одобрен

Приложение 2 за разходите проектобюджет 2020 г

Уникален идентификатор:  bb84e630-583e-4e0f-a112-3c83a9b7654c

Описание:

Приложение 2 за разходите проектобюджет 2020

бюджет икономика столична община финанси

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-14 16:57:33
  • Създаден от: bsekiranov-613
  • Последна промяна: 2020-02-14 16:57:33

РАЗХОДИ ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2020 г.

Приложение №2
/Данните за отчет и уточнен бюджет за 2019г. са предварителни/
НАИМЕНОВАНИЕ Първоначален Уточнен бюджет Отчет % Проект 2020
НА РАЗХОДИТЕ бюджет към на
2019г. 31.12.2019г. 31.12.2019г. изпълн.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ - текущи разходи /общ. отгов./ 4150100 4297590 3715630 86.45845694912731 4228400
в т.ч. - Текущи разходи 4150100 4297590 3715630 86.45845694912731 4228400
2123 01-00 - ЗАПЛАТИ 115000 115000 113390 98.6 127000
2123 05-00 - СОЦ.ОСИГУРОВКИ 227000 258865 215402 83.21016746180442 241000
2123 10-00 - ИЗДРЪЖКА 3808100 3923725 3386838 86.3169054915928 3860400
в т.ч. - Капиталови разходи 0 0 0 0
2123 52-00 Придобиване на ДМА 0
2123 53-00 Придобиване на НДА 0
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /общо/ 104295873 116197851 106150184 91.35296658799655 112320629
ДЪРЖ.ДЕЙН. ПО ПРЕБРОЯВАНЕ И ИЗБОРИ /държ. отгов. д.141 и д.117/ 5396 7785677 7782044 99.95333739121209 8401
1117 01-00 - ЗАПЛАТИ 678916 785650 115.72123797347535 0
1117 05-00 - СОЦ.ОСИГУРОВКИ 0 1231458 1231051 99.96694974574854 0
1117 02-00 - ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА 3733674 3622104 97.01179053125688 0
1117 10-00 - ИЗДРЪЖКА 5396 2141629 2143239 100.07517641944519 8401
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /държ. отгов./ 30518762 30531469 30273418 99.15480319666243 34925156
1122 01-00 - ЗАПЛАТИ 22530685 22337636 22153427 99.17534245790378 25036480
1122 05-00 - СОЦ.ОСИГУРОВКИ 6090310 5799541 5773996 99.55953410795786 7308388
1122 02-00 - ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА 1897767 2394292 2345995 97.98282749138367 2580288
1122 10-00 - ИЗДРЪЖКА 0 0
дофинансиране с общински приходи-общо 43916982 45750891 40114383 87.68000387140002 48330682
3122 01-00 в т.ч.:заплати 33502787 33810970 29688827 87.80826755340057 37544754
3122 05-00 осигур.вн. 10379005 9039349 7652260 84.6549900883349 10785928
3122 10-00 издръжка 35190 2900572 2773296 95.61203790148977 0
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /общ. отгов./ 29854733 32129814 27980339 87.08528160169243 29056390
в т.ч. - Текущи разходи 20116596 21404527 19093758 89.20429776373942 21255404
- ЗАПЛАТИ 0 0 0 0
2122 05-00 - СОЦ.ОСИГУРОВКИ 0 0 0 0
2122 10-00 - ИЗДРЪЖКА 20116596 21404527 19093758 89.20429776373942 21255404
в т.ч. - Капиталови разходи 9738137 10725287 8886581 82.85634687444727 7800986
2122 51-00 Основен ремонт на ДМА 6033915 6099911 4532013 74.2963790783177 3186064
2122 52-00 Придобиване на ДМА 2153222 2306302 2064392 89.51091400865975 2162762
2122 53-00 Придобиване на НМА 1551000 2319074 2290176 98.75389918562323 2452160
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /общо/ 19973494 19012948 12492423 65.70481863201856 20906766
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /държ. отговорност/ 9827478 11113450 7040510 63.351254560914924 10797961
1200 01-00 - ЗАПЛАТИ 2151758 2146371 1815491 84.58421214226244 2366953
1200 05-00 - СОЦ.ОСИГУРОВКИ 665860 652989 457023 69.98938726379771 456825
1200 10-00 - ИЗДРЪЖКА 5959860 6998971 4085347 58.370680490032036 7307777
В т. ч. на издръжката преходен остатък: 2717788 3283704
В т. ч. на издръжката средства, постъпили през годината от МКБПП и др.
