одобрен

Регистър на издадените актове за одобряване на устройствени планове и на измененията им за 2018

Уникален идентификатор:  bbb5582c-2017-48c6-8239-b683ae96f9ef

актове община регистър Септември устройствени планове

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-08-09 11:17:42
  • Създаден от: nina_vardina
  • Последна промяна: 2019-08-09 11:17:42

РЕГИСТЪР НА АКТОВЕТЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И НА ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ ЗА 2018 ГОДИНА

№ по ред Населено място Квартал/местност УПИ/ПИ Заповед №/Дата Решение ОбС №/Дата Описание на изменението Забележка
1 Злокучене м. Сагера ПИ № 00061 Стопански двор заповед № 01/26.01.2018г. одобрява изменение на ПРЗ на ПИ № 000061 Стопански двор , м. Сагера , землище на с. Злокучене , с който се обособява УПИ І-61за произ., търговия и услуги
2 Карабунар кв.14 УПИ ІІІ-165, ІV-165 и ХІV-165, съседните УПИ ІІ-166 и ХV-167 заповед № 02/26.01.2018г. одобрява ПУП - ПР на УПИ ІІІ-165, ІV-165 и ХІV-165, съседните УПИ ІІ-166 и ХV-167 в кв. 14 и част от улица с о.т. 60-59, с който от УПИ ІV-165 и ХІV-165 и ІІІ-165 се обособяват два нови УПИ ІV-165 и ХІV-165
3 Септември кв.36 УПИ V-661, Х-667 и ХІ-668 заповед № 07/05.02.2018г. одобрява изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ V-661 с който се променя дворощно регулационната линия м/у него и УПИ Х-667 и ХІ-668, так аче да мине по имотна граница
4 Септември кв.74 УПИ ХХХІІ-за търг. И услуги заповед № 08/05.02.2018т одобрява изменение на ПРЗ на УПИ І-Поликлиника, с който част от него се обособява УПИ ХХХІІ-за търг. И услуги
5 Септември кв.122 имот №1480 заповед № 10/19.02.2018г. одобрява акт за непълноти в одобрен план за имот 1480, с който жилищната сграда е обособена на две самостоятелни жилищни сгради
6 Септември кв.74 УПИ 1076 ХХІХ-за детска кухня и ХХХ-1076 заповед № 11/22.02.2018г. одобрява изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ХХІХ-1076 и ХХХ-1076, с който се допълва отреждането на УПИ ХХІХ-1076 "За детска кухня"
7 Септември кв.122 УПИ ІV-1470 за автосервиз, търговия и услуги заповед № 3/26.01.2018г. одобрява ЧИ на ПРЗ с цел обособяване на УПИ ІV-1470 в УПИ ІV-1470 за автосервиз, търговия и услуги
8 Септември кв.122 УПИ ХVІ-1480 и ХХІІ-1480 заповед № 18/29.03.2018г. одобрява изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІ-1480 с цел той да се раздели но нови два УПИ ХVІ-1480 и ХХІІ-1480
9 Ковачево кв.33 ПИ 122 заповед № 04/05.02.2018г одобрява попълване на кадастъра с имот 121 за приложен план
10 Ковачево кв. 42а УПИ І-жил. стр. , търговия и услуги заповед № 15/23.03.2018г. одобрява изменение на ПУП - ПРЗ на УПИ І-търговия и услуге , с който той се допълва с УПИ І-жил. стр. , търговия и услуги
11 Ковачево кв.33 УПИ І-121 магазин , ресторант и ІХ-жил. стр. и ресторант и VІІІ-121 жил. стр. заповед № 19/10.04.2018г. одобрява ЧИ на ПРЗ за УПИ І-магазин, ресторант , с който той се разделя на нови три УПИ УПИ І-121 магазин , ресторант и ІХ-жил. стр. и ресторант и VІІІ-121 жил. строителство
12 Варвара кв.39 УПИ VІІІ-Ресторант и ХХІ-магазин заповед № 06/05.02.2018г. одобрява изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VІІІ-ресторант и магазин , с който той се разделя на два нови УПИ VІІІ-Ресторант и ХХІ-магазин
13 Варвара м. Бунара Рещение № 912/30.01.2018г на ОбСъвет одобрява ПУП-ПП за трасе на общински път от път І-8 до ПИ № 385008, м. Банара преминаващ през имоти 000454 и 385003
