 31.01.2019 г. ФЛ писмено заявление Информация, относно сигнал за поставени паркинг колчета в град Варна Решение Отказ - попада в обхвата на чл.8, т.1 от ЗДОИ
23 ДОИ19000023ВН 04.02.2019 ФЛ писмено заявление Информация за общинска фирма "Обреди" ЕООД за 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г. и 2018 г. Решение Предоставяне
24 ДОИ19000024ВН 05.02.2019 ФЛ писмено заявление Информация, относно действащ ПУП обхващащ ул. Проф. Фриц Цвики, м-ст Сотира да
25 ДОИ19000025ВН 06.02.2019 ФЛ Електронно заявление информация за проект City Changer Bikе (CCCB) Решение Предоставяне
26 ДОИ19000026ВН 08.02.2019 г. журналист Електронно заявление Информация, относно дела за инциденти, свързани с тротоари, пътища, сгради и изплатеи обезщетения за период от 5 години (201-2018), както и дела заведени от община Варна срещу фирми, поддържащи общинска инфраструктура за период от 5 години (2014-2018) Решение Отказ по т. 1 и 2 - на осн. Чл.37, ал.3, Отказ по т. 3 - не е налична в община Варна
27 ДОИ19000027ВН 11.02.2019 ФЛ писмено заявление Информация, относно издадени разрешения за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл.56 от ЗУТ Решение Отказ на осн. Чл.8, ал. 1 от ЗДОИ
28 ДОИ19000028ВН 11.02.2019 НПО писмено заявление Информация, относно издадени Разрешения за строеж и програма за залесяване. Решение Предоставяне по т.2 и 3, Отказ по т.1 - не попада ва обх. На чл.2, ал. 1 от ЗДОИ
29 ДОИ19000029ВН 12.02.2019 НПО писмено заявление Информация, относно предложение от НПО за град Варна Решение Отказ - не попада в обхв. На чл.2, ал. 1,
30 ДОИ19000030ВН 13.02.2019 НПО писмено заявление Информация, относно бюджета за 2018 г. и 2019 г. на „Общински приют за безстопанствени кучета“, село Каменар Решение Предоставяне
31 ДОИ19000031ВН 13.02.2019 НПО писмено заявление Информация, относно регистриране на домашни кучета през 2018 г. Решение Предоставяне
32 ДОИ19000032ОД 20.02.2019 ФЛ писмено заявление Информация, относно частен имот Решение Предоставяне
33 ДОИ19000033ВН 14.02.2019 ФЛ Електронно заявление Информация, относно частен имот Решение Отказ - попада в обхвата на чл.8, т.1 от ЗДОИ
34 ДОИ19000035ВН 18.02.2019 ФЛ писмено заявление Информация, относно частен имот Решение Отказ - попада в обхвата на чл.8, т.1 от ЗДОИ
35 ДОИ19000036ВН 18.02.2019 ФЛ писмено заявление Копие от преписка на физическо лице Решение Отказ - попада в обхвата на чл.8, т.1 от ЗДОИ
36 ДОИ19000037ВН 18.02.2019 ФЛ Електронно заявление Копое от Заповед на Кмет на Община Варна и протокол от заседанието на Експертния съвет по естетизация на градската среда. Решение Предоставяне
37 ДОИ19000039ВН 19.02.2019 ФЛ писмено заявление Информация, относно паркоместа Решение Предоставяне да
38 ДОИ19000038ВН 18.02.2019 ФЛ писмено заявление Информация, относно изнесени изван сградата на Община Варна работни места на служители на администрацията и собствеността на използваното помещение Решение Предоставяне по т.1, 2,3,4, 6, 7, 8, 9, Отказ по т.5 и т.9 - не е налична в ОВ
39 ДОИ19000041ВН 20.02.2019 ФЛ писмено заявление Заверено копие от Заповед на Кмет на Община Варна Решение Отказ - попада в обхвата на чл.8, т.1 от ЗДОИ
40 ДОИ19000042ОД 25.02.2019 ФЛ писмено заявление Информация, относно частен имот Решение Предоставяне по т.1, 2 Отказ по т.3, 4 - попада ва обхвата на чл.8, ал.1 от ЗДОИ
41 ДОИ19000043ВН 21.20.2019 ФЛ писмено заявление Информация, относно проекти и планове за подход над приземния етаж на училищна сграда Решение Предоставяне
42 ДОИ19000044ВН 22.02.2019 ЮЛ Електронно заявление Искане за предоставяне на отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор в Община Варна за 2018 г., който да включва и данни за направените откази и причините за това. Решение Предоставяне