в т.ч. - Капиталови разходи 1050000 1315119 682649 51.907774125383334 666406
1200 51-00 Основен ремонт на ДМА 1050000 1085786 492020 586406
1200 52-00 Придобиване на ДМА 229333 190629 83.1232312837664 80000
1200 55-00 Придобиване на НДА 0 0 0
Капиталови трансфери 0 0
дофинансиране-общо 336590 339567 249230 73.39641366799484 334345
3200 01-00 в т.ч.:заплати 187300 185734 177897 95.78052483659427 206030
3200 05-00 осигур.вн. 36150 35464 35464 100 39765
3200 10-00 издръжка 56800 43742 9529 21.784554890037036 58550
в т.ч. - Капиталови разходи 56340 74627 26340 30000
Основен ремонт на ДМА 56340 74627 26340 30000
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /общ. отговорност/ 9809426 7559931 5202683 68.8191863126793 9774460
в т.ч. - Текущи разходи 8726521 4941573 3618008 73.21571491506855 7759460
2200 01-00 - ЗАПЛАТИ 21200 21200 0 0 23300
2200 05-00 - СОЦ.ОСИГУРОВКИ 4100 4100 0 0 4500
2200 10-00 - ИЗДРЪЖКА 8701221 4916273 3618008 73.59249577881457 7731660
в т.ч. - Капиталови разходи 1082905 2618358 1584675 60.52170864335588 2015000
2200 51-00 Основен ремонт на ДМА 0 724035 64035 8.844185709254388 660000
2200 52-00 Придобиване на ДМА 1082905 1856611 1482928 79.8728435843588 1355000
2200 53-00 Придобиване на НДА 0 37712 37712 100 0
ОБРАЗОВАНИЕ /общо/ 469175288 502103300 467737819 93.15569505318926 520760668
ОБРАЗОВАНИЕ /държ.отговорност/ 390371187 412236216 396665140 96.22277825294225 451420228
в т.ч. - Текущи разходи 390371187 408488971 393002742 96.20889911370459 451220228
1300 01-00 - ЗАПЛАТИ 251000000 264977403 262342246 99.00551633076425 307610218
1300 05-00 - СОЦ.ОСИГУРОВКИ 51700000 60622910 59843169 98.71378493708072 64598146
1300 10-00 - ИЗДРЪЖКА 87671187 82888658 70817327 85.43669147110573 79011864
В това число на издръжката преходен остатък: 11644027 #DIV/0! 15313807
в т.ч. - Капиталови разходи 0 3747245 3662398 97.73574986423358 200000
1300 51-00 Основен ремонт на ДМА 0 966615 771693 79.83457736534194 200000
1300 52-00 Придобиване на ДМА 0 2621503 2731578 104.19892710403154 0
1300 53-00 Придобиване на НДА 0 159127 159127 100 0
дофинансиране с общински приходи 12323704 19684663 17747187 90.15743373407003 3385191
в т.ч. - Текущи разходи 162606 1905908 1837540 96.41283839513764 131216
3300 01-00 в т.ч.:заплати 58219 58219 58216 99.99484704306154 68116
3300 05-00 осигурителни вноски 13740 199461 200152 100.34643363865618 16075
3300 10-00 издръжка 90647 1648228 1579172 95.81028838243253 47025
в т.ч. - Капиталови разходи 12161098 17778755 15909647 89.48684539496719 3253975
3300 51-00 Основен ремонт на ДМА 3609898 8729385 7709276 88.31407939963697 1503726
3300 52-00 Придобиване на ДМА 8542800 9040255 8191256 90.60868305152897 1750249
3300 53-00 Придобиване на НДА 8400 9115 9115 0
ОБРАЗОВАНИЕ /общ. отговорност/ 66480397 70182421 53325492 75.98126602101686 65955249
в т.ч. - Текущи разходи 38552077 39664110 35076879 88.43480668039696 39253282
2300 01-00 - ЗАПЛАТИ 624789 620322 487523 78.59192483903522 680945
2300 05-00 - СОЦ.ОСИГУРОВКИ 125002 125483 97254 77.50372560426511 134556
2300 10-00 - ИЗДРЪЖКА 37802286 38918305 34492102 88.62693788950983 38437781
В това число преходен остатък: 353477 #DIV/0! 636082
в т.ч. - Капиталови разходи 27928320 30518311 18248613 59.79561909569635 26701967
2300 51-00 Основен ремонт на ДМА 7502075 9678580 3563663 36.82010170913502 5476415
2300 52-00 Придобиване на ДМА 20426245 20836924 14682143 70.46214210888326 21225552
2300 53-00 Придобиване на НДА 0 2807 2807 100 0
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /общо/ 62083380 60353441 51227197 84.87866830989802 59011476
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /държ.отговорност/ 33760034 31520537 29665443 94.11464975993272 33490456
1400 01-00 - ЗАПЛАТИ 24280797 24157198 23238911 96.19870234950262 25489485
1400 05-00 - СОЦ.ОСИГУРОВКИ 4686193 4714896 4579769 97.13404070842708 4911271
1400 10-00 - ИЗДРЪЖКА 3533044 2347082 1594743 67.94577266580374 2289700
В това число на издръжката преходен остатък: 1645414 #DIV/0! 1042870
в т.ч. - Капиталови разходи 1260000 301361 252020 83.62727758402713 800000
1400 51-00 Основен ремонт на ДМА 960000 0 0 500000
1400 52-00 Придобиване на ДМА 300000 301361 252020 83.62727758402713 300000
дофинансиране с общински приходи 1251270 1306635 1181199 90.40007347116831 5909923
3400 01-00 в т.ч.:заплати 1026098 1021267 916190 89.71111374400623 4777785
3400 05-00 осигур.вн. 197872 198981 182178 91.5554751458682 922025
3400 10-00 издръжка 27300 86387 82831 95.88363989952192 210113
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /общ. отговорност/ 27072076 27526269 20380555 74.04038302466637 19611097
в т.ч. - Текущи разходи 17348100 16642741 15124288 90.87618439775035 16432507
2400 10-00 - ИЗДРЪЖКА 17348100 16642741 15124288 90.87618439775035 16432507
в т.ч. - Капиталови разходи 9723976 10883528 5256267 48.295617009484424 3178590
2400 51-00 Основен ремонт на ДМА 2067305 2759921 2372194 85.95151817751305 283000
2400 52-00 Придобиване на ДМА 7656671 8121014 2881480 35.481776044223054 2895590
2400 53-00 Придобиване на HДА 0 2593 2593 100 0
2400 55-00 Капиталови трансфери 0 0
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ /общо/ 47436182 77188649 67783154 87.81492470479695 56385094
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ /държ.отговорност/ - общо 25695540 55243887 49822007 90.18555663905403 30201918
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ /държ.отговорност/ 25661211 24989518 20853608 83.44942067309982 28926378
в т.ч. - Текущи разходи 23721134 22549441 20853608 92.47948984633366 25793188
1500 01-00 - ЗАПЛАТИ 6784503 6987650 6565469 93.9581833663678 9207054
1500 05-00 - СОЦ.ОСИГУРОВКИ 1309407 1358444 1304209 96.00756453707329 1776959
1500 10-00 - ИЗДРЪЖКА 15627224 14203347 12983930 91.41457995780854 14809175
В това число на издръжката преходен остатък: 1492688 #DIV/0! 1052217
в т.ч. - Капиталови разходи 1940077 2440077 0 0 3133190
1500 51-00 - ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА 1940077 2440077 0 0 3133190
1500 52-00 - ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 0 0
-Придобиване на НДА
1500 42-00 КОМПЕНСАЦИИ ЗА БЕЗПЛАТНИ КАРТИ /държ.отг./ д.589 23828115 23048901 96.72985462761112 729210
ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ И ЛИЧЕН АСИСТЕНТ/държ.отгов./ 34329 6426254 5919498 92.11428617667463 546330
1532 01-00 възнаграждения 30026 5397951 4967974 92.03444047565455 426625
1532 05-00 осигуровки 4303 1028303 951524 92.53342643170349 119705
дофинансиране с общински приходи 1381627 1645604 1456789 88.52609740861107 4798270
в т.ч. - Текущи разходи 1381627 1635734 1451919 88.76253718514135 2938270
3500 02-00 заплати 318000 317409 240455 75.75557088803406 349800
3500 05-00 осигур.вн. 71677 82549 49852 60.39079819258865 78676
3500 10-00 издръжка 991950 1235776 1161612 93.99858874100161 2509794
в т.ч. - Капиталови разходи 0 9870 4870 49.34143870314083 1860000
3500 51-00 Основен ремонт на ДМА 0 1860000
3500 52-00 Придобиване на ДМА 9870 4870 49.34143870314083 0
3500 53-00 Придобиване на НДА 0
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ /общ. отговорност/ 14776009 14690446 11654331 79.33272413921266 15486547
в т.ч. - Текущи разходи 14776009 14676469 11640354 79.31304184950754 15354560
2500 01-00 - ЗАПЛАТИ 1483100 1469036 1347697 91.74022964719721 1627910
2500 05-00 - СОЦ.ОСИГУРОВКИ 1083095 1083977 604144 55.73402387689038 1126270
2500 10-00 - ИЗДРЪЖКА 12209814 12123456 9688513 79.91543830406115 12600380
В това число преходен остатък: 49609 37990
в т.ч. - Капиталови разходи 0 13977 13977 100 131987
2500 51-00 Основен ремонт на ДМА 1017 1017 100 131987
2500 53-00 Придобиване на НМА 0 12960 12960 100 0
2500 52-00 0
СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ /общ. отговорност/ 5583006 5608712 4850027 86.47309756678538 5898359
в т.ч. - Текущи разходи 5283006 5256366 4797681 91.27372408998917 5598359
2524 01-00 - ЗАПЛАТИ 2561200 2539125 2528479 99.58072170531187 2817320
2524 05-00 - СОЦ.ОСИГУРОВКИ 494400 494400 494088 99.93689320388349 543840
2524 10-00 - ИЗДРЪЖКА 2227406 2222841 1775114 79.85789356953556 2237199
в т.ч. - Капиталови разходи 300000 352346 52346 14.856419542154587 300000
2524 52-00 Придобиване на ДМА 300000 352346 52346 14.856419542154587 300000
Придобиване на НМА 0 0 0 0
ПРОГР. ЗА ВР.ЗАЕТОСТ /общ.отговорност/ 0 0 0 #DIV/0! 0
2532 01-00 - ЗАПЛАТИ 0 #DIV/0! 0
2532 05-00 - СОЦ.ОСИГУРОВКИ 0 #DIV/0! 0
2532 10-00 - ИЗДРЪЖКА 0 0 0 #DIV/0! 0
Б К С /общ. отговорност/ 392699723 396223212 336975735 85.04694444807035 402537846
в т.ч. - Текущи разходи 272415875 285376639 263459895 92.32006373163573 301730124
- ЗАПЛАТИ 16344960 17038906 16717357 98.11285419380799 18957845
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 3329289 3621187 3518636 97.16802805267997 3916874
- ИЗДРЪЖКА - ОБЩО 252741626 264715574 243222930 91.88085397650234 278855405
в т.ч. - Капиталови разходи 120283848 110846573 73515840 66.32215864715998 100807722
Основен ремонт на ДМА 54188312 44199709 31109024 70.3828706202568 35837678
Придобиване на ДМА 55231536 56071841 32539437 58.03169009556864 44677244
Придобиване на НМА 864000 1053274 72396 6.87342514863179 3292800
Придобиване на земя 10000000 9522721 9795955 102.86928494492278 17000000
Капиталови трансфери 0 0 0 0
- ЧИСТОТА - общо 129156000 136155308 130068179 95.52927528906916 139752984
в т.ч. - Текущи разходи 129156000 135400545 129328416 95.51543237879876 139641284
2623 01-00 в т.ч.: заплати 5875300 5817282 5796977 99.65095383032832 6462900
2623 05-00 осигур.вн. 1158500 1296845 1276578 98.43720722214297 1321400
2623 10-00 издръжка 122122200 128286418 122254861 95.29836665951652 131856984
в т.ч. - Капиталови разходи 0 754763 739763 98.01262118042352 111700
2623 51-00 Основен ремонт на ДМА 0 110114 110114 100 0
2623 52-00 Придобиване на ДМА 0 634290 619290 97.63515111384382 111700
2623 53-00 Придобиване на НМА 0 10359 10359 100 0
сами ще го нанасяме договори за почистване 111600000 118798459 113785699 95.7804503171207 121100000
в т.ч.: за разплащане на цесии 0 0 #DIV/0! 0
сами ще го нанасяме в.т.ч.Почистване на междублокови пространства /д. 623/ 8600000 8600000 7999132 93.01316279069768 8800000
Столичен инспекторат /д.623/ 8956000 8939149 8224648 92.00705794254017 9852984
в т.ч. - Текущи разходи 8956000 8737433 8022932 91.82252956903932 9741284
2653 01-00 в т.ч.: заплати 5399000 5344212 5338961 99.90174416733468 5938900
2653 05-00 осигур.вн. 1066500 1068872 1048686 98.11146704189089 1220200
2653 10-00 издръжка 2490500 2324349 1635285 70.3545379803119 2582184
в т.ч. - Капиталови разходи 0 201716 201716 100 111700
2653 52-00 Придобиване на ДМА 191357 191357 100 111700
2653 53-00 Придобиване на НМА 0 10359 10359 100 0
сами ще го нанасяме Зимно почистване на пътища /д. 623/ 0 0 0 #DIV/0! 0
сами ще го нанасяме Зимно почистване - Резерв /д. 623/ #DIV/0! 0
Упр., контрол и регулир.на дейн.по ок.ср./д.621/ 3718000 3598000 1633358 45.39627570872707 5288052
в т.ч. - Текущи разходи 2098000 2062078 636678 30.87555368904571 3567252
2621 05-00 осигур.вн. 0 0
2621 10-00 издръжка 2098000 2062078 636678 30.87555368904571 3567252
в т.ч. - Капиталови разходи 1620000 1535922 996680 64.8913160954788 1720800
2621 51-00 Основен ремонт на ДМА 169897 169897 100 0
2621 52-00 Придобиване на ДМА 1620000 1246025 826783 66.35364458979555 1500000
Придобиване на НДА 120000 0 220800
Управление на дейности по отпадъците /д.627/ 59005214 47333319 38853015 82.0838593634222 61999183
2627 10-00 в т.ч. - Текущи разходи 40907360 34293394 31155159 90.8488643614569 43893329
в т.ч.: заплати 6211895 6794882 6780214 99.78413164496455 7516400
осигур.вн. 1234930 1336759 1336788 100.00216942620173 1491200
издръжка 33460535 26161753 23038157 88.06044839579366 34885729
в т.ч. - Капиталови разходи 18097854 13039925 7697856 59.0329775669722 18105854
2627 52-00 Придобиване на ДМА 17737854 12677129 7695060 60.70033680338821 17637854
2627 53-00 Придобиване на НМА 360000 362796 2796 468000
Озеленяване /д.622/ 38139243 40475811 33510470 82.791349134425 37991238
в т.ч. - Текущи разходи 28154105 27787921 24855304 89.44643249849457 30481710
2622 01-00 в т.ч.: заплати 2189000 2181083 2042299 93.63692257470257 2407900
2622 05-00 осигур.вн. 533300 533300 476130 89.27995499718733 596400
2622 10-00 издръжка 25431805 25073538 22336875 89.08545335724061 27477410
в т.ч. Програма Зелена София 600000 600000 550000
в т.ч. - Капиталови разходи 9985138 12687890 8655166 68.21596025816743 7509528
2622 51-00 Основен ремонт на ДМА 9822520 11292776 7447776 65.95168451052248 7017688
2622 52-00 Придобиване на ДМА 162618 1386498 1198774 86.4605646744532 491840
Придобиване на НДА 0 8616 8616 100 0
Групи за незаконно строителство /д.601/ 2804817 2804817 867164 30.916954653369544 1865317
2601 01-00 в т.ч.: заплати 452358 448453 365880 81.58714514118537 504922
2601 05-00 осигур.вн. 87082 88245 72997 82.72083404158876 97495
2601 10-00 издръжка 2265377 2268119 428287 18.88291575530208 1262900
В това число на издръжката преходен остатък: 0
в т.ч. - Капиталови разходи 0 0 0 0
2601 52-00 Придобиване на ДМА 0 0
Водоснабдяване и канализация /д.603/ 7944428 14499889 11287334 77.84427866999533 8240160
в т.ч. - Текущи разходи 3530000 3643379 3341669 91.718951006744 3749500
2603 05-00 осигур.вн. 0 0 0 0
2603 10-00 издръжка 3530000 3643379 3341669 91.718951006744 3749500
в т.ч. - Капиталови разходи 4414428 10856510 7945665 73.18802267026881 4490660
2603 51-00 Основен ремонт на ДМА 400000 400000 44970 11.2425 423880
2603 52-00 Придобиване на ДМА 3510428 9952510 7900695 79.38394435172634 3562780
2603 54-00 Придобиване на НДА 504000 504000 0 0 504000
Осветление на улици и площади /д.604/ 26449656 34377882 33304810 96.87859769836898 19039708
2604 10-00 в т.ч. - Текущи разходи 18400000 22288771 21942694 98.44730335288563 18500000
в т.ч. - Капиталови разходи 8049656 12089111 11362116 93.98636508507532 539708
2604 51-00 Основен ремонт на ДМА 4549656 4606392 4545626 98.68083306848396 0
2604 52-00 Придобиване на ДМА 3500000 7482719 6816490 91.0964316580644 539708
Придобиване на НДА 0 0
Бани и перални /д.605/ 18500 18500 17007 91.92972972972973 20100
2605 01-00 в т.ч.: заплати 12900 12799 11742 91.7415423079928 14200
2605 05-00 осигур.вн. 2600 2600 2549 98.03846153846155 2800
2605 10-00 издръжка 3000 3101 2716 87.58465011286681 3100
Изграждане, ремонт и поддърж.на уличната мрежа /д.606/ 101314090 93129566 67013634 71.95742112660548 95529716
в т.ч. - Текущи разходи 38027573 47512898 42562425 89.58078078083135 50000000
2606 10-00 издръжка 37527573 47012898 42062425 89.46996843291814 50000000
за анализи и прогнози 500000 500000 500000 100 0
в т.ч. - Капиталови разходи 63286517 45616668 24451209 53.60147961705577 45529716
2606 51-00 Основен ремонт на ДМА 39303280 27430826 18602119 67.81465129777719 28396110
2606 52-00 Придобиване на ДМА 23983237 18185842 5849090 32.16287703368367 17133606
Придобиване на НМА 0
Други дейности БКС /д.619/ 9632490 9087445 5795428 63.77400908616229 9270788
в т.ч. - Текущи разходи 4915091 5078800 4566848 89.91982358037332 5571032
2619 01-00 в т.ч.: заплати 1603507 1784407 1720245 96.4042956567644 2051523
2619 05-00 осигур.вн. 312877 363438 353594 97.29142247095791 407579
2619 10-00 издръжка 2998707 2930955 2493009 85.05790774679242 3111930
в т.ч. - Капиталови разходи 4717399 4008645 1228580 30.648261444952098 3699756
2619 51-00 Основен ремонт на ДМА 0 62959 61804 98.16547276799187 0
2619 52-00 Придобиване на ДМА 4717399 3925973 1147063 29.21729212095957 3699756
2619 53-00 Придобиване на НМА 19713 19713 100 0
Други дейности по опазване на околната среда /д.629/ 14517285 14742675 14625336 99.20408609699393 23540600
в т.ч. - Текущи разходи 4404429 4485536 4186531 93.33401849856962 4440600
2629 01-00 - ЗАПЛАТИ 0 0 0 0
2629 05-00 - СОЦ.ОСИГУРОВКИ 0 0
2629 10-00 - ИЗДРЪЖКА 4404429 4485536 4186531 93.33401849856962 4440600
в т.ч. - Капиталови разходи 10112856 10257139 10438805 101.77111765766263 19100000
2629 51-00 Основен ремонт на ДМА 112856 112856 112829 0
2629 52-00 Придобиване на ДМА 593772 499109 84.05734861192512 0
2629 53-00 Придобиване на НДА 0 27790 30912 111.23425692695214 2100000
2629 54-00 Придобиване на земя 10000000 9522721 9795955 102.86928494492278 17000000
2629 55-00 Капиталови трансфери 0 0
ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /общо/ 3751205 5711650 5543752 97.06042912293296 3647872
ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /държ.отговорност/ д.713 4680 387857 385549 99.4049353241014 2277
1713 05-00 - СОЦ.ОСИГУРОВКИ 0 0
1713 10-00 - ИЗДРЪЖКА 4680 383197 380024 99.17196637760735 2277
в т.ч. - Капиталови разходи 0 4660 5525 118.56223175965665
Основен ремонт на ДМА #DIV/0!
