одобрен

Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти

Уникален идентификатор:  b95745db-67c3-4bd5-a464-ad45a41806f6

публичен регистър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2017-10-03 15:29:26
  • Създаден от: blaga_valcheva
  • Последна промяна: 2019-07-10 13:19:06
  • Последно променил: migrate_data
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ

ПО
РЕД
АКТ ЗА ОС
№ / ДАТА
ВИД
СОБСТВЕ -
НОСТ
ВИД И
ОПИСАНИЕ НА
ИМОТА
МЕСТОНАХОЖД
ЕНИЕ
ПРЕДИШНИ
АКТОВЕ
РАЗПОРЕДИТЕЛН
А СДЕЛКА
НАЧИН НА
РАЗПОРЕЖДАН
Е
ПАЗАРНА
ОЦЕНКА
/ ЛВ./
ДАНЪЧНА
ОЦЕНК А
/ ЛВ. /
РЕШЕНИЕ
И ОЦЕНКА
НА ОБС
/ ЛВ. /
КРАЙНА
ЦЕНА НА
СДЕЛКАТА
/ЛВ. /
НАСРЕЩНА
СТРАНА ПО
СДЕЛКАТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. АОС № 112/
15.12.1999 г. частна УПИ V -1253 кв. 92
по ЗРП Мирково
с. Мирково,
Ул.
“Опълче нска“
- Продажба на
земя и сграда
Търг с тайно
наддаване 21 308.00 10019.50 21308.00 21 358.00 “Екомаат “ ООД
2. АОС №167/
14.11.2005г. частна УПИ ІХ -35 кв. 5 с.
Буново с. Буново -
Продажба на
земя с отстъпено
право на строеж
Съгл.
разпоредбите
на ПМС №
235/1996 г.
867,9 8 1128,40 - 867,98 н-ци Георги
Стоянов Ангелов
3. АОС № 163/
03.06.2005 г. частна УПИ VІ -110 кв. 31
по ЗРП Мирково с. Мирково -
Продажба на
земя с отстъпено
право на строеж
Съгл.
разпоредбите
на ПМС №
235/1996 г
2056,82 1646,00 - 2056,82 Веселин Иванов
Бедрозов
4. АОС № 168 /
19 .12 .2005 г. частна ІІ-1 кв. 40 по ЗРП
с. Буново с. Буново -
Продажба на
земя с отстъпено
право на строеж
Съгл.
разпоредбите
на ПМС №
235/1996 г
311,04 288,00 - 311,04
П “Електрораз -
пределение “
София обл.
5. АОС №165 /
31.08.2 005 г. частна Х-106 кв. 74 по
ЗРП Мирково с. Мирково -
Продажба на
земя с отстъпено
право на строеж
Съгл.
разпоредбите
на ПМС №
235/1996 г
1906,81 1526,00 - 1906,81
Димитринка
Недельова
Сурлева
и н -ци Петър
Недельов
Калчев
6. АОС №169 /
01.02.2006 г. частна ХІ-565 кв. 13 по
ЗРП Буново с. Буново -
Продажба на
земя с отстъпено
право на строеж
Съгл.
разпоредбите
на ПМС №
235/1996 г
659,65 810,00 - 659,65 Тодор Луканов
Марковски
7. АОС № 189 /
11.10.2010 г. частна ПИ № 91
по КВС землище с. Мирково - Продажба на
земя
Публичен
конкурс, съгл. 4867,00 123,00 6268,00 6268,00 „ Елаците мед”
АД

