одобрен

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация 2019 г.

Уникален идентификатор:  b3570369-1609-48db-893d-5aa52d7e01e2

достъп до обществена информация община варна Регистър на заявления за достъп до информация

Текуща версия: 2

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-05-20 10:12:59
  • Създаден от: varna_mun
  • Последна промяна: 2020-05-20 13:40:14
  • Последно променил: varna_mun

№,Заявление,Дата,Заявител,Начин на поискване на инф - ята,Искана информация,Удължаване на срока,Уточнение,Препращане по Компетентност,Вид отговор,Достъп,Искане за допълване,

1,ДОИ19000001ВН,03.01.2019,НПО,писмено заявление,"Информацияя относно: отсичане на дърво, паркиране на автомобили в тревни площи и програма КАВ.",,,,Решение,"Отказ по т.1 и 2 - не попада в обхв. На чл.2, ал. 1, по т.3 - отказ на осн. Чл.37, ал.1, т.3",
2,ДОИ19000002ВН,07.01.2019,ФЛ,Електронно заявление,"Инф-я, относно таксиметров превоз в град Варна - данъци, определин максимален брой таксиметрови автомобили и др.",,,,Решение,Предоставяне,
3,ДОИ19000003ВН,10.01.2019,НПО,писмено заявление,"Инофрмация, отнотсно промените в числеността на общинската администрация включително и районните кметства за последните 5 години, включително и фунансовото изражение на промените.
,,,,Решение,Предоставяне, 4,ДОИ19000004ВН,15.01.2019,ФЛ,писмено заявление,Информация, относно всички АУАН регистрирани след обаждания на тел 112 по повод административни нарушения в дейността на бар, находящ се ул. „Петър Парчевич“ в град Варна.",,,,Решение,"Отказ - не попада в обхв. На чл.2, ал. 1, ",
5,ДОИ1900005ВН,15.01.2019,ФЛ,писмено заявление,"Протокол за извършена проверка от инспектори на отдел „Контрол ро търговската дейност и туризма“ към Дирекция УСКОР при Община Варна по преписка с входящ регистрационене номер на кафе - бар , находящ се ул. „Петър Парчевич“ в град Варна.",,,,Решение,"Отказ - не попада в обхв. На чл.2, ал. 1, ",
6,ДОИ19000006ВН,15.01.2019,ФЛ,писмено заявление,"За 2018 г., актуални разрешения за поставяне на преместваеми обекти съгласно раздле III, чл.47, ал.2, т. 5 от Наредба за поставяне на преместваеми обекти",,,да,
7,ДОИ19000007ВН,15.01.2019,ФЛ,писмено заявление,"за 2019 г. - обявени за ползване преместваеми обекти по схемата за 2018 г. по чл. 47, ал.2, т.5 от Наредба на Обс - Варна, тротоарно право на адрес в град Варна",,,да,
8,ДОИ1900008ВН,15.01.2019,ФЛ,писмено заявление,"за 2019 г. - заявления за период за ползване на преместваеми обекти съгласно раздел III, чл. 47, ал.2, т.5 от Наредба на ОбС - Варна по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗУТ, касаеща частен имот в град Варна",,,да,
9,ДОИ19000009ВН,15.01.2019,ФЛ,писмено заявление,"ЗА 2018 г., актуална схема за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗУТ, касаеща частен имот - в гард Варна",,,да,
10,ДОИ19000010ВН,16.01.2019,ФЛ,писмено заявление,"Информация, относно магазин на ул. „Андрей Сахаров“ № 1 (на стената на Централни гробища).",,,,Решение,Решение - Предоставяне,
11,ДОИ19000011ВН,17.01.2019,НПО,писмено заявление,"Информация, относно правомощия и задължения на директор на дирекция УСКОР и ресорен Заместник кмет, численост на диекция УСКОР ",,,,Решение,Решение - Предоставяне,
12,ДОИ19000012ВН,22.01.2019,ФЛ,Електронно заявление,"Актуална наредба уреждаща правилата, етпите и цялостната процедура за поставяне на паметници, паметни плочи, склуптори и временни художествени инсталации на територията на Община Варна",,,,Решение,Предоставяне,
13,ДОИ19000013ВН,23.01.2019,НПО,писмено заявление,"Информация, относно Общински приемник за безстопанствени кучета - село ""Каменар""",,да,,Решение,"предоставяне по т.1, 2, 3, 4, 5, Отказ по т.5 - представлява лични данни, Отказ по т.6 - не е налична и не се съхранява в Община Варна",
14,ДОИ19000014ВН,23.01.2019,ФЛ,писмено заявление,"Информация, относно одобррена схема от Гл.архитект, съгласно чл.56, ал.2 на ЗУТ, за преместваем обект ",,,да,
15,ДОИ19000015ВН,24.01.2019,НПО,писмено заявление,"Информация, относно придобиване и закупуване на общински имоти през последните 5 години.
