одобрен

Годишен план на контролната дейност на РИОСВ - Благоевград през 2019 година

Уникален идентификатор:  b707fe02-31ab-4113-a103-eccc70314e46

Описание:

Годишен план на контролната дейност на РИОСВ - Благоевград през 2019 година

околна среда РИОСВ - Благоевград контролна дейност годишун план

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2019-04-30 15:21:28
  • Създаден от: aleksandar_goshev
  • Последна промяна: 2019-04-30 15:21:28
План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 9 година


Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л ГА Р И Я
М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - БЛАГОЕВГРАД


УТВЪРДИЛ:

НЕНО ДИМОВ
Министър на околната среда и водите


Съгласувл :

Заместник -министър

П Л А Н

за контролната дейност на РИОСВ - Благоевград
през 20 19 г.


Ангел Георгиев
Директор на РИОСВ – Благоевград

2 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 9 година

Съдържание
Текстова част
1. Обхват на плана 3
1.1. Период от време и географ ска област
1.2. Задачи, компетенции и задължения на РИОСВ, вкл. организационна
структура
1.3. Мисия и цели на РИ ОСВ.
3
5

7
1.4 . Национални политики, приоритети и приложимо законодателство 7
2. Околна среда, дейности и инсталации 11
2.1.Състояние на околнат а среда - екологични проблеми в района 11
2.2. Контролирани дейности 12
2.3. Контролирани инсталации 17
2.3.1. Въздействие в ърху околната среда и дейност 17
2.3.2. Съответствие със законодателството
2.3.3. Регистър на инсталации и д ейности с издадени КР
2.3.4. Регистър на СЕВЕЗО обекти
2.3.4.1 Списък на групите от СЕВЕЗО обекти, при които е възможен
ефектът на доминото съгласно чл. 116 з, ал. 1 от ЗООС
2.3.4.2 Списък на СЕВЕЗО обектите, при които определени външни
рискове или източни ци на опасност биха могли да увеличат риска или
последствията от голяма авария в тези предприятия/съоръжения
18
19
20
21

21

3. Изпълнение на плана за преходната година 21
3.1. Цели, които е трябвало да постигнем 21
3.2. Входна, и зходна информация и резултати 23
3.3. Оценка 24
4. Планирано изпълнение за годината 26
4.1. Приоритети 26
4.2. Цели 26
4.3. Процедури за планови и извънпланови проверки 31
4.4. Процедури за координиране с други контролни органи 31
4.5. Процедури за прег лед/актуализация 32
Приложение: Таблична част
1. Регистри на обектите за контрол
2. Планирани обекти за контрол през 2018 г.


3. Програми за п ланирани проверки по компоненти и фактори на околната
среда

3.1. Въздух
3.2. Води
3.3. Почви
3.4. Управление на отпадъците
3.5. Биологично разнообразие и Национална екологична мрежа (НЕМ)
3.6. ОВОС и ЕО

3.7. Контрол по предотвратяване на промишлено замърсяване
3.8. СЕВЕЗО и химикали
3.9. Ограничаване изменението на климата
3.10. Комплексни проверки

3 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 9 година

ТЕКСТОВА ЧАСТ.
1. ОБХВАТ НА ПЛАНА.
1.1. Период от време и географска област.
Планът за контролната дейност на РИОСВ – Благоевгр ад обхваща периода от
01.01.201 9 - до 31.12.201 9 година.
РИОСВ – Благоевград изпълнява функциите си на територи ята на 13 общини в
област Благоевград (Благоевград, Симитли, Кресна, Струмяни, Сандански, Петрич,
Якоруда, Белица, Банско, Разлог, Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово) и 2 общини в
област Кюстендил (Кочериново и Рила ). В териториалния т обхват на РИОСВ -
Благ оевград попадат 282 населени места (266 в област Благоевград и 16 в област
Кюстендил) с население от 308097 жители в об ласт Благоевград и 8239 жители в област
Кюстендил.

Площта попадаща в териториалният
обхват на РИОСВ - Благоевград е 6,660
хил.км 2 (6% от националната територия).
Релефът е преобладаващо планински.
Основни речни течения са водосборите
на реките Струма и Места.


Територията има незаменима роля за дългосрочното опазване на дивите растителни и
животински видове и на природни местообитания с европейско и национално значение.
Показател за това е броя на обектите включени в Националната екологична мрежа на
България. В района попадат 5 резервата, 1 подържан резерват, 2 национални парка
(„Пирин” и част от „Рила”), 2 природни парка („Беласица” и „Рилски манастир”), 26
защитени местности, 18 природни забележителности и 27 защитени зони. Защитените
територии и защитените зони по Натура 2000 обхващат около 50 % от територията на
района. Освен защитените територии и зони има и 109402 ха гори, обособе ни като гори
със специално предназначение.
Промишлените обекти осъществяващи дейността си извън урбанизирани територии и
разположени в границите и/или извън границите на защитените зони са основно
предприятия от сферата на добив а и преработка та на подземни богатства („Агромах“
ЕООД, „Бистрица“ ООД, „Пиринстрой инженеринг“ ЕАД, „Оникс – 2014“ ЕООД, Кам
и Кам“ ООД, „Бистрица 2002“ ЕООД, „Шербетов М“ ООД , „Маргемин“ ЕООД ,

4 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 9 година

„Монолит 21 – Андонов и Захов“ ООД , „Илинденски мрамор “ ЕООД ), регионалните
депа за неопа сни отпадъци (Сандански, Петрич , Гоце Делчев и Разлог ), както и
инфраструктурни обекти с национално значение (Автомагистрала „Струма“ –
подобекти ЛОТ 3.1 ).

Регионът на действие на РИОСВ -
Благоевград граничи с две съседни
страни, (Гърция и Македония - външна
граница за ЕС), което е предпоставка
за развитие на активно трансгранично
сътрудничество. Връзката с Гърция се
осъществява през ГКПП „Кулата” и
ГКПП „Илинден”, а с Македония чрез
ГКПП „Златарево” и ГКПП „Станке
Лисичково”.

Характеристики и специфи чност на географския район са:
 разнообразни климатични, геоложки и хидроложки условия, уникална флора
и фауна, богато разнообразие на видове, съобщества и природни местообитания,
Национални и Природни паркове с голяма значимост - потенциал за развитието на
туризма и за съхраняване на богато биоразнооб разие с общоевропейско и
световно значение;
 европейските транспортни коридори, грани ци с две държави и добре
развитата мрежа от регионална и местна транспортна инфраструктура - потенциал
за трансгранично сътруд ничество;
 изграждането на АМ “Струма” играе важна роля за подобряване на
свързаността на района и за повишаване на икономическата знач имост особено на
южната му част ;
 достъ пност до железопътен транспорт и наличието на четири гранични
пункта. Транспортните връзки се осъществяват основно по АМ “Струма”, главен
път Е -79 и електрифицираната ЖП линия СЕ -855, които са част от
междудържавни коридори;
 изграждащата се газоснабдителната инфраструктура е основен фактор за
устойчиво развитие на района. През територият а преминава магистрален
газопровод за Гърция. През последните години усилено се извършва
газификацията на по -големите градове от област Благоевград: Благоевград,
Петрич, Санданск и, Разлог, Банско и Гоце Делчев;
 изграждащите се инфраструктурни обекти за вод оснабдяване и канализация,
реконструкция на съществуващи ВиК мрежи и изграждане на ПСОВ на населени
места подобряват качеството на живот в региона.
 основна ос на урбанизационно развитие е направлението София -
Благоевград – Кулата, а второстепенна ос на р азвитие е по направлението
Симитли - Разлог - Гоце Делчев - Илинден.
Регионът се характеризира с многоотраслова икономическа структура. По -
големите действащи обекти са в сферата на хранително -вкусовата и преработвателна
промишленост, текстилната промишлено ст, дървопреработвателната и мебелна
промишленост, металообработката, въгледобива, добива и първична преработка на
строителни и скално -облицовъчни материали и други.

5 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 9 година

Общото състояние на околната среда в контролираната територия е добро.
Липсват големи пром ишлени замърсители.
1.2. Задачи, компетенции и задължения на РИОСВ, вкл. организационна
структура
Задачите, компетенциите и задълженията на РИОСВ – Благоевград се определят
от Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната
сре да и водите.
При провеждане на своята дейност РИОСВ има регулиращи, информационни и
контролни функции.
При осъществяване на регулиращите функции РИОСВ разработва или участва в
разработването на документи в областта на опазване на околната среда и устойчиво
ползване на природните ресурси и провежда на регионално равнище дейности,
свързани с политиката на държавата в тази област.
При осъществяване на информационните функции РИОСВ разработва и участва
в провеждането на дейности свързани с предоставяне на инфор мация на
обществеността в областта на околната среда, предоставяне на информация на
средствата за масово осведомяване, повишаване на общественото съзнание и култура в
областта на околната среда и поддържане на регистри и бази данни.
Контролните функции на РИОСВ включват осъществяване на превантивен,
текущ и последващ контрол, свързан с прилагане на нормативните актове,
регламентиращи качеството на компонентите на околната среда и факторите които и
въздействат. Функциите по превантивен контрол се осъществява т съобразно
законовите и подзаконови нормативни актове, включително и чрез издаване на
решения, регистрационни документи, удостоверения, преценки, разрешителни,
становища, съгласуване на планове и проекти.
При осъществяване на функциите по текущ и последва щ контрол, РИОСВ
извършва проверки, наблюдения и възлага извършване на анализи от лабораториите
към ИАОС в изпълнение на произтичащите от законовите и подзаконовите нормативни
актове задачи.
При изпълнение на правомощията си по осъществяване на контрол, дл ъжностните
лица от РИОСВ извършват проверки, съставят актове за установяване на
административни нарушения, налагат принудителни административни мерки и
съдействат за функционирането на НСМОС.
Численият състав на РИОСВ - Благоевград е 36 души, в т.ч. директ ор – 1 бр.,
обща администрация – 8 бр. и специализирана администрация – 27 бр., в т.ч. 2 бр.
охрана на резервати.