Страница 2 от 16
Мирково Решение №
337/
22.10.2010 г. на
ОбС Мирково
8 АОС № 1122 /
22.11.2010 г. частна
ПИ № 56049 по
КВС землище
Мирково
с. Мирково - Продажба на
земя
Публичен
конкурс , съгл.
Решение №
344/
09.12.2010 г. на
ОбС Мирково
3046,00 70,70 3925,50 3933,50 „ Елаците мед”
АД
9 АОС № 1123 /
22.11.2010 г. частна
ПИ № 718 по
КВС землище
Мирково
с. Мирково - Продажба на
земя
Публичен
конкурс , съгл.
Решение №
343/
09.12.2010 г. на
ОбС Мирково
3800,00 97,00 4 997,50 3933,50 „ Елаците мед”
АД
10 АОС № 1173 /
17.03.2011 г. частна
ПИ № 101048
по КВС землище
Мирково
с. Мирково - Продажба на
земя
Публичен
конкурс , съгл.
Решение №
405/
27.04.2011 г. на
ОбС Мирково
11752,00 297,50 11752, 00 11812,00 „ Елаците мед”
АД
11 АОС № 1193 /
13.04.2011 г. частна
ПИ № 048086
по КВС землище
Мирково
с. Мирково - Продажба на
земя
Публичен
конкурс , съгл.
Решение №
413/
26.05.2011 г.
на ОбС
Мирково
2146,00 372,80 2282,40 2286,00 Боян Добрев
Цветков
12 АОС № 1194 /
13.04.2011 г. частна
ПИ № 048062
по КВС землище
Мирково
с. Мирково - Продажба на
земя
Публичен
конкурс , съгл.
Решение №
413/
26.05.2011 г. на
ОбС Мирково
2685,00 477,50 2923,20 2928,00 Боян Добрев
Цветков
13 АОС № 1195 /
13.04.2011 г. част на
ПИ № 048061
по КВС землище
Мирково
с. Мирково - Продажба на
земя
Публичен
конкурс , съгл.
Решение №
413/
1512,00 268,80 1645,80 1648,00 Боян Добрев
Цветков

Страница 3 от 16
26.05.2011 г. на
ОбС Мирково
14 АОС № 1196 /
13.04.2011 г. частна
ПИ № 048076
по КВС землище
Мир ково
с. Мирково - Продажба на
земя
Публичен
конкурс , съгл.
Решение №
413/
26.05.2011 г. на
ОбС Мирково
1919,00 333,30 2040,60 2043,00 Боян Добрев
Цветков
15 АОС № 1203 /
14.04.2011 г. частна
ПИ № 047123
по КВС землище
Мирково
с. Мирково - Продажба на
зем я
Публичен
конкурс , съгл.
Решение №
413/
26.05.2011 г. на
ОбС Мирково
2824,00 485,40 2971,80 2976,00 Боян Добрев
Цветков
16 АОС № 1204 /
14.04.2011 г. частна
ПИ № 047189
по КВС землище
Мирково
с. Мирково - Продажба на
земя
Публичен
конкурс , съгл.
Решени е №
413/
26.05.2011 г. на
ОбС Мирково
476,00 84,70 518,40 520,00 Боян Добрев
Цветков
17 АОС № 1205 /
14.04.2011 г. частна
ПИ № 047174
по КВС землище
Мирково
с. Мирково - Продажба на
земя
Публичен
конкурс , съгл.
Решение №
413/
26.05.2011 г. на
ОбС Мирково
1838,00 319,40 1955,40 1958,00 Боян Добрев
Цветков
18 АОС № 1206 /
14.04.2011 г. частна
ПИ № 009061
по КВС землище
Бенковски
с. Бенковски - Продажба на
земя
Публичен
конкурс , съгл.
Решение №
411/
26.05.2011 г. на
ОбС Мирково
4383,00 664,20 4518,60 4525, 00 Тодор Добрев
Цветков
19 АОС № 1208 /
06.06.2011 г. частна
ПИ № 000020
по КВС землище
Мирково
с. Мирково - Продажба на
земя
Публичен
конкурс , съгл.
Решение №
450/
09.09.2011 г. на
ОбС Мирково
814,00 19,00 1054,50 1060,00


„ Елаците мед”
АД
20 АОС № 1 209 / частна ПИ № 000021 с. Мирково - Продажба на Публичен 300,00 7,00 388,00 390,00

Страница 4 от 16
06.06.2011 г. по КВС землище
Мирково
земя конкурс , съгл.
Решение №
450/
09.09.2011 г. на
ОбС Мирково

„ Елаците мед”
АД
21 АОС № 1144 /
27.01.2011 г. частна
ПИ № 0 30039
по КВС землище
Мирково
с. Мирково - Продажба на
земя
Публичен
конкурс , съгл.
Решение №
405/
27.04.2011 г. на
ОбС Мирково
251,00 149,60 251,00 300,00


Борис Емилов
Йотин
22 АОС № 1145 /
27.01.2011 г. частна
ПИ № 030100
по КВС землище
Мирково
с. Мирково - Продажба на
земя
Публичен
конкурс , съгл.
Решение №
405/
27.04.2011 г. на
ОбС Мирково
315,00 187,460 315,00 360,00


Борис Емилов
Йотин
23 АОС № 1146 /
27.01.2011 г. частна
ПИ № 032032
по КВС землище
Мирково
с. Мирково - Продажба на
земя
Публичен
конкур с , съгл.
Решение №
405/
27.04.2011 г. на
ОбС Мирково
84,00 49,80 84,00 100,00


