одобрен

Национален концесионен регистър към 02.11.2020 г.

Уникален идентификатор:  bd89d1a8-4a4b-412f-817d-18a929b67399

Описание:

Пълната информация може да бъде достъпвана на портала на Националния концесионен регистър http://www.nkr.government.bg/

концесии РМС 103/2015

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-11-02 14:14:59
  • Създаден от: e_lazarova
  • Последна промяна: 2020-11-02 14:14:59
записа на страница

Партиден номер

Прекратена на

Основания за прекратяване

Решение за прекратяване на концесионния договор

Обобщена информация за концесия

Решение за откриване

Обявление за предоставяне

Предмет на концесията

Пълно описание на предмета на концесията

Срок на концесията

Дата на сключване на концесионния договор

Дата на влизане в сила на концесионния договор

Условия за влизане в сила на концесионния договор

Вид на обекта

Наименование на обека

Описание и границите на обекта

Местонахождение

Адрес на обекта на концесия

Кадастрален идентификатор

Наименование на търговеца-концесионер

Националност на търговеца-концесионер

Седалище на търговеца-концесионер

Адрес на управление на търговеца-концесионер

Представителство на търговеца-концесионер

Данни по фирмената регистрация

ЕИК (БУЛСТАТ) на търговеца-концесионер

Наименование на органа, сключил концесионния договор

Лице, представляващо органа

Наименование на органа, осъществяващ контрол по изпълнението на концесионния договор

Допълнителна информация за органа, осъществяващ контрол по изпълнението на концесионния договор

Имуществени права на концесионера

Имуществени задължения на концесионера

Имуществени права на концедента

Имуществени задължения на концедента

Вид и размер на отговорността за неизпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор (гаранции, неустойки, лихви и др.)

Вид и размер на отговорността за неизпълнение на задълженията на концедента по концесионния договор (гаранции, неустойки, лихви и др.)

Основания за предсрочно прекратяване на концесионния договор

Права на концесионера при предсрочно прекратяване на концесионния договор

Права на концедента при предсрочно прекратяване на концесионния договор

Концесионно плащане (възнаграждение)

Минимално годишно концесионно плащане (възнаграждение)

Еднократно концесионно плащане (възнаграждение)

Методика за определяне размера на концесионното плащане (възнаграждение)

