одобрен

SEBRA-2020-03-25

Уникален идентификатор:  b3a7cdca-cdc8-4357-8fae-74889a0100a7

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-26 12:00:18
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-03-26 12:00:18

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Период: 25.03.2020 - 25.03.2020

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 62897427.42
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 63430.46000000008
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1545687.95
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 81273.79
10 xxxx Издръжка -4079231.33
18 xxxx Други разходи 2114279.67
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 585774.85
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 107110553.21
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1265298.05
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 9253107.74
88 xxxx Средства на разпореждане 568018.21
89 xxxx Друго финансиране 10672678.129999999
90 xxxx Възстановени приходи -291225.79
91 xxxx Теглене на BGN в брой 54000
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 262226.12
98 xxxx Други операции в БНБ 466544.43
xxxx Трансфери за местни дейности за общини 97528
xxxx Целева субсидия за капиталови разходи за общини 121891.46
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 1578054
xxxx Трансфери за други целеви разходи за общини 946302.47
Общо:  195313618.84000006
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5298.69
90 xxxx Възстановени приходи 6705.68
91 xxxx Теглене на BGN в брой 100000
Общо:  112004.37
Министерски съвет ( 003******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 549708.84
10 xxxx Издръжка 37111.29
18 xxxx Други разходи 80
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 28059.92
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 787.8
88 xxxx Средства на разпореждане 33318.29
90 xxxx Възстановени приходи 1902
Общо:  650968.14
Конституционен съд ( 004******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3437.17
Общо:  3437.17
Сметна палата ( 005******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2208.46
Общо:  2208.46
Висш съдебен съвет ( 006******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 17744044.88
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 643448.82
10 xxxx Издръжка 140879.52
18 xxxx Други разходи 1906953.45
90 xxxx Възстановени приходи 6428.1
Общо:  20441754.77
Министерство на финансите ( 010******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 12729398.67
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 131154.2
10 xxxx Издръжка 1010266.33
Общо:  13870819.2
Министерство на външните работи ( 011******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1571975.82
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 52119.8
10 xxxx Издръжка 35228.88
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 230128.73
Общо:  1889453.23
Министерство на отбраната ( 012******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 106716.93
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 139.18
10 xxxx Издръжка 51667.15
18 xxxx Други разходи 1383.68
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 4000
88 xxxx Средства на разпореждане 46992.55
90 xxxx Възстановени приходи 14633.76
91 xxxx Теглене на BGN в брой -100000
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -5301.99
Общо:  120231.26
Министерство на вътрешните работи ( 013******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7128009.05
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 227950.7
10 xxxx Издръжка 361796.94
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 64799.8
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 89840.02
88 xxxx Средства на разпореждане 187137.12
89 xxxx Друго финансиране 3095.47
90 xxxx Възстановени приходи 77011.85
Общо:  8139640.95
Министерство на правосъдието ( 014******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 13880.4
10 xxxx Издръжка 111046.48
88 xxxx Средства на разпореждане 10025.79
90 xxxx Възстановени приходи 3554.98
Общо:  138507.65
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3442411.96
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 4270.47
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 75655.05
10 xxxx Издръжка 90451.43
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 333449.06
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 142453.23
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 383372.2
Общо:  4472063.4
Министерство на здравеопазването ( 016******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4182010.29
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 110442.57
10 xxxx Издръжка 549822.84
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1000
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 632600
88 xxxx Средства на разпореждане 2167.2
Общо:  5478042.9
Министерство на образованието и науката ( 017******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2938889.89
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 105211.3
10 xxxx Издръжка 127671.26
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 25510
88 xxxx Средства на разпореждане 47162.22
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 109.53
Общо:  3244554.2
Министерство на културата ( 018******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 414668.21
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 12395.93
10 xxxx Издръжка 32082.18
18 xxxx Други разходи 13581
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 17941
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 91223.4
90 xxxx Възстановени приходи 5496.36
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 27.38
Общо:  587415.46
Министерство на околната среда и водите ( 019******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 205812.05
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1507.95
10 xxxx Издръжка 33388.73
18 xxxx Други разходи 384.83
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 210895.49
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 408
88 xxxx Средства на разпореждане 47785.63
Общо:  500182.68
Министерство на икономиката ( 020******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 703297.01