,,,,Решение,Предоставяне, 16,ДОИ19000016ВН,28.01.2019,ЮЛ,писмено заявление,Архитектурен и конструктивен проект на ""Жилищна сграда с офиси"", новострояща се в град Варна ",,,,Решение," Отказ - не попада в обхв. На чл.2, ал. 1, ",
17,ДОИ19000017ВН,15.02.2019,НПО,писмено заявление,"Информация, относно Общински приют за безстопанствени кучета - село ""Каменар"" за 2018 година",,,,Решение, Предоставяне,
18,ДОИ19000018ВН,28.01.2019,НПО,писмено заявление,"Информация за прибрани през 2018 година кучета в Общински приют безстопанствени кучета - село ""Каменар ",,,,Решение, Предоставяне,
19,ДОИ19000019ВН,28.01.2019,НПО,писмено заявление,"Информация, относно Общински приют за безстопанствени кучета - село ""Каменар"" за 2018 година",да,,,Решение,Предоставяне,
20,ДОИ19000020ВН,28.01.2019,НПО,писмено заявление,"Информация, относноветеринартия лекар в Общински приют за безстопанствени кучета - село ""Каменар""",,,,Решение,Предоставяне,
21,ДОИ19000021ВН,30.01.2019,ФЛ,Електронно заявление,Информация за средства събирани от детски градини и постъпили жалби и сигнали от граждани,,,,Решение,Предоставяне,
22,ДОИ19000022ВН,31.01.2019 г.,ФЛ,писмено заявление,"Информация, относно сигнал за поставени паркинг колчета в град Варна",,,,Решение,"Отказ - попада в обхвата на чл.8, т.1 от ЗДОИ",
23,ДОИ19000023ВН,04.02.2019,ФЛ,писмено заявление,"Информация за общинска фирма ""Обреди"" ЕООД за 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г. и 2018 г. ",,,,Решение,Предоставяне,
24,ДОИ19000024ВН,05.02.2019,ФЛ,писмено заявление,"Информация, относно действащ ПУП обхващащ ул. Проф. Фриц Цвики, м-ст Сотира",,,да,
25,ДОИ19000025ВН,06.02.2019,ФЛ,Електронно заявление,информация за проект City Changer Bikе (CCCB),,,,Решение,Предоставяне ,
26,ДОИ19000026ВН,08.02.2019 г.,журналист,Електронно заявление,"Информация, относно дела за инциденти, свързани с тротоари, пътища, сгради и изплатеи обезщетения за период от 5 години (201-2018), както и дела заведени от община Варна срещу фирми, поддържащи общинска инфраструктура за период от 5 години (2014-2018)",,,,Решение,"Отказ по т. 1 и 2 - на осн. Чл.37, ал.3, Отказ по т. 3 - не е налична в община Варна ",
27,ДОИ19000027ВН,11.02.2019,ФЛ,писмено заявление,"Информация, относно издадени разрешения за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл.56 от ЗУТ",,,,Решение," Отказ на осн. Чл.8, ал. 1 от ЗДОИ",
28,ДОИ19000028ВН,11.02.2019,НПО,писмено заявление,"Информация, относно издадени Разрешения за строеж и програма за залесяване.",,,,Решение,"Предоставяне по т.2 и 3, Отказ по т.1 - не попада ва обх. На чл.2, ал. 1 от ЗДОИ",
29,ДОИ19000029ВН,12.02.2019,НПО,писмено заявление,"Информация, относно предложение от НПО за град Варна ",,,,Решение," Отказ - не попада в обхв. На чл.2, ал. 1, ",
30,ДОИ19000030ВН,13.02.2019,НПО,писмено заявление,"Информация, относно бюджета за 2018 г. и 2019 г. на „Общински приют за безстопанствени кучета“, село Каменар",,,,Решение,Предоставяне,
31,ДОИ19000031ВН,13.02.2019,НПО,писмено заявление,"Информация, относно регистриране на домашни кучета през 2018 г. ",,,,Решение,Предоставяне ,
32,ДОИ19000032ОД,20.02.2019,ФЛ,писмено заявление,"Информация, относно частен имот",,,,Решение,Предоставяне,
33,ДОИ19000033ВН,14.02.2019,ФЛ,Електронно заявление,"Информация, относно частен имот",,,,Решение," Отказ - попада в обхвата на чл.8, т.1 от ЗДОИ",
34,ДОИ19000035ВН,18.02.2019,ФЛ,писмено заявление,"Информация, относно частен имот",,,,Решение," Отказ - попада в обхвата на чл.8, т.1 от ЗДОИ",
35,ДОИ19000036ВН,18.02.2019,ФЛ,писмено заявление,Копие от преписка на физическо лице,,,,Решение," Отказ - попада в обхвата на чл.8, т.1 от ЗДОИ",
36,ДОИ19000037ВН,18.02.2019,ФЛ,Електронно заявление,Копое от Заповед на Кмет на Община Варна и протокол от заседанието на Експертния съвет по естетизация на градската среда.,,,,Решение,Предоставяне,
37,ДОИ19000039ВН,19.02.2019,ФЛ,писмено заявление,"Информация, относно паркоместа ",,,,Решение,Предоставяне,да
38,ДОИ19000038ВН,18.02.2019,ФЛ,писмено заявление,"Информация, относно изнесени изван сградата на Община Варна работни места на служители на администрацията и собствеността на използваното помещение",,,,Решение,"Предоставяне по т.1, 2,3,4, 6, 7, 8, 9, Отказ по т.5 и т.9 - не е налична в ОВ",
39,ДОИ19000041ВН,20.02.2019,ФЛ,писмено заявление,Заверено копие от Заповед на Кмет на Община Варна,,,,Решение," Отказ - попада в обхвата на чл.8, т.1 от ЗДОИ",
40,ДОИ19000042ОД,25.02.2019,ФЛ,писмено заявление,"Информация, относно частен имот",,,,Решение,"Предоставяне по т.1, 2 Отказ по т.3, 4 - попада ва обхвата на чл.8, ал.1 от ЗДОИ",