6 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 9 година

ОРГАНИГРАМА НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД
Дирекц ия „Административни, финансови и
правни дейности “
Дирекция „Превантивна дейност“ Дирекция „Контрол на околната среда“
Направление „Опазване чистотата на
атмосферния въздух и вредни физични фактори“ (численост на персонала – 2 щатни бройки)
Директор на РИОСВ
Направление „Опазване на водите“ (численост на персон ала – 2 щатни бройки)
Направление „Специализирани регистри“ (численост на персонала – 1 щатна бройка)
Направление „Управление на отпадъците и
опазване на почвите“ (численост на персонала – 6 щатни бройки)
Направление „Комплексно предотвратяване и
контрол на замърсяв ането, екологична
отговорност и доброволни ангажименти“ (численост на персонала – 1 щ атна бройка)
Направление „Опасни химични вещества и
контрол на риска от големи аварии с опасни
химични вещества“
(численост на персонала – 2 щатни бройки)
Направление „Екологична оценка и оценка на
въз действието върху околната среда“
(численост на персонала – 4 щатни бройки)
Направление „Биологично разнообразие,
защ итени територии и зони“
(численост на персонала – 6 щатни бройки)
Обща администрация Специализирана администрация
Директор на дирекция
(численост на персонала - 1 щатна бройка)
Директор на дирекция
(численост на персонала - 1 щатна бройка)
Младши експерт
(численост на персонала – 1 щатна бройка)
Директор на дирекция
(численост на персонала – 1 щатна бройка)
Главен юрисконсулт
(численост на персонала – 1 щатна бройка)
Главен експерт
(численост на персонала – 1 щатна бройка)
Младши експерт (численост на персонала – 2 щатни бро йки )

Главен специалист (численост на персонала – 1 щатна бро йка)
Изпълнител (численост на персонала – 2 щатни бройки )

7 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 9 година

1.3. Мисия и цели на РИОСВ
Мисията на Регионална та инспекция по околната среда и водите гр. Благоевград е
да съхрани природните богатства в териториалния обхват на инспекцията и да осигури
здравословна околна среда за населението й.
Целите на контролната дейност на РИОСВ – Благоевград произтичат от мис ията и
стратегическ ите цел и на МОСВ за опазване и подобряване състоянието на околната
среда, разумно и ефективно използване на природните ресурси и осигуряване на
възпроизводството, съхраняване на разнообразието и възстановяване на екосистемите и
услугите, които те предоставят. Основните цели са съобразени с политик ите в областта
на опазването и ползването на компонентите на околната среда и п олитиката в областта
на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна
обезпеченост.
Целите на РИОСВ – Благоевград са свързани със:
 опазване и подобряване състоянието на повърхностните и подземни води
Предотвратяване или намаляване на замърсяването на водите при източника
на замърсяване чрез подобряване качеството на заустваните отпадъчни води
от обектите при извършване на системен емисионен контрол и подобряване
на технологичния контрол по експлоатацията на пречиствателните
съоръжения;
 осъществяване на контрол върху производството, употребата, съхраняването
и износа/вноса на опасни химични вещес тва в самостоятелен вид, в смеси
или в изделия и смеси;
 намаляване нивата на емисиите до достигане на общоевропейските норми за
качество на атмосферния въздух върху територията контролирана от
РИОСВ – Благоевград и контрол по изпълнение на заложените мерки в
програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух в община
Благоевград;
 управление на отпадъците с цел предотвратяване на тяхното образуване и
насърчаване на повторното им използване, както и нарастване на дела на
количествата рециклирани и опо лзотворени отпадъци, с което се намалява
отрицателното им въздействие върху населението и околната среда ;
 опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите ;
Изпълнение на нормативно и под нормативно определени регулиращи,
контролиращи, инф ормационни функции, участие в Националната система
за мониторинг на почвите на регионално ниво, с принос за постигане на
основната цел;
 опазване на биологичното разнообразие чрез съхраняване и устойчиво
ползване на растителни и животински видове и местооб итания;
 осигуряване на ефективен контрол при предотвратяване и отстраняване на
екологични щети ;
 управление на риска ;
 осигуряване на мониторинг и представителна информация за околната
среда .
1.4. Национални политики, приоритети и приложимо законодателство.

8 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 9 година

РИОСВ – Благоевград е административна структура към Министерството на
околната среда и водите осигуряваща провеждането на държавната политика по
опазване на околната среда на регионално равнище, а именно:
Политика в областта на управлението на водите
Основен пр иоритет е опазването на повърхностните води по поречия Струма и
Места от замърсяване, чрез осъществяване на контрол на емитери, които с отпадъчните
си води изпускат приоритетни и приоритетно опасни вещества, специфични
замърсители и/или други вещества, от чието въздействие могат да се променят
основните параметри, характеризиращи състоянието на водните обекти и тела.
В дългосрочен план друг приоритет е намаляване на замърсяването на водите,
чрез намаляване броя на заустванията, емисиите и изпусканията на п риоритетни и
приоритетно опасни вещества.
Политика в областта на управлението на опасните химични вещества
РИОСВ -Благоевград ще провежда политика, свързана с осигуряване на високо
ниво на защита на околната среда и човешкото здраве в условията на свободн ото
движение на опасните химични вещества, тяхното производство, съхранение и
употреба в самостоятелен вид, в смеси или в изделия или смеси.
Политика в областта на управлението на отпадъците и опазване на почвите
Осъществяването на политиката по управлен ие на отпадъците се извършва чрез
прилагане на националното законодателство. Основната цел е включена в НПУО и е
насочена към ефективно използване на отпадъците като ресурс и устойчиво развитие
чрез предотвратяване, доколкото е възможно на образуването им . Постигането ѝ се
гарантира чрез следните стратегически цели:
- намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване
образуването им и насърчав ане на повторното им използване;
- увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени о тпадъци,
чрез създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за
третиране на цялото количество генерирани отпадъци, което да намали
риска з а населението и околната среда;
- управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда;
- превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията
на управление на отпадъците .
Политиката в управлението на отпадъците е насочена към предотвратяване на
образуването им, чрез въвеждане на йерархия при тяхното управление. Основен
приор итет е осигуряване на тяхното рециклиране или оползотворяване. При прилагане
на йерархията се взема предвид цялостното в ъздействие върху околната среда.
Като компонент на околната среда, почвите се разглеждат като ограничен,
незаменим и практически невъзс тановим природен ресурс.
Основният национален стратегически документ за опазване на почвите е
Националната програма за действие за устойчиво управление на земите и борба с
опустиняването в Република България 2007 -2013 г. – актуализация за програмен период
2014 -2020 г. От този документ произлиза и стратегическата към днешна дата цел за
ограничаване деградацията на земите и борба с опустиняването за запазване и развитие

9 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 9 година

на капацитета на екосистемите, за постигане на чиста, безопасна и привлекателна
околна ср еда, икономическа стабилност и подобрено качество на живот.
Приоритети:
- ограничаване на площите с нарушен почвен профил при изграждане на
участъци от големи с национално и наднационално зна чение
инфраструктурни проекти / АМ Струма/;
- ограничаване на нереглам ентирано замърсени и/или нарушени площи
вследствие на експлоатация на обекти за добив и преработка на подземни
богатства -строителни материали /пясъци и чакъли, мрамори/
- участие в утвърдените програми за почвен мониторинг в рамките на
Националната система з а мониторинг на околната среда;
- участието в процеса за инвентаризац ия на площи със замърсени почви;
- информиране на обществеността з а състоянието на околната среда.
Политика в областта на опазване чистотата на атмосферния въздух
Основен приоритет на нац ионалната политика по опазване на околната среда е
контрол качеството на атмосферния въздух в населените места. Замърсяванията с
ФПЧ10 продължава да бъде основен проблем за качеството на атмосферния въздух в
Благоевгра д, където с ъстоянието на атмосферния в ъздух се следи непрекъснато чрез
автоматична измервателна станция (АИС), част от Националната система за
мониторинг на околната среда (НСМОС). Изискванията на чл. 27 от Закона за
чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) задължава общините на територията на
Република България с констатирани превишения на нормите на замърсителите в
атмосферния въздух да изготвят и прилагат Програми за намаляването им и достигане
на установените нива.
Предвид продължаващото несъответствие и поради непостигане на нормативно
регл аментирания броя на превишения (35 бр.) на средноденонощната норма за ФПЧ 10
Община Благоевград през 2019 е разработила и е приета „Актуализация на общинска
програма за качество на атмосферния въздух и достигане на установените норми на
фини прахови частиц и (ФПЧ 10) и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) на
територията на община Благоевград, с период на действие 2019 - 2023 г.“.
Политика в областта на опазване на биологичното разнообразие
Приоритет в тази област е поддържане и управление на националната екологична
мрежа на регионално ниво, устойчиво ползване на биологичните ресурси чрез
съгласувателни, регистрационни режими и контрол.
Законодателство
Провеждането на държавната политика по опазване на околната среда на
регионално равнище е свързана с прил агането на:
- Национална програма за развитие : България 2020
- Стратегически план за биологичното разнообразие 2011 - 2020 г. и целите от
Аичи за биоразнообразието;
- Национален план за опазване на най -значимите влажни зони в България за
периода 2013 г. – 2022 г.;

