Набор от данни:  Бюджет 2015

одобрен

Отчет за изпълнение на Бюджета на община Девин за 2015 г.

Уникален идентификатор:  b999cbb2-6582-45be-91df-2b38f5fd0620

Описание:

Отчет за изпълнение на Бюджета на община Девин за 2015 г.

Бюджет на община Девин за 2015 г. и изпълнението му

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-06-23 16:22:35
  • Създаден от: antoniy_rusev_mollov
  • Последна промяна: 2018-10-12 06:24:45
  • Последно променил: migrate_data

НАИМЕНОВАНИЕ §§ БЮДЖЕТ в т. ч.
НА ОБЩО държавни дейности местни дейности дофинансиране
ПОКАЗАТЕЛИТЕ
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ §§ 01 - 48 1942308 7617 1934691 0
1. Данъчни приходи §§ 01 - 20 538238 0 538238 0
в т. ч. трансфери за отчислени приходи § 65 0
2.Неданъчни приходи §§ 24 - 42 1371830 6727 1365103 0
2.1 Приходи и доходи от собственост §24 278332 6923 271409 0
в. ч. т. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции под.§ 24-01 0 0 0 0
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция под.§ 24-04 222121 0 222121 0
приходи от наеми на имущество и земя под.§§ 24-05 и 24-06 55251 6923 48328 0
2.2 Приходи от такси §§ 25 - 27 687077 0 687077 0
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви §28 47903 0 47903 0
2.4 Други неданъчни приходи §§ 36 - 37 и §§ 41 - 42 212713 -196 212909 0
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи § 40 с изключение на под.§ 40-71 145805 0 145805 0
3. Помощи и дарения от страната § 45 32240 890 31350 0
4. Помощи и дарения от чужбина §§ 46 - 48 0 0 0 0
II. РАЗХОДИ §§ 01 - 57 7923202 5422247 2374651 126304
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. § 01 2877599 2521545 287823 68231
2. Други възнаграждения и плащания за персонала § 02 502396 412117 70373 19906
3. Осигурителни вноски §§ 05 и 08 652593 572695 66470 13428
4. Текуща издръжка §§ 10; 19; 46 1434833 498969 913405 22459
5. Лихви §§ 21 - 29 59207 0 59207 0
в т. ч. външни §§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92 0 0 0 0
6. Социални разходи, стипендии §§ 39 - 42 88728 75901 12827 0
в т. ч. стипендии § 40 12963 12963 0 0
7.Субсидии §§ 43 - 45; 49 173642 165962 5400 2280
8. Придобиване на нeфинансови актииви §§ 51 - 54 2134204 1175058 959146 0
9. Капиталови трансфери § 55 0 0 0 0
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (+ § 57 - под.§ 40-71) 0 0 0 0
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв под.§;57-01 0 0 0 0
постъпления от продажби на държавния резерв (-) (-)под.§ 40-71 0 0 0 0
11. Резерв за непредвидини и неотложни разходи §;00-98 0 0 0 0
III. Трансфери §§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78 5592760 4937466 655294 0
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети §§ 30 - 31; 60 6365153 4778439 1586714 0
2. Други трансфери §§ 32; 61- 67; 74 - 78 -772393 159027 -931420 0
в т. ч. временни безлихвени заеми §§ 74 - 78 -936661 0 -936661 0
трансфери за отчислени постъпления § 65 0 0 0 0
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци § 69 0 0 0 0
IV. Вноска в бюджета на ЕС § 33 0 0 0 0
VI. Финансиране §§ 70 - 98 388134 477164 -89030 0
1. Външно финансиране §§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49 0 0 0 0
получени външни заеми под.§§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97 0 0 0 0
погашения по външни заеми под.§§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98; 0 0 0 0
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари § 81 0 0 0 0
получени погашения по предоставени кредити от др, д/ви § 82 0 0 0 0
операции с др. ЦК и финансови активи под. § 92-01 0 0 0 0
остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период под. §§ 95-21и 95-22 0 0 0 0
наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода под. §§ 95-28/95-29 и 95-49 0 0 0 0
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др, финансови активи § 70 0 0 0 0
3. Възмездни средства §§ 71 - 73 и 79 -213797 0 -213797 0
предоставени под. § 71-01 и § 72-01 -672108 0 -672108 0
възстановени под. § 71-02 и § 72-02 458311 0 458311 0
плащания по активирани гаранции,поръчителства и преоформен дълг - възстановени § 73 0 0 0 0
предоставени заеми към крайни бенифициенти под. § 79-01 0 0 0 0
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти под. § 79-02 0 0 0 0
4. Приватизация § 90 0 0 0 0
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия § 91 0 0 0 0
6. Друго вътрешно финансиране §§ 83; 85 - 88; 92-02; 93 637517 -6652 644169 0
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето §§ 83; 85 - 86 и 92-02 644169 0 644169 0
друго финансиране §§ 87; 88 и 93 -6652 -6652 0 0
7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци §89 0 0 0 0
8. Наличности в началото на периода под. §§ 95-01 до 95-06 1503833 725710 778123 0
9 Наличности в края на периода под. §§ 95-07 до 95-13 -1539419 -241894 -1297525 0
10. Преоценка на валутни наличности под. § 95-14 0 0 0 0
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период под. §§ 96-01 до 96-03 0 0 0 0
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода под. §§ 96-07 до 96-09 0 0 0 0
НА ОБЩО държавни дейности местни дейности дофинансиране
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте