одобрен

Отчет за ведомствените и административните разходи по бюджетни програми на РИОСВ Шумен за 2019 г.

Уникален идентификатор:  b474af63-cb78-400e-b5bd-cf9e81fa43ce

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-25 15:03:32
  • Създаден от: dragomir_vasilev
  • Последна промяна: 2020-06-25 15:03:32

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми

към 31.12. 2019 г.
(отчетен период)
Програма 1 "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"
Разходи по бюджетната програма Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) План 2019 г. към към към към
31 март 2019 г. 30 юни 2019 г. 30 септември 2019 г. 31 декември 2019 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 74133 16878 32520 58972 74133
от тях за:
Персонал 66472 15827 29829 54527 66472
Издръжка 7661 1051 2691 4445 7661
Капиталови разходи
Разходи ПУДООС
II. Администрирани разходни показатели по бюджета
Общо разходи по бюджета (I+II) 74133 16878 32520 58972 74133
Численост на щатния персонал 3 2 2 3 3
Програма 2 "Интегрирана система за управление на отпадъците и опазване на почвите"
Разходи по бюджетната програма Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) План 2019 г. към към към към
31 март 2019 г. 30 юни 2019 г. 30 септември 2019 г. 31 декември 2019 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 110797 24698 51302 79439 110797
от тях за:
Персонал 96285 22793 46015 70222 96285
Издръжка 14512 1905 5287 9217 14512
Капиталови разходи
Разходи ПУДООС
II. Администрирани разходни показатели по бюджета
Общо разходи по бюджета (I+II) 110797 24698 51302 79439 110797
Численост на щатния персонал 6 6 6 6 6
Програма 3 "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"
Разходи по бюджетната програма Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) План 2019 г. към към към към
31 март 2019 г. 30 юни 2019 г. 30 септември 2019 г. 31 декември 2019 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 28164 9219 16386 22079 28164
от тях за:
Персонал 24686 8576 14923 19592 24686
Издръжка 3478 643 1463 2487 3478
Капиталови разходи
Разходи ПУДООС
II. Администрирани разходни показатели по бюджета
Общо разходи по бюджета (I+II) 28164 9219 16386 22079 28164
Численост на щатния персонал 1 1 1 1 1
Програма 4 "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"
Разходи по бюджетната програма Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) План 2019 г. към към към към
31 март 2019 г. 30 юни 2019 г. 30 септември 2019 г. 31 декември 2019 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 74626 17686 35521 52565 74626
от тях за:
Персонал 63743 16485 31994 46988 63743
Издръжка 10883 1201 3527 5577 10883
Капиталови разходи
Разходи ПУДООС 1900 360 360 1900
II. Администрирани разходни показатели по бюджета
Общо разходи по бюджета (I+II) 74626 17686 35521 52565 74626
Численост на щатния персонал 4 4 4 4 4
Програма 5 "Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"
Разходи по бюджетната програма Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) План 2019 г. към към към към
31 март 2019 г. 30 юни 2019 г. 30 септември 2019 г. 31 декември 2019 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 36684 6435 15258 24654 36684
от тях за:
Персонал 29773 5716 12531 20711 29773
Издръжка 6911 719 2727 3943 6911
Капиталови разходи
Разходи ПУДООС 2000 174 405 791 2000
II. Администрирани разходни показатели по бюджета
Общо разходи по бюджета (I+II) 36684 6435 15258 24654 36684
Численост на щатния персонал 2 2 2 2 2
Програма 6 "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"
Разходи по бюджетната програма Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) План 2019 г. към към към към
31 март 2019 г. 30 юни 2019 г. 30 септември 2019 г. 31 декември 2019 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 129076 30883 61452 94302 129076
от тях за:
Персонал 113098 28129 56042 84331 113098
Издръжка 15978 2754 5410 9971 15978
Капиталови разходи
Разходи ПУДООС
II. Администрирани разходни показатели по бюджета
Общо разходи по бюджета (I+II) 129076 30883 61452 94302 129076
Численост на щатния персонал 6 8 8 6 6
Програма 7 "Управление на дейностите по изменение на климата"
Разходи по бюджетната програма Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) План 2019 г. към към към към
31 март 2019 г. 30 юни 2019 г. 30 септември 2019 г. 31 декември 2019 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 0 0 0 0 0
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
Разходи ПУДООС
II. Администрирани разходни показатели по бюджета
Общо разходи по бюджета (I+II) 0 0 0 0 0
Численост на щатния персонал
Програма 8 "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"
Разходи по бюджетната програма Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) План 2019 г. към към към към
31 март 2019 г. 30 юни 2019 г. 30 септември 2019 г. 31 декември 2019 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 15138 7014 9491 12317 15138
от тях за:
Персонал
Издръжка 15138 7014 9491 12317 15138
Капиталови разходи
Разходи ПУДООС
II. Администрирани разходни показатели по бюджета
Общо разходи по бюджета (I+II) 15138 7014 9491 12317 15138
Численост на щатния персонал
Програма 9 "Администрация"
Разходи по бюджетната програма Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) План 2019 г. към към към към
31 март 2019 г. 30 юни 2019 г. 30 септември 2019 г. 31 декември 2019 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 268518 64826 127703 206410 268518
от тях за:
Персонал 214589 55707 107269 162868 214589
Издръжка 53929 9119 20434 43542 53929
Капиталови разходи
Разходи ПУДООС
II. Администрирани разходни показатели по бюджета
Общо разходи по бюджета (I+II) 268518 64826 127703 206410 268518
Численост на щатния персонал 8 7 7 8 8
Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми
към 31.12. 2019 г.
(отчетен период)
Наименование на областта на политика /бюджетната програма (в лева) Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
План 2019 г. към към към към
31 март 2019 г. 30 юни 2019 г. 30 септември 2019 г. 31 декември 2019 г.
Политика в областта на опазването и ползването на компонените на околната среда 74133 16878 32520 58972 74133
Програма 1 "Оценка, управление и опазване на водите на Република България" 74133 16878 32520 58972 74133
Политика в областта на опазването и ползването на компонените на околната среда 110797 24698 51302 79439 110797
Програма 2 "Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недара и почвите" 110797 24698 51302 79439 110797
Политика в областта на опазването и ползването на компонените на околната среда 28164 9219 16386 22079 28164
Програма 3 "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух" 28164 9219 16386 22079 28164
Политика в областта на опазването и ползването на компонените на околната среда 74626 17686 35521 52565 74626
Програма 4 "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси" 74626 17686 35521 52565 74626
Политика в областта на опазването и ползването на компонените на околната среда 36684 6435 15258 24654 36684
Програма 5 "Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол" 36684 6435 15258 24654 36684
Политика в областта на опазването и ползването на компонените на околната среда 129076 30883 61452 94302 129076
Програма 6 "Оценка и управление на въздействието върху околната среда" 129076 30883 61452 94302 129076
Политика в областта на опазването и ползването на компонените на околната среда 0 0 0 0 0
Програма 7 "Управление на дейностите по изменение на климата" 0 0 0 0 0
Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост 15138 7014 9491 12317 15138
Програма 8 "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост" 15138 7014 9491 12317 15138
Бюджетна програма „Администрация“ 268518 64826 127703 206410 268518
Общо разходи 737136 177639 349633 550738 737136