10 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 9 година

- Актуализиран Национален План за действие по управление на устойчивите
органични замърсители (УОЗ) в България - 2012 – 2020 г.;
- Национален план за управление на отпадъците за периода 2014 - 2020 г.;
- Национален стратегически план за управление на отпадъц ите от
строителство и разрушаване на територията на Р България за периода 2011 -
2020 г.;
- Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на
биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010 -2020 г. ,
- Национална програма за дейс твие за устойчиво управление на земите и
борба с опустиняването в Република България (Актуализация за програмен
период 2014 -2020 г.)
През 2018 г. влязоха в сила промени в:
- Закон за опазване на околната среда (изм. ДВ. бр. 53 от 26 юни 2018г., доп.
ДВ. бр. 77 от 18 септември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр. 98 от 27 ноември
2018г) ;
- Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
(изм.и доп. ДВ, бр. 53/26.06.2018 г., изм.и доп. ДВ, бр. 98/27.11.2018 г.) ;
- Закон за водите (изм. и доп. ДВ, бр.55 о т 3 Юли 2018г.; доп. ДВ, бр.77 от 18
Септември 2018г.; изм. и доп. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г.; изм. и доп.
ДВ. бр.103 от 13 Декември 2018г.)
- Закон за чистотата на атмосферния въздух (изм. ДВ, бр.103/2018 г., посл.
изм. и доп. ДВ, бр.1/2019 г. );
- Закон за управление на отпадъците (изм. ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г.);
- Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители,
изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации (обн. ДВ, бр.63 от
31.07.2018 г.);
- Наредба за предотвратяване на големи авар ии с опасни вещества и
ограничаване на последствията от тях (изм.и доп. ДВ, бр. 3/05.01.2018 г.)
- Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (изм. и доп.
ДВ, бр. 47/05.06.2018 г., изм. и доп. ДВ, бр. 60 от 20.07.2018 г.);
- Наредба № 4 за усло вията и изискванията за изграждането и експлоатацията
на инсталации за изгаряна и съвместно изгаряне на отпадъци (изм. и доп.
ДВ. бр.82 от 5 Октомври 2018г.);
- Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (доп. ДВ. бр.
46 от 01.06.2018 г.);
- На редба за опаковките и отпадъците от опаковки (изм. и доп. изм. и доп. ДВ.
бр.60 от 20 Юли 2018г.);
- Наредба за реда и начина на изчисляване на размера на финансовата
гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишна
справка -декларация при т рансграничен превоз на отпадъци (изм. ДВ. бр.47 )

11 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 9 година

2. ОКОЛНА СРЕДА, ДЕЙНОСТИ И ИНСТАЛАЦИИ.
2.1. Състояние на околната среда – екологични проблеми в района.
Общото състояние на околната среда в контролираната от РИОСВ – Благоевград
територия може да бъде оп ределено като добро, в предвид липсата н а големи
промишлени замърсители и привеждане дейността на работещите обекти в
съответствие с изискванията на екологичното законодателство.
Основни екологични проблеми в района са:
 Основен проблем е замърсяването на а тмосферния въздух в гр. Благоевград
с фини прахови частици. Оценката показва, че все още не могат да бъдат достигнати
нормативно допустимия брой превишения по показател фини прахови частици за
региона на община Благоевград.
Регистрираните от АИС - Благоев град превишения на средноденонощната норма
по показател ФПЧ 10 през 2018 г. са съотносими с регистрираните превишения през
2017 г. - 67 бр. превишения през 2018 г. и 65 превишения за 2017 г., при допустими 35
броя в рамките на една календарна година, съгл. Наредба №12/2010 г. Превишенията се
регистрират през отоплителния сезон, като основни фактори за превишенията по
показател фини прахови частици са широката употреба на твърди горива за отопление в
битовия сектор и транспортния трафик.
През 2018 г. от Общи на Благоевград е разработена „Актуализация на общинска
програма за качество на атмосферния въздух и достигане на установените норми на
фини прахови частици (ФПЧ 10) и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) на
територията на община Благоевград, с период н а действие 2019 - 2023 г.“, във връзка с
проек тно предложение с №BG16М1ОР002 -5.002 по процедура
„Разработване/актуализация на общинските програми за качеството на атмо сферния
въздух“, Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“, по проект „Актуализ аци я
на Програмата за качеството на атмосферния въздух на територията на община
Благ оевград“, по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“.
В изпълнение на Заповед №РД -1088/20.12.2010 г. на министъра на околната среда
и водите и през 2 019 г. РИОСВ - Благоевград ще продължи да изготвя зимен и летен
доклад за състоянието на качеството на атмосферния въздух.
Проблемът със замърсяването на атмосферният въздух с ФПЧ 10 има национален
характер и в тази връзка последната промяна на Закона за чистотата на атмосферния
въздух в ДВ бр. 1/03.01.2019 г. предвижда изисквания към качеството на твърдите
горива , използвани за битово отопление, както и контрол върху дейностите, свързани с
тяхното пускане на пазара и разпространението им.
 Замърсяване на водните тела с непречистени отпадъчни води
канализационните системи на населените места в резултат на което същите се
натоварват и се влошава екологичното им състояние. Достигането на индивидуалните
емисионни ограничения в издадените Разрешителни за за устване е в пълна зависимост
от срока за изграждане на ПСОВ за съответната агломерация.
Основен проблем е замърсяването на повърхностните води от големите
населените места в района. В териториалния обхват на РИОСВ – Благоевград са
въведени в експлоатаци я три селищни пречиствателни станции за отпадъчни води:
ГПСОВ – Благоевград (поречие Струма), ГПСОВ – Разлог (поречие Места) и ГПСОВ –
Банско (поречие Места). Останалите канализационни мрежи на населените места
заустват във водните обекти непречистени отпа дъчни води, в резултат на което

12 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 9 година

влошават екологичното състояние на повърхностните води. Достигането на
индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), заложени в издадените Разрешителни
за заустване на отпадъчни води са в пълна зависимост от изграждането на П СОВ за
населените места. Програмата за изграждане на селищните ПСОВ не е финансово
обезпечена на национално ниво и общините, които имат готовност са затруднени за
финансиране на проектите. За инвестиционните проекти „Изграждане на ПСОВ и
рехабилитация и ра зширение на В и К мрежа на гр. Сандански” и „Изграждане на
ПСОВ и съпътстващи колектори на град Петрич“ са подписани договори за
безвъзмездна финансова помощ за изпълнението им, но временно са спрени.
 Изграждане на Регионални депа за отпадъците в района
На територията на РИОСВ - Благоевград функционират четири депа за битови
отпадъци, отговарящи на изискванията на националното законодателството и
притежаващи съответното комплексно разрешително („Регионално депо за неопасни и
инертни отпадъци за община Пе трич“; Регионално депо за неопасни отпадъци за
община Гоце Делчев, Хаджидимово и Гърмен“; „Регионално депо за неопасни
отпадъци за общини Сандански, Струмяни и Кресна“; Регионално депо за неопасни
отпадъци Разлог за общините Разлог, Банско, Белица и Якоруд а), обслужващи 11 от
общо 15 общини, попадащи под контрола на РИОСВ – Благоевград.
През 2018 г. стартира строителството на Регионално депо за неопасни отпадъци
Благоевград, част от Регионална система за управление на отпадъците, регион
Благоевград обслужв аща общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и
Бобошево, за което е издадено Решение по оценка на въздействието върху околната
среда (ОВОС) №4 -4/2014 г. на министъра на околната среда и водите. До изграждането
на депото и въвеждането му в експлоатац ия, о бщините Благоевград и Симитли
насочваха за депониране битовите отпадъци към Разлог и Сандански, съгласно
Решение № 804/22.12.2017 г. на Министерски съвет, с което бе разрешено използването
на 10 на сто от оставащия капацитет на регионалните депа. Общи ните Кочериново и
Рила се ориентираха към предаването на смесените битови отпадъци на площадка за
сепариране преди депонирането им на депо Костинброд.
 складовете за съхранение на стари залежали препарати за растителна защита
– очакванията за трайно решаван е на въпроса са свързани със стартиране на
предвидените дейности по проекта за „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от
употреба пестициди“ в рамките на Българо -швейцарската програма за сътрудничество.
2.2. Контролирани дейности.
Контролът на различнит е дейности се осъществява чрез извършване на
превантивен, текущ и последващ контрол, съобразно изискванията, съдържащи се в
специалните закони, подзаконовите нормативни актове и Регламентите на ЕС.
 опазване на водите
Планирането обхваща:
- производствени обе кти, които формират емисии на приоритетни и
приоритетно опасни вещества съгласно Приложения № 1 и 2 от Наредбата за
стандартите за качество на околната среда за приоритетните вещества и
някои други замърсители;
- обекти, формиращи емисии на специфични замър сители, химични елементи
и други вещества съгласно Приложение № 7 на Наредба Н -4/14.09.2012 г. за
характеризиране на повърхностните води;

13 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 9 година

- канализационни системи на населени места, в които са включени
производствени обекти, формиращи емисии на приоритетни и приоритетно
опасни вещества, или които заустват във водни тела със състояние по -лошо
от добро съгласно ПУРБ в Западнобеломорски район (2016 -2021 г.);
- производствени обекти, формиращи биоразградими отпадъчни води
съгласно Приложение № 4, към чл. 35, ал. 2 от Наредба № 2 от 8 юни 2011 г.
за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води;
- други обекти.
За контрол през 2019 г. са 23 броя (с 35 броя зауствания) емитери на
приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители и
заустващи в повърхностни води, включени в ,,Информационната система за
разрешителни и мониторинг при управлението на водите“ съгласно утвърден списък
със Заповед № РД -788/20.12.2018 г. на Министъра на околната среда и водите.
Контролът на тези обекти се из вършва съвместно с Регионалната лаборатория -
Благоевград към ИАОС, задължително два пъти годишно, с изключение на
канализационните колектори без изградени пречиствателни станции и за обектите със
сезонен режим на работа, които се контролират един път год ишно.
 контрол чистотата на атмосферния въздух
От извършеният през 2018 г. контрол в обекти с неподвижни източници на
емисии на вредни вещества в атмосферния въздух не са установени превишения на
установените норми, както при провеждане на контролни измерв ания, така и при
провеждане на собствени периодични измервани (изключение има само при два обекта
при проведени контролни измервания). Анализът на представените резултати от СПИ
показват, че няма увеличение на замърсяването.
В плана за контрол през 2019 г. са включени:
- обекти, които са емитери на отпадъчни газове - оранжерии, мебелни цехове,
автосервизи;
- оператори, извършващи внос и дистрибуция на флуорсъдържащи парникови
газове, оператори на хладилно оборудване със зареден хладилен агент R-
404А/ R- 507А в количества над 10 кг;
- оператори, използващи в производствената си дейност продукти съдържащи
летливи органични съединения, както и вносители, ползватели, търговци на
едро и дребно на бои, лакове и авторепаратурни продукти;
- бензиностанции, по отношение н а изпълнение на етап ІІ за улавяне на
бензиновите пари;
- обекти, срещу които има постъпили жалби и сигнали;
- община Благоевград - контрол по изпълнение на заложените мерки в Плана
за действие към разработената общинска програма по чл. 27 от ЗЧАВ.
Контролът се осъществява чрез проверки на място и по документи. Проверките на
място включват контрол на обекти с производствена дейност (по отношение поддръжка
и експлоатация на пречиствателните съоръжения, контрол на честотата на провеждане
на собствен мониторинг ), а проверките по документи са свързани с оценка на доклади
от извършени собствени периодични измервания на емисии в атмосферния въздух,
утвърждаване на планове за управление на разтворителите, предоставяне на

