одобрен

Регистър на издадените актове за одобряване на устройствени планове и на измененията им за 2017

Уникален идентификатор:  b5c58884-c844-463d-b7fc-64f3f6ceaba0

актове община регистър Септември устройствени планове

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-08-09 11:16:43
  • Създаден от: nina_vardina
  • Последна промяна: 2019-08-09 11:16:43

РЕГИСТЪР НА АКТОВЕТЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И НА ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ ЗА 2017 ГОДИНА

№ по ред Населено място Квартал/местност УПИ/ПИ Заповед №/Дата Решение ОбС №/Дата Описание на изменението Забележка
1 Септември 81 ХІ-1199, Х-1198 и ХІІ-1200 заповед №2/19.01.2017г. Одобряване на изменение на ПР за УПИ ХІ-1199 в кв.81 с който се променя дворищно регулационните линии между него и съседните УПИ Х-1198 и ХІІ-1200
2 Септември 27 І-470, ІІ-471 и ХХІV-494 заповед №9/22.02.2017г Одобряване на частична изменение на ПРЗ за УПИ ІІ-471 и съседните УПИ І-ГНС, ХХІV-494.472 и ХХІІ-492 в кв.27, с който се променят дворищно регулазионите линиимежду ІІ-471 и ХХІV-494.472 така , че да се образуват нови УПИ ІІ-471 и ХХІV-472 по съществуващите имотни граници и съседния І-гнс и ХХІІ-492 за УПИ І-гнс се променя отреждането му І-470
3 Септември 75 ІV-967 заповед № 10/01.03.2017г. Одобряване на Комплексен проект ЧИ на ПЗ и РУП за УПИ ІV-967 в кв.75, с който се променя предвидената застройка да отстои на 2 м от УПИ V-968
4 Септември 68 имоти 582 и 583 заповед № 7/22.02.2017г. Одобряване на Акт за непълноти в одобрен кадастрален план в кв. 68 , с кверните граници на имоти 582 и 583
5 Септември Парцеларен план за трасе на общински път Решение № 592/20.01.2017 на ОбС Одобряване на ПУП-ПП за трасе на общ. път от строителните граници на гр. Септември до стопански двор "Фермата" в м. Адата
6 Ковачево ПП за трасе на електропровод м. Нова мера Решение № 648/22.02.2017г на ОбС ПУП - ПП за определяне на трасе на електропровод от края на регулацията до нов ЖР стълб в ПИ № 019109
7 Варвара м. Бунара" ІІ-3 за компостираща инсталация заповед № 01/12.01.2017г. ПУП-ПРЗ за част от ПИ № 387003, м. Бунара с които е предвидено промяна на предназначението на имота от "Др. селск. Територия" в УПИ ІІ-3 за компостираща инсталация
8 Варвара кв.27 имот № 749 заповед № 5/20.05.2017г. Акт за непълноти в одобрен кадастрален с нанесен нов имот с № 749 в кв.27
9 Варвара м. Бунара" ІV-17 за петролна база заповед № 11/13.03.2017г. ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на имота от др.селск. Територия в УПИ ІV-17 за петролна база
10 Варвара Трасе на водопровод и електропровод Решение № 663/21.03.2017г на ОбС ПУП-ПП за трасе на електропровод и водопровод за захранване на ПИ № 387010 ,м. Бунара
11 Семчиново кв.53 І-жилищно стр. заповед № 04/03.02.2017г. ЧИ на ПРЗ за УПИ І-детска площадка в кв.53, с който се промяня отреждането му вУПИ Іобщ. За жил. строителство
