одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общинските съвети от 2018 г.

Уникален идентификатор:  ba1a758e-6aab-482f-b351-281debc1c95f

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-13 15:50:29
  • Създаден от: Stoeva
  • Последна промяна: 2019-09-13 15:50:29

РЕГИСТЪР НА ВЪРНАТИТЕ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТАРИЦА ОТ НАЧАЛОТО НА 2018 ГОДИНА

№ по ред Протокол № /дата Върнато Решение № Оспорено Решение № Акт с който е върнато/оспорено Предмет на решението резултат
1 36/26.02.2018г. №537/26.02.2018г Писмо с изх. № ОбС 02-1629/14.03.2018г. на кмета на Община Златарица План-сметка за приходите и разходите от горски територии на Община Златарица. Не е приета от Общински съвет и се връща за ново обсъждане от кмета на Общината. Решението е потвърдено от Общински съвет с решение №555/26.03.2018г.
2 36/26.02.2018г. №538/26.02.2018г Писмо с изх. № ОбС 02-1630/14.03.2018г. на кмета на Община Златарица Учредява еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование "ЗЛАТАРИШКА ГОРА" ЕООД, определя седалище, адрес, предмет на дейност и т.н. Решението е потвърдено от Общински съвет с решение №556/26.03.2018г.
3 36/26.02.2018г. №539/26.02.2018г Писмо с изх. № ОбС 02-1631/14.03.2018г. на кмета на Община Златарица Закрива структурно звено по чл.181, ал.1, т.1, б. "а" от Закона за горите към ЗСУ и ДД Решението е потвърдено от Общински съвет с решение №557/26.03.2018г.
4 36/26.02.2018г. №538/26.02.2018г. в частта по т.12 и т.14 Заповед на Областен управител № ОА04-1694/20.03.2018г За предоставяне безвъзмездно за управление на ЮЛ два броя помещения за офиси за неопределен срок и да се предостави безлихмен заем в размер на 20 000 лева С решение на ОбС Златарица №582/27.04.2018г. т.12 и т.14 от решение №538/26.02.2018г. са отменени
5 36/26.02.2018г. №541/26.02.2018г. Заповед на Областен управител № ОА04-1693/20.03.2018г Учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище "Будители 2011" с. Росно върху ПИ ЧОС. Сградата има съставен акт за ЧОС С решение на ОбС Златарица №568/30.03.2018 Общински съвет изменя и допълва решение № 541/26.02.2018г
6 40/31.05.2018г. №600/31.05.2018г. В частта по т.3 Заповед на Областен управител № ОА04-3777/15.06.2018г ОбС дава съгласие да бъде отпуснат лихвен паричен заем на "Златаришка гора" в размер на 20 000лв., като допуска предварително изпълнение на основание чл.60, ал.1 от АПК, което е незаконосъобразно. Отменено предварително изпълнение на решение 600/31.05.2018 с определение № 191/07.06.2018г. На Административен съд Велико Търново
7 40/31.05.2018г. №604/31.05.2018г. В частта"Местни разходи" 829и местни приходи: Раздел V Писмо с изх. № ОбС 02-4215/21.06.2018г. на кмета на Община Златарица В частта местни разходи: МД 829 „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов” и местни приходи : Раздел V „Финансиране на бюджетното салдо” има несъответствия. С решение 619/29.06.2018г. ОбС не отменя решение 604/31.05.2018г
8 44/28.09.2018 №670/28.09.2018г. Заповед на Областен управител № ОА04-6394/12.10.2018г Упълномощаване на представител в Организация за управление на Старопланински туристически район - не е гласувано поименно С решение 694/29.10.2018г. Е потвърдено решение №670/28.09.2018г
9 48/31.01.2019г №764/31.01.2019 Заповед на Областен управител № ОА04-1246/25.02.2019г Прекратяване на съсобственост, чрез замяна върху УПИ ...-за гаражи, кв..... /....../ и УПИ .... – за гаражи, кв.... /........../ в гр. Златарица между Община Златарица, И. И. и К. И. Преразгледано и с решение № 791/28.02.2019 г. променено
10 49/31.01.2019г №791/28.02.2019 Заповед на Областен управител № ОА04-1844/20.03.2019г Прекратяване на съсобственост, чрез замяна върху УПИ ...-за гаражи, кв..... /....../ и УПИ .... – за гаражи, кв.... /........../ в гр. Златарица между Община Златарица, И. И. и К. И. Решение 791/28.02.2019г. е коригирано с решение №813/29.03.2019г на Общински съвет Златарица