одобрен

Регистър ПУП

Уникален идентификатор:  b4579d3d-1bc9-4c46-8f8a-bf686fbdfe50

Описание:

РЕГИСТЪР НА ПУП – ПРЗ, ПУП – ПП, И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦАРегистър на издадените актове за одобрени ПУП (Приключили и Неприключили преписки и същите влезли в законова сила) за 2018година

Заповеди за изменение ПУП

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2019-03-06 11:33:08
  • Създаден от: violeta_koseva
  • Последна промяна: 2019-03-06 11:33:08

Издадена Заповед на Кмета на Общ.
Перущица за Одобряване, Решение ОБС-
Перущица №

Обект

Създаване на ПУП / изменение на ПУП, ПП

Собственик/Възложител/Адрес/Седалище
на управление/ Заявление

1.

Решение №78, Протокол 15/18.12.2017 г. на ОБС -
гр. Перущица , влязло в законова сила
от 01.03.2018 г.

ПУП-План за улична регулация (ПУР) -
само на улици и на поземлени имоти за
обекти Публична собственост за
„Селищно образувание – вилна зона
м.„Панов връх“, землище на гр.
Перущица, Община Перущица.

ПУП-ПУР

Възложител: Община Перущица, гр.
Перущица, ул. Отец Паисий“ № 2,
представлявано от Р. Б. Минчев – Кмет
на Община Перущица

2.

Заповед № 82/10.04.2018 г. на Кмета на Община
Перущица, влязла в законова сила на
29.05.2018 г.

„ ПУП - ПРЗ за имот 710.98, по плана на
новообразуваните имоти, местност
„Панов връх“, одобрен със Заповед №
ЗД-00-393/19.11.2008 г. на Областния управител
на област Пловдив, землище на гр.
Перущица, обл. Пловдивска, ЕКАТТЕ 55909,
във връзка с процедура за промяна
функционалното предназначението от
земеделска земя в терен за рекреация
/вилно застрояване/ съобразно
изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

 

ПУП - ПРЗ

Заявление с вх. №ТСУ-303-(2)/ 18.10.2017 г. до
Кмета на Община Перущица от Т. М.
Алексиев, с адрес за кореспонденция:
гр. Пловдив, ул. „ Иван Андонов“ №22,
ет.4, ап.7, чрез пълномощника си Д. И.
Кръпова

 

3.

Образувана служебна преписка, в сила
от 04.05.2017 г.

Разглеждане на скица – проект на
изменение на К и РП за ПИ №801 отреден
за УПИ VII-801, кв. 58 по ЗРП на гр. Перущица
– Общинска собственост

 

скица – проект

Служебна преписка

4.

Заповед №39/ 15.02.2018 г. на Кмета на Община
Перущица, влязла в законова сила на
20.02.2018 г.

 

 

„Проект за Изменение на ПУП- ПРЗ за
УПИ I – 702.38, УПИ II – 702.38 УПИ III – 702.38,
отредени за вилно застрояване и
заведение за хранене – местност „
Паметника“, ПИ №702.127, № 702.128, № 702.129 по
плана на новообразуваните имоти, земл.
на Община Перущица, обл. Пловдив, гр.
Перущица, за образуване на повече на
брой урегулирани имоти без промяна
предназначението.

 

Изменение на ПУП -ПРЗ

Заявление с вх. №ТСУ-26/18.01.2018 г. до
Кмета на Община Перущица от В. Й. Мишев
с адрес: гр. Пловдив, ул. „Бяло море “
№7, ет.1, ап.3, и С. Г. Мишев с адрес: гр.
Перущица, ул. „ Александър
Стамболийски“ № 22.

 

5.

Заповед №111/05.06.2018 г. на Кмета на Община
Перущица, влязла в законова сила на
05.09.2018 г.

Разглеждане на „ ПУП - ПРЗ за промяна
предназначението на земеделски имоти
за неземеделски нужди – план извадка
от ПУП – ПУР за ново урбанизирана
територия в обхвата на устройствена
зона Смфп, съгласно ОУП на Община
Перущица „Северозападна дъга на
околовръстна улица – част - до -
включване в ул. „ Черни връх“, м. „
Ленищата“,(имоти: 099005, 099006, 099007, 099010,
099011, 099036, 099037, 099038, 099049, 099050, 099051, 099052,
099055, 099056, 099071, 099072, 099076, 099445, 099461, 099462,
099467,099469),

ПУП-ПРЗ

Възложител: „ Новарто инвест“ ООД,
ЕИК 202536382 с адрес: гр. Перущица, ул.
„Виктор Юго“ №3, представлявано от
управителя си Б. Л. Минков по Заявление
с вх. №ТСУ-33/23.01.2018 г.

.

6.

Заповед №188/10.09.2018 г. на Кмета на Община
Перущица, влязла в законова сила на
29.10.2018 г.

 

„ ПУП – План за регулация и
застрояване за УПИ 099464 за изграждане
на разширение на Фабрика за
производство на плодово –
зеленчукови консерви, което включва
изграждане на административна сграда,
паркинг за служителите за 20
автомобила и открит склад за стъклен
амбалаж“, както и ПП за за линейни
обекти на техн. Инфраструктура, извън
границите на населените места и
селищни образувания находяща се в
землището на гр. Перущица, Община
Перущица.

ПУП-ПРЗ и ПП

Възложител: „ ИДЕАЛ ПРОДУКТ“ ООД, ЕИК
115290806, с адрес за кореспонденция: гр.
Пловдив, бул.„ Кубрат“ №1, офис №505, с
управител Р. Б. Костов, чрез
пълномощника си Р. С. Пинджев, по
Заявление с вх. №ТСУ–116/ 20.03.2018 г.