41,ДОИ19000043ВН,21.20.2019 ,ФЛ,писмено заявление,"Информация, относно проекти и планове за подход над приземния етаж на училищна сграда ",,,,Решение,Предоставяне ,
42,ДОИ19000044ВН,22.02.2019,ЮЛ,Електронно заявление,"Искане за предоставяне на отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор в Община Варна за 2018 г., който да включва и данни за направените откази и причините за това. ",,,,Решение,Предоставяне,
43,ДОИ19000045ВН,25.02.2019,НПО,писмено заявление,"Информация, относно рограмата за КАВ.",,,,Решение," Отказ - не попада в обхв. На чл.2, ал. 1, ",
44,ДОИ19000046ВН,05.06.2019,ФЛ,Електронно заявление,Заповеди на Кмет на Община Варна,,,,Решение,Предоставяне ,
45,ДОИ19000047ВН,05.03.2019,фл,Електронно заявление,"Заповеди на Кмета на Община Варна, съгласно Наредбата за организация на движението на територията на община Варна, приета от ОбС – Варна",,,,Решение,Предоставяне ,
46,ДОИ19000049ВН,11.03.1019,ФЛ,Електронно заявление,ОУП на с. „Константиново“,,,,Решение,Предоставяне ,
47,ДОИ19000050ВН,12.03.2019,ФЛ,Електронно заявление,"заповед на Кмет на Община Варна, издадена въз основа на чл.54 от Наредбата за обществения ред на Община Варна",,,,Решение,Предоставяне,
48,ДОИ19000051ВН,19.03.2019,ФЛ,Електронно заявление,задължения за данък върху недвижимите имоти от 2008 до 2018 г. ЮЛ,,,,Решение,Предоставяне,
49,ДОИ19000052ВН,19.03.2019,НПО,писмено заявление,Информация за общински жилища,,,до Кметове на Райони в частта на точки от 1 до 4,Решение,Предоставяне,
50,ДОИ19000053ВН,19.03.2019,НПО,писмено заявление,"Информация, относно „Общински приют за безстопанствени кучета“, село Каменар",,,до ОДБХ в частта на т.1,Решение,"Предоставяне по т.2 Отказ по т.3 - представлява лични данни",да
51,ДОИ1900054ВН,25.03.2019,ФЛ,Електронно заявление,"Информация, относно ИУМПС",,,,Решение,Предоставяне ,
52,ДОИ19000055ВН,27.03.2019,ФЛ,писмено заявление,"Информация, относно инфраструктурен обект.",,,,Решение,Предоставяне,
53,ДОИ19000056ВН,27.03.2019,ФЛ,писмено заявление,"Информация, относно засторителниат план на град Варна.",,,,Решение,Предоставяне,
54,ДОИ19000057ВН,28.03.2019,НПО,писмено заявление,"Въпроси към Кмет на Община Варна, относно наложени санкции към фирма изпълнител и административни наказания на длъжностни лица ",,,,Решение,"Отказ по т. 2 и 3 - не е налична в ОВ Предоставяне по т.1 ",
55,ДОИ19000058ВН,01.04.2019,ФЛ,Електронно заявление,"1. Електронно копие от кадастрален план на Местност „Старите лозя“ – гр. Варна от 1936 г. с 2. Информация, относно охранителните камери в град Варна.
3. Размера на наложените финансови корекции на Община Варна при изпълнението на проекти, финансирани с европейски средства (ЗУЕСИФ).
4. Наличната информация за подаване на заявления за достъп до обществена информация чрез платформата за достъп до обществена информация
5. Информация, отноно Наредба № РД-02-20-10 от 05.07.2012 г.
6. Размер на определеното трудово възнаграждение за позиция в общинската администрация на град Варна „Заместник - кмет“. ",,,,Решение,Предоставям,
56,ДОИ19000059ВН,02.04.2019,ФЛ,писмено заявление,"Информация, относно Заповед на Кмета на Община Варна за изместване на контейнери за отпадъци.",,,"до Кмет на Район ""Младост""",
57,ДОИ19000061ВН,03.04.2019,ЮЛ,Електронно заявление,"Информация, относно размера на избрани данъци и такси в Община Варна.",,,,Решение,Предоставяне,
58,ДОИ19000062ВН,05.04.2019,НПО,писмено заявление,"Информация, относно инфраструктурен обект.",,,,Решение,"Предоставяне по т.1 и 2
Отказ по 3 - не попада в обхвата на чл.2, ал.1 от ЗДОИ",
59,ДОИ19000063ВН,08.04.2019,НПО,Електронно заявление,"Информация, касаеща Председателя на Общински съвет Варна.",,,до Председател на ОбС - Варна,,,
60,ДОИ19000064ВН,15.04.2019,НПО,писмено заявление,"Информация, относно поддържане на зелените площи на Варна.",,,,Решение,Предоставяне ,
61,ДОИ19000066ВЛ,22.04.2019,НПО,писмено заявление,"Информация, относно поддържане на зелените площи на Варна.",,,,Решение,Предоставяне,
62,ДОИ19000067ВН,15.04.2019,НПО,писмено заявление,"Информация, относно поддържане на зелените площи на Варна.",,,,Решение,Предоставяне,
63,ДОИ19000069ВН,17.04.2019,НПО,Електронно заявление,"Информация, относно извършените проверки, по ЗЗЖ.",,,,Решение,Предоставяне,
64,ДОИ19000070ВН,19.04.2019,ЮЛ,Електронно заявление,"1.Информация, относно екпертния съвет по устройство на територията