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 6463.14
10 xxxx Издръжка 59294.14
18 xxxx Други разходи 0
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 735
88 xxxx Средства на разпореждане 138000
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  907789.29
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 560984.57
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3540.54
10 xxxx Издръжка 4370365.79
Общо:  4934890.9
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 986756.37
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 3802.33
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 9148.53
10 xxxx Издръжка 184640.11
18 xxxx Други разходи 13316.47
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 9976.2
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 9608.2
88 xxxx Средства на разпореждане 41887.25
90 xxxx Възстановени приходи 9557.59
Общо:  1268693.05
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане -72710.8
10 xxxx Издръжка -41688.62
90 xxxx Възстановени приходи -445243.73
98 xxxx Други операции в БНБ 569738.78
Общо:  10095.63
Министерство на енергетиката ( 024******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 230953.69
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 314.8
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 214.26
10 xxxx Издръжка 2419
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  233901.75
Министерство на младежта и спорта ( 025******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 60755.3
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3360.32
10 xxxx Издръжка 2845.89
Общо:  66961.51
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Държавна сигурност и разузнавaтелните служби на Българската народна армия ( 032******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 118539.43
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 74.22
Общо:  118613.65
Комисия за защита на личните данни ( 034******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3373.84
88 xxxx Средства на разпореждане 6330.19
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  9704.03
Държавна агенция "Електронно управление" ( 035******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 10473.22
Общо:  10473.22
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество ( 037******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 6693.07
Общо:  6693.07
Национален статистически институт ( 041******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 67895.5
10 xxxx Издръжка 5793.87
Общо:  73689.37
Комисия за регулиране на съобщеният ( 043******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3006.25
Общо:  3006.25
Съвет за електронни медии ( 044******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
98 xxxx Други операции в БНБ -9557.34
Общо:  -9557.34
Комисия за финансов надзор ( 047******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 524990.69
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 617.7
10 xxxx Издръжка 2452.65
Общо:  528061.04
Държавна комисия по сигурността на информацията ( 048******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 324358.37
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2882.65
10 xxxx Издръжка 20601.51
18 xxxx Други разходи 25.81
Общо:  347868.34
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ( 053******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка -12714545.17
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  -12714545.17
Национален осигурителен институт ( 055******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1486.9
10 xxxx Издръжка 23502.77
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 529894.7
90 xxxx Възстановени приходи 3122.29
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  558006.66
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2090.68
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 106331345.68
90 xxxx Възстановени приходи 1.05
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 3793.22
Общо:  106337230.63
Българска национална телевизия ( 061******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4347.24
10 xxxx Издръжка 95045.93
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 32296.64
Общо:  131689.81
Българско национално радио ( 062******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3669.91
10 xxxx Издръжка 8073.7
Общо:  11743.61
Министерство на туризма ( 071******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1499.3
Общо:  1499.3
Централна избирателна комисия ( 082******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 106478.98
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 195.35
10 xxxx Издръжка 2578.37
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 8908.34
91 xxxx Теглене на BGN в брой 30000
Общо:  148161.04
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори ( 083******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7197.35
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 202.65
10 xxxx Издръжка 616.27
Общо:  8016.27
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 20400.62
18 xxxx Други разходи 20
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 11704.11
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 8422243.44
Общо:  8454368.17
Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства ( 085******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3960
Общо:  3960
Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2698995.48
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 36136.89
10 xxxx Издръжка 45567.03
Общо:  2780699.4
Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция ( 122******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
98 xxxx Други операции в БНБ -459.21
Общо:  -459.21
Фонд "Сигурност на електроенергийната система" ( 124******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 39299.52
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 18907.33
10 xxxx Издръжка 546.26
Общо:  58753.11
Селскостопанска академия ( 133******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1138357.11
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 14736.78
10 xxxx Издръжка 130439.56
18 xxxx Други разходи 22269.53
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 7239
