одобрен

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и ЕО за периода от 1.01.2019 г. до 06.03.2019 г.

Уникален идентификатор:  b48aba0a-11c2-4f01-8f70-a6701aae988a

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-21 13:31:41
  • Създаден от: dragomir_vasilev
  • Последна промяна: 2019-03-21 13:31:41

Регистър на издадените решения по реда на ЗООС и ЗБР

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС през 2019 г.
Дата на качване на сайта на РИОСВ Шумен Номер на документа Инвестиционно предложение Възложител
3/6/2019 Решение № ШУ-12-ПР/2019 г. "Съхранение на опасни отпадъци до 50 t, монтиране и експлоатация на съоръжение за третиране на опасни отпадъци с капацитет 1,6 t/24h в ПИ № 83510.670.66 по КК на гр. Шумен с площ 1667 кв.м. и НТП: Незастроен имот за производствен, складов обект" "Екостарт България" ООД
2/25/2019 Решение № ШУ-11-ПР/2019 г. "Изграждане на ферма за угояване на телета с капацитет да 100 бр. места при прилагане на технология на оборно отглеждане на животните в ПИ с идентификатор 46053.501.15 с. Мадара, общ. Шумен, ул. Стопански двор" Т*А*С*
2/21/2019 Решение № ШУ-10-ПР/2019 г. "Изграждане на площадка за складиране на мраморни фаши в ПИ с идентификатор 83510.10.1002 в местност Куванлък, гр. Шумен" Д*Г*Д*
2/21/2019 Решение № ШУ-09-ПР/2019 г. "Добив на подземни богатства - кварц каолинова суровина от находище Саръгьол (Жълти дол), гнезда 17 и 20 Шуменска област, в границите на актуализирана концесионна площ, включваща цялата площ на гнездо 17 в концесионната площ, съгласно Закона за подземните богатства" "Каолин" ЕАД
2/20/2019 Решение № ШУ-08-ПР/2019 г. "Изграждане на собствено водовземно съоръжение - тръбен кладенец" "Дюра - тайлс БГ" АД
2/19/2019 Решение № ШУ-07-ПР/2019 г. "Водовземане от подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение с дълбочина 170±20 m в имот 55292.56.431, землище с. Памукчии, общ. Нови пазар за самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури" "Агрострой" ЕООД
2/18/2019 Решение № ШУ-06-ПР/2019 г. "Изпълнение на обратен насип и изгражданена складови сгради в поземлени имоти с идентификатор 83510.560.4 и 83510.560.15, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен" "Каролина комерс" ЕООД
2/15/2019 Решение № ШУ-05-ПР/2019 г. 2"Изграждане на рибовъдна ферма за отглеждане на риба в язовир Дервиша" "Екуиъс" ООД
2/14/2019 Решение № ШУ-04-ПР/2019 г. "Изграждане на производствено-складова база за метални изделия" С*Д*Т*
2/1/2019 Решение № ШУ-03-ПР/2019 г. "Изграждане на предприятие за производство на каменна вата" "Рок 7" ЕООД
1/22/2019 Решение № ШУ-02-ПР/2019 г. "Изграждане и експлоатация на участък за оцветяване на стъкло" "Тракия глас България" ЕАД
1/22/2019 Решение № ШУ-02-ПР/2019 г. "Изграждане и експлоатация на участък за оцветяване на стъкло" "Тракия глас България" ЕАД