12 Симеоновец м. Турски гробища УПИ ХVІІ-за животновъдна дейност, ХІХ- за животновъдна дейност заповед № 3/19.01.2017г. Одобряванена на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за УПИ ХVІІ, ХVІІ и ХІХ , с който УПИ ХVІІ и ХVІІ се обидиняват в един ХVІІ- 13074.13078 за животновъдна дейност и УПИ ХІХсе допълва с отреждане 13076 за животновъдна дейност
13 Бошуля кв.31 улица с о.т.120а-119, ХVІІІ-333 и ІХ-341 заповед № 8/22.02.2017г. Одобряване на ЧИ на ПР за улица с о.т.119-207, УПИ ІХ-341, ХVІ-342 и ХVІІІ-333 в кв.33, с който се заличава улицата и се предвижда нова с о.т.120а - 119 за сметка на част от УПИ ХVІІІ-333
14 Карабунар м. "Гьола" УПИІ-съхранение на селскостопанска продукция и инвентар заповед № 6/22.02.2017г. Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ № 064019 в м. "Гьола", с който е предвидено промяна на предназначението на имота от "нива" в УПИ І-съхранение на селскостапонска продукция и инвентар
15 Карабунар кв.7 УПИ ІХ-188и VІІ - 75,188 заповед № 14/05.05.2017г. Одобряване на ЧИ на ПР на УПИ VІІ-75, VІІ-188, ІХ-188 и Х-188 в кв.7 , с който УПИ Х-188 и ІХ-188 се сливат в един УПИ ІХ-188 и УПИ VІІІ-188 и VІІ-75 се сливат в един УПИ VІІ-75,188
16 Карабунар кв.12 УПИ VІІ-190, VІІІ-191 заповед № 21/22.06.2017г. Одобрява изменение на ПРЗ на УПИ V-190, VІІ-190 и съседните УПИ VІ-198 и иVІІІ-191 в кв.12 се променят така че да минат по имотни граници
17 Карабунар кв.3 УПИ ІV-28 и ХV- 28 заповед № 23/22.06.2017г. Одобрява изменение на ПРЗ на ІV-28 в кв.3, с който е предвидено той да се раздели на два нови УПИ: ІV-28 и ХV-28
18 Славовица кв.35 УПИ ІІІ-147 за производство и преработка на пчелни продукти заповед № 24/22.06.2017г. Одобрява комплексен проект за инв. инициатива за УПИ ІІІ-147 в кв.35 , с който се променят дворищно регулационните линии по имотни граници и се допълва отреждането му със "За производство и преработка на пчелни продукти"
19 Септември м. "Адата" УПИ І-491за рибарник и ІV-403 за рибарник заповед № 17/17.05.2017г. Одобрява ПУП-ПРЗ за първи етап за ПИ № 011491 и 011403, с който се предвижда промяна предназначението им в в 2 ббр. УПИ І-491за рибарник и ІV-403 за рибарник
20 Септември кв.74 ХХІІ-за жил. стр. , търговия и услуги заповед № 19/02.03.2017г. Одобрява ЧИ на ПРЗ на УПИ ХХІІ-1076, ХХІІІ-1076 и ХХІV-1076 в кв.74 , с който е предвидето те да се одинят в един УПИ ХХІІ-за жил. стр. , търговия и услуги
21 Ветрен дол кв.18 УПИ І-154 и ХVІІ-154 заповед № 22/22.06.2017г Одобрява изменение на ПРЗ за УПИ І-154 в кв. 18, с който той се разделя на два нови УПИ І-154 и ХVІІ-154
22 Варвара кв.9 УПИ ХІV-паркинг заповед № 15/09.05.2017г. Одобрява ЧИ на ПРна улица с о.т. 19-38а, 39-38а-38-38б-38в в кв.9, заличава се улица с о.т. 19-38а и се създава нова улица тупик 38б-38г, която се свързва със съществуващата улица с о.т. 39-38а-38-38б-38в и се образува нов УПИ ХІV-Паркинг