Брой плащания

Описание на плащанията

Брой изпълнения

Описание на изпълненията

D - 000118 01.04.2004 друго основание, определено със закон или концесионния договорРЕШЕНИЕ № 34 на МС от 19.01.2004 г. за даване на съгласие за прекратяване на концесионния договор за морски плаж "Арапя", сключен на 10 юли 2000 г. РЕШЕНИЕ № 34 на МС от 19.01.2004 г. за даване на съгласие за прекратяване на концесионния договор за морски плаж "Арапя", сключен на 10 юли 2000 г. Обн., ДВ, бр. 7 от 27.01.2004 г. На основание чл. 23, ал. 2, т. 7 от Закона за концесиите, чл. 46, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, чл. 18 и 80 от Закона за държавната собственост и чл. 31, ал. 3 от концесионния договор за морски плаж "Арапя" МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 1. Дава съгласие концесионният договор за морски плаж "Арапя", сключен на 10 юли 2000 г. между министъра на регионалното развитие и благоустройството и ЕТ "Странд - Антон Андреев", София, да бъде прекратен, считано от 1 януари 2004 г., поради извършено прехвърляне на правата по концесионния договор на трето лице. 2. Упълномощава министъра на регионалното развитие и благоустройството да предприеме необходимите действия за прекратяване на концесионния договор, като даде на концесионера едномесечен срок от датата на прекратяването на концесионния договор за освобождаване на обекта на концесия. 3. В случай че в срока по т. 2 концесионерът не освободи обекта по т. 1, областният управител на област Бургас да го изземе по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост. 4. След прекратяване на концесионния договор министърът на регионалното развитие и благоустройството да внесе в Министерския съвет предложение за предоставяне на концесия върху обекта по т. 1. 5. До предоставянето му на концесия обектът по т. 1 да се управлява от областния управител на област Бургас. РЕШЕНИЕ № 34 на МС от 19.01.2004 г. за даване на съгласие за прекратяване на концесионния договор за морски плаж "Арапя", сключен на 10 юли 2000 г. Обн., ДВ, бр. 7 от 27.01.2004 г. На основание чл. 23, ал. 2, т. 7 от Закона за концесиите, чл. 46, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, чл. 18 и 80 от Закона за държавната собственост и чл. 31, ал. 3 от концесионния договор за морски плаж "Арапя" МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 1. Дава съгласие концесионният договор за морски плаж "Арапя", сключен на 10 юли 2000 г. между министъра на регионалното развитие и благоустройството и ЕТ "Странд - Антон Андреев", София, да бъде прекратен, считано от 1 януари 2004 г., поради извършено прехвърляне на правата по концесионния договор на трето лице. 2. Упълномощава министъра на регионалното развитие и благоустройството да предприеме необходимите действия за прекратяване на концесионния договор, като даде на концесионера едномесечен срок от датата на прекратяването на концесионния договор за освобождаване на обекта на концесия. 3. В случай че в срока по т. 2 концесионерът не освободи обекта по т. 1, областният управител на област Бургас да го изземе по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост. 4. След прекратяване на концесионния договор министърът на регионалното развитие и благоустройството да внесе в Министерския съвет предложение за предоставяне на концесия върху обекта по т. 1. 5. До предоставянето му на концесия обектът по т. 1 да се управлява от областния управител на област Бургас. РЕШЕНИЕ № 34 на МС от 19.01.2004 г. за даване на съгласие за прекратяване на концесионния договор за морски плаж "Арапя", сключен на 10 юли 2000 г. Обн., ДВ, бр. 7 от 27.01.2004 г. На основание чл. 23, ал. 2, т. 7 от Закона за концесиите, чл. 46, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, чл. 18 и 80 от Закона за държавната собственост и чл. 31, ал. 3 от концесионния договор за морски плаж "Арапя" МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 1. Дава съгласие концесионният договор за морски плаж "Арапя", сключен на 10 юли 2000 г. между министъра на регионалното развитие и благоустройството и ЕТ "Странд - Антон Андреев", София, да бъде прекратен, считано от 1 януари 2004 г., поради извършено прехвърляне на правата по концесионния договор на трето лице. 2. Упълномощава министъра на регионалното развитие и благоустройството да предприеме необходимите действия за прекратяване на концесионния договор, като даде на концесионера едномесечен срок от датата на прекратяването на концесионния договор за освобождаване на обекта на концесия. 3. В случай че в срока по т. 2 концесионерът не освободи обекта по т. 1, областният управител на област Бургас да го изземе по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост. 4. След прекратяване на концесионния договор министърът на регионалното развитие и благоустройството да внесе в Министерския съвет предложение за предоставяне на концесия върху обекта по т. 1. 5. До предоставянето му на концесия обектът по т. 1 да се управлява от областния управител на област Бургас. държавна концесия за услуга за морски плаж "Арапя" - община Царево, област Бургас - част от крайбрежната плажна ивица, изключителна държавна собственост, област Бургас, община Царево, населено място Царево с орган, представляващ концедента - министъра на регионалното развитие и благоустройството, предоставена на ЕТ "СТРАНД - АНТОН АНДРЕЕВ" с БУЛСТАТ 12186695 за срок от 20 години от 10.07.2000 г. Решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия 222/15.04.1999г.; Решение за промяна на решението за откриване на процедура за предоставяне на концесия 523/21.07.1999г.; Решение за промяна на решението за откриване на процедура за предоставяне на концесия 75/15.02.2000г.; Решение за определяне на концесионер 344/14.06.2000г. Съобщение (Обявление) - брой 28/04.04.2000, номер на публикацията 16678; Съобщение (Обявление) - брой 43/11.05.1999, номер на публикацията 31250; Съобщение (Обявление) - брой 90/15.10.1999, номер на публикацията 54568; Съобщение (Обявление) - брой 73/17.08.1999, номер на публикацията 11111 концесия за услуга особено право на ползване върху морски плаж "Арапя" - община Царево, област Бургас - част от крайбрежната плажна ивица, изключителна държавна собственост 20 10.07.2000 10.07.2000 част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж морски плаж "Арапя" - община Царево, област Бургас - част от крайбрежната плажна ивица, изключителна държавна собственост морски плаж с концесионна територия в размер 32 220 кв. м с дължина на бреговата ивица 415 м и средна широчина 77 м при граници съгласно Акт № 453 за изключителна държавна собственост от 18 март 1999 г., определени с координатите на точки по чупките на границата на плажа в координатна система "1970 г." с номера от 1 до 88, както следва: на север - скалист бряг, определен при заснемането с точки № 1 до № 3; на изток - бреговата линия на Черно море, определена при заснемането с точки № 3 до № 26; на юг - река, скалист бряг и обривист бряг, определени при заснемането с точки № 26 до № 38; на запад - мера, обривист бряг, мера, обривист бряг, определени при заснемането с точки № 1, № 8 и № 38 до № 88. област Бургас, община Царево, населено място Царево ЕТ "СТРАНД - АНТОН АНДРЕЕВ" България гр. София гр. София, ул. "Янко Софийски войвода" № 23, ет.6, ап.11 Антон Страшимиров Андреев вписан в Търговския регистър при Софийски градски съд, рег.3, парт. № 120354, том 736, стр. 218, по ф.д. 3179/1999г. 12186695 министъра на регионалното развитие и благоустройството Евгени Стефанов Чачев - министър на регионалното развитие и благоустройството министъра на регионалното развитие и благоустройството 1. правото да наема подизпълнители за осъществяването на свързаните с концесията отделни дейности, при условията на този ДОГОВОР; 2. правото да осъществява свързани с предмета на концесията дейности и услуги на концесионната територия и в прилежащите към нея водни площи; 3. правото да осигурява плажни услуги, като предоставянето на плажни чадъри, шезлонги и масички, душове с топла вода, детски зони, телефони, видеотеки, фотоуслуги, рехабилитационна дейност и др.; 4. правото да осигурява спортни услуги - федербал, табла, шах, кегли и др., топки, надуваеми плажни принадлежности, батут и др.; 5. правото да осигурява водни услуги - водни ски, водни колела, сърф, парашути, разходки с лодки, яхти, скутери, "банан", водни пързалки и др. в прилежащите на концесионната територия водни площи; 6. правото да осигурява разносна търговия на храни, безалкохолни напитки, кафе, сладолед, плодове, сувенири, плажна козметика, вестници и др.; 7. правото да организира, след съгласуване с министъра на регионалното развитие и благоустройството, временни обекти за хранене, освежителни напитки и съоръжения за спорт и развлечения, които да не засягат целостта на плажната ивица, и да осигуряват безпрепятствено премахване при условията и сроковете, определени с комплексния план и ежегодните работни проекти и програми. При премахване на такива обекти на КОНЦЕСИОНЕРА не се дължи обезщетение. 1. задължение да заплати и да плаща на КОНЦЕДЕНТА дължимите концесионни възнаграждения при условията и в сроковете по този ДОГОВОР; 2. задължение да не събира каквото и да е или под каквато и да е форма плащане за вход на морския плаж - обект на концесия по този ДОГОВОР; 3. задължение да осигурява постоянен свободен достъп на всички физически лица до крайбрежната плажна ивица и ползването й от тях като курортно-възстановителен ресурс; 4. задължение да извършва санитарно-хигиенно поддържане и благоустрояване, съобразно Хигиенните изисквания за устройство и експлоатация на плажовете по Черноморското крайбрежие; 5. задължение да осигурява за посетителите на плажа санитарно-хигиенни съоръжения, питейно водоснабдяване и плажни принадлежности; 6. задължение да оставя свободна най-малко 20 на сто от концесионната територия за разполагане от посетителите на собствени принадлежности, съгласно ежегодно изготвена от него и утвърдена от КОНЦЕДЕНТА схема; 7. задължение да осигурява с тоалетни, а когато няма изградена канализация и/или пречиствателни съоръжения - с химически тоалетни, съблекални, душове със студена вода и питейно водоснабдяване посетителите на плажа; 8. задължение да приеме и търпи, при наличие на форсмажорни обстоятелства, трети лица, посочени от държавата, да ползват крайбрежната плажна ивица в границите на концесионната територия. В случаите на предходното изречение КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на обезщетение или компенсация; 9. задължение да не извършва и да не допуска извършване на незаконно строителство или други действия и дейности на концесионната територия, които могат да унищожат, увредят или след продължителен срок да променят качеството и количеството на плажната ивица и да увредят природната среда; 10. задължение да предвижда в комплексния план и годишните работни проекти и инвестиционни програми средства и мерки за опазване на околната среда и водите, както и средства и мерки за борба със свлачищата, ерозията и абразията в района; 11. задължение да не изгражда и да следи трети лица да не изграждат сгради и трайни съоръжения върху плажната ивица; 12. задължение да осигурява предоставянето на плажни чадъри, шезлонги и масички; 13. задължение да осигурява разносна търговия на храни, безалкохолни напитки, кафе, сладолед, плодове, сувенири и плажна козметика и вестници; 14. задължение да осигурява опазването на обществения ред, здравето, имуществото и спокойствието на посетителите на плажа; 15. задължение да осигурява спазването на нормативните изисквания за безопасност и здраве при работа, както и на тези, свързани с организацията на работната заплата. 16. задължение да застрахова обекта на концесия при условията на чл. 4, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите. Конкретните застрахователни рискове се съгласуват с министъра на регионалното развитие и благоустройството. 17. задължение да сключи застраховки - "гражданска отговорност" и "злополука" за всички предоставяне услуги, според действащото законодателство 18. Чл. 15 (1) КОНЦЕСИОНЕРЪТ по този ДОГОВОР е длъжен да даде гаранции за изпълнение на задълженията си по този ДОГОВОР в две насоки: 1. гаранции за изпълнението на финансовите задължения по концесионния ДОГОВОР и 2. гаранции за изпълнението на задълженията, свързани с опазване състоянието на околната среда, охраната на крайбрежната плажна ивица и курортните ресурси в региона и с охраната на труда. (2) Гаранциите следва да бъдат ефективни и парични. (3) Гаранциите за изпълнението на финансовите задължения по концесионния ДОГОВОР следва да се дадат във вид на безусловна неотменяема банкова гаранция от първокласна българска банка; 1. За календарната 2002 година гаранцията е в размер 20% (двадесет на сто) от предложения от "ИРИДА-71" ЕООД - гр. София, продължило дейността си като "ИРИДА-71" ООД - гр. София, размер на концесионното възнаграждение за 2002 година и се представя на КОНЦЕДЕНТА в 30 (тридесет) дневен срок, считано от датата на подписване на този ДОГОВОР; 2. За всяка следваща година за срока на концесията гаранцията е в размер 20% (двадесет на сто) от концесионното възнаграждение за предходната година и се представя на КОНЦЕДЕНТА до 31 януари на обезпечената година; 3. Банковите гаранции по т. 1 и т. 2 следва да бъдат валидни до 30 дни от изтичането на обезпечената година. (4) Гаранцията за изпълнение на задълженията, свързани с опазване състоянието на околната среда, охраната на крайбрежната плажна ивица и курортните ресурси в региона и с охраната на труда, следва да бъде откриване от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на специална банкова сметка в посочена от КОНЦЕДЕНТА банка, в която КОНЦЕСИОНЕРЪТ следва да отчислява ежегодно за целия срок на концесията сума, представляваща 10% (десет на сто) от дължимото за срока концесионно възнаграждение. (5) Дължимите по ал. 4 суми се внасят до 30 ноември на текущата година. (6) Средствата в сметката по ал. 4 ще се натрупват в продължение на целия срок на концесията и ще принадлежат на КОНЦЕСИОНЕРА, но трябва да бъдат блокирани за използване само за целите по ал. 4. (7) При откриването на сметката по ал. 4 е задължително да се предвиди правна възможност за следното: 1. при неизпълнение на задължения на КОНЦЕСИОНЕРА, свързани с опазване състоянието на околната среда, охраната на крайбрежната плажна ивица и курортните ресурси в региона и с охраната на труда, средствата от сметката по ал. 4 да се разходват с едностранно нареждане на министъра на регионалното развитие и благоустройството или упълномощено от него лице за изпълнение на неизпълнените задължения от страна на КОНЦЕСИОНЕРА; 2. при прекратяване на ДОГОВОРА по вина на КОНЦЕСИОНЕРА, със средствата от сметката по ал. 4 ще се разпорежда изключително КОНЦЕДЕНТЪТ за изпълнението на проектите, свързани с екологията, охраната на крайбрежната плажна ивица и комплекса от курортни ресурси в региона. (8) В сроковете по предходните разпоредби, КОНЦЕСИОНЕРЪТ следва да представи необходимите документи, удостоверяващи по несъмнен начин изпълнението на изискванията им. 1. право да получи и да получава дължимите от КОНЦЕСИОНЕРА концесионни възнаграждения при условията и в сроковете, предвидени с този ДОГОВОР; 2. право на собственост върху всяка геоложка, инженерна, екологична и друга информация и документация във връзка с експлоатацията на концесионната територия по този ДОГОВОР; 1. задължение да не пречи на КОНЦЕСИОНЕРА да осъществява правата си по концесията, освен в случаите, уредени в нормативен акт и в този ДОГОВОР; 2. задължение да оказва съдействие на КОНЦЕСИОНЕРА при осъществяването на концесията, съгласно условията на този ДОГОВОР; 1. Неизпълнение на ДОГОВОРА може да се констатира както от страните по ДОГОВОРА или определени от тях лица, така и от компетентни държавни органи. 2. При забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР, неизправната страна дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ за периода плюс 10 пункта. 3. При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР за повече от 15 (петнадесет) дни неизправната страна дължи освен лихвата по ал. 1 и неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет на сто) на ден върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период, но не повече от 15% (петнадесет на сто). 4. При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по този ДОГОВОР за повече от 30 (тридесет) дни, освен правото да получи неустойките и лихвите по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този ДОГОВОР без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие. 5. При неизпълнение на ДОГОВОРА, изправната страна има право да поиска от другата изпълнение на задълженията. 6. При неизпълнение на ДОГОВОРА или при забавено изпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на задълженията и условията по концесията за повече от 15 (петнадeсет) дни КОНЦЕДЕНТЪТ има право да получи неустойка в размер на 0.5 % (нула цяло и пет на сто) от годишното концесионно възнаграждение за текущата година за всеки конкретен случай. 7. При системно неизпълнение на ДОГОВОРА или при неизпълнение на задължения след като неизправната страна е била поканена за доброволно изпълнение, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 8. При неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР или във връзка с него, неизправната страна дължи освен предвидените санкции и изпълнение на задължението. 9. При системно неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 10. Във всички случаи на неизпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА КОНЦЕДЕНТЪТ има право да търси освен определените гаранции, лихви и неустойки и обезщетение по общите правила. 1. Неизпълнение на ДОГОВОРА може да се констатира както от страните по ДОГОВОРА или определени от тях лица, така и от компетентни държавни органи. 2. При забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР, неизправната страна дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ за периода плюс 10 пункта. 3. При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР за повече от 15 (петнадесет) дни неизправната страна дължи освен лихвата по ал. 1 и неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет на сто) на ден върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период, но не повече от 15% (петнадесет на сто). 4. При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по този ДОГОВОР за повече от 30 (тридесет) дни, освен правото да получи неустойките и лихвите по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този ДОГОВОР без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие. 5. При неизпълнение на ДОГОВОРА, изправната страна има право да поиска от другата изпълнение на задълженията. 6. При неизпълнение на ДОГОВОРА или при забавено изпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на задълженията и условията по концесията за повече от 15 (петнадeсет) дни КОНЦЕДЕНТЪТ има право да получи неустойка в размер на 0.5 % (нула цяло и пет на сто) от годишното концесионно възнаграждение за текущата година за всеки конкретен случай. 7. При системно неизпълнение на ДОГОВОРА или при неизпълнение на задължения след като неизправната страна е била поканена за доброволно изпълнение, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 8. При неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР или във връзка с него, неизправната страна дължи освен предвидените санкции и изпълнение на задължението. 9. При системно неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 10. Във всички случаи на неизпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА КОНЦЕДЕНТЪТ има право да търси освен определените гаранции, лихви и неустойки и обезщетение по общите правила. 1. Преди изтичане на срока, този ДОГОВОР може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните или едностранно, при условията предвидени в ДОГОВОРА. 2. Освен в предвидените в закона и в други разпоредби на този ДОГОВОР случаи, този ДОГОВОР може да бъде прекратен с едномесечно писмено предизвестие от която и да е от страните при: - прекомерно замърсяване на обекта на концесия, което не е вследствие действия на КОНЦЕСИОНЕРА; - съществено изменение на характеристиките на обекта на концесия - граници, площ, покритие и др.; - промени в околните обекти, които засягат непряко обекта на концесия или неговото използване - свличания на земни маси, ерозия на бреговете и др.; - промяна на законодателството, която ограничава съществено правата по този ДОГОВОР или налага допълнителни задължения във връзка с обекта на концесия. 3. По взаимно съгласие, при възникване на условията предвидени в т. 1 - т. 3 на чл. 43, вместо прекратяване страните могат: - да договорят намаляване на концесионното възнаграждение до възстановяване на фактическата обстановка; - да договорят мерки за възстановяване на обекта на концесия, като стойността на възстановяването се приспадне в пълен размер. Чл. 45. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. Чл. 46. За разходите, имащи характер на текущо поддържане, обезщетение не се дължи. Чл. 47. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на задържане за дължими обезщетения по този ДОГОВОР. 1. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. 2. За разходите, имащи характер на текущо поддържане, обезщетение не се дължи. 3. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на задържане за дължими обезщетения по този ДОГОВОР. Чл. 44. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. Чл. 45. За разходите, имащи характер на текущо поддържане, обезщетение не се дължи. Размерът на възнаграждението се определя ежегодно, съгласно приложената "Методика за определяне на концесионното възнаграждение". Годишното концесионно възнаграждение се изчислява на базата на минималната работна заплата за страна, валидна към 1 май на текущата година и се плаща на два пъти, както следва: - в срок до 31 май на текущата година - 30 на сто; - в срок до 30 ноември на текущата година - остатъка. Дължимата за 2000 година вноска по концесионното възнаграждение е в размер на внесения от концесионера паричен депозит за участие в конкурса - 980 лева
D - 000059 15.12.2000 Решение № 572 на МС от 10 юли 2001 година за даване на съгласие за прекратяване на концесионния договор за морски плаж "Балчик - централен", сключен на 5 август 1999г. Решение № 572 на МС от 10 юли 2001 година за даване на съгласие за прекратяване на концесионния договор за морски плаж "Балчик - централен", сключен на 5 август 1999г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 1. Дава съгласие концесионният договор за морски плаж "Балчик - централен", сключен на 5 август 1999 г. между министъра на регионалното развитие и благоустройството и ЕТ "АТАНАС АТАНАСОВ - 68"ООД - Добрич, да бъде прекратен едностранно на основание чл. 35, ал.3 от договора, считано от 15 декември 2000г. 2. Потвърждава действията на министъра на регионалното развитие и благоустройството по едностранното прекратяване на договора поради неизпълнение на основно договорно задължение от страна на концесионера. 3. Упълномощава министъра на регионалното развитие и благоустройството да предприеме необходимите действия за събиране на дължимите суми по съдебен ред МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ИВАН КОСТОВ ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ ЮЛИАНА НИКОЛОВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПРАВИТЕЛСТВЕНА КАНЦЕЛАРИЯ": /п/ ЗЛАТИНА НИКОЛОВА държавна концесия за услуга за морски плаж "Балчик-централен", община Балчик, област Добрич - част от крайбрежната плажна ивица, изключителна държавна собственост, област Добрич, община Балчик, населено място Балчик с орган, представляващ концедента - министъра на регионалното развитие и благоустройството, предоставена на ЕТ "АТАНАС АТАНАСОВ - 68" за срок от 15 години от 05.08.1999 г. Решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия 178/06.04.1999г.; Решение за определяне на концесионер 432/25.06.1999г. Съобщение (Обявление) - брой 41/04.05.1999, номер на публикацията 29967 концесия за услуга особено право на ползване върху морски плаж "Балчик-централен", община Балчик, област Добрич - част от крайбрежната плажна ивица, изключителна държавна собственост 15 05.08.1999 01.10.1999 част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж морски плаж "Балчик-централен", община Балчик, област Добрич - част от крайбрежната плажна ивица, изключителна държавна собственост морски плаж с обща концесионна територия в размер 22 274 кв. м с дължина на бреговата ивица 250,71 м и средна широчина 45 м при граници съгласно Акт № 464 за изключителна държавна собственост от 26 март 1999 г., определени с координатите на точки по чупките на границата на плажа в координатна система "1970 г." с номера от 1 до 35 включително, както следва: на север - общински имоти, определени при заснемането с точки № 9 до № 21; на изток - плажната ивица на "Вили Чайка", определена при заснемането с точки № 21 до № 32; на юг - бреговата линия на Черно море, определена при заснемането с точки № 32 до № 35 и № 1; на запад - вълнолом, общински имоти, определени при заснемането с точки № 1 и № 9. област Добрич, община Балчик, населено място Балчик ЕТ "АТАНАС АТАНАСОВ - 68" България гр. Добрич гр. Добрич, ж.к. "Дружба", бл. 33, вх. А, ап. 2 Атанас Маринов Атанасов вписано в Търговския регистър при Добрички окръжен съд, парт. № 3530, том 25, стр. 182, по ф.д. 3784/1992г. --- министъра на регионалното развитие и благоустройството Евгений Стефанов Бакърджиев - министър на регионалното развитие и благоустройството министъра на регионалното развитие и благоустройството 1. правото да наема подизпълнители за осъществяването на свързаните с концесията отделни дейности, при условията на този ДОГОВОР; 2. правото да осъществява свързани с предмета на концесията дейности и услуги на концесионната територия и в прилежащите към нея водни площи; 3. правото да осигурява плажни услуги, като предоставянето на плажни чадъри, шезлонги и масички, душове с топла вода, детски зони, телефони, видеотеки, фотоуслуги, рехабилитационна дейност и др.; 4. правото да осигурява спортни услуги - федербал, табла, шах, кегли и др., топки, надуваеми плажни принадлежности, батут и др.; 5. правото да осигурява водни услуги - водни ски, водни колела, сърф, парашути, разходки с лодки, яхти, скутери, "банан", водни пързалки и др. в прилежащите на концесионната територия водни площи; 6. правото да осигурява разносна търговия на храни, безалкохолни напитки, кафе, сладолед, плодове, сувенири, плажна козметика, вестници и др.; 7. правото да организира, след съгласуване с министъра на регионалното развитие и благоустройството, временни обекти за хранене, освежителни напитки и съоръжения за спорт и развлечения, които да не засягат целостта на плажната ивица, и да осигуряват безпрепятствено премахване при условията и сроковете, определени с комплексния план и ежегодните работни проекти и програми. При премахване на такива обекти на КОНЦЕСИОНЕРА не се дължи обезщетение. 1. задължение да заплати и да плаща на КОНЦЕДЕНТА дължимите концесионни възнаграждения при условията и в сроковете по този ДОГОВОР; 2. задължение да не събира каквото и да е или под каквато и да е форма плащане за вход на морския плаж - обект на концесия по този ДОГОВОР; 3. задължение да осигурява постоянен свободен достъп на всички физически лица до крайбрежната плажна ивица и ползването й от тях като курортно-възстановителен ресурс; 4. задължение да извършва санитарно-хигиенно поддържане и благоустрояване, съобразно Хигиенните изисквания за устройство и експлоатация на плажовете по Черноморското крайбрежие; 5. задължение да осигурява за посетителите на плажа санитарно-хигиенни съоръжения, питейно водоснабдяване и плажни принадлежности; 6. задължение да оставя свободна най-малко 20 на сто от концесионната територия за разполагане от посетителите на собствени принадлежности, съгласно ежегодно изготвена от него и утвърдена от КОНЦЕДЕНТА схема; 7. задължение да осигурява с тоалетни, а когато няма изградена канализация и/или пречиствателни съоръжения - с химически тоалетни, съблекални, душове със студена вода и питейно водоснабдяване посетителите на плажа; 8. задължение да приеме и търпи, при наличие на форсмажорни обстоятелства, трети лица, посочени от държавата, да ползват крайбрежната плажна ивица в границите на концесионната територия. В случаите на предходното изречение КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на обезщетение или компенсация; 9. задължение да не извършва и да не допуска извършване на незаконно строителство или други действия и дейности на концесионната територия, които могат да унищожат, увредят или след продължителен срок да променят качеството и количеството на плажната ивица и да увредят природната среда; 10. задължение да предвижда в комплексния план и годишните работни проекти и инвестиционни програми средства и мерки за опазване на околната среда и водите, както и средства и мерки за борба със свлачищата, ерозията и абразията в района; 11. задължение да не изгражда и да следи трети лица да не изграждат сгради и трайни съоръжения върху плажната ивица; 12. задължение да осигурява предоставянето на плажни чадъри, шезлонги и масички; 13. задължение да осигурява разносна търговия на храни, безалкохолни напитки, кафе, сладолед, плодове, сувенири и плажна козметика и вестници; 14. задължение да осигурява опазването на обществения ред, здравето, имуществото и спокойствието на посетителите на плажа; 15. задължение да осигурява спазването на нормативните изисквания за безопасност и здраве при работа, както и на тези, свързани с организацията на работната заплата. 16. КОНЦЕСИОНЕРЪТ по този ДОГОВОР е длъжен да даде гаранции за изпълнение на задълженията си по този ДОГОВОР в две насоки: - гаранции за изпълнението на финансовите задължения по концесионния ДОГОВОР и - гаранции за изпълнението на задълженията, свързани с опазване състоянието на околната среда, охраната на крайбрежната плажна ивица и курортните ресурси в региона и с охраната на труда. 1. право да получи и да получава дължимите от КОНЦЕСИОНЕРА концесионни възнаграждения при условията и в сроковете, предвидени с този ДОГОВОР; 2. право на собственост върху всяка геоложка, инженерна, екологична и друга информация и документация във връзка с експлоатацията на концесионната територия по този ДОГОВОР; 1. задължение да не пречи на КОНЦЕСИОНЕРА да осъществява правата си по концесията, освен в случаите, уредени в нормативен акт и в този ДОГОВОР; 2. задължение да оказва съдействие на КОНЦЕСИОНЕРА при осъществяването на концесията, съгласно условията на този ДОГОВОР; 1. Неизпълнение на ДОГОВОРА може да се констатира както от страните по ДОГОВОРА или определени от тях лица, така и от компетентни държавни органи. 2. При забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР, неизправната страна дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ за периода плюс 10 пункта. 3. При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР за повече от 15 (петнадесет) дни неизправната страна дължи освен лихвата по ал. 1 и неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет на сто) на ден върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период, но не повече от 15% (петнадесет на сто). 4. При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по този ДОГОВОР за повече от 30 (тридесет) дни, освен правото да получи неустойките и лихвите по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този ДОГОВОР без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие. 5. При неизпълнение на ДОГОВОРА, изправната страна има право да поиска от другата изпълнение на задълженията. 6. При неизпълнение на ДОГОВОРА или при забавено изпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на задълженията и условията по концесията за повече от 15 (петнадeсет) дни КОНЦЕДЕНТЪТ има право да получи неустойка в размер на 0.5 % (нула цяло и пет на сто) от годишното концесионно възнаграждение за текущата година за всеки конкретен случай. 7. При системно неизпълнение на ДОГОВОРА или при неизпълнение на задължения след като неизправната страна е била поканена за доброволно изпълнение, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 8. При неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР или във връзка с него, неизправната страна дължи освен предвидените санкции и изпълнение на задължението. 9. При системно неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 10. Във всички случаи на неизпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА КОНЦЕДЕНТЪТ има право да търси освен определените гаранции, лихви и неустойки и обезщетение по общите правила. 1. Неизпълнение на ДОГОВОРА може да се констатира както от страните по ДОГОВОРА или определени от тях лица, така и от компетентни държавни органи. 2. При забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР, неизправната страна дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ за периода плюс 10 пункта. 3. При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР за повече от 15 (петнадесет) дни неизправната страна дължи освен лихвата по ал. 1 и неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет на сто) на ден върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период, но не повече от 15% (петнадесет на сто). 4. При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по този ДОГОВОР за повече от 30 (тридесет) дни, освен правото да получи неустойките и лихвите по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този ДОГОВОР без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие. 5. При неизпълнение на ДОГОВОРА, изправната страна има право да поиска от другата изпълнение на задълженията. 6. При неизпълнение на ДОГОВОРА или при забавено изпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на задълженията и условията по концесията за повече от 15 (петнадeсет) дни КОНЦЕДЕНТЪТ има право да получи неустойка в размер на 0.5 % (нула цяло и пет на сто) от годишното концесионно възнаграждение за текущата година за всеки конкретен случай. 7. При системно неизпълнение на ДОГОВОРА или при неизпълнение на задължения след като неизправната страна е била поканена за доброволно изпълнение, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 8. При неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР или във връзка с него, неизправната страна дължи освен предвидените санкции и изпълнение на задължението. 9. При системно неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 10. Във всички случаи на неизпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА КОНЦЕДЕНТЪТ има право да търси освен определените гаранции, лихви и неустойки и обезщетение по общите правила. 1. Преди изтичане на срока, този ДОГОВОР може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните или едностранно, при условията предвидени в ДОГОВОРА. 2. Освен в предвидените в закона и в други разпоредби на този ДОГОВОР случаи, този ДОГОВОР може да бъде прекратен с едномесечно писмено предизвестие от която и да е от страните при: - прекомерно замърсяване на обекта на концесия, което не е вследствие действия на КОНЦЕСИОНЕРА; - съществено изменение на характеристиките на обекта на концесия - граници, площ, покритие и др.; - промени в околните обекти, които засягат непряко обекта на концесия или неговото използване - свличания на земни маси, ерозия на бреговете и др.; - промяна на законодателството, която ограничава съществено правата по този ДОГОВОР или налага допълнителни задължения във връзка с обекта на концесия. 3. По взаимно съгласие, при възникване на условията предвидени в т. 1 - т. 3 на чл. 43, вместо прекратяване страните могат: - да договорят намаляване на концесионното възнаграждение до възстановяване на фактическата обстановка; - да договорят мерки за възстановяване на обекта на концесия, като стойността на възстановяването се приспадне в пълен размер. Чл. 45. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. Чл. 46. За разходите, имащи характер на текущо поддържане, обезщетение не се дължи. Чл. 47. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на задържане за дължими обезщетения по този ДОГОВОР. 1. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. 2. За разходите, имащи характер на текущо поддържане, обезщетение не се дължи. 3. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на задържане за дължими обезщетения по този ДОГОВОР. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. Размерът на възнаграждението се определя ежегодно, съгласно приложената "Методика за определяне на концесионното възнаграждение". Годишното концесионно възнаграждение се изчислява на базата на минималната работна заплата за страна, валидна към 1 май на текущата година и се плаща на два пъти, както следва: - в срок до 31 май на текущата година - 30 на сто; - в срок до 30 ноември на текущата година - остатъка. Дължимата за 1999 година вноска по концесионното възнаграждение е в размер на внесения от концесионера паричен депозит за участие в конкурса - 1 650 000 лева
D - 000047 01.01.2004 друго основание, определено със закон или концесионния договорРЕШЕНИЕ № 866 на МС от 12.12.2003 г. за даване на съгласие за прекратяване на концесионния договор за морски плаж "Балчик - Двореца" РЕШЕНИЕ № 866 на МС от 12.12.2003 г. за даване на съгласие за прекратяване на концесионния договор за морски плаж "Балчик - Двореца" Обн., ДВ, бр. 111 от 22.12.2003 г. На основание чл. 23, ал. 2, т. 7 от Закона за концесиите, чл. 46, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, чл. 18 и 80 от Закона за държавната собственост и чл. 31, ал. 3 от концесионния договор за морски плаж "Балчик - Двореца" МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 1. Дава съгласие концесионният договор за морски плаж "Балчик - Двореца", сключен на 15 юли 1999 г. между министъра на регионалното развитие и благоустройството и "Дели" - ООД, с. Морава, област Ловеч, да бъде прекратен считано от 1 януари 2004 г. поради извършени действия на концесионера по прехвърлянето на правата по договора на трети лица. 2. Упълномощава министъра на регионалното развитие и благоустройството да предприеме необходимите действия за прекратяване на концесионния договор, като даде на концесионера едномесечен срок от датата на прекратяването за освобождаване на обекта на концесия. 3. В случай че в срока по т. 2 концесионерът не освободи обекта по т. 1, областният управител на област Добрич да го изземе по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост. 4. След прекратяването на концесионния договор министърът на регионалното развитие и благоустройството да внесе в министерския съвет предложение за предоставяне на концесия върху обекта по т. 1. 5. До предоставянето му на концесия обектът по т. 1 да се управлява от областния управител на област Добрич. държавна концесия за услуга за морски плаж "Балчик - Двореца", община Балчик, област Добрич - част от крайбрежната плажна ивица, изключителна държавна собственост, област Добрич, община Балчик, населено място Балчик с орган, представляващ концедента - министъра на регионалното развитие и благоустройството, предоставена на "ДЕЛИ"ООД за срок от 20 години от 15.07.1999 г. Решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия 197/06.04.1999г.; Решение за определяне на концесионер 438/25.06.1999г. Съобщение (Обявление) - брой 41/04.05.1999, номер на публикацията 29983 концесия за услуга особено право на ползване върху морски плаж "Балчик - Двореца", община Балчик, област Добрич - част от крайбрежната плажна ивица, изключителна държавна собственост 20 15.07.1999 15.07.1999 част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж морски плаж "Балчик - Двореца", община Балчик, област Добрич - част от крайбрежната плажна ивица, изключителна държавна собственост морски плаж с обща концесионна територия в размер 15 538 кв. м с дължина на бреговата ивица 490 м и средна широчина 30 м при граници съгласно Акт № 442 за изключителна държавна собственост от 10 март 1999 г., определени с координатите на точки по чупките на границата на плажа в координатна система "1970 г." с номера от 1 до 68, както следва: на североизток граница е град Балчик, определена при заснемането с точки № 1 до № 8; на югоизток - бреговата линия на Черно море, определена при заснемането с точки № 8 до № 38; на югозапад - мера, определена при заснемането с точки № 38 до № 39; на северозапад - Дворецът на румънската кралица, определен при заснемането с точки № 39 до № 68 и № 1. област Добрич, община Балчик, населено място Балчик "ДЕЛИ"ООД България с. Морава, обл. Ловеч гр. София, бул. "Витоша" № 19 Христо Георгиев Димов - управител вписано в Търговския регистър на Великотърновски окръжен съд, рег.2, парт. № 22, том 1, стр. 185, по ф.д. № 1220/1991г. --- министъра на регионалното развитие и благоустройството Евгений Стефанов Бакърджиев министъра на регионалното развитие и благоустройството 1. правото да наема подизпълнители за осъществяването на свързаните с концесията отделни дейности, при условията на този ДОГОВОР; 2. правото да осъществява свързани с предмета на концесията дейности и услуги на концесионната територия и в прилежащите към нея водни площи; 3. правото да осигурява плажни услуги, като предоставянето на плажни чадъри, шезлонги и масички, душове с топла вода, детски зони, телефони, видеотеки, фотоуслуги, рехабилитационна дейност и др.; 4. правото да осигурява спортни услуги - федербал, табла, шах, кегли и др., топки, надуваеми плажни принадлежности, батут и др.; 5. правото да осигурява водни услуги - водни ски, водни колела, сърф, парашути, разходки с лодки, яхти, скутери, "банан", водни пързалки и др. в прилежащите на концесионната територия водни площи; 6. правото да осигурява разносна търговия на храни, безалкохолни напитки, кафе, сладолед, плодове, сувенири, плажна козметика, вестници и др.; 7. правото да организира, след съгласуване с министъра на регионалното развитие и благоустройството, временни обекти за хранене, освежителни напитки и съоръжения за спорт и развлечения, които да не засягат целостта на плажната ивица, и да осигуряват безпрепятствено премахване при условията и сроковете, определени с комплексния план и ежегодните работни проекти и програми. При премахване на такива обекти на КОНЦЕСИОНЕРА не се дължи обезщетение. 1. задължение да заплати и да плаща на КОНЦЕДЕНТА дължимите концесионни възнаграждения при условията и в сроковете по този ДОГОВОР; 2. задължение да не събира каквото и да е или под каквато и да е форма плащане за вход на морския плаж - обект на концесия по този ДОГОВОР; 3. задължение да осигурява постоянен свободен достъп на всички физически лица до крайбрежната плажна ивица и ползването й от тях като курортно-възстановителен ресурс; 4. задължение да извършва санитарно-хигиенно поддържане и благоустрояване, съобразно Хигиенните изисквания за устройство и експлоатация на плажовете по Черноморското крайбрежие; 5. задължение да осигурява за посетителите на плажа санитарно-хигиенни съоръжения, питейно водоснабдяване и плажни принадлежности; 6. задължение да оставя свободна най-малко 20 на сто от концесионната територия за разполагане от посетителите на собствени принадлежности, съгласно ежегодно изготвена от него и утвърдена от КОНЦЕДЕНТА схема; 7. задължение да осигурява с тоалетни, а когато няма изградена канализация и/или пречиствателни съоръжения - с химически тоалетни, съблекални, душове със студена вода и питейно водоснабдяване посетителите на плажа; 8. задължение да приеме и търпи, при наличие на форсмажорни обстоятелства, трети лица, посочени от държавата, да ползват крайбрежната плажна ивица в границите на концесионната територия. В случаите на предходното изречение КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на обезщетение или компенсация; 9. задължение да не извършва и да не допуска извършване на незаконно строителство или други действия и дейности на концесионната територия, които могат да унищожат, увредят или след продължителен срок да променят качеството и количеството на плажната ивица и да увредят природната среда; 10. задължение да предвижда в комплексния план и годишните работни проекти и инвестиционни програми средства и мерки за опазване на околната среда и водите, както и средства и мерки за борба със свлачищата, ерозията и абразията в района; 11. задължение да не изгражда и да следи трети лица да не изграждат сгради и трайни съоръжения върху плажната ивица; 12. задължение да осигурява предоставянето на плажни чадъри, шезлонги и масички; 13. задължение да осигурява разносна търговия на храни, безалкохолни напитки, кафе, сладолед, плодове, сувенири и плажна козметика и вестници; 14. задължение да осигурява опазването на обществения ред, здравето, имуществото и спокойствието на посетителите на плажа; 15. задължение да осигурява спазването на нормативните изисквания за безопасност и здраве при работа, както и на тези, свързани с организацията на работната заплата. 16. КОНЦЕСИОНЕРЪТ по този ДОГОВОР е длъжен да даде гаранции за изпълнение на задълженията си по този ДОГОВОР в две насоки: - гаранции за изпълнението на финансовите задължения по концесионния ДОГОВОР и - гаранции за изпълнението на задълженията, свързани с опазване състоянието на околната среда, охраната на крайбрежната плажна ивица и курортните ресурси в региона и с охраната на труда. 1. право да получи и да получава дължимите от КОНЦЕСИОНЕРА концесионни възнаграждения при условията и в сроковете, предвидени с този ДОГОВОР; 2. право на собственост върху всяка геоложка, инженерна, екологична и друга информация и документация във връзка с експлоатацията на концесионната територия по този ДОГОВОР; 1. задължение да не пречи на КОНЦЕСИОНЕРА да осъществява правата си по концесията, освен в случаите, уредени в нормативен акт и в този ДОГОВОР; 2. задължение да оказва съдействие на КОНЦЕСИОНЕРА при осъществяването на концесията, съгласно условията на този ДОГОВОР; 1. Неизпълнение на ДОГОВОРА може да се констатира както от страните по ДОГОВОРА или определени от тях лица, така и от компетентни държавни органи. 2. При забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР, неизправната страна дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ за периода плюс 10 пункта. 3. При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР за повече от 15 (петнадесет) дни неизправната страна дължи освен лихвата по ал. 1 и неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет на сто) на ден върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период, но не повече от 15% (петнадесет на сто). 4. При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по този ДОГОВОР за повече от 30 (тридесет) дни, освен правото да получи неустойките и лихвите по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този ДОГОВОР без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие. 5. При неизпълнение на ДОГОВОРА, изправната страна има право да поиска от другата изпълнение на задълженията. 6. При неизпълнение на ДОГОВОРА или при забавено изпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на задълженията и условията по концесията за повече от 15 (петнадeсет) дни КОНЦЕДЕНТЪТ има право да получи неустойка в размер на 0.5 % (нула цяло и пет на сто) от годишното концесионно възнаграждение за текущата година за всеки конкретен случай. 7. При системно неизпълнение на ДОГОВОРА или при неизпълнение на задължения след като неизправната страна е била поканена за доброволно изпълнение, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 8. При неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР или във връзка с него, неизправната страна дължи освен предвидените санкции и изпълнение на задължението. 9. При системно неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 10. Във всички случаи на неизпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА КОНЦЕДЕНТЪТ има право да търси освен определените гаранции, лихви и неустойки и обезщетение по общите правила. 1. Неизпълнение на ДОГОВОРА може да се констатира както от страните по ДОГОВОРА или определени от тях лица, така и от компетентни държавни органи. 2. При забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР, неизправната страна дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ за периода плюс 10 пункта. 3. При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР за повече от 15 (петнадесет) дни неизправната страна дължи освен лихвата по ал. 1 и неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет на сто) на ден върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период, но не повече от 15% (петнадесет на сто). 4. При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по този ДОГОВОР за повече от 30 (тридесет) дни, освен правото да получи неустойките и лихвите по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този ДОГОВОР без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие. 5. При неизпълнение на ДОГОВОРА, изправната страна има право да поиска от другата изпълнение на задълженията. 6. При неизпълнение на ДОГОВОРА или при забавено изпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на задълженията и условията по концесията за повече от 15 (петнадeсет) дни КОНЦЕДЕНТЪТ има право да получи неустойка в размер на 0.5 % (нула цяло и пет на сто) от годишното концесионно възнаграждение за текущата година за всеки конкретен случай. 7. При системно неизпълнение на ДОГОВОРА или при неизпълнение на задължения след като неизправната страна е била поканена за доброволно изпълнение, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 8. При неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР или във връзка с него, неизправната страна дължи освен предвидените санкции и изпълнение на задължението. 9. При системно неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 10. Във всички случаи на неизпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА КОНЦЕДЕНТЪТ има право да търси освен определените гаранции, лихви и неустойки и обезщетение по общите правила. 1. Преди изтичане на срока, този ДОГОВОР може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните или едностранно, при условията предвидени в ДОГОВОРА. 2. Освен в предвидените в закона и в други разпоредби на този ДОГОВОР случаи, този ДОГОВОР може да бъде прекратен с едномесечно писмено предизвестие от която и да е от страните при: - прекомерно замърсяване на обекта на концесия, което не е вследствие действия на КОНЦЕСИОНЕРА; - съществено изменение на характеристиките на обекта на концесия - граници, площ, покритие и др.; - промени в околните обекти, които засягат непряко обекта на концесия или неговото използване - свличания на земни маси, ерозия на бреговете и др.; - промяна на законодателството, която ограничава съществено правата по този ДОГОВОР или налага допълнителни задължения във връзка с обекта на концесия. 3. По взаимно съгласие, при възникване на условията предвидени в т. 1 - т. 3 на чл. 43, вместо прекратяване страните могат: - да договорят намаляване на концесионното възнаграждение до възстановяване на фактическата обстановка; - да договорят мерки за възстановяване на обекта на концесия, като стойността на възстановяването се приспадне в пълен размер. Чл. 45. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. Чл. 46. За разходите, имащи характер на текущо поддържане, обезщетение не се дължи. Чл. 47. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на задържане за дължими обезщетения по този ДОГОВОР. 1. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. 2. За разходите, имащи характер на текущо поддържане, обезщетение не се дължи. 3. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на задържане за дължими обезщетения по този ДОГОВОР. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. Размерът на възнаграждението се определя ежегодно, съгласно приложената "Методика за определяне на концесионното възнаграждение". Годишното концесионно възнаграждение се изчислява на базата на минималната работна заплата за страна, валидна към 1 май на текущата година и се плаща на два пъти, както следва: - в срок до 31 май на текущата година - 30 на сто; - в срок до 30 ноември на текущата година - остатъка. Дължимата за 1999 година вноска по концесионното възнаграждение е в размер на внесения от концесионера паричен депозит за участие в конкурса - 390 000 лева Методика за определяне размера на концесионното възнаграждение - 7 листа МЕТОДИКА за определяне размера на концесионното възнаграждение по договор за концесия върху морски плаж "Балчик-Двореца" 1. Настоящата методиката се използва при формиране размера на концесионното възнаграждение за всяка година от срока на концесията. 2. Размерът на концесионното възнаграждение, което концесионерът трябва да заплаща на концедента за всяка година от срока на концесията, се определя по следната формула: КВ = БКВ x Р, където: КВ е размера на концесионното възнаграждение за съответната година от срока на концесията, определен в договора (лв.); БКВ е база за изчисляване на концесионното възнаграждение за съответната година (лв.); Р е размер на отчисленията от БКВ (%). 3. Базата за изчисляване на концесионното възнаграждение (БКВ) за съответната година се определя по формулата: БКВ = МРЗ х КК1 х КК2 х БПМ , където: МРЗ - минималната работна заплата за страната към 1 май 2003г. за съответната година КК1 е корекционен коефициент, отразяващ природно-климатичните и екологични характеристики на морския плаж; КК2 е корекционен коефициент, отразяващ местоположението на морския плаж спрямо общата инфраструктура на морската брегова ивица и изградената туристическа инфраструктура в прилежащата към морския плаж зона; БПМ е броя на плажните места в чистата активна площ (брой). БПМ = ПП / Н, където: ПП чистата активна площ на плажа (кв. м.); Н норматив за едно плажно място (кв. м.); 4. Корекционният коефициент КК1 се определя по следната формула: П1+П2+П3+П4+П5+П6 КК1 = 6 където: П6.1+П6.2+П6.3+П6.4+П6.5+П6.6+П6.7+П6.8 П6 = 8 5. Корекционният коефициент КК2 се определя по следната формула: М1+М2+М3+М4+М5+М6+М7 КК2 = 7 където: М7.1+М7.2+М7.3+М7.4+ММ7.5+М7.6+М7.7 М7 = 7 6. Към датата на сключване на ДОГОВОРА, показателите и коефициентите, характеризиращи морски плаж "Балчик - Двореца", имат следните значения и стойности. П О К А З А Т Е Л Озна-чение НАИМЕНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЕ Мярка Стой-ност ПП Площ на плажа(чиста активна пясъчна площ, използвана за определяне на броя плажни места) кв.м. 3 403 Н Норматив за едно плажно място кв.м. 8 КК1 Корекционен коефициент, отразяващ природно-климатичните и екологични характеристики на морския плаж коеф. 1.833 П1 Преобладаващ вид на плажната повърхност Дребни камъни точки 2.5 П2 Преобладаващ релеф на брега, ограничаващ плажната ивица откъм сушата Висок, стръмен, без скали точки 1 П3 Ширина на плажната ивица, използвана от туристите до 20 м. точки 1 П4 Вид на морското дъно в зоната, определена за използване от туристите стръмен наклон, точки 1 П5 Ширина на водната ивица, определена за използване от туристите до 20 м. точки 1 П6 Екологични характеристики на морския плаж: точки 4.500 П6.1 Наличие на промишлени миризми във въздуха понякога Точки 4 П6.2 Наличие на канализационни отпадъци във водата Понякога точки 4 П6.3 Наличие на твърди отпадъци във водата Понякога точки 4 П6.4 Наличие на нефтени замърсявания във водата Отсъстват точки 5 П6.5 Прозрачност на морската вода в зоната за къпане Средна точки 4 П6.6 Наличие на опасни течения в зоната за къпане Да точки 5 П6.7 Наличие на шум от транспортна, производствена, търговска или друга дейност Не Точки 4 П6.8 Наличие на проблеми, свързани с ерозията и абразията на морския плаж и брега, ограничаващ плажа Да, проявени свлачища Точки 6 КК2 Корекционен коефициент, отразяващ местоположението на морския плаж спрямо общата инфраструктура на морската брегова ивица и изградената туристическа инфраструктура в прилежащата към морския плаж зона. коеф. 2.063 М1 Отдалеченост на плажа от републиканската пътна мрежа(без магистралите) До 3 км. точки 0.8 М2 Функционален тип на ЕКНМ на населеното място, в което попада плажа I-II-III точки 2 М3 Близост на плажа до гора или планина, резервати, паметници на културата, други културно-исторически или природни забележителности от национално или местно значение Резервати, паметници на културата от национално значение точки 1 М4 Наличие на одобрен застроителен и регулационен план в зоната до 3 км от плажа Да точки 2 М5 Изграденост на инж. инфраструктура в зоната до 3 км от плажа с одобрен застроителен и регулационен план Водопровод, канализация, телефонизация Електрификация точки 3 М6 Осигуреност на зоната, разположена до 3 км от плажа, с масов обществен пътнически транспорт да точки 1.5 М7 Изграденост на туристическата инфраструктура в зоната до 3 км от плажа: точки 4.143 М7.1 Ведомствени или частни почивни домове и жилищен фонд, отдаван под наем през туристическия сезон има точки 5 М7.2 Обикновени хотели има точки 7 М7.3 Първокласни хотели (3 и повече звезди) Има точки 5 М7.4 Заведения за общ. хранене Има точки 6 М7.5 Заведения за услуги (пощенски, банкови, транспортни, битови и др.) Има точки 3 М7.6 Спортно - развлекателни заведения и услуги Има точки 2 М7.7 Зони за паркиране има точки 1 Фактическият размер на отчисленията (Р) се отразява в Справката за размера на дължимото концесионно възнаграждение (Приложение № 7). Определеният в резултат на конкурса размер на отчисленията (Р) е постоянен за целия срок на концесията. Ежегодното определяне на размера на дължимото концесионно възнаграждение се извършва в следната последователност: 1. Попълва се фирменото наименование на Концесионера и съответната година от срока на концесията в Справката за размера на дължимото концесионно възнаграждение (Приложение № 7). 2. В Справката за размера на дължимото концесионно възнаграждение (Приложение № 7) се попълват редове 2, 3, 4, както следва: Ш на р. 1 е записан размерът на нормативно утвърдената минимална месечна заплата за страната, валидна към 01.05. на годината, за която се определя концесионното възнагражзение; Ш на р. 2 се пренася значението на корекционен коефициент КК1, отчитащ природно-климатичните и екологични характеристики на морския плаж от таблицата към Методиката за определяне на концесионното възнаграждение (Приложение № 6); Ш на р. 3 се пренася значението на корекционен коефициент КК2, отчитащ местоположението на морския плаж и степента на изграденост на инженерната и туристическа инфраструктура от таблицата към Методиката (Приложение № 6); Ш на р. 4 се записва броят на плажните места. Съгласно Методиката, броят на плажните места се определя като се раздели площта на плажа (чиста активна пясъчна площ - показател ПП от таблицата към Методиката - Приложение № 6), на норматива за едно плажно място (показател Н от таблицата към Методиката - Приложение № 6). Полученият резултат се закръглява към по-ниската стойност. 3. Определя се базата за изчисляване на концесионното възнаграждение за съответната година като произведение от стойностите на редове 1, 2, 3, 4 и 5 - (р.1 х р.2 х р.3 х р.4) от Справката за размера на дължимото концесионно възнаграждение (Приложение № 7). Полученият резултат (в лева) се записва на ред 6 от Справката (Приложение № 7). 4. Определя се размера на дължимото концесионно възнаграждение за съответната година, като процент, определен чрез размера на отчисленията (Р) (р.7 от Справката, Приложение № 7) от Базата за изчисляване на концесионното възнаграждение (р.6 от Справката, Приложение № 7). Полученият резултат (в лева) се записва на р.8 от Справката (Приложение № 7). 5. Определя се авансовата вноска към 30.05. за съответната година в размер на 30% от дължимото концесионно възнаграждение за същата година (р.7 от Справката, Приложение № 7). Сумата (в лева) на авансовата вноска се записва на ред 9 от Справката (Приложение № 7). 6. Определя се размера на окончателното плащане за съответната година, като разлика между общия размер на дължимото концесионно възнаграждение за годината (р. 8 от Справката, Приложение № 7) и внесената авансова вноска (р. 9 от Справката, Приложение № 7). Получената сума (в лева) се отразява на р. 10 от Справката (Приложение № 7).