14 Варвара кв.2 УПИ VІІ-общ. и ХVІІІ-общ. заповед № 12/06.03.2018г. одобрява ПУП-ПР за УПИ VІІ-общ. с който той се разделя на два нови УПИ VІІ-общ. и ХVІІІ-общ
15 Семчиново м. "Върбалец" УПИ ХХІ-33 за цех за производство на пелети от дървена биомаса заповед № 14/23.03.2018г. одобрява комплексен проект за инвестиционна инициатива
16 Семчиново м. "Каменна поляна" УПИ І-92.156 работилница и база за съхранение и преработка на дървен материал заповед № 17/23.03.2018г. одобрява ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на ПИ № 003092, с който е предвидено той да се присъедини към обособен УПИ "за работилница и база за съхранение и препаботка на дървен материал"
17 Симеоновец кв.2 УПИ Х-28 и ХХVІ-28 заповед № 13/06.03.2018г одобрява се изменение на ПР на УПИ Х-28, с който е предвидено той да се раздели на дв анови УПИ Х-28 и ХХVІ-28
18 Ветрен кв.142 и 142а УПИ І,ІІ,ІІІыІV и V общински заповед № 05/05.02.2018г. одобрява изменение на ПУП - ПРЗ и РУП на УПИ VІІІ-общ., ІХ- общ., Х-общ, ХІ-общ., ХІІ-общ, ХІІІ-общ и улица с о.т.392-393.391-392
19 Ветрен кв. 101 имоти 322,321,320 заповед № 16/23.03.2018г. одобрява акт за непълноти в кв. 101 с верни граници на имот 322 и съседни те имоти 323 и 320
20 Септември кв. 128 имот 3040 заповед № 21/16.04.2018г. одобрява акт за непълноти в одобрен кадастрален план за кв. 128, с нов имот № 3040
21 Септември кв. 7 ХХІ-трафопост, ХХІІ за спортна площадка заповед № 25/02.05.2018г. одобрава изменение на ПР на улица с о.т. 5-6, 6-20 и 21-21с който се заличава улица с о.т.21-21 и за сметка на нея се образева нови УПИ:ХХІ-за трафопост и ХХІІ-за спортна площадка в кв. 7 и улица с о.т. 5-6 остава с ширина 10м
22 Септември м. Адата І-496за овцеферма заповед № 27/10.05.2018г. одобрява ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на ПИ № 011496 в м. Адата , землище на гр. Септември с който се обособява един УПИ І-496 за овцеферма
23 Септември м. Гермето І-27 жил. стр. и 25 бр. УПИ жил.стр. и 1 бр. за трафопост заповед № 26/10.05.2018г. одобрява ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на ПИ № 013027 и 013669 в м. Гермето, землище на гр. Септември в УПИ І-27 за жил. стр. и ,25 бр. УПИ с отреждане за жил. стр. от имот 013669 разделени в три квартала и един УПИ с отреждане - за трафопост
24 Септември кв.100 VІІІ-2192 и VІІ-1216 заповед № 29/17.05.2018г. одобрява изменение на ПУП - ПР на УПИ VІІІ-2192, VІ-2192,1210 и съседния УПИ VІІ-1216 кв.100, с който се заличава УПИ VІ-1216,2192 и се обособяват нови два УПИ VІІІ-2192 и VІІ-1216 по имотни граници
25 Септември кв.129 ІІ-1759 и Х-1759 заповед № 32/31.05.2018г. одобрява изменение на ПУП-ПР на УПИ ІІ-1759 в кв. 129, с който той се разделя на два нови УПИ : ІІ-1759 и Х-1759
26 Септември кв. 20 ХVІІ-325 заповед 35/07.06.2018г. одобрява изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ХVІІ-325 в кв.20, с който се променят дворищно регулационните линии м/у него и УПИ ХVІІІ-326, V-314, VІ-315 и ХVІ-324 така , че да минат по имотни граници
27 Септември кв.88 ХІІ-1104 и ХХХІІ-1104 заповед № 37/07.06.2018г. одобрява изменение на ПУП-ПР на УПИ ХІІ-1104 в кв.88, с който се предвижда той да се раздели на нови два УПИ : ХІІ-1104 и ХХХІІ-1104 по имотни граници
28 Септември кв.137 V-гараж, склад и жил. сграда заповед № 38/07.06.2018г. одобрява изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ V-гараж, склад и офиси в кв.137, скойто се променя отреждането му в УПИ V- гараж, склад ш жил. сгр.
