одобрен

SEBRA-2019-06-10

Уникален идентификатор:  b9b1d1bc-f1bb-4a6b-940a-97309801ecf6

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-12 12:58:34
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-06-12 12:58:34

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3533071.369999999
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 36498.45999999999
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 5914.51
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 48126.57
10 xxxx Издръжка 9566612.180000002
18 xxxx Други разходи 225034.63
20 xxxx Разходи за лихви 4079.35
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 3532269.68
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 33808643.31
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 15802919.95
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 8981323.149999999
80 xxxx Погашения по банкови заеми 1689233.14
88 xxxx Средства на разпореждане 413008.01
89 xxxx Друго финансиране 6513591.95
90 xxxx Възстановени приходи 132858.96
91 xxxx Теглене на BGN в брой 25000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 7990.36
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 780328.46
xxxx Целева субсидия за капиталови разходи за общини 874357
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 11061490
xxxx Трансфери за други целеви разходи за общини 573156.13
II. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Разходи, свързани с банково обслужване на сметки, СЕБРА и други плащания по сключени договори с МФ обслужване на сметки и плащания 78694.82
Общо:  97694201.98999998
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8194.3
90 xxxx Възстановени приходи 793.39
Общо:  8987.69
Министерски съвет ( 003******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 36403.75
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 15579.91
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 36432.2
10 xxxx Издръжка 82187.13
18 xxxx Други разходи 10147.58
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 542811.33
88 xxxx Средства на разпореждане 1198.87
90 xxxx Възстановени приходи 3116.4
Общо:  727877.17
Висш съдебен съвет ( 006******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 184285.25
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 338.33
10 xxxx Издръжка 192824.58
18 xxxx Други разходи 40786.38
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 24330
90 xxxx Възстановени приходи 22843.36
Общо:  465407.9
Министерство на финансите ( 010******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 871452
10 xxxx Издръжка 273106.26
20 xxxx Разходи за лихви 4078.69
80 xxxx Погашения по банкови заеми 1689233.14
88 xxxx Средства на разпореждане 100408.34
Общо:  2938278.43
Министерство на външните работи ( 011******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8647.72
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 37646.36
Общо:  46294.08
Министерство на отбраната ( 012******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 127700.5
10 xxxx Издръжка 205075.94
18 xxxx Други разходи 1690.46
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 10054.2
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 427404
88 xxxx Средства на разпореждане 82.56
90 xxxx Възстановени приходи 23256.41
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -80.45
Общо:  795183.62
Министерство на вътрешните работи ( 013******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 53998.02
10 xxxx Издръжка 596787.62
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки -3691.82
88 xxxx Средства на разпореждане 48098.07
89 xxxx Друго финансиране 1045
90 xxxx Възстановени приходи 18748.49
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  714985.38
Министерство на правосъдието ( 014******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 493543.19
10 xxxx Издръжка 141860.02
20 xxxx Разходи за лихви 0.66
90 xxxx Възстановени приходи 5301.54
Общо:  640705.41
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 509272.71
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 10970.14
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1422.67
10 xxxx Издръжка 113942.31
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 194885.36
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 123273.82
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2768538.09
Общо:  3722305.1
Министерство на здравеопазването ( 016******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 156205.84
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 103
10 xxxx Издръжка 739630.42
18 xxxx Други разходи 64
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  896003.26
Министерство на образованието и науката ( 017******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 98173.7
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3053.51
10 xxxx Издръжка 306268.72
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 21483
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 10301.16
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2499258.59
88 xxxx Средства на разпореждане 89016
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 734519.83
Общо:  3762074.51
Министерство на културата ( 018******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 182922.3
10 xxxx Издръжка 195381.66
18 xxxx Други разходи 82256.36
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 56636
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 49554
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1766.5
89 xxxx Друго финансиране 7919.28
90 xxxx Възстановени приходи 1000.36
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -3899.93
Общо:  573536.53
Министерство на околната среда и водите ( 019******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 44291.36
10 xxxx Издръжка 10474.25
88 xxxx Средства на разпореждане 21850
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
92 xxxx Закупуване на валута в брой 0
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  76615.61
Министерство на икономиката ( 020******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1880
10 xxxx Издръжка 59084.66
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 50.32
88 xxxx Средства на разпореждане 61553.09
90 xxxx Възстановени приходи 1580
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  124148.07