Борис Емилов
Йотин
24 АОС № 1147 /
27.01.2011 г. частна
ПИ № 032097
по КВС землище
Мирково
с. Мирково - Продажба на
земя
Публичен
конкурс , съгл.
Решение №
405/
27.04.2011 г. на
ОбС Мирково
132,00 78,50 132,00 180,00


Борис Емилов
Йотин
25 АОС № 1148 /
27.01.2011 г. частна
ПИ № 032115
по КВС землище
Мирково
с. Мирково - Продажба на
земя
Публичен
конкурс , съгл.
Решение №
405/
27.04.2011 г. на
ОбС Мирково
20,00 12,10 20,00 30 ,00


Борис Емилов
Йотин
26 АОС № 1149 /
27.01.2011 г. частна
ПИ № 032142
по КВС землище
Мирково
с. Мирково - Продажба на
земя
Публичен
конкурс , съгл.
Решение №
405/
305,00 229,40 305,00 360,00


Борис Емилов
Йотин

Страница 5 от 16
27.04.2011 г. на
ОбС Мирково
27 АОС № 1150 /
27.01.2011 г. частна
ПИ № 032147
по КВС землище
Мирково
с. Мирково - Продажба на
земя
Публичен
конкурс , съгл.
Решение №
405/
27.04.2011 г. на
ОбС Мирково
168,00 126,40 168,00 200,00


Борис Емилов
Йотин
28 АОС № 1151 /
27.01.2011 г. частна
ПИ № 03 2198
по КВС землище
Мирково
с. Мирково - Продажба на
земя
Публичен
конкурс , съгл.
Решение №
405/
27.04.2011 г. на
ОбС Мирково
556,00 413,40 556,00 600,00


Борис Емилов
Йотин
29 АОС № 1152 /
28.01.2011 г. частна
ПИ № 032223
по КВС землище
Мирково
с. Мирк ово - Продажба на
земя
Публичен
конкурс , съгл.
Решение №
405/
27.04.2011 г. на
ОбС Мирково
19,00 11,10 19,00 30,00


Борис Емилов
Йотин
30 АОС № 1153 /
28.01.2011 г. частна
ПИ № 032225
по КВС землище
Мирково
с. Мирково - Продажба на
земя
Публичен
конкурс , съгл.
Решение №
405/
27.04.2011 г. на
ОбС Мирково
335,00 252,50 335,00 380,00


Борис Емилов
Йотин
31 АОС № 1159 /
28.01.2011 г. частна
ПИ № 032271
по КВС землище
Мирково
с. Мирково - Продажба на
земя
Публичен
конкурс , съгл.
Решение №
405/
27.04.2011 г. на
ОбС Мирково
111,00 83,20 111,00 150,00


Борис Емилов
Йотин
32 АОС № 1160 /
28.01.2011 г. частна
ПИ № 032277
по КВС землище
Мирково
с. Мирково - Продажба на
земя
Публичен
конкурс , съгл.
Решение №
405/
27.04.2011 г. на
ОбС Мирково
397,00 236,30 397, 00 450,00


Борис Емилов
Йотин
33 АОС № 1161 / частна ПИ № 032289 с. Мирково - Продажба на Публичен 115,00 68,40 115,00 150,00

Страница 6 от 16
28.01.2011 г. по КВС землище
Мирково
земя конкурс , съгл.
Решение №
405/
27.04.2011 г. на
ОбС Мирково

Борис Емилов
Йотин
34 АОС № 1162 /
28.01.2011 г. частна
ПИ № 032292
по КВС землище
Мирково
с. Мирково - Продажба на
земя
Публичен
конкурс , съгл.
Решение №
405/
27.04.2011 г. на
ОбС Мирково
148,00 88,20 148,00 200,00


Борис Емилов
Йотин
35 АОС № 1157 /
28.01.2011 г. частна
ПИ № 032294
по КВС землище
Мирково
с. Мирково - Продажба на
земя
Публичен
конкурс , съгл.
Решение №
405/
27.04.2011 г. на
ОбС Мирково
40,00 24,10 40,00 50,00


Борис Емилов
Йотин
36 АОС № 1156 /
28.01.2011 г. частна
ПИ № 032311
по КВС землище
Мирково
с. Мирк ово - Продажба на
земя
Публичен
конкурс , съгл.
Решение №
405/
27.04.2011 г. на
ОбС Мирково
34,00 25,80 34,00 40,00