2.Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяне от Община Варна, на основание Закона за устройство на територията.",,,,Решение,Предоставяне ,
65,ДОИ19000072ВН,22.04.2019,ФЛ,Електронно заявление,"Информация, относнон Целите за Устойчиво развитие на ООН приети през 2015",,,,Уведомително писмо,,
66,ДОИ19000073ВН,22.04.2019,НПО,писмено заявление,Информация за бул. „Васил Левски“ в участъка от „Осми Приморски полк“ до ул. „Дубровник“,,,,Решение,,
67,ДОИ19000081ВН,08.05.2019,ФЛ,писмено заявление,"Информация, относно общинска фирма ""Обреди""",,,до Директор на Обреди ЕООД,,,
68,ДОИ19000082ВН,08.05.2019,журналист,Електронно заявление,"Информация за общински жилища за периода 2017 г. и 2018 г.",,,,Решение,Предоставяне,
69,ДОИ19000083ВН,09.05.2019,НПО,Електронно заявление,"Информация, относно ЕСГРАОН ",,,,Решение,Предоставяне,
70,ДОИ19000084ВН,10.05.2019,НПО,писмено заявление,"Информация, относно безстопанствените кучета на територията на Община Варна и регистрираните домашни любимци.",,,,Решение,Предоставяне,
71,ДОИ19000085ВН,10.05.2019,НПО,писмено заявление,"Информация, относно извършвани и бъдещи планувани инфраструктурни ремонти ",,,,Решение,Предоставяне,
72,ДОИ19000086ВН,13.05.2019,ФЛ,Електронно заявление,"Инф-я , относно правно - информационна система АПИС",,,,,,
73,ДОИ19000087ВН,13.05.2019,ЮЛ,Електронно заявление,"Информация, относно издадени разрешенията за строеж.",,,,Решение,Предоставяне ,
74,ДОИ19000088ВН,16.05.2019,ФЛ,Електронно заявление,"Информация, относно Експертен съвет по естетизация на градската среда.",,,,Решение,Предоставяне,
75,ДОИ19000089ВН,16.05.2019,НПО,писмено заявление,"Информация, относно поддържане на зелената система във Варна ",,,,Решение,Предоставяне,
76,ДОИ19000091ВН,17.05.2019,ФЛ,Електронно заявление,"Информация, относно прилагане на Закона за авторското право и сродните му права в Община Варна",,,,Решение,Предоставяне,
77,ДОИ19000092ВН,21.05.2019,НПО,писмено заявление,"Информация, относно офиса на Община Варна в Брюксел.",,,,Решение,Предоставяне,
78,ДОИ19000093ВН,23.05.2019,ЮЛ,Електронно заявление,"Информация, относно извършен ремонт на участък от бул. „Васил Левски“ в град Варна.",,,,Решение,Предоставяне,
79,ДОИ19000094ВН,29.05.2019,НПО,писмено заявление,"Информация, относно строеж на сграда.",,да,,Решение,Предоставяне,
80,ДОИ19000095ВН,30.05.2019,НПО,Електронно заявление,"Информация, относно лица с увреждания в град Варна и ползватели на социални услуги. Капацитет на услугите, доставчици и информация за щатни разписания на услугите",,,Агенция по социално подпомагане - в частта на т.1,Решение,Предоставяне,
81,ДОИ19000096ВН,31.05.2019,ФЛ,писмено заявление,"Информация, относно Акт за общинска собственост",,,,Решение,"Отказ - попада в обхвата на чл.8, т.1 от ЗДОИ",
82,ДОИ19000097ВН,03.06.2019,НПО,писмено заявление,Информация за издадени Разрешения за строеж в кв. „Чайка“ ,,,,Решение,"Отказ - не попада в обх. На чл.2, ал.1 от ЗДОИ",
83,ДОИ19000098ВН,10.06.2019,НПО,Електронно заявление,"Информация, относно безстопанствени кучета и овладяване на популацията им. Сключени договори с ветеринарно-медицински амбулатории",,,,Решение,Отказ - поисканата информация не е налична в администрацията,
84,ДОИ19000099ВН,10.06.2019,НПО,Електронно заявление,"Информация за сключените договори за информационно обслужване от страна на Община Варна от началото на 2018 година до края на месец май 2019 година.
,,,,Решение,Предоставеня, 85,ДОИ19000101ВН,12.06.2019,НПО,Електронно заявление,Информация, относно Общински проют за безстопанствени кучета",,,,Решение,Предоставяне,
86,ДОИ19000102ВН,12.06.2019,НПО,Електронно заявление,"информация, относно организиран протест от природозащитни организации на 20.05.2019 г.",,,,Решение,Предоставяне,
87,ДОИ19000103ВН,12.06.2019,НПО,Електронно заявление,"Информация, относно Общински проют за безстопанствени кучета",,,,Решение,Предоставяне ,
88,ДОИ19000104ВН,12.06.2019,НПО,Електронно заявление,"Информация, относно подаден в Община Варна сигнал",,,,Решение,"Отказ:
по т.1 - чл.8, т.1
по т. 2 и 3 - не попада в обхвата на чл.2, ал.1 от ЗДОИ",
89,ДОИ19000105ВН,19.06.2019,ФЛ,писмено заявление,"Информация, относно ПУП – ПРЗ на ж.к. „Чайка“.и Публичен регистър на озеленените площи в община Варна.",,,"Район ""Приморски""",,,
90,ДОИ19000106ВН,21.06.2019,НПО,Електронно заявление,"Информация, относно адвокат - довереници на Общински съвет - Варна",,,Председател на ОбС - Варна,,,
91,ДОИ19000107ВН,21.06.2019,НПО,писмено заявление,"Информция, относно и офиса на Община Варна в Брюксел в периода от създаването му до закриването му.