43 ДОИ19000045ВН 25.02.2019 НПО писмено заявление Информация, относно рограмата за КАВ. Решение Отказ - не попада в обхв. На чл.2, ал. 1,
44 ДОИ19000046ВН 05.06.2019 ФЛ Електронно заявление Заповеди на Кмет на Община Варна Решение Предоставяне
45 ДОИ19000047ВН 05.03.2019 фл Електронно заявление Заповеди на Кмета на Община Варна, съгласно Наредбата за организация на движението на територията на община Варна, приета от ОбС – Варна Решение Предоставяне
46 ДОИ19000049ВН 11.03.1019 ФЛ Електронно заявление ОУП на с. „Константиново“ Решение Предоставяне
47 ДОИ19000050ВН 12.03.2019 ФЛ Електронно заявление заповед на Кмет на Община Варна, издадена въз основа на чл.54 от Наредбата за обществения ред на Община Варна Решение Предоставяне
48 ДОИ19000051ВН 19.03.2019 ФЛ Електронно заявление задължения за данък върху недвижимите имоти от 2008 до 2018 г. ЮЛ Решение Предоставяне
49 ДОИ19000052ВН 19.03.2019 НПО писмено заявление Информация за общински жилища до Кметове на Райони в частта на точки от 1 до 4 Решение Предоставяне
50 ДОИ19000053ВН 19.03.2019 НПО писмено заявление Информация, относно „Общински приют за безстопанствени кучета“, село Каменар до ОДБХ в частта на т.1 Решение Предоставяне по т.2 Отказ по т.3 - представлява лични данни да
51 ДОИ1900054ВН 25.03.2019 ФЛ Електронно заявление Информация, относно ИУМПС Решение Предоставяне
52 ДОИ19000055ВН 27.03.2019 ФЛ писмено заявление Информация, относно инфраструктурен обект. Решение Предоставяне
53 ДОИ19000056ВН 27.03.2019 ФЛ писмено заявление Информация, относно засторителниат план на град Варна. Решение Предоставяне
54 ДОИ19000057ВН 28.03.2019 НПО писмено заявление Въпроси към Кмет на Община Варна, относно наложени санкции към фирма изпълнител и административни наказания на длъжностни лица Решение Отказ по т. 2 и 3 - не е налична в ОВ Предоставяне по т.1
55 ДОИ19000058ВН 01.04.2019 ФЛ Електронно заявление 1. Електронно копие от кадастрален план на Местност „Старите лозя“ – гр. Варна от 1936 г. с 2. Информация, относно охранителните камери в град Варна. 3. Размера на наложените финансови корекции на Община Варна при изпълнението на проекти, финансирани с европейски средства (ЗУЕСИФ). 4. Наличната информация за подаване на заявления за достъп до обществена информация чрез платформата за достъп до обществена информация 5. Информация, отноно Наредба № РД-02-20-10 от 05.07.2012 г. 6. Размер на определеното трудово възнаграждение за позиция в общинската администрация на град Варна „Заместник - кмет“. Решение Предоставям
56 ДОИ19000059ВН 02.04.2019 ФЛ писмено заявление Информация, относно Заповед на Кмета на Община Варна за изместване на контейнери за отпадъци. до Кмет на Район "Младост"
57 ДОИ19000061ВН 03.04.2019 ЮЛ Електронно заявление Информация, относно размера на избрани данъци и такси в Община Варна. Решение Предоставяне
58 ДОИ19000062ВН 05.04.2019 НПО писмено заявление Информация, относно инфраструктурен обект. Решение Предоставяне по т.1 и 2 Отказ по 3 - не попада в обхвата на чл.2, ал.1 от ЗДОИ
59 ДОИ19000063ВН 08.04.2019 НПО Електронно заявление Информация, касаеща Председателя на Общински съвет Варна. до Председател на ОбС - Варна
60 ДОИ19000064ВН 15.04.2019 НПО писмено заявление Информация, относно поддържане на зелените площи на Варна. Решение Предоставяне
61 ДОИ19000066ВЛ 22.04.2019 НПО писмено заявление Информация, относно поддържане на зелените площи на Варна. Решение Предоставяне
62 ДОИ19000067ВН 15.04.2019 НПО писмено заявление Информация, относно поддържане на зелените площи на Варна. Решение Предоставяне