88 xxxx Средства на разпореждане 6719.46
90 xxxx Възстановени приходи 23096.83
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 938.8
Общо:  1343797.07
Държавно предприятие "Научно производствен център" ( 134******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 23223.07
10 xxxx Издръжка 3000
Общо:  26223.07
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 10297490.12
Общо:  10297490.12
МТИТС - "БДЖ - Пътнически превози" ( 582******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 294917.31
Общо:  294917.31
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 45.97
Общо:  45.97
Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив ( 802******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1070000
10 xxxx Издръжка 72686.15
18 xxxx Други разходи 30000
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 137249.53
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 20000
Общо:  1329935.68
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ( 803******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 18030.86
Общо:  18030.86
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - Шумен ( 806******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 423496.11
10 xxxx Издръжка 11879.27
Общо:  435375.38
Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе ( 811******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 9794.56
18 xxxx Други разходи 121841.75
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 8773.2
Общо:  140409.51
Технически университет - София ( 812******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 18389.44
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 755.78
10 xxxx Издръжка 45540.04
91 xxxx Теглене на BGN в брой 24000
Общо:  88685.26
Технически университет - Габрово ( 815******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5106.65
89 xxxx Друго финансиране 77175.23
90 xxxx Възстановени приходи 107.45
Общо:  82389.33
Минно-геоложки университет "Св. Ив. Рилски" - София ( 817******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 323.89
Общо:  323.89
Лесотехнически университет - София ( 818******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3098.06
Общо:  3098.06
Университет по хранителни технологии - Пловдив ( 821******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 657.05
10 xxxx Издръжка 656.45
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1000
Общо:  2313.5
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 27464.62
10 xxxx Издръжка 52784.27
18 xxxx Други разходи 418.43
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 14016
Общо:  94683.32
Медицински университет - София ( 831******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1169203.83
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2422.78
10 xxxx Издръжка 1382.82
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 43669
Общо:  1216678.43
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна ( 833******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 101.3
10 xxxx Издръжка 59844.67
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 56000.4
Общо:  115946.37
Медицински университет - Плевен ( 835******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2476.8
Общо:  2476.8
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7591
10 xxxx Издръжка 36676.12
18 xxxx Други разходи 3976.96
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 0.6
Общо:  48244.68
Икономически университет - Варна ( 842******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 14342.74
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3488.54
10 xxxx Издръжка 9785.47
18 xxxx Други разходи 20
88 xxxx Средства на разпореждане 492.51
Общо:  28129.26
Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кр. Сарафов" - София ( 852******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 480360.05
Общо:  480360.05
Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 656035.22
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 91728.41
10 xxxx Издръжка 133820.82
90 xxxx Възстановени приходи 2400
Общо:  883984.45
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София ( 868******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2700
Общо:  2700
Висше училище по телекомуникации и пощи - София ( 872******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 3335.33
10 xxxx Издръжка 5981.75
Общо:  9317.08
Военна академия "Г. С. Раковски"- София ( 881******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8554.7
10 xxxx Издръжка 1739.34
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1000
Общо:  11294.04
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна ( 883******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 20375.2
10 xxxx Издръжка 20727.23
Общо:  41102.43
Българска академия на науките ( 890******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 684730.63
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 8716.58
10 xxxx Издръжка 78958.01
18 xxxx Други разходи 7.76
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 5500
Общо:  777912.98
Национален фонд - Европейски социален фонд ( 983******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
98 xxxx Други операции в БНБ -150
Общо:  -150
Национален фонд - Двустранни програми за трансгранично сътрудничество ( 986******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 187.84
98 xxxx Други операции в БНБ -93027.8
Общо:  -92839.96
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 240082.9
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 32800.2
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 977.33
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 81273.79
10 xxxx Издръжка 21012
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 251590.79
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 317939.74
Общо:  945676.75
Субсидии за общини ( 444******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Описание Сума
Трансфери за местни дейности за общини 97528
Целева субсидия за капиталови разходи за общини 121891.46
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 1578054
Общо:  1797473.46
Други трансфери за общини ( 488******* ) Период: 25.03.2020 - 25.03.2020
Описание Сума
Трансфери за други целеви разходи за общини 946302.47
Общо:  946302.47