Борис Емилов
Йотин
37 АОС № 1158 /
28.01.2011 г. частна
ПИ № 032308
по КВС землище
Мирково
с. Мирково - Продажба на
земя
Публичен
конкурс , съгл.
Решение №
405/
27.04.2011 г. на
ОбС Мирково
313,00 235,40 313,00 360,00


Борис Емилов
Йотин
38 АОС № 1 240 /
19 .03.201 2 г. частна
УПИІІ 1126
Кв. 31 по ЗРП с.
Мирково
с. Мирково -
Продажба на
земя с отстъпено
право на строеж
Съгл.
разпоредбите
на ПМС №
235/1996 г.
4046,00 3644,70 - 4046,00
Наследници
Захари Иванов
Попецов
39 АОС № 1 210 /
10.06.2011 г. частна
ПИ № 005006
по КВС землище
Мирково
с. Мирково - Продажба на
земя
Публичен
конкурс , съгл.
Решение №
110/
29.05.2012 г. на
ОбС Мирково
998,00 13,40 998,00 1000,00
Стамен
Цветанов
Македонски

Страница 7 от 16
40 АОС № 11 08 /
16.11.2010 г. частна
ПИ № 026008
по КВС землище
Мирково
с. Мирково - Продажба на
земя
Публичен
конкурс , съгл.
Решение №
110/
29.05.2012 г. на
ОбС Мирково
583,00 110,20 583,00 602,00
Николай
Венциславов
Коленцов
41

АОС № 1 225 /
02.12.2011 г.

частна
ПИ № 047193
по КВС землище
Мирково

с. Мирково

-
Продажба на
земя
Публичен
конкурс , съгл.
Решение №
109/
29.05.2012 г. на
ОбС Мирково
1233,00 219,10 1243,00 1243,00
Иван
Димитров
Данкин

42

АОС № 1226 /
02.12.2011 г.

частна

ПИ № 007053
по КВС землище
Мирково

с. Мирково

-

Продажба на
земя

Публичен
конкурс , съгл.
Решение №
109/
29.05.2012 г. на
ОбС Мирково

2427,00

146,20

2437,00

2437,00

Иван
Димитров
Данкин
43

АОС № 12 57 /
23.08 .201 2 г.

частна

ПИ № 0 13026
по КВС землище
Мирково

с. Мирково

-

Продажба на
земя

Публичен
конкурс , съгл.
Решение №
172/
30 .10.2012 г. на
ОбС Мирково
353.00 45.50 353.00 355.00 Мария Вълкова
Калчева
44

АОС № 1261 /
04.10.201 2 г.

частна

ПИ № 0 26 011
по КВС землище
Мирково

с. Мирково

-

Продажба на
земя

Публичен
конкурс , съгл.
Решение №
196/
04.12.2012 г. на
ОбС Мирково
621,94 73,20 621,94 706,61
Николай
Венциславов
Коленцов
45

АОС № 1262 /
04.10.201 2 г.

частна

ПИ № 000089
по КВС землище
Мирко во

с. Мирково

-

Продажба на
земя

Публичен
конкурс , съгл.
Решение №
198/
04.12.2012 г. на
ОбС Мирково
2112,39 361,50 2112,39 2351,00
Николай
Венциславов
Коленцов

Страница 8 от 16
46

АОС № 12 58 /
02.1 0.201 2 г.

частна
ПИ № 000314
по КВС землище
Бенковски
с. Бенковски - Продажба на
земя
Публичен
конкурс , съгл.
Решение №
197/
04.12.2012 г. на
ОбС Мирково
4057,00 286,60 4057,00 4120,00 Боян Добрев
Цветков
47

АОС № 125 9 /
02.10.2012 г.
частна

ПИ № 000 058
по КВС землище
Мирково

с. Мирково

-

Продажба на
земя

Публичен
конкурс , съгл.
Решение №
195/
04.12.2012 г. на
ОбС Мирково

1280,00

202,60

1280,00

1311,00

„Елаците мед“
АД
48

АОС № 12 28 /
07.12.201 1 г.
частна

ПИ № 0 62042
по КВС землище
Мирково

с. Мирково

-

Продажба на
земя

Публичен
конкурс , съгл.
Решение №
19 9/
04.12.2012 г. на
ОбС Мирково
1238 ,60 247 ,90 1238 ,60 1239 ,00 Иван Петров
Грохчев
49 АЧОС №1233
/28.02.2012 г. частна
ПИ №004009
по КВС землище
Бенковски
с. Бенковски -