,,,,Решение,Отказ - чл.37, ал.1, т.3",
92,ДОИ19000108ВН,21.06.2019,НПО,писмено заявление,"Информация, относно миенето на улици в град Варна ",,,,Решение,Предоставяне ,
93,ДОИ19000109ВН,21.06.2019,НПО,писмено заявление,"Информация, относно асфалтова маркировка по улиците на Варна.",,,,Решение,Предоставяне,да
94,ДОИ19000110ВН,21.06.2019,ФЛ,писмено заявление,копия от подадени в Община Варна жалби.,,,,Решение,"Отказ - чл.8, т.1 ",
95,ДОИ19000111ВН,21.06.2019,НПО,писмено заявление,"Инфромацоя, относно бул. „Левски“ и миенето на улици в град Варна.",,,,Решение,"Предоставяне по т. 1 и2 Отказ по т.3 - инф. Не е нелична в администрацията",
96,ДОИ19000112ВН,21.06.2019,ФЛ,Електронно заявление,"Информация, относно изграждане на детска площадка в квартал „Бриз“. ",,,,Решение,Предоставяне,
97,ДОИ19000113ВН,24.06.2019,ФЛ,писмено заявление,"Информация, относно видеонаблюдение на обществени съоръжения в град Варна",,,,Решение,Предоставяне ,
98,ДОИ19000115ВН,25.06.2019,НПО,писмено заявление,"Информация, оъносно „Общински приют за безстопанствени кучета“ – село „Каменар“ ",,,,Решение,Предоставяне ,
99,ДОИ19000116ВН,28.06.2019,ЮЛ,Електронно заявление,"Информация, относно проект City Changer Cargo Bike, Horizon 2020",,,,Решение,Предоставяне,
100,ДОИ19000117ВН,01.07.2019,НПО,писмено заявление,"Информация, относно градските пейки, инфраструктурни дейности по бул. „Цар Освободител“ и изграждане на игрище срещу училище „Черноризец Храбър“ (под ул. „Студентска“)",,,,Решение,"Предоставяне по т. 2 и 3
Отказ по т.1 - инф. Не е налична в Община Варна ",
101,ДОИ19000118Н,01.07.2019,ФЛ,Електронно заявление,"Границите на град Варна, граничещи с Черно море.",,,,Решение,Предоставяне,
102,ДОИ19000119ВН,02.07.2019,ФЛ,писмено заявление,"Информация, относно Акт за общинска собственост",,,,Решение,"Отказ - чл.8, т.1 ",
103,ДОИ19000120ВН,05.07.2019,НПО,,"Информация,относно Фондация „Лъки Хънт“, касаеща безстопанствените кучета в град Варна.",да,,,Решение,"Предоставяне по т.1, 4, 5 и 6 Отказ по т.2, 3 и 7 - чл.2, ал.1 от ЗДОИ",
104,ДОИ19000121ВН,08.07.2019,ФЛ,писмено заявление,"Задание за проектиране от Главен архитект на Община Варна на ПУП – ПРЗ на ж.к. „Чайка“ /19 м.р. и 20 м.р./, прието с решение на ЕСУТ - протокол № 31/02.03.2005 г. – т.72, одобрено от Кмет на Община Варна /съгласно Заповед от 16.08.2005 г./",,,,Решение,Предоставяне ,
105,ДОИ19000122ВН,09.07.2019,ФЛ,писмено заявление,"Информация, относно изграждане на паметник на удавен при окупирането на град Варна съветски окупационен войник – участник в окупационния корпус на Трети украински фронт на обявилата едностранно война на България СССР.",,,,Решение,Предоставяне,
106,ДОИ19000124ВН,10.07.2019,нпо,писмено заявление,"Информация, относно мпенсационна програма за засаждане на дървета в Община Варна",,документ за наличие на представителна власт,,,,
107,ДОИ19000125ВН,12.07.2019,нпо,писмено заявление,"Информация, относно изграждане на „легнали полицаи“ по пътните платна.",,,,Решение,Предоставяне,
108,ДОИ19000126ВН,12.07.2019,ФЛ,писмено заявление,Запис от камера за трафик контрол,,,,Решение,"Отказ - чл.2, ал., от ЗДОИ",
109,ДОИ19000127ВН,12.07.2019,нпо,писмено заявление,"Инфомация, относно залесяването в град Варна",,документ за наличие на представителна власт,,,,
110,ДОИ19000128ПР,19.07.2019,ФЛ,писмено заявление,"Информация, относно имот в кв. ""Изгев"" в град Варна",,,,Решение,Предоставяне,
111,ДОИ19000129ВН,15.07.2019,ФЛ,писмено заявление,Схеми за поставяне на преместваеми обекти на територията на град Варна,,,до Кметове на Райони,,,
112,ДОИ19000130ВН,16.07.2019,нпо,писмено заявление,"Информация, относно поставен оаметник и предложение за поставяне паметна плоча ",,документ за наличие на представителна власт,,,,
113,ДОИ19000131ВН,17.07.2019,ФЛ,електронно заявление,"Информация, относно изградени частни водопроводи ",,,,Решение,Предоставяне,
114,ДОИ19000133ВН,17.07.2019,ФЛ,електронно заявление,"Информация, относно битовите отпадъци на територията на община Варна ",,,,Решение,Предоставяне,
115,ДОИ19000134ВН,18.07.2019,ЮЛ,писмено заявление,"Информация, относно търговски обект",,,,Решение,"Отказ - чл.8, т.1",
116,ДОИ19000135ВН,19.07.2019,нпо,Електронно заявление,"Информация, относно съдебни дела на Общински съвет - Варна",,,до Председател на Общински съвет - Варна,,,
117,ДОИ19000136ВН,24.07.2019,ФЛ,писмено заявление,"Информация, относно частен имот",,,"до Кмет на Район ""Младост"" в частта на точки 1, 2 и 4",Решение,Предоставяне,