14 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 9 година

информация за оборудване съдържащо флуорсъдъ ржащи парникови газове и вещества
нарушаващи озоновия слой.
 контрол фактор „Шум“
Контрол върху инсталации и съоръжения от промишлеността, източници на шум
в околната среда, който се осъществява чрез:
- провеждане на контролни измервания;
- оценка на доклади с представени резултати от проведени собствени
измервания;
- контрол по изпълнение на условията в издадените комплексни
разрешителни;
- даване на предписания за предприемане на мерки за обезшумяване.
През 2019 г. са заложени проверки за провеждане на контрол ни измервания на
шума, излъчван в околната среда от промишлени обекти по предварително изготвен
годишен график, съгласуван с ИАОС - София, както и участия в проверки по
изпълнение на условия в издадени комплексни разрешителни.
 управление на отпадъците
Пред вид изискванията на Закона за управление на отпадъците /чл. 72, ал. 2/,
контрол е заложен на обекти, притежаващи разрешителни за извършване на дейности
по третиране на отпадъци, както и на част от издадените регистрационни документи.
Планирани са проверки на площадки за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти,
НУБА, ИУМПС, ЕЕО, ОЧЦМ, ИУГ, като повечето от тях съвместяват една или повече
дейности с различните видове отпадъци.
Планови проверки предстоят и на регистрирани търговци и брокери на отпадъци,
как то и лица, извършващи трансграничен превоз на отпадъци съгласно Регламент
1013/2006 г.
Поставен е акцент и върху контрола на генераторите на текстилни отпадъци, с цел
да не се допуска нерегламентирано изгаряне на отпадъците.
По отношение на управлението н а болничните отпадъци и вменените правомощия
на РИОСВ с Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране
и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения , п рез
2019 г. подлежат на проверка обектите, от коит о се генерират основните количества
болнични отпадъци.
За изпълнението на националните цели, през 2019 г. продължава контрола на
лицата пускащи на пазара продукти, след чиято употреба се образуват масово
разпространени отпадъци.
През предстоящия период ще продължи да се извършва контрол и ежемесечна
обработка на информацията по изпълнение задълженията на общините - собственици
на депа за заплащане дължимите месечни отчисления, съгласно разпоредбите на чл. 60
и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците. Р егулярно на сайта на инспекцията ще
се публикува тримесечна справка по чл. 29 от Наредба № 7/19.12.2013г., за преведените
месечни отчисления за депата в сметката за чужди средства на РИОСВ -Благоевград.
Инспекции ще бъдат извършвани и по отношение на изпълн ението на
задълженията на кметовете на общините, разписани в чл. 19, ал. 3 от ЗУО, като
вниманието ще е насочено и към наличието на нерегламентирани замърсявания на

15 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 9 година

териториите на общините, рекултивацията на старите депа и изпълнението на
програмите за око лна среда, в частта „управление на отпадъците“.
Заложени са проверки на депата за неопасни отпадъци, неотговарящи на
нормативните изисквания, разположени на територията на общините Благоевград,
Симитли, Рила и Кочериново. Проверките са във връзка с издаде ните заповеди за
прекратяване на тяхната експлоатацията по изпълнение на Решение на Съда на ЕС от
16 юли 2015 г. по дело С -145/14, като приоритет през 2019 г. е изготвяне на проекти за
тяхната рекултивация.
 опазване на почвите
Приоритетно се разглеждат и извършват последващи действия във връзка с
постъпили жалби и сигнали за замърсявания и или нарушения на почви.
Предвидените за годината обекти и дейности за контрол са в областта на
изграждане на големи инфраструктурни обекти / с решение по ОВОС и решения за
преценяване на необходимостта от ОВОС/ участък от трасето на АМ „Струма“ –
Благоевград -Симитли, който е свързан със значителни по обем и територия изкопно
земни работи, обекти за добив и пре работка на подземни богатства и по големи обекти
за преработка н а скални материали .
Ще продължат дейностите по изпълнение на утвърдената със Заповед № РД -
564/13.10.2016 г. на министъра на околната среда и водите Методика за
предварителните и подробни проучвания и създаване на публичен регистър за
инвентаризация на п лощи със замърсена почва, по прилагане на Наредбата за
инвентаризацията и проучванията на площи със замърсена почва, необходимите
възстановителни мерки, както и поддържането на реализираните възстановителни
мерки .
 опасни химични вещества
За 2019 година по направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от
големи аварии“ ще се осъществят проверки на производители, вносители,
дистрибутори и потребители надолу по веригата на опасни химични вещества и смеси в
свободен вид, в смеси или в изделия и смеси .
Обект на контрол ще са фирми, чиято дейност подлежи на проверка съгласно
европейските регламенти и национално законодателство:
- Регламент (ЕО) № 1907/2006 REACH и Регламент (ЕО) 1272/2008 ( CLP )
Контролът ще включва спазване от операторите на изискванията за изготвяне и/или
наличие на разширени информационни листове за безопасност и сценариите на
експозиция в тях, съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 г.
Проверките ще бъдат на регистранти извършили регистрация към ЕСНА през 2018 г. и
проверки за потенциални р егистранти на ОХВС към ЕСНА.
Обекта на контрол ще бъдат условията за употреби на вещества, предмет на
разрешаване (Приложение XIV ) и контрол на вещества, включени в Приложение XVII
(предмет на ограничаване) на Регламент REACH .
В рамките на годината ще се осъществят съвместни проверки във връзка с прилагането
на Регламенти REACH и CLP от експерти на РИОСВ -Благоевград, Регионална здравна
инспекция (РЗИ) -Благоевград и експерти от „Главна дирекция по труда“ -Благоевград в
изпълнение на съвместна заповед на МОСВ , МЗ, МТСП, утвърждаваща Указания за

16 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 9 година

провеждане на контролна дейност по Закона за защита от вредното въздействие на
химичните вещества и смеси.
- Регламент (ЕО) 850/2004 относно устойчивите органични замърсители:
Проверки по получени в МОСВ нотификации от Ко мисията за защита на
потребителите (КЗП), в рамките на системата за бърз обмен на информация за опасни
стоки GRAS -RAPEX .
Ще бъдат проверявани дружества „потребители надолу по веригата“ за употреба на
вещества, проявяващи свойства на устойчиви органични зам ърсители или смеси и
изделия, съдържащи такива.
- Регламент (ЕО) 648/2004 относно детергентите и Регламент (ЕС) №259/2012
по отношение на употребата на фосфати и други фосфорни съединения в
потребителски перилни детергенти и потребителски детергенти за
автом атични съдомиялни машини
Ще се контролира изпълнението на изискванията за биоразградимост на детергенти и
на ПАВ, предназначени за детергенти, въведени в чл. 9, ал. 1 и 2 от Регламента.
- Регламент (ЕС) 217/852 относно живака
Проверки на оператори, които из ползват смеси на живака или живачни съединения за
разрешена употреба, както и вносители и износители в контекста на инструкцията за
взаимодействие между РИОСВ и Агенция „Митници“.
- Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и
смеси
Ко нтрол върху съхранението на опасни химични вещества и смеси, включващ спазване
изискванията на наредбата (чл. 6) относно изграждането на складове за съхранение на
ОХВС според техните класификации на опасност и изготвяне на адекватна
документация за това съ хранение (чл.4 и чл. 9 от Наредбата).
През годината ще се извърши контрол на съществуващо предприятие с нисък
рисков потенциал на територията на РИОСВ -Благоевград, съгласно чл. 157а, ал. 2 от
ЗООС и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни в ещества и
ограничаване на последствията от тях. Обектът е включен в годишния план за
контролна дейност по чл. 157а, ал. 4 ЗООС.
 предотвратяване на промишленото замърсяване
През 201 9 г. ще бъде извършен контрол на 6 броя обекта с издадени
комплексни разреш ителни на територията на РИОСВ – Благоевград.
 екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда
Контрол по изпълнение на поставените условия и мерки поставени в Решения по
ОВОС и условия от Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, проверки по
доклади по наблюдение и контрол при прилагането на ОУП на Общини, проверки
относно правното действие на актовете, издадени по реда на глава VІ от ЗООС.
 биологично разнообразие, защитени територии и зони
Контрол по изпълнени е на режимите, нормит е и забраните, определени с
нормативните актове, вкл. с Плановете за управление на защитените територии и зони;
мониторинг на висши растения по Директивата за местообитанията; ползването на
ресурсите като леч ебни растения и др.; контрол по изпълнението на условията,