D - 000097 26.05.2002 друго основание, определено със закон или концесионния договорНа 26.05.2000 г. Бургаският окръжен съд е вписал прехвърляне предприятието на ЕТ "Химойл-Пейчо Димов" като съвпкупност от права, задължения и фактически отношения на "Хим Ойл" ЕООД и е прекратил фирмата на едноличния търговец. --- държавна концесия за услуга за морски плаж "Бургас-централен" - обособена част от плажна ивица "Бургас", община Бургас, област Бургас - част от крайбрежната плажна ивица - изключителна държавна собственост, област Бургас, община Бургас, населено място Бургас с орган, представляващ концедента - министъра на регионалното развитие и благоустройството, предоставена на ЕТ "ХИМОЙЛ - ПЕЙЧО ДИМОВ" за срок от 15 години от 06.03.2000 г. Решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия 176/06.04.1999г.; Решение за промяна на решението за откриване на процедура за предоставяне на концесия 523/21.07.1999г.; Решение за определяне на концесионер 37/02.02.2000г. Съобщение (Обявление) - брой 41/04.05.1999, номер на публикацията 29958; Съобщение (Обявление) - брой 90/15.10.1999, номер на публикацията 54568; Съобщение (Обявление) - брой 73/17.08.1999, номер на публикацията 11111 концесия за услуга особено право на ползване върху морски плаж "Бургас-централен" - обособена част от плажна ивица "Бургас", община Бургас, област Бургас - част от крайбрежната плажна ивица - изключителна държавна собственост 15 06.03.2000 31.01.2000 част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж морски плаж "Бургас-централен" - обособена част от плажна ивица "Бургас", община Бургас, област Бургас - част от крайбрежната плажна ивица - изключителна държавна собственост морски плаж с обща концесионна територия в размер 69 507 кв. м с дължина на бреговата линия 948 м и със средна широчина 73 м при граници съгласно Акт за изключителна държавна собственост № 452 от 16 март 1999 г., определени с координатите на точки по чупките на границите в координатна система "1970 г." от № 48 до 218: на север - аналитично определена граница между морски плаж "Бургас-север" и "Бургас-централен", обозначена с точки № 218 и 48; на изток - бреговата линия на Черно море с граница, определена с точки от № 48 до 76 включително; на юг - пристанищен кей с граница, определена с точки от № 76 до 84 включително; на запад - подпорна стена на Морската градина и масивна ограда с граници, определени с точки от № 84 до 132 и точка № 218. област Бургас, община Бургас, населено място Бургас ЕТ "ХИМОЙЛ - ПЕЙЧО ДИМОВ" България гр. Бургас гр. Бургас, к-с "Славейков", бл. 2, ет.8, ап. 45 Пейчо Димитров Димов вписано в Търговския регистър при Бургаски окръжен съд, рег.3, парт. № 775, том 8, стр. 242, по ф.д. № 961/1996г. --- министъра на регионалното развитие и благоустройството Евгени Стефанов Чачев - министър на регионалното развитие и благоустройството министъра на регионалното развитие и благоустройството 1. правото да наема подизпълнители за осъществяването на свързаните с концесията отделни дейности, при условията на този ДОГОВОР; 2. правото да осъществява свързани с предмета на концесията дейности и услуги на концесионната територия и в прилежащите към нея водни площи; 3. правото да осигурява плажни услуги, като предоставянето на плажни чадъри, шезлонги и масички, душове с топла вода, детски зони, телефони, видеотеки, фотоуслуги, рехабилитационна дейност и др.; 4. правото да осигурява спортни услуги - федербал, табла, шах, кегли и др., топки, надуваеми плажни принадлежности, батут и др.; 5. правото да осигурява водни услуги - водни ски, водни колела, сърф, парашути, разходки с лодки, яхти, скутери, "банан", водни пързалки и др. в прилежащите на концесионната територия водни площи; 6. правото да осигурява разносна търговия на храни, безалкохолни напитки, кафе, сладолед, плодове, сувенири, плажна козметика, вестници и др.; 7. правото да организира, след съгласуване с министъра на регионалното развитие и благоустройството, временни обекти за хранене, освежителни напитки и съоръжения за спорт и развлечения, които да не засягат целостта на плажната ивица, и да осигуряват безпрепятствено премахване при условията и сроковете, определени с комплексния план и ежегодните работни проекти и програми. При премахване на такива обекти на КОНЦЕСИОНЕРА не се дължи обезщетение. 1. задължение да заплати и да плаща на КОНЦЕДЕНТА дължимите концесионни възнаграждения при условията и в сроковете по този ДОГОВОР; 2. задължение да не събира каквото и да е или под каквато и да е форма плащане за вход на морския плаж - обект на концесия по този ДОГОВОР; 3. задължение да осигурява постоянен свободен достъп на всички физически лица до крайбрежната плажна ивица и ползването й от тях като курортно-възстановителен ресурс; 4. задължение да извършва санитарно-хигиенно поддържане и благоустрояване, съобразно Хигиенните изисквания за устройство и експлоатация на плажовете по Черноморското крайбрежие; 5. задължение да осигурява за посетителите на плажа санитарно-хигиенни съоръжения, питейно водоснабдяване и плажни принадлежности; 6. задължение да оставя свободна най-малко 20 на сто от концесионната територия за разполагане от посетителите на собствени принадлежности, съгласно ежегодно изготвена от него и утвърдена от КОНЦЕДЕНТА схема; 7. задължение да осигурява с тоалетни, а когато няма изградена канализация и/или пречиствателни съоръжения - с химически тоалетни, съблекални, душове със студена вода и питейно водоснабдяване посетителите на плажа; 8. задължение да приеме и търпи, при наличие на форсмажорни обстоятелства, трети лица, посочени от държавата, да ползват крайбрежната плажна ивица в границите на концесионната територия. В случаите на предходното изречение КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на обезщетение или компенсация; 9. задължение да не извършва и да не допуска извършване на незаконно строителство или други действия и дейности на концесионната територия, които могат да унищожат, увредят или след продължителен срок да променят качеството и количеството на плажната ивица и да увредят природната среда; 10. задължение да предвижда в комплексния план и годишните работни проекти и инвестиционни програми средства и мерки за опазване на околната среда и водите, както и средства и мерки за борба със свлачищата, ерозията и абразията в района; 11. задължение да не изгражда и да следи трети лица да не изграждат сгради и трайни съоръжения върху плажната ивица; 12. задължение да осигурява предоставянето на плажни чадъри, шезлонги и масички; 13. задължение да осигурява разносна търговия на храни, безалкохолни напитки, кафе, сладолед, плодове, сувенири и плажна козметика и вестници; 14. задължение да осигурява опазването на обществения ред, здравето, имуществото и спокойствието на посетителите на плажа; 15. задължение да осигурява спазването на нормативните изисквания за безопасност и здраве при работа, както и на тези, свързани с организацията на работната заплата. 16. КОНЦЕСИОНЕРЪТ по този ДОГОВОР е длъжен да даде гаранции за изпълнение на задълженията си по този ДОГОВОР в две насоки: - гаранции за изпълнението на финансовите задължения по концесионния ДОГОВОР и - гаранции за изпълнението на задълженията, свързани с опазване състоянието на околната среда, охраната на крайбрежната плажна ивица и курортните ресурси в региона и с охраната на труда. 1. право да получи и да получава дължимите от КОНЦЕСИОНЕРА концесионни възнаграждения при условията и в сроковете, предвидени с този ДОГОВОР; 2. право на собственост върху всяка геоложка, инженерна, екологична и друга информация и документация във връзка с експлоатацията на концесионната територия по този ДОГОВОР; 1. задължение да не пречи на КОНЦЕСИОНЕРА да осъществява правата си по концесията, освен в случаите, уредени в нормативен акт и в този ДОГОВОР; 2. задължение да оказва съдействие на КОНЦЕСИОНЕРА при осъществяването на концесията, съгласно условията на този ДОГОВОР; 1. Неизпълнение на ДОГОВОРА може да се констатира както от страните по ДОГОВОРА или определени от тях лица, така и от компетентни държавни органи. 2. При забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР, неизправната страна дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ за периода плюс 10 пункта. 3. При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР за повече от 15 (петнадесет) дни неизправната страна дължи освен лихвата по ал. 1 и неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет на сто) на ден върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период, но не повече от 15% (петнадесет на сто). 4. При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по този ДОГОВОР за повече от 30 (тридесет) дни, освен правото да получи неустойките и лихвите по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този ДОГОВОР без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие. 5. При неизпълнение на ДОГОВОРА, изправната страна има право да поиска от другата изпълнение на задълженията. 6. При неизпълнение на ДОГОВОРА или при забавено изпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на задълженията и условията по концесията за повече от 15 (петнадeсет) дни КОНЦЕДЕНТЪТ има право да получи неустойка в размер на 0.5 % (нула цяло и пет на сто) от годишното концесионно възнаграждение за текущата година за всеки конкретен случай. 7. При системно неизпълнение на ДОГОВОРА или при неизпълнение на задължения след като неизправната страна е била поканена за доброволно изпълнение, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 8. При неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР или във връзка с него, неизправната страна дължи освен предвидените санкции и изпълнение на задължението. 9. При системно неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 10. Във всички случаи на неизпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА КОНЦЕДЕНТЪТ има право да търси освен определените гаранции, лихви и неустойки и обезщетение по общите правила. 1. Неизпълнение на ДОГОВОРА може да се констатира както от страните по ДОГОВОРА или определени от тях лица, така и от компетентни държавни органи. 2. При забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР, неизправната страна дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ за периода плюс 10 пункта. 3. При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР за повече от 15 (петнадесет) дни неизправната страна дължи освен лихвата по ал. 1 и неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет на сто) на ден върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период, но не повече от 15% (петнадесет на сто). 4. При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по този ДОГОВОР за повече от 30 (тридесет) дни, освен правото да получи неустойките и лихвите по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този ДОГОВОР без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие. 5. При неизпълнение на ДОГОВОРА, изправната страна има право да поиска от другата изпълнение на задълженията. 6. При неизпълнение на ДОГОВОРА или при забавено изпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на задълженията и условията по концесията за повече от 15 (петнадeсет) дни КОНЦЕДЕНТЪТ има право да получи неустойка в размер на 0.5 % (нула цяло и пет на сто) от годишното концесионно възнаграждение за текущата година за всеки конкретен случай. 7. При системно неизпълнение на ДОГОВОРА или при неизпълнение на задължения след като неизправната страна е била поканена за доброволно изпълнение, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 8. При неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР или във връзка с него, неизправната страна дължи освен предвидените санкции и изпълнение на задължението. 9. При системно неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 10. Във всички случаи на неизпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА КОНЦЕДЕНТЪТ има право да търси освен определените гаранции, лихви и неустойки и обезщетение по общите правила. 1. Преди изтичане на срока, този ДОГОВОР може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните или едностранно, при условията предвидени в ДОГОВОРА. 2. Освен в предвидените в закона и в други разпоредби на този ДОГОВОР случаи, този ДОГОВОР може да бъде прекратен с едномесечно писмено предизвестие от която и да е от страните при: - прекомерно замърсяване на обекта на концесия, което не е вследствие действия на КОНЦЕСИОНЕРА; - съществено изменение на характеристиките на обекта на концесия - граници, площ, покритие и др.; - промени в околните обекти, които засягат непряко обекта на концесия или неговото използване - свличания на земни маси, ерозия на бреговете и др.; - промяна на законодателството, която ограничава съществено правата по този ДОГОВОР или налага допълнителни задължения във връзка с обекта на концесия. 3. По взаимно съгласие, при възникване на условията предвидени в т. 1 - т. 3 на чл. 43, вместо прекратяване страните могат: - да договорят намаляване на концесионното възнаграждение до възстановяване на фактическата обстановка; - да договорят мерки за възстановяване на обекта на концесия, като стойността на възстановяването се приспадне в пълен размер. Чл. 45. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. Чл. 46. За разходите, имащи характер на текущо поддържане, обезщетение не се дължи. Чл. 47. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на задържане за дължими обезщетения по този ДОГОВОР. 1. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. 2. За разходите, имащи характер на текущо поддържане, обезщетение не се дължи. 3. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на задържане за дължими обезщетения по този ДОГОВОР. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. Размерът на възнаграждението се определя ежегодно, съгласно приложената "Методика за определяне на концесионното възнаграждение". Годишното концесионно възнаграждение се изчислява на базата на минималната работна заплата за страна, валидна към 1 май на текущата година и се плаща на два пъти, както следва: - в срок до 31 май на текущата година - 30 на сто; - в срок до 30 ноември на текущата година - остатъка. Дължимата за календарната 2000 г. вноска по концесионното възнаграждение е в размер, определен по реда на т. 2.3, като внесеният от ЕТ "Химойл - Пейчо Димов" паричен депозит - 9 700 000 лв. - за участие в конкурса се задържа и се прихваща от него
D - 000098 01.05.2001 друго основание, определено със закон или концесионния договорРешение № 567 на МС от 10 юли 2001 година за даване на съгласие за прекратяване на концесионния договор за морски плаж "Бургас-север", сключен на 6 март 2000г. Решение № 567 на МС от 10 юли 2001 година за даване на съгласие за прекратяване на концесионния договор за морски плаж "Бургас-север", сключен на 6 март 2000г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 1. Дава съгласие концесионният договор за морски плаж "Бургас - север", сключен на 6 март 2000 г. между министъра на регионалното развитие и благоустройството и ЕТ" ХИМОЙЛ - ПЕЙЧО ДИМОВ" -Бургас, да бъде прекратен едностранно на основание чл. 35, ал.3 от договора, считано от 1 май 2001г. 2. Потвърждава действията на министъра на регионалното развитие и благоустройството по едностранното прекратяване на договора поради неизпълнение на основно договорно задължение от страна на концесионера. 3. Упълномощава министъра на регионалното развитие и благоустройството да предприеме необходимите действия за събиране на дължимите суми по съдебен ред МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ИВАН КОСТОВ ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ ЮЛИАНА НИКОЛОВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПРАВИТЕЛСТВЕНА КАНЦЕЛАРИЯ": /п/ ЗЛАТИНА НИКОЛОВА държавна концесия за услуга за морски плаж "Бургас-север" - обособена зона от плажна ивица "Бургас", община Бургас, област Бургас - част от крайбрежната плажна ивица - изключителна държавна собственост, област Бургас, община Бургас, населено място Бургас с орган, представляващ концедента - министъра на регионалното развитие и благоустройството, предоставена на ЕТ "ХИМОЙЛ - ПЕЙЧО ДИМОВ" за срок от 20 години от 06.03.2000 г. Решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия 181/06.04.1999г.; Решение за промяна на решението за откриване на процедура за предоставяне на концесия 523/21.07.1999г.; Решение за определяне на концесионер 39/02.02.2000г. Съобщение (Обявление) - брой 41/04.05.1999, номер на публикацията 29959; Съобщение (Обявление) - брой 90/15.10.1999, номер на публикацията 54568; Съобщение (Обявление) - брой 73/17.08.1999, номер на публикацията 11111 концесия за услуга особено право на ползване върху морски плаж "Бургас-север" - обособена зона от плажна ивица "Бургас", община Бургас, област Бургас - част от крайбрежната плажна ивица - изключителна държавна собственост 20 06.03.2000 31.01.2000 част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж морски плаж "Бургас-север" - обособена зона от плажна ивица "Бургас", община Бургас, област Бургас - част от крайбрежната плажна ивица - изключителна държавна собственост морски плаж с обща концесионна територия в размер 64 808 кв. м с дължина на бреговата линия 1716 м и средна широчина 35 м при граници съгласно Акт № 452 за изключителна държавна собственост от 16 март 1999 г., определени с координатите на точки по чупките на границата на плажа в координатна система "1970 г." с номера от 1 до 218: на север - ограда на евин плаж, определена при заснемането с точки № 1 до № 2; на изток - бреговата линия на Черно море, определена при заснемането с точки № 2 до № 48; на юг - аналитично определена граница между морски плаж "Бургас-север" и "Бургас-централен", обозначена при заснемането с точки № 48 и № 218; на запад - подпорна стена на Морската градина, определена при заснемането с точки № 134 до № 218 и № 1 област Бургас, община Бургас, населено място Бургас ЕТ "ХИМОЙЛ - ПЕЙЧО ДИМОВ" България гр. Бургас гр. Бургас, к-с "Славейков", бл. 2, ет.8, ап. 45 Пейчо Димитров Димов вписано в Търговския регистър при Бургаски окръжен съд, рег.3, парт. № 775, том 8, стр. 242, по ф.д. № 961/1996г. --- министъра на регионалното развитие и благоустройството Евгени Стефанов Чачев - министър на регионалното развитие и благоустройството министъра на регионалното развитие и благоустройството 1. правото да наема подизпълнители за осъществяването на свързаните с концесията отделни дейности, при условията на този ДОГОВОР; 2. правото да осъществява свързани с предмета на концесията дейности и услуги на концесионната територия и в прилежащите към нея водни площи; 3. правото да осигурява плажни услуги, като предоставянето на плажни чадъри, шезлонги и масички, душове с топла вода, детски зони, телефони, видеотеки, фотоуслуги, рехабилитационна дейност и др.; 4. правото да осигурява спортни услуги - федербал, табла, шах, кегли и др., топки, надуваеми плажни принадлежности, батут и др.; 5. правото да осигурява водни услуги - водни ски, водни колела, сърф, парашути, разходки с лодки, яхти, скутери, "банан", водни пързалки и др. в прилежащите на концесионната територия водни площи; 6. правото да осигурява разносна търговия на храни, безалкохолни напитки, кафе, сладолед, плодове, сувенири, плажна козметика, вестници и др.; 7. правото да организира, след съгласуване с министъра на регионалното развитие и благоустройството, временни обекти за хранене, освежителни напитки и съоръжения за спорт и развлечения, които да не засягат целостта на плажната ивица, и да осигуряват безпрепятствено премахване при условията и сроковете, определени с комплексния план и ежегодните работни проекти и програми. При премахване на такива обекти на КОНЦЕСИОНЕРА не се дължи обезщетение. 1. задължение да заплати и да плаща на КОНЦЕДЕНТА дължимите концесионни възнаграждения при условията и в сроковете по този ДОГОВОР; 2. задължение да не събира каквото и да е или под каквато и да е форма плащане за вход на морския плаж - обект на концесия по този ДОГОВОР; 3. задължение да осигурява постоянен свободен достъп на всички физически лица до крайбрежната плажна ивица и ползването й от тях като курортно-възстановителен ресурс; 4. задължение да извършва санитарно-хигиенно поддържане и благоустрояване, съобразно Хигиенните изисквания за устройство и експлоатация на плажовете по Черноморското крайбрежие; 5. задължение да осигурява за посетителите на плажа санитарно-хигиенни съоръжения, питейно водоснабдяване и плажни принадлежности; 6. задължение да оставя свободна най-малко 20 на сто от концесионната територия за разполагане от посетителите на собствени принадлежности, съгласно ежегодно изготвена от него и утвърдена от КОНЦЕДЕНТА схема; 7. задължение да осигурява с тоалетни, а когато няма изградена канализация и/или пречиствателни съоръжения - с химически тоалетни, съблекални, душове със студена вода и питейно водоснабдяване посетителите на плажа; 8. задължение да приеме и търпи, при наличие на форсмажорни обстоятелства, трети лица, посочени от държавата, да ползват крайбрежната плажна ивица в границите на концесионната територия. В случаите на предходното изречение КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на обезщетение или компенсация; 9. задължение да не извършва и да не допуска извършване на незаконно строителство или други действия и дейности на концесионната територия, които могат да унищожат, увредят или след продължителен срок да променят качеството и количеството на плажната ивица и да увредят природната среда; 10. задължение да предвижда в комплексния план и годишните работни проекти и инвестиционни програми средства и мерки за опазване на околната среда и водите, както и средства и мерки за борба със свлачищата, ерозията и абразията в района; 11. задължение да не изгражда и да следи трети лица да не изграждат сгради и трайни съоръжения върху плажната ивица; 12. задължение да осигурява предоставянето на плажни чадъри, шезлонги и масички; 13. задължение да осигурява разносна търговия на храни, безалкохолни напитки, кафе, сладолед, плодове, сувенири и плажна козметика и вестници; 14. задължение да осигурява опазването на обществения ред, здравето, имуществото и спокойствието на посетителите на плажа; 15. задължение да осигурява спазването на нормативните изисквания за безопасност и здраве при работа, както и на тези, свързани с организацията на работната заплата. 16. КОНЦЕСИОНЕРЪТ по този ДОГОВОР е длъжен да даде гаранции за изпълнение на задълженията си по този ДОГОВОР в две насоки: - гаранции за изпълнението на финансовите задължения по концесионния ДОГОВОР и - гаранции за изпълнението на задълженията, свързани с опазване състоянието на околната среда, охраната на крайбрежната плажна ивица и курортните ресурси в региона и с охраната на труда. 1. право да получи и да получава дължимите от КОНЦЕСИОНЕРА концесионни възнаграждения при условията и в сроковете, предвидени с този ДОГОВОР; 2. право на собственост върху всяка геоложка, инженерна, екологична и друга информация и документация във връзка с експлоатацията на концесионната територия по този ДОГОВОР; 1. задължение да не пречи на КОНЦЕСИОНЕРА да осъществява правата си по концесията, освен в случаите, уредени в нормативен акт и в този ДОГОВОР; 2. задължение да оказва съдействие на КОНЦЕСИОНЕРА при осъществяването на концесията, съгласно условията на този ДОГОВОР; 1. Неизпълнение на ДОГОВОРА може да се констатира както от страните по ДОГОВОРА или определени от тях лица, така и от компетентни държавни органи. 2. При забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР, неизправната страна дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ за периода плюс 10 пункта. 3. При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР за повече от 15 (петнадесет) дни неизправната страна дължи освен лихвата по ал. 1 и неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет на сто) на ден върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период, но не повече от 15% (петнадесет на сто). 4. При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по този ДОГОВОР за повече от 30 (тридесет) дни, освен правото да получи неустойките и лихвите по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този ДОГОВОР без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие. 5. При неизпълнение на ДОГОВОРА, изправната страна има право да поиска от другата изпълнение на задълженията. 6. При неизпълнение на ДОГОВОРА или при забавено изпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на задълженията и условията по концесията за повече от 15 (петнадeсет) дни КОНЦЕДЕНТЪТ има право да получи неустойка в размер на 0.5 % (нула цяло и пет на сто) от годишното концесионно възнаграждение за текущата година за всеки конкретен случай. 7. При системно неизпълнение на ДОГОВОРА или при неизпълнение на задължения след като неизправната страна е била поканена за доброволно изпълнение, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 8. При неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР или във връзка с него, неизправната страна дължи освен предвидените санкции и изпълнение на задължението. 9. При системно неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 10. Във всички случаи на неизпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА КОНЦЕДЕНТЪТ има право да търси освен определените гаранции, лихви и неустойки и обезщетение по общите правила. 1. Неизпълнение на ДОГОВОРА може да се констатира както от страните по ДОГОВОРА или определени от тях лица, така и от компетентни държавни органи. 2. При забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР, неизправната страна дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ за периода плюс 10 пункта. 3. При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР за повече от 15 (петнадесет) дни неизправната страна дължи освен лихвата по ал. 1 и неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет на сто) на ден върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период, но не повече от 15% (петнадесет на сто). 4. При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по този ДОГОВОР за повече от 30 (тридесет) дни, освен правото да получи неустойките и лихвите по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този ДОГОВОР без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие. 5. При неизпълнение на ДОГОВОРА, изправната страна има право да поиска от другата изпълнение на задълженията. 6. При неизпълнение на ДОГОВОРА или при забавено изпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на задълженията и условията по концесията за повече от 15 (петнадeсет) дни КОНЦЕДЕНТЪТ има право да получи неустойка в размер на 0.5 % (нула цяло и пет на сто) от годишното концесионно възнаграждение за текущата година за всеки конкретен случай. 7. При системно неизпълнение на ДОГОВОРА или при неизпълнение на задължения след като неизправната страна е била поканена за доброволно изпълнение, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 8. При неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР или във връзка с него, неизправната страна дължи освен предвидените санкции и изпълнение на задължението. 9. При системно неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 10. Във всички случаи на неизпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА КОНЦЕДЕНТЪТ има право да търси освен определените гаранции, лихви и неустойки и обезщетение по общите правила. 1. Преди изтичане на срока, този ДОГОВОР може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните или едностранно, при условията предвидени в ДОГОВОРА. 2. Освен в предвидените в закона и в други разпоредби на този ДОГОВОР случаи, този ДОГОВОР може да бъде прекратен с едномесечно писмено предизвестие от която и да е от страните при: - прекомерно замърсяване на обекта на концесия, което не е вследствие действия на КОНЦЕСИОНЕРА; - съществено изменение на характеристиките на обекта на концесия - граници, площ, покритие и др.; - промени в околните обекти, които засягат непряко обекта на концесия или неговото използване - свличания на земни маси, ерозия на бреговете и др.; - промяна на законодателството, която ограничава съществено правата по този ДОГОВОР или налага допълнителни задължения във връзка с обекта на концесия. 3. По взаимно съгласие, при възникване на условията предвидени в т. 1 - т. 3 на чл. 43, вместо прекратяване страните могат: - да договорят намаляване на концесионното възнаграждение до възстановяване на фактическата обстановка; - да договорят мерки за възстановяване на обекта на концесия, като стойността на възстановяването се приспадне в пълен размер. Чл. 45. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. Чл. 46. За разходите, имащи характер на текущо поддържане, обезщетение не се дължи. Чл. 47. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на задържане за дължими обезщетения по този ДОГОВОР. 1. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. 2. За разходите, имащи характер на текущо поддържане, обезщетение не се дължи. 3. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на задържане за дължими обезщетения по този ДОГОВОР. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. Размерът на възнаграждението се определя ежегодно, съгласно приложената "Методика за определяне на концесионното възнаграждение". Годишното концесионно възнаграждение се изчислява на базата на минималната работна заплата за страна, валидна към 1 май на текущата година и се плаща на два пъти, както следва: - в срок до 31 май на текущата година - 30 на сто; - в срок до 30 ноември на текущата година - остатъка. Дължимата за календарната 2000 г. вноска по концесионното възнаграждение е в размер, определен по реда на т. 2.3, като внесеният от ЕТ "Химойл - Пейчо Димов" паричен депозит - 6373 лв. - за участие в конкурса се задържа и се прихваща от него
D - 000057 15.12.2000 друго основание, определено със закон или концесионния договорРешение № 563 на МС от 10 юли 2001 година за даване на съгласие за прекратяване на концесионния договор за морски плаж "Черноморец", сключен на 16 юли 1999г. Решение № 563 на МС от 10 юли 2001 година за даване на съгласие за прекратяване на концесионния договор за морски плаж "Черноморец", сключен на 16 юли 1999г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 1. Дава съгласие концесионният договор за морски плаж "Черноморец", сключен на 16 юли 1999 г. между министъра на регионалното развитие и благоустройството и "ТиТ Интернешънъл"ООД - София, да бъде прекратен едностранно на основание чл. 35, ал.3 от договора, считано от 15 декември 2000г. 2. Потвърждава действията на министъра на регионалното развитие и благоустройството по едностранното прекратяване на договора поради неизпълнение на основно договорно задължение от страна на концесионера. 3. Упълномощава министъра на регионалното развитие и благоустройството да предприеме необходимите действия за събиране на дължимите суми по съдебен ред МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ИВАН КОСТОВ ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ ЮЛИАНА НИКОЛОВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПРАВИТЕЛСТВЕНА КАНЦЕЛАРИЯ": /п/ ЗЛАТИНА НИКОЛОВА държавна концесия за услуга за морски плаж "Черноморец" - община Созопол, област Бургас - част от крайбрежната плажна ивица, изключителна държавна собственост, област Бургас, община Созопол, населено място Черноморец с орган, представляващ концедента - министъра на регионалното развитие и благоустройството, предоставена на "Т и Т Интернешънъл" ООД за срок от 20 години от 16.07.1999 г. Решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия 242/15.04.1999г.; Решение за определяне на концесионер 447/25.06.1999г. Съобщение (Обявление) - брой 43/11.05.1999, номер на публикацията 31233 концесия за услуга особено право на ползване върху морски плаж "Черноморец" - община Созопол, област Бургас - част от крайбрежната плажна ивица, изключителна държавна собственост 20 16.07.1999 16.07.1999 част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж морски плаж "Черноморец" - община Созопол, област Бургас - част от крайбрежната плажна ивица, изключителна държавна собственост морски плаж с концесионна територия в размер 16 903 кв. м с дължина на бреговата ивица 700 м и средна широчина 24 м при граници съгласно Акт № 440 за изключителна държавна собственост от 2 март 1999 г., определени с координатите на точки по чупките на границата на плажа в координатна система "1970 г." с номера от 1 до 72, както следва: на север - брегова линия на Черно море, буна и мера, определени при заснемането с точки № 1 до № 20; на юг - масивни огради, храсти, обривист бряг, подпорни стени и населено място, определени при заснемането с точки № 20 до № 69; на запад - скалист бряг и обривист бряг, определени при заснемането с точки № 69 до № 72 и точка № 1. област Бургас, община Созопол, населено място Черноморец "Т и Т Интернешънъл" ООД България гр. София гр.София, ул. "Милин камък" № 48, ап. 13 Омуртаг Александров Дяков - управител вписано в Търговския регистър при Софийски градски съд, парт. № 38443, том 424, стр. 184, по ф. д. № 4045/1997г. --- министъра на регионалното развитие и благоустройството Евгений Стефанов Бакърджиев - министър на регионалното развитие и благоустройството министъра на регионалното развитие и благоустройството 1. правото да наема подизпълнители за осъществяването на свързаните с концесията отделни дейности, при условията на този ДОГОВОР; 2. правото да осъществява свързани с предмета на концесията дейности и услуги на концесионната територия и в прилежащите към нея водни площи; 3. правото да осигурява плажни услуги, като предоставянето на плажни чадъри, шезлонги и масички, душове с топла вода, детски зони, телефони, видеотеки, фотоуслуги, рехабилитационна дейност и др.; 4. правото да осигурява спортни услуги - федербал, табла, шах, кегли и др., топки, надуваеми плажни принадлежности, батут и др.; 5. правото да осигурява водни услуги - водни ски, водни колела, сърф, парашути, разходки с лодки, яхти, скутери, "банан", водни пързалки и др. в прилежащите на концесионната територия водни площи; 6. правото да осигурява разносна търговия на храни, безалкохолни напитки, кафе, сладолед, плодове, сувенири, плажна козметика, вестници и др.; 7. правото да организира, след съгласуване с министъра на регионалното развитие и благоустройството, временни обекти за хранене, освежителни напитки и съоръжения за спорт и развлечения, които да не засягат целостта на плажната ивица, и да осигуряват безпрепятствено премахване при условията и сроковете, определени с комплексния план и ежегодните работни проекти и програми. При премахване на такива обекти на КОНЦЕСИОНЕРА не се дължи обезщетение. 1. задължение да заплати и да плаща на КОНЦЕДЕНТА дължимите концесионни възнаграждения при условията и в сроковете по този ДОГОВОР; 2. задължение да не събира каквото и да е или под каквато и да е форма плащане за вход на морския плаж - обект на концесия по този ДОГОВОР; 3. задължение да осигурява постоянен свободен достъп на всички физически лица до крайбрежната плажна ивица и ползването й от тях като курортно-възстановителен ресурс; 4. задължение да извършва санитарно-хигиенно поддържане и благоустрояване, съобразно Хигиенните изисквания за устройство и експлоатация на плажовете по Черноморското крайбрежие; 5. задължение да осигурява за посетителите на плажа санитарно-хигиенни съоръжения, питейно водоснабдяване и плажни принадлежности; 6. задължение да оставя свободна най-малко 20 на сто от концесионната територия за разполагане от посетителите на собствени принадлежности, съгласно ежегодно изготвена от него и утвърдена от КОНЦЕДЕНТА схема; 7. задължение да осигурява с тоалетни, а когато няма изградена канализация и/или пречиствателни съоръжения - с химически тоалетни, съблекални, душове със студена вода и питейно водоснабдяване посетителите на плажа; 8. задължение да приеме и търпи, при наличие на форсмажорни обстоятелства, трети лица, посочени от държавата, да ползват крайбрежната плажна ивица в границите на концесионната територия. В случаите на предходното изречение КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на обезщетение или компенсация; 9. задължение да не извършва и да не допуска извършване на незаконно строителство или други действия и дейности на концесионната територия, които могат да унищожат, увредят или след продължителен срок да променят качеството и количеството на плажната ивица и да увредят природната среда; 10. задължение да предвижда в комплексния план и годишните работни проекти и инвестиционни програми средства и мерки за опазване на околната среда и водите, както и средства и мерки за борба със свлачищата, ерозията и абразията в района; 11. задължение да не изгражда и да следи трети лица да не изграждат сгради и трайни съоръжения върху плажната ивица; 12. задължение да осигурява предоставянето на плажни чадъри, шезлонги и масички; 13. задължение да осигурява разносна търговия на храни, безалкохолни напитки, кафе, сладолед, плодове, сувенири и плажна козметика и вестници; 14. задължение да осигурява опазването на обществения ред, здравето, имуществото и спокойствието на посетителите на плажа; 15. задължение да осигурява спазването на нормативните изисквания за безопасност и здраве при работа, както и на тези, свързани с организацията на работната заплата. 16. задължение да застрахова обекта на концесия при условията на чл. 4, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите. Конкретните застрахователни рискове се съгласуват с министъра на регионалното развитие и благоустройството. 17. задължение да сключи застраховки - "гражданска отговорност" и "злополука" за всички предоставяне услуги, според действащото законодателство 18. Чл. 15 (1) КОНЦЕСИОНЕРЪТ по този ДОГОВОР е длъжен да даде гаранции за изпълнение на задълженията си по този ДОГОВОР в две насоки: 1. гаранции за изпълнението на финансовите задължения по концесионния ДОГОВОР и 2. гаранции за изпълнението на задълженията, свързани с опазване състоянието на околната среда, охраната на крайбрежната плажна ивица и курортните ресурси в региона и с охраната на труда. (2) Гаранциите следва да бъдат ефективни и парични. (3) Гаранциите за изпълнението на финансовите задължения по концесионния ДОГОВОР следва да се дадат във вид на безусловна неотменяема банкова гаранция от първокласна българска банка; 1. За календарната 2002 година гаранцията е в размер 20% (двадесет на сто) от предложения от "ИРИДА-71" ЕООД - гр. София, продължило дейността си като "ИРИДА-71" ООД - гр. София, размер на концесионното възнаграждение за 2002 година и се представя на КОНЦЕДЕНТА в 30 (тридесет) дневен срок, считано от датата на подписване на този ДОГОВОР; 2. За всяка следваща година за срока на концесията гаранцията е в размер 20% (двадесет на сто) от концесионното възнаграждение за предходната година и се представя на КОНЦЕДЕНТА до 31 януари на обезпечената година; 3. Банковите гаранции по т. 1 и т. 2 следва да бъдат валидни до 30 дни от изтичането на обезпечената година. (4) Гаранцията за изпълнение на задълженията, свързани с опазване състоянието на околната среда, охраната на крайбрежната плажна ивица и курортните ресурси в региона и с охраната на труда, следва да бъде откриване от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на специална банкова сметка в посочена от КОНЦЕДЕНТА банка, в която КОНЦЕСИОНЕРЪТ следва да отчислява ежегодно за целия срок на концесията сума, представляваща 10% (десет на сто) от дължимото за срока концесионно възнаграждение. (5) Дължимите по ал. 4 суми се внасят до 30 ноември на текущата година. (6) Средствата в сметката по ал. 4 ще се натрупват в продължение на целия срок на концесията и ще принадлежат на КОНЦЕСИОНЕРА, но трябва да бъдат блокирани за използване само за целите по ал. 4. (7) При откриването на сметката по ал. 4 е задължително да се предвиди правна възможност за следното: 1. при неизпълнение на задължения на КОНЦЕСИОНЕРА, свързани с опазване състоянието на околната среда, охраната на крайбрежната плажна ивица и курортните ресурси в региона и с охраната на труда, средствата от сметката по ал. 4 да се разходват с едностранно нареждане на министъра на регионалното развитие и благоустройството или упълномощено от него лице за изпълнение на неизпълнените задължения от страна на КОНЦЕСИОНЕРА; 2. при прекратяване на ДОГОВОРА по вина на КОНЦЕСИОНЕРА, със средствата от сметката по ал. 4 ще се разпорежда изключително КОНЦЕДЕНТЪТ за изпълнението на проектите, свързани с екологията, охраната на крайбрежната плажна ивица и комплекса от курортни ресурси в региона. (8) В сроковете по предходните разпоредби, КОНЦЕСИОНЕРЪТ следва да представи необходимите документи, удостоверяващи по несъмнен начин изпълнението на изискванията им. 1. право да получи и да получава дължимите от КОНЦЕСИОНЕРА концесионни възнаграждения при условията и в сроковете, предвидени с този ДОГОВОР; 2. право на собственост върху всяка геоложка, инженерна, екологична и друга информация и документация във връзка с експлоатацията на концесионната територия по този ДОГОВОР; 1. задължение да не пречи на КОНЦЕСИОНЕРА да осъществява правата си по концесията, освен в случаите, уредени в нормативен акт и в този ДОГОВОР; 2. задължение да оказва съдействие на КОНЦЕСИОНЕРА при осъществяването на концесията, съгласно условията на този ДОГОВОР; 1. Неизпълнение на ДОГОВОРА може да се констатира както от страните по ДОГОВОРА или определени от тях лица, така и от компетентни държавни органи. 2. При забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР, неизправната страна дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ за периода плюс 10 пункта. 3. При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР за повече от 15 (петнадесет) дни неизправната страна дължи освен лихвата по ал. 1 и неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет на сто) на ден върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период, но не повече от 15% (петнадесет на сто). 4. При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по този ДОГОВОР за повече от 30 (тридесет) дни, освен правото да получи неустойките и лихвите по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този ДОГОВОР без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие. 5. При неизпълнение на ДОГОВОРА, изправната страна има право да поиска от другата изпълнение на задълженията. 6. При неизпълнение на ДОГОВОРА или при забавено изпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на задълженията и условията по концесията за повече от 15 (петнадeсет) дни КОНЦЕДЕНТЪТ има право да получи неустойка в размер на 0.5 % (нула цяло и пет на сто) от годишното концесионно възнаграждение за текущата година за всеки конкретен случай. 7. При системно неизпълнение на ДОГОВОРА или при неизпълнение на задължения след като неизправната страна е била поканена за доброволно изпълнение, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 8. При неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР или във връзка с него, неизправната страна дължи освен предвидените санкции и изпълнение на задължението. 9. При системно неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 10. Във всички случаи на неизпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА КОНЦЕДЕНТЪТ има право да търси освен определените гаранции, лихви и неустойки и обезщетение по общите правила. 1. Неизпълнение на ДОГОВОРА може да се констатира както от страните по ДОГОВОРА или определени от тях лица, така и от компетентни държавни органи. 2. При забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР, неизправната страна дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ за периода плюс 10 пункта. 3. При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР за повече от 15 (петнадесет) дни неизправната страна дължи освен лихвата по ал. 1 и неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет на сто) на ден върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период, но не повече от 15% (петнадесет на сто). 4. При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по този ДОГОВОР за повече от 30 (тридесет) дни, освен правото да получи неустойките и лихвите по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този ДОГОВОР без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие. 5. При неизпълнение на ДОГОВОРА, изправната страна има право да поиска от другата изпълнение на задълженията. 6. При неизпълнение на ДОГОВОРА или при забавено изпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на задълженията и условията по концесията за повече от 15 (петнадeсет) дни КОНЦЕДЕНТЪТ има право да получи неустойка в размер на 0.5 % (нула цяло и пет на сто) от годишното концесионно възнаграждение за текущата година за всеки конкретен случай. 7. При системно неизпълнение на ДОГОВОРА или при неизпълнение на задължения след като неизправната страна е била поканена за доброволно изпълнение, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 8. При неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР или във връзка с него, неизправната страна дължи освен предвидените санкции и изпълнение на задължението. 9. При системно неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 10. Във всички случаи на неизпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА КОНЦЕДЕНТЪТ има право да търси освен определените гаранции, лихви и неустойки и обезщетение по общите правила. 1. Преди изтичане на срока, този ДОГОВОР може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните или едностранно, при условията предвидени в ДОГОВОРА. 2. Освен в предвидените в закона и в други разпоредби на този ДОГОВОР случаи, този ДОГОВОР може да бъде прекратен с едномесечно писмено предизвестие от която и да е от страните при: - прекомерно замърсяване на обекта на концесия, което не е вследствие действия на КОНЦЕСИОНЕРА; - съществено изменение на характеристиките на обекта на концесия - граници, площ, покритие и др.; - промени в околните обекти, които засягат непряко обекта на концесия или неговото използване - свличания на земни маси, ерозия на бреговете и др.; - промяна на законодателството, която ограничава съществено правата по този ДОГОВОР или налага допълнителни задължения във връзка с обекта на концесия. 3. По взаимно съгласие, при възникване на условията предвидени в т. 1 - т. 3 на чл. 43, вместо прекратяване страните могат: - да договорят намаляване на концесионното възнаграждение до възстановяване на фактическата обстановка; - да договорят мерки за възстановяване на обекта на концесия, като стойността на възстановяването се приспадне в пълен размер. Чл. 45. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. Чл. 46. За разходите, имащи характер на текущо поддържане, обезщетение не се дължи. Чл. 47. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на задържане за дължими обезщетения по този ДОГОВОР. 1. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. 2. За разходите, имащи характер на текущо поддържане, обезщетение не се дължи. 3. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на задържане за дължими обезщетения по този ДОГОВОР. Чл. 44. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. Чл. 45. За разходите, имащи характер на текущо поддържане, обезщетение не се дължи. Размерът на възнаграждението се определя ежегодно, съгласно приложената "Методика за определяне на концесионното възнаграждение". Годишното концесионно възнаграждение се изчислява на базата на минималната работна заплата за страна, валидна към 1 май на текущата година и се плаща на два пъти, както следва: - в срок до 31 май на текущата година - 30 на сто; - в срок до 30 ноември на текущата година - остатъка. Дължимата за 1999 година вноска по концесионното възнаграждение е в размер на внесения от концесионера паричен депозит за участие в конкурса - 1 300 000 лева
D - 000060 15.12.2000 друго основание, определено със закон или концесионния договор--- Решение N 565 на МС от 10 юли 2001 година ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР ЗА МОРСКИ ПЛАЖ "ФИЧОЗА", СКЛЮЧЕН НА 5 АВГУСТ 1999 Г. М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т Р Е Ш И: 1. Дава съгласие концесионният договор за морски плаж "Фичоза", сключен на 5 август 1999 г. между министъра на регионалното развитие и благоустройството и "Прибой" ООД - Варна, да бъде прекратен едностранно на основание чл. 35, ал. 3 от договора, считано от 15 декември 2000 г. 2. Потвърждава действията на министъра на регионалното развитие и благоустройството по едностранното прекратяване на договора поради неизпълнение на основно договорно задължение от страна на концесионера. 3. Упълномощава министъра на регионалното развитие и благоустройството да предприеме необходимите действия за събиране на дължимите суми по съдебен ред. държавна концесия за услуга за морски плаж "Фичоза" - община Варна, област Варна - част от крайбрежната плажна ивица, изключителна държавна собственост, област Варна, община Варна, населено място Варна с орган, представляващ концедента - министъра на регионалното развитие и благоустройството, предоставена на "ПРИБОЙ" ООД за срок от 20 години от 05.08.1999 г. Решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия 237/15.04.1999г.; Решение за определяне на концесионер 453/25.06.1999г. Съобщение (Обявление) - брой 43/11.05.1999, номер на публикацията 31245 концесия за услуга особено право на ползване върху морски плаж "Фичоза" - община Варна, област Варна - част от крайбрежната плажна ивица, изключителна държавна собственост 20 05.08.1999 01.10.1999 част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж морски плаж "Фичоза" - община Варна, област Варна - част от крайбрежната плажна ивица, изключителна държавна собственост морски плаж с концесионна територия в размер 31 277 кв. м с дължина на бреговата линия 1211 м и средна широчина 25 м при граници съгласно Акт № 438 за изключителна държавна собственост от 5 февруари 1999 г., определени с координатите на точки по чупките на границата на плажа в координатна система "1970 г." с номера от 1 до 140, както следва: на север - скалист бряг, определен при заснемането с точки № 1 до № 8; на изток - брегова линия на Черно море, определена при заснемането с точки № 8 до № 72; на юг - скалист бряг, определен при заснемането с точки № 72 до № 78; на запад V обривист бряг, определен при заснемането с точки № 78 до № 140 и точка № 1. област Варна, община Варна, населено място Варна "ПРИБОЙ" ООД България гр. Варна гр. варна, бул. "3-ти март" Валентин Стоев Василев - управител вписано в Търговския регистър при Варненски окръжен съд, парт. № 14, том 1, стр. 69, по ф.д. №125/1990г. --- министъра на регионалното развитие и благоустройството Евгений Стефанов Бакърджиев - министър на регионалното развитие и благоустройството министъра на регионалното развитие и благоустройството 1. правото да наема подизпълнители за осъществяването на свързаните с концесията отделни дейности, при условията на този ДОГОВОР; 2. правото да осъществява свързани с предмета на концесията дейности и услуги на концесионната територия и в прилежащите към нея водни площи; 3. правото да осигурява плажни услуги, като предоставянето на плажни чадъри, шезлонги и масички, душове с топла вода, детски зони, телефони, видеотеки, фотоуслуги, рехабилитационна дейност и др.; 4. правото да осигурява спортни услуги - федербал, табла, шах, кегли и др., топки, надуваеми плажни принадлежности, батут и др.; 5. правото да осигурява водни услуги - водни ски, водни колела, сърф, парашути, разходки с лодки, яхти, скутери, "банан", водни пързалки и др. в прилежащите на концесионната територия водни площи; 6. правото да осигурява разносна търговия на храни, безалкохолни напитки, кафе, сладолед, плодове, сувенири, плажна козметика, вестници и др.; 7. правото да организира, след съгласуване с министъра на регионалното развитие и благоустройството, временни обекти за хранене, освежителни напитки и съоръжения за спорт и развлечения, които да не засягат целостта на плажната ивица, и да осигуряват безпрепятствено премахване при условията и сроковете, определени с комплексния план и ежегодните работни проекти и програми. При премахване на такива обекти на КОНЦЕСИОНЕРА не се дължи обезщетение. 1. задължение да заплати и да плаща на КОНЦЕДЕНТА дължимите концесионни възнаграждения при условията и в сроковете по този ДОГОВОР; 2. задължение да не събира каквото и да е или под каквато и да е форма плащане за вход на морския плаж - обект на концесия по този ДОГОВОР; 3. задължение да осигурява постоянен свободен достъп на всички физически лица до крайбрежната плажна ивица и ползването й от тях като курортно-възстановителен ресурс; 4. задължение да извършва санитарно-хигиенно поддържане и благоустрояване, съобразно Хигиенните изисквания за устройство и експлоатация на плажовете по Черноморското крайбрежие; 5. задължение да осигурява за посетителите на плажа санитарно-хигиенни съоръжения, питейно водоснабдяване и плажни принадлежности; 6. задължение да оставя свободна най-малко 20 на сто от концесионната територия за разполагане от посетителите на собствени принадлежности, съгласно ежегодно изготвена от него и утвърдена от КОНЦЕДЕНТА схема; 7. задължение да осигурява с тоалетни, а когато няма изградена канализация и/или пречиствателни съоръжения - с химически тоалетни, съблекални, душове със студена вода и питейно водоснабдяване посетителите на плажа; 8. задължение да приеме и търпи, при наличие на форсмажорни обстоятелства, трети лица, посочени от държавата, да ползват крайбрежната плажна ивица в границите на концесионната територия. В случаите на предходното изречение КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на обезщетение или компенсация; 9. задължение да не извършва и да не допуска извършване на незаконно строителство или други действия и дейности на концесионната територия, които могат да унищожат, увредят или след продължителен срок да променят качеството и количеството на плажната ивица и да увредят природната среда; 10. задължение да предвижда в комплексния план и годишните работни проекти и инвестиционни програми средства и мерки за опазване на околната среда и водите, както и средства и мерки за борба със свлачищата, ерозията и абразията в района; 11. задължение да не изгражда и да следи трети лица да не изграждат сгради и трайни съоръжения върху плажната ивица; 12. задължение да осигурява предоставянето на плажни чадъри, шезлонги и масички; 13. задължение да осигурява разносна търговия на храни, безалкохолни напитки, кафе, сладолед, плодове, сувенири и плажна козметика и вестници; 14. задължение да осигурява опазването на обществения ред, здравето, имуществото и спокойствието на посетителите на плажа; 15. задължение да осигурява спазването на нормативните изисквания за безопасност и здраве при работа, както и на тези, свързани с организацията на работната заплата. 16. КОНЦЕСИОНЕРЪТ по този ДОГОВОР е длъжен да даде гаранции за изпълнение на задълженията си по този ДОГОВОР в две насоки: - гаранции за изпълнението на финансовите задължения по концесионния ДОГОВОР и - гаранции за изпълнението на задълженията, свързани с опазване състоянието на околната среда, охраната на крайбрежната плажна ивица и курортните ресурси в региона и с охраната на труда. 1. право да получи и да получава дължимите от КОНЦЕСИОНЕРА концесионни възнаграждения при условията и в сроковете, предвидени с този ДОГОВОР; 2. право на собственост върху всяка геоложка, инженерна, екологична и друга информация и документация във връзка с експлоатацията на концесионната територия по този ДОГОВОР; 1. задължение да не пречи на КОНЦЕСИОНЕРА да осъществява правата си по концесията, освен в случаите, уредени в нормативен акт и в този ДОГОВОР; 2. задължение да оказва съдействие на КОНЦЕСИОНЕРА при осъществяването на концесията, съгласно условията на този ДОГОВОР; 1. Неизпълнение на ДОГОВОРА може да се констатира както от страните по ДОГОВОРА или определени от тях лица, така и от компетентни държавни органи. 2. При забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР, неизправната страна дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ за периода плюс 10 пункта. 3. При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР за повече от 15 (петнадесет) дни неизправната страна дължи освен лихвата по ал. 1 и неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет на сто) на ден върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период, но не повече от 15% (петнадесет на сто). 4. При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по този ДОГОВОР за повече от 30 (тридесет) дни, освен правото да получи неустойките и лихвите по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този ДОГОВОР без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие. 5. При неизпълнение на ДОГОВОРА, изправната страна има право да поиска от другата изпълнение на задълженията. 6. При неизпълнение на ДОГОВОРА или при забавено изпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на задълженията и условията по концесията за повече от 15 (петнадeсет) дни КОНЦЕДЕНТЪТ има право да получи неустойка в размер на 0.5 % (нула цяло и пет на сто) от годишното концесионно възнаграждение за текущата година за всеки конкретен случай. 7. При системно неизпълнение на ДОГОВОРА или при неизпълнение на задължения след като неизправната страна е била поканена за доброволно изпълнение, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 8. При неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР или във връзка с него, неизправната страна дължи освен предвидените санкции и изпълнение на задължението. 9. При системно неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 10. Във всички случаи на неизпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА КОНЦЕДЕНТЪТ има право да търси освен определените гаранции, лихви и неустойки и обезщетение по общите правила. 1. Неизпълнение на ДОГОВОРА може да се констатира както от страните по ДОГОВОРА или определени от тях лица, така и от компетентни държавни органи. 2. При забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР, неизправната страна дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ за периода плюс 10 пункта. 3. При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР за повече от 15 (петнадесет) дни неизправната страна дължи освен лихвата по ал. 1 и неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет на сто) на ден върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период, но не повече от 15% (петнадесет на сто). 4. При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по този ДОГОВОР за повече от 30 (тридесет) дни, освен правото да получи неустойките и лихвите по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този ДОГОВОР без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие. 5. При неизпълнение на ДОГОВОРА, изправната страна има право да поиска от другата изпълнение на задълженията. 6. При неизпълнение на ДОГОВОРА или при забавено изпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на задълженията и условията по концесията за повече от 15 (петнадeсет) дни КОНЦЕДЕНТЪТ има право да получи неустойка в размер на 0.5 % (нула цяло и пет на сто) от годишното концесионно възнаграждение за текущата година за всеки конкретен случай. 7. При системно неизпълнение на ДОГОВОРА или при неизпълнение на задължения след като неизправната страна е била поканена за доброволно изпълнение, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 8. При неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР или във връзка с него, неизправната страна дължи освен предвидените санкции и изпълнение на задължението. 9. При системно неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 10. Във всички случаи на неизпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА КОНЦЕДЕНТЪТ има право да търси освен определените гаранции, лихви и неустойки и обезщетение по общите правила. 1. Преди изтичане на срока, този ДОГОВОР може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните или едностранно, при условията предвидени в ДОГОВОРА. 2. Освен в предвидените в закона и в други разпоредби на този ДОГОВОР случаи, този ДОГОВОР може да бъде прекратен с едномесечно писмено предизвестие от която и да е от страните при: - прекомерно замърсяване на обекта на концесия, което не е вследствие действия на КОНЦЕСИОНЕРА; - съществено изменение на характеристиките на обекта на концесия - граници, площ, покритие и др.; - промени в околните обекти, които засягат непряко обекта на концесия или неговото използване - свличания на земни маси, ерозия на бреговете и др.; - промяна на законодателството, която ограничава съществено правата по този ДОГОВОР или налага допълнителни задължения във връзка с обекта на концесия. 3. По взаимно съгласие, при възникване на условията предвидени в т. 1 - т. 3 на чл. 43, вместо прекратяване страните могат: - да договорят намаляване на концесионното възнаграждение до възстановяване на фактическата обстановка; - да договорят мерки за възстановяване на обекта на концесия, като стойността на възстановяването се приспадне в пълен размер. Чл. 45. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. Чл. 46. За разходите, имащи характер на текущо поддържане, обезщетение не се дължи. Чл. 47. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на задържане за дължими обезщетения по този ДОГОВОР. 1. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. 2. За разходите, имащи характер на текущо поддържане, обезщетение не се дължи. 3. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на задържане за дължими обезщетения по този ДОГОВОР. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. Размерът на възнаграждението се определя ежегодно, съгласно приложената "Методика за определяне на концесионното възнаграждение". Годишното концесионно възнаграждение се изчислява на базата на минималната работна заплата за страна, валидна към 1 май на текущата година и се плаща на два пъти, както следва: - в срок до 31 май на текущата година - 30 на сто; - в срок до 30 ноември на текущата година - остатъка. Дължимата за 1999 година вноска по концесионното възнаграждение е в размер на внесения от концесионера паричен депозит за участие в конкурса - 1 190 000 лева
