одобрен

SEBRA-2020-06-17

Уникален идентификатор:  b9ea510d-0236-45d2-9f2a-05af86e67b25

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-18 12:51:58
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-06-18 12:51:58

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Период: 17.06.2020 - 17.06.2020

Код Описание
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1635291.92
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 12823.780000000013
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 40621.72
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 1784.07
10 xxxx Издръжка 4031434.8300000005
18 xxxx Други разходи 396479.39999999997
20 xxxx Разходи за лихви 48.68
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 10545610.18
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2124821.4
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 3588517.4399999995
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 24346198.56
88 xxxx Средства на разпореждане 1763027.7200000002
89 xxxx Друго финансиране 5249524.540000001
90 xxxx Възстановени приходи 139064.61
91 xxxx Теглене на BGN в брой 8000
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 919679.41
98 xxxx Други операции в БНБ -416284.67
xxxx Трансфери за местни дейности за общини 8775.4
xxxx Целева субсидия за капиталови разходи за общини 311438.99
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 555782
xxxx Трансфери за други целеви разходи за общини 131682.74
xxxx Временни безлихвени заеми за общини 783487.42
Общо:  56177810.14
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 15311.33
10 xxxx Издръжка 6700.54
90 xxxx Възстановени приходи 7845.94
Общо:  29857.81
Администрация на президентството ( 002******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1558.1
10 xxxx Издръжка 14976.14
Общо:  16534.24
Министерски съвет ( 003******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3423.37
10 xxxx Издръжка 32680.29
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 5000
88 xxxx Средства на разпореждане 3319
90 xxxx Възстановени приходи 10908.62
Общо:  55331.28
Сметна палата ( 005******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 6004.78
98 xxxx Други операции в БНБ -10284
Общо:  -4279.22
Висш съдебен съвет ( 006******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 193153.99
18 xxxx Други разходи 258705.24
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 90
88 xxxx Средства на разпореждане 6687.64
90 xxxx Възстановени приходи 24276.52
Общо:  482913.39
Министерство на финансите ( 010******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1662.06
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2
10 xxxx Издръжка 187045.07
Общо:  188709.13
Министерство на външните работи ( 011******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 25039.11
Общо:  25039.11
Министерство на отбраната ( 012******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 920150.06
10 xxxx Издръжка 228088.09
18 xxxx Други разходи 0.62
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 29350
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 39492.37
90 xxxx Възстановени приходи 27913.16
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2181.14
Общо:  1247175.44
Министерство на вътрешните работи ( 013******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2715.95
10 xxxx Издръжка 206222.91
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 29985.36
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 82523.72
88 xxxx Средства на разпореждане 275759.36
90 xxxx Възстановени приходи 49864.22
Общо:  647071.52
Министерство на правосъдието ( 014******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 28912.97
10 xxxx Издръжка 149494.69
18 xxxx Други разходи 12.5
Общо:  178420.16
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 242582.7
10 xxxx Издръжка 197234.25
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 401123.63
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 111106.39
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 19486922.42
Общо:  20438969.39
Министерство на здравеопазването ( 016******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 422.06
10 xxxx Издръжка 809923.62
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 531686.8
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1200
88 xxxx Средства на разпореждане 1608.48
Общо:  1344840.96
Министерство на образованието и науката ( 017******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 25854.4
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 239
10 xxxx Издръжка 199948.06
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 11349
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 29763.86
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 365111.49
88 xxxx Средства на разпореждане 14581.71
Общо:  646847.52
Министерство на културата ( 018******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 35292.23
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 632.3
10 xxxx Издръжка 76854.06
18 xxxx Други разходи 462.5
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 62192
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 18924
90 xxxx Възстановени приходи 10089.19
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  204446.28
Министерство на околната среда и водите ( 019******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2172.76
10 xxxx Издръжка 41509.88
18 xxxx Други разходи 2000
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 5184
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 10
88 xxxx Средства на разпореждане 819964.87
90 xxxx Възстановени приходи 180
Общо:  871021.51
Министерство на икономиката ( 020******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 84617.25
88 xxxx Средства на разпореждане 17098.61
90 xxxx Възстановени приходи 100
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  101815.86
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6080
10 xxxx Издръжка 359997.34
18 xxxx Други разходи 160.38
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 500
90 xxxx Възстановени приходи 1131.81
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 76720.68
Общо:  444590.21
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 543.19
10 xxxx Издръжка 156097.36
18 xxxx Други разходи 11846.24
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 48172.6
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 70339.42
90 xxxx Възстановени приходи 1572.43
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  288571.24
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8489.2
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1008
Общо:  9497.2
Министерство на младежта и спорта ( 025******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 7505.68
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 198142.7
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1155
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 18667.57
Общо:  225470.95
Комисия за защита от дискриминация ( 033******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8109.45
Общо:  8109.45
Комисия за защита на личните данни ( 034******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1326.42
Общо:  1326.42
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество ( 037******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 14316.21
Общо:  14316.21
Национален статистически институт ( 041******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4070.72
10 xxxx Издръжка 16508.9
Общо:  20579.62
Съвет за електронни медии ( 044******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3276.57
Общо:  3276.57
Агенция за ядрено регулиране ( 046******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8410.47
Общо:  8410.47
Национален осигурителен институт ( 055******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1469.12
10 xxxx Издръжка 30011.7
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 7426546.53
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1515437.25
90 xxxx Възстановени приходи 1687.03
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 756.01
Общо:  8975907.64
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 7486.68
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 42874.8
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 578648.59
Общо:  629010.07
Българска национална телевизия ( 061******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9570.78
10 xxxx Издръжка 110404.05
Общо:  119974.83