Продажба на
земя
Публичен
конкурс , съгл.
Решение №
136/
31.07.2012 г. на
ОбС Ми рково
451 ,00 69,90 449,00 451 ,00 Боян Добрев
Цветков
50 АЧОС №1232
/28.02.2012 г. частна
ПИ №005010
по КВС землище
Бенковски
с. Бенковски -

Продажба на
земя
Публичен
конкурс , съгл.
Решение №
136/
31.07.2012 г. на
ОбС Мирково
299,00 46,20 297,00 299,00 Боян Добрев
Цветков
51 АЧОС №1231
/28.02.2012 г. частна
ПИ №005013
по КВС землище
Бенковски
с. Бенковски -

Продажба на
земя
Публичен
конкурс , съгл.
Решение №
136/
31.07.2012 г. на
ОбС Мирково
188,00 28,90 186,00 188,00 Боян Добрев
Цветков
52 АЧОС №1231 частна ПИ №005017 с. Бенковски - Публичен 421,00 65,10 419,00 421,00 Боян Добрев

Страница 9 от 16
/28.02.2012 г. по КВС землище
Бенковски
Продажба на
земя
конкурс , съгл.
Решение №
136/
31.07.2012 г. на
ОбС Мирково
Цветков
53 АЧОС №1229
/28.02.2012 г. частна
ПИ №009001
по КВС землище
Бенковски
с. Бенковски -

Продажба на
земя
Публичен
конкурс , съгл.
Решение №
136/
31.07.2012 г. на
ОбС Мирково
159,00 36,30 157,00 159,00 Боян Добрев
Цветков
54 АЧОС №1234
/28.02.2012 г. частна
ПИ №009023
по КВС землище
Бенковски
с. Бенков ски -

Продажба на
земя
Публичен
конкурс , съгл.
Решение №
136/
31.07.2012 г. на
ОбС Мирково
845,00 228,60 843,00 845,00 Боян Добрев
Цветков
55 АЧОС №1235
/28.02.2012 г. частна
ПИ №009024
по КВС землище
Бенковски
с. Бенковски -

Продажба на
земя
Публичен
конкурс , съгл.
Решение №
136/
31.07.2012 г. на
ОбС Мирково
94,00 24,90 92,00 94,00 Боян Добрев
Цветков
56 АЧОС №1236
/28.02.2012 г. частна
ПИ №009046
по КВС землище
Бенковски
с. Бенковски -

Продажба на
земя
Публичен
конкурс , съгл.
Решение №
136/
31.07. 2012 г. на
ОбС Мирково
253,00 68,00 251,00 253,00 Боян Добрев
Цветков
57 АЧОС №1237
/28.02.2012 г. частна
ПИ №009049
по КВС землище
Бенковски
с. Бенковски -

Продажба на
земя
Публичен
конкурс , съгл.
Решение №
136/
31.07.2012 г. на
ОбС Мирково
170,00 45,5 0 168,00 170,00 Боян Добрев
Цветков
58 АЧОС №1238
/28.02.2012 г. частна
ПИ №035024
по КВС землище
Бенковски
с. Бенковски -

Продажба на
земя
Публичен
конкурс , съгл.
Решение №
136/
697,00 108,00 695,00 697,00 Боян Добрев
Цветк ов

Страница 10 от 16
31.07.2012 г. на
ОбС Мирково
59 АЧОС №1239
/28.02.2012 г. частна
ПИ №035032
по КВС землище
Бенковски
с. Бенковски -

Продажба на
земя
Публичен
конкурс , съгл.
Решение №
136/
31.07.2012 г. на
ОбС Мирково
428,00 66,20 426,00 428,00 Боян Добрев
Цветков
60 АЧОС №12 52
/26 .07.201 2 г. частна
ПИ № 121012
по КВС землище
Мирково
с. Мирково -

Продажба на
земя
Публичен
конкурс , съгл.
Решение №
174/
30.10.2012 г. на
ОбС Мирково
2601,00 232,19 2178,00 2601,00 Стоимен Асенов
Лисев
61 АЧОС №12 53
/26 .07.201 2 г. частна
ПИ №020056
по КВС землище
Мирково
с. Мирково -

Продажба на
земя
Публичен
конкурс , съгл.
Решение №
174/
30.10.2012 г. на
ОбС Мирково
1331,00 213,84 1176,00 1331,00 Стоимен Асенов
Лисев
62 АЧОС №12 55
/08.08.201 2 г. частна
ПИ №015153
по КВС землище
Мирково
с. Мирково -

