одобрен

Регистър на издадени разрешителни за ползване на минерални води 03.2019

Уникален идентификатор:  b573b8c0-da6e-46ee-8caf-ba7111c03c1f

минерални води община разрешителни регистър РМС 436/2017 Казанлък

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-29 16:12:15
  • Създаден от: margarita_rangelova
  • Последна промяна: 2019-03-29 16:12:15

Регистър на издадените разрешителни за водовземане от минерални води от находище "Овощник"

№ на разрешителното Дата на издаване Срок на действие Титуляр Адрес на титуляра ЕИК/ ЕГН Наимено вание на находището Водовземно съоръжение Разпределение на разрешените обеми за различните цели на водоползването, м³ Параметри на водовземането Номер и дата на изменение на разрешителното Номер и дата на продъжаване на разрешителното Номер и дата на прекра тяване на разрешителното Номер и дата на отнемане на разреши телното
начален краен срок на действие в години средноденонощен дебит л/сек. цели на ползване на водата
балнеолечебна дейност, профилактика, спорт и отдих за хигиенни нужди
01 - - - - - - - "Овощник" Сондаж № К-3 - 3595 0.124 - - - - -
02 - - - - - - - "Овощник" Сондаж № К-5 - - 0.143 - - - -
03 11.07.2013 г. 10.08.2013 г. 10.08.2023 г. 10 "Кингс Валей" ЕООД гр. София, ул. "Вискяр планина" №12 200285944 "Овощник" Сондаж № К-2 18064 ь 0.79 отдих и хигиенни нужди 03-01/18.12.2013 г. 03-02/18.03.2014 г. 03-03/30.05.2017 г. - - -
04 15.08.2016 г. 14.09.2016 г. 14.09.2026 г. 10 "Туристически комплекс Казанлък" АД гр. Казанлък, пл. "Севтополис" № 1 123622069 "Овощник" Сондаж № К-3 72948.9 2190 2.38 лечение, профилактика и хигиенни нужди 04-02/30.05.2017 г. - - -
05 24.02.2017 г. 24.02.2017 г. 28.11.2026 г. "ВЕНИ-М" ООД гр. Нова Загора, ул. " Ген. Мирски" № 12 119645044 "Овощник" Сондаж № К-5 2162.4 2016 0.132 балнеолечебна дейност и хигиенни нужди 05-02/30.05.2017 г. - - -
№ на разрешителното Дата на издаване Срок на действие Титуляр Адрес на титуляра ЕИК/ ЕГН Наимено вание на находището Водовземно съоръжение Разпределение на разрешените обеми за различните цели на водоползването, м³ Параметри на водовземането Номер и дата на изменение на разрешителното Номер и дата на продъжаване на разрешителното Номер и дата на прекра тяване на разрешителното Номер и дата на отнемане на разреши телното