23 Варвара кв.68 УПИІ-търговия и услуги и VІІ-693 и улица с о.т.184а-184б заповед № 16/11.05.2017г. Одобряване на ЧИ на ПРЗ на УПИ І-кметство в кв.68 , с който от УПИ се обособяват два нови УПИ І-търговия и услуги и VІІ-693 и улица тупик с о.т. 184а -184 б
24 Варвара кв.9 УПИ І-100 и ХІІ- 100 заповед № 25/03.07.2017г. Одобрява ЧИ на ПРЗ на УПИ І-100 в кв.9 , с който е предвидено той да се раздели на два нови УПИ І-100 и ХІІ-100
25 Варвара кв. 27 УПИ ХІІ- за общ. обслужване и улица заповед № 26/03.07.2017г. Одобрява ЧИ на ПРЗ на ПИ № 542.543 УПИ V- Резервен терен , УПИ І-озеленяване , с който се заличава УПИ І-озеленяване в кв.177и за сметка на част от УПИ V-резервен терен се образува нов УПИ ХІІ-за общ. обслужване
26 Семчиново м. Горски фонд УПИ І, ІІ, ІІІІV за вилна зона заповед № 18/30.05.2017г. Одобрява ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на имоти № 021166.021167.021168.021171в 4 бр. УПИ - І,ІІ, ІІІ и ІV за вилна зона
27 Сименовец м. Лобното място, м. Райчински егрек и м. Лука УПИ І-5 за вилна зона, ІІ-6 за вилна зона, ІІІ-7 за вилна зона и ІV-9 за вилна зона заповед № 13/19.04.2017г. Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ № 018005.018006.018007 и 018009с цел промяна на предназначевнието на имотите в 4 бр. УПИ за УПИ І-5 за вилна зона, ІІ-6 за вилна зона, ІІІ-7 за вилна зона и ІV-9 за вилна зона
28 Септември м."Тус Тепе" І-197 за търговия и услуги заповед № 28/18.07.2017г Одобряване на ПУП-ПРз за ПИ № 019197 в м. "Тус тепе", с който е предвидено промяна на предназначението на имота от в УПИ І-197 за търговия и услуги
29 Септември кв.134 4 бр.: УПИІІ,ІІІ,ІV и V-за производствена и складова дейност заповед № 29/18.07.2017г. Одобряване на ПУП-ПРЗ и РУП с който за имот 1774 в кв.134 попадащ в УПИ І-за озеленяване е предвидено да се образуват 4 бр. УПИ "За производствена и складова дейност", нова вътрешна алея за транспортен достъп и алея
30 Септември кв.30 ХVІ-579 и ХV-2193 заповед 32/15.08.2017г. Одобряване на ЧИ на ПР за УПИ ХVІ-579 и ХV-2193 в кв.30 с който се променя дворищно регулационната линия м/у тях по имотна граница
31 Септември кв.188 Ізеленина, ІІ-рекламна дейност заповед № 44/15.08.2017г. Одобряване на изменение на ПР за зеленина , заключена м/у улици с о.т.120-130, 121-120, 121-129, 582-130с което част от зеленината се обособява в УПИ ІІ-за рекламна дейност, а останалота част нов УПИ І-зеленина и нов кв.188
32 Септември кв.118 ХІХ- за рекламна дейност заповед № 45/15.08.2017г. одобряване изменение на ПР на улица с о.т. 698-698а пред кв.118 с който част от тротоара пред УПИ VІІІ-1626 се обособява в УПИ ХІХ-за рекламна дейност
33 Септември кв.187 ХХХV-за рекламна дейност заповед № 46/15.08.2017г. одобряване на изменение на ПРна УПИ ХХХІV-Площад в кв.187 с който част от него се обобособява в УПИ ХХХVІ-за рекламна дейност
34 Септември кв.91 ІV-за рекламна дейност заповед № 47/15.08.2017г. одобряване на изменение на ПР на улица с о.т.689-677 пред кв.91, с който част от тротоара пред УПИ ІІ-за адм. Нуждисе обособява в УПИ ІV-за рекламна дейност