Българско национално радио ( 062******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 26310.55
10 xxxx Издръжка 20072.23
Общо:  46382.78
Българска телеграфна агенция ( 063******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 6468.37
Общо:  6468.37
Министерство на туризма ( 071******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1519.44
10 xxxx Издръжка 5991.44
98 xxxx Други операции в БНБ -406000.67
Общо:  -398489.79
Централна избирателна комисия ( 082******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 922
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 6564.09
Общо:  7486.09
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 41748
18 xxxx Други разходи 1240
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 48577.75
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 197480.3
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 16842.48
Общо:  305888.53
Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства ( 085******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1661.99
Общо:  1661.99
Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 25832.37
Общо:  25832.37
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда ( 119******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 346.88
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 44718.28
Общо:  45065.16
Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция ( 122******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 769346.86
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 3381179.81
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3566604.16
89 xxxx Друго финансиране 15644.4
Общо:  7732775.23
Фонд "Сигурност на електроенергийната система" ( 124******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 181.78
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 35788.71
Общо:  35970.49
Селскостопанска академия ( 133******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 22267.21
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 3703.13
10 xxxx Издръжка 216354.74
18 xxxx Други разходи 903.11
20 xxxx Разходи за лихви 48.68
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1928.52
88 xxxx Средства на разпореждане 254176.69
90 xxxx Възстановени приходи 1412.47
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  500794.55
Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 103152.73
Общо:  103152.73
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 4888515.23
Общо:  4888515.23
МТИТС - "БДЖ - Пътнически превози" ( 582******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 345364.91
Общо:  345364.91
Фонд "Гарантирани вземания на работници и служители" ( 735******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3612.69
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 2586.99
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 24071.53
Общо:  30271.21
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 126.62
10 xxxx Издръжка 38147.89
Общо:  38274.51
Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив ( 802******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1225.62
10 xxxx Издръжка 13904.74
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 66
Общо:  15196.36
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ( 803******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8126.12
18 xxxx Други разходи 1085.98
Общо:  9212.1
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"- Велико Търново ( 804******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 20608.07
18 xxxx Други разходи 20018
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 240
Общо:  40866.07
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ( 805******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 65.71
10 xxxx Издръжка 598.46
Общо:  664.17
Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе ( 811******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 16223.87
10 xxxx Издръжка 36517.18
18 xxxx Други разходи 2
Общо:  52743.05
Технически университет - София ( 812******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 139610.58
10 xxxx Издръжка 53784.86
88 xxxx Средства на разпореждане 265146.83
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 215500
Общо:  674042.27
Технически университет - Варна ( 814******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 107065.13
Общо:  107065.13
Технически университет - Габрово ( 815******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1055.23
Общо:  1055.23
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 11937.84
91 xxxx Теглене на BGN в брой 8000
Общо:  19937.84
Лесотехнически университет - София ( 818******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 17876.26
Общо:  17876.26
Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3504.41
10 xxxx Издръжка 13611.18
Общо:  17115.59
Аграрен университет - Пловдив ( 822******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4010.23
Общо:  4010.23
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2239.02
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 4173.96
10 xxxx Издръжка 3618
90 xxxx Възстановени приходи 30
Общо:  10060.98
Медицински университет - София ( 831******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 22860.78
Общо:  22860.78
Медицински университет - Пловдив ( 832******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3647.39
Общо:  3647.39
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна ( 833******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3868.07
18 xxxx Други разходи 120
Общо:  3988.07
Медицински университет - Плевен ( 835******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3430.62
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2000
Общо:  5430.62
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 26460.31
18 xxxx Други разходи 99481.6
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 16531.05
Общо:  142472.96
Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 594.12
10 xxxx Издръжка 83027.94
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2134.84
Общо:  85756.9
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София ( 868******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 24876.09
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 20000
Общо:  44876.09
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София ( 871******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 10388.17
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  10388.17
Военна академия "Г. С. Раковски"- София ( 881******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5034.76
90 xxxx Възстановени приходи 2053.22
Общо:  7087.98
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново ( 882******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 239.52
10 xxxx Издръжка 25144.57
Общо:  25384.09
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна ( 883******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 23435.91
88 xxxx Средства на разпореждане 46.8
Общо:  23482.71
Българска академия на науките ( 890******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 105300.55
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 39748.42
10 xxxx Издръжка 89896.66
18 xxxx Други разходи 441.23
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2500
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 980
88 xxxx Средства на разпореждане 1485
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 4302.83
Общо:  244654.69
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9604.98
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 2359.7
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 1784.07
10 xxxx Издръжка 649.28
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 5265.6
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 703537.41
Общо:  723201.04
Национален фонд - Други международни програми ( 989******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1134397.2
Общо:  1134397.2
Субсидии за общини ( 444******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Сума
Трансфери за местни дейности за общини 8775.4
Целева субсидия за капиталови разходи за общини 311438.99
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 555782
Общо:  875996.39
Други трансфери за общини ( 488******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Описание Сума
Трансфери за други целеви разходи за общини 131682.74
Общо:  131682.74
Временни безлихвени заеми за общини ( 666******* ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Описание Сума
Временни безлихвени заеми за общини 783487.42
Общо:  783487.42