одобрен

Списък на администативните услуги "Отпадъци"

Уникален идентификатор:  b953a389-067c-4049-ae21-6c32a1d71080

Описание:

Списък на административните услуги в направление "Отпадъци": правно основание, необходими документи, срок за изпълнение, дължими такси.

административни услуги дължими такси правно основание срок за предоставяне

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-06-18 15:23:02
  • Създаден от: reni_petrova
  • Последна промяна: 2019-03-19 09:57:50
  • Последно променил: reni_petrova

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Вид на Правно Необходими документи Такси и основание Технически
административна основание срок за
услуга изпълнение
1. Издаване на по чл. 35, ал. 3 от Заявление Образец № 1 , в което се посочват: 100 лв ., 14 дни
регистрационен Закона за управление 1. единен идентификационен код, седалище и адрес на за всяка площадка
документ за на отпадъците (ЗУО), управление; поотделно,
извършване на ДВ, бр.53/2012 г.  2. лице за контакт, включително телефон, факс и съгласно чл.13,ал.1, т.1
дейности по електронна поща; от Тарифа за таксите,
третиране на 3. вид (код и наименование), количество и произход на които се събират в
отпадъци отпадъка; системата на МОСВ-
4. извършвана дейност с отпадъка по приложение № 1 ДВ, бр.73/2012г.)
към § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби и/или
приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните
разпоредби на ЗУО;
5. начин на транспортиране на отпадъка;
6. метод на третиране;
7. номерът на постановено решение по ОВОС или
решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС
по реда на Закона за опазване на околната среда и/или
решение по оценка за съвместимост по реда на чл. 31 от
Закона за биологичното разнообразие, когато се изискват
за дейността или свързаните с дейността намерения и
обекти.
Към заявлението се прилагат:
1. документ за правния статут на чуждестранно лице,
издаден в съответствие с националното законодателство
на заявителя, до три месеца преди подаване на
заявлението;
2. заверено копие на документ за собственост или на
договор за наем, придружен с документ за собственост;
3. документ за местоположението на
площадката/площадките:
а)за площадките по чл. 38, ал. 1 от ЗУО - оригинал или
заверено от компетентен орган копие - извадка от влязъл
в сила устройствен план или от друг удостоверителен
документ, доказващ, че площадката отговаря на
изискванията на чл. 38, ал. 1 от ЗУО;
б) за всички останали площадки - оригинал или заверено
от компетентен орган копие - извадка от влязъл в сила
подробен устройствен план, освен в случаите, когато
площадката отговаря на изискванията на чл. 38, ал. 1 от
ЗУО.
Заявлението, заедно със съпътстващата го
документация, се подават на хартиен и технически
носител или по електронен път.
2. Издаване на по чл. 35, ал. 5 от Заявление Образец № 2, в което се посочват единен 180 лв. , съгласно 14 дни
регистрационен ЗУО, идентификационен код, седалище и адрес на чл.13,ал.1, т.2 от
документ за ДВ, бр.53/2012 г.  управление; лице за контакт, включително телефон, факс Тарифа за таксите,
извършване на и електронна поща; вид (код и наименование), които се събират в
дейности по количество и произход на отпадъка; начин на системата на МОСВ-
събиране и транспортиране на отпадъка; ДВ, бр.73/2012г.
транспортиране на Към заявлението се прилага:
отпадъци 1. документ за правния статут на чуждестранно лице,
издаден в съответствие с националното законодателство
на заявителя, до три месеца преди подаване на
заявлението (когато е приложимо);
Заявлението, заедно със съпътстващата го
документация, се подават на хартиен и технически
носител или по електронен път.
3. Изменение и/или чл.79, ал.1 от ЗУО, Заявление Образец № 3 на хартиен и технически 50 лв., 14 дни
допълнение на ДВ, бр.53/2012 г.  носител или по електронен път, към което се прилагат съгласно
регистрационен документите, удостоверяващи промяната чл.13,ал.2 от Тарифа за
документ за таксите, които се
извършване на събират в системата на
дейности по МОСВ-ДВ, бр.73/2012г.
третиране на
отпадъци
4. Изменение и/или чл.79, ал.1 от ЗУО, Заявление Образец 4 на хартиен и технически носител 50 лв. 14 дни
допълнение на ДВ, бр.53/2012 г.  или по електронен път, към което се прилагат съгласно
регистрационен документите, удостоверяващи промяната чл.13,ал.2 от Тарифа за
документ за таксите, които се
извършване на събират в системата на
дейности по МОСВ- ДВ,
събиране и бр.73/2012г..
транспортиране на
отпадъци
5. Издаване на чл.80, ал.1 от ЗУО, Заявление Образец 5 , на хартиен носител не се заплаща такса 14 дни
решение за ДВ, бр.53/2012 г. 
прекратяване на
действие на
регистрационен