D - 000061 15.12.2000 друго основание, определено със закон или концесионния договорРешение № 566 на МС от 10 юли 2001 година за даване на съгласие за прекратяване на концесионния договор за морски плаж "КАВАРНА", сключен на 5 август 1999г Решение № 566 на МС от 10 юли 2001 година за даване на съгласие за прекратяване на концесионния договор за морски плаж "КАВАРНА", сключен на 5 август 1999г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 1. Дава съгласие концесионният договор за морски плаж "Каварна", сключен на 5 август 1999 г. между министъра на регионалното развитие и благоустройството и "Арбанаси - България"ООД - Добрич, да бъде прекратен едностранно на основание чл. 35, ал.3 от договора, считано от 15 декември 2000г. 2. Потвърждава действията на министъра на регионалното развитие и благоустройството по едностранното прекратяване на договора поради неизпълнение на основно договорно задължение от страна на концесионера. 3. Упълномощава министъра на регионалното развитие и благоустройството да предприеме необходимите действия за събиране на дължимите суми по съдебен ред МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ИВАН КОСТОВ ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ ЮЛИАНА НИКОЛОВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПРАВИТЕЛСТВЕНА КАНЦЕЛАРИЯ": /п/ ЗЛАТИНА НИКОЛОВА държавна концесия за услуга за морски плаж "Каварна", община Каварна, област Добрич - част от крайбрежната плажна ивица - изключителна държавна собственост, област Добрич, община Каварна, населено място Каварна с орган, представляващ концедента - министъра на регионалното развитие и благоустройството, предоставена на "АРБАНАСИ - БЪЛГАРИЯ" ООД за срок от 10 години от 05.08.1999 г. Решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия 191/06.04.1999г.; Решение за определяне на концесионер 421/25.06.1999г. Съобщение (Обявление) - брой 41/04.05.1999, номер на публикацията 29966 концесия за услуга особено право на ползване върху морски плаж "Каварна", община Каварна, област Добрич - част от крайбрежната плажна ивица - изключителна държавна собственост 10 05.08.1999 01.10.1999 част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж морски плаж "Каварна", община Каварна, област Добрич - част от крайбрежната плажна ивица - изключителна държавна собственост морски плаж с обща концесионна територия в размер 19 114 кв. м с дължина на бреговата ивица 490 м и средна широчина 37 м при граници съгласно Акт № 450 за изключителна държавна собственост от 12 март 1999 г., определени с координатите на точки по чупките на границата на плажа в координатна система "1970 г." с номера от 1 до 25, както следва: на север - населено място и път, определени при заснемането с точки № 1 до № 16; на изток - ограда, определена при заснемането с точки № 16 и № 17; на юг - бреговата линия на Черно море, определена при заснемането с точки № 17 до № 22; на запад - ограда, определена при заснемането с точки № 22 до № 25 и № 1. област Добрич, община Каварна, населено място Каварна "АРБАНАСИ - БЪЛГАРИЯ" ООД България гр. Добрич гр. Добрич, ул. "Йордан Йовков" № 17, бл.2 Димитър Стоилов Крайчев - управителя вписано в Търговския регистър при Добрички окръжен съд, парт. № 160, том 36, стр. 85, по ф.д. № 1416/1998г. --- министъра на регионалното развитие и благоустройството Евгений Стефанов Бакърджиев - министър на регионалното развитие и благоустройството министъра на регионалното развитие и благоустройството 1. правото да наема подизпълнители за осъществяването на свързаните с концесията отделни дейности, при условията на този ДОГОВОР; 2. правото да осъществява свързани с предмета на концесията дейности и услуги на концесионната територия и в прилежащите към нея водни площи; 3. правото да осигурява плажни услуги, като предоставянето на плажни чадъри, шезлонги и масички, душове с топла вода, детски зони, телефони, видеотеки, фотоуслуги, рехабилитационна дейност и др.; 4. правото да осигурява спортни услуги - федербал, табла, шах, кегли и др., топки, надуваеми плажни принадлежности, батут и др.; 5. правото да осигурява водни услуги - водни ски, водни колела, сърф, парашути, разходки с лодки, яхти, скутери, "банан", водни пързалки и др. в прилежащите на концесионната територия водни площи; 6. правото да осигурява разносна търговия на храни, безалкохолни напитки, кафе, сладолед, плодове, сувенири, плажна козметика, вестници и др.; 7. правото да организира, след съгласуване с министъра на регионалното развитие и благоустройството, временни обекти за хранене, освежителни напитки и съоръжения за спорт и развлечения, които да не засягат целостта на плажната ивица, и да осигуряват безпрепятствено премахване при условията и сроковете, определени с комплексния план и ежегодните работни проекти и програми. При премахване на такива обекти на КОНЦЕСИОНЕРА не се дължи обезщетение. 1. задължение да заплати и да плаща на КОНЦЕДЕНТА дължимите концесионни възнаграждения при условията и в сроковете по този ДОГОВОР; 2. задължение да не събира каквото и да е или под каквато и да е форма плащане за вход на морския плаж - обект на концесия по този ДОГОВОР; 3. задължение да осигурява постоянен свободен достъп на всички физически лица до крайбрежната плажна ивица и ползването й от тях като курортно-възстановителен ресурс; 4. задължение да извършва санитарно-хигиенно поддържане и благоустрояване, съобразно Хигиенните изисквания за устройство и експлоатация на плажовете по Черноморското крайбрежие; 5. задължение да осигурява за посетителите на плажа санитарно-хигиенни съоръжения, питейно водоснабдяване и плажни принадлежности; 6. задължение да оставя свободна най-малко 20 на сто от концесионната територия за разполагане от посетителите на собствени принадлежности, съгласно ежегодно изготвена от него и утвърдена от КОНЦЕДЕНТА схема; 7. задължение да осигурява с тоалетни, а когато няма изградена канализация и/или пречиствателни съоръжения - с химически тоалетни, съблекални, душове със студена вода и питейно водоснабдяване посетителите на плажа; 8. задължение да приеме и търпи, при наличие на форсмажорни обстоятелства, трети лица, посочени от държавата, да ползват крайбрежната плажна ивица в границите на концесионната територия. В случаите на предходното изречение КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на обезщетение или компенсация; 9. задължение да не извършва и да не допуска извършване на незаконно строителство или други действия и дейности на концесионната територия, които могат да унищожат, увредят или след продължителен срок да променят качеството и количеството на плажната ивица и да увредят природната среда; 10. задължение да предвижда в комплексния план и годишните работни проекти и инвестиционни програми средства и мерки за опазване на околната среда и водите, както и средства и мерки за борба със свлачищата, ерозията и абразията в района; 11. задължение да не изгражда и да следи трети лица да не изграждат сгради и трайни съоръжения върху плажната ивица; 12. задължение да осигурява предоставянето на плажни чадъри, шезлонги и масички; 13. задължение да осигурява разносна търговия на храни, безалкохолни напитки, кафе, сладолед, плодове, сувенири и плажна козметика и вестници; 14. задължение да осигурява опазването на обществения ред, здравето, имуществото и спокойствието на посетителите на плажа; 15. задължение да осигурява спазването на нормативните изисквания за безопасност и здраве при работа, както и на тези, свързани с организацията на работната заплата. 16. КОНЦЕСИОНЕРЪТ по този ДОГОВОР е длъжен да даде гаранции за изпълнение на задълженията си по този ДОГОВОР в две насоки: - гаранции за изпълнението на финансовите задължения по концесионния ДОГОВОР и - гаранции за изпълнението на задълженията, свързани с опазване състоянието на околната среда, охраната на крайбрежната плажна ивица и курортните ресурси в региона и с охраната на труда. 1. право да получи и да получава дължимите от КОНЦЕСИОНЕРА концесионни възнаграждения при условията и в сроковете, предвидени с този ДОГОВОР; 2. право на собственост върху всяка геоложка, инженерна, екологична и друга информация и документация във връзка с експлоатацията на концесионната територия по този ДОГОВОР; 1. задължение да не пречи на КОНЦЕСИОНЕРА да осъществява правата си по концесията, освен в случаите, уредени в нормативен акт и в този ДОГОВОР; 2. задължение да оказва съдействие на КОНЦЕСИОНЕРА при осъществяването на концесията, съгласно условията на този ДОГОВОР; 1. Неизпълнение на ДОГОВОРА може да се констатира както от страните по ДОГОВОРА или определени от тях лица, така и от компетентни държавни органи. 2. При забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР, неизправната страна дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ за периода плюс 10 пункта. 3. При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР за повече от 15 (петнадесет) дни неизправната страна дължи освен лихвата по ал. 1 и неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет на сто) на ден върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период, но не повече от 15% (петнадесет на сто). 4. При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по този ДОГОВОР за повече от 30 (тридесет) дни, освен правото да получи неустойките и лихвите по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този ДОГОВОР без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие. 5. При неизпълнение на ДОГОВОРА, изправната страна има право да поиска от другата изпълнение на задълженията. 6. При неизпълнение на ДОГОВОРА или при забавено изпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на задълженията и условията по концесията за повече от 15 (петнадeсет) дни КОНЦЕДЕНТЪТ има право да получи неустойка в размер на 0.5 % (нула цяло и пет на сто) от годишното концесионно възнаграждение за текущата година за всеки конкретен случай. 7. При системно неизпълнение на ДОГОВОРА или при неизпълнение на задължения след като неизправната страна е била поканена за доброволно изпълнение, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 8. При неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР или във връзка с него, неизправната страна дължи освен предвидените санкции и изпълнение на задължението. 9. При системно неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 10. Във всички случаи на неизпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА КОНЦЕДЕНТЪТ има право да търси освен определените гаранции, лихви и неустойки и обезщетение по общите правила. 1. Неизпълнение на ДОГОВОРА може да се констатира както от страните по ДОГОВОРА или определени от тях лица, така и от компетентни държавни органи. 2. При забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР, неизправната страна дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ за периода плюс 10 пункта. 3. При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР за повече от 15 (петнадесет) дни неизправната страна дължи освен лихвата по ал. 1 и неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет на сто) на ден върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период, но не повече от 15% (петнадесет на сто). 4. При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по този ДОГОВОР за повече от 30 (тридесет) дни, освен правото да получи неустойките и лихвите по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този ДОГОВОР без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие. 5. При неизпълнение на ДОГОВОРА, изправната страна има право да поиска от другата изпълнение на задълженията. 6. При неизпълнение на ДОГОВОРА или при забавено изпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на задълженията и условията по концесията за повече от 15 (петнадeсет) дни КОНЦЕДЕНТЪТ има право да получи неустойка в размер на 0.5 % (нула цяло и пет на сто) от годишното концесионно възнаграждение за текущата година за всеки конкретен случай. 7. При системно неизпълнение на ДОГОВОРА или при неизпълнение на задължения след като неизправната страна е била поканена за доброволно изпълнение, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 8. При неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР или във връзка с него, неизправната страна дължи освен предвидените санкции и изпълнение на задължението. 9. При системно неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 10. Във всички случаи на неизпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА КОНЦЕДЕНТЪТ има право да търси освен определените гаранции, лихви и неустойки и обезщетение по общите правила. 1. Преди изтичане на срока, този ДОГОВОР може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните или едностранно, при условията предвидени в ДОГОВОРА. 2. Освен в предвидените в закона и в други разпоредби на този ДОГОВОР случаи, този ДОГОВОР може да бъде прекратен с едномесечно писмено предизвестие от която и да е от страните при: - прекомерно замърсяване на обекта на концесия, което не е вследствие действия на КОНЦЕСИОНЕРА; - съществено изменение на характеристиките на обекта на концесия - граници, площ, покритие и др.; - промени в околните обекти, които засягат непряко обекта на концесия или неговото използване - свличания на земни маси, ерозия на бреговете и др.; - промяна на законодателството, която ограничава съществено правата по този ДОГОВОР или налага допълнителни задължения във връзка с обекта на концесия. 3. По взаимно съгласие, при възникване на условията предвидени в т. 1 - т. 3 на чл. 43, вместо прекратяване страните могат: - да договорят намаляване на концесионното възнаграждение до възстановяване на фактическата обстановка; - да договорят мерки за възстановяване на обекта на концесия, като стойността на възстановяването се приспадне в пълен размер. Чл. 45. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. Чл. 46. За разходите, имащи характер на текущо поддържане, обезщетение не се дължи. Чл. 47. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на задържане за дължими обезщетения по този ДОГОВОР. 1. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. 2. За разходите, имащи характер на текущо поддържане, обезщетение не се дължи. 3. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на задържане за дължими обезщетения по този ДОГОВОР. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. Размерът на възнаграждението се определя ежегодно, съгласно приложената "Методика за определяне на концесионното възнаграждение". Годишното концесионно възнаграждение се изчислява на базата на минималната работна заплата за страна, валидна към 1 май на текущата година и се плаща на два пъти, както следва: - в срок до 31 май на текущата година - 30 на сто; - в срок до 30 ноември на текущата година - остатъка. Дължимата за 1999 година вноска по концесионното възнаграждение е в размер на внесения от концесионера паричен депозит за участие в конкурса - 2 150 000 лева
D - 000048 01.02.2001 друго основание, определено със закон или концесионния договорРешение № 562 на МС от 10 юли 2001 година за даване на съгласие за прекратяване на концесионния договор за морски плаж "Китен-юг", сключен на 15 юли 1999г. Решение № 562 на МС от 10 юли 2001 година за даване на съгласие за прекратяване на концесионния договор за морски плаж "Китен-юг", сключен на 15 юли 1999г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 1. Дава съгласие концесионният договор за морски плаж "Китен-юг", сключен на 15 юли 1999 г. между министъра на регионалното развитие и благоустройството и "Софбулкооп"АД - София, да бъде прекратен едностранно на основание чл. 35, ал.3 от договора, считано от 1 февруари 2001г. 2. Потвърждава действията на министъра на регионалното развитие и благоустройството по едностранното прекратяване на договора поради неизпълнение на основно договорно задължение от страна на концесионера. 3. Упълномощава министъра на регионалното развитие и благоустройството да предприеме необходимите действия за събиране на дължимите суми по съдебен ред МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ИВАН КОСТОВ ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ ЮЛИАНА НИКОЛОВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПРАВИТЕЛСТВЕНА КАНЦЕЛАРИЯ": /п/ ЗЛАТИНА НИКОЛОВА държавна концесия за услуга за морски плаж "Китен-юг" - обособена зона от плажна ивица "Китен", община Царево, област Бургас - част от крайбрежната плажна ивица, изключителна държавна собственост, област Бургас, община Приморско, населено място Китен с орган, представляващ концедента - министъра на регионалното развитие и благоустройството, предоставена на "СОВБУЛКООП" АД за срок от 20 години от 15.07.1999 г. Решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия 221/15.04.1999г.; Решение за определяне на концесионер 445/25.06.1999г. Съобщение (Обявление) - брой 43/11.05.1999, номер на публикацията 31249 концесия за услуга особено право на ползване върху морски плаж "Китен-юг" - обособена зона от плажна ивица "Китен", община Царево, област Бургас - част от крайбрежната плажна ивица, изключителна държавна собственост 20 15.07.1999 15.07.1999 част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж морски плаж "Китен-юг" - обособена зона от плажна ивица "Китен", община Царево, област Бургас - част от крайбрежната плажна ивица, изключителна държавна собственост морски плаж с концесионна територия в размер 61 108 кв. м с дължина на бреговата ивица 565 м и средна широчина 106 м при граници съгласно Акт № 471 за изключителна държавна собственост от 2 април 1999 г., определени с координатите на точки по чупките на границата на плажа в координатна система "1970 г." с номера от 1 до 25 и от 66 до 80, както следва: на север - рибарски кей, определен при заснемането с точки № 1 до № 5; на изток - бреговата линия на Черно море, определена при заснемането с точки № 5 до № 25; на юг - аналитично определена граница между морски плаж "Китен-юг" и морски плаж "Къмпинг "Китен", обозначена при заснемането с точки № 25 до № 66; на запад - алея с трайна настилка, определена при заснемането с точки № 66 до № 80 и точка № 1. област Бургас, община Приморско, населено място Китен "СОВБУЛКООП" АД България гр. София гр. София, пл. "Славейков" № 6а Анатолий Кирилов Първанов вписано в Търговския регистър при Софийски градски съд, парт. № 45, том 1, стр. 94, по ф.д. № 6649/1990г. --- министъра на регионалното развитие и благоустройството Евгений Стефанов Бакърджиев - министър на регионалното развитие и благоустройството министъра на регионалното развитие и благоустройството 1. правото да наема подизпълнители за осъществяването на свързаните с концесията отделни дейности, при условията на този ДОГОВОР; 2. правото да осъществява свързани с предмета на концесията дейности и услуги на концесионната територия и в прилежащите към нея водни площи; 3. правото да осигурява плажни услуги, като предоставянето на плажни чадъри, шезлонги и масички, душове с топла вода, детски зони, телефони, видеотеки, фотоуслуги, рехабилитационна дейност и др.; 4. правото да осигурява спортни услуги - федербал, табла, шах, кегли и др., топки, надуваеми плажни принадлежности, батут и др.; 5. правото да осигурява водни услуги - водни ски, водни колела, сърф, парашути, разходки с лодки, яхти, скутери, "банан", водни пързалки и др. в прилежащите на концесионната територия водни площи; 6. правото да осигурява разносна търговия на храни, безалкохолни напитки, кафе, сладолед, плодове, сувенири, плажна козметика, вестници и др.; 7. правото да организира, след съгласуване с министъра на регионалното развитие и благоустройството, временни обекти за хранене, освежителни напитки и съоръжения за спорт и развлечения, които да не засягат целостта на плажната ивица, и да осигуряват безпрепятствено премахване при условията и сроковете, определени с комплексния план и ежегодните работни проекти и програми. При премахване на такива обекти на КОНЦЕСИОНЕРА не се дължи обезщетение. 1. задължение да заплати и да плаща на КОНЦЕДЕНТА дължимите концесионни възнаграждения при условията и в сроковете по този ДОГОВОР; 2. задължение да не събира каквото и да е или под каквато и да е форма плащане за вход на морския плаж - обект на концесия по този ДОГОВОР; 3. задължение да осигурява постоянен свободен достъп на всички физически лица до крайбрежната плажна ивица и ползването й от тях като курортно-възстановителен ресурс; 4. задължение да извършва санитарно-хигиенно поддържане и благоустрояване, съобразно Хигиенните изисквания за устройство и експлоатация на плажовете по Черноморското крайбрежие; 5. задължение да осигурява за посетителите на плажа санитарно-хигиенни съоръжения, питейно водоснабдяване и плажни принадлежности; 6. задължение да оставя свободна най-малко 20 на сто от концесионната територия за разполагане от посетителите на собствени принадлежности, съгласно ежегодно изготвена от него и утвърдена от КОНЦЕДЕНТА схема; 7. задължение да осигурява с тоалетни, а когато няма изградена канализация и/или пречиствателни съоръжения - с химически тоалетни, съблекални, душове със студена вода и питейно водоснабдяване посетителите на плажа; 8. задължение да приеме и търпи, при наличие на форсмажорни обстоятелства, трети лица, посочени от държавата, да ползват крайбрежната плажна ивица в границите на концесионната територия. В случаите на предходното изречение КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на обезщетение или компенсация; 9. задължение да не извършва и да не допуска извършване на незаконно строителство или други действия и дейности на концесионната територия, които могат да унищожат, увредят или след продължителен срок да променят качеството и количеството на плажната ивица и да увредят природната среда; 10. задължение да предвижда в комплексния план и годишните работни проекти и инвестиционни програми средства и мерки за опазване на околната среда и водите, както и средства и мерки за борба със свлачищата, ерозията и абразията в района; 11. задължение да не изгражда и да следи трети лица да не изграждат сгради и трайни съоръжения върху плажната ивица; 12. задължение да осигурява предоставянето на плажни чадъри, шезлонги и масички; 13. задължение да осигурява разносна търговия на храни, безалкохолни напитки, кафе, сладолед, плодове, сувенири и плажна козметика и вестници; 14. задължение да осигурява опазването на обществения ред, здравето, имуществото и спокойствието на посетителите на плажа; 15. задължение да осигурява спазването на нормативните изисквания за безопасност и здраве при работа, както и на тези, свързани с организацията на работната заплата. 16. КОНЦЕСИОНЕРЪТ по този ДОГОВОР е длъжен да даде гаранции за изпълнение на задълженията си по този ДОГОВОР в две насоки: - гаранции за изпълнението на финансовите задължения по концесионния ДОГОВОР и - гаранции за изпълнението на задълженията, свързани с опазване състоянието на околната среда, охраната на крайбрежната плажна ивица и курортните ресурси в региона и с охраната на труда. 1. право да получи и да получава дължимите от КОНЦЕСИОНЕРА концесионни възнаграждения при условията и в сроковете, предвидени с този ДОГОВОР; 2. право на собственост върху всяка геоложка, инженерна, екологична и друга информация и документация във връзка с експлоатацията на концесионната територия по този ДОГОВОР; 1. задължение да не пречи на КОНЦЕСИОНЕРА да осъществява правата си по концесията, освен в случаите, уредени в нормативен акт и в този ДОГОВОР; 2. задължение да оказва съдействие на КОНЦЕСИОНЕРА при осъществяването на концесията, съгласно условията на този ДОГОВОР; 1. Неизпълнение на ДОГОВОРА може да се констатира както от страните по ДОГОВОРА или определени от тях лица, така и от компетентни държавни органи. 2. При забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР, неизправната страна дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ за периода плюс 10 пункта. 3. При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР за повече от 15 (петнадесет) дни неизправната страна дължи освен лихвата по ал. 1 и неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет на сто) на ден върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период, но не повече от 15% (петнадесет на сто). 4. При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по този ДОГОВОР за повече от 30 (тридесет) дни, освен правото да получи неустойките и лихвите по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този ДОГОВОР без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие. 5. При неизпълнение на ДОГОВОРА, изправната страна има право да поиска от другата изпълнение на задълженията. 6. При неизпълнение на ДОГОВОРА или при забавено изпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на задълженията и условията по концесията за повече от 15 (петнадeсет) дни КОНЦЕДЕНТЪТ има право да получи неустойка в размер на 0.5 % (нула цяло и пет на сто) от годишното концесионно възнаграждение за текущата година за всеки конкретен случай. 7. При системно неизпълнение на ДОГОВОРА или при неизпълнение на задължения след като неизправната страна е била поканена за доброволно изпълнение, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 8. При неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР или във връзка с него, неизправната страна дължи освен предвидените санкции и изпълнение на задължението. 9. При системно неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 10. Във всички случаи на неизпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА КОНЦЕДЕНТЪТ има право да търси освен определените гаранции, лихви и неустойки и обезщетение по общите правила. 1. Неизпълнение на ДОГОВОРА може да се констатира както от страните по ДОГОВОРА или определени от тях лица, така и от компетентни държавни органи. 2. При забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР, неизправната страна дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ за периода плюс 10 пункта. 3. При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР за повече от 15 (петнадесет) дни неизправната страна дължи освен лихвата по ал. 1 и неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет на сто) на ден върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период, но не повече от 15% (петнадесет на сто). 4. При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по този ДОГОВОР за повече от 30 (тридесет) дни, освен правото да получи неустойките и лихвите по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този ДОГОВОР без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие. 5. При неизпълнение на ДОГОВОРА, изправната страна има право да поиска от другата изпълнение на задълженията. 6. При неизпълнение на ДОГОВОРА или при забавено изпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на задълженията и условията по концесията за повече от 15 (петнадeсет) дни КОНЦЕДЕНТЪТ има право да получи неустойка в размер на 0.5 % (нула цяло и пет на сто) от годишното концесионно възнаграждение за текущата година за всеки конкретен случай. 7. При системно неизпълнение на ДОГОВОРА или при неизпълнение на задължения след като неизправната страна е била поканена за доброволно изпълнение, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 8. При неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР или във връзка с него, неизправната страна дължи освен предвидените санкции и изпълнение на задължението. 9. При системно неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 10. Във всички случаи на неизпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА КОНЦЕДЕНТЪТ има право да търси освен определените гаранции, лихви и неустойки и обезщетение по общите правила. 1. Преди изтичане на срока, този ДОГОВОР може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните или едностранно, при условията предвидени в ДОГОВОРА. 2. Освен в предвидените в закона и в други разпоредби на този ДОГОВОР случаи, този ДОГОВОР може да бъде прекратен с едномесечно писмено предизвестие от която и да е от страните при: - прекомерно замърсяване на обекта на концесия, което не е вследствие действия на КОНЦЕСИОНЕРА; - съществено изменение на характеристиките на обекта на концесия - граници, площ, покритие и др.; - промени в околните обекти, които засягат непряко обекта на концесия или неговото използване - свличания на земни маси, ерозия на бреговете и др.; - промяна на законодателството, която ограничава съществено правата по този ДОГОВОР или налага допълнителни задължения във връзка с обекта на концесия. 3. По взаимно съгласие, при възникване на условията предвидени в т. 1 - т. 3 на чл. 43, вместо прекратяване страните могат: - да договорят намаляване на концесионното възнаграждение до възстановяване на фактическата обстановка; - да договорят мерки за възстановяване на обекта на концесия, като стойността на възстановяването се приспадне в пълен размер. Чл. 45. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. Чл. 46. За разходите, имащи характер на текущо поддържане, обезщетение не се дължи. Чл. 47. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на задържане за дължими обезщетения по този ДОГОВОР. 1. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. 2. За разходите, имащи характер на текущо поддържане, обезщетение не се дължи. 3. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на задържане за дължими обезщетения по този ДОГОВОР. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. Размерът на възнаграждението се определя ежегодно, съгласно приложената "Методика за определяне на концесионното възнаграждение". Годишното концесионно възнаграждение се изчислява на базата на минималната работна заплата за страна, валидна към 1 май на текущата година и се плаща на два пъти, както следва: - в срок до 31 май на текущата година - 30 на сто; - в срок до 30 ноември на текущата година - остатъка. Дължимата за 1999 година вноска по концесионното възнаграждение е в размер на внесения от концесионера паричен депозит за участие в конкурса - 1 516 000 лева
D - 000049 15.12.2000 друго основание, определено със закон или концесионния договорРешение № 568 на МС от 10 юли 2001 година за даване на съгласие за прекратяване на концесионния договор за морски плаж "Кранево - МДЛ", сключен на 15 юли 1999г. Решение № 568 на МС от 10 юли 2001 година за даване на съгласие за прекратяване на концесионния договор за морски плаж "Кранево - МДЛ", сключен на 15 юли 1999г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 1. Дава съгласие концесионният договор за морски плаж "Кранево - МДЛ", сключен на 15 юли 1999 г. между министъра на регионалното развитие и благоустройството и ЕТ "Видео - И - Иван Недялков" - Добрич, да бъде прекратен едностранно на основание чл. 35, ал.3 от договора, считано от 15 декември 2000г. 2. Потвърждава действията на министъра на регионалното развитие и благоустройството по едностранното прекратяване на договора поради неизпълнение на основно договорно задължение от страна на концесионера. 3. Упълномощава министъра на регионалното развитие и благоустройството да предприеме необходимите действия за събиране на дължимите суми по съдебен ред МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ИВАН КОСТОВ ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ ЮЛИАНА НИКОЛОВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПРАВИТЕЛСТВЕНА КАНЦЕЛАРИЯ": /п/ ЗЛАТИНА НИКОЛОВА държавна концесия за услуга за морски плаж "Кранево - Международен детски лагер", обособена зона от плажна ивица "Кранево", община Балчик, област Добрич - част от крайбрежната плажна ивица - изключителна държавна собственост, област Добрич, община Балчик, населено място Кранево с орган, представляващ концедента - министъра на регионалното развитие и благоустройството, предоставена на ЕТ "ВИДЕО - И - ИВАН НЕДЯЛКОВ" за срок от 20 години от 15.07.1999 г. Решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия 187/06.04.1999г.; Решение за определяне на концесионер 425/25.06.1999г. Съобщение (Обявление) - брой 41/04.05.1999, номер на публикацията 29962 концесия за услуга особено право на ползване върху морски плаж "Кранево - Международен детски лагер", обособена зона от плажна ивица "Кранево", община Балчик, област Добрич - част от крайбрежната плажна ивица - изключителна държавна собственост, 20 15.07.1999 15.07.1999 част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж морски плаж "Кранево - Международен детски лагер", обособена зона от плажна ивица "Кранево", община Балчик, област Добрич - част от крайбрежната плажна ивица - изключителна държавна собственост морски плаж с обща концесионна територия в размер 10 500 кв. м с дължина на бреговата линия 369 м и средна широчина 30 м при граници съгласно Акт № 432 за изключителна държавна собственост от 2 февруари 1999 г., определени с координатите на точки по чупките на границата на плажа в координатна система "1970 г." с номера от 200001 до 200052: на север - морски плаж "Кранево-централен", определен при заснемането с точки № 200002 до № 200004; на изток - брегова ивица на Черно море, определена при заснемането с точки № 200004 до № 200015; на юг - морски плаж "Кранево-юг", определен при заснемането с точки № 200015 и № 200046; на запад - Международен детски лагер, определен при заснемането с точки № 200046 до № 200052, № 200001 и № 200002. област Добрич, община Балчик, населено място Кранево ЕТ "ВИДЕО - И - ИВАН НЕДЯЛКОВ" България гр. Добрич гр. Добрич, ул. "Кирил и Методий", бл. 21, вх. А, ап.8 Иван Недялков Иванов вписано в Търговския регистърпри Добрички окръжен съд, парт. № 882, том 6, стр. 44, по ф.д. № 977/1990г. --- министъра на регионалното развитие и благоустройството Евгений Стефанов Бакърджиев - министър на регионалното развитие и благоустройството министъра на регионалното развитие и благоустройството 1. правото да наема подизпълнители за осъществяването на свързаните с концесията отделни дейности, при условията на този ДОГОВОР; 2. правото да осъществява свързани с предмета на концесията дейности и услуги на концесионната територия и в прилежащите към нея водни площи; 3. правото да осигурява плажни услуги, като предоставянето на плажни чадъри, шезлонги и масички, душове с топла вода, детски зони, телефони, видеотеки, фотоуслуги, рехабилитационна дейност и др.; 4. правото да осигурява спортни услуги - федербал, табла, шах, кегли и др., топки, надуваеми плажни принадлежности, батут и др.; 5. правото да осигурява водни услуги - водни ски, водни колела, сърф, парашути, разходки с лодки, яхти, скутери, "банан", водни пързалки и др. в прилежащите на концесионната територия водни площи; 6. правото да осигурява разносна търговия на храни, безалкохолни напитки, кафе, сладолед, плодове, сувенири, плажна козметика, вестници и др.; 7. правото да организира, след съгласуване с министъра на регионалното развитие и благоустройството, временни обекти за хранене, освежителни напитки и съоръжения за спорт и развлечения, които да не засягат целостта на плажната ивица, и да осигуряват безпрепятствено премахване при условията и сроковете, определени с комплексния план и ежегодните работни проекти и програми. При премахване на такива обекти на КОНЦЕСИОНЕРА не се дължи обезщетение. 1. задължение да заплати и да плаща на КОНЦЕДЕНТА дължимите концесионни възнаграждения при условията и в сроковете по този ДОГОВОР; 2. задължение да не събира каквото и да е или под каквато и да е форма плащане за вход на морския плаж - обект на концесия по този ДОГОВОР; 3. задължение да осигурява постоянен свободен достъп на всички физически лица до крайбрежната плажна ивица и ползването й от тях като курортно-възстановителен ресурс; 4. задължение да извършва санитарно-хигиенно поддържане и благоустрояване, съобразно Хигиенните изисквания за устройство и експлоатация на плажовете по Черноморското крайбрежие; 5. задължение да осигурява за посетителите на плажа санитарно-хигиенни съоръжения, питейно водоснабдяване и плажни принадлежности; 6. задължение да оставя свободна най-малко 20 на сто от концесионната територия за разполагане от посетителите на собствени принадлежности, съгласно ежегодно изготвена от него и утвърдена от КОНЦЕДЕНТА схема; 7. задължение да осигурява с тоалетни, а когато няма изградена канализация и/или пречиствателни съоръжения - с химически тоалетни, съблекални, душове със студена вода и питейно водоснабдяване посетителите на плажа; 8. задължение да приеме и търпи, при наличие на форсмажорни обстоятелства, трети лица, посочени от държавата, да ползват крайбрежната плажна ивица в границите на концесионната територия. В случаите на предходното изречение КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на обезщетение или компенсация; 9. задължение да не извършва и да не допуска извършване на незаконно строителство или други действия и дейности на концесионната територия, които могат да унищожат, увредят или след продължителен срок да променят качеството и количеството на плажната ивица и да увредят природната среда; 10. задължение да предвижда в комплексния план и годишните работни проекти и инвестиционни програми средства и мерки за опазване на околната среда и водите, както и средства и мерки за борба със свлачищата, ерозията и абразията в района; 11. задължение да не изгражда и да следи трети лица да не изграждат сгради и трайни съоръжения върху плажната ивица; 12. задължение да осигурява предоставянето на плажни чадъри, шезлонги и масички; 13. задължение да осигурява разносна търговия на храни, безалкохолни напитки, кафе, сладолед, плодове, сувенири и плажна козметика и вестници; 14. задължение да осигурява опазването на обществения ред, здравето, имуществото и спокойствието на посетителите на плажа; 15. задължение да осигурява спазването на нормативните изисквания за безопасност и здраве при работа, както и на тези, свързани с организацията на работната заплата. 16. КОНЦЕСИОНЕРЪТ по този ДОГОВОР е длъжен да даде гаранции за изпълнение на задълженията си по този ДОГОВОР в две насоки: - гаранции за изпълнението на финансовите задължения по концесионния ДОГОВОР и - гаранции за изпълнението на задълженията, свързани с опазване състоянието на околната среда, охраната на крайбрежната плажна ивица и курортните ресурси в региона и с охраната на труда. 1. право да получи и да получава дължимите от КОНЦЕСИОНЕРА концесионни възнаграждения при условията и в сроковете, предвидени с този ДОГОВОР; 2. право на собственост върху всяка геоложка, инженерна, екологична и друга информация и документация във връзка с експлоатацията на концесионната територия по този ДОГОВОР; 1. задължение да не пречи на КОНЦЕСИОНЕРА да осъществява правата си по концесията, освен в случаите, уредени в нормативен акт и в този ДОГОВОР; 2. задължение да оказва съдействие на КОНЦЕСИОНЕРА при осъществяването на концесията, съгласно условията на този ДОГОВОР; 1. Неизпълнение на ДОГОВОРА може да се констатира както от страните по ДОГОВОРА или определени от тях лица, така и от компетентни държавни органи. 2. При забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР, неизправната страна дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ за периода плюс 10 пункта. 3. При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР за повече от 15 (петнадесет) дни неизправната страна дължи освен лихвата по ал. 1 и неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет на сто) на ден върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период, но не повече от 15% (петнадесет на сто). 4. При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по този ДОГОВОР за повече от 30 (тридесет) дни, освен правото да получи неустойките и лихвите по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този ДОГОВОР без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие. 5. При неизпълнение на ДОГОВОРА, изправната страна има право да поиска от другата изпълнение на задълженията. 6. При неизпълнение на ДОГОВОРА или при забавено изпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на задълженията и условията по концесията за повече от 15 (петнадeсет) дни КОНЦЕДЕНТЪТ има право да получи неустойка в размер на 0.5 % (нула цяло и пет на сто) от годишното концесионно възнаграждение за текущата година за всеки конкретен случай. 7. При системно неизпълнение на ДОГОВОРА или при неизпълнение на задължения след като неизправната страна е била поканена за доброволно изпълнение, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 8. При неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР или във връзка с него, неизправната страна дължи освен предвидените санкции и изпълнение на задължението. 9. При системно неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 10. Във всички случаи на неизпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА КОНЦЕДЕНТЪТ има право да търси освен определените гаранции, лихви и неустойки и обезщетение по общите правила. 1. Неизпълнение на ДОГОВОРА може да се констатира както от страните по ДОГОВОРА или определени от тях лица, така и от компетентни държавни органи. 2. При забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР, неизправната страна дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ за периода плюс 10 пункта. 3. При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР за повече от 15 (петнадесет) дни неизправната страна дължи освен лихвата по ал. 1 и неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет на сто) на ден върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период, но не повече от 15% (петнадесет на сто). 4. При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по този ДОГОВОР за повече от 30 (тридесет) дни, освен правото да получи неустойките и лихвите по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този ДОГОВОР без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие. 5. При неизпълнение на ДОГОВОРА, изправната страна има право да поиска от другата изпълнение на задълженията. 6. При неизпълнение на ДОГОВОРА или при забавено изпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на задълженията и условията по концесията за повече от 15 (петнадeсет) дни КОНЦЕДЕНТЪТ има право да получи неустойка в размер на 0.5 % (нула цяло и пет на сто) от годишното концесионно възнаграждение за текущата година за всеки конкретен случай. 7. При системно неизпълнение на ДОГОВОРА или при неизпълнение на задължения след като неизправната страна е била поканена за доброволно изпълнение, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 8. При неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР или във връзка с него, неизправната страна дължи освен предвидените санкции и изпълнение на задължението. 9. При системно неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 10. Във всички случаи на неизпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА КОНЦЕДЕНТЪТ има право да търси освен определените гаранции, лихви и неустойки и обезщетение по общите правила. 1. Преди изтичане на срока, този ДОГОВОР може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните или едностранно, при условията предвидени в ДОГОВОРА. 2. Освен в предвидените в закона и в други разпоредби на този ДОГОВОР случаи, този ДОГОВОР може да бъде прекратен с едномесечно писмено предизвестие от която и да е от страните при: - прекомерно замърсяване на обекта на концесия, което не е вследствие действия на КОНЦЕСИОНЕРА; - съществено изменение на характеристиките на обекта на концесия - граници, площ, покритие и др.; - промени в околните обекти, които засягат непряко обекта на концесия или неговото използване - свличания на земни маси, ерозия на бреговете и др.; - промяна на законодателството, която ограничава съществено правата по този ДОГОВОР или налага допълнителни задължения във връзка с обекта на концесия. 3. По взаимно съгласие, при възникване на условията предвидени в т. 1 - т. 3 на чл. 43, вместо прекратяване страните могат: - да договорят намаляване на концесионното възнаграждение до възстановяване на фактическата обстановка; - да договорят мерки за възстановяване на обекта на концесия, като стойността на възстановяването се приспадне в пълен размер. Чл. 45. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. Чл. 46. За разходите, имащи характер на текущо поддържане, обезщетение не се дължи. Чл. 47. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на задържане за дължими обезщетения по този ДОГОВОР. 1. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. 2. За разходите, имащи характер на текущо поддържане, обезщетение не се дължи. 3. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на задържане за дължими обезщетения по този ДОГОВОР. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. Размерът на възнаграждението се определя ежегодно, съгласно приложената "Методика за определяне на концесионното възнаграждение". Годишното концесионно възнаграждение се изчислява на базата на минималната работна заплата за страна, валидна към 1 май на текущата година и се плаща на два пъти, както следва: - в срок до 31 май на текущата година - 30 на сто; - в срок до 30 ноември на текущата година - остатъка. Дължимата за 1999 година вноска по концесионното възнаграждение е в размер на внесения от концесионера паричен депозит за участие в конкурса - 700 000 лева
D - 000050 15.12.2000 друго основание, определено със закон или концесионния договорРешение № 569 на МС от 10 юли 2001 година за даване на съгласие за прекратяване на концесионния договор за морски плаж "КРАНЕВО - ЦЕНТРАЛЕН", сключен на 15 юли 1999г. Решение № 569 на МС от 10 юли 2001 година за даване на съгласие за прекратяване на концесионния договор за морски плаж "КРАНЕВО - ЦЕНТРАЛЕН", сключен на 15 юли 1999г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 1. Дава съгласие концесионният договор за морски плаж "Кранево - централен", сключен на 15 юли 1999 г. между министъра на регионалното развитие и благоустройството и "ВЕКТОРИЯ"ООД - с. Кранево, да бъде прекратен едностранно на основание чл. 35, ал.3 от договора, считано от 15 декември 2000г. 2. Потвърждава действията на министъра на регионалното развитие и благоустройството по едностранното прекратяване на договора поради неизпълнение на основно договорно задължение от страна на концесионера. 3. Упълномощава министъра на регионалното развитие и благоустройството да предприеме необходимите действия за събиране на дължимите суми по съдебен ред държавна концесия за услуга за морски плаж "Кранево-централен", обособена зона от плажна ивица "Кранево", община Балчик, област Добрич - част от крайбрежната плажна ивица - изключителна държавна собственост, област Добрич, община Балчик, населено място Кранево с орган, представляващ концедента - министъра на регионалното развитие и благоустройството, предоставена на "ВЕКТОРИЯ" ООД за срок от 20 години от 15.07.1999 г. Решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия 186/06.04.1999г.; Решение за определяне на концесионер 426/25.06.1999г. Съобщение (Обявление) - брой 41/04.05.1999, номер на публикацията 29961 концесия за услуга особено право на ползване върху морски плаж "Кранево-централен", обособена зона от плажна ивица "Кранево", община Балчик, област Добрич - част от крайбрежната плажна ивица - изключителна държавна собственост 20 15.07.1999 15.07.1999 част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж морски плаж "Кранево-централен", обособена зона от плажна ивица "Кранево", община Балчик, област Добрич - част от крайбрежната плажна ивица - изключителна държавна собственост морски плаж с обща концесионна територия в размер 57 601 кв. м с дължина на бреговата линия 470 м и средна широчина 120 м при граници съгласно Акт № 432 за изключителна държавна собственост от 2 февруари 1999 г., определени с координатите на точки по чупките на границата на плажа в координатна система "1970 г." с номера от 200003 до 200049 включително: на север - морски плаж "Кранево-север", определен при заснемането с точки № 200012 до № 200020; на изток - брегова ивица на Черно море, определена при заснемането с точки № 200020 до № 200031; на юг - морски плаж "Кранево - Международен детски лагер", определен при заснемането с точки № 200031 и № 200045; на запад - общински парцел, определен при заснемането с точки № 200003 до № 200012 и № 200037 до № 200049. област Добрич, община Балчик, населено място Кранево "ВЕКТОРИЯ" ООД България с. Кранево гр. Добрич, бул. " 25-ти септември" № 42, вх. Б Румен Кирилов Чамурлийски - управител вписано в Търговския регистър при Добрички окръжен съд, парт. № 324, том 33, стр. 5, по ф.д. №2000/1997г. --- министъра на регионалното развитие и благоустройството Евгений Стефанов Бакърджиев - министър на регионалното развитие и благоустройството министъра на регионалното развитие и благоустройството 1. правото да наема подизпълнители за осъществяването на свързаните с концесията отделни дейности, при условията на този ДОГОВОР; 2. правото да осъществява свързани с предмета на концесията дейности и услуги на концесионната територия и в прилежащите към нея водни площи; 3. правото да осигурява плажни услуги, като предоставянето на плажни чадъри, шезлонги и масички, душове с топла вода, детски зони, телефони, видеотеки, фотоуслуги, рехабилитационна дейност и др.; 4. правото да осигурява спортни услуги - федербал, табла, шах, кегли и др., топки, надуваеми плажни принадлежности, батут и др.; 5. правото да осигурява водни услуги - водни ски, водни колела, сърф, парашути, разходки с лодки, яхти, скутери, "банан", водни пързалки и др. в прилежащите на концесионната територия водни площи; 6. правото да осигурява разносна търговия на храни, безалкохолни напитки, кафе, сладолед, плодове, сувенири, плажна козметика, вестници и др.; 7. правото да организира, след съгласуване с министъра на регионалното развитие и благоустройството, временни обекти за хранене, освежителни напитки и съоръжения за спорт и развлечения, които да не засягат целостта на плажната ивица, и да осигуряват безпрепятствено премахване при условията и сроковете, определени с комплексния план и ежегодните работни проекти и програми. При премахване на такива обекти на КОНЦЕСИОНЕРА не се дължи обезщетение. 1. задължение да заплати и да плаща на КОНЦЕДЕНТА дължимите концесионни възнаграждения при условията и в сроковете по този ДОГОВОР; 2. задължение да не събира каквото и да е или под каквато и да е форма плащане за вход на морския плаж - обект на концесия по този ДОГОВОР; 3. задължение да осигурява постоянен свободен достъп на всички физически лица до крайбрежната плажна ивица и ползването й от тях като курортно-възстановителен ресурс; 4. задължение да извършва санитарно-хигиенно поддържане и благоустрояване, съобразно Хигиенните изисквания за устройство и експлоатация на плажовете по Черноморското крайбрежие; 5. задължение да осигурява за посетителите на плажа санитарно-хигиенни съоръжения, питейно водоснабдяване и плажни принадлежности; 6. задължение да оставя свободна най-малко 20 на сто от концесионната територия за разполагане от посетителите на собствени принадлежности, съгласно ежегодно изготвена от него и утвърдена от КОНЦЕДЕНТА схема; 7. задължение да осигурява с тоалетни, а когато няма изградена канализация и/или пречиствателни съоръжения - с химически тоалетни, съблекални, душове със студена вода и питейно водоснабдяване посетителите на плажа; 8. задължение да приеме и търпи, при наличие на форсмажорни обстоятелства, трети лица, посочени от държавата, да ползват крайбрежната плажна ивица в границите на концесионната територия. В случаите на предходното изречение КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на обезщетение или компенсация; 9. задължение да не извършва и да не допуска извършване на незаконно строителство или други действия и дейности на концесионната територия, които могат да унищожат, увредят или след продължителен срок да променят качеството и количеството на плажната ивица и да увредят природната среда; 10. задължение да предвижда в комплексния план и годишните работни проекти и инвестиционни програми средства и мерки за опазване на околната среда и водите, както и средства и мерки за борба със свлачищата, ерозията и абразията в района; 11. задължение да не изгражда и да следи трети лица да не изграждат сгради и трайни съоръжения върху плажната ивица; 12. задължение да осигурява предоставянето на плажни чадъри, шезлонги и масички; 13. задължение да осигурява разносна търговия на храни, безалкохолни напитки, кафе, сладолед, плодове, сувенири и плажна козметика и вестници; 14. задължение да осигурява опазването на обществения ред, здравето, имуществото и спокойствието на посетителите на плажа; 15. задължение да осигурява спазването на нормативните изисквания за безопасност и здраве при работа, както и на тези, свързани с организацията на работната заплата. 16. КОНЦЕСИОНЕРЪТ по този ДОГОВОР е длъжен да даде гаранции за изпълнение на задълженията си по този ДОГОВОР в две насоки: - гаранции за изпълнението на финансовите задължения по концесионния ДОГОВОР и - гаранции за изпълнението на задълженията, свързани с опазване състоянието на околната среда, охраната на крайбрежната плажна ивица и курортните ресурси в региона и с охраната на труда. 1. право да получи и да получава дължимите от КОНЦЕСИОНЕРА концесионни възнаграждения при условията и в сроковете, предвидени с този ДОГОВОР; 2. право на собственост върху всяка геоложка, инженерна, екологична и друга информация и документация във връзка с експлоатацията на концесионната територия по този ДОГОВОР; 1. задължение да не пречи на КОНЦЕСИОНЕРА да осъществява правата си по концесията, освен в случаите, уредени в нормативен акт и в този ДОГОВОР; 2. задължение да оказва съдействие на КОНЦЕСИОНЕРА при осъществяването на концесията, съгласно условията на този ДОГОВОР; 1. Неизпълнение на ДОГОВОРА може да се констатира както от страните по ДОГОВОРА или определени от тях лица, така и от компетентни държавни органи. 2. При забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР, неизправната страна дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ за периода плюс 10 пункта. 3. При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР за повече от 15 (петнадесет) дни неизправната страна дължи освен лихвата по ал. 1 и неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет на сто) на ден върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период, но не повече от 15% (петнадесет на сто). 4. При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по този ДОГОВОР за повече от 30 (тридесет) дни, освен правото да получи неустойките и лихвите по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този ДОГОВОР без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие. 5. При неизпълнение на ДОГОВОРА, изправната страна има право да поиска от другата изпълнение на задълженията. 6. При неизпълнение на ДОГОВОРА или при забавено изпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на задълженията и условията по концесията за повече от 15 (петнадeсет) дни КОНЦЕДЕНТЪТ има право да получи неустойка в размер на 0.5 % (нула цяло и пет на сто) от годишното концесионно възнаграждение за текущата година за всеки конкретен случай. 7. При системно неизпълнение на ДОГОВОРА или при неизпълнение на задължения след като неизправната страна е била поканена за доброволно изпълнение, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 8. При неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР или във връзка с него, неизправната страна дължи освен предвидените санкции и изпълнение на задължението. 9. При системно неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 10. Във всички случаи на неизпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА КОНЦЕДЕНТЪТ има право да търси освен определените гаранции, лихви и неустойки и обезщетение по общите правила. 1. Неизпълнение на ДОГОВОРА може да се констатира както от страните по ДОГОВОРА или определени от тях лица, така и от компетентни държавни органи. 2. При забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР, неизправната страна дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ за периода плюс 10 пункта. 3. При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР за повече от 15 (петнадесет) дни неизправната страна дължи освен лихвата по ал. 1 и неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет на сто) на ден върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период, но не повече от 15% (петнадесет на сто). 4. При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по този ДОГОВОР за повече от 30 (тридесет) дни, освен правото да получи неустойките и лихвите по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този ДОГОВОР без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие. 5. При неизпълнение на ДОГОВОРА, изправната страна има право да поиска от другата изпълнение на задълженията. 6. При неизпълнение на ДОГОВОРА или при забавено изпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на задълженията и условията по концесията за повече от 15 (петнадeсет) дни КОНЦЕДЕНТЪТ има право да получи неустойка в размер на 0.5 % (нула цяло и пет на сто) от годишното концесионно възнаграждение за текущата година за всеки конкретен случай. 7. При системно неизпълнение на ДОГОВОРА или при неизпълнение на задължения след като неизправната страна е била поканена за доброволно изпълнение, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 8. При неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР или във връзка с него, неизправната страна дължи освен предвидените санкции и изпълнение на задължението. 9. При системно неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 10. Във всички случаи на неизпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА КОНЦЕДЕНТЪТ има право да търси освен определените гаранции, лихви и неустойки и обезщетение по общите правила. 1. Преди изтичане на срока, този ДОГОВОР може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните или едностранно, при условията предвидени в ДОГОВОРА. 2. Освен в предвидените в закона и в други разпоредби на този ДОГОВОР случаи, този ДОГОВОР може да бъде прекратен с едномесечно писмено предизвестие от която и да е от страните при: - прекомерно замърсяване на обекта на концесия, което не е вследствие действия на КОНЦЕСИОНЕРА; - съществено изменение на характеристиките на обекта на концесия - граници, площ, покритие и др.; - промени в околните обекти, които засягат непряко обекта на концесия или неговото използване - свличания на земни маси, ерозия на бреговете и др.; - промяна на законодателството, която ограничава съществено правата по този ДОГОВОР или налага допълнителни задължения във връзка с обекта на концесия. 3. По взаимно съгласие, при възникване на условията предвидени в т. 1 - т. 3 на чл. 43, вместо прекратяване страните могат: - да договорят намаляване на концесионното възнаграждение до възстановяване на фактическата обстановка; - да договорят мерки за възстановяване на обекта на концесия, като стойността на възстановяването се приспадне в пълен размер. Чл. 45. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. Чл. 46. За разходите, имащи характер на текущо поддържане, обезщетение не се дължи. Чл. 47. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на задържане за дължими обезщетения по този ДОГОВОР. 1. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. 2. За разходите, имащи характер на текущо поддържане, обезщетение не се дължи. 3. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на задържане за дължими обезщетения по този ДОГОВОР. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. Размерът на възнаграждението се определя ежегодно, съгласно приложената "Методика за определяне на концесионното възнаграждение". Годишното концесионно възнаграждение се изчислява на базата на минималната работна заплата за страна, валидна към 1 май на текущата година и се плаща на два пъти, както следва: - в срок до 31 май на текущата година - 30 на сто; - в срок до 30 ноември на текущата година - остатъка. Дължимата за 1999 година вноска по концесионното възнаграждение е в размер на внесения от концесионера паричен депозит за участие в конкурса - 3 550 000 лева