Придобиване на ДМА 4660 5525 118.56223175965665
ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /общ.отговорност/ д.714 3746525 5323793 5158203 96.88962361985148 3645595
в т.ч. - Текущи разходи 3304172 3021352 2937341 97.21942362227242 3563203
2714 01-00 - ЗАПЛАТИ 186230 185885 151688 81.60314172741211 207400
2714 05-00 - СОЦ.ОСИГУРОВКИ 35942 38470 34387 89.38653496230829 40100
2714 10-00 - ИЗДРЪЖКА 3082000 2796997 2751266 98.36499645870195 3315703
В това число за програма "София - европейска столица на спорта" 1000000 1000000 0 1000000
в т.ч. - Капиталови разходи 442353 2302441 2220862 96.45684731986618 82392
2714 51-00 Основен ремонт на ДМА 14947 966676 966363 99.96762100227998 0
2714 52-00 Придобиване на ДМА 427406 1335765 1254499 93.91614542977246 82392
2862 43-00 ТУРИЗЪМ /общ.отговорност/ #DIV/0!
КУЛТУРА - /общо/ 42736219 44500468 40721085 91.50709381303585 45704140
КУЛТУРА - /държавна отговорност/ 10118797 10198875 10195974 99.97155568628892 11175790
в т.ч. - Текущи разходи 10118797 10142753 10139852 99.9713982978783 11175790
- ЗАПЛАТИ 2378311 2375629 2375629 100 2669440
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 458703 426996 426996 100 472323
- ИЗДРЪЖКА 7281783 7340128 7337227 99.96047752845728 8034027
в т.ч. - Капиталови разходи 0 56122 56122 100 0
Основен ремонт на ДМА 0 0 0 #DIV/0! 0
Придобиване на ДМА 0 53678 53678 100 0
Придобиване на НДА 0 2444 2444 100 0
дофинансиране с общински приходи-общо 1093308 1808635 1790325 98.98763432091052 1229999
в т.ч. - Текущи разходи 639591 814292 813701 99.9274216128858 671500
в т.ч.:заплати 175000 180000 180000 100 192500
осигур.вн. 41408 33605 33605 100 48000
в т.ч.:издръжка 423183 600687 600096 99.90161265351173 431000
в т.ч. - Капиталови разходи 453717 994343 976624 98.21801933538025 558499
Основен ремонт на ДМА 453717 835096 817377 97.87820801440792 225099
Придобиване на ДМА 0 50300 50300 100 333400
Придобиване на НДА 0 108947 108947 0
ЧИТАЛИЩА /държ.отговорност д.738/ 6614530 6614530 6611840 99.95933195555845 7331615
в т.ч. - Текущи разходи 6614530 6614530 6611840 99.95933195555845 7331615
1738 10-00 - ИЗДРЪЖКА 6614530 6614530 6611840 99.95933195555845 7331615
в т.ч. - Капиталови разходи 0 0 0 0
1738 51-00 Основен ремонт на ДМА 0 0
1738 52-00 Придобиване на ДМА 0 0
дофинансиране с общински приходи 196400 684819 676315 98.75821202390705 558499
в т.ч. - Текущи разходи 0 0
в т.ч. - Капиталови разходи 196400 684819 676315 98.75821202390705 558499
3738 51-00 Основен ремонт на ДМА 196400 575872 567368 98.52328295176706 225099
3738 55-00 Придобиване на ДМА 0 108947 108947 333400
СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА /държ.отгов.д.751/ 2212905 2292983 2292983 100 2398935
1751 01-00 - ЗАПЛАТИ 1386745 1386745 1386745 100 1525420
1751 05-00 - СОЦ.ОСИГУРОВКИ 284460 238315 238315 100 285003
1751 10-00 - ИЗДРЪЖКА 541700 611801 611801 100 588512
в т.ч. - Капиталови разходи 0 56122 56122 100 0
1751 52-00 Придобиване на ДМА 0 53678 53678 100 0
1751 53-00 Придобиване на НДА 2444 2444 100 0
дофинансиране с общински приходи 0 288452 279237 96.80536103060474 0
3751 10-00 в т.ч.:издръжка 0 29228 29228 100 0
в т.ч. - Капиталови разходи 257317 259224 250009 96.4451593988211 0
3751 51-00 Основен ремонт на ДМА 257317 259224 250009 96.4451593988211
ГАЛЕРИИ СГХГ /държ.отговорност д.739/ 396936 396936 396936 100 495260
1767 01-00 - ЗАПЛАТИ 297000 297000 297000 100 380000
1767 05-00 - СОЦ.ОСИГУРОВКИ 53136 56027 56027 100 65260
1767 10-00 - ИЗДРЪЖКА 46800 43909 43909 100 50000
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ "СОФИЯ" /държавна отговорност/ 878646 878646 878646 100 949980
01-00 - ЗАПЛАТИ 694566 691884 691884 100 764020
05-00 - СОЦ.ОСИГУРОВКИ 121107 132654 132654 100 122060
