одобрен

Приложение 1 на ПЛС от 02.07.2019 г.

Уникален идентификатор:  b7aedae9-f681-4f92-8288-235bdd1966fe

Описание:

Приложение 1 на ПЛС от 02.07.2019 г.

здравеопазване лекарства реимбурсиране

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-08 09:47:18
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2019-07-08 09:47:18
записа на страница

ПОЗИТИВЕН ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК

Актуализация към 02.07.2019
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Лекарствени продукти, предназначени за лечение на заболявания, които се заплащат по реда на Закона за здравното осигуряване
Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/ Международно непатентно наименование /INN/ Наименование на лекарствения продукт Лекарствена форма Количество на активното лекарствено вещество Окончателна опаковкат Притежател на разрешението за употреба DDD/Терапевтичен курс Цена по чл. 261a, ал.1 от ЗЛПХМ Референтна стойност за DDD/ Терапевтичен курс Стойност за опаковка, изчислена на база референтна стойност Ниво на заплащане (%) Ниво на заплащане (стойност) Терапевтични показания / Ограничения в начина на предписване при различни индикации МКБ №/дата на решението Допълнителна информация Статус Идентификатор на ЛП
Търговец на едро Търговец на дребно Дата на настъпили промени в обстоятелствата Дата на настъпили промени в обстоятелствата във връзка с ПМС 196/2012 г., ДВ, бр. 68 от 04.09.2012 г. Дата на настъпили промени в обстоятелствата във връзка с &8 на НУПРЗРРЦЛП за привеждане в съответствие с чл. 1, ал. 3 от Наредба №42 на МЗ
A02BA02 Ranitidine A02BA02 Ranitidine
A02BA02 Ranitidine Histac Film coated tablet 300 mg 30 Ranbaxy UK Limited, Обединено Кралство 300 mg - 4.5 0.15 4.5 25% 1.13 K20,K25.7,K26 КЦРР-2581/14.03.2013 16.07.2013 08.09.2012 Заличен 419
A02BA02 Ranitidine Ranitidin Accord Film coated tablet 300 mg 30 Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство 300 mg - 7.01 0.23367 7.01 25% 1.75 K20,K25.7,K26.7 НСР-1043/23.08.2013; НСР-5216/04.12.2014. и КП-111/06.04.2015.; НСР-14920/25.01.2018 02.03.2018 Заличен 3777
A02BA02 Ranitidine Ranitidin Accord Film coated tablet 150 mg 30 Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство 300 mg - 4.09 0.23367 3.51 25% 0.87 K20,K25.7,K26.7 НСР-1043/23.08.2013; НСР-5217/04.12.2014. и КП-112/06.04.2015.; НСР-14920/25.01.2018 02.03.2018 Заличен 3776
A02BA02 Ranitidine RANITIDIN-TCHAIKAPHARMA Film coated tablet 150 mg 20 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България 300 mg - 2.65 0.23367 2.34 25% 0.58 K20,K25.7,K26.7 НСР-12307/07.04.2017 г. 02.05.2017 08.09.2012 Заличен 426
A02BA03 Famotidine A02BA03 Famotidine
A02BA03 Famotidine FAMOTIDINE ALKALOID Film coated tablet 20 mg 20 Алкалоид ЕООД, България 40 mg - 1.25 0.125 1.25 25% 0.31 K20,K25.7,K26.7 № 86/ 17.06.2010; НСР-4837/17.10.2014 16.11.2014 08.09.2012 Заличен 113
A02BA03 Famotidine Famultran Film coated tablet 40 mg 30 Актавис EАД, България 40 mg - 4.27 0.14233 4.27 25% 1.07 K20,K25.7,K26.7 №35/21,08,2009; НСР-7998/08.02.2016. 02.03.2016 08.09.2012 Заличен 89
A02BA03 Famotidine Famultran Film coated tablet 20 mg 30 Актавис EАД, България 40 mg - 2.29 0.14233 2.13 25% 0.53 K20,K25.7,K26.7 №35/21,08,2009.; НСР-7999/08.02.2016. 02.03.2016 08.09.2012 Заличен 88
A02BC01 Omeprazole A02BC01 Omeprazole
A02BC01 Omeprazole Bioprazol Gastro resistant capsule, hard 20 mg 28 Инбиотех ООД, България 20 mg - 10.81 0.38607 10.81 25% 2.7 K20,K25.7,K26.7 № 66/ 08.04.2010 16.01.2014 08.09.2012 16.11.2013 Активен 785
A02BC01 Omeprazole Bioprazol Gastro resistant capsule, hard 20 mg 14 Инбиотех ООД, България 20 mg - 5.41 0.38607 5.41 25% 1.35 K20,K25.7,K26.7 № 66/ 08.04.2010 16.01.2014 08.09.2012 16.11.2013 Активен 784
A02BC01 Omeprazole Helicid 20 Gastro resistant capsule, hard 20 mg 28 Zentiva k.s., Чешка република 20 mg - 8.35 0.29821 8.35 25% 2.09 K20,K25.7,K26 № 67/ 08.04.2010; КЦРР-2640/20.03.2013 .; НСР-942/12.08.2013 16.09.2013 08.09.2012 Заличен 1782
A02BC01 Omeprazole Helicid 20 Gastro resistant capsule, hard 20 mg 14 Zentiva k.s., Чешка република 20 mg - 4.56 0.32571 4.56 25% 1.14 K20,K25.7,K26 № 67/ 8.04.2010; КЦРР-1406/05.09.2012. 24.10.2012 08.09.2012 Заличен 1783
A02BC01 Omeprazole Omeprazole Accord Gastro resistant capsule, hard 20 mg 30 Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство 20 mg - 12.19 0.38607 11.58 25% 2.9 K20,K25.7,K26.7 НСР-4023/03.07.2014; НСР-15107/23.02.2018 02.04.2018 Заличен 3018
A02BC01 Omeprazole Omeprazole Accord Gastro resistant capsule, hard 40 mg 14 Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство 20 mg - 12.19 0.38607 10.81 25% 2.7 K20,K25.7,K26.7 НСР-4271/05.08.2014; НСР-12996/15.06.2017 02.07.2017 Заличен 3070
A02BC01 Omeprazole Omeprazol Genericon Gastro resistant capsule, hard 20 mg 28 Genericon Pharma GmbH, Австрия 20 mg - 12.19 0.38607 10.81 25% 2.7 K20,K25.7,K26.7 НСР-9506/09.06.2016 02.07.2016 08.09.2012 Заличен 392
A02BC01 Omeprazole Ulcoprol Gastro resistant capsule, hard 20 mg 30 Актавис EАД, България 20 mg - 10.49 0.34967 10.49 25% 2.62 K20,K25.7,K26.7 НСР-2153/14.12.2013 16.01.2014 08.09.2012 Заличен 245
A02BC02 Pantoprazole A02BC02 Pantoprazole
Показва 1 до 25 от общо 3865 записа