 

7.

Заповед №150/24.07.2018 г. на Кмета на Община
Перущица, влязла в законова сила от
24.08.2018 г.

 

„Изменение на ПУП – План за регулация
и застрояване на част от кв.28 по ПРЗ на
гр. Перущица, одобрен със Заповед
№509/22.06.1989 г. на Кмета на Община Родопи,
община Перущица, област Пловдив, като
от УПИ XV, XVI и XVII образува нови УПИ XV - 1871
и УПИ XVI - 1864 , без промяна на УПИ V -
зеленина“.

Изменение на ПУП –ПРЗ

Възложители: А. Дардов, Р. Дардова с
адрес: гр. Перущица, ул. „ Ал.
Стамболийски“ №2 и Д. Лозанов, Й.
Лозанова с адрес: гр. Перущица, ул. „
Хан Крум“ №8 по Заявление с вх. №
ТСУ-109/15.03.2018 г. до Кмета на Община
Перущица

8.

Заповед № 178/22.08.2018 г. на Кмета на
Община Перущица, влязла в законова
сила от 19.11.2018 г.

 

„ Подробен устройствен план - план за
регулация и застрояване ПУП-ПРЗ за ПИ
№702.87 и №702.88, представляващи
поземлени имоти, земеделска земя, по
плана на новообразуваните имоти,
местност „Паметника“, землище на
гр.Перущица с ЕКАТТЕ 55909, за процедура
по промяна предназначението на
земята, съобразно ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, за
обособяване на урегулиран поземлен
имот -702.87, 702.88 за вилно застрояване и
План за улична регулация (ПУП – ПУР) за
една структурна единица от вилна зона
в м.„Паметника“, земл. на гр. Перущица
за осигуряване на транспортен достъп
до ПИ с №702.87 и ПИ №702.88.

 

ПУП-ПРЗ и ПП

Възложител: Е. Г. Спасова, чрез
пълномощника си арх. П. Ангелова с
адрес за кореспонденция: гр. Пловдив,
ул. „Ал. Стамболийски“ №16, по
Заявление с вх. №ТСУ-118-(2)/15.05.2018 г. до
Кмета на Община Перущица, е съобщена
редовно на заинтересованите лица по
реда на чл.131 от ЗУТ.

9.

Заповед №193/17.09.2018 г. на Кмета на Община
Перущица, влязла в законова сила от
08.10.2018 г.

 

„ Изменение на ПУП – План за
регулация и застрояване за част от
кв.7, УПИ XVII – 501.105 и XXII – 501.105 по ЗРП на
гр. Перущица, ПИ №501.105, гр. Перущица,
Община Перущица, Област Пловдив“

Изменение на ПУП –ПРЗ

Възложители: В. Д. Пош и Р. Й. Шрот с
адрес за кореспонденция: гр. Перущица,
ул. „ Данаил Николаев“ №6 по
Заявление с вх. №ТСУ - 391/09.08.2018 г. до
Кмета на Община Перущица.

 

10.

Одобрен с Решение на Обс-Перущица №80,
Протокол №12 от 27.08.2018 г.,влязло в
законова сила на 15.10.2018 г.

П“Проект за изменение на ПУП – ПР за
промяна предназначението на УПИ IV- 1807
и размера на задънена улица в кв.3 по К
и РП на гр. Перущица, Община Перущица,
за осигуряване на достъп до УПИ II-1808 и
III-1808, кв.3 по КРП на гр. Перущица от 1989 г.

 

 

ПУП-ПР

Служебна преписка

Възложител: Община Перущица,гр.
Перущица във връзка с Заявление с вх.
№1237/20.04.2016 г. от семейства Рупчеви и М.
Д. Рупчева и жалба с вх. №1658/30.06.2016 г. от
Е. К. Рупчева

11.

Заповед №242/29.11.2018 г. на Кмета на Община
Перущица, влязла в законова сила на
21.12.2018 г.

И“Изменение в плана на
новообразуваните имоти, състоящо се в
обединяване на поземлени имот 710.18 и
710.239 и образуване на НОВ 710.265 м. „ Панов
връх“, земл. на гр. Перущица,одобрен
със Заповед №ЗД-00-33/19.11.2008 г. на
Областен управител на Област Пловдив

Изменение в плана на новообразуваните
имоти

Възложител: Д. М. Механджиев, по
Заявление с вх. №ТСУ-542/22.11.2018 г. с адрес
за кореспонденция: гр. Пловдив, ул.
„Иван Гарванов“ №54

12.

Заповед №260/20.12.2018 г. на Кмета на Община
Перущица, влязла в законова сила на
21.12.2018 г.

И“Изменение в плана на
новообразуваните имоти за имот 55909.710.67
м. „ Панов връх“, земл. на гр.
Перущица,одобрен със Заповед
№ЗД-00-33/19.11.2008 г. на Областен управител
на Област Пловдив

Изменение в плана на новообразуваните
имоти

Възложител: П. Т. Шиков с пълномощник
С. Т. Шикова с адрес за кореспонденция:
гр. Пловдив, ул. „Кукуш“ №19, ет.6, ап.17 и
Гай Алфонс Л. Ван Тишелен с адрес за
кореспонденция: м. Панов връх“ 238, с
пълномощник С. Щ. Воденичарова , по
Заявление с вх. № ТСУ-313/06.07.2018 г.