118,ДОИ19000138ВН,30.07.2019,НПО,писмено заявление,"Информация, относно издадено разрешение за стореж и ПЪП - ПРЗ на жк. ""Чайка""",,,,Решение,"Предоставяне по т.1 и 2
Отказ по т.3 - не е налична в Община Варна",
119,ДОИ19000139ВН,31.07.2019,ФЛ,писмено заявление,"Информация, относно „Обреди“ ЕООД.",,,"до Кмета на Райн Младост до Председател на ОбС - Варна",Решение,Предоставяне,
120,ДОИ19000140ВН,31.07.2019,фл,писмено заявление,"Информация, относно залесяването в град Варна",,,,Решение,Предоставяне,
121,ДОИ19000141ВН,31.07.2019,журналист,електронно заявление,Информация за строеж в южната част на плаж Кабакум,,,"до Кмет на Район ""Приморски""",,,
122,ДОИ19000143ВН,31.07.2019,нпо,писмено заявление,"Информация, относно договор по Оперативна програма",,документ за наличие на представителна власт,,,,
123,ДОИ19000144ВН,31.07.2019,нпо,писмено заявление,"Информация, относно зелените площи и качеството на атмосферния въздух в град Варна",,,,Решение ,Предоставяне,
124,ДОИ19000146ВН,02.08.2019,ФЛ,електронно заявление,"Информация, относно поставяне на графити в подлеза на бул. Васил Левски и ул. Дубровник",,,,Решение ,Предоставяне,
125,ДОИ19000147ВН,05.08.2019,нпо,Електронно заявление,"Информация, относно общинския поземлен фонд",,,,Решение ,Предоставяне,
126,ДОИ19000148ВН,07.08.2019,нпо,писмено заявление,"Информация, относно пътна поддръжка, залесяване в град Варна и крагледано предложение на ЕСУТ ",,документ за наличие на представителна власт,,,,
127,ДОИ19000149ВН,08.08.2019,фл,електронно заявление,"Информация,относно отдаден под наем имот",,,,Решение,Предоставяне,
128,ДОИ19000150ВН,08.08.2019,нпо,писмено заявление,"Информация, относно ""Общински приют за безстопанствени кучета""",,,,Решение,Предоставяне,
129,ДОИ19000151ВН,08.08.2019,нпо,писмено заявление,"Информация, относно ""Общински приют за безстопанствени кучета""",,,,Решение,Предоставяне,
130,ДОИ19000152ВН,09.08.2019,ФЛ,писмено заявление,"Информация, относно частен имот",,,до Кмет на Район Приморски,,,
131,ДОИ19000153ВН,12.08.2019,ФЛ,писмено заявление,"Информация, относно реда за провеждане на ъсбранията, митингите и манифестациите в Община Варна.",,,,Решение,Предоставяне,
132,ДОИ19000154ВН,16.08.2019,юл,електронно заявление,"Брой на работещи социални работници, психолози, педагози детегледачи, рехабилитатори, приемни родители, лични асистенти, здравни медиатори и др. помагащи професионалисти в общината, степен на образование и образователна квалификация за последните три години (2017, 2018 и 2019 г.).",,,,Решение,Предоставяне,
133,ДОИ19000155ПР,22.08.2019,ФЛ,писмено заявление,Заповед на Кмет на Община Варна,,,до Кмет на Район Приморски,
134,ДОИ19000157ВН,16.08.2019,нпо,Електронно заявление,"Информация, относно общинския поземлен фонд",,,,Решение,"Отказ - чл.37, ал.1, т.3",
135,ДОИ19000158ВН,20.08.2019,ФЛ,писмено заявление,"Иформация, относно градоустройственият статут на част от терена на училищния двор на ПГТМД - Варна.",,,до Кмет на Район Приморски,
136,ДОИ19000160ВН,21.08.2019,нпо,писмено заявление,"Информация, относно зацветяването в град Варна",,,,Решение,Предоставяне ,
137,ДОИ19000163ВН,05.09.2019,ФЛ,електронно заявление,"Информация, относно изграждане на сграда в град Варна",,,,Решение,Предоставяне,
138,ДОИ19000169ВН,13.09.2019,ФЛ,електронно заявление,"Информация, относно придобиване на собственост върху земя",,,до Район Приморски по точка 2,Решение,Предоставяне по точка 1,
139,ДОИ19000170ВН,13.09.2019,нпо,писмено заявление,"Информация, относно „Програма за залесяване“, и компенсаторни програми са реализирани през периода 2016-2019 г. до сега.
,да,,до Район ""Одесос"" по точка 3",Решение,"Предоставяне по точки 1 и 2 Отказ по точка 4",
140,ДОИ19000171ВН_001,24.09.2019,нпо,Електронно заявление,"Информация, относно обрабтка на две преписки регистрирани в Община Варна",,,,Решение,Предоставяне ,
141,ДОИ19000172ВН,16.09.2019,нпо,писмено заявление,"1. Запознат ли сте със сигнал – предложение от сдружението за презастрояването на градската част и влошените условия за живот в централната градска част и необходимостта от иницииране на дискусия с гражданите на тема „В какъв град искам да живея“.
2. С Решение на ОбС- Варна № 1820-4-1(27)04.05.2005 г. се създава „Спортен комплекс Варна“ АД в което Общината участва с апортна вноска от 154 дка с цел да се построи стадион Варна (срок 2017г.), т.к. в резултат на ПЧП целта не е реализирана, кога Общински съвет ще преразгледа Решението си и прекрати апортната си вноска (по проект са нужни 90 дка).