63 ДОИ19000069ВН 17.04.2019 НПО Електронно заявление Информация, относно извършените проверки, по ЗЗЖ. Решение Предоставяне
64 ДОИ19000070ВН 19.04.2019 ЮЛ Електронно заявление 1.Информация, относно екпертния съвет по устройство на територията 2.Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяне от Община Варна, на основание Закона за устройство на територията. Решение Предоставяне
65 ДОИ19000072ВН 22.04.2019 ФЛ Електронно заявление Информация, относнон Целите за Устойчиво развитие на ООН приети през 2015 Уведомително писмо
66 ДОИ19000073ВН 22.04.2019 НПО писмено заявление Информация за бул. „Васил Левски“ в участъка от „Осми Приморски полк“ до ул. „Дубровник“ Решение
67 ДОИ19000081ВН 08.05.2019 ФЛ писмено заявление Информация, относно общинска фирма "Обреди" до Директор на Обреди ЕООД
68 ДОИ19000082ВН 08.05.2019 журналист Електронно заявление Информация за общински жилища за периода 2017 г. и 2018 г. Решение Предоставяне
69 ДОИ19000083ВН 09.05.2019 НПО Електронно заявление Информация, относно ЕСГРАОН Решение Предоставяне
70 ДОИ19000084ВН 10.05.2019 НПО писмено заявление Информация, относно безстопанствените кучета на територията на Община Варна и регистрираните домашни любимци. Решение Предоставяне
71 ДОИ19000085ВН 10.05.2019 НПО писмено заявление Информация, относно извършвани и бъдещи планувани инфраструктурни ремонти Решение Предоставяне
72 ДОИ19000086ВН 13.05.2019 ФЛ Електронно заявление Инф-я , относно правно - информационна система АПИС
73 ДОИ19000087ВН 13.05.2019 ЮЛ Електронно заявление Информация, относно издадени разрешенията за строеж. Решение Предоставяне
74 ДОИ19000088ВН 16.05.2019 ФЛ Електронно заявление Информация, относно Експертен съвет по естетизация на градската среда. Решение Предоставяне
75 ДОИ19000089ВН 16.05.2019 НПО писмено заявление Информация, относно поддържане на зелената система във Варна Решение Предоставяне
76 ДОИ19000091ВН 17.05.2019 ФЛ Електронно заявление Информация, относно прилагане на Закона за авторското право и сродните му права в Община Варна Решение Предоставяне
77 ДОИ19000092ВН 21.05.2019 НПО писмено заявление Информация, относно офиса на Община Варна в Брюксел. Решение Предоставяне
78 ДОИ19000093ВН 23.05.2019 ЮЛ Електронно заявление Информация, относно извършен ремонт на участък от бул. „Васил Левски“ в град Варна. Решение Предоставяне
79 ДОИ19000094ВН 29.05.2019 НПО писмено заявление Информация, относно строеж на сграда. да Решение Предоставяне
80 ДОИ19000095ВН 30.05.2019 НПО Електронно заявление Информация, относно лица с увреждания в град Варна и ползватели на социални услуги. Капацитет на услугите, доставчици и информация за щатни разписания на услугите Агенция по социално подпомагане - в частта на т.1 Решение Предоставяне
81 ДОИ19000096ВН 31.05.2019 ФЛ писмено заявление Информация, относно Акт за общинска собственост Решение Отказ - попада в обхвата на чл.8, т.1 от ЗДОИ
82 ДОИ19000097ВН 03.06.2019 НПО писмено заявление Информация за издадени Разрешения за строеж в кв. „Чайка“ Решение Отказ - не попада в обх. На чл.2, ал.1 от ЗДОИ
83 ДОИ19000098ВН 10.06.2019 НПО Електронно заявление Информация, относно безстопанствени кучета и овладяване на популацията им. Сключени договори с ветеринарно-медицински амбулатории Решение Отказ - поисканата информация не е налична в администрацията
84 ДОИ19000099ВН 10.06.2019 НПО Електронно заявление Информация за сключените договори за информационно обслужване от страна на Община Варна от началото на 2018 година до края на месец май 2019 година. Решение Предоставеня
85 ДОИ19000101ВН 12.06.2019 НПО Електронно заявление Информация, относно Общински проют за безстопанствени кучета Решение Предоставяне
