Набор от данни:  Бюджет 2017

одобрен

Бюджет 2017

Уникален идентификатор:  b92dfec9-8b4e-46f7-a814-6672bdbe33ec

Описание:

Окончателен бюджет за 2017 г. на Община Смядово

2017 бюджет община

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-02-28 15:42:22
  • Създаден от: sys_admin
  • Последна промяна: 2018-10-27 10:23:58
  • Последно променил: migrate_data

Приложение № 1

НА ПРИХОДИТЕ ЗА 2017 г.
ПАРАГ-РАФ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ДЪРЖАВНИ ОБЩИНСКИ
ПЛАН ОТЧЕТ 12.2003 г. ПЛАН ОТЧЕТ 12.2003 г.
І. Собствени приходи 807112 1780057
1. Данъчни приходи 343454 269300 99743
01-00 Данък в/у доходите на физ.лица 343454
01-09 Преотстъпени данъци по ЗОДФЛ 343454
13-00 Имуществени данъци 269300 99743
13-01 Данък в/у недвижимите имоти 85000 22607
13-02 Данък в/у наследствата 10
13-03 Данък в/у превозните средства 98000 19328
13-04 Данък при придоб.на имущ.по дарение 80000 36226
20-00 Други данъци 21572
13-08 Туристически данък 300
01-03 Окончателен годишен /патентен/ данък 6000
2. Неданъчни приходи 537812 169833
24-00 Приходи и доходи от собственост 120965 49156
24-04 Нетни приходи от прод. на усл. и стоки 49965 18237
24-05 Приходи от наеми на имущество 20000 18340
24-06 Приходи от наеми на земя 51000 11783
24-07 Приходи от дивиденти 592
24-08 Приходи от лихви по тек. Банкови с/ки 204
27-00 Общински такси 361602 111633
27-01 За ползуване на детски градини 23000 13171
27-02 За ползуване на детски ясли 2911
27-04 За ползуване на ДСП и др. общин. соц. усл. 31000 16404
27-05 За ползуване на пазари, тържища и др. 3200 1194
27-07 За битови отпадъци 262402 50923
27-10 За технически услуги 7000 2344
27-11 За административни услуги 35000 23223
27-29 Други общински такси 1463
28-00 Глоби, санкции и неустойки 28000 4669
28-09 Наказателни лихви за данъци,мита и осигурителни вноски 28000 4669
36-00 Други неданъчни приходи 4000 0
36-19 Други неданъчни приходи 4000
37-00 Събрани и внесени д/ци в/у продажб. -33755
37-01 Внесен ДДС -28000
37-01 Внесен ДДС -12600
37-02 Внесен д/к в/у приходите -5755
40-00 Прих.от продажби на общ.имущество 50000 4375
40-22 Приходи от продажби на ДМА 30000 853
40-40 Приходи от продажба на земя 20000 3522
41-00 Приходи от концесии 7000
ІІ.Взаимоотношения с ЦБ 3410003 973673 813000 212599
31-00 Получени трансфери от ЦБ 3410003 973673 813000 212599
31-11 Обща допълваща субсидия от ЦБ 3410003 973673
31-12 Обща изравнителна субсидия 570300 57599
31-13 Целева субсидия капиталови разходи 242700 155000
31-19 Държавен трансфер по ЗОДФЛ 0
61-00 Трансфери м/у бюджетни с/ки 0 399349 -44672
61-01 Трансфери между бюджети - получени трансфери (+) 8700
61-02 Предоставени трансфери - 90434 -53372
61-05 Трансфери от МТСП по прогр. за зает. 307970
61-09 Вътр. трансф. в сист. на първ.разп. 945
62-00 Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/фонд. 0 -5433 1044
62-02 Предоставени трансфери -5433 1044
76-00 Временни безл. заеми м/у бюдж. и ИБСФ 0 0 131680 -281522
76-21 Временни безл. заеми м/у бюдж. и ИБСФ -296145 -1085985
76-22 Възстановени заеми 427825 804463
78-00 Временни безлихвени заеми 0 210000
78-33 Временни безлихвени заеми от/за сметка за чужди средства 210000
ІV.Депозити и средства по сметки
95-00 Депозити и средства по сметки 221551 78370 137
95-01 Остатък в лв .по сметки от предх. пер. 221551 78370 137
95-07 Остатък в лв. по сметки в кр. на периода
83-00 Заеми от банки и други лица в страната 0
83-72 Получени дългосрочни заеми от други лица
83-82 Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната
88-00 Временно съхранени с-ва и с-ва за разпор. -29203
ПЛАН ОТЧЕТ 12.2003 г. ПЛАН ОТЧЕТ 12.2003 г.