Продажба на
земя
Публичен
конкурс , съгл.
Решение №
173/
30.10.2012 г. на
ОбС Мирково
1150,00 201,20 1132,00 1150,00
Димитър
Христов
Несторов
63 АЧОС №182
/06.08.2009 г. частна
67636.66.145
по КВС землище
Смолско
с. Смолско -

Продажба на
земя
Публичен
конкурс , съгл .
Решение №
194/
04.12.2012 г. на
ОбС Мирково
371,58 24,30 364,00 371,58
Кузман
Петков
Кържилов
64 АЧОС № 1188
/12.04.2011 г. частна
ПИ №047173
по КВС землище
Мирково
с. Мирково - Продажба на
земя
Публичен търг
с тайно
наддаване ,
съгл. Решение
№ 349/
14. 10.2013 г. на
ОбС Мирково
5250,00 583,40 5198,00 5250,00
Димитър
Христов
Несторов

Страница 11 от 16
65 АЧОС № 1289
/02.04.2013 г. частна
ПИ № 000977
по КВС землище
Каменица
с. Каменица - Продажба на
земя
Публичен търг
с тайно
наддаване ,
съгл. Решение
№ 333/
29.08.2013 г. на
ОбС Мирково
331,00 12,00 331,00 331,00
Ангелина
Димитрова
Стефанова
66 АЧОС № 1290
/02.04.2013 г. частна
ПИ №000978
по КВС землище
Каменица
с. Каменица - Продажба на
земя
Публичен търг
с тайно
наддаване ,
съгл. Решение
№ 333/
29.08.2013 г. на
ОбС Мирко во
1651,00 58,30 1651,00 1651,00
Ангелина
Димитрова
Стефанова
67 АЧОС № 127
/03.08.2000 г. частна
Парцел IV в кв. 26
по плана на с.
Бенковски
заедно с
построената
върху него
двуетажна
стопанска сграда
„Бикарник“
с. Бенковски - Продажба на
земя и сграда
Пу бличен търг
с тайно
наддаване ,
съгл. Решение
№ 350/
14.10.2013 г. на
ОбС Мирково
10800,00 2189,30 10739,00 10800,00 Иван Стоянов
Шопов
68
АЧОС № 1350
/ 01.12.2014 г.

частна
ПИ № 000888 по
КВС на
с.Мирково,
заедно с
построения
върху него навес -
триор
с.Ми рково
АЧОС № 9
/109/ от
19.11.1999
год.
Продажба на
земя и сграда
Публичен търг
с тайно
наддаване,
съгл. Решение
№ 498/
27.08.2014 год.
на ОбС
Мирково
1400,00 1830,90 1400,00 1500,00
„Симстрой -2000“
ЕООД с
управител
Симеон Бабуров
69
АЧОС № 1299/
03.09.20 13 г.

частна
ПИ с
идентификатор
67636.315.392 по
КККР на
с.Смолско с
построените
върху него
четири сгради
с. Смолско
АЧОС № 121
от
03.08.2000 г.
Продажба на
земя и сгради
Публичен търг
с тайно
наддаване,
съгл.
Решение №
496/
27.08.2014 г на
ОбС Мирково
10 400,00 5324.30 10400,00 10 450,00 Иван Димитров
Данкин
70 АЧОС № 1207/ частна ПИ № 27, отреден с. Буново - Продажба на Публичен търг 15500,00 2846.60 15500,00 15 550,00 Иван Димитров

Страница 12 от 16
02.05.2011 г.