86 ДОИ19000102ВН 12.06.2019 НПО Електронно заявление информация, относно организиран протест от природозащитни организации на 20.05.2019 г. Решение Предоставяне
87 ДОИ19000103ВН 12.06.2019 НПО Електронно заявление Информация, относно Общински проют за безстопанствени кучета Решение Предоставяне
88 ДОИ19000104ВН 12.06.2019 НПО Електронно заявление Информация, относно подаден в Община Варна сигнал Решение Отказ: по т.1 - чл.8, т.1 по т. 2 и 3 - не попада в обхвата на чл.2, ал.1 от ЗДОИ
89 ДОИ19000105ВН 19.06.2019 ФЛ писмено заявление Информация, относно ПУП – ПРЗ на ж.к. „Чайка“. и Публичен регистър на озеленените площи в община Варна. Район "Приморски"
90 ДОИ19000106ВН 21.06.2019 НПО Електронно заявление Информация, относно адвокат - довереници на Общински съвет - Варна Председател на ОбС - Варна
91 ДОИ19000107ВН 21.06.2019 НПО писмено заявление Информция, относно и офиса на Община Варна в Брюксел в периода от създаването му до закриването му. Решение Отказ - чл.37, ал.1, т.3
92 ДОИ19000108ВН 21.06.2019 НПО писмено заявление Информация, относно миенето на улици в град Варна Решение Предоставяне
93 ДОИ19000109ВН 21.06.2019 НПО писмено заявление Информация, относно асфалтова маркировка по улиците на Варна. Решение Предоставяне да
94 ДОИ19000110ВН 21.06.2019 ФЛ писмено заявление копия от подадени в Община Варна жалби. Решение Отказ - чл.8, т.1
95 ДОИ19000111ВН 21.06.2019 НПО писмено заявление Инфромацоя, относно бул. „Левски“ и миенето на улици в град Варна. Решение Предоставяне по т. 1 и2 Отказ по т.3 - инф. Не е нелична в администрацията
96 ДОИ19000112ВН 21.06.2019 ФЛ Електронно заявление Информация, относно изграждане на детска площадка в квартал „Бриз“. Решение Предоставяне
97 ДОИ19000113ВН 24.06.2019 ФЛ писмено заявление Информация, относно видеонаблюдение на обществени съоръжения в град Варна Решение Предоставяне
98 ДОИ19000115ВН 25.06.2019 НПО писмено заявление Информация, оъносно „Общински приют за безстопанствени кучета“ – село „Каменар“ Решение Предоставяне
99 ДОИ19000116ВН 28.06.2019 ЮЛ Електронно заявление Информация, относно проект City Changer Cargo Bike, Horizon 2020 Решение Предоставяне
100 ДОИ19000117ВН 01.07.2019 НПО писмено заявление Информация, относно градските пейки, инфраструктурни дейности по бул. „Цар Освободител“ и изграждане на игрище срещу училище „Черноризец Храбър“ (под ул. „Студентска“) Решение Предоставяне по т. 2 и 3 Отзас по т.1 - инф. Не е налична в Община Варна
101 ДОИ19000118Н 01.07.2019 ФЛ Електронно заявление Границите на град Варна, граничещи с Черно море. Решение Предоставяне
102 ДОИ19000119ВН 02.07.2019 ФЛ писмено заявление Информация, относно Акт за общинска собственост Решение Отказ - чл.8, т.1
103 ДОИ19000120ВН 05.07.2019 НПО Информация,относно Фондация „Лъки Хънт“, касаеща безстопанствените кучета в град Варна. да Решение Предоставяне по т.1, 4, 5 и 6 Отказ по т.2, 3 и 7 - чл.2, ал.1 от ЗДОИ
104 ДОИ19000121ВН 08.07.2019 ФЛ писмено заявление Задание за проектиране от Главен архитект на Община Варна на ПУП – ПРЗ на ж.к. „Чайка“ /19 м.р. и 20 м.р./, прието с решение на ЕСУТ - протокол № 31/02.03.2005 г. – т.72, одобрено от Кмет на Община Варна /съгласно Заповед от 16.08.2005 г./ Решение Предоставяне
105 ДОИ19000122ВН 09.07.2019 ФЛ писмено заявление Информация, относно изграждане на паметник на удавен при окупирането на град Варна съветски окупационен войник – участник в окупационния корпус на Трети украински фронт на обявилата едностранно война на България СССР. Решение Предоставяне
106 ДОИ19000124ВН 10.07.2019 нпо писмено заявление Информация, относно мпенсационна програма за засаждане на дървета в Община Варна документ за наличие на представителна власт