D - 000051 01.01.2004 друго основание, определено със закон или концесионния договорсистемно неизпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор РЕШЕНИЕ № 920 на МС от 22.12.2003 г. за даване на съгласие за прекратяване на концесионния договор за морски плаж "Лозенец", сключен на 15.07.1999 г. Обн., ДВ, бр. 20 от 12.03.2004 г. На основание чл. 23, ал. 2, т. 7 от Закона за концесиите, чл. 46, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, чл. 18 и 80 от Закона за държавната собственост и чл. 36, ал. 3 от концесионния договор за морски плаж "Лозенец" МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 1. Дава съгласие концесионният договор за морски плаж "Лозенец", сключен на 15 юли 1999 г. между министъра на регионалното развитие и благоустройството и "Рувал" - ООД, София, да бъде прекратен считано от 1 януари 2004 г. поради системно неизпълнение на задълженията по концесионния договор. 2. Упълномощава министъра на регионалното развитие и благоустройството да предприеме необходимите действия за прекратяване на концесионния договор, като даде на концесионера едномесечен срок от датата на прекратяването на концесионния договор за освобождаване на обекта на концесия, както и да предприеме необходимите действия за събиране на дължимите суми по съдебен ред. 3. В случай че в срока по т. 2 концесионерът не освободи обекта по т. 1, областният управител на област Бургас да го изземе по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост. 4. След прекратяването на концесионния договор министърът на регионалното развитие и благоустройството да внесе в министерския съвет предложение за предоставяне на концесия върху обекта по т. 1. 5. До предоставянето му на концесия обектът по т. 1 да се управлява от областния управител на област Бургас. държавна концесия за услуга за морски плаж "Лозенец", община Царево, област Бургас - част от крайбрежната плажна ивица - изключителна държавна собственост, област Бургас, община Царево, населено място Лозенец с орган, представляващ концедента - министъра на регионалното развитие и благоустройството, предоставена на "РУВАЛ" ООД за срок от 20 години от 15.07.1999 г. Решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия 179/06.04.1999г.; Решение за определяне на концесионер 434/25.06.1999г. Съобщение (Обявление) - брой 41/04.05.1999, номер на публикацията 29977 концесия за услуга особено право на ползване върху морски плаж "Лозенец", община Царево, област Бургас - част от крайбрежната плажна ивица - изключителна държавна собственост, 20 15.07.1999 15.07.1999 част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж морски плаж "Лозенец", община Царево, област Бургас - част от крайбрежната плажна ивица - изключителна държавна собственост морски плаж с обща концесионна площ в размер 51 447 кв. м с дължина на бреговата ивица 663 м и средна широчина 80 м при граници съгласно Акт № 444 за изключителна държавна собственост от 10 март 1999 г., определени с координатите на точки по чупките на границата на плажа в координатна система "1970 г." с номера от 1 до 73, както следва: на север - скалист бряг и мера, определени при заснемането с точки № 1 до № 4; на изток - бреговата линия на Черно море, определена при заснемането с точки № 4 до № 23; на юг - скалист бряг, определен при заснемането с точки № 23 до № 26; на запад - път, река и населено място, определени при заснемането с точки № 26 до № 73 и точка № 1. област Бургас, община Царево, населено място Лозенец "РУВАЛ" ООД България гр. София гр. София, ул. "Момина чешма" № 13 Валери Илиев Цеков - управител вписано в Търговския регистър при Софийски градски съд, парт. № 20390, том 250, стр.4, по ф.д. №20543/1994 --- министъра на регионалното развитие и благоустройството Евгений Стефанов Бакърджиев - министър на регионалното развитие и благоустройството министъра на регионалното развитие и благоустройството 1. правото да наема подизпълнители за осъществяването на свързаните с концесията отделни дейности, при условията на този ДОГОВОР; 2. правото да осъществява свързани с предмета на концесията дейности и услуги на концесионната територия и в прилежащите към нея водни площи; 3. правото да осигурява плажни услуги, като предоставянето на плажни чадъри, шезлонги и масички, душове с топла вода, детски зони, телефони, видеотеки, фотоуслуги, рехабилитационна дейност и др.; 4. правото да осигурява спортни услуги - федербал, табла, шах, кегли и др., топки, надуваеми плажни принадлежности, батут и др.; 5. правото да осигурява водни услуги - водни ски, водни колела, сърф, парашути, разходки с лодки, яхти, скутери, "банан", водни пързалки и др. в прилежащите на концесионната територия водни площи; 6. правото да осигурява разносна търговия на храни, безалкохолни напитки, кафе, сладолед, плодове, сувенири, плажна козметика, вестници и др.; 7. правото да организира, след съгласуване с министъра на регионалното развитие и благоустройството, временни обекти за хранене, освежителни напитки и съоръжения за спорт и развлечения, които да не засягат целостта на плажната ивица, и да осигуряват безпрепятствено премахване при условията и сроковете, определени с комплексния план и ежегодните работни проекти и програми. При премахване на такива обекти на КОНЦЕСИОНЕРА не се дължи обезщетение. 1. задължение да заплати и да плаща на КОНЦЕДЕНТА дължимите концесионни възнаграждения при условията и в сроковете по този ДОГОВОР; 2. задължение да не събира каквото и да е или под каквато и да е форма плащане за вход на морския плаж - обект на концесия по този ДОГОВОР; 3. задължение да осигурява постоянен свободен достъп на всички физически лица до крайбрежната плажна ивица и ползването й от тях като курортно-възстановителен ресурс; 4. задължение да извършва санитарно-хигиенно поддържане и благоустрояване, съобразно Хигиенните изисквания за устройство и експлоатация на плажовете по Черноморското крайбрежие; 5. задължение да осигурява за посетителите на плажа санитарно-хигиенни съоръжения, питейно водоснабдяване и плажни принадлежности; 6. задължение да оставя свободна най-малко 20 на сто от концесионната територия за разполагане от посетителите на собствени принадлежности, съгласно ежегодно изготвена от него и утвърдена от КОНЦЕДЕНТА схема; 7. задължение да осигурява с тоалетни, а когато няма изградена канализация и/или пречиствателни съоръжения - с химически тоалетни, съблекални, душове със студена вода и питейно водоснабдяване посетителите на плажа; 8. задължение да приеме и търпи, при наличие на форсмажорни обстоятелства, трети лица, посочени от държавата, да ползват крайбрежната плажна ивица в границите на концесионната територия. В случаите на предходното изречение КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на обезщетение или компенсация; 9. задължение да не извършва и да не допуска извършване на незаконно строителство или други действия и дейности на концесионната територия, които могат да унищожат, увредят или след продължителен срок да променят качеството и количеството на плажната ивица и да увредят природната среда; 10. задължение да предвижда в комплексния план и годишните работни проекти и инвестиционни програми средства и мерки за опазване на околната среда и водите, както и средства и мерки за борба със свлачищата, ерозията и абразията в района; 11. задължение да не изгражда и да следи трети лица да не изграждат сгради и трайни съоръжения върху плажната ивица; 12. задължение да осигурява предоставянето на плажни чадъри, шезлонги и масички; 13. задължение да осигурява разносна търговия на храни, безалкохолни напитки, кафе, сладолед, плодове, сувенири и плажна козметика и вестници; 14. задължение да осигурява опазването на обществения ред, здравето, имуществото и спокойствието на посетителите на плажа; 15. задължение да осигурява спазването на нормативните изисквания за безопасност и здраве при работа, както и на тези, свързани с организацията на работната заплата. 16. задължение да застрахова обекта на концесия при условията на чл. 4, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите. Конкретните застрахователни рискове се съгласуват с министъра на регионалното развитие и благоустройството. 17. задължение да сключи застраховки - "гражданска отговорност" и "злополука" за всички предоставяне услуги, според действащото законодателство 18. Чл. 15 (1) КОНЦЕСИОНЕРЪТ по този ДОГОВОР е длъжен да даде гаранции за изпълнение на задълженията си по този ДОГОВОР в две насоки: 1. гаранции за изпълнението на финансовите задължения по концесионния ДОГОВОР и 2. гаранции за изпълнението на задълженията, свързани с опазване състоянието на околната среда, охраната на крайбрежната плажна ивица и курортните ресурси в региона и с охраната на труда. (2) Гаранциите следва да бъдат ефективни и парични. (3) Гаранциите за изпълнението на финансовите задължения по концесионния ДОГОВОР следва да се дадат във вид на безусловна неотменяема банкова гаранция от първокласна българска банка; 1. За календарната 2002 година гаранцията е в размер 20% (двадесет на сто) от предложения от "ИРИДА-71" ЕООД - гр. София, продължило дейността си като "ИРИДА-71" ООД - гр. София, размер на концесионното възнаграждение за 2002 година и се представя на КОНЦЕДЕНТА в 30 (тридесет) дневен срок, считано от датата на подписване на този ДОГОВОР; 2. За всяка следваща година за срока на концесията гаранцията е в размер 20% (двадесет на сто) от концесионното възнаграждение за предходната година и се представя на КОНЦЕДЕНТА до 31 януари на обезпечената година; 3. Банковите гаранции по т. 1 и т. 2 следва да бъдат валидни до 30 дни от изтичането на обезпечената година. (4) Гаранцията за изпълнение на задълженията, свързани с опазване състоянието на околната среда, охраната на крайбрежната плажна ивица и курортните ресурси в региона и с охраната на труда, следва да бъде откриване от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на специална банкова сметка в посочена от КОНЦЕДЕНТА банка, в която КОНЦЕСИОНЕРЪТ следва да отчислява ежегодно за целия срок на концесията сума, представляваща 10% (десет на сто) от дължимото за срока концесионно възнаграждение. (5) Дължимите по ал. 4 суми се внасят до 30 ноември на текущата година. (6) Средствата в сметката по ал. 4 ще се натрупват в продължение на целия срок на концесията и ще принадлежат на КОНЦЕСИОНЕРА, но трябва да бъдат блокирани за използване само за целите по ал. 4. (7) При откриването на сметката по ал. 4 е задължително да се предвиди правна възможност за следното: 1. при неизпълнение на задължения на КОНЦЕСИОНЕРА, свързани с опазване състоянието на околната среда, охраната на крайбрежната плажна ивица и курортните ресурси в региона и с охраната на труда, средствата от сметката по ал. 4 да се разходват с едностранно нареждане на министъра на регионалното развитие и благоустройството или упълномощено от него лице за изпълнение на неизпълнените задължения от страна на КОНЦЕСИОНЕРА; 2. при прекратяване на ДОГОВОРА по вина на КОНЦЕСИОНЕРА, със средствата от сметката по ал. 4 ще се разпорежда изключително КОНЦЕДЕНТЪТ за изпълнението на проектите, свързани с екологията, охраната на крайбрежната плажна ивица и комплекса от курортни ресурси в региона. (8) В сроковете по предходните разпоредби, КОНЦЕСИОНЕРЪТ следва да представи необходимите документи, удостоверяващи по несъмнен начин изпълнението на изискванията им. 1. право да получи и да получава дължимите от КОНЦЕСИОНЕРА концесионни възнаграждения при условията и в сроковете, предвидени с този ДОГОВОР; 2. право на собственост върху всяка геоложка, инженерна, екологична и друга информация и документация във връзка с експлоатацията на концесионната територия по този ДОГОВОР; 1. задължение да не пречи на КОНЦЕСИОНЕРА да осъществява правата си по концесията, освен в случаите, уредени в нормативен акт и в този ДОГОВОР; 2. задължение да оказва съдействие на КОНЦЕСИОНЕРА при осъществяването на концесията, съгласно условията на този ДОГОВОР; 1. Неизпълнение на ДОГОВОРА може да се констатира както от страните по ДОГОВОРА или определени от тях лица, така и от компетентни държавни органи. 2. При забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР, неизправната страна дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ за периода плюс 10 пункта. 3. При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР за повече от 15 (петнадесет) дни неизправната страна дължи освен лихвата по ал. 1 и неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет на сто) на ден върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период, но не повече от 15% (петнадесет на сто). 4. При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по този ДОГОВОР за повече от 30 (тридесет) дни, освен правото да получи неустойките и лихвите по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този ДОГОВОР без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие. 5. При неизпълнение на ДОГОВОРА, изправната страна има право да поиска от другата изпълнение на задълженията. 6. При неизпълнение на ДОГОВОРА или при забавено изпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на задълженията и условията по концесията за повече от 15 (петнадeсет) дни КОНЦЕДЕНТЪТ има право да получи неустойка в размер на 0.5 % (нула цяло и пет на сто) от годишното концесионно възнаграждение за текущата година за всеки конкретен случай. 7. При системно неизпълнение на ДОГОВОРА или при неизпълнение на задължения след като неизправната страна е била поканена за доброволно изпълнение, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 8. При неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР или във връзка с него, неизправната страна дължи освен предвидените санкции и изпълнение на задължението. 9. При системно неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 10. Във всички случаи на неизпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА КОНЦЕДЕНТЪТ има право да търси освен определените гаранции, лихви и неустойки и обезщетение по общите правила. 1. Неизпълнение на ДОГОВОРА може да се констатира както от страните по ДОГОВОРА или определени от тях лица, така и от компетентни държавни органи. 2. При забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР, неизправната страна дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ за периода плюс 10 пункта. 3. При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР за повече от 15 (петнадесет) дни неизправната страна дължи освен лихвата по ал. 1 и неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет на сто) на ден върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период, но не повече от 15% (петнадесет на сто). 4. При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по този ДОГОВОР за повече от 30 (тридесет) дни, освен правото да получи неустойките и лихвите по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този ДОГОВОР без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие. 5. При неизпълнение на ДОГОВОРА, изправната страна има право да поиска от другата изпълнение на задълженията. 6. При неизпълнение на ДОГОВОРА или при забавено изпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на задълженията и условията по концесията за повече от 15 (петнадeсет) дни КОНЦЕДЕНТЪТ има право да получи неустойка в размер на 0.5 % (нула цяло и пет на сто) от годишното концесионно възнаграждение за текущата година за всеки конкретен случай. 7. При системно неизпълнение на ДОГОВОРА или при неизпълнение на задължения след като неизправната страна е била поканена за доброволно изпълнение, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 8. При неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР или във връзка с него, неизправната страна дължи освен предвидените санкции и изпълнение на задължението. 9. При системно неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 10. Във всички случаи на неизпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА КОНЦЕДЕНТЪТ има право да търси освен определените гаранции, лихви и неустойки и обезщетение по общите правила. 1. Преди изтичане на срока, този ДОГОВОР може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните или едностранно, при условията предвидени в ДОГОВОРА. 2. Освен в предвидените в закона и в други разпоредби на този ДОГОВОР случаи, този ДОГОВОР може да бъде прекратен с едномесечно писмено предизвестие от която и да е от страните при: - прекомерно замърсяване на обекта на концесия, което не е вследствие действия на КОНЦЕСИОНЕРА; - съществено изменение на характеристиките на обекта на концесия - граници, площ, покритие и др.; - промени в околните обекти, които засягат непряко обекта на концесия или неговото използване - свличания на земни маси, ерозия на бреговете и др.; - промяна на законодателството, която ограничава съществено правата по този ДОГОВОР или налага допълнителни задължения във връзка с обекта на концесия. 3. По взаимно съгласие, при възникване на условията предвидени в т. 1 - т. 3 на чл. 43, вместо прекратяване страните могат: - да договорят намаляване на концесионното възнаграждение до възстановяване на фактическата обстановка; - да договорят мерки за възстановяване на обекта на концесия, като стойността на възстановяването се приспадне в пълен размер. Чл. 45. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. Чл. 46. За разходите, имащи характер на текущо поддържане, обезщетение не се дължи. Чл. 47. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на задържане за дължими обезщетения по този ДОГОВОР. 1. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. 2. За разходите, имащи характер на текущо поддържане, обезщетение не се дължи. 3. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на задържане за дължими обезщетения по този ДОГОВОР. Чл. 44. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. Чл. 45. За разходите, имащи характер на текущо поддържане, обезщетение не се дължи. Размерът на възнаграждението се определя ежегодно, съгласно приложената "Методика за определяне на концесионното възнаграждение". Годишното концесионно възнаграждение се изчислява на базата на минималната работна заплата за страна, валидна към 1 май на текущата година и се плаща на два пъти, както следва: - в срок до 31 май на текущата година - 30 на сто; - в срок до 30 ноември на текущата година - остатъка. Дължимата за 1999 година вноска по концесионното възнаграждение е в размер на внесения от концесионера паричен депозит за участие в конкурса - 2 100 000 лева
D - 000099 15.12.2000 друго основание, определено със закон или концесионния договорРешение № 571 на МС от 10 юли 2001 година за даване на съгласие за прекратяване на концесионния договор за морски плаж "Поморие-централен", сключен на 6 март 2000г. Решение № 571 на МС от 10 юли 2001 година за даване на съгласие за прекратяване на концесионния договор за морски плаж "Поморие-централен", сключен на 6 март 2000г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 1. Дава съгласие концесионният договор за морски плаж "Поморие - централен", сключен на 6 март 2000 г. между министъра на регионалното развитие и благоустройството и "Строима"ЕАД - Поморие, да бъде прекратен едностранно на основание чл. 35, ал.3 от договора, считано от 15 декември 2000г. 2. Потвърждава действията на министъра на регионалното развитие и благоустройството по едностранното прекратяване на договора поради неизпълнение на основно договорно задължение от страна на концесионера. 3. Упълномощава министъра на регионалното развитие и благоустройството да предприеме необходимите действия за събиране на дължимите суми по съдебен ред МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ИВАН КОСТОВ ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ ЮЛИАНА НИКОЛОВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПРАВИТЕЛСТВЕНА КАНЦЕЛАРИЯ": /п/ ЗЛАТИНА НИКОЛОВА държавна концесия за услуга за морски плаж "Поморие-централен" - обособена зона от плажна ивица "Поморие- централен", община Поморие, област Бургас - част от крайбрежната плажна ивица, изключителна държавна собственост, област Бургас, община Поморие, населено място Поморие с орган, представляващ концедента - министъра на регионалното развитие и благоустройството, предоставена на "СТРОИМА" ЕАД за срок от 20 години от 06.03.2000 г. Решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия 230/15.04.1999г.; Решение за промяна на решението за откриване на процедура за предоставяне на концесия 523/21.07.1999г.; Решение за определяне на концесионер 46/02.02.2000г. Съобщение (Обявление) - брой 43/11.05.1999, номер на публикацията 31237; Съобщение (Обявление) - брой 73/17.08.1999, номер на публикацията 0 концесия за услуга особено право на ползване върху морски плаж "Поморие-централен" - обособена зона от плажна ивица "Поморие- централен", община Поморие, област Бургас - част от крайбрежната плажна ивица, изключителна държавна собственост 20 06.03.2000 31.01.2000 част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж морски плаж "Поморие-централен" - обособена зона от плажна ивица "Поморие- централен", община Поморие, област Бургас - част от крайбрежната плажна ивица, изключителна държавна собственост морски плаж с концесионна територия в размер 52 316 кв. м с дължина на бреговата линия 688 м и средна широчина 76 м при граници съгласно Акт № 472 за изключителна държавна собственост от 2 април 1999 г., определени с координатите на точки по чупките на границата на плажа в координатна система "1970 г." с номера от 25 до 43 и от 170 до 189 включително: на север - аналитично определена граница между морски плаж "Поморие-почивни станции" и "Поморие-централен", обозначена при заснемането с точки № 25 до № 189; на изток - бреговата линия на Черно море, определена при заснемането с точки № 25 до № 43; на юг - аналитично определена граница между морски плаж "Поморие-изток" и "Поморие-централен", обозначена при заснемането с точки № 43 до № 170; на запад - път, подпорна стена, определени при заснемането с точки № 170 до № 189. област Бургас, община Поморие, населено място Поморие "СТРОИМА" ЕАД България гр. Поморие гр. Поморие, пл. "Св.СВ. Кирил и Методий" Милена Николиева Бърнева вписано в Търговския регистър при Бургаски окръжен съд, рег.2, парт. № 51, том 2, стр. 128, по ф.д. № 4260/1992г. --- министъра на регионалното развитие и благоустройството Евгени Стефанов Чачев - министър на регионалното развитие и благоустройството министъра на регионалното развитие и благоустройството 1. правото да наема подизпълнители за осъществяването на свързаните с концесията отделни дейности, при условията на този ДОГОВОР; 2. правото да осъществява свързани с предмета на концесията дейности и услуги на концесионната територия и в прилежащите към нея водни площи; 3. правото да осигурява плажни услуги, като предоставянето на плажни чадъри, шезлонги и масички, душове с топла вода, детски зони, телефони, видеотеки, фотоуслуги, рехабилитационна дейност и др.; 4. правото да осигурява спортни услуги - федербал, табла, шах, кегли и др., топки, надуваеми плажни принадлежности, батут и др.; 5. правото да осигурява водни услуги - водни ски, водни колела, сърф, парашути, разходки с лодки, яхти, скутери, "банан", водни пързалки и др. в прилежащите на концесионната територия водни площи; 6. правото да осигурява разносна търговия на храни, безалкохолни напитки, кафе, сладолед, плодове, сувенири, плажна козметика, вестници и др.; 7. правото да организира, след съгласуване с министъра на регионалното развитие и благоустройството, временни обекти за хранене, освежителни напитки и съоръжения за спорт и развлечения, които да не засягат целостта на плажната ивица, и да осигуряват безпрепятствено премахване при условията и сроковете, определени с комплексния план и ежегодните работни проекти и програми. При премахване на такива обекти на КОНЦЕСИОНЕРА не се дължи обезщетение. 1. задължение да заплати и да плаща на КОНЦЕДЕНТА дължимите концесионни възнаграждения при условията и в сроковете по този ДОГОВОР; 2. задължение да не събира каквото и да е или под каквато и да е форма плащане за вход на морския плаж - обект на концесия по този ДОГОВОР; 3. задължение да осигурява постоянен свободен достъп на всички физически лица до крайбрежната плажна ивица и ползването й от тях като курортно-възстановителен ресурс; 4. задължение да извършва санитарно-хигиенно поддържане и благоустрояване, съобразно Хигиенните изисквания за устройство и експлоатация на плажовете по Черноморското крайбрежие; 5. задължение да осигурява за посетителите на плажа санитарно-хигиенни съоръжения, питейно водоснабдяване и плажни принадлежности; 6. задължение да оставя свободна най-малко 20 на сто от концесионната територия за разполагане от посетителите на собствени принадлежности, съгласно ежегодно изготвена от него и утвърдена от КОНЦЕДЕНТА схема; 7. задължение да осигурява с тоалетни, а когато няма изградена канализация и/или пречиствателни съоръжения - с химически тоалетни, съблекални, душове със студена вода и питейно водоснабдяване посетителите на плажа; 8. задължение да приеме и търпи, при наличие на форсмажорни обстоятелства, трети лица, посочени от държавата, да ползват крайбрежната плажна ивица в границите на концесионната територия. В случаите на предходното изречение КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на обезщетение или компенсация; 9. задължение да не извършва и да не допуска извършване на незаконно строителство или други действия и дейности на концесионната територия, които могат да унищожат, увредят или след продължителен срок да променят качеството и количеството на плажната ивица и да увредят природната среда; 10. задължение да предвижда в комплексния план и годишните работни проекти и инвестиционни програми средства и мерки за опазване на околната среда и водите, както и средства и мерки за борба със свлачищата, ерозията и абразията в района; 11. задължение да не изгражда и да следи трети лица да не изграждат сгради и трайни съоръжения върху плажната ивица; 12. задължение да осигурява предоставянето на плажни чадъри, шезлонги и масички; 13. задължение да осигурява разносна търговия на храни, безалкохолни напитки, кафе, сладолед, плодове, сувенири и плажна козметика и вестници; 14. задължение да осигурява опазването на обществения ред, здравето, имуществото и спокойствието на посетителите на плажа; 15. задължение да осигурява спазването на нормативните изисквания за безопасност и здраве при работа, както и на тези, свързани с организацията на работната заплата. 16. задължение да застрахова обекта на концесия при условията на чл. 4, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите. Конкретните застрахователни рискове се съгласуват с министъра на регионалното развитие и благоустройството. 17. задължение да сключи застраховки - "гражданска отговорност" и "злополука" за всички предоставяне услуги, според действащото законодателство 18. Чл. 15 (1) КОНЦЕСИОНЕРЪТ по този ДОГОВОР е длъжен да даде гаранции за изпълнение на задълженията си по този ДОГОВОР в две насоки: 1. гаранции за изпълнението на финансовите задължения по концесионния ДОГОВОР и 2. гаранции за изпълнението на задълженията, свързани с опазване състоянието на околната среда, охраната на крайбрежната плажна ивица и курортните ресурси в региона и с охраната на труда. (2) Гаранциите следва да бъдат ефективни и парични. (3) Гаранциите за изпълнението на финансовите задължения по концесионния ДОГОВОР следва да се дадат във вид на безусловна неотменяема банкова гаранция от първокласна българска банка; 1. За календарната 2002 година гаранцията е в размер 20% (двадесет на сто) от предложения от "ИРИДА-71" ЕООД - гр. София, продължило дейността си като "ИРИДА-71" ООД - гр. София, размер на концесионното възнаграждение за 2002 година и се представя на КОНЦЕДЕНТА в 30 (тридесет) дневен срок, считано от датата на подписване на този ДОГОВОР; 2. За всяка следваща година за срока на концесията гаранцията е в размер 20% (двадесет на сто) от концесионното възнаграждение за предходната година и се представя на КОНЦЕДЕНТА до 31 януари на обезпечената година; 3. Банковите гаранции по т. 1 и т. 2 следва да бъдат валидни до 30 дни от изтичането на обезпечената година. (4) Гаранцията за изпълнение на задълженията, свързани с опазване състоянието на околната среда, охраната на крайбрежната плажна ивица и курортните ресурси в региона и с охраната на труда, следва да бъде откриване от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на специална банкова сметка в посочена от КОНЦЕДЕНТА банка, в която КОНЦЕСИОНЕРЪТ следва да отчислява ежегодно за целия срок на концесията сума, представляваща 10% (десет на сто) от дължимото за срока концесионно възнаграждение. (5) Дължимите по ал. 4 суми се внасят до 30 ноември на текущата година. (6) Средствата в сметката по ал. 4 ще се натрупват в продължение на целия срок на концесията и ще принадлежат на КОНЦЕСИОНЕРА, но трябва да бъдат блокирани за използване само за целите по ал. 4. (7) При откриването на сметката по ал. 4 е задължително да се предвиди правна възможност за следното: 1. при неизпълнение на задължения на КОНЦЕСИОНЕРА, свързани с опазване състоянието на околната среда, охраната на крайбрежната плажна ивица и курортните ресурси в региона и с охраната на труда, средствата от сметката по ал. 4 да се разходват с едностранно нареждане на министъра на регионалното развитие и благоустройството или упълномощено от него лице за изпълнение на неизпълнените задължения от страна на КОНЦЕСИОНЕРА; 2. при прекратяване на ДОГОВОРА по вина на КОНЦЕСИОНЕРА, със средствата от сметката по ал. 4 ще се разпорежда изключително КОНЦЕДЕНТЪТ за изпълнението на проектите, свързани с екологията, охраната на крайбрежната плажна ивица и комплекса от курортни ресурси в региона. (8) В сроковете по предходните разпоредби, КОНЦЕСИОНЕРЪТ следва да представи необходимите документи, удостоверяващи по несъмнен начин изпълнението на изискванията им. 1. право да получи и да получава дължимите от КОНЦЕСИОНЕРА концесионни възнаграждения при условията и в сроковете, предвидени с този ДОГОВОР; 2. право на собственост върху всяка геоложка, инженерна, екологична и друга информация и документация във връзка с експлоатацията на концесионната територия по този ДОГОВОР; 1. задължение да не пречи на КОНЦЕСИОНЕРА да осъществява правата си по концесията, освен в случаите, уредени в нормативен акт и в този ДОГОВОР; 2. задължение да оказва съдействие на КОНЦЕСИОНЕРА при осъществяването на концесията, съгласно условията на този ДОГОВОР; 1. Неизпълнение на ДОГОВОРА може да се констатира както от страните по ДОГОВОРА или определени от тях лица, така и от компетентни държавни органи. 2. При забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР, неизправната страна дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ за периода плюс 10 пункта. 3. При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР за повече от 15 (петнадесет) дни неизправната страна дължи освен лихвата по ал. 1 и неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет на сто) на ден върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период, но не повече от 15% (петнадесет на сто). 4. При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по този ДОГОВОР за повече от 30 (тридесет) дни, освен правото да получи неустойките и лихвите по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този ДОГОВОР без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие. 5. При неизпълнение на ДОГОВОРА, изправната страна има право да поиска от другата изпълнение на задълженията. 6. При неизпълнение на ДОГОВОРА или при забавено изпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на задълженията и условията по концесията за повече от 15 (петнадeсет) дни КОНЦЕДЕНТЪТ има право да получи неустойка в размер на 0.5 % (нула цяло и пет на сто) от годишното концесионно възнаграждение за текущата година за всеки конкретен случай. 7. При системно неизпълнение на ДОГОВОРА или при неизпълнение на задължения след като неизправната страна е била поканена за доброволно изпълнение, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 8. При неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР или във връзка с него, неизправната страна дължи освен предвидените санкции и изпълнение на задължението. 9. При системно неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 10. Във всички случаи на неизпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА КОНЦЕДЕНТЪТ има право да търси освен определените гаранции, лихви и неустойки и обезщетение по общите правила. 1. Неизпълнение на ДОГОВОРА може да се констатира както от страните по ДОГОВОРА или определени от тях лица, така и от компетентни държавни органи. 2. При забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР, неизправната страна дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ за периода плюс 10 пункта. 3. При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР за повече от 15 (петнадесет) дни неизправната страна дължи освен лихвата по ал. 1 и неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет на сто) на ден върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период, но не повече от 15% (петнадесет на сто). 4. При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по този ДОГОВОР за повече от 30 (тридесет) дни, освен правото да получи неустойките и лихвите по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този ДОГОВОР без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие. 5. При неизпълнение на ДОГОВОРА, изправната страна има право да поиска от другата изпълнение на задълженията. 6. При неизпълнение на ДОГОВОРА или при забавено изпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на задълженията и условията по концесията за повече от 15 (петнадeсет) дни КОНЦЕДЕНТЪТ има право да получи неустойка в размер на 0.5 % (нула цяло и пет на сто) от годишното концесионно възнаграждение за текущата година за всеки конкретен случай. 7. При системно неизпълнение на ДОГОВОРА или при неизпълнение на задължения след като неизправната страна е била поканена за доброволно изпълнение, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 8. При неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР или във връзка с него, неизправната страна дължи освен предвидените санкции и изпълнение на задължението. 9. При системно неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 10. Във всички случаи на неизпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА КОНЦЕДЕНТЪТ има право да търси освен определените гаранции, лихви и неустойки и обезщетение по общите правила. 1. Преди изтичане на срока, този ДОГОВОР може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните или едностранно, при условията предвидени в ДОГОВОРА. 2. Освен в предвидените в закона и в други разпоредби на този ДОГОВОР случаи, този ДОГОВОР може да бъде прекратен с едномесечно писмено предизвестие от която и да е от страните при: - прекомерно замърсяване на обекта на концесия, което не е вследствие действия на КОНЦЕСИОНЕРА; - съществено изменение на характеристиките на обекта на концесия - граници, площ, покритие и др.; - промени в околните обекти, които засягат непряко обекта на концесия или неговото използване - свличания на земни маси, ерозия на бреговете и др.; - промяна на законодателството, която ограничава съществено правата по този ДОГОВОР или налага допълнителни задължения във връзка с обекта на концесия. 3. По взаимно съгласие, при възникване на условията предвидени в т. 1 - т. 3 на чл. 43, вместо прекратяване страните могат: - да договорят намаляване на концесионното възнаграждение до възстановяване на фактическата обстановка; - да договорят мерки за възстановяване на обекта на концесия, като стойността на възстановяването се приспадне в пълен размер. Чл. 45. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. Чл. 46. За разходите, имащи характер на текущо поддържане, обезщетение не се дължи. Чл. 47. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на задържане за дължими обезщетения по този ДОГОВОР. 1. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. 2. За разходите, имащи характер на текущо поддържане, обезщетение не се дължи. 3. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на задържане за дължими обезщетения по този ДОГОВОР. Чл. 44. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. Чл. 45. За разходите, имащи характер на текущо поддържане, обезщетение не се дължи. Размерът на възнаграждението се определя ежегодно, съгласно приложената "Методика за определяне на концесионното възнаграждение". Годишното концесионно възнаграждение се изчислява на базата на минималната работна заплата за страна, валидна към 1 май на текущата година и се плаща на два пъти, както следва: - в срок до 31 май на текущата година - 30 на сто; - в срок до 30 ноември на текущата година - остатъка. Дължимата за 2000 година вноска по концесионното възнаграждение е в размер на внесения от концесионера паричен депозит за участие в конкурса - 1 896 лева
D - 000127 06.07.2004 друго основание, определено със закон или концесионния договорРЕШЕНИЕ № 543 на МС от 28.06.2004 г. за даване на съгласие за прекратяване на Договора за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Равда - Национална спортна академия", сключен на 30 ноември 2000 г. Обн., ДВ, бр. 58 от 6.07.2004 г. РЕШЕНИЕ № 543 на МС от 28.06.2004 г. за даване на съгласие за прекратяване на Договора за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Равда - Национална спортна академия", сключен на 30 ноември 2000 г. Обн., ДВ, бр. 58 от 6.07.2004 г. На основание чл. 23, ал. 2, т. 7 от Закона за концесиите, чл. 46, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, чл. 18 и 80 от Закона за държавната собственост и чл. 36, ал. 3 от концесионния договор за морски плаж "Равда - Национална спортна академия" МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 1. Дава съгласие Договорът за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Равда - Национална спортна академия", сключен на 30 ноември 2000 г. между министъра на регионалното развитие и благоустройството и "Федан" - ЕООД, София, да бъде прекратен поради неизпълнение на задължения, след като неизправната страна е била поканена за доброволно изпълнение. 2. Упълномощава министъра на регионалното развитие и благоустройството да предприеме необходимите действия за прекратяване на концесионния договор с едностранно писмено предизвестие, като даде на концесионера едномесечен срок за освобождаване на обекта на концесия от датата на обнародването на решението, от която дата се прекратява и концесионният договор, както и да предприеме необходимите действия за събиране на дължимите суми по съдебен ред. 3. В случай че в срока по т. 2 концесионерът не освободи обекта по т. 1, областният управител на област Бургас да го изземе по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост. 4. След прекратяването на концесионния договор министърът на регионалното развитие и благоустройството да внесе в министерския съвет предложение за предоставяне на концесия върху обекта по т. 1. 5. До предоставянето му на концесия обектът по т. 1 да се управлява от областния управител на област Бургас. държавна концесия за услуга за морски плаж "Равда - Национална спортна академия", община Несебър, област Бургас - част от крайбрежната плажна ивица - изключителна държавна собственос, област Бургас, община Несебър, населено място Несебър с орган, представляващ концедента - министъра на регионалното развитие и благоустройството, предоставена на "ФЕДАН" ЕООД с БУЛСТАТ 813210775 за срок от 15 години от 30.11.2000 г. Решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия 136/24.03.2000г.; Решение за определяне на концесионер 729/08.11.2000г. Съобщение (Обявление) - брой 35/28.04.2000, номер на публикацията 22138 концесия за услуга особено право на ползване върху морски плаж "Равда - Национална спортна академия", община Несебър, област Бургас - част от крайбрежната плажна ивица - изключителна държавна собственост 15 30.11.2000 30.11.2000 няма част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж морски плаж "Равда - Национална спортна академия", община Несебър, област Бургас - част от крайбрежната плажна ивица - изключителна държавна собственос морски плаж с обща концесионна територия в размер 11 474 кв. м с дължина на бреговата линия 590 м и средна широчина 20 м при граници съгласно Акт № 587 за изключителна държавна собственост от 28.I.2000 г., определени с координатите на точки по чупките на границата на плажа в координатна система "1970 г." с номера от 1 до 60 включително, както следва: на север - обривист бряг, смесена гора, стръмен бряг, подпорна стена, определени при заснемането с точки от № 1 до № 23 включително; на изток - скалист бряг и отвесни скали, определени при заснемането с точки № 23 и № 24; на юг - водната линия на Черно море, определена при заснемането с точки от № 24 до № 60 включително; на запад - каменна буна, определена при заснемането с точки № 1 и № 60. област Бургас, община Несебър, населено място Несебър "ФЕДАН" ЕООД България гр. София гр. София, ж.к. "Лагера", бл.1, вх. 6, ет. 3, ап. 5 Даниела Георгиева Пеева вписано в Търговския регистър на Софийски градски съд, парт. № 54690, том 592, рег. 1, по ф.д. 2630/2000г. 813210775 министъра на регионалното развитие и благоустройството Евгени Стефанов Чачев - министър на регионалното развитие и благоустройството министъра на регионалното развитие и благоустройството 1. правото да наема подизпълнители за осъществяването на свързаните с концесията отделни дейности, при условията на този ДОГОВОР; 2. правото да осъществява свързани с предмета на концесията дейности и услуги на концесионната територия и в прилежащите към нея водни площи; 3. правото да осигурява плажни услуги, като предоставянето на плажни чадъри, шезлонги и масички, душове с топла вода, детски зони, телефони, видеотеки, фотоуслуги, рехабилитационна дейност и др.; 4. правото да осигурява спортни услуги - федербал, табла, шах, кегли и др., топки, надуваеми плажни принадлежности, батут и др.; 5. правото да осигурява водни услуги - водни ски, водни колела, сърф, парашути, разходки с лодки, яхти, скутери, "банан", водни пързалки и др. в прилежащите на концесионната територия водни площи; 6. правото да осигурява разносна търговия на храни, безалкохолни напитки, кафе, сладолед, плодове, сувенири, плажна козметика, вестници и др.; 7. правото да организира, след съгласуване с министъра на регионалното развитие и благоустройството, временни обекти за хранене, освежителни напитки и съоръжения за спорт и развлечения, които да не засягат целостта на плажната ивица, и да осигуряват безпрепятствено премахване при условията и сроковете, определени с комплексния план и ежегодните работни проекти и програми. При премахване на такива обекти на КОНЦЕСИОНЕРА не се дължи обезщетение. 1. задължение да заплати и да плаща на КОНЦЕДЕНТА дължимите концесионни възнаграждения при условията и в сроковете по този ДОГОВОР; 2. задължение да не събира каквото и да е или под каквато и да е форма плащане за вход на морския плаж - обект на концесия по този ДОГОВОР; 3. задължение да осигурява постоянен свободен достъп на всички физически лица до крайбрежната плажна ивица и ползването й от тях като курортно-възстановителен ресурс; 4. задължение да извършва санитарно-хигиенно поддържане и благоустрояване, съобразно Хигиенните изисквания за устройство и експлоатация на плажовете по Черноморското крайбрежие; 5. задължение да осигурява за посетителите на плажа санитарно-хигиенни съоръжения, питейно водоснабдяване и плажни принадлежности; 6. задължение да оставя свободна най-малко 20 на сто от концесионната територия за разполагане от посетителите на собствени принадлежности, съгласно ежегодно изготвена от него и утвърдена от КОНЦЕДЕНТА схема; 7. задължение да осигурява с тоалетни, а когато няма изградена канализация и/или пречиствателни съоръжения - с химически тоалетни, съблекални, душове със студена вода и питейно водоснабдяване посетителите на плажа; 8. задължение да приеме и търпи, при наличие на форсмажорни обстоятелства, трети лица, посочени от държавата, да ползват крайбрежната плажна ивица в границите на концесионната територия. В случаите на предходното изречение КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на обезщетение или компенсация; 9. задължение да не извършва и да не допуска извършване на незаконно строителство или други действия и дейности на концесионната територия, които могат да унищожат, увредят или след продължителен срок да променят качеството и количеството на плажната ивица и да увредят природната среда; 10. задължение да предвижда в комплексния план и годишните работни проекти и инвестиционни програми средства и мерки за опазване на околната среда и водите, както и средства и мерки за борба със свлачищата, ерозията и абразията в района; 11. задължение да не изгражда и да следи трети лица да не изграждат сгради и трайни съоръжения върху плажната ивица; 12. задължение да осигурява предоставянето на плажни чадъри, шезлонги и масички; 13. задължение да осигурява разносна търговия на храни, безалкохолни напитки, кафе, сладолед, плодове, сувенири и плажна козметика и вестници; 14. задължение да осигурява опазването на обществения ред, здравето, имуществото и спокойствието на посетителите на плажа; 15. задължение да осигурява спазването на нормативните изисквания за безопасност и здраве при работа, както и на тези, свързани с организацията на работната заплата. 16. задължение да застрахова обекта на концесия при условията на чл. 4, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите. Конкретните застрахователни рискове се съгласуват с министъра на регионалното развитие и благоустройството. 17. задължение да сключи застраховки - "гражданска отговорност" и "злополука" за всички предоставяне услуги, според действащото законодателство 18. Чл. 15 (1) КОНЦЕСИОНЕРЪТ по този ДОГОВОР е длъжен да даде гаранции за изпълнение на задълженията си по този ДОГОВОР в две насоки: 1. гаранции за изпълнението на финансовите задължения по концесионния ДОГОВОР и 2. гаранции за изпълнението на задълженията, свързани с опазване състоянието на околната среда, охраната на крайбрежната плажна ивица и курортните ресурси в региона и с охраната на труда. (2) Гаранциите следва да бъдат ефективни и парични. (3) Гаранциите за изпълнението на финансовите задължения по концесионния ДОГОВОР следва да се дадат във вид на безусловна неотменяема банкова гаранция от първокласна българска банка; 1. За календарната 2002 година гаранцията е в размер 20% (двадесет на сто) от предложения от "ИРИДА-71" ЕООД - гр. София, продължило дейността си като "ИРИДА-71" ООД - гр. София, размер на концесионното възнаграждение за 2002 година и се представя на КОНЦЕДЕНТА в 30 (тридесет) дневен срок, считано от датата на подписване на този ДОГОВОР; 2. За всяка следваща година за срока на концесията гаранцията е в размер 20% (двадесет на сто) от концесионното възнаграждение за предходната година и се представя на КОНЦЕДЕНТА до 31 януари на обезпечената година; 3. Банковите гаранции по т. 1 и т. 2 следва да бъдат валидни до 30 дни от изтичането на обезпечената година. (4) Гаранцията за изпълнение на задълженията, свързани с опазване състоянието на околната среда, охраната на крайбрежната плажна ивица и курортните ресурси в региона и с охраната на труда, следва да бъде откриване от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на специална банкова сметка в посочена от КОНЦЕДЕНТА банка, в която КОНЦЕСИОНЕРЪТ следва да отчислява ежегодно за целия срок на концесията сума, представляваща 10% (десет на сто) от дължимото за срока концесионно възнаграждение. (5) Дължимите по ал. 4 суми се внасят до 30 ноември на текущата година. (6) Средствата в сметката по ал. 4 ще се натрупват в продължение на целия срок на концесията и ще принадлежат на КОНЦЕСИОНЕРА, но трябва да бъдат блокирани за използване само за целите по ал. 4. (7) При откриването на сметката по ал. 4 е задължително да се предвиди правна възможност за следното: 1. при неизпълнение на задължения на КОНЦЕСИОНЕРА, свързани с опазване състоянието на околната среда, охраната на крайбрежната плажна ивица и курортните ресурси в региона и с охраната на труда, средствата от сметката по ал. 4 да се разходват с едностранно нареждане на министъра на регионалното развитие и благоустройството или упълномощено от него лице за изпълнение на неизпълнените задължения от страна на КОНЦЕСИОНЕРА; 2. при прекратяване на ДОГОВОРА по вина на КОНЦЕСИОНЕРА, със средствата от сметката по ал. 4 ще се разпорежда изключително КОНЦЕДЕНТЪТ за изпълнението на проектите, свързани с екологията, охраната на крайбрежната плажна ивица и комплекса от курортни ресурси в региона. (8) В сроковете по предходните разпоредби, КОНЦЕСИОНЕРЪТ следва да представи необходимите документи, удостоверяващи по несъмнен начин изпълнението на изискванията им. 1. право да получи и да получава дължимите от КОНЦЕСИОНЕРА концесионни възнаграждения при условията и в сроковете, предвидени с този ДОГОВОР; 2. право на собственост върху всяка геоложка, инженерна, екологична и друга информация и документация във връзка с експлоатацията на концесионната територия по този ДОГОВОР; 1. задължение да не пречи на КОНЦЕСИОНЕРА да осъществява правата си по концесията, освен в случаите, уредени в нормативен акт и в този ДОГОВОР; 2. задължение да оказва съдействие на КОНЦЕСИОНЕРА при осъществяването на концесията, съгласно условията на този ДОГОВОР; 1. Неизпълнение на ДОГОВОРА може да се констатира както от страните по ДОГОВОРА или определени от тях лица, така и от компетентни държавни органи. 2. При забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР, неизправната страна дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ за периода плюс 10 пункта. 3. При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР за повече от 15 (петнадесет) дни неизправната страна дължи освен лихвата по ал. 1 и неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет на сто) на ден върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период, но не повече от 15% (петнадесет на сто). 4. При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по този ДОГОВОР за повече от 30 (тридесет) дни, освен правото да получи неустойките и лихвите по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този ДОГОВОР без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие. 5. При неизпълнение на ДОГОВОРА, изправната страна има право да поиска от другата изпълнение на задълженията. 6. При неизпълнение на ДОГОВОРА или при забавено изпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на задълженията и условията по концесията за повече от 15 (петнадeсет) дни КОНЦЕДЕНТЪТ има право да получи неустойка в размер на 0.5 % (нула цяло и пет на сто) от годишното концесионно възнаграждение за текущата година за всеки конкретен случай. 7. При системно неизпълнение на ДОГОВОРА или при неизпълнение на задължения след като неизправната страна е била поканена за доброволно изпълнение, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 8. При неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР или във връзка с него, неизправната страна дължи освен предвидените санкции и изпълнение на задължението. 9. При системно неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 10. Във всички случаи на неизпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА КОНЦЕДЕНТЪТ има право да търси освен определените гаранции, лихви и неустойки и обезщетение по общите правила. 1. Неизпълнение на ДОГОВОРА може да се констатира както от страните по ДОГОВОРА или определени от тях лица, така и от компетентни държавни органи. 2. При забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР, неизправната страна дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ за периода плюс 10 пункта. 3. При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР за повече от 15 (петнадесет) дни неизправната страна дължи освен лихвата по ал. 1 и неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет на сто) на ден върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период, но не повече от 15% (петнадесет на сто). 4. При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по този ДОГОВОР за повече от 30 (тридесет) дни, освен правото да получи неустойките и лихвите по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този ДОГОВОР без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие. 5. При неизпълнение на ДОГОВОРА, изправната страна има право да поиска от другата изпълнение на задълженията. 6. При неизпълнение на ДОГОВОРА или при забавено изпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на задълженията и условията по концесията за повече от 15 (петнадeсет) дни КОНЦЕДЕНТЪТ има право да получи неустойка в размер на 0.5 % (нула цяло и пет на сто) от годишното концесионно възнаграждение за текущата година за всеки конкретен случай. 7. При системно неизпълнение на ДОГОВОРА или при неизпълнение на задължения след като неизправната страна е била поканена за доброволно изпълнение, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 8. При неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР или във връзка с него, неизправната страна дължи освен предвидените санкции и изпълнение на задължението. 9. При системно неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 10. Във всички случаи на неизпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА КОНЦЕДЕНТЪТ има право да търси освен определените гаранции, лихви и неустойки и обезщетение по общите правила. 1. Преди изтичане на срока, този ДОГОВОР може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните или едностранно, при условията предвидени в ДОГОВОРА. 2. Освен в предвидените в закона и в други разпоредби на този ДОГОВОР случаи, този ДОГОВОР може да бъде прекратен с едномесечно писмено предизвестие от която и да е от страните при: - прекомерно замърсяване на обекта на концесия, което не е вследствие действия на КОНЦЕСИОНЕРА; - съществено изменение на характеристиките на обекта на концесия - граници, площ, покритие и др.; - промени в околните обекти, които засягат непряко обекта на концесия или неговото използване - свличания на земни маси, ерозия на бреговете и др.; - промяна на законодателството, която ограничава съществено правата по този ДОГОВОР или налага допълнителни задължения във връзка с обекта на концесия. 3. По взаимно съгласие, при възникване на условията предвидени в т. 1 - т. 3 на чл. 43, вместо прекратяване страните могат: - да договорят намаляване на концесионното възнаграждение до възстановяване на фактическата обстановка; - да договорят мерки за възстановяване на обекта на концесия, като стойността на възстановяването се приспадне в пълен размер. Чл. 45. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. Чл. 46. За разходите, имащи характер на текущо поддържане, обезщетение не се дължи. Чл. 47. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на задържане за дължими обезщетения по този ДОГОВОР. 1. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. 2. За разходите, имащи характер на текущо поддържане, обезщетение не се дължи. 3. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на задържане за дължими обезщетения по този ДОГОВОР. Чл. 44. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. Чл. 45. За разходите, имащи характер на текущо поддържане, обезщетение не се дължи. Размерът на възнаграждението се определя ежегодно, съгласно приложената "Методика за определяне на концесионното възнаграждение". Годишното концесионно възнаграждение се изчислява на базата на минималната работна заплата за страна, валидна към 1 май на текущата година и се плаща на два пъти, както следва: - в срок до 31 май на текущата година - 30 на сто; - в срок до 30 ноември на текущата година - остатъка. Методика за определяне размера на концесионното възнаграждение - 7 листа МЕТОДИКА за определяне размера на концесионното възнаграждение по договор за концесия върху морски плаж "Равда -Национална спортна академия" 1. Настоящата методиката се използва при формиране размера на концесионното възнаграждение за всяка година от срока на концесията. 2. Размерът на концесионното възнаграждение, което концесионерът трябва да заплаща на концедента за всяка година от срока на концесията, се определя по следната формула: КВ = БКВ x Р, където: КВ е размера на концесионното възнаграждение за съответната година от срока на концесията, определен в договора (лв.); БКВ е база за изчисляване на концесионното възнаграждение за съответната година (лв.); Р е размер на отчисленията от БКВ (%). 3. Базата за изчисляване на концесионното възнаграждение (БКВ) за съответната година се определя по формулата: БКВ = МРЗ х КК1 х КК2 х БПМ , където: МРЗ - минималната работна заплата за страната към 1 май 2003г. за съответната година КК1 е корекционен коефициент, отразяващ природно-климатичните и екологични характеристики на морския плаж; КК2 е корекционен коефициент, отразяващ местоположението на морския плаж спрямо общата инфраструктура на морската брегова ивица и изградената туристическа инфраструктура в прилежащата към морския плаж зона; БПМ е броя на плажните места в чистата активна площ (брой). БПМ = ПП / Н, където: ПП чистата активна площ на плажа (кв. м.); Н норматив за едно плажно място (кв. м.); За морски плаж "Равда Национална спортна академия"приетият брой плажни места, използвани при определяне на годишното концесионно възнаграждение е 589 броя. 4. Корекционният коефициент КК1 се определя по следната формула: П1+П2+П3+П4+П5+П6 КК1 = 6 където: П6.1+П6.2+П6.3+П6.4+П6.5+П6.6+П6.7+П6.8 П6 = 8 6. Корекционният коефициент КК2 се определя по следната формула: М1+М2+М3+М4+М5+М6+М7 КК2 = 7 където: М7.1+М7.2+М7.3+М7.4+ММ7.5+М7.6+М7.7 М7 = 7 7. Към датата на сключване на ДОГОВОРА, показателите и коефициентите, характеризиращи морски плаж "Равда Национална спорна академия", имат следните значения и стойности. П О К А З А Т Е Л Озна-чение НАИМЕНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЕ Мярка Стой-ност ПП Площ на плажа (чиста активна пясъчна площ, използвана за определяне на броя плажни места) кв.м. 4719 Н Норматив за едно плажно място кв.м. 8 БПМ Брой плажни места, използвани при определяне на годишното концесионно възнаграждение 589 КК1 Корекционен коефициент, отразяващ природно-климатичните и екологични характеристики на морския плаж коеф. 2.875 П1 Преобладаващ вид на плажната повърхност Фин морски пясък и скали с пространства пясък и камъни точки 3.5 П2 Преобладаващ релеф на брега, ограничаващ плажната ивица откъм сушата висок стръмен, без скали точки 1 П3 Ширина на плажната ивица, използвана от туристите Над 20 м. точки 2 П4 Вид на морското дъно в зоната, определена за използване от туристите Плавен наклон, покрит с пясък точки 4.5 П5 Ширина на водната ивица, определена за използване от туристите До 20 м. точки 1 П6 Екологични характеристики на морския плаж: точки 5.250 П6.1 Наличие на промишлени миризми във въздуха отсъстват точки 5 П6.2 Наличие на канализационни отпадъци във водата Отсъстват точки 5 П6.3 Наличие на твърди отпадъци във водата Понякога точки 3 П6.4 Наличие на нефтени замърсявания във водата Понякога точки 3 П6.5 Прозрачност на морската вода в зоната за къпане Средна точки 4 П6.6 Наличие на опасни течения в зоната за къпане Не точки 8 П6.7 Наличие на шум от транспортна, производствена, търговска или друга дейност не Точки 4 П6.8 Наличие на проблеми, свързани с ерозията и абразията на морския плаж и брега, ограничаващ плажа Няма Точки 10 КК2 Корекционен коефициент, отразяващ местоположението на морския плаж спрямо общата инфраструктура на морската брегова ивица и изградената туристическа инфраструктура в прилежащата към морския плаж зона. коеф. 1.714 М1 Отдалеченост на плажа от републиканската пътна мрежа(без магистралите) До 1 км. точки 1 М2 Функционален тип на ЕКНМ на населеното място, в което попада плажа VI -VIII точки 0.5 М3 Близост на плажа до гора или планина, резервати, паметници на културата, други културно-исторически или природни забележителности от национално или местно значение Резервати, паметници на културата с национално значене точки 1 М4 Наличие на одобрен застроителен и регулационен план в зоната до 3 км от плажа да точки 2 М5 Изграденост на инж. инфраструктура в зоната до 3 км от плажа с одобрен застроителен и регулационен план водопровод канализация електрификация телефонизация точки 3 М6 Осигуреност на зоната, разположена до 3 км от плажа, с масов обществен пътнически транспорт да точки 1.5 М7 Изграденост на туристическата инфраструктура в зоната до 3 км от плажа: точки 3.000 М7.1 Ведомствени или частни почивни домове и жилищен фонд, отдаван под наем през туристическия сезон има точки 5 М7.2 Обикновени хотели има точки 5 М7.3 Първокласни хотели (3 и повече звезди) има точки 1 М7.4 Заведения за общ. хранене Има точки 4 М7.5 Заведения за услуги (пощенски, банкови, транспортни, битови и др.) Има точки 3 М7.6 Спортно - развлекателни заведения и услуги Има точки 2 М7.7 Зони за паркиране има точки 1 Фактическият размер на отчисленията (Р) се отразява в Справката за размера на дължимото концесионно възнаграждение (Приложение № 7). Определеният в резултат на конкурса размер на отчисленията (Р) е постоянен за целия срок на концесията. Ежегодното определяне на размера на дължимото концесионно възнаграждение се извършва в следната последователност: 1. Попълва се фирменото наименование на Концесионера и съответната година от срока на концесията в Справката за размера на дължимото концесионно възнаграждение (Приложение № 7). 2. В Справката за размера на дължимото концесионно възнаграждение (Приложение № 7) се попълват редове 2, 3, 4, както следва: ў на р. 1 е записан размерът на нормативно утвърдената минимална месечна заплата за страната, валидна към 01.05. на годината, за която се определя концесионното възнагражзение; ў на р. 2 се пренася значението на корекционен коефициент КК1, отчитащ природно-климатичните и екологични характеристики на морския плаж от таблицата към Методиката за определяне на концесионното възнаграждение (Приложение № 6); ў на р. 3 се пренася значението на корекционен коефициент КК2, отчитащ местоположението на морския плаж и степента на изграденост на инженерната и туристическа инфраструктура от таблицата към Методиката (Приложение № 6); ў на р. 4 се записва броят на плажните места. Съгласно Методиката, броят на плажните места се определя като се раздели площта на плажа (чиста активна пясъчна площ - показател ПП от таблицата към Методиката - Приложение № 6), на норматива за едно плажно място (показател Н от таблицата към Методиката - Приложение № 6). Полученият резултат се закръглява към по-ниската стойност. За морски плаж "Равда Национална спортна академия" приетият брой плажни места, използвани при определяне на годишното концесионно възнаграждение е 589 бр. (показател БМП от таблицата към Методиката Приложение № 6) 3. Определя се базата за изчисляване на концесионното възнаграждение за съответната година като произведение от стойностите на редове 1, 2, 3, 4 и 5 - (р.1 х р.2 х р.3 х р.4 х р.5) от Справката за размера на дължимото концесионно възнаграждение (Приложение № 7). Полученият резултат (в лева) се записва на ред 6 от Справката (Приложение № 7). 4. Определя се размера на дължимото концесионно възнаграждение за съответната година, като процент, определен чрез размера на отчисленията (Р) (р.7 от Справката, Приложение № 7) от Базата за изчисляване на концесионното възнаграждение (р.6 от Справката, Приложение № 7). Полученият резултат (в лева) се записва на р.8 от Справката (Приложение № 7). 5. Определя се авансовата вноска към 30.05. за съответната година в размер на 30% от дължимото концесионно възнаграждение за същата година (р.7 от Справката, Приложение № 7). Сумата (в лева) на авансовата вноска се записва на ред 9 от Справката (Приложение № 7). 6. Определя се размера на окончателното плащане за съответната година, като разлика между общия размер на дължимото концесионно възнаграждение за годината (р. 8 от Справката, Приложение № 7) и внесената авансова вноска (р. 9 от Справката, Приложение № 7). Получената сума (в лева) се отразява на р. 10 от Справката (Приложение № 7).
D - 000100 15.12.2000 друго основание, определено със закон или концесионния договорРешение № 564 на МС от 10 юли 2001 година за даване на съгласие за прекратяване на концесионния договор за морски плаж "РОМАНТИКА", сключен на 6 март 2000г. Решение № 564 на МС от 10 юли 2001 година за даване на съгласие за прекратяване на концесионния договор за морски плаж "РОМАНТИКА", сключен на 6 март 2000г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 1. Дава съгласие концесионният договор за морски плаж "Романтика", сключен на 6 март 2000 г. между министъра на регионалното развитие и благоустройството и ЕТ"Лорабел - В - Румен Илиев"- с. Преселци, да бъде прекратен едностранно на основание чл. 35, ал.3 от договора, считано от 15 декември 2000г. 2. Потвърждава действията на министъра на регионалното развитие и благоустройството по едностранното прекратяване на договора поради неизпълнение на основно договорно задължение от страна на концесионера. 3. Упълномощава министъра на регионалното развитие и благоустройството да предприеме необходимите действия за събиране на дължимите суми по съдебен ред МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ИВАН КОСТОВ ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ ЮЛИАНА НИКОЛОВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПРАВИТЕЛСТВЕНА КАНЦЕЛАРИЯ": /п/ ЗЛАТИНА НИКОЛОВА държавна концесия за услуга за морски плаж "Романтика" - курортен комплекс "Камчия", община Аврен, област Варна - част от крайбрежната плажна ивица, изключителна държавна собственост, област Варна, община Аврен, населено място Близнаци с орган, представляващ концедента - министъра на регионалното развитие и благоустройството, предоставена на ЕТ " ЛОРАБЕЛ - В - РУМЕН ИЛИЕВ" за срок от 20 години от 06.03.2000 г. Решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия 227/15.04.1999г.; Решение за промяна на решението за откриване на процедура за предоставяне на концесия 523/21.07.1999г.; Решение за определяне на концесионер 44/02.02.2000г. Съобщение (Обявление) - брой 43/11.05.1999, номер на публикацията 31240; Съобщение (Обявление) - брой 73/17.08.1999, номер на публикацията 11111 концесия за услуга особено право на ползване върху морски плаж "Романтика" - курортен комплекс "Камчия", община Аврен, област Варна - част от крайбрежната плажна ивица, изключителна държавна собственост 20 06.03.2000 31.01.2000 част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж морски плаж "Романтика" - курортен комплекс "Камчия", община Аврен, област Варна - част от крайбрежната плажна ивица, изключителна държавна собственост морски плаж с концесионна територия в размер 29 891 кв. м с дължина на бреговата линия 894 м и средна широчина 33 м при граници съгласно Акт № 439 за изключителна държавна собственост от 5 февруари 1999 г., определени с координатите на точки по чупките на границата на плажа в координатна система "1970 г." с номера от 1 до 66, както следва: на север - скалист бряг, определен при заснемането с точка № 1; на изток - бреговата линия на Черно море, определена при заснемането с точки № 1 до № 13; на юг - морски плаж "Камчия-север", определен при заснемането с точки № 13 и № 14; на запад - къмпинг "Романтика" и обривист бряг, определени при заснемането с точки № 14 до № 68 и точка № 1. област Варна, община Аврен, населено място Близнаци ЕТ " ЛОРАБЕЛ - В - РУМЕН ИЛИЕВ" България с. Преселци, общ. Аврен гр. Варна, бул. "Мария Луиза" № 33 Румен Борисов Илиев вписано в Търговския регистър при Варненски окръжен съд, рег.3, парт. № 32, том 184, стр. 67, по ф.д. № 4146/1993г. --- министъра на регионалното развитие и благоустройството Евгени Стефанов Чачев - министър на регионалното развитие и благоустройството министъра на регионалното развитие и благоустройството 1. правото да наема подизпълнители за осъществяването на свързаните с концесията отделни дейности, при условията на този ДОГОВОР; 2. правото да осъществява свързани с предмета на концесията дейности и услуги на концесионната територия и в прилежащите към нея водни площи; 3. правото да осигурява плажни услуги, като предоставянето на плажни чадъри, шезлонги и масички, душове с топла вода, детски зони, телефони, видеотеки, фотоуслуги, рехабилитационна дейност и др.; 4. правото да осигурява спортни услуги - федербал, табла, шах, кегли и др., топки, надуваеми плажни принадлежности, батут и др.; 5. правото да осигурява водни услуги - водни ски, водни колела, сърф, парашути, разходки с лодки, яхти, скутери, "банан", водни пързалки и др. в прилежащите на концесионната територия водни площи; 6. правото да осигурява разносна търговия на храни, безалкохолни напитки, кафе, сладолед, плодове, сувенири, плажна козметика, вестници и др.; 7. правото да организира, след съгласуване с министъра на регионалното развитие и благоустройството, временни обекти за хранене, освежителни напитки и съоръжения за спорт и развлечения, които да не засягат целостта на плажната ивица, и да осигуряват безпрепятствено премахване при условията и сроковете, определени с комплексния план и ежегодните работни проекти и програми. При премахване на такива обекти на КОНЦЕСИОНЕРА не се дължи обезщетение. 1. задължение да заплати и да плаща на КОНЦЕДЕНТА дължимите концесионни възнаграждения при условията и в сроковете по този ДОГОВОР; 2. задължение да не събира каквото и да е или под каквато и да е форма плащане за вход на морския плаж - обект на концесия по този ДОГОВОР; 3. задължение да осигурява постоянен свободен достъп на всички физически лица до крайбрежната плажна ивица и ползването й от тях като курортно-възстановителен ресурс; 4. задължение да извършва санитарно-хигиенно поддържане и благоустрояване, съобразно Хигиенните изисквания за устройство и експлоатация на плажовете по Черноморското крайбрежие; 5. задължение да осигурява за посетителите на плажа санитарно-хигиенни съоръжения, питейно водоснабдяване и плажни принадлежности; 6. задължение да оставя свободна най-малко 20 на сто от концесионната територия за разполагане от посетителите на собствени принадлежности, съгласно ежегодно изготвена от него и утвърдена от КОНЦЕДЕНТА схема; 7. задължение да осигурява с тоалетни, а когато няма изградена канализация и/или пречиствателни съоръжения - с химически тоалетни, съблекални, душове със студена вода и питейно водоснабдяване посетителите на плажа; 8. задължение да приеме и търпи, при наличие на форсмажорни обстоятелства, трети лица, посочени от държавата, да ползват крайбрежната плажна ивица в границите на концесионната територия. В случаите на предходното изречение КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на обезщетение или компенсация; 9. задължение да не извършва и да не допуска извършване на незаконно строителство или други действия и дейности на концесионната територия, които могат да унищожат, увредят или след продължителен срок да променят качеството и количеството на плажната ивица и да увредят природната среда; 10. задължение да предвижда в комплексния план и годишните работни проекти и инвестиционни програми средства и мерки за опазване на околната среда и водите, както и средства и мерки за борба със свлачищата, ерозията и абразията в района; 11. задължение да не изгражда и да следи трети лица да не изграждат сгради и трайни съоръжения върху плажната ивица; 12. задължение да осигурява предоставянето на плажни чадъри, шезлонги и масички; 13. задължение да осигурява разносна търговия на храни, безалкохолни напитки, кафе, сладолед, плодове, сувенири и плажна козметика и вестници; 14. задължение да осигурява опазването на обществения ред, здравето, имуществото и спокойствието на посетителите на плажа; 15. задължение да осигурява спазването на нормативните изисквания за безопасност и здраве при работа, както и на тези, свързани с организацията на работната заплата. 16. задължение да застрахова обекта на концесия при условията на чл. 4, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите. Конкретните застрахователни рискове се съгласуват с министъра на регионалното развитие и благоустройството. 17. задължение да сключи застраховки - "гражданска отговорност" и "злополука" за всички предоставяне услуги, според действащото законодателство 18. Чл. 15 (1) КОНЦЕСИОНЕРЪТ по този ДОГОВОР е длъжен да даде гаранции за изпълнение на задълженията си по този ДОГОВОР в две насоки: 1. гаранции за изпълнението на финансовите задължения по концесионния ДОГОВОР и 2. гаранции за изпълнението на задълженията, свързани с опазване състоянието на околната среда, охраната на крайбрежната плажна ивица и курортните ресурси в региона и с охраната на труда. (2) Гаранциите следва да бъдат ефективни и парични. (3) Гаранциите за изпълнението на финансовите задължения по концесионния ДОГОВОР следва да се дадат във вид на безусловна неотменяема банкова гаранция от първокласна българска банка; 1. За календарната 2002 година гаранцията е в размер 20% (двадесет на сто) от предложения от "ИРИДА-71" ЕООД - гр. София, продължило дейността си като "ИРИДА-71" ООД - гр. София, размер на концесионното възнаграждение за 2002 година и се представя на КОНЦЕДЕНТА в 30 (тридесет) дневен срок, считано от датата на подписване на този ДОГОВОР; 2. За всяка следваща година за срока на концесията гаранцията е в размер 20% (двадесет на сто) от концесионното възнаграждение за предходната година и се представя на КОНЦЕДЕНТА до 31 януари на обезпечената година; 3. Банковите гаранции по т. 1 и т. 2 следва да бъдат валидни до 30 дни от изтичането на обезпечената година. (4) Гаранцията за изпълнение на задълженията, свързани с опазване състоянието на околната среда, охраната на крайбрежната плажна ивица и курортните ресурси в региона и с охраната на труда, следва да бъде откриване от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на специална банкова сметка в посочена от КОНЦЕДЕНТА банка, в която КОНЦЕСИОНЕРЪТ следва да отчислява ежегодно за целия срок на концесията сума, представляваща 10% (десет на сто) от дължимото за срока концесионно възнаграждение. (5) Дължимите по ал. 4 суми се внасят до 30 ноември на текущата година. (6) Средствата в сметката по ал. 4 ще се натрупват в продължение на целия срок на концесията и ще принадлежат на КОНЦЕСИОНЕРА, но трябва да бъдат блокирани за използване само за целите по ал. 4. (7) При откриването на сметката по ал. 4 е задължително да се предвиди правна възможност за следното: 1. при неизпълнение на задължения на КОНЦЕСИОНЕРА, свързани с опазване състоянието на околната среда, охраната на крайбрежната плажна ивица и курортните ресурси в региона и с охраната на труда, средствата от сметката по ал. 4 да се разходват с едностранно нареждане на министъра на регионалното развитие и благоустройството или упълномощено от него лице за изпълнение на неизпълнените задължения от страна на КОНЦЕСИОНЕРА; 2. при прекратяване на ДОГОВОРА по вина на КОНЦЕСИОНЕРА, със средствата от сметката по ал. 4 ще се разпорежда изключително КОНЦЕДЕНТЪТ за изпълнението на проектите, свързани с екологията, охраната на крайбрежната плажна ивица и комплекса от курортни ресурси в региона. (8) В сроковете по предходните разпоредби, КОНЦЕСИОНЕРЪТ следва да представи необходимите документи, удостоверяващи по несъмнен начин изпълнението на изискванията им. 1. право да получи и да получава дължимите от КОНЦЕСИОНЕРА концесионни възнаграждения при условията и в сроковете, предвидени с този ДОГОВОР; 2. право на собственост върху всяка геоложка, инженерна, екологична и друга информация и документация във връзка с експлоатацията на концесионната територия по този ДОГОВОР; 1. задължение да не пречи на КОНЦЕСИОНЕРА да осъществява правата си по концесията, освен в случаите, уредени в нормативен акт и в този ДОГОВОР; 2. задължение да оказва съдействие на КОНЦЕСИОНЕРА при осъществяването на концесията, съгласно условията на този ДОГОВОР; 1. Неизпълнение на ДОГОВОРА може да се констатира както от страните по ДОГОВОРА или определени от тях лица, така и от компетентни държавни органи. 2. При забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР, неизправната страна дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ за периода плюс 10 пункта. 3. При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР за повече от 15 (петнадесет) дни неизправната страна дължи освен лихвата по ал. 1 и неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет на сто) на ден върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период, но не повече от 15% (петнадесет на сто). 4. При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по този ДОГОВОР за повече от 30 (тридесет) дни, освен правото да получи неустойките и лихвите по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този ДОГОВОР без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие. 5. При неизпълнение на ДОГОВОРА, изправната страна има право да поиска от другата изпълнение на задълженията. 6. При неизпълнение на ДОГОВОРА или при забавено изпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на задълженията и условията по концесията за повече от 15 (петнадeсет) дни КОНЦЕДЕНТЪТ има право да получи неустойка в размер на 0.5 % (нула цяло и пет на сто) от годишното концесионно възнаграждение за текущата година за всеки конкретен случай. 7. При системно неизпълнение на ДОГОВОРА или при неизпълнение на задължения след като неизправната страна е била поканена за доброволно изпълнение, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 8. При неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР или във връзка с него, неизправната страна дължи освен предвидените санкции и изпълнение на задължението. 9. При системно неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 10. Във всички случаи на неизпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА КОНЦЕДЕНТЪТ има право да търси освен определените гаранции, лихви и неустойки и обезщетение по общите правила. 1. Неизпълнение на ДОГОВОРА може да се констатира както от страните по ДОГОВОРА или определени от тях лица, така и от компетентни държавни органи. 2. При забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР, неизправната страна дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ за периода плюс 10 пункта. 3. При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР за повече от 15 (петнадесет) дни неизправната страна дължи освен лихвата по ал. 1 и неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет на сто) на ден върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период, но не повече от 15% (петнадесет на сто). 4. При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по този ДОГОВОР за повече от 30 (тридесет) дни, освен правото да получи неустойките и лихвите по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този ДОГОВОР без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие. 5. При неизпълнение на ДОГОВОРА, изправната страна има право да поиска от другата изпълнение на задълженията. 6. При неизпълнение на ДОГОВОРА или при забавено изпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на задълженията и условията по концесията за повече от 15 (петнадeсет) дни КОНЦЕДЕНТЪТ има право да получи неустойка в размер на 0.5 % (нула цяло и пет на сто) от годишното концесионно възнаграждение за текущата година за всеки конкретен случай. 7. При системно неизпълнение на ДОГОВОРА или при неизпълнение на задължения след като неизправната страна е била поканена за доброволно изпълнение, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 8. При неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР или във връзка с него, неизправната страна дължи освен предвидените санкции и изпълнение на задължението. 9. При системно неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 10. Във всички случаи на неизпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА КОНЦЕДЕНТЪТ има право да търси освен определените гаранции, лихви и неустойки и обезщетение по общите правила. 1. Преди изтичане на срока, този ДОГОВОР може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните или едностранно, при условията предвидени в ДОГОВОРА. 2. Освен в предвидените в закона и в други разпоредби на този ДОГОВОР случаи, този ДОГОВОР може да бъде прекратен с едномесечно писмено предизвестие от която и да е от страните при: - прекомерно замърсяване на обекта на концесия, което не е вследствие действия на КОНЦЕСИОНЕРА; - съществено изменение на характеристиките на обекта на концесия - граници, площ, покритие и др.; - промени в околните обекти, които засягат непряко обекта на концесия или неговото използване - свличания на земни маси, ерозия на бреговете и др.; - промяна на законодателството, която ограничава съществено правата по този ДОГОВОР или налага допълнителни задължения във връзка с обекта на концесия. 3. По взаимно съгласие, при възникване на условията предвидени в т. 1 - т. 3 на чл. 43, вместо прекратяване страните могат: - да договорят намаляване на концесионното възнаграждение до възстановяване на фактическата обстановка; - да договорят мерки за възстановяване на обекта на концесия, като стойността на възстановяването се приспадне в пълен размер. Чл. 45. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. Чл. 46. За разходите, имащи характер на текущо поддържане, обезщетение не се дължи. Чл. 47. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на задържане за дължими обезщетения по този ДОГОВОР. 1. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. 2. За разходите, имащи характер на текущо поддържане, обезщетение не се дължи. 3. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на задържане за дължими обезщетения по този ДОГОВОР. Чл. 44. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. Чл. 45. За разходите, имащи характер на текущо поддържане, обезщетение не се дължи. Размерът на възнаграждението се определя ежегодно, съгласно приложената "Методика за определяне на концесионното възнаграждение". Годишното концесионно възнаграждение се изчислява на базата на минималната работна заплата за страна, валидна към 1 май на текущата година и се плаща на два пъти, както следва: - в срок до 31 май на текущата година - 30 на сто; - в срок до 30 ноември на текущата година - остатъка. Дължимата за 2000 година вноска по концесионното възнаграждение е в размер, определен съгласно "Методиката", като внесения от концесионера паричен депозит за участие в конкурса - 1 288 лв - се задържа и се прихваща
D - 000079 01.01.2004 друго основание, определено със закон или концесионния договор--- РЕШЕНИЕ № 38 на МС от 23.01.2004 г. за даване на съгласие за прекратяване на Договора за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Русалка", сключен на 11.09.1998 г. Обн., ДВ, бр. 9 от 3.02.2004 г. На основание чл. 23, ал. 2, т. 7 от Закона за концесиите, чл. 46, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, чл. 18 и 80 от Закона за държавната собственост и чл. 35, ал. 2 от концесионния договор за морски плаж "Русалка" МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 1. Дава съгласие концесионният договор за морски плаж "Русалка", сключен на 11 септември 1998 г. между министъра на регионалното развитие и благоустройството и "Каварна турист" - АД, София, да бъде прекратен, считано от 1 януари 2004 г., поради системно неизпълнение на задължения по концесионния договор. 2. Упълномощава министъра на регионалното развитие и благоустройството да предприеме необходимите действия за прекратяване на концесионния договор, като даде на концесионера едномесечен срок от датата на прекратяването на договора за освобождаване на обекта на концесия, както и да предприеме необходимите действия за събиране на дължимите суми по съдебен ред. 3. В случай че в срока по т. 2 концесионерът не освободи обекта по т. 1, областният управител на област Добрич да го изземе по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост. 4. С цел предоставянето на нова концесия областният управител на област Добрич да предприеме необходимите действия за осигуряване на достъп от сушата до морски плаж "Русалка", включително, ако е необходимо - чрез извършване на отчуждителна процедура при условията и по реда на Закона за държавната собственост. 5. До предоставянето му на концесия обектът по т. 1 да се управлява от областния управител на област Добрич. държавна концесия за услуга за морски плаж "Русалка", община Каварна, Варненска област - част от крайбрежната плажна ивица, изключителна държавна собственост, област Добрич, община Каварна, населено място Свети Никола с орган, представляващ концедента - министъра на регионалното развитие и благоустройството от 01.01.2000 г. Решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия 389/03.08.1998г. концесия за услуга Особено право на ползване върху морски плаж "Русалка", община Каварна, Варненска област - част от крайбрежна плажна ивица, изключителна държавна собственост 0 01.01.2000 01.01.2000 част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж морски плаж "Русалка", община Каварна, Варненска област - част от крайбрежната плажна ивица, изключителна държавна собственост морски плаж "Русалка", община Каварна, Варненска област - част от крайбрежната плажна ивица, изключителна държавна собственост с обща концесионна площ в размер 4470 кв. м с обща дължина на бреговата линия 427 м при граници, определени с координатите на точки по чупките на границите на обособените части на плажа в координатна система 1970 г. с номера, както следва: част I "Бейби плаж" - от 1 до 12; част II "Централен плаж" - от 1 до 22; част III "Плаж Каяк" - от 1 до 8; част IV "Плаж Хелинга" - от 1 до 8; част V "Голям плаж" - от 1 до 28; част VI "Малък плаж" - от 1 до 15. област Добрич, община Каварна, населено място Свети Никола --- България --- --- --- министъра на регионалното развитие и благоустройството министъра на регионалното развитие и благоустройството 1. задължение да заплати и да плаща на КОНЦЕДЕНТА дължимите концесионни възнаграждения при условията и в сроковете по този ДОГОВОР; 2. задължение да не събира каквото и да е или под каквато и да е форма плащане за вход на морския плаж - обект на концесия по този ДОГОВОР; 3. задължение да осигурява постоянен свободен достъп на всички физически лица до крайбрежната плажна ивица и ползването й от тях като курортно-възстановителен ресурс; 4. задължение да осигурява за посетителите на плажа санитарно-хигиенни съоръжения, питейно водоснабдяване и плажни принадлежности; 5. задължение да осигурява с тоалетни, а когато няма изградена канализация и/или пречиствателни съоръжения - с химически тоалетни, съблекални, душове със студена вода и питейно водоснабдяване посетителите на плажа; 6. задължение да приеме и търпи, при наличие на форсмажорни обстоятелства, трети лица, посочени от държавата, да ползват крайбрежната плажна ивица в границите на концесионната територия. В случаите на предходното изречение КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на обезщетение или компенсация; 7. задължение да осигурява по всяко време достъп до плажа на контролни органи и оторизирани представители на министъра на регионалното развитие и благоустройството и да им предоставя документи и информация относно изпълнението на задълженията по концесионния договор и условията на концесията; 8. задължение да не извършва и да не допуска извършване на незаконно строителство или други действия и дейности на концесионната територия, които могат да унищожат, увредят или след продължителен срок да променят качеството и количеството на плажната ивица и да увредят природната среда; 9. задължение да предвижда в комплексния план и годишните работни проекти и инвестиционни програми средства и мерки за опазване на околната среда и водите, както и средства и мерки за борба със свлачищата, ерозията и абразията в района; 10. задължение да не изгражда и да следи трети лица да не изграждат сгради и трайни съоръжения върху плажната ивица; 11. задължение да осигурява предоставянето на плажни чадъри, шезлонги и масички; 12. задължение да осигурява разносна търговия на храни, безалкохолни напитки, кафе, сладолед, плодове, сувенири и плажна козметика и вестници;
D - 000096 01.01.2004 друго основание, определено със закон или концесионния договорРЕШЕНИЕ № 867 на МС от 12.12.2003 г. за даване на съгласие за прекратяване на концесионния договор за морски плаж "Шкорпиловци - юг" РЕШЕНИЕ № 867 на МС от 12.12.2003 г. за даване на съгласие за прекратяване на концесионния договор за морски плаж "Шкорпиловци - юг" Обн., ДВ, бр. 111 от 22.12.2003 г. На основание чл. 23, ал. 2, т. 7 от Закона за концесиите, чл. 46, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, чл. 18 и 80 от Закона за държавната собственост и чл. 36, ал. 3 от концесионния договор за морски плаж "Шкорпиловци - юг" МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 1. Дава съгласие концесионният договор за морски плаж "Шкорпиловци - юг", сключен на 2 март 2000 г. между министъра на регионалното развитие и благоустройството и "Камчийска гора" - ЕАД, Долни чифлик, да бъде прекратен считано от 1 януари 2004 г. поради системно неизпълнение на договора. 2. Упълномощава министъра на регионалното развитие и благоустройството да предприеме необходимите действия за прекратяване на концесионния договор, като даде на концесионера едномесечен срок от датата на прекратяването за освобождаване обекта на концесия, както и да предприеме необходимите действия за събиране на дължимите суми по съдебен ред. 3. В случай че в срока по т. 2 концесионерът не освободи обекта по т. 1, областният управител на област Варна да го изземе по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост. 4. След прекратяването на концесионния договор министърът на регионалното развитие и благоустройството да внесе в министерския съвет предложение за предоставяне на концесия върху обекта по т. 1. 5. До предоставянето му на концесия обектът по т. 1 да се управлява от областния управител на област Варна. държавна концесия за услуга за морски плаж "Шкорпиловци-юг" - обособена зона от плажна ивица "Шкорпиловци", община Долни чифлик, област Варна - част от крайбрежната плажна ивица, изключителна държавна собственост, област Варна, община Долни чифлик, населено място Шкорпиловци с орган, представляващ концедента - министъра на регионалното развитие и благоустройството, предоставена на "КАМЧИЙСКА ГОРА" ЕАД за срок от 10 години от 02.03.2000 г. Решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия 205/06.04.1999г.; Решение за определяне на концесионер 42/02.02.2000г. Съобщение (Обявление) - брой 41/04.05.1999, номер на публикацията 29975 концесия за услуга особено право на ползване върху морски плаж "Шкорпиловци-юг" - обособена зона от плажна ивица "Шкорпиловци", община Долни чифлик, област Варна - част от крайбрежната плажна ивица, изключителна държавна собственост 10 02.03.2000 31.01.2000 част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж морски плаж "Шкорпиловци-юг" - обособена зона от плажна ивица "Шкорпиловци", община Долни чифлик, област Варна - част от крайбрежната плажна ивица, изключителна държавна собственост морски плаж с концесионна територия в размер 53 040 кв. м с дължина на бреговата линия 645 м и средна широчина 82 м при граници съгласно Акт № 463 за изключителна държавна собственост от 26 март 1999 г., определени с координатите на точки по чупките на границата на плажа в координатна система "1970 г." с номера от 15 до 49: на север - аналитично определена граница между морски плаж "Шкорпиловци централен" и морски плаж "Шкорпиловци-юг", обозначена при заснемането с точки № 49 и № 15; на изток - бреговата линия на Черно море, определена при заснемането с точки № 15 до № 23; на юг - землищната граница на с. Самотино, община Бяла, определена при заснемането с точки № 23 до № 24; на запад - асфалтов път, храсти и асфалтов път, определени при заснемането с точки № 24 до № 49. област Варна, община Долни чифлик, населено място Шкорпиловци "КАМЧИЙСКА ГОРА" ЕАД България гр. Долни Чифлик гр. Долни Чифлик, ул. "Ботевска" № 63 Радостин Стоянов Желязов вписано в Търговския регистър на Варненски окръжен съд, парт. № 30, том 174, стр. 146, по ф.д. 1008/1999г. --- министъра на регионалното развитие и благоустройството Евгени Стефанов Чачев - министър на регионалното развитие и благоустройството министъра на регионалното развитие и благоустройството 1. правото да наема подизпълнители за осъществяването на свързаните с концесията отделни дейности, при условията на този ДОГОВОР; 2. правото да осъществява свързани с предмета на концесията дейности и услуги на концесионната територия и в прилежащите към нея водни площи; 3. правото да осигурява плажни услуги, като предоставянето на плажни чадъри, шезлонги и масички, душове с топла вода, детски зони, телефони, видеотеки, фотоуслуги, рехабилитационна дейност и др.; 4. правото да осигурява спортни услуги - федербал, табла, шах, кегли и др., топки, надуваеми плажни принадлежности, батут и др.; 5. правото да осигурява водни услуги - водни ски, водни колела, сърф, парашути, разходки с лодки, яхти, скутери, "банан", водни пързалки и др. в прилежащите на концесионната територия водни площи; 6. правото да осигурява разносна търговия на храни, безалкохолни напитки, кафе, сладолед, плодове, сувенири, плажна козметика, вестници и др.; 7. правото да организира, след съгласуване с министъра на регионалното развитие и благоустройството, временни обекти за хранене, освежителни напитки и съоръжения за спорт и развлечения, които да не засягат целостта на плажната ивица, и да осигуряват безпрепятствено премахване при условията и сроковете, определени с комплексния план и ежегодните работни проекти и програми. При премахване на такива обекти на КОНЦЕСИОНЕРА не се дължи обезщетение. 1. задължение да заплати и да плаща на КОНЦЕДЕНТА дължимите концесионни възнаграждения при условията и в сроковете по този ДОГОВОР; 2. задължение да не събира каквото и да е или под каквато и да е форма плащане за вход на морския плаж - обект на концесия по този ДОГОВОР; 3. задължение да осигурява постоянен свободен достъп на всички физически лица до крайбрежната плажна ивица и ползването й от тях като курортно-възстановителен ресурс; 4. задължение да извършва санитарно-хигиенно поддържане и благоустрояване, съобразно Хигиенните изисквания за устройство и експлоатация на плажовете по Черноморското крайбрежие; 5. задължение да осигурява за посетителите на плажа санитарно-хигиенни съоръжения, питейно водоснабдяване и плажни принадлежности; 6. задължение да оставя свободна най-малко 20 на сто от концесионната територия за разполагане от посетителите на собствени принадлежности, съгласно ежегодно изготвена от него и утвърдена от КОНЦЕДЕНТА схема; 7. задължение да осигурява с тоалетни, а когато няма изградена канализация и/или пречиствателни съоръжения - с химически тоалетни, съблекални, душове със студена вода и питейно водоснабдяване посетителите на плажа; 8. задължение да приеме и търпи, при наличие на форсмажорни обстоятелства, трети лица, посочени от държавата, да ползват крайбрежната плажна ивица в границите на концесионната територия. В случаите на предходното изречение КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на обезщетение или компенсация; 9. задължение да не извършва и да не допуска извършване на незаконно строителство или други действия и дейности на концесионната територия, които могат да унищожат, увредят или след продължителен срок да променят качеството и количеството на плажната ивица и да увредят природната среда; 10. задължение да предвижда в комплексния план и годишните работни проекти и инвестиционни програми средства и мерки за опазване на околната среда и водите, както и средства и мерки за борба със свлачищата, ерозията и абразията в района; 11. задължение да не изгражда и да следи трети лица да не изграждат сгради и трайни съоръжения върху плажната ивица; 12. задължение да осигурява предоставянето на плажни чадъри, шезлонги и масички; 13. задължение да осигурява разносна търговия на храни, безалкохолни напитки, кафе, сладолед, плодове, сувенири и плажна козметика и вестници; 14. задължение да осигурява опазването на обществения ред, здравето, имуществото и спокойствието на посетителите на плажа; 15. задължение да осигурява спазването на нормативните изисквания за безопасност и здраве при работа, както и на тези, свързани с организацията на работната заплата. 16. задължение да застрахова обекта на концесия при условията на чл. 4, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите. Конкретните застрахователни рискове се съгласуват с министъра на регионалното развитие и благоустройството. 17. задължение да сключи застраховки - "гражданска отговорност" и "злополука" за всички предоставяне услуги, според действащото законодателство 18. Чл. 15 (1) КОНЦЕСИОНЕРЪТ по този ДОГОВОР е длъжен да даде гаранции за изпълнение на задълженията си по този ДОГОВОР в две насоки: 1. гаранции за изпълнението на финансовите задължения по концесионния ДОГОВОР и 2. гаранции за изпълнението на задълженията, свързани с опазване състоянието на околната среда, охраната на крайбрежната плажна ивица и курортните ресурси в региона и с охраната на труда. (2) Гаранциите следва да бъдат ефективни и парични. (3) Гаранциите за изпълнението на финансовите задължения по концесионния ДОГОВОР следва да се дадат във вид на безусловна неотменяема банкова гаранция от първокласна българска банка; 1. За календарната 2002 година гаранцията е в размер 20% (двадесет на сто) от предложения от "ИРИДА-71" ЕООД - гр. София, продължило дейността си като "ИРИДА-71" ООД - гр. София, размер на концесионното възнаграждение за 2002 година и се представя на КОНЦЕДЕНТА в 30 (тридесет) дневен срок, считано от датата на подписване на този ДОГОВОР; 2. За всяка следваща година за срока на концесията гаранцията е в размер 20% (двадесет на сто) от концесионното възнаграждение за предходната година и се представя на КОНЦЕДЕНТА до 31 януари на обезпечената година; 3. Банковите гаранции по т. 1 и т. 2 следва да бъдат валидни до 30 дни от изтичането на обезпечената година. (4) Гаранцията за изпълнение на задълженията, свързани с опазване състоянието на околната среда, охраната на крайбрежната плажна ивица и курортните ресурси в региона и с охраната на труда, следва да бъде откриване от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на специална банкова сметка в посочена от КОНЦЕДЕНТА банка, в която КОНЦЕСИОНЕРЪТ следва да отчислява ежегодно за целия срок на концесията сума, представляваща 10% (десет на сто) от дължимото за срока концесионно възнаграждение. (5) Дължимите по ал. 4 суми се внасят до 30 ноември на текущата година. (6) Средствата в сметката по ал. 4 ще се натрупват в продължение на целия срок на концесията и ще принадлежат на КОНЦЕСИОНЕРА, но трябва да бъдат блокирани за използване само за целите по ал. 4. (7) При откриването на сметката по ал. 4 е задължително да се предвиди правна възможност за следното: 1. при неизпълнение на задължения на КОНЦЕСИОНЕРА, свързани с опазване състоянието на околната среда, охраната на крайбрежната плажна ивица и курортните ресурси в региона и с охраната на труда, средствата от сметката по ал. 4 да се разходват с едностранно нареждане на министъра на регионалното развитие и благоустройството или упълномощено от него лице за изпълнение на неизпълнените задължения от страна на КОНЦЕСИОНЕРА; 2. при прекратяване на ДОГОВОРА по вина на КОНЦЕСИОНЕРА, със средствата от сметката по ал. 4 ще се разпорежда изключително КОНЦЕДЕНТЪТ за изпълнението на проектите, свързани с екологията, охраната на крайбрежната плажна ивица и комплекса от курортни ресурси в региона. (8) В сроковете по предходните разпоредби, КОНЦЕСИОНЕРЪТ следва да представи необходимите документи, удостоверяващи по несъмнен начин изпълнението на изискванията им. 1. право да получи и да получава дължимите от КОНЦЕСИОНЕРА концесионни възнаграждения при условията и в сроковете, предвидени с този ДОГОВОР; 2. право на собственост върху всяка геоложка, инженерна, екологична и друга информация и документация във връзка с експлоатацията на концесионната територия по този ДОГОВОР; 1. задължение да не пречи на КОНЦЕСИОНЕРА да осъществява правата си по концесията, освен в случаите, уредени в нормативен акт и в този ДОГОВОР; 2. задължение да оказва съдействие на КОНЦЕСИОНЕРА при осъществяването на концесията, съгласно условията на този ДОГОВОР; 1. Неизпълнение на ДОГОВОРА може да се констатира както от страните по ДОГОВОРА или определени от тях лица, така и от компетентни държавни органи. 2. При забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР, неизправната страна дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ за периода плюс 10 пункта. 3. При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР за повече от 15 (петнадесет) дни неизправната страна дължи освен лихвата по ал. 1 и неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет на сто) на ден върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период, но не повече от 15% (петнадесет на сто). 4. При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по този ДОГОВОР за повече от 30 (тридесет) дни, освен правото да получи неустойките и лихвите по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този ДОГОВОР без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие. 5. При неизпълнение на ДОГОВОРА, изправната страна има право да поиска от другата изпълнение на задълженията. 6. При неизпълнение на ДОГОВОРА или при забавено изпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на задълженията и условията по концесията за повече от 15 (петнадeсет) дни КОНЦЕДЕНТЪТ има право да получи неустойка в размер на 0.5 % (нула цяло и пет на сто) от годишното концесионно възнаграждение за текущата година за всеки конкретен случай. 7. При системно неизпълнение на ДОГОВОРА или при неизпълнение на задължения след като неизправната страна е била поканена за доброволно изпълнение, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 8. При неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР или във връзка с него, неизправната страна дължи освен предвидените санкции и изпълнение на задължението. 9. При системно неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 10. Във всички случаи на неизпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА КОНЦЕДЕНТЪТ има право да търси освен определените гаранции, лихви и неустойки и обезщетение по общите правила. 1. Неизпълнение на ДОГОВОРА може да се констатира както от страните по ДОГОВОРА или определени от тях лица, така и от компетентни държавни органи. 2. При забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР, неизправната страна дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ за периода плюс 10 пункта. 3. При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР за повече от 15 (петнадесет) дни неизправната страна дължи освен лихвата по ал. 1 и неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет на сто) на ден върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период, но не повече от 15% (петнадесет на сто). 4. При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по този ДОГОВОР за повече от 30 (тридесет) дни, освен правото да получи неустойките и лихвите по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този ДОГОВОР без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие. 5. При неизпълнение на ДОГОВОРА, изправната страна има право да поиска от другата изпълнение на задълженията. 6. При неизпълнение на ДОГОВОРА или при забавено изпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на задълженията и условията по концесията за повече от 15 (петнадeсет) дни КОНЦЕДЕНТЪТ има право да получи неустойка в размер на 0.5 % (нула цяло и пет на сто) от годишното концесионно възнаграждение за текущата година за всеки конкретен случай. 7. При системно неизпълнение на ДОГОВОРА или при неизпълнение на задължения след като неизправната страна е била поканена за доброволно изпълнение, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 8. При неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР или във връзка с него, неизправната страна дължи освен предвидените санкции и изпълнение на задължението. 9. При системно неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 10. Във всички случаи на неизпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА КОНЦЕДЕНТЪТ има право да търси освен определените гаранции, лихви и неустойки и обезщетение по общите правила. 1. Преди изтичане на срока, този ДОГОВОР може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните или едностранно, при условията предвидени в ДОГОВОРА. 2. Освен в предвидените в закона и в други разпоредби на този ДОГОВОР случаи, този ДОГОВОР може да бъде прекратен с едномесечно писмено предизвестие от която и да е от страните при: - прекомерно замърсяване на обекта на концесия, което не е вследствие действия на КОНЦЕСИОНЕРА; - съществено изменение на характеристиките на обекта на концесия - граници, площ, покритие и др.; - промени в околните обекти, които засягат непряко обекта на концесия или неговото използване - свличания на земни маси, ерозия на бреговете и др.; - промяна на законодателството, която ограничава съществено правата по този ДОГОВОР или налага допълнителни задължения във връзка с обекта на концесия. 3. По взаимно съгласие, при възникване на условията предвидени в т. 1 - т. 3 на чл. 43, вместо прекратяване страните могат: - да договорят намаляване на концесионното възнаграждение до възстановяване на фактическата обстановка; - да договорят мерки за възстановяване на обекта на концесия, като стойността на възстановяването се приспадне в пълен размер. Чл. 45. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. Чл. 46. За разходите, имащи характер на текущо поддържане, обезщетение не се дължи. Чл. 47. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на задържане за дължими обезщетения по този ДОГОВОР. 1. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. 2. За разходите, имащи характер на текущо поддържане, обезщетение не се дължи. 3. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на задържане за дължими обезщетения по този ДОГОВОР. Чл. 44. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. Чл. 45. За разходите, имащи характер на текущо поддържане, обезщетение не се дължи. Размерът на възнаграждението се определя ежегодно, съгласно приложената "Методика за определяне на концесионното възнаграждение". Годишното концесионно възнаграждение се изчислява на базата на минималната работна заплата за страна, валидна към 1 май на текущата година и се плаща на два пъти, както следва: - в срок до 31 май на текущата година - 30 на сто; - в срок до 30 ноември на текущата година - остатъка. дълижимата за 2000 г. вноска по концесионното възнаграждение е в размер, определен съгласно "Методика за определяне на концесионното възнаграждение", като внесеният паричен депозит за участие в конкурса в размер на 320 000 лева се задържа и се прихваща от него Методика за определяне размера на концесионното възнаграждение - 7 листа МЕТОДИКА за определяне размера на концесионното възнаграждение по договор за концесия върху морски плаж "Шкорпиловци- юг" 1. Настоящата методиката се използва при формиране размера на концесионното възнаграждение за всяка година от срока на концесията. 2. Размерът на концесионното възнаграждение, което концесионерът трябва да заплаща на концедента за всяка година от срока на концесията, се определя по следната формула: КВ = БКВ x Р, където: КВ е размера на концесионното възнаграждение за съответната година от срока на концесията, определен в договора (лв.); БКВ е база за изчисляване на концесионното възнаграждение за съответната година (лв.); Р е размер на отчисленията от БКВ (%). 3. Базата за изчисляване на концесионното възнаграждение (БКВ) за съответната година се определя по формулата: БКВ = МРЗ х КК1 х КК2 х БПМ , където: МРЗ - минималната работна заплата за страната към 1 май за съответната година КК1 е корекционен коефициент, отразяващ природно-климатичните и екологични характеристики на морския плаж; КК2 е корекционен коефициент, отразяващ местоположението на морския плаж спрямо общата инфраструктура на морската брегова ивица и изградената туристическа инфраструктура в прилежащата към морския плаж зона; БПМ е броя на плажните места в чистата активна площ (брой). БПМ = ПП / Н, където: ПП чистата активна площ на плажа (кв. м.); Н норматив за едно плажно място (кв. м.); 4. Корекционният коефициент КК1 се определя по следната формула: П1+П2+П3+П4+П5+П6 КК1 = 6 където: П6.1+П6.2+П6.3+П6.4+П6.5+П6.6+П6.7+П6.8 П6 = 8 6. Корекционният коефициент КК2 се определя по следната формула: М1+М2+М3+М4+М5+М6+М7 КК2 = 7 където: М7.1+М7.2+М7.3+М7.4+ММ7.5+М7.6+М7.7 М7 = 7 7. Към датата на сключване на ДОГОВОРА, показателите и коефициентите, характеризиращи морски плаж "Шкорпиловци- юг", имат следните значения и стойности. П О К А З А Т Е Л Озна-чение НАИМЕНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЕ Мярка Стой-ност ПП Площ на плажа(чиста активна пясъчна площ, използвана за определяне на броя плажни места) кв.м. 14 333 Н Норматив за едно плажно място кв.м. 8 КК1 Корекционен коефициент, отразяващ природно-климатичните и екологични характеристики на морския плаж коеф. 3.458 П1 Преобладаващ вид на плажната повърхност Фин морски пясък точки 4.5 П2 Преобладаващ релеф на брега, ограничаващ плажната ивица откъм сушата Полегат, близко до морското равнище точки 2 П3 Ширина на плажната ивица, използвана от туристите Над 20 м. точки 2 П4 Вид на морското дъно в зоната, определена за използване от туристите Плавен наклон, покрит с пясък точки 4.5 П5 Ширина на водната ивица, определена за използване от туристите Над 20 м. точки 2 П6 Екологични характеристики на морския плаж: точки 5.750 П6.1 Наличие на промишлени миризми във въздуха отсъстват точки 5 П6.2 Наличие на канализационни отпадъци във водата Отсъстват точки 5 П6.3 Наличие на твърди отпадъци във водата Отсъстват точки 5 П6.4 Наличие на нефтени замърсявания във водата Понякога точки 3 П6.5 Прозрачност на морската вода в зоната за къпане Висока точки 6 П6.6 Наличие на опасни течения в зоната за къпане Не точки 8 П6.7 Наличие на шум от транспортна, производствена, търговска или друга дейност не Точки 4 П6.8 Наличие на проблеми, свързани с ерозията и абразията на морския плаж и брега, ограничаващ плажа Не Точки 10 КК2 Корекционен коефициент, отразяващ местоположението на морския плаж спрямо общата инфраструктура на морската брегова ивица и изградената туристическа инфраструктура в прилежащата към морския плаж зона. коеф. 0.853 М1 Отдалеченост на плажа от републиканската пътна мрежа(без магистралите) Над 3 км. точки 0 М2 Функционален тип на ЕКНМ на населеното място, в което попада плажа VI-VII-VIII точки 0.5 М3 Близост на плажа до гора или планина, резервати, паметници на културата, други културно-исторически или природни забележителности от национално или местно значение Резерват точки 1 М4 Наличие на одобрен застроителен и регулационен план в зоната до 3 км от плажа Не точки 0 М5 Изграденост на инж. инфраструктура в зоната до 3 км от плажа с одобрен застроителен и регулационен план водопровод електрификация точки 1.4 М6 Осигуреност на зоната, разположена до 3 км от плажа, с масов обществен пътнически транспорт да точки 1.5 М7 Изграденост на туристическата инфраструктура в зоната до 3 км от плажа: точки 1.571 М7.1 Ведомствени или частни почивни домове и жилищен фонд, отдаван под наем през туристическия сезон има точки 4 М7.2 Обикновени хотели има точки 1 М7.3 Първокласни хотели (3 и повече звезди) Няма точки 0 М7.4 Заведения за общ. хранене Има точки 3 М7.5 Заведения за услуги (пощенски, банкови, транспортни, битови и др.) Има точки 1 М7.6 Спортно - развлекателни заведения и услуги Няма точки 0 М7.7 Зони за паркиране има точки 2 Фактическият размер на отчисленията (Р) се отразява в Справката за размера на дължимото концесионно възнаграждение (Приложение № 7). Определеният в резултат на конкурса размер на отчисленията (Р) е постоянен за целия срок на концесията. Ежегодното определяне на размера на дължимото концесионно възнаграждение се извършва в следната последователност: 1. Попълва се фирменото наименование на Концесионера и съответната година от срока на концесията в Справката за размера на дължимото концесионно възнаграждение (Приложение № 7). 2. В Справката за размера на дължимото концесионно възнаграждение (Приложение № 7) се попълват редове 2, 3, 4, както следва: Ш на р. 1 е записан размерът на нормативно утвърдената минимална месечна заплата за страната, валидна към 01.05. на годината, за която се определя концесионното възнагражзение; Ш на р. 2 се пренася значението на корекционен коефициент КК1, отчитащ природно-климатичните и екологични характеристики на морския плаж от таблицата към Методиката за определяне на концесионното възнаграждение (Приложение № 6); Ш на р. 3 се пренася значението на корекционен коефициент КК2, отчитащ местоположението на морския плаж и степента на изграденост на инженерната и туристическа инфраструктура от таблицата към Методиката (Приложение № 6); Ш на р. 4 се записва броят на плажните места. Съгласно Методиката, броят на плажните места се определя като се раздели площта на плажа (чиста активна пясъчна площ - показател ПП от таблицата към Методиката - Приложение № 6), на норматива за едно плажно място (показател Н от таблицата към Методиката - Приложение № 6). Полученият резултат се закръглява към по-ниската стойност. 3. Определя се базата за изчисляване на концесионното възнаграждение за съответната година като произведение от стойностите на редове 1, 2, 3, 4 и 5 - (р.1 х р.2 х р.3 х р.4 х р.5) от Справката за размера на дължимото концесионно възнаграждение (Приложение № 7). Полученият резултат (в лева) се записва на ред 6 от Справката (Приложение № 7). 4. Определя се размера на дължимото концесионно възнаграждение за съответната година, като процент, определен чрез размера на отчисленията (Р) (р.7 от Справката, Приложение № 7) от Базата за изчисляване на концесионното възнаграждение (р.6 от Справката, Приложение № 7). Полученият резултат (в лева) се записва на р.8 от Справката (Приложение № 7). 5. Определя се авансовата вноска към 30.05. за съответната година в размер на 30% от дължимото концесионно възнаграждение за същата година (р.7 от Справката, Приложение № 7). Сумата (в лева) на авансовата вноска се записва на ред 9 от Справката (Приложение № 7). 6. Определя се размера на окончателното плащане за съответната година, като разлика между общия размер на дължимото концесионно възнаграждение за годината (р. 8 от Справката, Приложение № 7) и внесената авансова вноска (р. 9 от Справката, Приложение № 7). Получената сума (в лева) се отразява на р. 10 от Справката (Приложение № 7).