29 Септември кв. 22 ХХХ- за жил. стр. заповед № 40/12.06.2018г. одобрява изменение на ПУП- ПРЗ на УПИ ХХХ- търговия и услуги в кв. 22, скойто се променя неговото отреждане в УПИ ХХХ- за жил. стр.
30 Септември кв.170 V-общ., VІІ-общ, VІІІ-общ. заповед № 42/24.07.2018г. одобрява изменение на ПРЗ на УПИ V-общ, VІІ-общ, VІІІ-общ. в кв.170, с който се променят дворищно регулационните линии между тях
31 Септември кв. 174 І-общ. и ХVІІ-зеленина заповед № 46/24.07.2018г. одобрява изменение на ПРЗ на УПИ І-зеленина в кв. 174, скойто той се разделяна два нови УПИ : І-общ. и ХVІІ-зеленина
32 Злокучене м. Сагера І-61за пр., търг. и усл., ІІ-61 за пр., търг. И усл. И улица - тупик заповед № 45/24.07.2018г. одобрява изменение на ПРЗ на УПИ І-61 за производство, търговия и услуги , Стопански двор , м. Сагера , с който се предвижда да се обособят два нови УПИ : І-61 за произв., търг. И услуги и ІІ-61 за произв., търговия и услуги и улица - тупик( частен път)
33 Лозен кв.18 ХІ-209Дом за стари хора заповед № 28/10.05.2018г. одобрява изменение на ПУП - ПРЗна УПИ ХІ-209, кв. 18, с който се променя отреждането му , като се допълва с текста "Дом за стари хора"
34 Лозен кв.35 ІІ- за социални дейности заповед № 30/18.05.2018г. одобрява изменение на ПР на УПИ ІІ-училище в кв .35, с който се променя отреждането му в УПИ ІІ-за социални дейности
35 Лозен кв.32 ХІ-274 и ХІV-274 заповед № 33/07.06.2018г. одобрява изменение на ПУП - ПРЗ на УПИ ХІ-274 в кв.32, с който се предвижда той да се раздели на два нови УПИ : ХІ-274 и ХІV-274
36 Лозен кв. 50 ХІІІ-417 и ХІV-417 заповед № 41/24.07.2018г. одобрява изменение на ПР на УПИ ХІІІ-417 и ХІV-417 в кв.50, с който е предвидено да се обособят нови УПИ: ХІІІ-417 и ХІV-417
37 Ветрен дол кв. 29 ХХІІІ-200 заповед № 22/24.04.2018г. одобрява ЧИ на ПРЗ на УПИ ХХІІІ-20 в кв.29 с който се сформира нов УПИ ХХІІІ-200 за обществено обслужване и магазин
38 Варвара кв. 53 І-468, ХІ-468 за общ. обслуж. Дейности заповед № 36/07.06.2018г. одобрява изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ І-468 в кв.53, с който той се разделя на два нови УПИ по имотни граници: І-468 и ХІ-468 за обществуно обслужващи дейности
39 Варвара кв. 78 VІІ-трафопост и VІ-ОДЗ заповед № 43/24.07.2018г. одобрява изменение на ПР на УПИ VІІ-трафопост в кв. 78, с който се предвижда той да се заличи и площа му да се присъедини към УПИ VІ-ОДЗ, а за сметка на тротоарното пространство да се образува нов УПИ VІІ-ТП в кв.78
40 Симеоновец м. Тус тепе V-41,183 производство, склад., търговия и услуги заповед № 23/02.05.2018г. одобрява ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на имот № 004041, м. Тус тепе , с който е предвидено той да се присъедини към УПИ V-183за произ., търг. И услуги , като образува нов УПИ V-41,183 производтво, склад., търговия и услуги
41 Симеоновец кв. 31 имот 511 заповед № 48/15.08.2018г. одобрява акт за непълноти в кв. 31 с нов имот № 511
42 Ветрен кв.101 Х-316, ХІ-317,ХІІ-320 и ХІІІ-318 заповед № 39/11.06.2018г. одобрява изменение на ПУП-ПРна УПИ Х-316 в кв. 101, с който се променят дворищно регулационните линии между него и съседните УПИ ХІ-317, ХІІ-320, ХІІІ-318 по имотни граници
43 Ветрен площадно пространство към улица с о.т. 150-113 заповед № 44/24.07.2018г. одобрява изменение на ПР на улица с о.т.150-113, с който част от нея се заличава и се присъединява към тротоарното пространство
44 Ветрен м. Над селото І-за жил. стр. заповед № 47/08.08.2018г. одобрява ПУП-ПРЗ на ПИ 10820.46.22, м. Над селото , с който се предвижда обособяване на имота от "нива" в УПИ с отреждане за жил. стр.