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 53110
10 xxxx Издръжка 2603241.78
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 146794.61
90 xxxx Възстановени приходи 520
Общо:  2803666.39
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 17744.42
10 xxxx Издръжка 102873.47
18 xxxx Други разходи 5545.39
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1259.99
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 5135.17
88 xxxx Средства на разпореждане 22327.63
90 xxxx Възстановени приходи 19183.69
Общо:  174069.76
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 69894.22
90 xxxx Възстановени приходи 1821.4
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 11289.05
Общо:  83004.67
Министерство на енергетиката ( 024******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 18523.31
Общо:  18523.31
Министерство на младежта и спорта ( 025******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 19060
10 xxxx Издръжка 5307.19
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 448480
Общо:  472847.19
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавaтелните служби на Българската народна армия ( 032******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 264
Общо:  264
Комисия за защита от дискриминация ( 033******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2783.09
91 xxxx Теглене на BGN в брой 5000
Общо:  7783.09
Комисия за защита на личните данни ( 034******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5571.66
88 xxxx Средства на разпореждане 1340
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
92 xxxx Закупуване на валута в брой 0
Общо:  6911.66
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество ( 037******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2094.33
Общо:  2094.33
Национален статистически институт ( 041******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 75286.26
10 xxxx Издръжка 27784.52
Общо:  103070.78
Комисия за регулиране на съобщенията ( 043******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 15726.12
Общо:  15726.12
Комисия за финансов надзор ( 047******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 69064.31
10 xxxx Издръжка 5862.98
Общо:  74927.29
Държавна комисия по сигурността на информацията ( 048******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5516.81
Общо:  5516.81
Национален осигурителен институт ( 055******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1466.04
10 xxxx Издръжка 95461.61
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 31997278.58
90 xxxx Възстановени приходи 1806.55
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 747.01
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  32096759.79
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* )
Код Описание Сума
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 6162
10 xxxx Издръжка 54669.89
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 507032.42
Общо:  567864.31
Българска национална телевизия ( 061******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 155324.11
10 xxxx Издръжка 89462.5
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 87.03
Общо:  244873.64
Българско национално радио ( 062******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 16554.16
10 xxxx Издръжка 23632.85
Общо:  40187.01
Централна избирателна комисия ( 082******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 19065.44
10 xxxx Издръжка 1858035.27
18 xxxx Други разходи 62082.87
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 4190.85
Общо:  1943374.43
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори ( 083******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 391.17
92 xxxx Закупуване на валута в брой 0
Общо:  391.17
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 51576.87
18 xxxx Други разходи 1654.25
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 276241.85
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 5139.2
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1088.99
Общо:  335701.16
Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства ( 085******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1464.68
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 59535
Общо:  60999.68
Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 904.65
Общо:  904.65
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда ( 119******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 27605.35
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 4076.4
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1886416.23
Общо:  1918097.98
Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция ( 122******* )
Код Описание Сума
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 720845.41
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 503052.88
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 169.74
89 xxxx Друго финансиране 3671652.25
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  4895720.28
Селскостопанска академия ( 133******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 78.04
Общо:  78.04
Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* )
Код Описание Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 52080
Общо:  52080
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 2178618.33
Общо:  2178618.33
МТИТС - "БДЖ - Пътнически превози" ( 582******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 623095.3
Общо:  623095.3
Фонд Гарантирани вземания на работн ( 735******* )
Код Описание Сума
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 3338.33
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 30239.42
Общо:  33577.75
Учителски пенсионен фонд ( 745******* )
Код Описание Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 105.79
Общо:  105.79
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4805.83
10 xxxx Издръжка 108990.9
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 19.56
Общо:  113816.29
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ( 803******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 65
Общо:  65
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"- Велико Търново ( 804******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 58250
10 xxxx Издръжка 9679.45
18 xxxx Други разходи 67.36