35 Септември кв.129 ХІХ- за рекламна дейност заповед № 48/15.08.2017г одобряване на изменение на ПР на улица с о.т.735-769 пред кв.129, с който част от тротоара се обособява в УПИ ХІХ-за рекламна дейност
36 Септември кв.107 ХІV-за рекламна дейност заповед № 49/15.09.2017г. одобряване на изменение на ПР на улица с о.т.689 -695 пред кв.107, с който част от тротоара пред УПИ ХІІІ-1536 се обособява в УПИ ХІV-за рекламна дейност
37 Септември кв.184 ІІІ-за рекламна дейност заповед № 50/15.08.2017г. одобряване на изменение на ПР за улица с о.т.110-115 пред кв.184, с който част от тротоара пред УПИ І-озеленяване се обособява в УПИ ІІІ-за рекламна дейност
38 Септември кв.30 Х-гнс, ІХ-570,571 и ХІ-гнс заповед № 54/15.09.2017г. одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ и РУПно УПИ Х-гнс и съседните УХИ ІХ-570,571 и ХІ-гнс в кв.30, с който се променят дворищно рег.линии м/у тях така, че минат по съществуващите на място имотни граници
39 Септември кв.149 ІХ-2040, Х-2041 и ХІ-2042 заповед № 58/15.09.2017г. одобряване на ЧИ на ПР на ПИ № 2040,2041, 2042 попадащи в УПИ ІХ-2040, Х-2041, ХІІ-детска площадка, с който се променя дворищно регулационната линия така, че частта от имотите попадащи в ХІІ-детска площадка се присъединяват към УХИ ІХ-2040, Х-2041 и ХІ-2042
40 Злокучене кв.12 ХІІІ-за рекламна заповед№42/15.08.2017г. одобряване на изменение на ПР на УПИ ІХ-озеленяване, с който част от УПИ се обособява в УПИ ХІІІ-за рекламна дейност
41 Ковачево кв.22 VІІ-за рекламна дейност заповед№ 35/15.08.2017г. одобряване на изменение на ПРна УПИ VІІ-за търговия и услуги в кв.22, с който се променя отреждането му в УПИ VІІ- за рекламна дийност
42 Ковачево кв.49 ІІІ-за рекламна дейност заповед № 53/15.09.2017г. одобряване на изменение на ПР на УПИ І-за спорт и отдих в кв.49, с който част от УПИ се обособява в сомостоятелен УПИ ІІІ-за рекламна дейност
43 Лозен кв.17 V-за рекламна дейност заповед 43/15.08.2017г одобряване на изменение на ПР на УПИ ІІ-търговия и услуги в кв.17, с който част от УПИ се обособява в УПИ V-за рекламна дийност
44 Варвара м. "Градините" І-14 за обекти и съоръжения на тех. Инфр. заповед № 27/10.07.2017г. одобряване на ПУП-ПРЗ за част от ПИ № 0130004, м. Градините , с който е предвидено да се обособи УПИ І-14 за обекти и съоръжения на тех. Инфр.
45 Варвара кв.38 ІV-за рекламна дейност заповед № 38/15.08.2017г. одобряване изменение на ПР на улица с о.т. 63-64 пред кв.38 с който част от уличното пространство се обособява в УПИ ІV-за рекламна дейност
46 Варвара кв.63 ХІV-за рекламна дейност заповед№41/15.08.2017г. одобряване изменение на ПР на УПИ ХІІІ-Парк в кв.63, с който част от него се обособява в УПИ ХІV-за рекламна дийност
47 Ветрен м. Харманите І-302за обекти и съоръжения на тех. Инфр. заповед №20/22.06.2017г. одобряване на ПУП-ПРз за част от ПИ № 035298(035302 проектен), м. Харманите , с който е предвидено да се обособи УПИ І-302 за обекти исъоръжения на тех.инфр.