3. С рег. № РД19014733ВН/08.08.2019 г. входирах 3 листа копия на Удостоверения за регистрация на 3 сдружения които представлявам, но Решения за ДОИ още няма.",,,до Председател на Общински съвет - Варна по точка 2,Решение,"Отказ - не попада в обх. На чл.2, ал.1 от ЗДОИ",
142,ДОИ19000173ВНН_002ВН,30.09.2019,нпо,Електронно заявление," Информация, относно преписки касаещи провеждане на местен референдум, изпратени на Общински съвет – Варна, ",,,,Решение,Предоставяне ,
143,ДОИ19000174ВН,18.09.2019,нпо,писмено заявление,"Информация, относно изхвърляне на отпадъци и изградени паркинги в град Варна",,,до Областен управител на Област Варна по точки 1 и 2,Решение,Отказ -информацията не е налична ,
144,ДОИ19000177ВН,20.09.2019,ФЛ,писмено заявление,"Информация, относно обстоятелствени проверки при Кмет на Община Варна от 2017 г. до 2019 г. месец октомври.",,,,Решение,"Отказ - чл.8, т.1 от ЗДОИ",
145,ДОИ19000180ВН,25.09.2019,нпо,писмено заявление,"Информация, оносно инфраструктурен обект и миене на улици ",,,,Решение,Предоставяне,
146,ДОИ19000181ВН,27.09.2019,ФЛ,електронно заявление,"Информация, относно стореж ",,,"до Кмет на Район ""Приморски"" по точка 2",Решение,Предоставяне,
147,ДОИ19000182ВН,30.09.2019,ЮЛ,електронно заявление,"Информация и сключени договори, относно извършване на информационни, медийни, PR или рекламни услуги срещу заплащане ",,,,Решение,Предоставяне,
148,ДОИ19000183ВН,07.10.2019,нпо,Електронно заявление,"Информация, относно получено в Община Варна от МРРБ писмо",,,,Решение,Представяне ,
149,ДОИ19000184ВН,03.10.2019,ФЛ,писмено заявление,"Информация, относно финансовите корекции, нанесени по ОП ""Околна среда"" 2014-2020 към 16.09.19 на Община Варна",,,,Увед.писмо,,
150,ДОИ19000185ВН,03.10.2019,ФЛ,електронно заявление,"Информация, относно изграждането на новия бул. „Васил Левски“, както и извършени дейности през мандата на Кмета на Община Варна.",,,,Решение,Предоставяне,
151,ДОИ19000187ВН,10.10.2019,ЮЛ,писмено заявление,"Информация, относно спортните клубове в град Варна, картотекиране на състезатели и др.",,,,Решение,Предоставяне,
152,ДОИ19000188ВН,11.10.2019,нпо,Електронно заявление,"Информация, относно безстопанствени кучета на територията на Община Варна за период 01.07.2019 г. – 11.10.20196 г.",,,,Решение,Предоставяне,
153,ДОИ19000189ВН,11.10.2019,нпо,Електронно заявление,"Информация, относно длъжности към дейност „Общински приют за безстопанствени кучета“ – с.Каменар.",,,,Решение,Предоставяне,
154,ДОИ19000190ВН,11.10.2019,нпо,Електронно заявление,"Информация, относно ""Общински приют за безстопанствени кучета""",,,,Решение,Предоставяне ,
155,ДОИ19000191ВН,11.10.2019,ФЛ,писмено заявление,"Информация, относно стратегически карти за шум за агломерациите на Община Варна и на Община Аксаково, както и получен национален доклад за шума в околната среда, изготвен от Министър на здравеопазването за 2017 година и за 2018 година.",,,,Решение,Предоставяне ,
156,ДОИ19000192ВН,11.10.2019,нпо,Електронно заявление,"Информация, отноно ""Общински приют за безстопанствени кучета"" - село Каменар",,,,Решение,Предоставяне,
157,ДОИ19000193ВН,16.10.2019,ФЛ,електронно заявление,"Информация, относмо общински Приют за безстопанствени кучета, с. Каменар, община Варна и взаимоотношения с фондация „Лъки Хънт Проджект“",,,,Решение,Предоставяне,
158,ДОИ19000194ВН,16.10.2019,журналист,електронно заявление,"Информация, относно сключен договор свързани с извършване на информационни, медийни, ПР, рекламни и други услуги срещу заплащане с конкретно дружеството ",,,,Решение,Отказ - не е налична в ОВ,
159,ДОИ19000195ВН,24.10.2019,ФЛ,писмено заявление,"Информация, относно получени от Министъра на здравеопазването документи, касаещи измерване на шума, планове за действие за агломерациите на община Варна и на община Аксаково.",,,,Решение,"Отказ - чл.37, ал.1, т.3",
160,ДОИ19000196ВН,31.10.2019,нпо,писмено заявление,"Информация, относно преписка на физическо лице, касаеща ПУП – ПРЗ на ж.к. „Чайка“",,,,Решение ,Предоставяне,
161,ДОИ19000197ВН,05.11.2019,нпо,писмено заявление,"Информация, относно входирани в Община Варна предложения, инфомация, отноно постоянна комисия към Общински съвет Варна както и информация касаеща „Спортен комплекс – Варна“ АД",,,до Председател на Обс по т.2 и т.3 ,Решение,"Отказ - чл.2, ал.1 от ЗДОИ",
162,ДОИ19000198ВН,06.11.2019,нпо,Електронно заявление,"Информация, относно ""Общински приют за безстопанствени кучета"" - село Каменар ",,,,Решение,Предоставяне,