документ
6. Издаване на чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО, Заявление Образец № 1 , в което се посочват: 200 лв. 2 месеца
Разрешение за ДВ, бр.53/2012 г. 1. седалище и адрес на управление и единен за всяка площадка
извършване на идентификационен код; поотделно,
дейности по 2. местонахождението на площадките за третиране на съгласно
третиране на отпадъците; чл.12,ал.1, т.1 от
отпадъци 3. видът (кодът и наименованието), количеството и Тарифа за таксите,
произходът на отпадъците, които ще се третират; които се събират в
4. дейностите по третиране на отпадъците, за които се системата на МОСВ-
кандидатства, и техният код; ДВ, бр.73/2012г.
5. методите и технологиите, които ще се прилагат;
6. съоръженията и инсталациите, които ще се ползват,
както и техният капацитет;
7. мерките за безопасност и превантивните мерки, които
ще се предприемат;
8. категориите ЕЕО, уреди или видовете батерии и
акумулатори съгласно съответните наредби по чл. 13, ал.
1, когато се кандидатства за разрешение за извършване
на дейности с ИУЕЕО или НУБА;
9. номерът на постановено решение по оценка на
въздействието върху околната среда (ОВОС) или
решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС
по реда на Закона за опазване на околната среда, и/или
решение по оценка за съвместимост по реда на чл. 31 от
Закона за биологичното разнообразие, когато се изискват
за дейността или свързаните с дейността намерения и
обекти.
Към заявлението се прилагат:
1. документ за правния статут на чуждестранно лице,
издаден в съответствие с националното законодателство
на заявителя, до три месеца преди подаване на
заявлението;
2. проект за рекултивация, мерки и технологии за
закриване и за следексплоатационни дейности на
площадките за третиране на отпадъци в случаите, когато
е приложимо;
3. хигиенно заключение за спазване на здравните
изисквания, издадено от регионална здравна инспекция
(РЗИ) - за лицата, извършващи дейности с опасни
отпадъци от хуманната медицина или свързана с тях
изследователска дейност на територията на съответната
инспекция; когато дейностите се извършват на
териториите на повече от една РЗИ, хигиенното
заключение се издава от директора на всяка РЗИ
поотделно, за дейностите, извършвани на територията на
съответната инспекция;
4. декларация от заявителя, че не е свързано лице по
смисъла на този закон с лице, на което е отнето
разрешението или му е отказано издаването на
разрешение преди изтичането на една година от
отнемането или отказа;
5. план за собствен мониторинг и контрол на депа за
отпадъци, на инсталации за изгаряне на отпадъци и на
инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци;
6. документ за местоположението на
площадката/площадките:
а) за площадките по чл. 38, ал. 1 от ЗУО - оригинал или
заверено от компетентен орган копие - извадка от влязъл
в сила подробен устройствен план или от друг
удостоверителен документ, доказващ, че площадката
отговаря на изискванията на чл. 38, ал. 1 от ЗУО;
б) за всички останали площадки - - оригинал или
заверено от компетентен орган копие - извадка от влязъл
в сила подробен устройствен план;
7. заверено копие на документ за собственост или копие
на договор за наем, придружен с документ за
собственост;
8. документ за определен размер на отчисленията за
един тон депониран отпадък и формата на предоставяне
на обезпечението съгласно чл. 60 от ЗУО за дейност по
обезвреждане на опасни и/или неопасни отпадъци чрез
депониране;
9.банкова гаранция по чл. 60, ал. 2, т. 3 от ЗУО в
случаите, когато заявителят е избрал тази форма на
обезпечение при кандидатстване за дейност по
обезвреждане на опасни и/или неопасни отпадъци чрез
депониране;
10.доказателства за достигната висока степен на
енергийна ефективност за инсталациите за изгаряне на
твърди битови отпадъци в случаите, когато заявителят
кандидатства за дейности по оползотворяване,
обозначена с код R1;
11. оценка за прилагане на най-добрите налични техники
в случаите, когато заявителят кандидатства за дейности
по смесване на опасни отпадъци по чл. 8, ал. 3, т. 3 от
ЗУО и/или за дейности по т. 13.
12. за съоръженията за рециклиране на кораби –
информация и документи, които доказват, че
съоръжението отговаря на условията по чл. 13, параграф
1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.
13.Към заявлението по чл. 68 лицата, извършващи
дейности с ОЧЦМ, ИУЕЕО и ИУМПС, представят
банкова гаранция в размер на 15 000 лв. и допълнително
по 5 000 лв. за всяка площадка, на която се предвижда
да бъде извършвана дейността, независимо от броя на
изброените потоци отпадъци.
Заявлението, заедно със съпътстващата го
документация, се подават на хартиен и технически