48 Ветрен кв.57 ХІ-за рекламна дейност заповед № 34/15.08.2017г. одобряване на изменение на ПР на УПИ Х-детска и спортна площадка в кв.57, с който част от него се обособява в УПИ ХІ-за рекламна дейност
49 Ветрен кв.142 имоти 1977, 1978 заповед № 52/16.08.2017г. одобряване на изменение на кадастралния план за кв. 142 с нови имоти 1977 и 1978
50 Бошуля кв11 ХІІІ-за рекламна заповед № 39/15.08.2017г. одобряване на изменение на ПР на улица с о.т.66-67 пред кв. 11, с който част от уличното пространство се обособява в УПИ ХІІІ-за рекламна дейност
51 Карабунар кв.87 І-960,959търговия и услуги заповед № 31/21.07.2017г. одобряване на ЧИ на ПРЗ за УПИ І-960 и ХХІ-959 в кв.87, с който е предвидено те да се обединят в един УПИ І-960,959 търговия и услуги
52 Карабунар кв.71 ХVІІ-за рекламна дейност заповед № 37/15.08.2017г одобряване на изменение на ПР на УПИ с отреждане зеленина, с който част от него се обособява в УПИ ХVІІ-за рекламна дейност
53 Карабунар м. "Гьола" VІІІ-за производствена дейност, търговия, услуги и хотелиерство заповед № 51/15.08.2017г. одобряване на ЧИ на ПРЗ за за ПИ № 00060002(УПИ VІІІ-стопански двор), м. "Гьола" , с който се отрежда "За производствена дейност, търговия, услуги и хотелиерство
54 Виноградец кв.41 ХХІІІ-за търг. И услуги и ХХІV-за търг. И услуги заповед № 30/21.07.2017г. одобряване на ЧИ на ПРЗ на УПИ ХХІІІ-ресторант, магазин в кв.41 и улица с о.т. 87-89-92, с който УПИ се разделя на два нови УПИХХІІІ-за тър. И услуги и ХХІV-за търг. И услуги по имотни граници и се заличава улица с о.т.87-89-90
55 Виноградец кв.102 ІІ- за рекламна дейност заповед № 36/15.08.2017г. одобряване на изменение на ПР на УПИ І- пазар на производителя в кв.102, с който част от УПИ се обособява в нов УПИ ІІ-за рекламна дейност
56 Славовица кв.27 ХХVІІ-за рекламна дейност заповед № 40/15.08.2017г. одобряване на изменение на ПР на УПИ с отреждане "Градина" , с който част от нега се обособява в УПИ ХХVІІ-за рекламна дийност
57 Септември кв.130 имоти 3029.3030 заповед № 59/15.09.2017г. одобрява акт за непълноти в одобрен кадастрален план за кв. 130 с нови имоти № 3029.3030
58 Септември кв.189 І-за детска площадка, ІІ-за озеленяване заповед № 61/02.10.2017г. одобрява изменение на ПР на улично пространство между о.т.228-233-232,232-231,231-230-229, с който се образува нова улица с о.т.230-230а и се обособяват два нови УПИІ-за детска площадка, ІІ-за озеленяване в нов кв.189
59 Септември кв.140 имоти 3032,3035,3034,3035,3036,3037,3038,3039 заповед № 64/12.10.2017г. одобрява акт за непълноти в одобрен кадастрален план за кв. 140 с нови имоти от 3032 до 3039
60 Септември кв.116 І-за спорт и отдих заповед № 66/25.10.2017г. одобрява изменение на УПИ І-училище и ІV- за производство, търговия и услуги в кв. 116, с който те се обединяват в един нов УПИ І-за спорт и отдих