45 Бошуля м. Туповица ХХХVІ-произв. Дейност заповед № 31/21.05.2018г. одобрява комплексен проект за инвестиционна инициатива част ПУП-ПРЗ , за изменениена ПРЗ на ПИ №010036(УПИ ХХХVІ, стопански двор), с който той се допълва и става ХХХVІ- за производ. Дейност
46 Карабунар кв.97 ІІ-393, Х-394 заповед № 34/07.06.2018г. одобрява изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ІІ-393,394 в кв. 97, с който се предвижда той да се раздели на нови два УПИ по имотни граници на ПИ № 393 и 394
47 Виноградец кв. 92 І-883 за произв. и склад.дейности, ХІІ-883 за произв. И склад. дейности заповед № 24/02.05.2018г одобрява изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ І-883 и ХІІ-883, с който се предвижда обособяване на УПИ І-883 за произв. и склад.дейности, ХІІ-883 за произв. и склад. дейности
48 Горно Вършило м. Баталите І-90 за търговия и услуги заповед № 20/16.04.2018г. одобрява ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на имот № 027090(проектен) образуван от имот № 027069, м. Баталите, землище Горно Вършило, с който се обособява в един УПИ І-90 за търговия и услуги
49 Септември,Варвара, Ветрен дол, Бошуля, Ветрен Решение № 1043/31.08.2018г на ОбС одобрява измененеие на ОУП за гр. Септември, Варвара, Ветрен дол, Бошуля, Ветрен
50 Септември трасе Решение № 1049/31.08.2018г. ОдобряваПУП-ПП за трасе на общински път от стр. граница на с. Злокучене, минаващ около сондажни граници и достига до рибарниците и от тях до двор "Фермата"
51 Септември м. Ятъците УПИ І-62 за могофункционално строителство заповед № 49/01.10.2018г. Одобрява ПУП-ПРЗ на имот 66264.23.26,, с който се предвижда промяна на предназначението на имота от нива в УПИ І-62 за могофункционално строителств
52 Септември кв. 175 УПИ Х- общ. заповед № 51/18.10.2018г. Одобрява изменениена ПУП-ПРЗ и РУП на УПИ Х- общ. в кв. 175 , с който се предвижда да се приведе регулацията в съответствие с договора за покупко продажба
53 Септември кв. 128 УПИ ІV-1789 заповед № 57/19.12.2018г. Одобрява изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ІV-1789 с който имот № 3040 се присъединява към УПИ ІV-1789
54 Ковачево кв. 39 УПИ ХІХ-търговия и услуги заповед № 53/04.12.2018г. Одобрява изменение на ПУП-ПЗ на УПИ ХІХ-търговия и услуги , с който се променят градоустройствените параметри в устройствена зона "Оо"
55 Ветрен дол имоти № 278.559.575.573.578 заповед № 50/18.10.2018г. Акт за непълноти в одобрения кадастрален план , с който траниците на имоти № 278.559.575 и 573са приложени по улично регулационните линии и вярно отразяване на път Ветрен дол - Паталеница
56 Варвара кв.60 УПИ ІV-за къща за гости, търговия, услуги и рекреация заповед № 54/12.12.2018г. одобрява изменение на ПУП - ПРЗ на УПИ ІV-фурна , с който се предвижада да се промени отреждането му в УПИ ІV-за къща за гости, търговия, услуги и рекреация
57 Семчиново кв. 23 УПИ VІ-276, ХV-276 заповед № 56/19.12.2018г. одобрява изменение на ПУП-ПР на УПИ V--276, с който той се разделя на два нови УПИVІ-276, ХV-276
58 Симеоновец кв. 1.2.3.4.5.6.7.8.9 заповед № 52/26.11.2018г. одобрява ПУП-ПРз за УПИ І,ІІ,ІІІ,ІV - за вилна зона, с който се обособяват УПИ
59 Виноградец м. Ала Тепе УПИ І13За предприятие за преработка на плодове и трафопост заповед № 55/19.12.2018г. одобрява ПУП-ПРЗ за ПИ № 11154.317.13, с който се променя предназначението на имота от нива в УПИ І13За предприятие за преработка на плодове и трафопост