за УПИ IX-27,
кв.12 по плана
с.Буново с
построените
върху него две
сгради
земя и сгради с тайно
наддаване,
съгл.
Решение №
497/
27.08.2014 г на
ОбС Мирково
Данкин
71 АЧОС № 1349/
01.12.2014 г. частна
ПИ № 000864 по
КВС на
с.Мирково,
заедно с
построената
върху него
селскостопанска
сграда
с.Мирково
АЧОС №
6/106/ от
01.12.1998
год.
Продажба на
земя и сграда
Публичен търг
с тайно
наддаване,
съгл.
Решение №
499/
27.08.2014 г на
ОбС Мирково
34200,00 24684,00 34200,00 34300,00 Иван Димитров
Данкин
72 АЧОС № 16 /116/
от 13.07.1999 год. частна
ПИ № 119
отреден за УПИ
ХV І-училище кв.6
по плана
с.Каменица с
построената
върху него сграда
с.Каменица - Продажба на
земя и сграда
Публичен търг
с тайно
наддаване,
съгл.
Решение №
495/
27.08.2014 г на
ОбС Мирково
37900,00 17707,80 37900,00 38011,00
„Валем Инвест“
ЕООД с
управител
Валентина
Цветкова Пенева
73 АЧОС № 1341/
22.08.2014 год. частна
ПИ,
представляващ
реална част от
имоти улица с ОТ
128 -127 и улица с
ОТ 127 -102 по
плана на с.Буново
с.Буново -
Замяна на имоти,
представляващи
реални части от
улица с ОТ 128 -
127 и улица с О Т
127 -102 и УПИ
IV-208 , кв. 24
Замяна
съгл.чл.15, ал. 3
и чл. 200 от
ЗУТ и Решение
№ 480/
24.06.2014 г на
ОбС Мирково
144,15 74,40 144,15 37,89 Стоимен Асенов
Лисев
74 АЧОС № 1345/
06.10.2014 год. частна
ПИ,
представляващ
реална част от
имоти улица с
ОТ 51 -50 и улица
с ОТ 50 -49 -48 по
плана на
мах.Скумца
(Брестака)
с.Каменица
мах.Скумца
(Брестака )
с. Каменица
-
имоти,
представляващи
реални части от
улица с ОТ 51 -50
и улица с ОТ 50 -
49 -48 и УПИ ІХ-
38, кв. 8
Замяна
съгл.чл.15, ал. 3
и чл. 200 от
ЗУТ и Решение
№ 500/
27.08.2014 г на
ОбС Мирково
411,00 256,80 411,00 10,00
Иванка
Николова
Илиева и Бойко
Евтимов
Стоянов

Страница 13 от 16
74 АЧОС № 1357/
05.12.2014 год. частна
ПИ с
идентификатор
03842.70.5 по
КККР на
с.Бенковски
с.Бенковски
АЧОС
№1241/
03.04.2012
год.
Продаж ба земя
Публичен
конкурс с
тайно
наддаване,
съгл.
Решение №
145/
30.08.2012 г на
ОбС Мирково
4387,00 379,10 4387,00 4500,00 Борис Емилов
Йотин
75 АЧОС № 1362/
08.12.2014 год. частна
ПИ с
идентификатор
03842.70.6 по
КККР на
с.Бенковски
с.Бенковски
АЧОС
№12 42/
03.04.2012
год.
Продажба земя
Публичен
конкурс с
тайно
наддаване,
съгл.
Решение №
145/
30.08.2012 г на
ОбС Мирково
9720,00 840,00 9720,00 9800,00 Борис Емилов
Йотин
76 АЧОС № 1361/
08.12.2014 год. частна
ПИ с
идентификатор
03842.70.21 по
КККР на
с.Бен ковски
с.Бенковски
АЧОС
№1243/
03.04.2012
год.
Продажба земя
Публичен
конкурс с
тайно
наддаване,
съгл.
Решение №
145/
30.08.2012 г на
ОбС Мирково
6480,00 630,00 6480,00 6600,00 Борис Емилов
Йотин
77 АЧОС № 1359/
08.12.2014 год. частна
ПИ с
идентификатор
03842.73.1 по
КККР на
с.Бенковски
с.Бенковски
АЧОС
№1245/
03.04.2012
год.
Продажба земя
Публичен
конкурс с
тайно
наддаване,
съгл.
Решение №
145/
30.08.2012 г на
ОбС Мирково
7625,00 659,00 7625,00 7800,00 Борис Емилов
Йотин
78 АЧОС № 1360/
08.12.2014 год. частна
ПИ с
идентификатор
03842.72.7 по
КККР на
с.Бенковски
АЧОС
№1244/
03.04.2012
год.
Продажба земя
Публичен
конкурс с
тайно
наддаване,
7041,00 694,90 7041,00 8200,00 Борис Емилов
Йотин