107 ДОИ19000125ВН 12.07.2019 нпо писмено заявление Информация, относно изграждане на „легнали полицаи“ по пътните платна. Решение Предоставяне
108 ДОИ19000126ВН 12.07.2019 ФЛ писмено заявление Запис от камера за трафик контрол Решение Отказ - чл.2, ал., от ЗДОИ
109 ДОИ19000127ВН 12.07.2019 нпо писмено заявление Инфомация, относно залесяването в град Варна документ за наличие на представителна власт
110 ДОИ19000128ПР 19.07.2019 ФЛ писмено заявление Информация, относно имот в кв. "Изгев" в град Варна Решение Предоставяне
111 ДОИ19000129ВН 15.07.2019 ФЛ писмено заявление Схеми за поставяне на преместваеми обекти на територията на град Варна до Кметове на Райони
112 ДОИ19000130ВН 16.07.2019 нпо писмено заявление Информация, относно поставен оаметник и предложение за поставяне паметна плоча документ за наличие на представителна власт
113 ДОИ19000131ВН 17.07.2019 ФЛ електронно заявление Информация, относно изградени частни водопроводи Решение Предоставяне
114 ДОИ19000133ВН 17.07.2019 ФЛ електронно заявление Информация, относно битовите отпадъци на територията на община Варна Решение Предоставяне
115 ДОИ19000134ВН 18.07.2019 ЮЛ писмено заявление Информация, относно търговски обект Решение Отказ - чл.8, т.1
116 ДОИ19000135ВН 19.07.2019 нпо Електронно заявление Информация, относно съдебни дела на Общински съвет - Варна до Председател на Общински съвет - Варна
117 ДОИ19000136ВН 24.07.2019 ФЛ писмено заявление Информация, относно частен имот до Кмет на Район "Младост" в частта на точки 1, 2 и 4 Решение Предоставяне
118 ДОИ19000138ВН 30.07.2019 НПО писмено заявление Информация, относно издадено разрешение за стореж и ПЪП - ПРЗ на жк. "Чайка" Решение Предоставяне по т.1 и 2 Отказ по т.3 - не е налична в Община Варна
119 ДОИ19000139ВН 31.07.2019 ФЛ писмено заявление Информация, относно „Обреди“ ЕООД. до Кмета на Райн Младост до Председател на ОбС - Варна Решение Предоставяне
120 ДОИ19000140ВН 31.07.2019 фл писмено заявление Информация, относно залесяването в град Варна Решение Предоставяне
121 ДОИ19000141ВН 31.07.2019 журналист електронно заявление Информация за строеж в южната част на плаж Кабакум до Кмет на Район "Приморски"
122 ДОИ19000143ВН 31.07.2019 нпо писмено заявление Информация, относно договор по Оперативна програма документ за наличие на представителна власт
123 ДОИ19000144ВН 31.07.2019 нпо писмено заявление Информация, относно зелените площи и качеството на атмосферния въздух в град Варна Решение Предоставяне
124 ДОИ19000146ВН 02.08.2019 ФЛ електронно заявление Информация, относно поставяне на графити в подлеза на бул. Васил Левски и ул. Дубровник Решение Предоставяне
125 ДОИ19000147ВН 05.08.2019 нпо Електронно заявление Информация, относно общинския поземлен фонд Решение Предоставяне
126 ДОИ19000148ВН 07.08.2019 нпо писмено заявление Информация, относно пътна поддръжка, залесяване в град Варна и крагледано предложение на ЕСУТ документ за наличие на представителна власт
127 ДОИ19000149ВН 08.08.2019 фл електронно заявление Информация,относно отдаден под наем имот Решение Предоставяне
128 ДОИ19000150ВН 08.08.2019 нпо писмено заявление Информация, относно "Общински приют за безстопанствени кучета" Решение Предоставяне
129 ДОИ19000151ВН 08.08.2019 нпо писмено заявление Информация, относно "Общински приют за безстопанствени кучета" Решение Предоставяне
130 ДОИ19000152ВН 09.08.2019 ФЛ писмено заявление Информация, относно частен имот до Кмет на Район Приморски
131 ДОИ19000153ВН 12.08.2019 ФЛ писмено заявление Информация, относно реда за провеждане на ъсбранията, митингите и манифестациите в Община Варна. Решение Предоставяне