163,ДОИ19000199ВН,08.11.2019,нпо,писмено заявление,"Информация, относно бул. „Васил Левски“ ",,,,Решение,Предоставяне,
164,ДОИ19000200ВН,12.11.2019,нпо,Електронно заявление,"Информация, относно отчети на Сдружение ""Лъки Хънт Фондейшън"" 2014-2019 г. ",,,,Решение,Отказ - инф-ята не е налична в ОВ,
165,ДОИ19000201ВН,15.11.2019,ФЛ,електронно заявление,"Информация, относно ункцинорища система за управелние на качеството",,да,,Решение,Предоставяне,
166,ДОИ19000202ВН,18.11.2019,ФЛ,писмено заявление,"Информация, относно Акт за частна общинска собственост ",,,,Решение,"Отказ - чл.8, т.1 от ЗДОИ",
167,ДОИ19000203ВН,19.11.2019,журналист,електронно заявление,"Информация, относно командировка на служители на Община Варна в Хайфа, Държавата Израел ",,,,Решение ,Предоставяне,
168,ДОИ19000204ВН,20.11.2019,ФЛ,електронно заявление,"Информация, относно определя цената на картата за еднократно градско пътуване (билета) в чертите на град Варна. Копие на документа с който се определя, че има различни цени на картата за еднократно градско пътуване по автобусна линия 9.",,,,Решение,Предоставяне,
169,ДОИ19000207ВН,26.11.2019,ФЛ,електронно заявление,Технически проект на „Синя зона – широк център“ одобрен от ЕСУТ при Община Варна.,,,,Решение,Предоставяне,
170,ДОИ19000208ВН,29.11.2019,нпо,писмено заявление,"Информация, относно побратимяване с гр. Хайфа - Израел
Списъчен състав на делегацията посетила гр. Хайфа, дневен ред на посещението и разговорите, както и заключителен документ
както и сключени договори за побратимяване на Община Варна - с кои градове и колко от тях са действащи до сега.",,,,Решение,Предоставяне ,
171,ДОИ19000209ВН,16.12.2019,нпо,Електронно заявление,"Информация, относно ""Общински приют за безстопанствени кучета"" - село 'Каменар""",,,,Решение,Предоставяне,
172,ДОИ19000210ВН,02.12.2019,нпо,Електронно заявление,"нформация, относно договорите за възлагане на управление на ветеринарна амбулатория II – ра категория ",,,,Решение,Отказ - инф-ята не е налична в ОВ,
173,ДОИ19000211ВН,02.12.2019,нпо,Електронно заявление,"Информация, относно ""Общински приют за безстопанствени кучета"" - село 'Каменар""",,,,Решение,Отказ - инф-ята не е налична в ОВ,
174,ДОИ19000212ВН,02.12.2019,нпо,Електронно заявление,"Информация, относно ""Общински приют за безстопанствени кучета"" - село 'Каменар""",,,,Решение,Предоставяне,
175,ДОИ19000213ВН,02.12.2019,нпо,Електронно заявление,"Информация, относно ""Общински приют за безстопанствени кучета"" - село 'Каменар""",,,,Решение,Предоставяне ,
176,ДОИ19000214ВН,02.12.2019,нпо,Електронно заявление,"Информация, относно ""Общински приют за безстопанствени кучета"" - село 'Каменар""",,,,Решение,Предоставяне,
177,ДОИ19000216ВН,05.12.2019,ФЛ,писмено заявление,"Информация, относно пътна маркировка, пътни знаци, за организация на движението в община Варна, касаещи местност „Салтанат“, както и информация за конкретен парцел в Приморски парк.",,,,Решение,Предоставяне,
178,ДОИ19000218ВН,10.12.2019,ФЛ,писмено заявление,"Информация, относно местност „Планова“, находяща се в землището на гр. Варна, община Варна.",,,,Решение,Предоставяне,
179,ДОИ19000219ВН,16.12.2019,нпо,писмено заявление,"Информация, относно служебните автомобили на Община Варна.",,,,Решение,Предоставяне,
180,ДОИ19000220ВН,20.12.2019,ФЛ,писмено заявление,"Информация, относно премахната колиба на куче, намираща се на бул. „Цар Освободител“ 107, вх.А.",,,,Решение,"Отказ - чл.2, ал.1 от ЗДОИ",
181,ДОИ19000221ВН,20.12.2019,фл,писмено заявление,"Информация, относно хотел в гард Варна ",,,,Решение,Предоставяне,
182,ДОИ19000222ВН,23.12.2019,ФЛ,писмено заявление,"Информация, относно такса смет на конкретен търговец ",,,,Решение,"Отказ - чл.8, т.1 от ЗДОИ",
183,ДОИ19000223ВН,23.12.2019,нпо,Електронно заявление,"Информация, относно адвокат – доверениците на Общински съвет – Варна ",,,,Решение,Предоставяне,
184,ДОИ19000224ВН,23.12.2019,ФЛ,писмено заявление,"Информация, относно дела на Община Варна, обезщетения за имуществени и за неимуществени вреди, среден размер на обезщетения 2009 г. – 2018 г.",
185,ДОИ19000225ВН,27.12.2019,НПО,Електронно заявление,"Информация, относно ""Общински приют за безстопанствени кучета""- село Каменар",,,,Решение," 1. Отказ по т.1 - инф-ята не е налична в ОВ 2.Предоставяне по т.2, 3 и 4",
186,ДОИ19000227ВН,30.12.2019,фл,електронно заявление,"Информация, относно звено занимаващо се с недвижими култури ценности , регистър на културните ценности, дейност на звеното, таксата за изготвяне на писмените становища и др.",,,,Решение,Предоставяне,