10-00 - ИЗДРЪЖКА 62973 54108 54108 100 63900
в т.ч. - Капиталови разходи 0 0 0 0
Придобиване на ДМА 0
Придобиване на НДА 0
дофинансиране с общински приходи на СГХГ 639591 835364 834773 99.92925239775714 671500
3767 01-00 - ЗАПЛАТИ 175000 180000 180000 100 192500
3767 05-00 осигур.вн. 41408 33605 33605 100 48000
3767 10-00 издръжка 423183 571459 570868 99.89658050708799 431000
в т.ч. - Капиталови разходи 0 50300 50300 100 0
3767 52-00 Придобиване на ДМА 0 50300 50300 100 0
Придобиване на НДА 0 0
Преходен остатък от трансфер и от МК за райони 15780 #DIV/0! 0
КУЛТУРА - /общинска отгов. - общо/ 31524114 32492958 28734786 88.43388773653663 33298351
в т.ч. - Текущи разходи 27464986 27852277 26683155 95.80241859579381 29672027
- ЗАПЛАТИ 9384628 10367768 10263029 98.98976327402387 10621832
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 2104004 2170818 2136183 98.40451848105184 2385271
- ИЗДРЪЖКА 15976354 15313691 14283943 93.2756381201632 16664924
В това число преходен остатък: 788563 115935
в т.ч. - Капиталови разходи 4059128 4640681 2051631 44.20969680958463 3626324
Основен ремонт на ДМА 1893580 1920924 946843 49.29101828078571 2018324
Придобиване на ДМА 2095000 2648469 1034063 39.04380228728371 1608000
Придобиване на НДА 70548 71288 70725 99.21024576366288 0
В ТОВА ЧИСЛО:
ОП "ТУРИЗЪМ" /общ.отг./ 1060571 1060571 961576 90.66587715485338 1236938
в т.ч. - Текущи разходи 1060571 1060068 961073 90.66144813351596 1236938
2701 01-00 - ЗАПЛАТИ 270050 270050 264963 98.11627476393261 384300
2701 05-00 - СОЦ.ОСИГУРОВКИ 74121 76909 61688 80.20907826132182 96238
2701 10-00 - ИЗДРЪЖКА 716400 713109 634422 88.96564199862854 756400
в т.ч. - Капиталови разходи 0 503 503 100 0
2701 51-00 Основен ремонт на ДМА 0 0 0 #DIV/0! 0
2701 52-00 Придобиване на ДМА 0 503 503 100 0
2701 53-00 Придобиване на НДА 0 0 0 0
ДИРЕКЦИЯ"КУЛТУРА",ТЕАТРИ И РАЙОНИ /общ.отг./ 15721657 16282987 15037144 92.34880553549543 17597269
в т.ч. - Текущи разходи 14692435 15034829 14256329 94.82202291758689 16092269
2700 01-00 - ЗАПЛАТИ 5081307 5874931 5788555 98.52975294518352 5800933
2700 05-00 - СОЦ.ОСИГУРОВКИ 1193832 1245381 1234430 99.12067070237943 1364178
2700 10-00 - ИЗДРЪЖКА 8417296 7914517 7233344 91.39337245722007 8927158
В това число преходен остатък: 411705 #DIV/0!
в т.ч. - Капиталови разходи 1029222 1248158 780815 62.55738456189041 1505000
2700 51-00 Основен ремонт на ДМА 608674 636018 519238 81.63888443408834 1155000
2700 52-00 Придобиване на ДМА 350000 541172 191172 35.32555268934831 350000
Придобиване на НДА 70548 70968 70405 99.20668470296472 0
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ "СОФИЯ" /общ.отг./ 2090121 2581040 2285691 88.55697703251403 1850702
в т.ч. - Текущи разходи 2090121 2280620 2043271 89.59278617218125 1792702
2647 01-00 - ЗАПЛАТИ 503030 671786 664805 98.96082978805751 553333
2647 05-00 - СОЦ.ОСИГУРОВКИ 108664 157041 153696 97.86998299807057 118373
2647 10-00 - ИЗДРЪЖКА 1478427 1451793 1224770 84.36257786061788 1120996
В това число на издръжката преходен остатък: 371927 #DIV/0! 1596
в т.ч. - Капиталови разходи 0 300420 242420 80.6936954929765 58000
2647 51-00 Основен ремонт на ДМА 0
2647 52-00 Придобиване на ДМА 0 300100 242100 80.67310896367877 58000
Придобиване на НДА 0 320 320 100 0
ОП "Зоологическа градина - София" /общ.отговорност/ 3981536 4015443 3153511 78.53457264864674 3776197
в т.ч. - Текущи разходи 2696630 2713825 2709194 99.82935524582463 2912873
2746 01-00 - ЗАПЛАТИ 869605 862680 862679 99.99988408216257 956566
2746 05-00 - СОЦ.ОСИГУРОВКИ 171694 172491 172491 100 192337
2746 10-00 - ИЗДРЪЖКА 1655331 1678654 1674024 99.72418378057658 1763970
В това число на издръжката преходен остатък: 4931 #DIV/0!