132 ДОИ19000154ВН 16.08.2019 юл електронно заявление Брой на работещи социални работници, психолози, педагози детегледачи, рехабилитатори, приемни родители, лични асистенти, здравни медиатори и др. помагащи професионалисти в общината, степен на образование и образователна квалификация за последните три години (2017, 2018 и 2019 г.). Решение Предоставяне
133 ДОИ19000155ПР 22.08.2019 ФЛ писмено заявление Заповед на Кмет на Община Варна до Кмет на Район Приморски
134 ДОИ19000157ВН 16.08.2019 нпо Електронно заявление Информация, относно общинския поземлен фонд Решение Отказ - чл.37, ал.1, т.3
135 ДОИ19000158ВН 20.08.2019 ФЛ писмено заявление Иформация, относно градоустройственият статут на част от терена на училищния двор на ПГТМД - Варна. до Кмет на Район Приморски
136 ДОИ19000160ВН 21.08.2019 нпо писмено заявление Информация, относно зацветяването в град Варна Решение Предоставяне
137 ДОИ19000163ВН 05.09.2019 ФЛ електронно заявление Информация, относно изграждане на сграда в град Варна Решение Предоставяне
138 ДОИ19000169ВН 13.09.2019 ФЛ електронно заявление Информация, относно придобиване на собственост върху земя до Район Приморски по точка 2 Решение Предоставяне по точка 1
139 ДОИ19000170ВН 13.09.2019 нпо писмено заявление Информация, относно „Програма за залесяване“, и компенсаторни програми са реализирани през периода 2016-2019 г. до сега. да до Район "Одесос" по точка 3 Решение Предоставяне по точки 1 и 2 Отказ по точка 4
140 ДОИ19000171ВН_001 24.09.2019 нпо Електронно заявление Информация, относно обрабтка на две преписки регистрирани в Община Варна Решение Предоставяне
141 ДОИ19000172ВН 16.09.2019 нпо писмено заявление 1. Запознат ли сте със сигнал – предложение от сдружението за презастрояването на градската част и влошените условия за живот в централната градска част и необходимостта от иницииране на дискусия с гражданите на тема „В какъв град искам да живея“. 2. С Решение на ОбС- Варна № 1820-4-1(27)04.05.2005 г. се създава „Спортен комплекс Варна“ АД в което Общината участва с апортна вноска от 154 дка с цел да се построи стадион Варна (срок 2017г.), т.к. в резултат на ПЧП целта не е реализирана, кога Общински съвет ще преразгледа Решението си и прекрати апортната си вноска (по проект са нужни 90 дка). 3. С рег. № РД19014733ВН/08.08.2019 г. входирах 3 листа копия на Удостоверения за регистрация на 3 сдружения които представлявам, но Решения за ДОИ още няма. до Председател на Общински съвет - Варна по точка 2 Решение Отказ - не попада в обх. На чл.2, ал.1 от ЗДОИ
142 ДОИ19000173ВНН_002ВН 30.09.2019 нпо Електронно заявление Информация, относно преписки касаещи провеждане на местен референдум, изпратени на Общински съвет – Варна, Решение Предоставяне
143 ДОИ19000174ВН 18.09.2019 нпо писмено заявление Информация, относно изхвърляне на отпадъци и изградени паркинги в град Варна до Областен управител на Област Варна по точки 1 и 2 Решение Отказ -информацията не е налична
144 ДОИ19000177ВН 20.09.2019 ФЛ писмено заявление Информация, относно обстоятелствени проверки при Кмет на Община Варна от 2017 г. до 2019 г. месец октомври. Решение Отказ - чл.8, т.1 от ЗДОИ
145 ДОИ19000180ВН 25.09.2019 нпо писмено заявление Информация, оносно инфраструктурен обект и миене на улици Решение Предоставяне
146 ДОИ19000181ВН 27.09.2019 ФЛ електронно заявление Информация, относно стореж до Кмет на Район "Приморски" по точка 2 Решение Предоставяне
147 ДОИ19000182ВН 30.09.2019 ЮЛ електронно заявление Информация и сключени договори, относно извършване на информационни, медийни, PR или рекламни услуги срещу заплащане Решение Предоставяне