Страница 14 от 16
с.Бенковски съгл.
Решение №
145/
30.08.2012 г на
ОбС Мирково
79 АЧОС № 1358/
08.12.2014 год. частна
ПИ с
идентификатор
03842.73.10 по
КККР на
с.Бенковски
с.Бенковски
АЧОС
№1246/
03.04.2012
год.
Продажба земя
Публичен
конкурс с
тайно
наддаване,
съгл.
Решение №
145/
30.08.2012 г на
ОбС Мирково
6480,00 560,00 6480,00 6600,00 Борис Емилов
Йотин
80 АЧОС № 1449/
16.07.2015 год. частна
УПИ І -1296, кв.9
по плана на
с.Мирково
с.Мирково
АЧОС
№1246/
03.04.2012
год.
Продажба земя –
отстъпено право
на строеж
На осн. чл.35,
ал. 3 от ЗОС и
съгл.
Решение № 23/
27.11.2015 г на
ОбС Мирково
3631,00 2721,00 3631,00 3631,00 Нонка Иванова
Маслева
81 АЧОС № 1254/
08.08.2012 год. частна
ПИ № 113006 по
КВС землище
с.Мирково
с.Мирково - Продажба земя
Публичен
конкурс с
тайно
наддаване,
съгл.
Решение №
171/
30.10.2012 г на
ОбС Мирково
514,00 11,30 514,00 519,00 Петя Емилова
Йотина
82 АЧОС № 1256/
23.08.2012 год. частна
ПИ № 000285 по
КВС землище
с.Мирково
с.Мирково - Продажба земя
Публичен
конкурс с
тайно
наддаване,
съгл.
Решение №
171/
30.10.2012 г на
ОбС Мирково
2290,00 50,30 2290,00 2295,00 Петя Емилова
Йотина
83 АЧОС № 1347/
17.11.2014 год. частна Сграда с
идентификатор с.Бенковски АЧОС №
124/ Продажба сграда Публичен търг
с тайно 8060,00 1604,90 8060,00 21000,00 Минко Петров
Станчев

Страница 15 от 16
03842.31.2.1,
находяща се в ПИ
с
идентификатор0
3842.31.2 по
КККР на
с.Бенковски
03.08.2000
год.
наддаване,
съгл.
Реш ение №
543/
29.12.2014 г на
ОбС
84 АЧОС № 1348/
17.11.2014 год. частна
Сграда с
идентификатор
03842.31.2.3,
находяща се в ПИ
с идентификатор
03842.31.2 по
КККР на
с.Бенковски
с.Бенковски
АЧОС №
125/
03 .08.2000
год.
Продажба сграда
Публичен търг
с тайно
наддаване,
съгл.
Решение №
543/
29.12.2014 г на
ОбС
3050,00 877,70 3050,00 9500,00 Минко Петров
Станчев
85 АЧОС № 1524/
10.03.2016 год. частна
ПИ с
идентификатор
48324.22.18 по
КККР на
с.Мирково
с.Мирков о
АЧОС №
1368/
09.12.2014
год.
Продажба земя
Публичен търг
с тайно
наддаване,
съгл.
Решение № 99/
31.05.2016 г и
Решение №
152/
29.09.2016 г на
ОбС
63128,10 412,90 63128,10 63133,00 „Елаците -мед“
АД
86 АЧОС № 1435/
12.06.2015 год. частна
УПИ ІІІ -1176,
кв.75 по ЗРП на
с.Мирково, ПИ ПИ
с идентификатор
48324.200.1176
по КККР на
с.Мирково
с.Мирково -
Продажба земя –
отстъпено право
на строеж
На осн. чл.35,
ал. 3 от ЗОС и
съгл.
Решение №
154/
29.09.2016 г на
ОбС Мирково
3280,00 2635,10 3280,00 3280,00 Ивайл о Бойчев
Тодоров
87 АЧОС № 1545/
05.04.2016 год. частна
ПИ с
идентификатор
48324.200.849 по
КККР на
с.Мирково
с.Мирково -
Продажба земя –
отстъпено право
на строеж
На осн. чл.35,
ал. 3 от ЗОС и
съгл.
Решение №
100/
31.05.2016 г на
ОбС Мирково
3391,00 25 38,10 3391,00 3391,00Николай
Павлов Лисев

Страница 16 от 16
88
АЧОС № 10
/110/ 19.11.1999
год.
частна
Сграда с
идентификатор
48324.197.23.1,
находяща се в ПИ
с идентификатор
48324.197.23 по
КККР на
с.Мирково
с.Мирково - Продажба сграда
Публичен търг
с тайно
наддаване,
съгл.
Решение №
543/
29.12.2014 г на
ОбС
2060,00 1256,40 2060,00 5200,00 Мартин Кирилов
Георов
89 АЧОС № 1544/
05.04.2016 год. частна
ПИ с
идентификатор
48324.200.1116по
КККР на
с.Мирково
с.Мирково -
Продажба земя –
отстъпено право
на строеж
На осн. чл. 35,
ал. 3 от ЗОС и
съгл.
Решение №
101/
31.05.2016 г на
ОбС Мирково
3602,00 2697,00 3602,00 3602,00
Петър Стефанов
Хр исков и Цвета
Георгиева
Попова -
Хрискова