17 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 9 година

изискванията и мерките, включени в издадените решения , във връзк а с проведените
процедури по ОС .
2.3. Контролирани инсталации.
В годишния план са включени за контрол следните инсталации:
- обекти с комплексни разрешителни;
- обекти, класифицирани съ гласно чл. 103, ал. 2 ЗООС
- обект с издадено разрешително за емисии на парникови газове;
- обекти с издадени разрешителни за заустване на отпадъчни води;
- обекти с издадени разрешителни по ЗУО;
- обекти употребяващи вещества от Приложение XIV и Приложение ХVІІ на
Регламент REACH;
- обекти подлежащи на контрол по Регламент (ЕС) 850/2004 за УОЗ
- обекти, за които има нормативни изисквания за извършване на ежегоден
контрол;
- обекти, включени в списъка за задължителен мониторинг на отпадъчни
води;
- обекти, за които многок ратно са подавани жалби и сигнали;
- други обекти подлежащи на контрол за спазване на екологичното
законодателство.
2.3.1. Въздействие в ърху околната среда и дейност .
На територията на РИОСВ – Благоевград инсталациите с издадени Комплексни
разрешителни (КР) са 6 броя. През 201 9 г. ще се извърши проверка на всички обекти с
издадено КР. За системна оценка на риска са приложени критериите определени в чл.
154а, ал. 6 на ЗООС и са представени в таблица на т. 2.3.3. Регистър на инсталациите и
дейности с издадени К Р.
Четири от контролираните инсталациите с издадени КР са регионални депа за
неопасни отпадъци, които попадат в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС:
- Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Сандански, Струмяни и
Кресна;
- Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за Община Петрич;
- Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Гоце Делчев, Гърмен и
Хаджидимово;
- Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Разлог, Банско, Белица
и Якоруда.
Другите две инсталации, попадащи в Приложе ние 4 от ЗООС са:
- „Енергоремонт Кресна“ АД, гр. Кресна - инсталация за леене на стоманени
и чугунени фасонни отливки (т. 4.1а) и Инсталация за производство на
ацетилен (т. 2.4);
- „Карлсберг България“ АД, гр. София - пивоварна гр. Бла гоевград –
инсталация (т. 6.4.2 б).

18 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 9 година

Намаляването на въздействието върху околната среда вследствие дейността на
инсталациите с издадени комплексни разрешителни се оценява чрез резултатите от
извършените планови и извънпланови проверки. Като цяло, при извър шените проверки
през 201 8 г. се констатира, че операторите с издадени комплексни разрешителни
прилагат системно управление на околната среда. Извършва се изискуемия собствен
мониторинг на емисиите в атмосферния въздух, на отпадъчните и подземни води, на
по чви и шум по посочените показатели в разрешителните.
Съгласно изискванията на Глава 7, Раздел I на ЗООС и Наредба за
предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на
последствията от тях на територията на РИОСВ - Благоевград към мом ента няма обекти
с висок рисков потенциал.
Подлежащ за проверка е обекта, класифициран като предприятие с нисък рисков
потенциал: Петролна база „Товарище и разтоварище на петролни деривати“, гр.
Благоевград , с оператор „БМВ - 2000“ ООД, гр. Благоевград.
Обектът е включен в годишния план за контролна дейност по чл. 157а, ал. 4
ЗООС.
2.3.2. Съответствие със законодателството.
Извършения контрол по отношение производството, пускането на пазара,
употребата, съхранението и вноса/износа на опасни химични веще ства и смеси (ОХВС)
показа изпълнение от страна на физическите и юридически лица на изискванията на
националното и европейско законодателство и достигнато съответствие с него.
За привеждането на контролираните инсталации с КР в съответствие с
екологичното законодателство през 201 9 г. ще се извършва контрол чрез проверки на
място и емисионни измервания. При констатиране на отклонения от нормативните
изискания на екологичното законодателство и превишение на допустимите емисионни
норми и ограничения, се прила гат административно наказателни мерки – съставяне на
актове за установено административно нарушение, издаване на наказателни
постановления и налагане на санкции по чл. 69 от ЗООС, както и съответните
предписания за предприемане на необходимите мерки по спа зването им.
От направения анализ на дейностите, извършвани на територията контролирана
от РИОСВ - Благоевград и резултатите от проведения през 201 8 г. контрол, се очертава
тенденция операторите да спазват изискванията на екологичното законодателство.
Изпъ лнява се предвидения емисионен контрол, изграждат се пречиствателни
съоръжения за отпадъчни води. При извършените планови проверки на инсталации с
издадени комплексни разрешителни се констатира, че се прилагат НДНТ, определени в
комплексните разрешителни.
През 2018 г. стартира строителството на Регионално депо за неопасни отпадъци
Благоевград, което е част от Регионална система за управление на отпадъците, регион
Благоевград, обслужваща общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и
Бобошево.
Законосъобр азно се експлоатира нововъведеното Регионално депо - Разлог за
неопасни отпадъци, обслужващо общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда, което е с
действаща и нсталация за компостиране на зелени отпадъци (открита) , с цел
екологосъобразното им третиране.
По отношение управление на отпадъците през 2019 г. ще бъде въведена в
експлоатация „Регионална система за управление на отпадъците регион Благоевград“,

19 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 9 година

която ще обслужва общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево с
което се постига екологосъоб разното им третиране.
2.3.3. Регистър на инсталации и дейности с издадени КР
КР Инсталация и съоръжения Оператор
Честота
на
проверки
Рисков
потенциал
353 -Н1/
2013 г.
Регионално депо за неопасни отпадъци
за общините Гоце Делчев, Гърмен,
Хаджидимово в земл ището на с.
Добротино, местност «Мокра поляна»
Инсталация, която попада в обхвата на
точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС:
„Регионално депо за неопасни
отпадъци“ на общините Гоце Делчев,
Гърмен и Хаджидимово, в землището
на с.Добротино, м. „Мокра поляна“ ,
вкл ючващо:
 Клетка №1
 Клетка №2
Община Гоце
Делчев
Веднъж
годишно
1
266 -Н0/
2008 г.
Регионално депо за неопасни и инертни
отпадъци за Община Петрич
Инсталация, която попада в обхвата на
точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС:
1. Регионално депо за неопасни и
инертни отпадъци за Община
Петрич, включващо:
 клетка 1 за инертни отпадъци
 клетка 3 за неопасни отпадъци
 клетка 4 за неопасни отпадъци
 клетка 5 за неопасни отпадъци
Община Петрич Веднъж
годишно
1
292 -Н0/
2008 г.
Регионално депо за неопасни отпадъци
на общините Са ндански, Струмяни и
Кресна
Инсталация, която попада в обхвата на
точка 5.4 от Приложение 4 на
ЗООС:
1. Регионално депо за неопасни
отпадъци за общините Сандански,
Струмяни и Кресна, в местността
«Могилата», включващо:
 Клетка № 1;
 Клетка № 2;
 Клетка № 3;
 Клетк а № 4;
 Клетка № 5.
Община
Сандански
Веднъж
годишно
1

20 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 9 година

130/2006
г.
Инсталация за леене на стоманени и
чугунени фасонни отливки и
инсталация за производство на
ацетилен в промишлена зона на гр.
Кресна, Община Кресна
1. Инсталация за леене на стоманени и
чуг унени фасонни отливки (т. 2.4.)
2. Инсталация за производство на
ацетилен (т. 4.1.а.)
„Енергоремонт
Кресна” АД
Актуализирано с
Решение № 130 -
НО -ИО -А1/2017
г.
Веднъж
годишно
1
477 -НО/
2013 г.
Пивоварна гр. Благоевград
Инсталация, която попада в обхвата на
т. 6.4.2 б) от Приложение 4 на ЗООС -
„Инсталация за обработване и
преработване, различно от опаковане,
на следните суровини, независимо дали
са предварително обработени, или не,
предназначени за производство на
хранителни продукти за консумация от
хора ил и животни, буква „б”)
единствено растителни суровини с
производствен капацитет над 300 т
готова продукция за денонощие или
600 т готова продукция за денонощие,
когато инсталацията работи в
продължение на не повече от 90
последователни дни през която и да е
година
„Карлсберг
България” АД
Актуализирано с
Решение № 477 -
НО -ИО -А2/2016
г.
Веднъж
годишно
1
519 -НО/
2015 г.
Регионално депо за неопасни отпадъци
за общините Разлог, Банско, Белица и
Якоруда
Инсталация, която попада в обхвата на
точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС:
„Регионално депо за неопасни отпадъци
- Разлог“ , включващо:
 Клетка №1
 Клетка №2
 Клетка №3
 Клетка №4
Община Разлог Веднъж
годишно
1

2.3.4. Регистър на СЕВЕЗО обекти.
На територията на РИОСВ – Благоевград има едно предприятие, класифицирано
ка то „предприятие с нисък рисков потенциал“.

21 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 9 година


СЕВЕЗО обекти
Предприятие
и/или
съоръжения
Оператор
Честота
на
проверки
Рисков
потенциал
Степен на
опасност
(Н/С/В)
Изх. № нa
писмото за
потвърждаване на
ДППГА (за
ПНРП)
117/26.02.2018 г.
Предприятие,
което поп ада в
обхвата на Раздел
I на Глава седма
от ЗООС:
- Петролна база
„Товарище и
разтоварище на
петролни
деривати“
гр. Благоевград
„БМВ –
2000“ ООД –
гр.
Благоевград
Веднъж
годишно
нисък Н

2.3.4.1 Списък на групите от СЕВЕЗО обекти, при които е възможен ефе ктът на
доминото съгласно чл. 116 з, ал. 1 от ЗООС
Към настоящия момента на територията на РИОСВ – Благоевград няма групи от
СЕВЕЗО обекти, при които е възможен ефектът на домино.
2.3.4.2 Списък на СЕВЕЗО обектите, при които определени външни рискове или
източници на опасност биха могли да увеличат риска или последствията от
голяма авария в тези предприятия/съоръжения
- „БМВ – 2000“ ООД – гр. Благоевград
Дружеството е разработило Политика за предотвратяване на големи аварии
(ППГА) и Система за управление на м ерките за безопасност (СУМБ).