D - 000015 01.03.2001 взаимно съгласиеРешение № 480 на МС от 29 юни 2001г. за даване на съгласие за прекратяване на концесионния договор за морски плаж "Слънчев бряг", сключен на 29 септември 1998г. Решение № 480 на МС от 29 юни 2001г. за даване на съгласие за прекратяване на концесионния договор за морски плаж "Слънчев бряг", сключен на 29 септември 1998г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 1. Дава съгласие концесионният договор за морски плаж "Слънчев бряг", сключен на 29 септември 1998г. между министъра на регионалното развитие и благоустройството и "Слънчев бряг" АД - Несебър, да бъде прекратен по взаимно съгласие между страните. 2. Потвърждава сключеното между министъра на регионалното развитие и благоустройството и "Слънчев бряг" АД - Несебър, споразумение от 28 февруари 2001г. за прекратяване на концесионния договор на основание чл. 40 от него, считано от 1 март 2001г. МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ИВАН КОСТОВ ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ ЮЛИАНА НИКОЛОВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПРАВИТЕЛСТВЕНА КАНЦЕЛАРИЯ": /п/ ЗЛАТИНА НИКОЛОВА държавна концесия за услуга за морски плаж "Слънчев бряг" - община Несебър, Бургаска област - част от крайбрежната плажна ивица - изключителна държавна собственост., област Бургас, община Несебър, населено място Несебър с орган, представляващ концедента - министъра на регионалното развитие и благоустройството, предоставена на "СЛЪНЧЕВ БРЯГ" АД за срок от 10 години от 29.09.1998 г. Решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия 460/21.08.1998г. концесия за услуга особено право на ползване върху морски плаж "Слънчев бряг" - община Несебър, Бургаска област - част от крайбрежната плажна ивица - изключителна държавна собственост. 10 29.09.1998 21.08.1998 част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж морски плаж "Слънчев бряг" - община Несебър, Бургаска област - част от крайбрежната плажна ивица - изключителна държавна собственост. морски плаж с обща концесионна площ в размер 328 150кв. м с обща дължина на бреговата линия 5404 м и средна ширина 60 м при граници съгласно Акт за изключителна държавна собственост № 272 от 15 декември 1997 г., определени с координатите на точки по чупките на границата на плажа в координатна система 1970 г. с номера от 1 до 800 /І част/ и от 1 до 186 /ІІ част/ , както следва: І част - на север - канал с граница, определена при заснемането с точки № 12 и 17; на изток - бреговата линия на Черно море, определена при заснемането с точки № 17 и 345; на юг - р. Хаджийска с граница, определена при заснемането от точки № 345 и 376; на запад - дюнни образувания и курортен комплекс "Слънчев бряг", определени при заснемането с точки № 12 и 376; ІІ част - на север - р. Хаджийска, определена при заснемането с точки № 115 и 132; на изток - бреговата линия на Черно море, определена при заснемането с точки № 1 и 132; на юг - скалист бряг и водна пързалка с граница, определена при заснемането с точки № 1 и 8; на запад - дюнни образувания, определни при заснемането с точки № 8 и 115. област Бургас, община Несебър, населено място Несебър "СЛЪНЧЕВ БРЯГ" АД България гр. Несебър гр. Несебър, к.к. "Слънчев бряг" Веселин Преславов Маринов - изпълнителен директор, Петър Христов Атанасов - председател на Съвета на директорите вписано в регистъра за държавните и общински предприятия при Бургаски окръжен съд, том 2, стр. 226, по ф.д. № 3202/1996 --- министъра на регионалното развитие и благоустройството Евгений Стефанов Бакърджиев - министър на регионалното развитие и благоустройството министъра на регионалното развитие и благоустройството 1. правото да наема подизпълнители за осъществяването на свързаните с концесията отделни дейности, при условията на този ДОГОВОР; 2. правото да осъществява свързани с предмета на концесията дейности и услуги на концесионната територия и в прилежащите към нея водни площи; 3. правото да осигурява плажни услуги, като предоставянето на плажни чадъри, шезлонги и масички, душове с топла вода, детски зони, телефони, видеотеки, фотоуслуги, рехабилитационна дейност и др.; 4. правото да осигурява спортни услуги - федербал, табла, шах, кегли и др., топки, надуваеми плажни принадлежности, батут и др.; 5. правото да осигурява водни услуги - водни ски, водни колела, сърф, парашути, разходки с лодки, яхти, скутери, "банан", водни пързалки и др. в прилежащите на концесионната територия водни площи; 6. правото да осигурява разносна търговия на храни, безалкохолни напитки, кафе, сладолед, плодове, сувенири, плажна козметика, вестници и др.; 7. правото да организира, след съгласуване с министъра на регионалното развитие и благоустройството, временни обекти за хранене, освежителни напитки и съоръжения за спорт и развлечения, които да не засягат целостта на плажната ивица, и да осигуряват безпрепятствено премахване при условията и сроковете, определени с комплексния план и ежегодните работни проекти и програми. При премахване на такива обекти на КОНЦЕСИОНЕРА не се дължи обезщетение. 1. задължение да заплати и да плаща на КОНЦЕДЕНТА дължимите концесионни възнаграждения при условията и в сроковете по този ДОГОВОР; 2. задължение да не събира каквото и да е или под каквато и да е форма плащане за вход на морския плаж - обект на концесия по този ДОГОВОР; 3. задължение да осигурява постоянен свободен достъп на всички физически лица до крайбрежната плажна ивица и ползването й от тях като курортно-възстановителен ресурс; 4. задължение да извършва санитарно-хигиенно поддържане и благоустрояване, съобразно Хигиенните изисквания за устройство и експлоатация на плажовете по Черноморското крайбрежие; 5. задължение да осигурява за посетителите на плажа санитарно-хигиенни съоръжения, питейно водоснабдяване и плажни принадлежности; 6. задължение да оставя свободна най-малко 20 на сто от концесионната територия за разполагане от посетителите на собствени принадлежности, съгласно ежегодно изготвена от него и утвърдена от КОНЦЕДЕНТА схема; 7. задължение да осигурява с тоалетни, а когато няма изградена канализация и/или пречиствателни съоръжения - с химически тоалетни, съблекални, душове със студена вода и питейно водоснабдяване посетителите на плажа; 8. задължение да приеме и търпи, при наличие на форсмажорни обстоятелства, трети лица, посочени от държавата, да ползват крайбрежната плажна ивица в границите на концесионната територия. В случаите на предходното изречение КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на обезщетение или компенсация; 9. задължение да не извършва и да не допуска извършване на незаконно строителство или други действия и дейности на концесионната територия, които могат да унищожат, увредят или след продължителен срок да променят качеството и количеството на плажната ивица и да увредят природната среда; 10. задължение да предвижда в комплексния план и годишните работни проекти и инвестиционни програми средства и мерки за опазване на околната среда и водите, както и средства и мерки за борба със свлачищата, ерозията и абразията в района; 11. задължение да не изгражда и да следи трети лица да не изграждат сгради и трайни съоръжения върху плажната ивица; 12. задължение да осигурява предоставянето на плажни чадъри, шезлонги и масички; 13. задължение да осигурява разносна търговия на храни, безалкохолни напитки, кафе, сладолед, плодове, сувенири и плажна козметика и вестници; 14. задължение да осигурява опазването на обществения ред, здравето, имуществото и спокойствието на посетителите на плажа; 15. задължение да осигурява спазването на нормативните изисквания за безопасност и здраве при работа, както и на тези, свързани с организацията на работната заплата. 16. КОНЦЕСИОНЕРЪТ по този ДОГОВОР е длъжен да даде гаранции за изпълнение на задълженията си по този ДОГОВОР в две насоки: - гаранции за изпълнението на финансовите задължения по концесионния ДОГОВОР и - гаранции за изпълнението на задълженията, свързани с опазване състоянието на околната среда, охраната на крайбрежната плажна ивица и курортните ресурси в региона и с охраната на труда. 1. право да получи и да получава дължимите от КОНЦЕСИОНЕРА концесионни възнаграждения при условията и в сроковете, предвидени с този ДОГОВОР; 2. право на собственост върху всяка геоложка, инженерна, екологична и друга информация и документация във връзка с експлоатацията на концесионната територия по този ДОГОВОР; 1. задължение да не пречи на КОНЦЕСИОНЕРА да осъществява правата си по концесията, освен в случаите, уредени в нормативен акт и в този ДОГОВОР; 2. задължение да оказва съдействие на КОНЦЕСИОНЕРА при осъществяването на концесията, съгласно условията на този ДОГОВОР; 1. Неизпълнение на ДОГОВОРА може да се констатира както от страните по ДОГОВОРА или определени от тях лица, така и от компетентни държавни органи. 2. При забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР, неизправната страна дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ. 3. При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР за повече от 30 (тридесет) дни неизправната страна дължи освен лихвата по ал. 1 и неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет на сто) на ден върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период, но не повече от 15% (петнадесет на сто). 4. При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по този ДОГОВОР за повече от 60 (шестдесет) дни, освен правото да получи неустойките и лихвите по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този ДОГОВОР без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие. 5. При неизпълнение на ДОГОВОРА, изправната страна има право да поиска от другата изпълнение на задълженията. 6. При системно неизпълнение на ДОГОВОРА или при неизпълнение на задължения след като неизправната страна е била поканена за доброволно изпълнение, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 8. При неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР или във връзка с него, неизправната страна дължи освен предвидените санкции и изпълнение на задължението. 9. При системно неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 1. Неизпълнение на ДОГОВОРА може да се констатира както от страните по ДОГОВОРА или определени от тях лица, така и от компетентни държавни органи. 2. При забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР, неизправната страна дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ. 3. При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР за повече от 30 (тридесет) дни неизправната страна дължи освен лихвата по ал. 1 и неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет на сто) на ден върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период, но не повече от 15% (петнадесет на сто). 4. При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по този ДОГОВОР за повече от 60 (шестдесет) дни, освен правото да получи неустойките и лихвите по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този ДОГОВОР без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие. 5. При неизпълнение на ДОГОВОРА, изправната страна има право да поиска от другата изпълнение на задълженията. 6. При системно неизпълнение на ДОГОВОРА или при неизпълнение на задължения след като неизправната страна е била поканена за доброволно изпълнение, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 8. При неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР или във връзка с него, неизправната страна дължи освен предвидените санкции и изпълнение на задължението. 9. При системно неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 1. Преди изтичане на срока, този ДОГОВОР може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните или едностранно, при условията предвидени в ДОГОВОРА. 2. Освен в предвидените в закона и в други разпоредби на този ДОГОВОР случаи, този ДОГОВОР може да бъде прекратен с едномесечно писмено предизвестие от която и да е от страните при: - прекомерно замърсяване на обекта на концесия, което не е вследствие действия на КОНЦЕСИОНЕРА; - съществено изменение на характеристиките на обекта на концесия - граници, площ, покритие и др.; - промени в околните обекти, които засягат непряко обекта на концесия или неговото използване - свличания на земни маси, ерозия на бреговете и др.; - промяна на законодателството, която ограничава съществено правата по този ДОГОВОР или налага допълнителни задължения във връзка с обекта на концесия. 3. По взаимно съгласие, при възникване на условията предвидени в т. 1 - т. 3 на чл. 41, вместо прекратяване страните могат: - да договорят намаляване на концесионното възнаграждение до възстановяване на фактическата обстановка; - да договорят мерки за възстановяване на обекта на концесия, като стойността на възстановяването се приспадне в пълен размер. Чл. 43. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. Чл. 44. За разходите, имащи характер на текущо поддържане, обезщетение не се дължи. Чл. 45. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на задържане за дължими обезщетения по този ДОГОВОР. 1. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. 2. За разходите, имащи характер на текущо поддържане, обезщетение не се дължи. 3. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на задържане за дължими обезщетения по този ДОГОВОР. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. Размерът на възнаграждението се определя ежегодно, съгласно приложената "Методика за определяне на концесионното възнаграждение". Годишното концесионно възнаграждение се изчислява на базата на минималната работна заплата за страна, валидна към 1 май на текущата година и се плаща на два пъти, както следва: - в срок до 31 май на текущата година - 30 на сто; - дължимата сума за 1998г. следва да се плати в 30 - дневен срок от подписването на концесионния договор - в срок до 30 ноември на текущата година - остатъка. еднократно концесионно възнаграждение в размер на 20 000 000 лева, дължимо от Концесионера в 10-дневен срок от подписване на договора
D - 000052 15.12.2000 обективна невъзможност за използване на обекта на концесияРешение № 570 на МС от 10 юли 2001 година за даване на съгласие за прекратяване на концесионния договор за морски плаж "ЦАРЕВО-ПОПСКИ", сключен на 15 юли 1999г. Решение № 570 на МС от 10 юли 2001 година за даване на съгласие за прекратяване на концесионния договор за морски плаж "ЦАРЕВО-ПОПСКИ", сключен на 15 юли 1999г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 1. Дава съгласие концесионният договор за морски плаж "Царево - попски", сключен на 15 юли 1999 г. между министъра на регионалното развитие и благоустройството и "Рувал"ООД - София, да бъде прекратен едностранно на основание чл. 35, ал.3 от договора, считано от 15 декември 2000г. 2. Потвърждава действията на министъра на регионалното развитие и благоустройството по едностранното прекратяване на договора поради неизпълнение на основно договорно задължение от страна на концесионера. 3. Упълномощава министъра на регионалното развитие и благоустройството да предприеме необходимите действия за събиране на дължимите суми по съдебен ред МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ИВАН КОСТОВ ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ ЮЛИАНА НИКОЛОВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ПРАВИТЕЛСТВЕНА КАНЦЕЛАРИЯ": /п/ ЗЛАТИНА НИКОЛОВА държавна концесия за услуга за морски плаж "Царево - Попски" - община Царево, област Бургас - част от крайбрежната плажна ивица, изключителна държавна собственост, област Бургас, община Царево, населено място Царево с орган, представляващ концедента - министъра на регионалното развитие и благоустройството, предоставена на "РУВАЛ" ООД за срок от 20 години от 15.07.1999 г. Решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия 223/15.04.1999г.; Решение за определяне на концесионер 448/25.06.1999г. Съобщение (Обявление) - брой 43/11.05.1999, номер на публикацията 31253 концесия за услуга особено право на ползване върху морски плаж "Царево - Попски" - община Царево, област Бургас - част от крайбрежната плажна ивица, изключителна държавна собственост 20 15.07.1999 15.07.1999 част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж морски плаж "Царево - Попски" - община Царево, област Бургас - част от крайбрежната плажна ивица, изключителна държавна собственост морски плаж с концесионна територия в размер 15 494 кв. м с дължина на бреговата линия 207 м и средна широчина 73 м при граници съгласно Акт № 457 за изключителна държавна собственост от 22 март 1999 г., определени с координатите на точки по чупките на границата на плажа в координатна система "1970 г." с номера от 1 до 62, както следва: на север - бреговата линия на Черно море, определена при заснемането с точки № 1 до № 21; на изток - район на почивни станции и скалист бряг, определени при заснемането с точки № 21 до № 49; на юг - р. Попска река и мера, определени при заснемането с точки № 49 до № 53; на запад - полски път, мера и скалист бряг, определени при заснемането с точки № 53 до № 62 и точка № 1. област Бургас, община Царево, населено място Царево "РУВАЛ" ООД България гр. София гр. София, ул. "Момина чешма" № 13 Валери Илиев Цеков вписано в Търговския регистър при Софийски градски съд, парт. № 20390, том 250, стр.4, по ф.д. № 20543/1994г. --- министъра на регионалното развитие и благоустройството Евгений Стефанов Бакърджиев - министър на регионалното развитие и благоустройството министъра на регионалното развитие и благоустройството 1. правото да наема подизпълнители за осъществяването на свързаните с концесията отделни дейности, при условията на този ДОГОВОР; 2. правото да осъществява свързани с предмета на концесията дейности и услуги на концесионната територия и в прилежащите към нея водни площи; 3. правото да осигурява плажни услуги, като предоставянето на плажни чадъри, шезлонги и масички, душове с топла вода, детски зони, телефони, видеотеки, фотоуслуги, рехабилитационна дейност и др.; 4. правото да осигурява спортни услуги - федербал, табла, шах, кегли и др., топки, надуваеми плажни принадлежности, батут и др.; 5. правото да осигурява водни услуги - водни ски, водни колела, сърф, парашути, разходки с лодки, яхти, скутери, "банан", водни пързалки и др. в прилежащите на концесионната територия водни площи; 6. правото да осигурява разносна търговия на храни, безалкохолни напитки, кафе, сладолед, плодове, сувенири, плажна козметика, вестници и др.; 7. правото да организира, след съгласуване с министъра на регионалното развитие и благоустройството, временни обекти за хранене, освежителни напитки и съоръжения за спорт и развлечения, които да не засягат целостта на плажната ивица, и да осигуряват безпрепятствено премахване при условията и сроковете, определени с комплексния план и ежегодните работни проекти и програми. При премахване на такива обекти на КОНЦЕСИОНЕРА не се дължи обезщетение. 1. задължение да заплати и да плаща на КОНЦЕДЕНТА дължимите концесионни възнаграждения при условията и в сроковете по този ДОГОВОР; 2. задължение да не събира каквото и да е или под каквато и да е форма плащане за вход на морския плаж - обект на концесия по този ДОГОВОР; 3. задължение да осигурява постоянен свободен достъп на всички физически лица до крайбрежната плажна ивица и ползването й от тях като курортно-възстановителен ресурс; 4. задължение да извършва санитарно-хигиенно поддържане и благоустрояване, съобразно Хигиенните изисквания за устройство и експлоатация на плажовете по Черноморското крайбрежие; 5. задължение да осигурява за посетителите на плажа санитарно-хигиенни съоръжения, питейно водоснабдяване и плажни принадлежности; 6. задължение да оставя свободна най-малко 20 на сто от концесионната територия за разполагане от посетителите на собствени принадлежности, съгласно ежегодно изготвена от него и утвърдена от КОНЦЕДЕНТА схема; 7. задължение да осигурява с тоалетни, а когато няма изградена канализация и/или пречиствателни съоръжения - с химически тоалетни, съблекални, душове със студена вода и питейно водоснабдяване посетителите на плажа; 8. задължение да приеме и търпи, при наличие на форсмажорни обстоятелства, трети лица, посочени от държавата, да ползват крайбрежната плажна ивица в границите на концесионната територия. В случаите на предходното изречение КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на обезщетение или компенсация; 9. задължение да не извършва и да не допуска извършване на незаконно строителство или други действия и дейности на концесионната територия, които могат да унищожат, увредят или след продължителен срок да променят качеството и количеството на плажната ивица и да увредят природната среда; 10. задължение да предвижда в комплексния план и годишните работни проекти и инвестиционни програми средства и мерки за опазване на околната среда и водите, както и средства и мерки за борба със свлачищата, ерозията и абразията в района; 11. задължение да не изгражда и да следи трети лица да не изграждат сгради и трайни съоръжения върху плажната ивица; 12. задължение да осигурява предоставянето на плажни чадъри, шезлонги и масички; 13. задължение да осигурява разносна търговия на храни, безалкохолни напитки, кафе, сладолед, плодове, сувенири и плажна козметика и вестници; 14. задължение да осигурява опазването на обществения ред, здравето, имуществото и спокойствието на посетителите на плажа; 15. задължение да осигурява спазването на нормативните изисквания за безопасност и здраве при работа, както и на тези, свързани с организацията на работната заплата. 16. КОНЦЕСИОНЕРЪТ по този ДОГОВОР е длъжен да даде гаранции за изпълнение на задълженията си по този ДОГОВОР в две насоки: - гаранции за изпълнението на финансовите задължения по концесионния ДОГОВОР и - гаранции за изпълнението на задълженията, свързани с опазване състоянието на околната среда, охраната на крайбрежната плажна ивица и курортните ресурси в региона и с охраната на труда. 1. право да получи и да получава дължимите от КОНЦЕСИОНЕРА концесионни възнаграждения при условията и в сроковете, предвидени с този ДОГОВОР; 2. право на собственост върху всяка геоложка, инженерна, екологична и друга информация и документация във връзка с експлоатацията на концесионната територия по този ДОГОВОР; 1. задължение да не пречи на КОНЦЕСИОНЕРА да осъществява правата си по концесията, освен в случаите, уредени в нормативен акт и в този ДОГОВОР; 2. задължение да оказва съдействие на КОНЦЕСИОНЕРА при осъществяването на концесията, съгласно условията на този ДОГОВОР; 1. Неизпълнение на ДОГОВОРА може да се констатира както от страните по ДОГОВОРА или определени от тях лица, така и от компетентни държавни органи. 2. При забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР, неизправната страна дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ за периода плюс 10 пункта. 3. При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР за повече от 15 (петнадесет) дни неизправната страна дължи освен лихвата по ал. 1 и неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет на сто) на ден върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период, но не повече от 15% (петнадесет на сто). 4. При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по този ДОГОВОР за повече от 30 (тридесет) дни, освен правото да получи неустойките и лихвите по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този ДОГОВОР без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие. 5. При неизпълнение на ДОГОВОРА, изправната страна има право да поиска от другата изпълнение на задълженията. 6. При неизпълнение на ДОГОВОРА или при забавено изпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на задълженията и условията по концесията за повече от 15 (петнадeсет) дни КОНЦЕДЕНТЪТ има право да получи неустойка в размер на 0.5 % (нула цяло и пет на сто) от годишното концесионно възнаграждение за текущата година за всеки конкретен случай. 7. При системно неизпълнение на ДОГОВОРА или при неизпълнение на задължения след като неизправната страна е била поканена за доброволно изпълнение, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 8. При неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР или във връзка с него, неизправната страна дължи освен предвидените санкции и изпълнение на задължението. 9. При системно неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 10. Във всички случаи на неизпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА КОНЦЕДЕНТЪТ има право да търси освен определените гаранции, лихви и неустойки и обезщетение по общите правила. 1. Неизпълнение на ДОГОВОРА може да се констатира както от страните по ДОГОВОРА или определени от тях лица, така и от компетентни държавни органи. 2. При забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР, неизправната страна дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ за периода плюс 10 пункта. 3. При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР за повече от 15 (петнадесет) дни неизправната страна дължи освен лихвата по ал. 1 и неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет на сто) на ден върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период, но не повече от 15% (петнадесет на сто). 4. При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по този ДОГОВОР за повече от 30 (тридесет) дни, освен правото да получи неустойките и лихвите по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този ДОГОВОР без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие. 5. При неизпълнение на ДОГОВОРА, изправната страна има право да поиска от другата изпълнение на задълженията. 6. При неизпълнение на ДОГОВОРА или при забавено изпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на задълженията и условията по концесията за повече от 15 (петнадeсет) дни КОНЦЕДЕНТЪТ има право да получи неустойка в размер на 0.5 % (нула цяло и пет на сто) от годишното концесионно възнаграждение за текущата година за всеки конкретен случай. 7. При системно неизпълнение на ДОГОВОРА или при неизпълнение на задължения след като неизправната страна е била поканена за доброволно изпълнение, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 8. При неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР или във връзка с него, неизправната страна дължи освен предвидените санкции и изпълнение на задължението. 9. При системно неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 10. Във всички случаи на неизпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА КОНЦЕДЕНТЪТ има право да търси освен определените гаранции, лихви и неустойки и обезщетение по общите правила. 1. Преди изтичане на срока, този ДОГОВОР може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните или едностранно, при условията предвидени в ДОГОВОРА. 2. Освен в предвидените в закона и в други разпоредби на този ДОГОВОР случаи, този ДОГОВОР може да бъде прекратен с едномесечно писмено предизвестие от която и да е от страните при: - прекомерно замърсяване на обекта на концесия, което не е вследствие действия на КОНЦЕСИОНЕРА; - съществено изменение на характеристиките на обекта на концесия - граници, площ, покритие и др.; - промени в околните обекти, които засягат непряко обекта на концесия или неговото използване - свличания на земни маси, ерозия на бреговете и др.; - промяна на законодателството, която ограничава съществено правата по този ДОГОВОР или налага допълнителни задължения във връзка с обекта на концесия. 3. По взаимно съгласие, при възникване на условията предвидени в т. 1 - т. 3 на чл. 43, вместо прекратяване страните могат: - да договорят намаляване на концесионното възнаграждение до възстановяване на фактическата обстановка; - да договорят мерки за възстановяване на обекта на концесия, като стойността на възстановяването се приспадне в пълен размер. Чл. 45. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. Чл. 46. За разходите, имащи характер на текущо поддържане, обезщетение не се дължи. Чл. 47. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на задържане за дължими обезщетения по този ДОГОВОР. 1. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. 2. За разходите, имащи характер на текущо поддържане, обезщетение не се дължи. 3. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на задържане за дължими обезщетения по този ДОГОВОР. Чл. 44. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. Чл. 45. За разходите, имащи характер на текущо поддържане, обезщетение не се дължи. Размерът на възнаграждението се определя ежегодно, съгласно приложената "Методика за определяне на концесионното възнаграждение". Годишното концесионно възнаграждение се изчислява на базата на минималната работна заплата за страна, валидна към 1 май на текущата година и се плаща на два пъти, както следва: - в срок до 31 май на текущата година - 30 на сто; - в срок до 30 ноември на текущата година - остатъка. Дължимата за 1999 година вноска по концесионното възнаграждение е в размер на внесения от концесионера паричен депозит за участие в конкурса - 950 000 лева
D - 000177 01.01.2002 взаимно съгласие--- Решение № 214 на Министерския съвет от 23.12.2002 г ЗА даване на съгласие за прекратяване на концесионния договор за морск плаж "Вили Чайка", сключен на 20 юли 2001 г. /Обнародван, ДВ, бр. 46 от 2002 г./ На основание чл. 23, ал. 2, т. 5 от Закона за концесиите и чл 42 от концесионния договор за морски плаж "Вили Чайка" М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т Р Е Ш И: 1. Дава съгласие концесионния договор а морски плаж "Вили Чайка", сключен на 20 юли 2001 г. между министъра на регионалното развитие и благоустройството и "Раймонд" ЕООД Добрич, да бъде прекратен по взаимно съгласие между страните. 2. Упълномощава министъра на регионалното развитие и благоустройството да прекрати концесионния договор по взаимно съгласие между страните на основание чл. 23, ал. 2, т. 5 от Закона за концесиите и чл. 42 от концесионния договор, считано от 1 януари 2002 г. ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Лидия Шулева ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Севдалин Мавров държавна концесия за услуга за "Морски плаж "Вили Чайка", област Добрич, община Балчик, населено място Балчик с орган, представляващ концедента - министъра на регионалното развитие и благоустройството, предоставена на "Раймонд"ЕООД за срок от 20 години от 20.07.2001 г. Решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия 308/08.05.2001г.; Решение за определяне на концесионер 523/04.07.2001г. Съобщение (Обявление) - брой 49/29.05.2001, номер на публикацията 28223 концесия за услуга Особено право на ползване върху част от крайбрежната плажна ивица- "Морски плаж "Вили Чайка" 20 20.07.2001 20.07.2001 няма част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Морски плаж "Вили Чайка" Обща концесионна територия в размер 2912 кв. м с дължина на бреговата линия 115 м и средна широчина 20 м Граници: север:бетонна подпорна стена; изток: каменен бряг; юг: бреговата линия на Черно море; запад: ограда на морския плаж"Балчик-централен" област Добрич, община Балчик, населено място Балчик "Раймонд"ЕООД България гр. Добрич, ул."В. Априлов" №1, вх. Б, ет.3, ап.7 Валентин Маринов Дончев - управител вписано в Търговския регистър при Добричкия окръжен съд, парт.№146, том 50, рег. 1, стр. 153, по ф.д. №587/2001 г. --- министъра на регионалното развитие и благоустройството Евгени Стефанов Чачев министъра на регионалното развитие и благоустройството 1. правото да наема подизпълнители за осъществяването на свързаните с концесията отделни дейности, при условията на този ДОГОВОР; 2. правото да осъществява свързани с предмета на концесията дейности и услуги на концесионната територия и в прилежащите към нея водни площи; 3. правото да осигурява плажни услуги, като предоставянето на плажни чадъри, шезлонги и масички, душове с топла вода, детски зони, телефони, видеотеки, фотоуслуги, рехабилитационна дейност и др.; 4. правото да осигурява спортни услуги - федербал, табла, шах, кегли и др., топки, надуваеми плажни принадлежности, батут и др.; 5. правото да осигурява водни услуги - водни ски, водни колела, сърф, парашути, разходки с лодки, яхти, скутери, "банан", водни пързалки и др. в прилежащите на концесионната територия водни площи; 6. правото да осигурява разносна търговия на храни, безалкохолни напитки, кафе, сладолед, плодове, сувенири, плажна козметика, вестници и др.; 7. правото да организира, след съгласуване с министъра на регионалното развитие и благоустройството, временни обекти за хранене, освежителни напитки и съоръжения за спорт и развлечения, които да не засягат целостта на плажната ивица, и да осигуряват безпрепятствено премахване при условията и сроковете, определени с комплексния план и ежегодните работни проекти и програми. При премахване на такива обекти на КОНЦЕСИОНЕРА не се дължи обезщетение. 8. В рамките на предоставените му права по този договор единствено концесионерът има право да извършва стопанска дейност на територията на обекта на концесия При предсрочно прекратяване на ДОГОВОРА по взаимно съгласие, по обективни причини или поради невиновно поведение на КОНЦЕСИОНЕРА, на КОНЦЕСИОНЕРА се заплаща обезщетение за направените подобрения пропорционално на оставащия срок на ДОГОВОРА. Обезщетение се заплаща само за предварително съгласуваните подобрения, за несъгласувани подобрения обезщетение не се дължи. 1. задължение да заплати и да плаща на КОНЦЕДЕНТА дължимите концесионни възнаграждения при условията и в сроковете по този ДОГОВОР; 2. задължение да не събира каквото и да е или под каквато и да е форма плащане за вход на морския плаж - обект на концесия по този ДОГОВОР; 3. задължение да осигурява постоянен свободен достъп на всички физически лица до крайбрежната плажна ивица и ползването й от тях като курортно-възстановителен ресурс; 4. задължение да извършва санитарно-хигиенно поддържане и благоустрояване, съобразно Хигиенните изисквания за устройство и експлоатация на плажовете по Черноморското крайбрежие; 5. задължение да осигурява за посетителите на плажа санитарно-хигиенни съоръжения, питейно водоснабдяване и плажни принадлежности; 6. задължение да оставя свободна най-малко 20 на сто от концесионната територия за разполагане от посетителите на собствени принадлежности, съгласно ежегодно изготвена от него и утвърдена от КОНЦЕДЕНТА схема; 7. задължение да осигурява с тоалетни, а когато няма изградена канализация и/или пречиствателни съоръжения - с химически тоалетни, съблекални, душове със студена вода и питейно водоснабдяване посетителите на плажа; 8. задължение да приеме и търпи, при наличие на форсмажорни обстоятелства, трети лица, посочени от държавата, да ползват крайбрежната плажна ивица в границите на концесионната територия. В случаите на предходното изречение КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на обезщетение или компенсация; 9. задължение да не извършва и да не допуска извършване на незаконно строителство или други действия и дейности на концесионната територия, които могат да унищожат, увредят или след продължителен срок да променят качеството и количеството на плажната ивица и да увредят природната среда; 10. задължение да предвижда в комплексния план и годишните работни проекти и инвестиционни програми средства и мерки за опазване на околната среда и водите, както и средства и мерки за борба със свлачищата, ерозията и абразията в района; 11. задължение да не изгражда и да следи трети лица да не изграждат сгради и трайни съоръжения върху плажната ивица; 12. задължение да осигурява предоставянето на плажни чадъри, шезлонги и масички; 13. задължение да осигурява разносна търговия на храни, безалкохолни напитки, кафе, сладолед, плодове, сувенири и плажна козметика и вестници; 14. задължение да осигурява опазването на обществения ред, здравето, имуществото и спокойствието на посетителите на плажа; 15. задължение да осигурява спазването на нормативните изисквания за безопасност и здраве при работа, както и на тези, свързани с организацията на работната заплата. 16. задължение да застрахова обекта на концесия при условията на чл. 4, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите. Конкретните застрахователни рискове се съгласуват с министъра на регионалното развитие и благоустройството. 17. задължение да сключи застраховки - "гражданска отговорност" и "злополука" за всички предоставяне услуги, според действащото законодателство 18. Концесионерът не може да прехвърля на трети лица права задължения по този договор Гаранции Чл. 15 (1) КОНЦЕСИОНЕРЪТ по този ДОГОВОР е длъжен да даде гаранции за изпълнение на задълженията си по този ДОГОВОР в две насоки: 1. гаранции за изпълнението на финансовите задължения по концесионния ДОГОВОР и 2. гаранции за изпълнението на задълженията, свързани с опазване състоянието на околната среда, охраната на крайбрежната плажна ивица и курортните ресурси в региона и с охраната на труда. (2) Гаранциите следва да бъдат ефективни и парични. (3) Гаранциите за изпълнението на финансовите задължения по концесионния ДОГОВОР следва да се дадат във вид на безусловна неотменяема банкова гаранция от първокласна българска банка; 1. За календарната 2001 година гаранцията по ал. 3 се изчислява на базата на предложения от "Партнърс Комерс" ЕООД - гр. София за 2001 г. размер на концесонното възнаграждение и се представя на КОНЦЕДЕНТА в 10 (дневен срок, считано от сключването на този ДОГОВОР; 2. За всяка следваща година за срока на концесията гаранцията по ал. 3 е в размер на 20% (двадесет на сто) от концесионното възнаграждение за предходната година и се представя на КОНЦЕДЕНТА до 31 януари на обезпечената година; 3. Банковите гаранции по т. 1 и т. 2 следва да бъдат валидни до 30 дни от изтичането на всяка обезпечена година. (4) Гаранцията за изпълнение на задълженията, свързани с опазване състоянието на околната среда, охраната на крайбрежната плажна ивица и курортните ресурси в региона и с охраната на труда, следва да бъде откриване от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на специална банкова сметка в посочена от КОНЦЕДЕНТА банка, в която КОНЦЕСИОНЕРЪТ следва да отчислява ежегодно за целия срок на концесията сума, представляваща 10% (десет на сто) от дължимото за срока концесионно възнаграждение. (5) Дължимите по ал. 4 суми се внасят до 30 ноември на текущата година. (6) Средствата в сметката по ал. 4 ще се натрупват в продължение на целия срок на концесията и ще принадлежат на КОНЦЕСИОНЕРА, но трябва да бъдат блокирани за използване само за целите по ал. 4. (7) При откриването на сметката по ал. 4 е задължително да се предвиди правна възможност за следното: 1. при неизпълнение на задължения на КОНЦЕСИОНЕРА, свързани с опазване състоянието на околната среда, охраната на крайбрежната плажна ивица и курортните ресурси в региона и с охраната на труда, средствата от сметката по ал. 4 да се разходват с едностранно нареждане на министъра на регионалното развитие и благоустройството или упълномощено от него лице за изпълнение на неизпълнените задължения от страна на КОНЦЕСИОНЕРА; 2. при прекратяване на ДОГОВОРА по вина на КОНЦЕСИОНЕРА, със средствата от сметката по ал. 4 ще се разпорежда изключително КОНЦЕДЕНТЪТ за изпълнението на проектите, свързани с екологията, охраната на крайбрежната плажна ивица и комплекса от курортни ресурси в региона. (8) В сроковете по предходните разпоредби, КОНЦЕСИОНЕРЪТ следва да представи необходимите документи, удостоверяващи по несъмнен начин изпълнението на изискванията им. 1. право да получи и да получава дължимите от КОНЦЕСИОНЕРА концесионни възнаграждения при условията и в сроковете, предвидени с този ДОГОВОР; 2. право на собственост върху всяка геоложка, инженерна, екологична и друга информация и документация във връзка с експлоатацията на концесионната територия по този ДОГОВОР; 3. не носи каквато и да е отговорност за щети, произлезли вследствие на концесионния договор. Ако което и да е лице предяви пряко или непряко каквито и да е претенции спрямо КОНЦЕДЕНТА за щети, произлезли пряко или непряко вследствие на този ДОГОВОР, то КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да оневини КОНЦЕДЕНТА и да овъзмезди щетите. 4. КОНЦЕДЕНТЪТ придобива право на собственост върху всяко подобрение или по приращение в момента на тяхното възникване. Вид и размер на отговорността за неизпълнение на задълженията на концесионера Чл. 35 (1) При забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР, неизправната страна дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ за периода плюс 10 пункта. (2) При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР за повече от 15 (петнадесет) дни неизправната страна дължи освен лихвата по ал. 1 и неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет на сто) на ден върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период, но не повече от 15% (петнадесет на сто). (3) При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по този ДОГОВОР за повече от 30 (тридесет) дни, освен правото да получи неустойките и лихвите по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този ДОГОВОР без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие. Чл. 36. (1) При неизпълнение на ДОГОВОРА, изправната страна има право да поиска от другата изпълнение на задълженията. (2) При неизпълнение на ДОГОВОРА или при забавено изпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на задълженията и условията по концесията за повече от 15 (петнадeсет) дни КОНЦЕДЕНТЪТ има право да получи неустойка в размер на 0.5 % (нула цяло и пет на сто) от годишното концесионно възнаграждение за текущата година за всеки конкретен случай. (3) При системно неизпълнение на ДОГОВОРА или при неизпълнение на задължения след като неизправната страна е била поканена за доброволно изпълнение, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. Чл. 37. (1) При неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР или във връзка с него, неизправната страна дължи освен предвидените санкции и изпълнение на задължението. (2) При системно неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. Чл. 38. Във всички случаи на неизпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА КОНЦЕДЕНТЪТ има право да търси освен определените гаранции, лихви и неустойки и обезщетение по общите правила. В случай, че концедентът не изпълни задълженията си по 12.2.1 (да оказва съдействие на концесионера при водене на дейностите в концесията и за упражняване на правата му съгласно този договор в съответствие с условията на чл. 40, ал. 2 от ППЗК) в нормативно определените срокове концедентът дължи обезщетение за действително претърпените вреди и пропуснати ползи - чл. 21. В случай, че концедентът не изпълни задълженията си по 12.2.1 (да оказва съдействие на концесионера при водене на дейностите в концесията и за упражняване на правата му съгласно този договор в съответствие с условията на чл. 40, ал. 2 от ППЗК) в нормативно определените срокове концедентът дължи обезщетение за действително претърпените вреди и пропуснати ползи - чл. 21. При погиване на обекта или при обективна невъзможност за неговото използуване (чл.23.2). 2. Ако изпълнението на договора стане невъзможно поради независещи от страните причини, като, например, последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за защитените със закон територии и обекти и за обществения ред договорът се прекратява с двустранен протокол. В този случай никоя от страните не дължи на другата обезщетение (чл. 23.3). 3. При прекратяване на юридическото лице ТПК"Хисар-90" АД, освен ако Министерският съвет даде съгласие договора да бъде продължен с правоприемник. 4. При влязло в сила решение за обявяване в несъстоятелност на концесионера. 5. По взаимно съгласие с 6-месечно предизвестие. 6. По силата на съдебно или арбитражно решение. 7. Едностранно при условията по 12.1.10 (в случаите на неизпълнение задължението на концесионера да не прехвърля на трети лица правата и задълженията си по концесията и при условията на чл. 23, ал.2, т. 3, 4, 6 и 7 от Закона за концесиите), 20.1., 20.2.2 и 20.3. При предсрочно прекратяване на ДОГОВОРА по взаимно съгласие, по обективни причини или поради невиновно поведение на КОНЦЕСИОНЕРА, на КОНЦЕСИОНЕРА се заплаща обезщетение за направените подобрения пропорционално на оставащия срок на ДОГОВОРА. Обезщетение се заплаща само за предварително съгласуваните подобрения, за несъгласувани подобрения обезщетение не се дължи. При предсрочно прекратяване на договора при последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за защитените със закон територии и/или обекти и/или за обществения ред, на концесионера се дължи обезщетение в размер на концесионното възнаграждение за предходната година, когато прекратяването не се дължи на негово виновно поведение. Чл. 45. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този договор обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. Чл. 21. Срещу предоставената концесия, концесионерът дължи на концедента определено съгласно този договор възнаграждение - концесионно възнаграждение. Чл. 22. (1) Концесионното възнаграждение се определя като годишни парични възнаграждения за целия срок на концесията за ползване на морския плаж - обект на концесията по този договор. Размерът на възнагражденията се определя за всяка календарна година, независимо от началния рок на концесията, съгласно "Методика за определяне на концесионното възнаграждение" - Приложение № 6, неразделна част от този договор и предложената от "Партнърс комерс" ЕООД - гр. София, конкурсна цена - размер на отчисленията 1,5 на сто. (2) При определянето на концесионното възнаграждение се отчитат националната значимост на обекта, неговите природно-климатични и екологични характеристики, местоположението му и изградените в близост инженерна туристическа инфраструктура. Чл. 23. Годишното концесионно възнаграждение се изчислява на базата на минималната работна заплата за страната, валидна към 1 май на текущата година, и се заплаща на два пъти, както следва: 1. в срок до 31 май на текущата година се плащат 30 на сто от определеното годишно концесионно възнаграждение за текущата година; 2. в срок до 30 ноември на текущата година се плаща остатъка от определеното годишно концесионно възнаграждене. (2) Сумите по дължимото концесионно възнаграждение постъпват по сметка, посочена от концедента. (3) Концесионерът е длъжен да представя в министерството на регионалното развитие и благоустройството справки, които се изготвят по образец и в сроковете, съгласно Приложение № 7 - неразделна част от този договор. (4) В съответствие с т. 2.4 от Решение № 130 от 14.03.2001 г. на Министерския съвет паричният депозит за участие в конкурса се задържа и приспада от годишното концесионно възнаграждение за 2001 г. 1. Настоящата методика се използва при формиране размера на концесионното възнаграждение за всяка година от срока на концесията. 2. Размерът на концесионното възнаграждение, което концесионерът трябва да заплаща на концедента за всяка година от срока на концесията, се определя по следната формула: КВ= БКВхР, където: КВ е размера на концесионното възнаграждение за съответната година от срока на концесията, определен в договора (лв.) БКВ е база за изчисляване на концесионното възнаграждение за съответната година (лв.) Р е размер на отчисленията от БКВ (%) 3. Базата за изчисляване на концесионното възнаграждение (БКВ) за съответната година се определя по формулата: БКВ = МРЗ х КК1 х КК2 х БПМ, където: МРЗ минималната работна заплата за страната към 01.05. на съответната година; КК1 е корекционен коефициент, отразяващ природно-климатичните и екологични характеристики на морския плаж; КК2 е корекционен коефициент, отразяващ местоположението на морския плаж спрямо общата инфраструктура на морската брегова вица и изградената туристическа инфраструктура в прилежащата към морския плаж зона; БПМ е броя на плажните места в чистата активна пясъчна площ (брой). БМП = ПП / Н, ПП чистата активна площ на плажа (кв.м); Н норматив за едно плажна място (кв.м) За морски плаж "Вили Чайка" претият брой плажни места, използвани при определяне на годишното концесионно възнаграждение е 4725 бр. 4. Корекционният коефициент КК1 се определя по следната формула: П1 + П2 + П3 + П4 + П5 + П6 КК1 = ------------------------------------------ 6 където: П6.1 + П6.2 + П6.3 + П6.4 + П6.5 + П6.6 + П6.7 + П6.8 П6 = ---------------------------------------------------------------------------- 8 1. Корекционният коефициент КК2 се определя по следната формула: М1+ М2+ М3+ М4+ М5+ М6+ М7 КК2 = ---------------------------------------------- 7 където М7.1 + М7.1 + М7.1 + М7.1 + М7.1 + М7.1 + М7.1 М7 = ------------------------------------------------------------------- 7 2. Към датата на сключване на договора, показателите и коефициентите, характеризиращи морски плаж "Вили Чайка" имат следните значения и стойности: П О К А З А Т Е Л Озна-чение НАИМЕНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЕ МЯРКА СТ-СТ ПП Площ на плажа (чиста активна пясъчна площ, взета предвид при определяне на броя на плажните места) кв. м 868 Н Норматив за едно плажно място кв. м 8 БПМ Брой плажни места, използвани при определяне на годишното концесионно възнаграждение бр. 108 КК1 Корекционен коефициент, отразяващ природно-климатичните и екологични характеристики на морския плаж коеф. 1.917 П1 Преобладаващ вид на плажната повърхност скали с пространства от пясък или дребни камъни между тях точки 1 П2 Преобладаващ релеф на брега, ограничаващ плажната ивица откъм сушата Висок, стръмен, без скали точки 1 П3 Ширина на плажната ивица, използвана от туристите до 20 м точки 1 П4 Вид на морското дъно в зоната, определена за използване от туристите плавен наклон, покрит с пясък точки 4.5 П5 Ширина на водната ивица, определена за използване от туристите над 20 м точки 2 П6 Екологични характеристики на морския плаж: точки 3.000 П6.1 Наличие на промишлени миризми във въздуха понякога точки 4 П6.2 Наличие на канализационни отпадъци във водата понякога точки 4 П6.3 Наличие на твърди отпадъци във водата понякога точки 4 П6.4 Наличие на нефтени замърсявания във водата понякога точки 4 П6.5 Прозрачност на морската вода в зоната за къпане средна точки 4 П6.6 Наличие на опасни течения в зоната за къпане има точки 0 П6.7 Наличие на шум от транспортна, производствена, търговска или друга дейност не точки 4 П6.8 Наличие на проблеми, свързани с ерозията и абразията на морския плаж и брега, ограничаващ плажа да точки 0 КК2 Корекционен коефициент, отразяващ местоположението на морския плаж спрямо общата инфраструктура на морската брегова ивица и изградената туристическа инфраструктура в прилежащата към морския плаж зона. коеф. 2.206 М1 Отдалеченост на плажа от републиканската пътна мрежа (без магистралите) до 3 км точки 0.8 М2 Функционален тип на ЕКНМ на населеното място, в което попада плажа I-II-III точки 2 М3 Близост на плажа до гора или планина, резервати, паметници на културата, други културно-исторически или природни забележителности от национално или местно значение резервати, паметници на културата от национално значение точки 1 М4 Наличие на одобрен застроителен и регулационен план в зоната до 3 км от плажа да точки 2 М5 Изграденост на инж. инфраструктура в зоната до 3 км от плажа с одобрен застроителен и регулационен план водопровод, канализация, електрификация, телефонизация точки 3 точки 0.4 М6 Осигуреност на зоната, разположена до 3 км от плажа, с масов обществен пътнически транспорт да точки 1.5 М7 Изграденост на туристическата инфраструктура в зоната до 3 км от плажа: точки 5.143 М7.1 Ведомствени или частни почивни домове и жилищен фонд, отдаван под наем през туристическия сезон има точки 5 М7.2 Обикновени хотели има точки 7 М7.3 Първокласни хотели (3 и повече звезди) има точки 12 М7.4 Заведения за общ. хранене има точки 6 М7.5 Заведения за услуги (пощенски, банкови, транспортни, битови и др.) има точки 3 М7.6 Спортно - развлекателни заведения и услуги има точки 2 М7.7 Зони за паркиране има точки 1 В резултат на проведения конкурс се определя фактическият размер на отчисленията (Р), по който се изчислява дължимото концесионно възнаграждение за всяка година от срока на концесията, съгласно методиката. Фактическият размер на отчисленията (Р) се отразява в Справката за размера на дължимото концесионно възнаграждение (Приложение № 7). Определеният в резултат на конкурса размер на отчисленията (Р) е постоянен за целия срок на концесията. Ежегодното определяне на размера на дължимото концесионно възнаграждение се извършва в следната последователност: 1. Попълва се фирменото наименование на Концесионера и съответната година от срока на концесията в Справката за размера на дължимото концесионно възнаграждение (Приложение № 7). 2. В Справката за размера на дължимото концесионно възнаграждение (Приложение № 7) се попълват редове 1,2,3 и 4, както следва: Ш на р. 1 е записан размерът на нормативно утвърдената минимална месечна заплата за страната, валидна към 01.05. на годината, за която се определя концесионното възнаграждение; Ш на р. 2 се пренася значението на корекционен коефициент КК1, отчитащ природно-климатичните и екологични характеристики на морския плаж от таблицата към Методиката за определяне на концесионното възнаграждение (Приложение № 6); Ш на р. 3 се пренася значението на корекционен коефициент КК2, отчитащ местоположението на морския плаж и степента на изграденост на инженерната и туристическа инфраструктура от таблицата към Методиката (Приложение № 6); Ш на р. 4 се записва броят на плажните места. Съгласно Методиката, броят на плажните места се определя като се раздели площта на плажа (чиста активна пясъчна площ - показател ПП от таблицата към Методиката - Приложение № 6), на норматива за едно плажно място (показател Н от таблицата към Методиката - Приложение № 6). Полученият резултат се закръглява към по-ниската стойност. За морски плаж "Вили Чайка" приетият брой плажни места, използвани при определяне на годишното концесионно възнаграждение е 108 бр. (показател БПМ от таблицата към Методиката, Приложение № 6). 3. Определя се базата за изчисляване на концесионното възнаграждение за съответната година като произведение от стойностите на редове 1, 2, 3, 4 - (р.1 х р.2 х р.3 х р.4) от Справката за размера на дължимото концесионно възнаграждение (Приложение № 7). Полученият резултат (в лева) се записва на ред 6 от Справката (Приложение № 7). 4. Определя се размера на дължимото концесионно възнаграждение за съответната година, като процент, определен чрез размера на отчисленията (Р) (р.6 от Справката, Приложение № 7) от Базата за изчисляване на концесионното възнаграждение (р.5 от Справката, Приложение № 7). Полученият резултат (в лева) се записва на р.7 от Справката (Приложение № 7). 5. Определя се авансовата вноска към 31.05. за съответната година в размер на 30% от дължимото концесионно възнаграждение за същата година (р.7 от Справката, Приложение № 7). Сумата (в лева) на авансовата вноска се записва на ред 8 от Справката (Приложение № 7). 6. Определя се размера на окончателното плащане за съответната година, като разлика между общия размер на дължимото концесионно възнаграждение за годината (р. 7 от Справката, Приложение № 7) и внесената авансова вноска (р. 8 от Справката, Приложение № 7). Получената сума (в лева) се отразява на р. 9 от Справката (Приложение № 7).