в т.ч. - Капиталови разходи 1284906 1301618 444317 34.13574489596794 863324
2746 51-00 Основен ремонт на ДМА 1284906 1284906 427605 33.27908812006481 863324
2746 52-00 Придобиване на ДМА 0 16712 16712 100 0
ОП"ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ" /общ.отгов./ 7869135 7751823 6530912 84.25001448046478 7974740
в т.ч. - Текущи разходи 6124135 5963961 5949456 99.75678915405382 6774740
2648 01-00 - ЗАПЛАТИ 2276076 2305353 2299062 99.72711337482806 2503684
2648 05-00 - СОЦ.ОСИГУРОВКИ 464759 437473 436657 99.81347420297938 515056
2648 10-00 - ИЗДРЪЖКА 3383300 3221135 3213737 99.77032940252425 3756000
в т.ч. - Капиталови разходи 1745000 1787862 581456 32.522420634254765 1200000
2648 51-00 Основен ремонт на ДМА 0
2648 52-00 Придобиване на ДМА 1745000 1787862 581456 32.522420634254765 1200000
2648 53-00 Придобиване на НДА 0
РАДОСТЕН ОБРЕДЕН ДОМ /общ.отгов./ 761094 761094 737000 96.83429379288235 822505
в т.ч. - Текущи разходи 761094 758974 734880 96.82545120122693 822505
2737 01-00 - ЗАПЛАТИ 384560 382968 382965 99.99921664473273 423016
2737 05-00 - СОЦ.ОСИГУРОВКИ 90934 81523 77221 94.72296161819364 99089
2737 10-00 - ИЗДРЪЖКА 285600 294483 274694 93.28008747533814 300400
в т.ч. - Капиталови разходи 0 2120 2120 100 0
2737 51-00 Основен ремонт на ДМА 0 0 0 0
2737 52-00 Придобиване на ДМА 0 2120 2120 100 0
сами ще попълваме СОЦ.ПОМОЩИ ЗА ТРАУРНИ УСЛУГИ /общ.отг./ 40000 40000 28952 72.38 40000
ДРУГИ Д-СТИ СЕЛ. И ГОР. СТОП. /общ.отг.д.829/ 1941900 1832105 1350377 73.70631050076278 2261240
в т.ч. - Текущи разходи 1941900 1555823 1256735 80.77621940284982 2078600
2829 01-00 - ЗАПЛАТИ 533600 533428 489627 91.78876999332618 587000
2829 05-00 - СОЦ.ОСИГУРОВКИ 110400 110529 97510 88.22119081869917 120100
2829 10-00 - ИЗДРЪЖКА 1297900 911866 669598 73.43162262876344 1371500
в т.ч. - Капиталови разходи 0 276282 93642 33.893630421091494 182640
2829 52-00 Придобиване на ДМА 0 276282 93642 33.893630421091494 182640
Придобиване на НМА 0 0
Зимно почистване е поддържане на общински пътица /общ.отг. д. 832/ 8300000 8432699 7786969 92.34254655597218 9300000
2832 10-00 в т.ч. - Текущи разходи 8300000 8432699 7786969 92.34254655597218 9300000
Резерв 5% от държ. трансфер за зимно поддържане пътища 0 #DIV/0! 0
в т.ч. - Капиталови разходи 0 0 0 0
2832 51-00 Основен ремонт на ДМА 0
2832 52-00 Придобиване на ДМА 0 0
Резерв 5% от целеви трансфер /субсидия/ за осн. ремонт пътища #DIV/0! 0
У-ние, контрол и регулиране на дейн. по транспорта /д. 831/ #DIV/0!
1849 42-00 ЦГМ- субсидия /държ.отгов./ 0 9500000 9500000 100 0
Други дейности по транспорта /общ.отгов.д. 849/ 235852509 257752509 218873979 84.91633305497717 191302856
2849 42-00 Преференциални карти /ЦГМ/-в т.ч. за договор № СОА16-ДГ56-1196/02.12.16г. 86000000 86000000 86000000 100 86000000
Компенсации по Регламент № 1370 от 2007г. 28000000 33300000 33300000 100 49500000
- ИЗДРЪЖКА 608400 -44880 -7.3767258382643 0
в т.ч. - Капиталови разходи 121852509 137844109 99618859 72.26921754051891 55802856
2849 51-00 Основен ремонт на ДМА 4347207 3738807 3518075 94.09619164615879 732596
2849 52-00 Придобиване на ДМА 109829403 113374141 63304457 55.83676880956479 19370000
2849 54-00 Придобиване на земя 0 0 0 0
2849 53-00 Придобиване на НДА 0 0
Капиталови трасфери 7675899 20731161 32796327 158.1982166845359 35700260
Органи и дейности по приватизация /дейност 875/ 18513800 9544834 2853783 29.898717987133143 10791280
в т.ч. - Текущи разходи 3513800 3438129 2778176 80.80487963075265 3791280
- ЗАПЛАТИ 1260200 1251322 1065336 85.13683927877877 1424300
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 413400 413400 233915 56.58321238509918 440400
- ИЗДРЪЖКА 1840200 1773407 1478925 83.39456199281948 1926580
В това число на издръжката преходен остатък: 0
в т.ч. - Капиталови разходи 15000000 6106705 75607 1.2380981232923483 7000000
Придобиване на ДМА 15000000 6092625 61527 1.0098602818981965 7000000
Придобиване на НДА 0 14080 14080 100 0
капиталови трасфери 0 0
Приюти за безстопанствени животни /общ.отгов.д.878/ 2486900 2619823 2379420 90.82369305101909 2757603
в т.ч. - Текущи разходи 2486900 2429618 2299010 94.62434012260363 2697808
2878 01-00 - ЗАПЛАТИ 589600 587049 587049 100 648600
2878 05-00 - СОЦ.ОСИГУРОВКИ 165600 167560 126643 75.58068751492003 180400
2878 10-00 - ИЗДРЪЖКА 1731700 1675009 1585318 94.64534220413144 1868808
в т.ч. - Капиталови разходи 0 190205 80410 42.275439657211955 59795
2878 51-00 Основен ремонт на ДМА 0 0
2878 52-00 Придобиване на ДМА 190205 80410 42.275439657211955 59795
2878 53-00 Придобиване на НДА 0 0 0 0
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА - ВСИЧКО 1252350 2084975 1871970 89.78381035743834 1422006
В Т.Ч. #DIV/0!