3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ПРЕХОДНАТА ГОДИНА.
3.1. Цели, които е трябвало да постигнем.
 опазване на водите
Заложените в плана за 2018 г. цели по отношение опазване на водите са
изпълнени. Във връзка със спазване на емисионните норми, заложени в
Разрешителните за заустване на отпадъчни води и Комплексните разрешителни е
извършван текущ и последващ контрол на обектите . Заложените за контрол обекти са
проверени всички. Въпреки проверките и санкционната дейност се допуска периодичн о
или трайно неспазване на индивидуалните емисионни ограничения в издадените
Разрешителни за заустване по отношение на биоразградимите вещества за някои от
обектите. Отчита се добро взаимодействие с други институции, които реализират
политики в областта н а водите.
 опазване чистотата на атмосферния въздух
Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез намаляване на вредните
емисии в атмосферата и достигане на установените норми. Изпълнението на
заложените в общинската програма мерки за периода 2015 - 20 18 г, не е довело до
достигане на нормите.

22 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 9 година

При извършените проверки на обекти с неподвижни източници, както и на обекти
извършващи дейности с употреба на летливи органични съединения (ЛОС), не са
установени нарушения. Проверените бензиностанции са приведен и в съответствие с
изискванията на Етап II на улавяне на бензиновите пари (УБП).
Друг приоритет в контролната дейност през 2018 г. беше свързан с проверки на
оператори на хладилно, климатично и термопомпено оборудване, както и ползватели,
дистрибутори и вн осители на флуосъдържащи парникови газове.
 управление на отпадъците и опазване на почвите
В заложената цел по отношение на управлението на отпадъците за предходната
2018 г. се включва намаляване образуването на отпадъци и увеличаване количествата
на рецикл ирани и оползотворени отпадъци, намаляване на отрицателното въздействие
от отпадъците върху компонентите на околната среда чрез закриване и рекултивиране
на стари депа неотговарящи на нормативните изисквания и депониране на отпадъците в
екологосъобразни де па. В тази връзка от РИОСВ -Благоевград са извършени проверки
на почти всички обекти, заложени в годишния план за 2018 г., а именно: генератори на
производствени и опасни отпадъци, площадки за отработени масла, НУБА, ИУМПС,
ИУЕЕО, ОЧЦМ, ИУГ, съоръжение за т ретиране на отпадъци, в т. ч. сортиране и
балиране на разделно събрани отпадъци от опаковки, на инсталации за изгаряне и/или
рециклиране на отпадъци, както и лица, които дължат продуктова такса.
През изтеклата година РИОСВ - Благоевград извърши регулярен контрол и оказа
съдействие на органите на местното самоуправление и местната администрация за
правилното прилагане на националното законодателство. В резултат на извършените
инспекции следва да се отчете, че общините полагат усилия за законосъобразното
уп равлението на отпадъците, образувани от населението.
По изпълнение задълженията на общините - собственици на депа за заплащане
дължимите месечни обезпечение и отчисления, съответно по чл. 60 и чл. 64 от Закона
за управление на отпадъците може да се отбеле жи, че същите постъпват по сметката за
чужди средства на РИОСВ -Благоевград, а за община Разлог по чл. 60 от ЗУО – в
банкова сметка със специално предназначение.
Опазване на почвите
Извършен е изцяло текущ контрол на предвидените в плана обекти за 2018 г.
За предходната година приоритетно са разгледани постъпилите жалби и сигнали и
съответно предприети действия по компетентност.
Взето е участие в комисията за промяна на предназначението на земеде лски земи
за неземеделски нужди и участие в комисии за рекул тивация на нарушени терени
/община Разлог/.
Като положителни резултати може да се посочи липсата на нерегламентирано
замърсени и увредени земи при строителството на два участъка от АМ Струма.
 опасни химични вещества
Изпълнени са заложените цели относно контрола по изпълнение изискванията за
регистрация, оценка, разрешаване, ограничаване, съхранение, класифициране и
опаковане на опасни химични вещества и смеси, както и безопасното им свободно
движение на вътрешния Европейски пазар от производител, вносите ли, потребители
надолу по веригата на ОХВС. За 2018 г. се извършиха всички планови проверки,
заложени в годишния план. Резултатите показват изпълнение на нормативните

23 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 9 година

изисквания на националното и европейско законодателство от операторите,
произвеждащи, съх раняващи и употребяващи опасни химични вещества в свободен
вид, смеси или в изделия.
Проведените проверки на оператори на предприятия/съоръжения, класифицирани
съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗООС установиха спазване на условията за предотвратяване
на рисковет е от големи аварии при производството, употребата и съхранението на
опасни вещества и смеси и ограничаване на последствията от тях за човека и околната
среда
 биологично разнообразие, защитени територии и зони
Целите на контролната дейност през 201 8 г. за предотвратяване или намаляване
на предполагаемите неблагоприятни въздействия върху местообитанията и видовете –
предмет на опазване в защитените зони чрез контрол по изпълнение на условия, мерки
и ограничения в решенията по реда на глава VI от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, свързани с
реализацията на големи инфраструктурни проекти и добивни дейности са изпълнени.
Осъществена е ефективна охрана на резерват „Соколата“, резерват „Конгура“ и
резерват „Али ботуш“ и опазване на защитените територии. Осъществен е текущ
мо ниторинг за опазване на вековни и забележителни дървета и осигурена актуална
информация за състоянието им.
 предотвратяване на замърсяването и опазване на околната среда в
секторните политики
За постигане на целта са проверени всички обекти с издадени комп лексни
разрешителни. Няма констатирани нарушения от операторите. Осигурен е ефективен
контрол при предотвратяване и отстраняване на екологични щети.
 екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда
Основна цел на контролната дейност през 2 01 8 г. е реализация та на големите
инфраструктурни проекти в региона – АМ „Струма“ Лот 3.3 и ЛОТ 3.1 в съответствие с
екологичното законодателство. В резултат от контролната дейност е постигнато
спазване на постановените условия и мерки в издадените админис тративни актове.
3.2. Входна, и зходна ин формация и резултати.
При направената актуализация на регистъра са добавени нови и изв адени
неработещите обекти и такива с прекратена експлоатация. Въведен е 100% комплексен
подход, който осигурява по -пълна информаци я за контролираните обекти, прозрачност
на контролната дейност и намаляване на финансовите разходи за контрол.
№ Компоненти и фактори на околната среда,
по които се осъществява контрол
Брой планирани проверки
2017 2018 2019
1 КР 6 6 6
2 Разрешителни по чл. 104 2 1 1
3 Въздух 124 119 12 0
4 Води 114 111 102
5 Почви 45 40 40
6 Отпадъци 217 219 22 6
7 Химикали 91 72 88
8 Шум 5 4 8

24 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 9 година

9 Биологично разнообразие 44 36 40
10 Защитени територии 251 251 257
11 Защитени зони 12 8 8
12 ЗЛР 31 29 23
13 ОВОС и ЕО * 83 81 10
14 Екологична отговорност 33 26 27
15 ГМО 2 2 2
16 Ограничаване изменението на климата 1 1 1
ОБЩО: 1061 1006 95 9

Брой комплексни проверки 108 96 97
Брой обекти в регистъра за контрол 1735 1567 1614
Брой обекти за контрол 551 508 517
Брой извънпланово проверени обекти 332
Забележка : * по ОВОС и ЕО са планирани още 110 проверки по документи.
През 201 8 г. са регистрирани за контрол 1 567 бр. обекта. От тях за проверка са
планирани 5 08 бр. обекта, като по компоненти и фактори на околната среда са
планирани 1 006 бр. проверки. През 201 8 г. изпълнението на плана е 98 %. Осъществени
са планираните проверки, освен в случаи на постъпила информация за незапочнала
дейност/реализация на планирани за конт рол ИП и индивидуални проверки в
на правление „Управление на отпадъците“, поради големият брои възложени и
възникнали извънпланови проверки .
Запазва се тенденцията на висок брой на извънпланово проверените обекти пр ез
последните три години.
Извънпланови те проверки са в резултат от заповед/ра зпореждане от Министъра
на околн ата среда и водите, постъпили жалби и сигнали, последващи проверки по
изпълнение на дадени предписания, проверки по изпълнение на договори за
финансиране от ПУДООС, регистрирани нови обекти, съвместни проверки с други
инстит уции, проверки при налагане, коригиране и отмяна на санкции, при издаване на
разрешителни за дейности по компоненти на околната среда и фактори на въздействие
и др.
В резултат на контролната дейност на Р ИОСВ – Благоевград през 2018 г. при
установени админи стр ативни нарушения са съставе ни 35 АУАН и издадени 35
наказателни постановления , наложени са 9 бр. нови санкции по реда на чл. 69 от ЗООС.
За всички останали административно -наказателни преписки образувани в края на
отчетната 201 8 г. предстои изготвяне на предложения, съгласно утвърдения Правилник
за наказателно санкционната дейност и издаване на съответните НП в рамките на
преклузивния 6 -месечен срок, съгласно чл. 34, ал. 3 от ЗАНН.
3.3. Оценка.
Общата оценка за изпълнението на плана показва, че оператори те , осъществяващи
дейности с източници на емисии в атмосферния въздух , изпълняват изискванията на
Наредба № 6/1999 г., относно честота на провеждане на собствени периодични
измервания.
Като резултат от извършените проверки през 2018 г. следва да се отчет е, че по -
голяма част от задължените обекти спазват изискванията на ЗУО. От регулярния
контрол на площадките за черни и цветни метали и проверките за масово