148 ДОИ19000183ВН 07.10.2019 нпо Електронно заявление Информация, относно получено в Община Варна от МРРБ писмо Решение Представяне
149 ДОИ19000184ВН 03.10.2019 ФЛ писмено заявление Информация, относно финансовите корекции, нанесени по ОП "Околна среда" 2014-2020 към 16.09.19 на Община Варна Увед.писмо
150 ДОИ19000185ВН 03.10.2019 ФЛ електронно заявление Информация, относно изграждането на новия бул. „Васил Левски“, както и извършени дейности през мандата на Кмета на Община Варна. Решение Предоставяне
151 ДОИ19000187ВН 10.10.2019 ЮЛ писмено заявление Информация, относно спортните клубове в град Варна, картотекиране на състезатели и др. Решение Предоставяне
152 ДОИ19000188ВН 11.10.2019 нпо Електронно заявление Информация, относно безстопанствени кучета на територията на Община Варна за период 01.07.2019 г. – 11.10.20196 г. Решение Предоставяне
153 ДОИ19000189ВН 11.10.2019 нпо Електронно заявление Информация, относно длъжности към дейност „Общински приют за безстопанствени кучета“ – с.Каменар. Решение Предоставяне
154 ДОИ19000190ВН 11.10.2019 нпо Електронно заявление Информация, относно "Общински приют за безстопанствени кучета" Решение Предоставяне
155 ДОИ19000191ВН 11.10.2019 ФЛ писмено заявление Информация, относно стратегически карти за шум за агломерациите на Община Варна и на Община Аксаково, както и получен национален доклад за шума в околната среда, изготвен от Министър на здравеопазването за 2017 година и за 2018 година. Решение Предоставяне
156 ДОИ19000192ВН 11.10.2019 нпо Електронно заявление Информация, отноно "Общински приют за безстопанствени кучета" - село Каменар Решение Предоставяне
157 ДОИ19000193ВН 16.10.2019 ФЛ електронно заявление Информация, относмо общински Приют за безстопанствени кучета, с. Каменар, община Варна и взаимоотношения с фондация „Лъки Хънт Проджект“ Решение Предоставяне
158 ДОИ19000194ВН 16.10.2019 журналист електронно заявление Информация, относно сключен договор свързани с извършване на информационни, медийни, ПР, рекламни и други услуги срещу заплащане с конкретно дружеството Решение Отказ - не е налична в ОВ
159 ДОИ19000195ВН 24.10.2019 ФЛ писмено заявление Информация, относно получени от Министъра на здравеопазването документи, касаещи измерване на шума, планове за действие за агломерациите на община Варна и на община Аксаково. Решение Отказ - чл.37, ал.1, т.3
160 ДОИ19000196ВН 31.10.2019 нпо писмено заявление Информация, относно преписка на физическо лице, касаеща ПУП – ПРЗ на ж.к. „Чайка“ Решение Предоставяне
161 ДОИ19000197ВН 05.11.2019 нпо писмено заявление Информация, относно входирани в Община Варна предложения, инфомация, отноно постоянна комисия към Общински съвет Варна както и информация касаеща „Спортен комплекс – Варна“ АД до Председател на Обс по т.2 и т.3 Решение Отказ - чл.2, ал.1 от ЗДОИ
162 ДОИ19000198ВН 06.11.2019 нпо Електронно заявление Информация, относно "Общински приют за безстопанствени кучета" - село Каменар Решение Предоставяне
163 ДОИ19000199ВН 08.11.2019 нпо писмено заявление Информация, относно бул. „Васил Левски“ Решение Предоставяне
164 ДОИ19000200ВН 12.11.2019 нпо Електронно заявление Информация, относно отчети на Сдружение "Лъки Хънт Фондейшън" 2014-2019 г. Решение Отказ - инф-ята не е налична в ОВ
165 ДОИ19000201ВН 15.11.2019 ФЛ електронно заявление Информация, относно ункцинорища система за управелние на качеството да Решение Предоставяне
166 ДОИ19000202ВН 18.11.2019 ФЛ писмено заявление Информация, относно Акт за частна общинска собственост Решение Отказ - чл.8, т.1 от ЗДОИ
167 ДОИ19000203ВН 19.11.2019 журналист електронно заявление Информация, относно командировка на служители на Община Варна в Хайфа, Държавата Израел Решение Предоставяне