61 Септември кв.123 ХХХІІІ-1420 за бенз., газстанция, търг. Сграда и ХХХІV-1420 за търговия и услуги заповед № 67/06.11.2017г. одобрява изменение на ПРЗ на УПИ ХХХІІІ-1420за бенз., газс. , търг. Сграда в кв. 123, с който той се разделя на два УПИ ХХХІІІ-1420 за бенз., газстанция, търг. Сграда и ХХХІV-1420 за търговия и услуги
62 Септември кв.130 имот 3027 заповед № 68/06.11.2017г. одобряване на акт за непълноти в одобрен кадастрален план в кв. 130 , с нов имот 3027
63 Септември кв.68 І-582, ІІ-582 заповед № 71/15.11.2017г. одобрява ЧИ на ПРЗ за УПИ І-582 в кв.68, с който той се разделя на два УПИІ-582, ІІ-582
64 Септември ПУП-ПП за трасе на общински път до ВРЗ гр. Септември до път ІV клас С-ври - Ветрен, минаващ през землища Септември иВетрен
65 Лозен м. Азмъка ІІІ-61 за производство и складова дейност заповед № 55/15.09.2017г. одобрява ПУП-ПРЗ за ПИ № 015061, м. Азмъка, с който е предвидено промяна предназначението на имота от "пасище, мера" в УПИ ІІІ-61 за производство и складова дейност
66 Лозен м. Азмъка ІІ-9 за производствена и складова дейност заповед № 56/15.09.2017г. одобрява ПУП-ПРЗ за имот № 015009, м. Азмъка , с който е предвидено промяна предназначението на имота от "изоставена нива " в УПИІІ-9 за производствена и складова дейност
67 Лозен м. Долнато мера ХІХ - за жилищно стр. заповед № 63/10.10.2017г. одобрява ЧИ на ПРЗ за ПИ№ 011088(упи ХІХ) в Стопански двор на ТКЗС, с който УПИ ХІХ се допълва с отреждане " за жилищно строителство"
68 Лозен м.Уджол. Гермища І-за оранжерия заповед № 70/15.11.2017г. одобрява ПУП - ПРз за ПИ № 0000152, с който се обособява УПИ І-за оранжерия
69 Ветрен дол кв.47 ХІV-за рекламна дейност заповед № 72/15.11.2017г. одобрява ЧИ на ПР за УПИ ХІІІ-трафопост в кв.47, с който част от УПИ се обособява в сомостоятелен УПИХІV-за рекламна дейност
70 Ветрен дол кв.36 ІІІ-272 и ХІ-272 заповед № 73/15.11.2017г. одобрява ЧИ на ПР за УПИ ІІІ-272 и ХІ-272 в кв.36, с който е предвидено промяна на вътр. Регулационна линия помежду им и съседния ІІ-273 по имотни граници
71 Симеоновец кв.18 ІІІ-73 и ХVІІ-73 заповед № 60/02.10.2017г. одобрява изменение на ПР за УПИ ІІІ-73 в кв.18, с който е предвидено той да се раздели на два нови УПИ : ІІІ-73 и ХVІІ-73 с равни площи
72 Симеоновец кв. 46 Х- площад и ХІ-за рекламна дейност заповед № 65/24.10.2017г. одобрява изменение на ПР за улици с о.т.76-77-75-79 и 77-77а-79 до кв.46, с който се заличава улица с о.т. 75-79,77-77а-79 и площад , създава се нова улица с о.т. 77-78а и улица с о.т.80-78 достига до новообр. Улицал Създават се нови УПИ Х- площад и УПИ ХІ за рекл. дейност в кв.46
73 Симеоновец, Септември ПУП-ПП за трасе на водопровод в землищата на с. Симеоновец и Септември
74 Ветрен м. Селска кория І-за семеен хотел заповед № 57/15.09.2017г. одобрява ПУП-ПРЗ за имот № 069028, с който е предвидено промяна на предназначението на имота от "дърв. Площи" в УПИ І-за семеен хотел
75 Виноградец м. "Красови ливади" УЗ "Пп" за имоти № 231016 и 231082 Решение на ОбС № 808/28.08.2017г. одобрява изменение на ОУП , за имоти № 231016,231082, с който се създава УЗ "Пп"( Производствени и складови територии)