25 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 9 година

разпространени отпадъци, в т. ч. отработени масла, гуми и отпадъци от опаковки, е
постигнато съответ ствие с екологичното законодателство.
Заложените параметри в плана за контролна дейност по отношение на опа сните
химични вещества през 2018 г. са изпълнени, като са достигнати оптимални резултати.
Извършената дейност по контрола и управлението на опасните химични вещества и
смеси, и предотвратяването на последствията от големи аварии при употреба,
съхранение и търговия с опасни химични вещества и смеси налага изв ода, че
поставените цели за 2018 г. са изпълнени.
През 2018 г. на територията на РИОСВ – Благо евград няма настъпили аварии с
опасни химични вещества и смеси.
В резултат от извършените проверки е установено, че при работата на
инсталациите с КР са приложени НДНТ, като е намалена консумацията на вода,
електроенергия, суровини, образуване на отпадъци и др. Няма констатирани
нарушения.
През 201 9 г. са планирани за контрол 517 бр. обек ти , определени след анализ на
риска , съобразено с административният капацитет и финансов ресурс на РИОСВ -
Благоевград . Предвидено е планираните проверки да са изпълними и да се постигне
ефективност от осъщественият контрол.
Изцяло е заложен комплексният подход и приложен принципа на ротация при
извършване на проверките.
Комплексни проверки ще бъдат извършени на 97 бр. обекта .
Планираните обекти за контрол през 201 9 г. се р азпределят, както следва:
- обекти с „висок риск“ - 11 бр.;
- обекти със „среден риск“ - 155 бр.;
- обекти с „нисък риск“ - 351 бр.
Класифицирането на обектите е извършено съгласно критериите и индикаторите
от указанията на МОСВ за изготвяне на годишния план.
В категорията обекти с „висок рисков потенциал“ попадат:
- „Енергоремонт Кресна” АД;
- Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Сандански, Струмяни и
Кресна;
- Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за Община Петрич;
- Регионално депо за неопасни о тпадъци за общините Гоце Делчев, Гърмен и
Хаджидимово;
- Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Разлог, Банско, Белица и
Якоруда;
- „Карлсберг България“ АД, пивоварна гр. Благоевград;
- „БМВ 2000“ ООД , гр. Благоевград - класифициран като „обект с нисък
рисков потенциал“, в които е въведена система за управление на мерките за
безопасност и предотвратяване на големи аварии с опасни химични
вещества;

26 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 9 година

- „Булгартрансгаз“ ЕАД – компресорна станция „Рупите“ на магистрален
газопровод за Гърция;
- „Екоинженеринг РМ“ ЕООД – обект „Звезда“ и ПСОВ на
хвостохранилището;
- „Рубин – 08“ ООД , гр. Благоевград – инсталация за изгаряне на биомаса и
производство на електрическа енергия;
- Община Благоевград. Програма за КАВ.

4. ПЛАНИРАНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА ГОДИНАТА.

4.1. Приоритети.
Приоритети те на контролната дейност през 201 9 година са свързани с проверки на
следните видове обекти :
- с комплексни разрешителни;
- класифицирани като „обекти с нисък рисков потенциал“, в които е въведена
система за предотвратяване на риска от големи аварии с опасни химични
вещества;
- за които има нормативни изисквания за извършване на ежегоден контрол ;
- включени в списъка за задължителен мониторинг на отпадъчни води,
утвърден със Заповед № РД – 788/20.12.2018 г. на Министъра на околната
среда и водите;
- за коит о многократно са подавани жалби и сигнали;
- нови обекти включени в регистъра за контрол.
В съо тветствие с приоритетите и оценка на риска , за 201 9 г са планирани за
контрол 5 17 бр. обекти в сферата на хранително -вкусовата и преработвателна
промишленост, текс тилната промишленост, дървопреработвателната и мебелна
промишленост, обувна промишленост, металообработката, площадки за ТДОЧЦМ,
ав торемонтните услуги, въгледобив, добив и първична преработка на строителни и
скално -облицовъчни материали , биоразнообразие , з ащитените територии и други.
В годишния план за контролната д ейност през 2 019 г. са включени нови обекти
като площадки за третиране на отпадъци , варови стопанства и бетонови центрове,
инсталации за производство на пелет и, бензиностанции , болнични заведения и др. От
регистъра са извадени обектите с прекратена дейност и такива, които са променили
наименованието си.
Планирани са проверки за изпълнение на задълженията на кметовете на общини,
вменени им от Закона за управление на отпадъците и проверки за опазван е чистотата на
републиканската пътна мрежа.
Честотата на проверките е съобразена с нормативните изисквания и е обвързана с
наличния административен капацитет и фин ансов ресурс на РИОСВ - Благоевг рад.
Основно е заложен комплексния подход при планиране на про верките по няколко
компоненти и фактори на околната среда.
4.2. Цели.

27 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 9 година

Поставените през 201 9 г. цели на РИОСВ – Благоевград са следните:
Планирането на контролната дейност по направление „Води“ е съобразено със:
- Оценка на риска на контролираните обекти – из вършена при ясно
определени обхват, приоритети, цели и очаквани резултати за 2019 г.
- Честота на планираните проверки, определена в съответствие с изискванията
на разрешителните за заустване на отпадъчните води, издадени от Басейнова
дирекция „ЗБР“ и Списък за обектите, формиращи емисии на приоритенти и
приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители, подлежащи
на задължителен контрол за 2019 г., които са включени в „Информационната
система за разрешителни и мониторинг при управление на водите“съг ласно
Заповед на Министъра на околната среда и водите № РД -788/20.12.2018 г.
- Комплексен подход – планиране, съобразно плана за извършване на
комплексните проверки за 2019 г. на РИОСВ – Благоевград.
- Основен приоритет по компонент „Води“: Контрол на обекти, формиращи
отпадъчни води, в т. ч. на:
- канализационни системи на населени места, селищни и курортни
образувания, с приоритет на канализационни системи, в които са включени
производствени обекти, формиращи емисии на приоритетни и приоритетно
опасни вещества или които заустват във водни тела със състояние по -лошо
от добро (съгласно Приложение № 2 от Националния каталог от мерки към
ПУРБ публикуван на адрес:
https://www.moew.government.bg/bg/vodi/planove -za -upravlenie -na -rechnite -
basejni -purb/planove -za -upravlenie -na -rechnite -basejni -2016 -2021 -g/);
- производствени обекти, които формират емисии на приоритетни и
приоритетно опасни вещества;
- производствени обекти, с промишлени дейности, включени в Приложение
№ 4 от Наредба № 2 от 8.06.2011г., формиращи биоразградими промишлени
отпадъчни води, с приоритет на обектите, формиращи товар в отпадъчните
води над 4000 е. ж., съгласно чл. 16, ал. 8 от Наредба № 6 за емисионни
норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в
отпадъчните води, зауствани във водни обекти такива, в отпадъчните води;
- други обекти, определени на база на системната оценка на риска на
контролираните обекти;
- разрешителни за заустване по отношение на чл. 26 от Наредба № 2 за
издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти
и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови
източници на замърсяване и на чл. 19 от Наредба № 6 за емисионни норми
за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води,
зауствани във водни обекти, на обектите, заустващи отпадъчни води в
повърхностни водни обекти.

 подобряване качеството на атмосферния в ъздух

28 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 9 година

Дългосрочна цел и през 2019 г. е достигане на нормите за качество на
атмосферния въздух и контрол върху изпълнението на заложените мерки в Плана
за действие към общинската програма по чл. 27 от ЗЧАВ.
Целите в работата на експертите в направлението с а:
- намаляване на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух чрез
контрол на промишлените източници на емисии на вредни вещества в
атмосферния въздух, в т. ч. оранжерии с горивни източници на емисии,
автосервизи, дърводелски/мебелни цехове и други, и звършващи дейности по
нанасяне на покрития;
- извършване на проверки на обекти, експлоатиращи инсталации със
съдържание на вещества от обхвата на Регламент (ЕС) №517/2014 и
Регламент (ЕО) №1005/2009, както и на дистрибутори и ползватели на
флуорсъдържащи пар никови газове, в изпълнение на функцията на РИОСВ
на орган по надзор на пазара (съгл. чл. 17, ал. 7, т. 2 -4 от ЗЧАВ), с цел
предотвратяване разпространението на пазара на бутилки за еднократна
употреба, заредени с хладилен агент – флуорсъдържащи парников и газове
или вещества, нарушаващи озоновия слой;
- Засилен контрол при внос (допускане за свободно обращение) на
флуоровъглеводороди (HFC) в чист вид, както и на хладилно/климатично
оборудване, предварително заредено с флуоровъглеводороди (HFC),
съгл асно изискванията на чл. 7, параграф 2, чл. 16 и чл. 17, и чл. 14,
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 517/2014
 устойчиво управление на отпадъците
На регионално ниво националните цели се свеждат до съвместна работа и
контрол по прилагане на Закона за управлени е на отпадъците на ниво общини,
административни, търговски и производствени обекти. С йерархията при управлението
на отпадъците се дава приоритет на предотвратяване образуването им, следвано от
подготовката за повторно използване, рециклирането, възстановя ването и накрая
изхвърлянето, като най -нежелана опция. В този смисъл подпомагането на държавната
политика по управление на отпадъците от страна на РИОСВ -Благоевград отново ще се
фокусира, чрез осъществяването на адекватен контрол, върху:
- генераторите на пр оизводствени и опасни отпадъци, относно извършена
класификация на образуваните отпадъци по реда на Наредба № 2 от
23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, водене на отчетност по реда на
Наредба № 1/2014 г и начина на съхранение на генерираните от дейно стта
им производствени и опасни отпадъци;
- обектите, притежаващи разрешителни за извършване на дейности по
третиране на отпадъци, както и на част от издадените регистрационни
документи;
- инсталациите и съоръженията за третиране на отпадъци, в т.ч. площадки те
за третиране на ОЧЦМ и МРО, с цел проследяване движението на
отпадъците от мястото на образуването им до тяхното оползотворяване или
обезвреждане;
- нерегламентираното изгаряне на отпадъци, с акцент върху обектите
генератори на отработени масла и генерато рите на текстилни отпадъци;

