одобрен

РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ за 2018г.

Уникален идентификатор:  b96c50b7-5a65-4d32-915c-167f4d76ecaf

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-04 17:55:57
  • Създаден от: adminlz
  • Последна промяна: 2019-04-04 17:55:57

РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ за 2018г.

Община Лозница, Област Разград
N Наименование на обекта Вид разпоредителна сделка АОС №/дата Пазарна оценка Данъчна оценка Оценка определена от ОбС Крайна цена на сделката Насрещна страна на сделката Договор забележки
Лв. Лв. Лв. Лв. №/дата
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 680кв.м. местен път; 87 кв.м. местен път, стопански двор с. Сейдол реш. На ОбС 2401.00лв 307.00лв. 1419.80лв 181.70бв. 2401.00лв 307.00лв. 2401.00лв 307.00лв. Айхан Ибишев Исмаилов 13/30.01.18
2 Ап. 3, ул. Дружба № 35, гр. А, з.пл. 118.16м2, кв. 34, Упи VІ, гр. Лозница потенц.купувач 178/20.06.2000г. 29497 9119.6 29497 29497 Мехмедали Алиев Атипов 51/10.04.18 Зап. № 322/17.05.18
3 гр. Лозница, ул. Витоша № 26 с пл. 1367м2, УПИ ХІІІ-3 кв. 1 потенц.купувач 1061/02.02.2018 5121 5878.1 5878.1 7053.72с ДДС Милко Нешев Тодоров № 61/25.04.18 407/08.06.18
7 ПИ 7дка, имот 051024, Нива, гр. Лозница търг 1025/05.01.17 2312 788.9 5600 5600 Виргиния Славчева № 62/27.04.18 433/15.06.18
4 ПИ 7дка, имот 051025, Нива, гр. Лозница търг 1026/05.01.18 2930 788.9 5600 5600 Виргиния Славчева № 62/27.04.19 433/15.06.18
5 УПИ ІV с пл. 1830м2, кв. 17, с. Веселина търг 992/01.09.15 5002 7003.4 7003.4 8404.08с ДДС "АСАТ- АГРА" ООД № 64/02.05.18 408/08.06.18
6 УПИ пл. 1406м2,ХІХ-71, кв. 2, с. Трапище търг 295/29.10.10 3856 3082.5 3856 5089.92 с ДДС Юксел Мустафов Хасанов 92/06.06.18 412/11.06.18
7 ПИ пл. 11.909дка, 046002. с. чудомир търг 511/31.08.11 9527 1575.6 9527 9527 Али Мустафа Дживгов 97/11.06.18 483/04.07.18
8 ПИ с пл.1.541дка, 000402 стоп.двор с. Гороцвет търг 1075/13.06.19 1002 2359.6 2359.6 2595.56 Халиме Тефикова Палова 107/14.06.18 472/28.06.18
9 Лек автомобил ВАЗ 21214 търг 1270 1270 1270 Ахмед Али Чакър 132/18.07.2018
10 ПИ № 17498.58.20 с пл. 98.878дка нива, г. Градина търг 90/19.03.2008 86518 15262.4 86518 155732.4 Христо Генчев Лачев 142/15.08.18 641/03.09.18
11 УПИ ХІІ-556 кв. 58 с пл. 639м2, гр. Лозница търг 1071/16.05.18 2435 2445.5 2445.5 2934.6 Фатме Шабанова Мехмедова 143/17.08 653/07.09.18
13 УПИ V кв. 93 с пл. 874м2, гр. Лозница търг 1072/04.06.18 2962 3570.3 3570.3 4284.36 МаринФилипов Алексиев 144/17.08.18 642/03.09.18
14 ПИ 10759.56.316 с пл. 2002м2 с. Веселина търг 1038/01.12.17 521 3843.8 3843.8 3843.8 Сабри Мехмедалиев Алиев 146/03.09.18 668/18.09.18
15 ПИ 35715.58.1 пл. 26034м2 с. Каменар търг 49/03.05.07 8070 2635.9 20827 20827 Георги Атанасов Атанасов 151/10.09.18 87/07.02.19
16 УПИ ХІІ с пл.595м2 гр. Лозница потенциален купувач 1076/06.07.18 2871 2558.5 2871 3445.2 "Пенев" ООД 158/25.09.18 861/14.12.18
17 ПИ 65992.58.152, 65992.58.155, 65992.8.137 с. Сейдол право на прокарване 2556 2556 2556 "Еделвайс"-77" ЕООД 174/24.10.18
18 ПИ 66593.31.14 с пл. 4258м2 с. Синя вода търг 1077/10.09.18 2555 563.3 3619.3 4343.16 Мустафа Мусов Пашов 179/08..11.18 810/28.11.18
19 ПИ 35715.66.7 пл. 9594м2 с. Каменар търг 92/19.03.08 2569 1299 8154.9 8970.4 ЗК "Дуран" ЕООД 185/08.11.18 809/28.11.18
20 ПИ 10759.16.17 с пл. 6000м2 с. Веселина търг 566/10.10.11 4050 882 5100 5610 "Агростил" ЕООД 186/09.11.18 785/15.11.18
21 ПИ 10759.7.28 с пл. 2999м2 с. Веселина търг 486/25.07.11 1547 348.2 2549.15 2804.07 "Агростил" ЕООД 186/09.11.18 785/15.11.18
22 ПИ 10759.7.27 с пл. 14563м2 с. Веселина търг 485/25.07.11 8761 1690.8 12378.55 13616.4 "Агростил" ЕООД 186/09.11.18 785/15.11.18
23 ПИ 35715.54.3пл. 20001м2 с. Каменар търг 91/19.03.08 5600 1701.1 17000.85 18700.95 "Агростил" ЕООД 186/09.11.18 785/15.11.18