1898 10-00 - ИЗДРЪЖКА - /държ.д-ти/ 0 0 0 #DIV/0! 0
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА /общ.отг.д.898/ 1252350 2084975 1871970 89.78381035743834 1422006
в т.ч. - Текущи разходи 1252350 2072257 1861434 89.82640666674065 1422006
2898 01-00 - ЗАПЛАТИ 938831 1038044 961289 92.60580476357457 1038096
2898 05-00 - СОЦ.ОСИГУРОВКИ 179819 223025 204669 91.76953256361394 200210
2898 10-00 - ИЗДРЪЖКА 133700 811188 695476 85.73548918376504 183700
дофинансиране с общински приходи 0 0 0 0
3898 10-00 в т.ч.:издръжка 0 0 0 #DIV/0! 0
в т.ч. - Капиталови разходи 0 12718 10536 82.84321434187765 0
3898 51-00 Основен ремонт на ДМА 0 0
3898 52-00 Придобиване на ДМА 0 12718 10536 82.84321434187765 0
3898 53-00 Придобиване на НДА 0 0
9 10-00 ПЛ. ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ И ДР. /общ.отгов./ 17770900 20678750 20658895 99.90398355800036 17436672
10 97-00 РЕЗЕРВЕН БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ - /общ.отгов./ 12901035 2326254 0 8027567
В т.ч.резерв от изравнителната субсидия 712520 0 #DIV/0! 0
РЕЗЕРВЕН БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ - /държ.отгов./ 53527 37557 23 0.06124024815613601 39751
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТ: 1445374385 1540398615 1357622395 88.13448556625715 1468841866
ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ: 1750743132 1845767362 1562959479 84.67803208452224 1729507358
1750743132 1845767362 1562959479 84.67803208452224 1729507358
1750743132 1845767362 1562959479 84.67803208452224 1729507358
в т.ч. - Текущи разходи 1118041977 1196236810 1124206743 93.97861139217075 **********
- ЗАПЛАТИ /общо/ 378436796 395001487 385250872 97.53149916622972 454280163
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ - /общо/ 83926679 94138038 90485357 96.119867082847 100867607
- ИЗДРЪЖКА /общо/ 655678502 707097285 648470514 91.70881118571965 695501767
Резерв 5% от трансфера за зимно поддьржане на пьтища 0 0
Резерв 5% от изравнителната субсидия 0 0
Текущи разходи по оперативни програми
в т.ч.Kапит.разходи по бюджет, операт. програми и СОПФ 632701155 649530552 438752736 67.54920683084357 478857821
- Капиталови разходи по бюджет 327332408 344161805 233415652 67.82148646622771 218192329
- ОСНОВЕН РЕМОНТ 84091033 84259825 56968385 67.61037659406485 56364485
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 208071528 219796291 131044615 59.620940100395046 96382624
- ПРИДОБИВАНЕ НА HДА 2493948 3759182 2748843 73.12343483236513 5744960
- ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ 10000000 9522721 9795955 102.86928494492278 17000000
- КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ 7675899 20731161 32796327 158.1982166845359 35700260
Неразпределени прих. от приватизация за капиталови разходи 15000000 6092625 61527 1.0098602818981965 7000000
Резерв 5% от целевата субсидия 0 #DIV/0! 0
- Капиталови разходи по опертивни програми 305368747 305368747 205337084 67.24233767118284 260665492
- СОПФ-средства с инвестиционно предназначение 0 0
ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 500355401 568555525 541330108 95.21147613507054 572061938
в т.ч. - Текущи разходи 496105324 560655073 536635526 95.71580671312324 567262342
- ЗАПЛАТИ 309126054 323660803 319276823 98.64550172298745 372379630
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 64914776 75835537 74567737 98.32822440487234 79643617
- ИЗДРЪЖКА 122064494 161158733 142790966 88.60268589974581 115239095
в т.ч. - Капиталови разходи 4250077 7900452 4694582 59.421688784388536 4799596
- ОСНОВЕН РЕМОНТ 3950077 4492478 1263713 28.12953118523897 4419596
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 300000 3210535 3233430 100.71312102188577 380000
- ПРИДОБИВАНЕ НА HДА 0 197439 197439 100 0
- КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ 0 0 0
ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 60303481 70535995 62539113 88.66269342340743 63988410
в т.ч. - Текущи разходи 47632326 51638132 45581364 88.27074534764348 58285936
- ЗАПЛАТИ 35267404 35573599 31261585 87.87861188855251 43138985
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 10739852 9590687 8154789 85.02820496592163 11890469
- ИЗДРЪЖКА 1625070 6473846 6164990 95.22917289042712 3256482
в т.ч. - Капиталови разходи 12671155 18897863 16957749 89.73368576118898 5702474
- ОСНОВЕН РЕМОНТ 4093615 9592574 8524746 88.86818074064375 3618825
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 8569140 9257334 8385048 90.57735196763993 2083649
- ПРИДОБИВАНЕ НА HДА 8400 47955 47955 0
- КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ #DIV/0!
ОБЩИНСКА ОТГОВОРНОСТ 1190084250 1206675842 959090258 79.48201369560526 1093457010
в т.ч. - Текущи разходи 574304327 583943605 541989853 92.81544456677456 625101259
- ЗАПЛАТИ 34043338 35767085 34712464 97.0514203212255 38761548
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ 8272051 8711814 7762831 89.10694144755615 9333521
- ИЗДРЪЖКА 531988938 539464706 499514558 92.59448346561527 577006190
Резерв 5% от трансфера за зимно поддьржане на пьтища 0 #DIV/0!
Резерв 5% от изравнителната субсидия 0 #DIV/0!
Текущи разходи по оперативни програми #DIV/0!
в т.ч.Kапит.разходи по бюджет, операт. програми и СОПФ 615779923 622732237 417100405 66.97909313469506 468355751
- Капиталови разходи по бюджет 310411176 317363490 211763321 66.7257979170824 207690259
- ОСНОВЕН РЕМОНТ 76047341 70174773 47179926 67.23203222901768 48326064
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 199202388 207328422 119426137 57.6023951988599 93918975
- ПРИДОБИВАНЕ НА HДА 2485548 3513788 2503449 71.24644400857423 5744960
- ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ 10000000 9522721 9795955 102.86928494492278 17000000
- КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ 7675899 20731161 32796327 158.1982166845359 35700260
Неразпределени прих. от приватизация за капиталови разходи 15000000 6092625 61527 1.0098602818981965 7000000
Резерв 5% от целевата субсидия 0 0 #DIV/0! 0
- Капиталови разходи по опертивни програми 305368747 305368747 205337084 67.24233767118284 260665492
- СОПФ-средства с инвестиционно предназначение
- В т.ч. на Капиталовата програма - Резерв за съфинансиране на нови проекти по оперативни програми, непредвидени и неотложни разходи
1. #REF!
2.
3.
4.
5.