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  67996.81
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ( 805******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1956
Общо:  1956
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - Шумен ( 806******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 9394.92
Общо:  9394.92
Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе ( 811******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 40628.82
Общо:  40628.82
Технически университет - София ( 812******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10242.42
10 xxxx Издръжка 48492.31
92 xxxx Закупуване на валута в брой 2405.67
Общо:  61140.4
Технически университет - Варна ( 814******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 23692.15
90 xxxx Възстановени приходи 19605.18
Общо:  43297.33
Технически университет - Габрово ( 815******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10320
10 xxxx Издръжка 162.79
Общо:  10482.79
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2604.87
Общо:  2604.87
Минно-геоложки университет "Св. Ив. Рилски" - София ( 817******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1276.06
10 xxxx Издръжка 36215.9
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 6770
Общо:  44261.96
Лесотехнически университет - София ( 818******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8819.57
Общо:  8819.57
Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 23840
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 6588.08
90 xxxx Възстановени приходи 200
Общо:  30628.08
Университет по хранителни технологии - Пловдив ( 821******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 465.96
10 xxxx Издръжка 26194.51
90 xxxx Възстановени приходи 340.68
Общо:  27001.15
Аграрен университет - Пловдив ( 822******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 277.5
10 xxxx Издръжка 31348.22
Общо:  31625.72
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 816
10 xxxx Издръжка 24374.53
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 112843.2
Общо:  138033.73
Медицински университет - София ( 831******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 20000
10 xxxx Издръжка 27133.1
Общо:  47133.1
Медицински университет - Пловдив ( 832******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 30640.68
Общо:  30640.68
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна ( 833******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 30619.75
10 xxxx Издръжка 17329.38
Общо:  47949.13
Медицински университет - Плевен ( 835******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 26644.54
Общо:  26644.54
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 17170.35
92 xxxx Закупуване на валута в брой 2914.98
Общо:  20085.33
Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кр. Сарафов" - София ( 852******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 20440
10 xxxx Издръжка 4639.93
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 26990
Общо:  52069.93
Национална художествена академия - София ( 853******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 17100
10 xxxx Издръжка 8261.94
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 56730
Общо:  82091.94
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев"- Пловдив ( 854******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5314.5
Общо:  5314.5
Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3191.62
91 xxxx Теглене на BGN в брой 20000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 2669.71
Общо:  25861.33
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София ( 867******* )
Код Описание Сума
18 xxxx Други разходи 20582.74
Общо:  20582.74
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София ( 868******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 200
Общо:  200
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София ( 871******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2791.4
Общо:  2791.4
Висше училище по телекомуникации и пощи - София ( 872******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 554.02
10 xxxx Издръжка 26558.92
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 20960
88 xxxx Средства на разпореждане 586.74
Общо:  48659.68
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново ( 882******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 352.1
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 179218.15
90 xxxx Възстановени приходи 6864.7
Общо:  186434.95
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна ( 883******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 58127.44
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 23983.01
88 xxxx Средства на разпореждане 14373.77
Общо:  96484.22
Българска академия на науките ( 890******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 145459.37
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 6429.9
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 997
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 5439.22
10 xxxx Издръжка 145675.31
18 xxxx Други разходи 157.24
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1500
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 14374.26
88 xxxx Средства на разпореждане 92.94
89 xxxx Друго финансиране 621.11
90 xxxx Възстановени приходи 5876.81
Общо:  326623.16
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1801.1
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 180.18
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 93.15
10 xxxx Издръжка 848409.76
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 2283661.06
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 14937240.2
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1130561.05
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  19201946.5
Субсидии за общини ( 444******* )
Описание Сума
Целева субсидия за капиталови разходи за общини 874357
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 11061490
Общо:  11935847
Други трансфери за общини ( 488******* )
Описание Сума
Трансфери за други целеви разходи за общини 573156.13
Общо:  573156.13
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Описание Сума
Разходи, свързани с банково обслужване на сметки, СЕБРА и други плащания по сключени договори с МФ обслужване на сметки и плащания 78694.82
Общо:  78694.82