29 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 9 година

- общините за съответствието на структурата на Общинските програми с
НПУО 2014 -2020 (чл.52, ал. 4 от ЗУО), вкл. и за планирани мерки за
предотвратяване образуването на отпадъците;
- собствениците на депа, относно внасяне на дължимит е обезпечения и
отчисления, съответно по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО;
- трансграничен превоз на отпадъци, относно спазване изискванията на
Регламент (ЕО) 1013/2016;
 Контрол на предприятия/съоръжения класифицирани като
„предприятия/съоръжения с нисък/висок рисков потенциал), съгласно
чл. 103, ал. 2 от ЗООС
Дългосрочната цел ще се осъществява чрез провеждането на контрол на
съществуващо предприятие с нисък рисков потенциал, разположено в териториалния
обхват на РИОСВ -Благоевград, в изпълнение на чл. 157а от ЗООС и Наредбата за
предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията
от тях.
 контрол на производители, вносители и потребители по веригата по
изпълнение изискванията на:
- Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) относно:
o контрол на изи скванията за разширени информационни листове за
безопасност и сценариите на експозиция;
o контрол на задълженията за регистрация след последния краен срок за
регистрация в сътрудничество с митническите органи, включително проверка
на строго контролираните ус ловия, приложими за веществата, регистрирани
като междинни продукти;
o изготвяне на рискови профили за вещества и/или фирми вносители,
показали несъответствия с изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006
REACH . Сътрудничество с Агенция „Митници“ в контекста на инструкцията
за взаимодействие;
o контрол на ограниченията на вещества в изделия, вкл. нотификации от
Комисията за защита на потребителите (КЗП);
o контрол на вещества, предмет на разрешаване (Приложение ХІV на
REACH ), след достигане на съответната дата на з абрана;
o контрол на оператори, които пускат на пазара вещество, за чиято
употреба е издадено разрешение на непосредствен участник надолу по
веригата на доставки.
- Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно
устойчивите органични з амърсители (УОЗ):
o контрол на ограниченията/забраните за употреба на шест нови УОЗ –
хексабромциклододекан (НВС D); хексахлоробутадиен (НСВ D);
пентахлорфенол, неговите соли и естери (РСР S); полихлорирани нафталени
(РС NS); късоверижни хлорирани парафини ( SCC PS) и декабромодифенил етер
(deca -BDE ).
- Регламент (ЕС) 2017/852 относно живака;

30 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 9 година

o контрол на оператори, употребяващи живак, смеси на живака или
живачни съединения за разрешена употреба, контрол на вносители и
износители с цел установяване на условия на еколо госъобразно междинно
съхранение на живак, смеси на живака или живачни съединения.
- Регламент (EO) 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно
детергентите;
o контрол по изпълнение изискванията за биоразградимост на детергенти и
на ПАВ, предназначени за детергенти, въведени в чл. 9, ал. 1 и 2 от
Регламента.
- Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и
ограничаване на последствията от тях
o Контрол на предприятия/съоръжения класифицирани като
„предприятия/съоръжения с нисък/висок ри сков потенциал), съгласно чл. 103,
ал. 2 от ЗООС
 комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването
За постигане на общата цел ще се извърши планов контрол на всички
инсталации/площадки с издадени Комплексни разрешителни и инсталации с въведени
системи за предотвратяване на големи аварии с опасни химични вещества.
 опазване на почвите, устойчиво ползване, възстановяване на
нарушени и замърсени терени
За постигане на основната цел по отношение на почвите през 2019 г., РИОСВ -
Благоевград предвижда :
- приор итетно разглеждане на жалби и сигнали;
- провеждане на превантивен контрол изразяващ се в участие в процедури по
ОВОС, ЕО, КПКЗ, комисия за промяна на предназначението на земеделски
земи за неземеделски нужди и комисии за рекултивация на нарушени
терени;
- тек ущ контрол на обекти;
- последващ контрол за изпълнение на условия и мерки в решения по ОВОС,
становища по ЕО, решения за преценяване на необходимостта от ОВОС,
комплексни разрешителни, както и изпълнение на дадени предписания.
- прилагане на Методиката за пр едварителните и подробни проучвания и
създаване на публичен регистър за инвентаризация на площи със замърсена
почва в частта за попълване на Формуляри за събиране на първични данни;
- участие в дейностите по провеждане на мониторинг на почвите, като част от
Националната система за мониторинг на околната среда.
 биологичното разнообразие, НЕМ
За постигане на дългосрочната цел за съхраняване, укрепване и възстановяване на
екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси са планирани проверки
свързани с осъществяване на текущ и последващ контрол по прилагане на режимите и
нормите регламентирани със ЗЗТ, ЗБР, ЗЛР и ЗГМО и по изпълнение на условията,
изискванията и мерките, включени в издадените по Наредбата за ОС решения.

31 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 9 година

Специфична цел през 201 9 г. е пр овеждане на мониторинг за събиране на
актуални данни на 15 видове висши растения, обект на докладване на Директивата за
местообитанията.
 екологична оценка и оценка на въздейств ието върху околната среда
Планираните през 201 9 г. проверки на 5 бр. находища са в съответствие с
поставената дългосрочна цел за спазване на условията и мерките при реализацията на
инвестиционни намер ения в областта на минното дело.
Специфична цел през 201 9 г. е изпълнение на програмата от планирани проверки
относно правното действи е на актовете, издадени по реда на глава VІ от ЗООС в
обхвата на защитени зони, с оглед отчитане на кумулативното въздействие върху
защитените зони.
4.3. Процедури за планови и извънпланови проверки.
Текущият контрол се осъществява чрез извършване на плано ви и извънпланови
проверки. Проверките се извършват по документи и чрез посещение на място. При
извършване на проверка на място задължително присъства представител на
ръководството на обекта или оторизирано от него лице. При извършване на
комплексните пров ерки предварително писмено се уведомява ръководството на
дружеството. Други проверки се извършват без предварително уведомяване. При
проверки по жалби и сигнали задължително се канят за участие жалбоподателите.
Проверките за извършване на контрол по Компле ксните разрешителни се
извършват съгласно чл.154а от ЗООС и утвърдена със заповед на министъра на
околната среда и водите Методика за реда и начина за контрол на комплексното
разрешително.
Контрола на СЕВЕЗО – обектите се извършват чрез съвместни проверки от
определени със заповед на министъра на околната среда и водите комисии, съставени
от оправомощени представители на териториалните и регионалните структури на
Министерството на околната среда и водите, Министерството на вътрешните работи,
Изпълнителна а генция „Главна инспекция по труда“ и кметовете на общините.
За някои обекти, честотата на провеждане е регулирана от екологичното
законодателство, а за други зависи от определения им риск и от приоритетите за
контролна дейност на РИОСВ.
Извънплановите пров ерки са реагиращи и специални. Реагиращите се извършват
по жалби, сигнали или аварийни ситуации, а специалните са следствие на разпореждане
на държавен орган, прокуратура, областен управител и други институции.
Последващ контрол се осъществява във връзка с проверки за изпълнение на
предписания, дадени по време на извършване на превантивен и текущ контрол.
За извършване на проверките всеки петък се съставя седмичен план - график,
който се одобрява от директора на РИОСВ.
За комплексните проверки се определя координатор, който организира, извършва
и отчита проверката, съгласно инструкция от МОСВ.
4.4. Процедури за координиране с други контролни органи.
При извършване на проверки (по жалби и сигнали), засягащи компетенциите и на
други специализирани контролни о ргани, същите се уведомяват и поканват за участие
със свои представители в проверката. Когато не е възможно извършването на

32 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 9 година

съвместна проверка, а при извършения контрол са констатирани нарушения, РИОСВ
изпраща на съответния компетентен орган информация за направените констатации и
резултатите от извършената проверка за сведение, с цел координиране на по -
нататъшните действия.
Проверките по жалби и сигнали, свързани със замърсяване на водни обекти се
извършват съобразно указанията за координация и комуникация между РИОСВ и БД,
утвърдени със Заповед № РД -651/29.09.2015 г. на министъра на околната среда и
водите.
През 2019 година по направление „ОХВ и контрол на риска от големи аварии“ ще
се извършват следните проверки съвместно с други контролни органи:
Прове рка съгласно чл. 157а, ал. 2 от ЗООС на Севезо обекти, съвместно с
упълномощени представители на териториалните и регионалните структури на
Министерството на вътрешните работи, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по
труда“ и кмета на община Благоевград.
Проверки по утвърдени Указания за провеждане на контролна дейност по Закона
за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, във връзка с
прилагането на Регламент (ЕО) 1907/2006 и Регламент (ЕО) 1272/2008 на
представители на регионалните с труктури на МОСВ, МЗ и МТСП.
Проверките по контрол за изпълнение на условията в Комплексните разрешителни
се извършват съвместно с експерти от Басейнова дирекция „ЗБР”.
При аварийни ситуации, свързани със замърсяване и увреждане на околната среда,
се дейс тва съобразно указанията за действия утвърдени със заповед № РД -
585/11.08.2015 г. на министъра на околната среда и водите и разпореждания на
областния щаб за координиране на спасителни и неотложно аварийно -възстановителни
работи.
4.5. Пр оцедури за преглед /актуализация .
Планираната контролна д ейност ще бъде съпътствана от извънпланови проверки,
свързани със жалби и сигнали, възникване на аварийни ситуации и възлагане на
проверки от други държавни институции.
План -график за предстоящите проверки се изготвя в сяка седмица и се свежда до
знанието на всички експерти на провежданите оперативки.
Преглед за изпълнение на годишния план се извършва и след изготвяне на
месечните отчети за изпълнение на контролната дейност.
Анализ за изп ълнение на плана се прави и след изготвяне на тримесечните отчети
за постигнатите резултати .
Преглед за изпълнение на годишния план се прави и чрез регистъра за
контролната дейност.
При констатиране на неизпълнение се прави анализ на причините и се
предприемат коригиращи действия за изп ълнение на плана.
Преглед за изпълнение на годишният план се прави и чрез годишният отчет и
доклада за състояние на околната среда.

33 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 9 година

II. ОБЕКТИ ПОДЛЕЖАЩИ НА КОНТРОЛ И ПРОВЕРКИ ОТ РИОСВ
1. Регистри на обектите за контрол
2. Плани рани обекти за контрол през 2019 г.


3. Програми за планирани проверки по компоненти и фактори на
околната среда

3.1. Въздух
3.2. Води
3.3. Почви
3.4. Управление на отпадъците
3.5. Биологично разнообразие и Национална екологична
мрежа (НЕМ)
3.6. ОВОС и ЕО

3.7. К онтрол по предотвратяване на промишлено замърсяване
3.8. СЕВЕЗО и химикали
3.9. Ограничаване изменението на климата
3.10. Комплексни проверки