76 Виноградец м. "Красови ливади" І-16 за телекомуникационен център и ІІ-82 за телекомуникационен център заповед № 69/06.11.2017г. одобрява ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на имоти 013016 и 013082 от "ливада" в УПИ І-16 за телекомуникационен център и ІІ-82 за телекомуникационен център
77 Славовица м. Дунела ПП за трасе на обсл. път Решение на ОбС № 810/28.08.2017г. одобрява ПУП-ПП за трасе на обслужващ път от полски път № 001020 до ПИ № 001032, м. Дунела по КВС с. Славовица
78 Славовица м. Дунела І -19,21,27,33,39 за произв. И складова дейност и ІІ-4,546,7,17,18,25,26,30,31,37 за произв. И складова дейност заповед № 62/09.10.2017г. одобрява ПУП-ПРЗ за ПИ № 001004,5,6,7,17,18,19,21,25,26,27,30,31,33,37, и 39, с който е предвидено промяна на предназначението им в 2 бр. УПИ І и ІІ за производствена и складова дейност
79 Септември кв.137 ПИ 3028 заповед № 74/28.11.2017г. одобрява акт за непълноти в кв. 137 в който е отразен нов имот 3028 със сградите в него
80 Септември м.Адата - фермата УПИ ХХХ-201,488,486за произв., складова и търговска дейност заповед № 75/01.12.2017г. одобрява изменение на ПР за УПИХХХ-201,488,за произв., складова и търговска дейност и УПИХХХІІ-486за произв., търговия и складова база , с който те се обидиняват в един УПИХХХ-201,488,486за произв., складова и търговска дейност
81 Септември м. Адата Решение № 874/20.12.2017г на ОбС одобрява ПУП-ПП за трасена общински път от входа на Стоп. Двор "Фермата", м. Адата до рибарниците на р. Марица в землище гр. Септември
82 Септември кв. 117 и кв. 116 от УПИ ХХХІІ до УПИ ХLІ - за жил. стр. Решение № 872/20.12.2017г на ОбС одобрява изменение на ПУП-ПР на кв. 117 и на УПИ V-инд. комплексно жил. стр., кв. 116 УПИ І-Училище и улици с о.т. 704-460-451, 460-461 и 451-459
83 Ветрен дол Решение № 875/20.12.2017г на ОС одобрява ПУП-ПП за трасе на отклонение от разпределителен газапровод за захранване на имот 001090 в землището на с. Ветрен дол
84 Варвара Решение № 876/20.12.2017г на ОбС одобрява ПУП-ПП за трасе на водопровод за минерална вода от с. Варвара до гр. Септември
85 Бошуля м. Долен орешак ПИ № 000049 заповед № 76/13.12.2017г одобрява Комплексен проект за инв. инициатива представляващ ПУП-ПЗ с който се предвижда запазване на съществуващите сгради в имо и се обособяват зони за застрояване
86 Виноградец кв.66 УПИ VІІІ-591 и ХVІІ-591 заповед № 77/13.12.2017г. одобрява изменение на ПРЗ на ПИ № 591, за който са образувани три УПИ : VІІІ-591, ІХ-591 и ХVІІ-591 в кв.66, с който е предвидено да се образуват нови два УПИ VІІІ-591 и ХVІІ-591 по имотни граници с УПИ VІІ-590
87 Славовица кв.2, 3 и 42 УПИ ХХІ-6, І-19, ІV-22, V-500, VІ-5501,503 Решение № 873/20.12.2017г на ОбС одобрява изменение на ПР на УПИ ХХІ-6 в кв.2, УПИ І-19 и ІV-22 в кв.3, УПИ ІV-499, V-500 и VІ-501,503 в кв.42, на улици с о.т. 23-24-24а-24б и 24а-127-128