одобрен

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ IV И V КАТЕГОРИЯ

Уникален идентификатор:  baeb4301-c6d1-4198-bbe1-9800d3855665

Описание:

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ IV И V КАТЕГОРИЯ

регистър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2018-04-19 16:57:16
  • Създаден от: blaga_valcheva
  • Последна промяна: 2019-07-10 13:08:22
  • Последно променил: migrate_data
РЕГИСТЪР
НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ IV И V КАТЕ ГОРИЯ

на
проект
Дата на
удостоверен ие
Вх. № на искане за регистрация
Възложител

Строеж


Идентифика
тор
Населено място
Лице
упражняващо
строителен надзор
Обработил преписката
УПИ Кв.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1.
1.
11.06.

2015г.
УТ
-94Н
-208
-2/
09.06.2015г.
Николай Атанасов
Атанасов
Лятна къща

XIX
-
260
6
с.
Мирково
Сашка Илиева Кърпарова
Д. Юрукова

2.
2.
17.07.

2015г.
УТ
-01
-31/
10.07.2015г.
Община Мирково
Рехабилитация на тротоари на
село Мирково


с.
Мирково
„Стройнадзор - НСН”ООД - София
Д. Юрукова

3.
3.
28.08.

2015г.
УТ
-30
-327
-7/
24.08.2015г.
ЕТ ”Мария Лисева” с.
Буново
Къща за гости с изгребна яма
VIII
-
445
35

с. Буново

Митко Миленов
Симеонов
Д. Юрукова

4.
4.
08.09.

2015
УТ
-30
-346
-5/
04.09.2015г.
ЕТ „Надя Гюрова 66” с. Буново
Къща за гости

VI
-
611
57

с. Буново

Б.Н.С.
Инженеринг ЕООД гр. София
Д. Юрукова

5.
5.
11.09.

2015г.
УТ
-01
-48/
09.09.2015г.
Община Мирково
Пожаро
-
наблюдателна кула
ПИ
67636.1.66
с.
Смолско
„Стройнадзор - НСН” ООД - София
Д. Юрукова

6.
6.
23.10.

2015г.
УТ
-94Н
-171
-2/
14.10.2015г.
Мария Иванова
Иванова
Едноетажна жилищна сграда
VII
-
62
9
с.
Мирково
инж. Здравко
Тодоров
Д. Юрукова

7.
7.
18.12.

2015г.
УТ
-30
-11
-4/
17.12.2015г.
„Агамемнон
-
1” ЕООД гр. София
Речно
водохващане на река
„Мирковска” на кота 522,00 за „Пъстървово
стопанство”


с.
Бенковск и
„АС КОНСУЛТ 09”ООД гр. София
Д. Юрукова

8.
1.
14.10.

2016г.
УТ
-94В
-151
-6/
07.10.2016г.
Владимир Огнянов
Караатанасо
в
Масивна жилищна сграда
VII
-
773
45

с.
Мирково
Сашка Илиева Кърпарова
Д. Юрукова

9.
2.
21.10.

2016г.
УТ
-94А
-55
-1/
17.10.2016г.
Анелия
Димитрова Бъчварова
Стопанска постройка
XXVI II-
143
21

с. Буново

Стоян Рад
Ненов
Д. Юрукова

10.

3.
30.12.

2016г.
УТ
-94Т
-08
-1/
22.12.2016г.
Тодорка Йорданова
Харитонова
Едноетажна жилищна сграда
V-
552
50

с. Буново

Еленко Иванов
Цветковски
Д. Юрукова

11.

4.
30.12.

2016г.
УТ
-94Т
-28
-2/
23.12.2016г.
Тодор
Харалампие в Тотев
Пристройка и преустройство на жилищна
сграда
XV
-
604
45

с.
Мирково
инж. Стоил Митков
Карагьозов
Д. Юру
кова

12.

1.
10.02.

2017г.
УТ
-01
-4/
07.02.2017г.
Община Мирково
Цветанка
Петкова Йотина
Рехабилитация
на
съществуващ
местен път км 0+100 до км
0+140 и
съществуващ
селскостопанск
и път от км
0+140 до км 0+280
ПИ
48324.89.9 и 48324.15.27
3
с.
Мирково
„Стройнад
зор
-НСН” ООД -София
Д. Юрукова

13.

2.
16.06.

2017г.
УТ
-94Т/
28.05.2017г.
Тодор
Харалампиев Тотев
Промяна на
предназначението на първи
етаж от
жилищна сграда в
Бистро
XV
-604

45

с.
Мирково
инж. Стоил Карагьозов
Д. Юрукова

14.

3.
15.09.

2017г.
РД
-30
-37
-25/

01.08.2017г.
(11.09.2017г.)
„Пролайф технолоджи
” ЕООД- инж.
Димитър Пондев Георов
Преустройство
и
реконструкция
на халета за готова и
полуготова
продукция с
модернизация
и увеличаване на
производствен
ия капацитет на 600т.
ПИ 992
48324.41.15 2
с.
Мирково
ин
ж. Иван
Младенов Кръстев
Д. Юрукова