носител или по електронен път.
7. Изменение и/или чл.73 от ЗУО Заявление Образец № 3 (на хартиен и на електронен 50 лв ., съгласно 1 месец
допълнение на ДВ, бр.53/2012 г. носител или по електронен път) заедно със съответните чл.12, ал.2 от Тарифа за
Разрешение за документи по чл. 68 и/или чл. 69 от ЗУО, таксите, които се
извършване на удостоверяващи промяната. събират в системата на
дейности по В случаите по чл. 73, ал. 1, т. 2 и т. 3 на ЗУО, лицата МОСВ - ДВ, бр.73/2012
третиране на подават на хартиен и технически носител или по г.
отпадъци електронен път заявление за изменение и/или допълване
на разрешението заедно със съответните документи по при включване на нова
чл. 68 и/или чл. 69 от ЗУО, удостоверяващи промяната, площадка -
а лицата, извършващи дейности с ОЧЦМ, ИУМПС и 200 лв.
ИУЕЕО и банкова гаранция по чл. 69, ал. 3 от ЗУО от 5 за всяка нова
000 лв. за всяка нова площадка. площадка поотделно,
съгласно
чл.12, ал.3  от Тарифа
за таксите, които се
събират в системата на
МОСВ - ДВ, бр.73/2012
г.
8. чл. 72, ал. 3, т. 2 от Писмено Заявление Образец № 2 от притежателя на не се заплаща такса 14 дни
действието на ЗУО ДВ, бр.53/2012 г. разрешението, с което се иска прекратяване на
Разрешение за дейността.
извършване на
дейности по
третиране на
отпадъци
9. Утвърждаване на чл. 9, ал. 1 от Наредба 1. Придружително писмо (свободен текст) не се заплаща такса 14 дни
работни листове за № 2 за класификация 2. Попълнен работен лист за класификация на
класификация на на отпадъците отпадъците по приложение № 5 от Наредба № 2/2014 г.
отпадъци за класификация на отпадъците в два екземпляра с
определен шестцифрен код на отпадъка;
3. Описание на технологичния процес, в резултат на
който се образува отпадъка, състав и свойства на
използваните при процеса суровини и материали;
4. Информационни листове за безопасност на химичните
вещества и смеси, използвани като изходни суровини за
технологичния процес, в резултат на който се образува
отпадъкът;
5. Становище от РЗИ за класификацията на отпадъците
от подгрупа 18 01.
10. Прекратяване чл. 21, ал. 1 от Уведомление по образец, към което се прилага работния не се заплаща такса 30 дни
действието на Наредба № 2 от 2014 лист за класификация на отпадъка.
утвърден работен г. за класификация на
лист за определен отпадъците
код отпадък
11. Издаване на чл.35 от Наредба № 6 Представя се: не се заплаща такса 30 дни
становище за за условията и - един екземпляр на документацията за основно
основно изискванията за охарактеризиране, на хартиен и електронен носител, за
охарактеризиране на изграждане и случаите, когато не се изисква изпитване за определяне
отпадъци експлоатация на депа на поведението на отпадъцка при излужване;
и на други - два екземпляра на документацията за основно
съоръжения и охарактеризиране, на хартиен и електронен носител, за
инсталации за случаите, когато се изисква изпитване за определяне на
оползотворяване и поведението на отпадъцка при излужване.
обезвреждане на
отпадъци
12. Заверка на отчетни чл.44 от ЗУО и чл.7, 1. Писмо (по образец) не се заплаща такса до 3 три дни
книги за образуване ал.2 от Наредба № 2. Отчетни книги (по образец) за образуване и/или
и/или третиране на 9/28.09.2004 г. за реда третиране на отпадъците (книгите трябва да са
отпадъци и образците, по които номерирани и прошнуровани)
се предоставя
информация за
дейностите по
отпадъците,  както и
реда за водене на
публичния регистър на
издадените
разрешения,
регистрационните
документи и на
закритите обекти и
дейности
13. Издаване на чл. 17 от Наредба № Искане за становище, свободен текст, в което се не се заплаща такса 30 дни
становище за 26/1996 г. за посочват:
съгласуване на рекултивация на 1. единен идентификационен код, седалище и адрес на
проекти за нарушени терени, управление;
рекултивация на подобряване на 2. лице за контакт, включително телефон, факс и
нарушени терени, за слабопродуктивни електронна поща;
подобряване на земи земи, отнемане и 3. Документ за правния статут на чуждестранно лице,
и за оползотворяване на издаден в съответствие с националното законодателство
оползотворяване на хумусния пласт на заявителя, до три месеца преди подаване на
хумусния пласт заявлението (когато е приложимо);
4. Работен проект за рекултивация;
5. Документи за проектантска правоспособност;
6. Скица на имота/имотите, върху които ще се проведе
рекултивация;
7. Акт за собственост на имота/имотите, върху които ще
се проведе рекултивация;
8. Разрешение за строеж, където е необходимо;
9. Други документи, изискващи се по ЗОЗЗ и ЗУТ и
техните подзаконови нормативни документи.
Документите се подават на хартиен и технически носител
или по електронен път.