168 ДОИ19000204ВН 20.11.2019 ФЛ електронно заявление Информация, относно определя цената на картата за еднократно градско пътуване (билета) в чертите на град Варна. Копие на документа с който се определя, че има различни цени на картата за еднократно градско пътуване по автобусна линия 9. Решение Предоставяне
169 ДОИ19000207ВН 26.11.2019 ФЛ електронно заявление Технически проект на „Синя зона – широк център“ одобрен от ЕСУТ при Община Варна. Решение Предоставяне
170 ДОИ19000208ВН 29.11.2019 нпо писмено заявление Информация, относно побратимяване с гр. Хайфй - Израел Списъчен състав на делегацията посетила гр. Хайфа, дневен ред на посещението и разговорите, както и заключителен документ както и сключени договори за побратимяване на Община Варна - с кои градове и колко от тях са действащи до сега. Решение Предоставяне
171 ДОИ19000209ВН 16.12.2019 нпо Електронно заявление Информация, относно "Общински приют за безстопанствени кучета" - село 'Каменар" Решение Предоставяне
172 ДОИ19000210ВН 02.12.2019 нпо Електронно заявление нформация, относно договорите за възлагане на управление на ветеринарна амбулатория II – ра категория Решение Отказ - инф-ята не е налична в ОВ
173 ДОИ19000211ВН 02.12.2019 нпо Електронно заявление Информация, относно "Общински приют за безстопанствени кучета" - село 'Каменар" Решение Отказ - инф-ята не е налична в ОВ
174 ДОИ19000212ВН 02.12.2019 нпо Електронно заявление Информация, относно "Общински приют за безстопанствени кучета" - село 'Каменар" Решение Предоставяне
175 ДОИ19000213ВН 02.12.2019 нпо Електронно заявление Информация, относно "Общински приют за безстопанствени кучета" - село 'Каменар" Решение Предоставяне
176 ДОИ19000214ВН 02.12.2019 нпо Електронно заявление Информация, относно "Общински приют за безстопанствени кучета" - село 'Каменар" Решение Предоставяне
177 ДОИ19000216ВН 05.12.2019 ФЛ писмено заявление Информация, относно пътна маркировка, пътни знаци, за организация на движението в община Варна, касаещи местност „Салтанат“, както и информация за конкретен парцел в Приморски парк. Решение Предоставяне
178 ДОИ19000218ВН 10.12.2019 ФЛ писмено заявление Информация, относно местност „Планова“, находяща се в землището на гр. Варна, община Варна. Решение Предоставяне
179 ДОИ19000219ВН 16.12.2019 нпо писмено заявление Информация, относно служебните автомобили на Община Варна. Решение Предоставяне
180 ДОИ19000220ВН 20.12.2019 ФЛ писмено заявление Информация, относно премахната колиба на куче, намираща се на бул. „Цар Освободител“ 107, вх.А. Решение Отказ - чл.2, ал.1 от ЗДОИ
181 ДОИ19000221ВН 20.12.2019 фл писмено заявление Информация, относно хотел в гард Варна Решение Предоставяне
182 ДОИ19000222ВН 23.12.2019 ФЛ писмено заявление Информация, относно такса смет на конкретен търговец Решение Отказ - чл.8, т.1 от ЗДОИ
183 ДОИ19000223ВН 23.12.2019 нпо Електронно заявление Информация, относно адвокат – доверениците на Общински съвет – Варна Решение Предоставяне
184 ДОИ19000224ВН 23.12.2019 ФЛ писмено заявление Информация, относно дела на Община Варна, обезщетения за имуществени и за неимуществени вреди, среден размер на обезщетения 2009 г. – 2018 г.
185 ДОИ19000225ВН 27.12.2019 НПО Електронно заявление Информация, относно "Общински приют за безстопанствени кучета"- село Каменар Решение 1. Отказ по т.1 - инф-ята не е налична в ОВ 2.Предоставяне по т.2, 3 и 4
186 ДОИ19000227ВН 30.12.2019 фл електронно заявление Информация, относно звено занимаващо се с недвижими култури ценности , регистър на културните ценности, дейност на звеното, таксата за изготвяне на писмените становища и др. Решение Предоставяне