D - 000005 01.05.2008 изтичане срока на концесията--- РЕШЕНИЕ № 172 ОТ 27 АПРИЛ 1998 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ВЪРХУ ЧАСТ ОТ КРАЙБРЕЖНАТА ПЛАЖНА ИВИЦА - МОРСКИ ПЛАЖ "АЛБЕНА" - ОБЩИНА БАЛЧИК, ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ Обн. ДВ. бр.52 от 8 Май 1998г., изм. ДВ. бр.105 от 30 Ноември 2004г. На основание чл. 6, ал. 1, чл. 7 и чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за концесиите, § 5б, ал. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия във връзка с чл. 8, ал. 1 и чл. 6, ал. 4 от Закона за концесиите МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 1. Предоставя концесия с предмет особено право на ползване върху морски плаж "Албена" - община Балчик, Варненска област - част от крайбрежната плажна ивица - изключителна държавна собственост. 1.1. Определя обща концесионна площ в размер 149 543 кв.м с дължина на бреговата линия 2458 м и средна широчина 61 м при граници съгласно Акт за изключителна държавна собственост № 271 от 15 декември 1997 г., определени с координатите на точки по чупките на границата на плажа в координатна система 1970 г. с номера от 1 до 108, както следва: на север - плажна ивица, определена при заснемането с точки № 1 - 108; на изток - бреговата линия на Черно море; на юг - плажна ивица с граница, определена при заснемането от точки № 41 - 42; на запад - алеи, тревни площи, хотели и заведения на курортен комплекс "Албена". 1.2. Морският плаж е предназначен за рекреационни дейности. 2. Определя срок на концесията 10 години. 3. На основание § 5б, ал. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия определя за концесионер "Албена" - АД, Балчик, курортен комплекс "Албена", търговско дружество по § 5б, ал. 1 от допълнителните разпоредби на ЗППДОбП. 4. Определя основните права и задължения по концесията, както следва: 4.1. Основни права на концесионера: 4.1.1. Право да ползва концесионната площ - морския плаж по т. 1 - за рекреационни цели. 4.1.2. Право да осъществява свързани с предмета на концесията дейности и услуги. 4.1.3. Право да обозначи трайно концесионната площ и да постави трайна граница от двете страни на плажа, които да го отграничат от съседните площи, като осигури свободен достъп до него. 4.2. Основни задължения на концесионера: 4.2.1. Задължение да плаща на концедента дължимите концесионни възнаграждения при условия и в срокове, определени в концесионния договор. 4.2.2. Задължение да не събира входни такси за морския плаж - обект на концесията. 4.2.3. Задължение да изготви и в двумесечен срок от влизането в сила на концесионния договор да представи на концедента комплексен план за осъществяване на свързаните с концесията дейности. 4.2.4. Задължение ежегодно да изготвя и до 30 ноември на текущата година да представя на концедента инвестиционна програма за следващата година. 4.2.5. Задължение да изпълнява комплексния план по т. 4.2.3 и инвестиционната програма по т. 4.2.4, които стават неразделна част от концесионния договор след съгласуването им с концедента. 4.2.6. Задължение да осигурява за посетителите на плажа санитарно-хигиенни съоръжения, питейно водоснабдяване и плажни принадлежности, като оставя свободна най-малко 20 на сто от площта за разполагане от посетителите на собствени принадлежности. 4.2.7. Задължение да приеме и търпи, при наличие на форсмажорни обстоятелства, трети лица, посочени от държавата, да ползват концесионната площ. В случаите по предходното изречение концесионерът няма право на обезщетение. 4.3. Основни права на концедента: 4.3.1. Право да получава дължимите от концесионера концесионни възнаграждения в срокове и при условия, определени в концесионния договор. 4.3.2. Право на собственост върху всяка геоложка, инженерна, екологична и друга документация във връзка с експлоатацията на концесионната площ по т. 1. 4.3.3. Право на достъп до морския плаж по всяко време за осъществяване на контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по договора за концесия и на условията на концесията. 4.3.4. Право да прекрати едностранно договора за концесия при неизпълнение от страна на концесионера на основните задължения и условията по концесията. 4.4. Основни задължения на концедента: 4.4.1. Да не пречи на концесионера да осъществява правата си по концесията освен в случаите, уредени в нормативен акт и в концесионния договор, както и да му оказва съдействие при осъществяване на концесията съгласно договорните условия. 4.4.2. Да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по концесионния договор и условията на концесията при условия и по ред, установени в концесионния договор. 4.4.3. Своевременно да съгласува представените от концесионера комплексен план, проекти и инвестиционни програми. 5. Определя за начален срок на концесията датата на влизането в сила на концесионния договор. 6. Определя следните условия за осъществяване на концесията: 6.1. Да се спазват изискванията, свързани с опазването на околната среда, защитените със закон територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, включително чрез предвиждане в инвестиционната програма на концесионера на средства и мерки за това. 6.2. Да не се изграждат сгради и трайни съоръжения върху плажната ивица от концесионера и от трети лица. 6.3. Да се осигурява опазването на обществения ред, здравето, имуществото и спокойствието на посетителите на плажа. 6.4. Концесионерът да осигурява достъп до плажа на контролни органи и оторизирани представители на концедента и да им предоставя документи и информация относно изпълнението на задълженията по концесионния договор и условията на концесията. 6.5. Концесионерът да води и предоставя на концедента или на посочен от него държавен орган геоложко-техническа и екологична документация и информация, определена с договора за концесия и изготвена във връзка с ползването и опазването на концесионната площ. 6.6. Концесионерът не може да прехвърля на трети лица правата и задълженията по концесионния договор. 7. За осъществяване на концесията не се изискват задължителни подобрения. 8. Определя следните видове гаранции за изпълнение на задълженията по концесионния договор: 8.1. Безусловни неотменяеми банкови гаранции от първокласна българска банка за гарантиране изпълнението на задължението за заплащане на концесионно възнаграждение: 8.1.1. За първата година гаранцията е в размер 10 на сто от очакваното концесионно възнаграждение и се представя на концедента в 30-дневен срок от влизането в сила на концесионния договор. 8.1.2. За всяка следваща година за срока на концесията гаранцията е в размер 10 на сто от концесионното възнаграждение за предходната година и се представя на концедента до 31 януари на обезпечената година. 8.2. Откриване от страна на концесионера на специална банкова сметка в посочена от концедента банка за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с опазване състоянието на околната среда, охраната на крайбрежната плажна ивица и курортните ресурси в региона и с охраната на труда. 8.2.1. В сметката по т. 8.2 концесионерът отчислява ежегодно за целия срок на концесията сума, представляваща 5 на сто от дължимото за срока концесионно възнаграждение. 8.2.2. Сумата по т. 8.2.1 се внася до 30 ноември на текущата година. 8.2.3. Начинът на разпореждане със сметката по т. 8.2 се определя в концесионния договор. 8.3. Право на концедента да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на основните задължения и условията на концесията по това решение. Условията и сроковете за упражняване на правото за едностранно прекратяване на договора се определят в концесионния договор. 8.4. Неустойки при неизпълнение или при забавено изпълнение от страна на концесионера на договорните задължения и лихви за забавено изпълнение на парични задължения. Конкретните размери на неустойките и лихвите и моментът на неизпълнението на отделните задължения се определят в концесионния договор. 8.5. Във всички случаи на неизпълнение от страна на концесионера концедентът няма право да търси освен определените в т. 8.1 ~ 8.4 гаранции и обезщетение по общите правила. 9. Определя концесионното възнаграждение, както следва: 9.1. Еднократно парично възнаграждение в размер 20 000 000 лв., дължимо от концесионера в 10-дневен срок от влизането в сила на концесионния договор. 9.2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.) Периодични парични възнаграждения за целия срок на концесията, определяни ежегодно съгласно утвърдената на 13 май 2004 г. от министъра на регионалното развитие и благоустройството методика - неразделна част от концесионния договор. 9.3. Сумите по т. 9.2 се изплащат от концесионера ежегодно на две вноски: първа вноска в размер 30 на сто от определеното годишно концесионно възнаграждение, платима до 31 май на текущата година, и втора вноска в размер на остатъка от определеното годишно концесионно възнаграждение, платима до 30 ноември на текущата година. 10. Определя други изисквания, свързани с концесията: 10.1. Приложимо право по отношение на концесията е българското. 10.2. Всички спорове между страните по концесионния договор се решават по взаимно съгласие, а в случайна непостигане на съгласие спорът се решава по реда на Гражданския процесуален кодекс. 11. Упълномощава министъра на регионалното развитие и благоустройството да сключи договора за концесия с "Албена" - АД, курортен комплекс "Албена" в едномесечен срок от обнародването на решението в "Държавен вестник". 12. При несключване на концесионния договор в срока по т. 11, включително при отказ от страна на концесионера да подпише в срок договора, министърът на регионалното развитие и благоустройството подготвя и внася в Министерския съвет ново предложение за предоставяне на концесия, като начинът на определяне на концесионера е конкурс. държавна концесия за услуга за морски плаж "Албена" - община Балчик, Варненска област - част от крайбрежната плажна ивица - изключителна държавна собственост., област Добрич, община Балчик, населено място Кранево, Оброчище с орган, представляващ концедента - министъра на регионалното развитие и благоустройството, предоставена на "АЛБЕНА" АД за срок от 10 години от 09.06.1998 г. Решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия 172/27.04.1998г.; Друго решение, прието след сключване на концесионния договор с изключение на тези по прекратяването му 917/15.12.2004г. концесия за услуга особено право на ползване върху морски плаж "Албена" - община Балчик, Варненска област - част от крайбрежната плажна ивица - изключителна държавна собственост 10 09.06.1998 01.05.1998 част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж морски плаж "Албена" - община Балчик, Варненска област - част от крайбрежната плажна ивица - изключителна държавна собственост. морски плаж с обща концесионна площ в размер 149 543 мќ с дължина на бреговата линия 2458 м и средна широчина 61 м при граници съгласно Акт за изключителна държавна собственост № 271 от 15 декември 1997 г., определени с координатите на точки по чупките на границата на плажа в координатна система 1970 г. с номера от 1 до 108, както следва: на север - плажна ивица, определена при за-снемането с точки № 1 - 108; на изток - бреговата линия на Черно море; на юг - плажна ивица с граница, определена при заснемането от точки № 41 - 42; на запад - алеи, тревни площи, хотели и заведения на курортен комплекс "Албена". област Добрич, община Балчик, населено място Кранево, Оброчище "АЛБЕНА" АД България гр. Балчик к.к. "Албена" Красимир Веселинов Станев - изпълнителен директор вписано в Търговския регистър при Добрички окръжен съд по ф.д. № 473/1990г. --- министъра на регионалното развитие и благоустройството Евгений Стефанов Бакърджиев - министър на регионалното развитие и благоустройството министъра на регионалното развитие и благоустройството 1. правото да наема подизпълнители за осъществяването на свързаните с концесията отделни дейности, при условията на този ДОГОВОР; 2. правото да осъществява свързани с предмета на концесията дейности и услуги на концесионната територия и в прилежащите към нея водни площи; 3. правото да осигурява плажни услуги, като предоставянето на плажни чадъри, шезлонги и масички, душове с топла вода, детски зони, телефони, видеотеки, фотоуслуги, рехабилитационна дейност и др.; 4. правото да осигурява спортни услуги - федербал, табла, шах, кегли и др., топки, надуваеми плажни принадлежности, батут и др.; 5. правото да осигурява водни услуги - водни ски, водни колела, сърф, парашути, разходки с лодки, яхти, скутери, "банан", водни пързалки и др. в прилежащите на концесионната територия водни площи; 6. правото да осигурява разносна търговия на храни, безалкохолни напитки, кафе, сладолед, плодове, сувенири, плажна козметика, вестници и др.; 7. правото да организира, след съгласуване с министъра на регионалното развитие и благоустройството, временни обекти за хранене, освежителни напитки и съоръжения за спорт и развлечения, които да не засягат целостта на плажната ивица, и да осигуряват безпрепятствено премахване при условията и сроковете, определени с комплексния план и ежегодните работни проекти и програми. При премахване на такива обекти на КОНЦЕСИОНЕРА не се дължи обезщетение. 1. задължение да заплати и да плаща на КОНЦЕДЕНТА дължимите концесионни възнаграждения при условията и в сроковете по този ДОГОВОР; 2. задължение да не събира каквото и да е или под каквато и да е форма плащане за вход на морския плаж - обект на концесия по този ДОГОВОР; 3. задължение да осигурява постоянен свободен достъп на всички физически лица до крайбрежната плажна ивица и ползването й от тях като курортно-възстановителен ресурс; 4. задължение да извършва санитарно-хигиенно поддържане и благоустрояване, съобразно Хигиенните изисквания за устройство и експлоатация на плажовете по Черноморското крайбрежие; 5. задължение да осигурява за посетителите на плажа санитарно-хигиенни съоръжения, питейно водоснабдяване и плажни принадлежности; 6. задължение да оставя свободна най-малко 20 на сто от концесионната територия за разполагане от посетителите на собствени принадлежности, съгласно ежегодно изготвена от него и утвърдена от КОНЦЕДЕНТА схема; 7. задължение да осигурява с тоалетни, а когато няма изградена канализация и/или пречиствателни съоръжения - с химически тоалетни, съблекални, душове със студена вода и питейно водоснабдяване посетителите на плажа; 8. задължение да приеме и търпи, при наличие на форсмажорни обстоятелства, трети лица, посочени от държавата, да ползват крайбрежната плажна ивица в границите на концесионната територия. В случаите на предходното изречение КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на обезщетение или компенсация; 9. задължение да не извършва и да не допуска извършване на незаконно строителство или други действия и дейности на концесионната територия, които могат да унищожат, увредят или след продължителен срок да променят качеството и количеството на плажната ивица и да увредят природната среда; 10. задължение да предвижда в комплексния план и годишните работни проекти и инвестиционни програми средства и мерки за опазване на околната среда и водите, както и средства и мерки за борба със свлачищата, ерозията и абразията в района; 11. задължение да не изгражда и да следи трети лица да не изграждат сгради и трайни съоръжения върху плажната ивица; 12. задължение да осигурява предоставянето на плажни чадъри, шезлонги и масички; 13. задължение да осигурява разносна търговия на храни, безалкохолни напитки, кафе, сладолед, плодове, сувенири и плажна козметика и вестници; 14. задължение да осигурява опазването на обществения ред, здравето, имуществото и спокойствието на посетителите на плажа; 15. задължение да осигурява спазването на нормативните изисквания за безопасност и здраве при работа, както и на тези, свързани с организацията на работната заплата. 16. КОНЦЕСИОНЕРЪТ по този ДОГОВОР е длъжен да даде гаранции за изпълнение на задълженията си по този ДОГОВОР в две насоки: - гаранции за изпълнението на финансовите задължения по концесионния ДОГОВОР и - гаранции за изпълнението на задълженията, свързани с опазване състоянието на околната среда, охраната на крайбрежната плажна ивица и курортните ресурси в региона и с охраната на труда. 1. право да получи и да получава дължимите от КОНЦЕСИОНЕРА концесионни възнаграждения при условията и в сроковете, предвидени с този ДОГОВОР; 2. право на собственост върху всяка геоложка, инженерна, екологична и друга информация и документация във връзка с експлоатацията на концесионната територия по този ДОГОВОР; 1. задължение да не пречи на КОНЦЕСИОНЕРА да осъществява правата си по концесията, освен в случаите, уредени в нормативен акт и в този ДОГОВОР; 2. задължение да оказва съдействие на КОНЦЕСИОНЕРА при осъществяването на концесията, съгласно условията на този ДОГОВОР; 1. Неизпълнение на ДОГОВОРА може да се констатира както от страните по ДОГОВОРА или определени от тях лица, така и от компетентни държавни органи. 2. При забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР, неизправната страна дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ. 3. При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР за повече от 30 (тридесет) дни неизправната страна дължи освен лихвата по ал. 1 и неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет на сто) на ден върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период, но не повече от 15% (петнадесет на сто). 4. При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по този ДОГОВОР за повече от 60 (шестдесет) дни, освен правото да получи неустойките и лихвите по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този ДОГОВОР без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие. 5. При неизпълнение на ДОГОВОРА, изправната страна има право да поиска от другата изпълнение на задълженията. 6. При системно неизпълнение на ДОГОВОРА или при неизпълнение на задължения след като неизправната страна е била поканена за доброволно изпълнение, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 8. При неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР или във връзка с него, неизправната страна дължи освен предвидените санкции и изпълнение на задължението. 9. При системно неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 1. Неизпълнение на ДОГОВОРА може да се констатира както от страните по ДОГОВОРА или определени от тях лица, така и от компетентни държавни органи. 2. При забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР, неизправната страна дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ. 3. При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР за повече от 30 (тридесет) дни неизправната страна дължи освен лихвата по ал. 1 и неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет на сто) на ден върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период, но не повече от 15% (петнадесет на сто). 4. При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по този ДОГОВОР за повече от 60 (шестдесет) дни, освен правото да получи неустойките и лихвите по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този ДОГОВОР без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие. 5. При неизпълнение на ДОГОВОРА, изправната страна има право да поиска от другата изпълнение на задълженията. 6. При системно неизпълнение на ДОГОВОРА или при неизпълнение на задължения след като неизправната страна е била поканена за доброволно изпълнение, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 8. При неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР или във връзка с него, неизправната страна дължи освен предвидените санкции и изпълнение на задължението. 9. При системно неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 1. Преди изтичане на срока, този ДОГОВОР може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните или едностранно, при условията предвидени в ДОГОВОРА. 2. Освен в предвидените в закона и в други разпоредби на този ДОГОВОР случаи, този ДОГОВОР може да бъде прекратен с едномесечно писмено предизвестие от която и да е от страните при: - прекомерно замърсяване на обекта на концесия, което не е вследствие действия на КОНЦЕСИОНЕРА; - съществено изменение на характеристиките на обекта на концесия - граници, площ, покритие и др.; - промени в околните обекти, които засягат непряко обекта на концесия или неговото използване - свличания на земни маси, ерозия на бреговете и др.; - промяна на законодателството, която ограничава съществено правата по този ДОГОВОР или налага допълнителни задължения във връзка с обекта на концесия. 3. По взаимно съгласие, при възникване на условията предвидени в т. 1 - т. 3 на чл. 41, вместо прекратяване страните могат: - да договорят намаляване на концесионното възнаграждение до възстановяване на фактическата обстановка; - да договорят мерки за възстановяване на обекта на концесия, като стойността на възстановяването се приспадне в пълен размер. Чл. 42. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. Чл. 43. За разходите, имащи характер на текущо поддържане, обезщетение не се дължи. Чл. 44. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на задържане за дължими обезщетения по този ДОГОВОР. 1. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. 2. За разходите, имащи характер на текущо поддържане, обезщетение не се дължи. 3. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на задържане за дължими обезщетения по този ДОГОВОР. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. 1. Чл. 21 се допълва като се създава нова ал.3 със следното съдържание: "(3) Размерът на отчисление от базата за определяне на концесионното възнаграждение - показател "Р" в т. 2 от Методика за определяне на размера на концесионното възнаграждение - Приложение № 6, се определя на 7 % / седем процента/. 2. В Чл. 22, ал.1 думите : "се изчислява на базата на минималната роботна заплата за страната, валидна към 1 май на текущата година и се плаща на два пъти" се заменят със " се заплаща на две вноски" . Годишното концесионно възнаграждение се изчислява на базата на минималната работна заплата за страна, валидна към 1 май на текущата година и се плаща на два пъти, както следва: - в срок до 31 май на текущата година - 30 на сто; - дължимата сума за 1998г. следва да се плати в срок до 30 юни 1998 - в срок до 30 ноември на текущата година - остатъка. еднократно концесионно възнаграждение в размер на 20 000 000 лева, което Концесионерът следва да заплати до 19 юни 1998г. Приложение № 6 Методика за определяне размера на концесионното възнаграждение - 3 листа МЕТОДИКА за определяне на концесионното възнаграждение по договор за концесия върху морски плаж "Албена" 1. Настоящата методиката се използва при формиране размера на концесионното възнаграждение за всяка година от срока на концесията. 2. Размерът на концесионното възнаграждение, което концесионерът трябва да заплаща на концедента за всяка година от срока на концесията, се определя по следната формула: КВ = БКВ x Р, където: КВ е размера на концесионното възнаграждение за съответната година от срока на концесията, определен в договора (лв.); БКВ е база за изчисляване на концесионното възнаграждение за съответната година (лв.); Р е размер на отчисленията от БКВ (%). 3. Базата за изчисляване на концесионното възнаграждение (БКВ) за съответната година се определя по формулата: БКВ = МРЗ (1 МАЙ 2003 Г.) х I х КК1 х КК2 х БПМ , където: МРЗ (1 май 2003 г.) - минималната работна заплата за страната към 1 май 2003г. (МРЗ (1 май 2003 г.)= 110 лева); I - верижен индекс на инфлацията. За 2004 г. I = 1,056; КК1 е корекционен коефициент, отразяващ природно-климатичните и екологични характеристики на морския плаж; КК2 е корекционен коефициент, отразяващ местоположението на морския плаж спрямо общата инфраструктура на морската брегова ивица и изградената туристическа инфраструктура в прилежащата към морския плаж зона; БПМ е броя на плажните места в чистата активна площ (брой). БПМ = АПП / Н, където: АПП чистата активна площ на плажа (кв. м.); Н норматив за едно плажно място (кв. м.); " За морски плаж "Албена" приетият брой плажни места, използвани при определяне на годишното концесионно възнаграждение е 18 692 бр. 4. Верижният индекс на инфлацията ( I ) се определя за всяка календарна година, независимо от началния срок на концесията и представлява произведение от определените официални годишни инфлационни индекси (общ индекс на потребителските цени) за страната, според Националния статистически институт, отчетени за всеки изминал годишен период (натрупана инфлация), предхождащ годината, за която се определя дължимото концесионно възнаграждение: n I = П im m=1 където: i1, i2, i3,........ in (in 1) -годишни инфлационни индекси, като i1 = 1.056 - годишен инфлационен индекс за 2003 г., i2 - годишен инфлационен индекс за 2004 г. и т. н., in - годишен инфлационен индекс за годината, предхождаща годината на определяне на концесионното възнаграждение. Забележка: В случай на отчетена от Националния статистически институт годишна дефлация (im <1), дължимото годишно концесионно възнаграждение за съответната година е в размер не по-нисък от годишното концесионно възнаграждение за предходната година, т. е. при определяне на годишното концесионно възнаграждение за съответната година се приема стойност на годишния инфлационен индекс за предходната година im = 1. 5. Корекционният коефициент КК1 се определя по следната формула: П1+П2+П3+П4+П5+П6 КК1 = 6 където: П6.1+П6.2+П6.3+П6.4+П6.5+П6.6+П6.7+П6.8 П6 = 8 6. Корекционният коефициент КК2 се определя по следната формула: М1+М2+М3+М4+М5+М6+М7 КК2 = 7 където: М7.1+М7.2+М7.3+М7.4+ММ7.5+М7.6+М7.7 М7 = 7 7. Към датата на сключване на ДОГОВОРА, показателите и коефициентите, характеризиращи морски плаж "Албена", имат значенията и стойностите дадени в Приложение № 7 към този договор: Приложение № 7 Справка за размера на дължимото концесионното възнаграждение - 2 листа П О К А З А Т Е Л Озна-чение НАИМЕНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЕ МЯРКА СТ-СТ ПП Площ на плажа (чиста активна пясъчна площ, взета предвид при определяне на броя на плажните места) кв. м 149 543 Н Норматив за едно плажно място кв. м 8 БПМ Брой плажни места, използвани при определяне на годишното концесионно възнаграждение бр. 18 692 КК1 Корекционен коефициент, отразяващ природно-климатичните и екологични характеристики на морския плаж коеф. 3.458 П1 Преобладаващ вид на плажната повърхност фин морски пясък точки 4.5 П2 Преобладаващ релеф на брега, ограничаващ плажната ивица откъм сушата полегат, близко до морското равнище точки 2 П3 Ширина на плажната ивица, използвана от туристите над 20 м точки 2 П4 Вид на морското дъно в зоната, определена за използване от туристите плавен наклон, покрит с пясък точки 4.5 П5 Ширина на водната ивица, определена за използване от туристите над 20 м точки 2 П6 Екологични характеристики на морския плаж: точки 5.75 П6.1 Наличие на промишлени миризми във въздуха отсъстват точки 5 П6.2 Наличие на канализационни отпадъци във водата отсъстват точки 5 П6.3 Наличие на твърди отпадъци във водата отсъстват точки 5 П6.4 Наличие на нефтени замърсявания във водата отсъстват точки 5 П6.5 Прозрачност на морската вода в зоната за къпане средна точки 4 П6.6 Наличие на опасни течения в зоната за къпане не точки 8 П6.7 Наличие на шум от транспортна, производствена, търговска или друга дейност не точки 4 П6.8 Наличие на проблеми, свързани с ерозията и абразията на морския плаж и брега, ограничаващ плажа не точки 10 КК2 Корекционен коефициент, отразяващ местоположението на морския плаж спрямо общата инфраструктура на морската брегова ивица и изградената туристическа инфраструктура в прилежащата към морския плаж зона. коеф. 2.271 М1 Отдалеченост на плажа от републиканската пътна мрежа (без магистралите) до 3 км точки 0.8 М2 Функционален тип на ЕКНМ на населеното място, в което попада плажа І-ІІ-ІІІ точки 2.0 М3 Близост на плажа до гора или планина, резервати, паметници на културата, други културно-исторически или природни забележителности от национално или местно значение гора или планина точки 0.6 М4 Наличие на одобрен застроителен и регулационен план в зоната до 3 км от плажа да точки 2 М5 Изграденост на инж. инфраструктура в зоната до 3 км от плажа с одобрен застроителен и регулационен план водопровод канализация електрификация телефонизация точки 3 М6 Осигуреност на зоната, разположена до 3 км от плажа, с масов обществен пътнически транспорт да точки 1.5 М7 Изграденост на туристическата инфраструктура в зоната до 3 км от плажа: точки 6.0 М7.1 Ведомствени или частни почивни домове и жилищен фонд, отдаван под наем през туристическия сезон има точки 5 М7.2 Обикновени хотели има точки 7 М7.3 Първокласни хотели (3 и повече звезди) има точки 12 М7.4 Заведения за общ. хранене има точки 6 М7.5 Заведения за услуги (пощенски, банкови, транспортни, битови и др.) има точки 5 М7.6 Спортно - развлекателни заведения и услуги има точки 5 М7.7 Зони за паркиране има точки 2
D - 000178 държавна концесия за услуга за морски плаж "Аркутино", област Бургас, община Приморско, Созопол, населено място Приморско, Созопол с орган, представляващ концедента - министъра на регионалното развитие и благоустройството, предоставена на "Главболгарстрой" АД с БУЛСТАТ 831652485 за срок от 26 години от 20.07.2001 г. Решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия 309/08.05.2001г.; Решение за определяне на концесионер 524/04.07.2001г.; Друго решение, прието след сключване на концесионния договор с изключение на тези по прекратяването му 916/22.11.2004г.; Друго решение, прието след сключване на концесионния договор с изключение на тези по прекратяването му 92/18.02.2009г.; Друго решение, прието след сключване на концесионния договор с изключение на тези по прекратяването му 17/12.01.2017г. Съобщение (Обявление) - брой 49/29.05.2001, номер на публикацията 28224 концесия за услуга I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА Чл. 1. Подписвайки настоящия ДОГОВОР, КОНЦЕДЕНТЪТ предоставя на КОНЦЕСИОНЕРА, при условията на този ДОГОВОР, концесия с предмет особено право на ползване върху морски плаж "Аркутино", общини Созопол и Приморско, област Бургас - част от крайбрежната плажна ивица на Република България - изключителна държавна собственост, включително прилежащата инфраструктура и принадлежности - елементи от обекта, а КОНЦЕСИОНЕРЪТ приема предоставената концесия, при условията на този ДОГОВОР, и се задължава да заплаща дължимото концесионно възнаграждение. II. ПРЕДМЕТ НА КОНЦЕСИЯТА Чл. 2. (1) Предмет на концесия по този ДОГОВОР е предоставяне на особено право на ползване, при условията на този ДОГОВОР, върху част от крайбрежната плажна ивица на Република България - изключителна държавна собственост, съгласно чл. 18, ал. 1 от Конституцията, индивидуализирана като "Морски плаж "Арку 26 20.07.2001 20.07.2001 няма част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж морски плаж "Аркутино" Обща концесионна територия в размер на 40 051 кв. м с дължина на бреговата линия 1013 м и средна широчина 40 м. Граници: север - скалист бряг; изток - бреговата линия на Черно море; юг - аналитична граница с резерват "Аркутино"; запад - дюни област Бургас, община Приморско, Созопол, населено място Приморско, Созопол "Главболгарстрой" АД България гр. София гр. София, ул. "Дамяница" 3-5 КАЛИН СИМЕОНОВ ПЕШОВ, СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ЛЮБОМИРОВ, МАЯ РАДОСТИНОВА ПЕНЧЕВА, ДОБРОМИР ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ Начин на представляване: 1) заедно от Предс. на УС - Калин Симеонов Пешов и Зам.-предс. на УС - Светослав Иванов Любомиров или 2) заедно от двама от членовете на УС, един, от които е: а) Предс. на УС - Калин Симеонов Пешов или Зам.-предс. на УС - Светослав Иванов Любомиров, а другият е: б) един от Изп. директори - Мая Радостинова Пенчева или Добромир Щилиянов Щилиянов Вписано в Търговския регистър при Софийски градски съд, парт. № 573, том 11, стр. 44 по ф.д. № 28 905/1991 г. Агенция по вписванията, Търговски регистър 831652485 министъра на регионалното развитие и благоустройството Евгени Стефанов Чачев министъра на регионалното развитие и благоустройството V. ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО КОНЦЕСИЯТА 1. Основни права на КОНЦЕСИОНЕРА Чл. 5. Извън правата, определени в нормативните актове, на КОНЦЕСИОНЕРА по този ДОГОВОР се предоставят следните права: 1. правото на КОНЦЕСИОНЕРА, изключително той, при условията на този ДОГОВОР да ползва за рекреационни цели концесионната територия - частта от крайбрежната плажна ивица, индивидуализирана като "Морски плаж "Аркутино", кадастрално заснета, съобразно Приложение № 1, с постоянни сухоземни граници, определени с координати, съобразно координатен регистър - Приложение № 3 и схема - Приложение № 4; 2. правото да обозначи концесионната територия и да постави трайна граница на двете й страни, които да я отграничат от съседните територии, като осигури свободен достъп до нея; 3. правото да наема подизпълнители за осъществяването на свързаните с концесията отделни дейности, при условията на този ДОГОВОР; 4. правото да осъществява свързани с предмета на концесията дейности и услуги на концесионната територия и в прилежащите към нея водни площи; 5. правото да осигурява плажни услуги, като предоставянето на плажни чадъри, шезлонги и масички, душове с топла вода, детски зони, телефони, видеотеки, фотоуслуги, рехабилитационна дейност и др.; 6. правото да осигурява спортни услуги - федербал, табла, шах, кегли и др., топки, надуваеми плажни принадлежности, батут и др.; 7. правото да осигурява водни услуги - водни ски, водни колела, сърф, парашути, разходки с лодки, яхти, скутери, "банан", водни пързалки и др. в прилежащите на концесионната територия водни площи; 8. правото да осигурява разносна търговия на храни, безалкохолни напитки, кафе, сладолед, плодове, сувенири, плажна козметика, вестници и др.; 9. правото да организира, след съгласуване с министъра на регионалното развитие и благоустройството, временни обекти за хранене, освежителни напитки и съоръжения за спорт и развлечения, които да не засягат целостта на плажната ивица, и да осигуряват безпрепятствено премахване при условията и сроковете, определени с комплексния план и ежегодните работни проекти и програми. При премахване на такива обекти на концесионера не се дължи обезщетение. V. 2. Основни задължения на КОНЦЕСИОНЕРА Чл. 6. Извън задълженията, определени в нормативните актове, КОНЦЕСИОНЕРЪТ по този ДОГОВОР има следните задължения: 1. задължение да заплати и да плаща на КОНЦЕДЕНТА дължимите концесионни възнаграждения при условията и в сроковете по този ДОГОВОР; 2. задължение да не събира каквото и да е или под каквато и да е форма плащане за вход на морския плаж - обект на концесия по този ДОГОВОР; 3. задължение да осигурява постоянен свободен достъп на всички физически лица до крайбрежната плажна ивица и ползването й от тях като курортно-възстановителен ресурс; 4. задължение да изготви и в 30 (тридесет) дневен срок от датата на влизането в сила на този ДОГОВОР да представи за съгласуване от министъра на регионалното развитие и благоустройството комплексен план за осъществяване на свързаните с концесията дейности за целия срок на концесията; 5. задължение ежегодно да изготвя и до 30 ноември на текущата година да представя на министъра на регионалното развитие и благоустройството работен проект за устройване и експлоатация и инвестиционна програма, както и програма за подобряване условията на труд през следващата година. За 2001 година срокът за разработване и изпращане за съгласуване е 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на влизането в сила на този ДОГОВОР; 6. задължение да съобрази изцяло съдържанието на комплексния план по т. 4 и на проектите и програмите по т. 5 с направените от него предложения по конкурсните условия относно организацията на дейностите по ползването на морския плаж, материално-техническото и кадрово осигуряване на дейностите, като ги отрази в тях; 7. задължение да спазва и изпълнява комплексния план по т. 4 и проектите и програмите по т. 5, които стават неразделна част от този ДОГОВОР след съгласуването им от министъра на регионалното развитие и благоустройството; 8. задължение да извършва санитарно-хигиенно поддържане и благоустрояване, съобразно Хигиенните изисквания за устройство и експлоатация на плажовете по Черноморското крайбрежие; 9. задължение да осигурява за посетителите на плажа санитарно-хигиенни съоръжения, питейно водоснабдяване и плажни принадлежности; 10. задължение да оставя свободнане по-малко от 50 на сто от активната плажна площ за свободно разполагане от посетителите на собствени принадлежности, съгласно ежегодно изготвена от него и утвърдена от КОНЦЕДЕНТА схема; 11. задължение да осигурява с тоалетни, а когато няма изградена канализация и/или пречиствателни съоръжения - с химически тоалетни, съблекални, душове със студена вода и питейно водоснабдяване посетителите на плажа; 12. задължение да приеме и търпи, при наличие на форсмажорни обстоятелства, трети лица, посочени от държавата, да ползват крайбрежната плажна ивица в границите на концесионната територия. В случаите на предходното изречение КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на обезщетение или компенсация; 13. задължение да осигурява по всяко време достъп до плажа на контролни органи и оторизирани представители на министъра на регионалното развитие и благоустройството и да им предоставя документи и информация относно изпълнението на задълженията по концесионния договор и условията на концесията; 14. задължение да не извършва и да не допуска извършване на незаконно строителство или други действия и дейности на концесионната територия, които могат да унищожат, увредят или след продължителен срок да променят качеството и количеството на плажната ивица и да увредят природната среда; 15. задължение да води и предоставя на КОНЦЕДЕНТА или на посочен от него държавен орган геоложко-техническа и екологична документация и информация, изготвена във връзка с ползването и опазването на концесионната територия при спазване изискванията на българското законодателство; 16. задължение да не предоставя на трети лица без разрешение от КОНЦЕДЕНТА документация и информация, която притежава във връзка и по повод на концесията; 17. задължение да предоставя текущо и при поискване редовна и качествена документация за установяване на динамичното изменение на морската брегова линия; 18. задължение да предвижда в комплексния план и годишните работни проекти и инвестиционни програми средства и мерки за опазване на околната среда и водите, както и средства и мерки за борба със свлачищата, ерозията и абразията в района; 19. задължение да не изгражда и да следи трети лица да не изграждат сгради и трайни съоръжения върху плажната ивица; 20. задължение да съгласува предварително с компетентните органи по геозащита изграждането на предвидените и разрешени в нормативните актове съоръжения на територията на плажната ивица и прилежащата морска територия; 21. задължение да осигурява предоставянето на плажни чадъри, шезлонги и масички; 22. задължение да осигурява разносна търговия на храни, безалкохолни напитки, кафе, сладолед, плодове, сувенири и плажна козметика и вестници; 23. задължение да осигурява опазването на обществения ред, здравето, имуществото и спокойствието на посетителите на плажа; 24. задължение да осигурява спазването на нормативните изисквания за безопасност и здраве при работа, както и на тези, свързани с организацията на работната заплата. Чл. 6а. (1) За изпълнение на допълнителния предмет на концесията, определен с чл. 2а, КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да изпълни на свой риск частични строителни и монтажни работи за частична реконструкция и частична рехабилитация на вълнолома в съответствие с препоръките на техническата експертиза, неразделна част към този договор. (2) Частичната реконструкция и частичната рехабилитация на вълнолома включва най-малко: 1. Възстановяване на разрушените участъци от защитната бронировка на вълнолома; 2. Рехабилитация или подмяна на повредените вълнобойни блокове; 3. Извършване на каменна заскалявка (пакелаж) под подкопаните плочи в коренната част на вълнолома; 4. Рехабилитация на настилката чрез торкретиране на плочите със сулфатоустойчив бетон или извършване на пренастилка на вълнолома; 5. Отстраняване от морското дъно на намиращите се в главата на вълнолома и в зоната за къпане на плажуващите опасно стърчащи каменни блокове и изхвърлени в морето строителни елементи; 6. Изграждане на липсващите бордюри. (3) КОНЦЕСИОНЕРЪТ може да изгради външно (алейно) осветление на настилката на вълнолома и да изпълни и други строителни и монтажни работи, необходими за основно обновяване на вълнолома с цел възстановяване на неговата експлоатационна годност в качеството му на брегозащитно съоръжение, ползвано от посетителите на плажа, повишаване на неговата устойчивост на неблагоприятни атмосферни въздействия и на морски вълнови въздействия, и ползването му за пирс (пристан) за извършване на водноатракционни услуги. (4) За извършване на строителните и монтажните работи по ал. 2 и 3, включително на дейностите по осигуряване на тяхното изпълнение, КОНЦЕСИОНЕРЪТ влага средства в размер не по-малък от 434 000 лв. (5) Изпълнението на дейностите по ал. 2 и 3 се извършва в срок до 24 месеца от влизане в сила на разрешението за строеж. Срокът за изпълнение не тече в периодите на: 1. забрана за извършване на строителни и монтажни дейности, определени съгласно чл. 15 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие; 2. спиране на строителството в случаите по чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство. Гаранции Чл. 15 (1) КОНЦЕСИОНЕРЪТ по този ДОГОВОР е длъжен да даде гаранции за изпълнение на задълженията си по този ДОГОВОР в две насоки: 1. гаранции за изпълнението на финансовите задължения по концесионния ДОГОВОР и 2. гаранции за изпълнението на задълженията, свързани с опазване състоянието на околната среда, охраната на крайбрежната плажна ивица и курортните ресурси в региона и с охраната на труда. (2) Гаранциите следва да бъдат ефективни и парични. (3) Гаранциите за изпълнението на финансовите задължения по концесионния ДОГОВОР следва да се дадат във вид на безусловна неотменяема банкова гаранция от първокласна българска банка; 1. За календарната 2001 година гаранцията по ал. 3 се изчислява на базата на предложения от "Партнърс Комерс" ЕООД - гр. София за 2001 г. размер на концесонното възнаграждение и се представя на КОНЦЕДЕНТА в 10 (дневен срок, считано от сключването на този ДОГОВОР; 2. За всяка следваща година за срока на концесията гаранцията по ал. 3 е в размер на 20% (двадесет на сто) от концесионното възнаграждение за предходната година и се представя на КОНЦЕДЕНТА до 31 януари на обезпечената година; 3. Банковите гаранции по т. 1 и т. 2 следва да бъдат валидни до 30 дни от изтичането на всяка обезпечена година. (4) Гаранцията за изпълнение на задълженията, свързани с опазване състоянието на околната среда, охраната на крайбрежната плажна ивица и курортните ресурси в региона и с охраната на труда, следва да бъде откриване от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на специална банкова сметка в посочена от КОНЦЕДЕНТА банка, в която КОНЦЕСИОНЕРЪТ следва да отчислява ежегодно за целия срок на концесията сума, представляваща 10% (десет на сто) от дължимото за срока концесионно възнаграждение. (5) Дължимите по ал. 4 суми се внасят до 30 ноември на текущата година. (6) Средствата в сметката по ал. 4 ще се натрупват в продължение на целия срок на концесията и ще принадлежат на КОНЦЕСИОНЕРА, но трябва да бъдат блокирани за използване само за целите по ал. 4. (7) При откриването на сметката по ал. 4 е задължително да се предвиди правна възможност за следното: 1. при неизпълнение на задължения на КОНЦЕСИОНЕРА, свързани с опазване състоянието на околната среда, охраната на крайбрежната плажна ивица и курортните ресурси в региона и с охраната на труда, средствата от сметката по ал. 4 да се разходват с едностранно нареждане на министъра на регионалното развитие и благоустройството или упълномощено от него лице за изпълнение на неизпълнените задължения от страна на КОНЦЕСИОНЕРА; 2. при прекратяване на ДОГОВОРА по вина на КОНЦЕСИОНЕРА, със средствата от сметката по ал. 4 ще се разпорежда изключително КОНЦЕДЕНТЪТ за изпълнението на проектите, свързани с екологията, охраната на крайбрежната плажна ивица и комплекса от курортни ресурси в региона. (8) В сроковете по предходните разпоредби, КОНЦЕСИОНЕРЪТ следва да представи необходимите документи, удостоверяващи по несъмнен начин изпълнението на изискванията им. V. ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО КОНЦЕСИЯТА 3. Основни права и задължения на КОНЦЕДЕНТА Чл. 7. Извън правата, определени в нормативните актове, КОНЦЕДЕНТЪТ по този ДОГОВОР има следните права: 1. право да получи и да получава дължимите от КОНЦЕСИОНЕРА концесионни възнаграждения при условията и в сроковете, предвидени с този ДОГОВОР; 2. право на собственост върху всяка геоложка, инженерна, екологична и друга информация и документация във връзка с експлоатацията на концесионната територия по този ДОГОВОР; 3. право да получава регулярно и при поискване всякаква информация и документи, свързани с реализирането на концесията; 4. право да контролира изпълнението на поетите от концесионера задължения и условията на концесията, включително чрез право на достъп до морския плаж по всяко време; 5. право да прекрати едностранно този ДОГОВОР при неизпълнение на основните задължения и условията за осъществяване на концесията. V. 3. Основни права и задължения на КОНЦЕДЕНТА Чл. 8. Извън задълженията, определени в нормативните актове, КОНЦЕДЕНТЪТ по този ДОГОВОР има следните задължения: 1. задължение да не пречи на КОНЦЕСИОНЕРА да осъществява правата си по концесията, освен в случаите, уредени в нормативен акт и в този ДОГОВОР; 2. задължение да оказва съдействие на КОНЦЕСИОНЕРА при осъществяването на концесията, съгласно условията на този ДОГОВОР; 3. задължение своевременно да съгласува представените от КОНЦЕСИОНЕРА комплексен план, проекти и инвестиционни програми. Вид и размер на отговорността за неизпълнение на задълженията на концесионера Чл. 35 (1) При забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР, неизправната страна дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ за периода плюс 10 пункта. (2) При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР за повече от 15 (петнадесет) дни неизправната страна дължи освен лихвата по ал. 1 и неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет на сто) на ден върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период, но не повече от 15% (петнадесет на сто). (3) При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по този ДОГОВОР за повече от 30 (тридесет) дни, освен правото да получи неустойките и лихвите по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този ДОГОВОР без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие. Чл. 36. (1) При неизпълнение на ДОГОВОРА, изправната страна има право да поиска от другата изпълнение на задълженията. (2) При неизпълнение на ДОГОВОРА или при забавено изпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на задълженията и условията по концесията за повече от 15 (петнадeсет) дни КОНЦЕДЕНТЪТ има право да получи неустойка в размер на 0.5 % (нула цяло и пет на сто) от годишното концесионно възнаграждение за текущата година за всеки конкретен случай. (3) При системно неизпълнение на ДОГОВОРА или при неизпълнение на задължения след като неизправната страна е била поканена за доброволно изпълнение, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. Чл. 37. (1) При неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР или във връзка с него, неизправната страна дължи освен предвидените санкции и изпълнение на задължението. (2) При системно неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. Чл. 38. Във всички случаи на неизпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА КОНЦЕДЕНТЪТ има право да търси освен определените гаранции, лихви и неустойки и обезщетение по общите правила. В случай, че концедентът не изпълни задълженията си по 12.2.1 (да оказва съдействие на концесионера при водене на дейностите в концесията и за упражняване на правата му съгласно този договор в съответствие с условията на чл. 40, ал. 2 от ППЗК) в нормативно определените срокове концедентът дължи обезщетение за действително претърпените вреди и пропуснати ползи - чл. 21. Чл. 20 (1) При последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за защитените със закон територии и/или обекти и/или за обществения ред, страните могат да променят условията на този договор по взаимно съгласие, както и да прекратят договора предсрочно по взаимно съгласие или едностранно. Чл. 42. Преди изтичане на срока, този договор може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните или едностранно, при условията, предвидени в договора. Чл. 43. Освен в предвидените в закона и в други разпоредби на този договор случаи, този договор може да бъде прекратен с едномесечно писмено предизвестие от която и да е от страните при: 1. прекомерно замърсяване на обекта на концесия, което не е вследствие действия на концесионера; 2. съществено изменение характеристиките на обекта на концесия - граници, площ, покритие и др.; 3. промени в околните обекти, които засягат непряко обекта на концесия или неговото използване - свличания на земни маси, ерозия на бреговете, промяна на речни корита и др.; 4. промяна на законодателството, която ограничава съществено правата по този договор или налага допълнителни задължения във връзка с обекта на концесия. Чл. 44. По взаимно съгласие, при възникване на условията, предвидени в т. 1-3 на чл. 43, страните могат: 1. да договорят намаляване на концесионното възнаграждение до възстановяване на фактическата обстановка; 2. да договорят мерки за възстановяване на обекта на концесия, като стойността на възстановяването се приспадне в пълен размер. При погиване на обекта или при обективна невъзможност за неговото използуване (чл.23.2). 2. Ако изпълнението на договора стане невъзможно поради независещи от страните причини, като, например, последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за защитените със закон територии и обекти и за обществения ред договорът се прекратява с двустранен протокол. В този случай никоя от страните не дължи на другата обезщетение (чл. 23.3). 3. При прекратяване на юридическото лице ТПК"Хисар-90" АД, освен ако Министерският съвет даде съгласие договора да бъде продължен с правоприемник. 4. При влязло в сила решение за обявяване в несъстоятелност на концесионера. 5. По взаимно съгласие с 6-месечно предизвестие. 6. По силата на съдебно или арбитражно решение. 7. Едностранно при условията по 12.1.10 (в случаите на неизпълнение задължението на концесионера да не прехвърля на трети лица правата и задълженията си по концесията и при условията на чл. 23, ал.2, т. 3, 4, 6 и 7 от Закона за концесиите), 20.1., 20.2.2 и 20.3. Чл. 21. Срещу предоставената концесия, концесионерът дължи на концедента определено съгласно този договор възнаграждение - концесионно възнаграждение. Чл. 22. (1) Концесионното възнаграждение се определя като годишни парични възнаграждения за целия срок на концесията за ползване на морския плаж - обект на концесията по този договор. Размерът на възнагражденията се определя за всяка календарна година, независимо от началния рок на концесията, съгласно "Методика за определяне на концесионното възнаграждение" - Приложение № 6, неразделна част от този договор и предложената от "Партнърс комерс" ЕООД - гр. София, конкурсна цена - размер на отчисленията 1,5 на сто. (2) При определянето на концесионното възнаграждение се отчитат националната значимост на обекта, неговите природно-климатични и екологични характеристики, местоположението му и изградените в близост инженерна туристическа инфраструктура. Чл. 23. Годишното концесионно възнаграждение се заплаща на две вноски както следва: 1. в срок до 31 май на текущата година се плащат 30 на сто от определеното годишно концесионно възнаграждение за текущата година; 2. в срок до 30 ноември на текущата година се плаща остатъка от определеното годишно концесионно възнаграждене. (2) Сумите по дължимото концесионно възнаграждение постъпват по сметка, посочена от концедента. (3) Концесионерът е длъжен да представя в министерството на регионалното развитие и благоустройството справки, които се изготвят по образец и в сроковете, съгласно Приложение № 7 - неразделна част от този договор. (4) В съответствие с т. 2.4 от Решение № 130 от 14.03.2001 г. на Министерския съвет паричният депозит за участие в конкурса се задържа и§ 2. (1) Първата вноска по годишното концесионно възнаграждение за 2004 г. е в размера на платената първа вноска по годишното концесионно възнаграждение за 2004 г. до сключването на този анекс. (2) Втората вноска по годишното концесионно възнаграждение за 2004 г. е в размер на разликата от окончателната стойност на годишното концесионно възнаграждение за 2004 г., определена съгласно Приложение № 6 и платената първа вноска по ал. 1 за 204 г. (3) Втората вноска по годишното концесионно възнаграждение за 2004 г. се заплаща в срок до 5 (пет) календарни дни от датата на подписване на този анекс. (4) След изтичане на срока по ал. 3 се дължат лихви и неустойки на основание чл. 35 от договора. §3. Приложения № № 6 и 7, неразделна част от договора за концесия се заменят с нови Приложения № № 6 и 7, неразделна част към догвора за концесия, в които са отразени промените в утвърдената на 13 май 2004 г. от министъра на регионалното развитие и благоустройството Методика за определяне на размера на концесионното възнаграждение за морските плажове - обекти на концесия" Приложение № 6 Методика за определяне размера на концесионното възнаграждение - 7 листа МЕТОДИКА за определяне на концесионното възнаграждение по договор за концесия върху морски плаж "Аркутино" 1. Настоящата методиката се използва при формиране размера на концесионното възнаграждение за всяка година от срока на концесията. 2. Размерът на концесионното възнаграждение, което концесионерът трябва да заплаща на концедента за всяка година от срока на концесията, се определя по следната формула: КВ = БКВ x Р, където: КВ е размера на концесионното възнаграждение за съответната година от срока на концесията, определен в договора (лв.); БКВ е база за изчисляване на концесионното възнаграждение за съответната година (лв.); Р е размер на отчисленията от БКВ (%). 3. Базата за изчисляване на концесионното възнаграждение (БКВ) за съответната година се определя по формулата: БКВ = МРЗ (1 МАЙ 2003 Г.) х I х КК1 х КК2 х БПМ , където: МРЗ (1 май 2003 г.) - минималната работна заплата за страната към 1 май 2003г. (МРЗ (1 май 2003 г.)= 110 лева); I - верижен индекс на инфлацията. За 2004 г. I = 1,056; КК1 е корекционен коефициент, отразяващ природно-климатичните и екологични характеристики на морския плаж; КК2 е корекционен коефициент, отразяващ местоположението на морския плаж спрямо общата инфраструктура на морската брегова ивица и изградената туристическа инфраструктура в прилежащата към морския плаж зона; БПМ е броя на плажните места в чистата активна площ (брой). БПМ = АПП / Н, където: АПП чистата активна площ на плажа (кв. м.); Н норматив за едно плажно място (кв. м.); " За морски плаж "Аркутино" приетият брой плажни места, използвани при определяне на годишното концесионно възнаграждение е 1 692 бр. 4. Верижният индекс на инфлацията ( I ) се определя за всяка календарна година, независимо от началния срок на концесията и представлява произведение от определените официални годишни инфлационни индекси (общ индекс на потребителските цени) за страната, според Националния статистически институт, отчетени за всеки изминал годишен период (натрупана инфлация), предхождащ годината, за която се определя дължимото концесионно възнаграждение: n I = П im m=1 където: i1, i2, i3,........ in (in 1) -годишни инфлационни индекси, като i1 = 1.056 - годишен инфлационен индекс за 2003 г., i2 - годишен инфлационен индекс за 2004 г. и т. н., in - годишен инфлационен индекс за годината, предхождаща годината на определяне на концесионното възнаграждение. Забележка: В случай на отчетена от Националния статистически институт годишна дефлация (im <1), дължимото годишно концесионно възнаграждение за съответната година е в размер не по-нисък от годишното концесионно възнаграждение за предходната година, т. е. при определяне на годишното концесионно възнаграждение за съответната година се приема стойност на годишния инфлационен индекс за предходната година im = 1. 5. Корекционният коефициент КК1 се определя по следната формула: П1+П2+П3+П4+П5+П6 КК1 = 6 където: П6.1+П6.2+П6.3+П6.4+П6.5+П6.6+П6.7+П6.8 П6 = 8 6. Корекционният коефициент КК2 се определя по следната формула: М1+М2+М3+М4+М5+М6+М7 КК2 = 7 където: М7.1+М7.2+М7.3+М7.4+ММ7.5+М7.6+М7.7 М7 = 7 7. Към датата на сключване на ДОГОВОРА, показателите и коефициентите, характеризиращи морски плаж "Аркутино", имат следните значения и стойности: П О К А З А Т Е Л Означе-ние НАИМЕНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЕ Мярка Ст-ст ПП Площ на плажа (чиста активна пясъчна площ, взета предвид при определяне броя на плажните места) кв.м 27 072 Н Норматив за едно плажно място кв.м 8 БПМ Брой плажни места, използвани при определяне на годишното концесионно възнаграждение бр. 1 692 КК1 Корекционен коефициент, отразяващ природно-климатичните и екологични характеристики на морския плаж коеф. 3.292 П1 Преобладаващ вид на плажната повърхност Фин морски пясък точки 4.5 П2 Преобладаващ релеф на брега, ограничаващ плажната ивица откъм сушата Полегат, близко до морското равнище точки 2 П3 Ширина на плажната ивица, използвана от туристите Над 20 м точки 2 П4 Вид на морското дъно в зоната, определена за използване от туристите Плавен наклон, покрит с пясък точки 4.5 П5 Ширина на водната ивица, определена за използване от туристите Над 20 м точки 2 П6 Екологични характеристики на морския плаж: точки 4.75 П6.1 Наличие на промишлени миризми във въздуха Отсъстват точки 5 П6.2 Наличие на канализационни отпадъци във водата Отсъстват точки 5 П6.3 Наличие на твърди отпадъци във водата Понякога точки 3 П6.4 Наличие на нефтени замърсявания във водата Понякога точки 3 П6.5 Прозрачност на морската вода в зоната за къпане Средна точки 4 П6.6 Наличие на опасни течения в зоната за къпане Да точки 4 П6.7 Наличие на шум от транспортна, производствена, търговска или друга дейност Не точки 4 П6.8 Наличие на проблеми, свързани с ерозията и абразията на морския плаж и брега, ограничаващ плажа Не точки 10 КК2 Корекционен коефициент, отразяващ, местопо-ложението на морския плаж спрямо общата инфраструктура на морската брегова ивица и изградената туристическа инфраструктура в прилежащата към морския плаж зона. коеф. 1.765 М1 Отдалеченост на плажа от републиканската пътна мрежа(без магистралите) До 1 км точки 1 М2 Функционален тип на ЕКНМ на населеното място, в което попада плажа I-II-III точки 2 М3 Близост на плажа до гора или планина, резер-вати, паметници на културата, други културно-исторически или природни забележителности от национално или местно значение Резервати точки 1 М4 Наличие на одобрен застроителен и регулационен план в зоната до 3 км от плажа Да точки 2 М5 Изграденост на инж. Инфраструктура в зоната до 3 км от плажа с одобрен застроителен и регулационен план Водопровод Канализация Електрификация Телефонизация точки 3 М6 Осигуреност на зоната, разположена до 3 км от плажа,с масов обществен пътнически транспорт Да точки 1.5 М7 Изграденост на туристическата инфраструктура в зоната до 3 км от плажа: точки 1.857 М7.1 Ведомствени или частни почивни домове и жилищен фонд, отдаван под наем през туристическия сезон Има точки 3 М7.2 Обикновени хотели Има точки 2 М7.3 Първокласни хотели (3 и повече звезди) Няма точки 0 М7.4 Заведения за общ. хранене Има точки 3 М7.5 Заведения за услуги (пощенски, банкови, транспортни, битови и др.) Има точки 1 М7.6 Спортно - развлекателни заведения и услуги Има точки 3 М7.7 Зони за паркиране Има точки 1 В резултат на проведения конкурс се определя фактическият размер на отчисленията (Р), по който се изчислява дължимото концесионно възнаграждение за всяка година от срока на концесията, съгласно методиката. Фактическият размер на отчисленията (Р) се отразява в Справката за размера на дължимото концесионно възнаграждение (Приложение № 7). Определеният в резултат на конкурса размер на отчисленията (Р) е постоянен за целия срок на концесията. Ежегодното определяне на размера на дължимото концесионно възнаграждение се извършва в следната последователност: 1. Попълва се фирменото наименование на Концесионера и съответната година от срока на концесията в Справката за размера на дължимото концесионно възнаграждение (Приложение № 7). 2. В Справката за размера на дължимото концесионно възнаграждение (Приложение № 7) се попълват редове 2, 3, 4,5 и 6 както следва: ў на р. 1 е записан размерът на нормативно утвърдената минимална месечна заплата за страната, валидна към 01.05. 2003 г.; ў на р. 2 се записва верижния индекс на инфлация (I), определен за периода от 2003 г. до годината, предхождаща годината на определяне на концесионното възнаграждение. При определяне на годишното концесионно възнаграждение за 2004 г. I = i 2003, където i 2003 = 1.056 - годишен индекс на инфлацията за 2003 г. При определяне на годишното концесионно възнаграждение за 2005 г. I = i 2003 x i 2004, където i 2004 - годишен индекс на инфлация за 2004 г.; При определяне на годишното концесионно възнаграждение за 2006 г. I = i 2003 x i 2004 x i 2005, където i 2005 - годишен индекс на инфлация за 2005 г. и т. н. ў на р. 3 се пренася значението на корекционен коефициент КК1, отчитащ природно-климатичните и екологични характеристики на морския плаж от таблицата към Методиката за определяне на концесионното възнаграждение (Приложение № 6); ў на р. 4 се пренася значението на корекционен коефициент КК2, отчитащ местоположението на морския плаж и степента на изграденост на инженерната и туристическа инфраструктура от таблицата към Методиката (Приложение № 6); ў на р. 5 се записва броят на плажните места. Съгласно Методиката, броят на плажните места се определя като се раздели площта на плажа (чиста активна пясъчна площ - показател ПП от таблицата към Методиката - Приложение № 6), на норматива за едно плажно място (показател Н от таблицата към Методиката - Приложение № 6). Полученият резултат се закръглява към по-ниската стойност. За морски плаж "Аркутино" приетият брой плажни места, използвани при определяне на годишното концесионно възнаграждение е 1 692 бр. (показател БПМ от таблицата към Методиката, Приложение № 6). 3. Определя се базата за изчисляване на концесионното възнаграждение за съответната година като произведение от стойностите на редове 1, 2, 3, 4 и 5 - (р.1 х р.2 х р.3 х р.4 х р.5) от Справката за размера на дължимото концесионно възнаграждение (Приложение № 7). Полученият резултат (в лева) се записва на ред 6 от Справката (Приложение № 7). 4. Определя се размера на дължимото концесионно възнаграждение за съответната година, като процент, определен чрез размера на отчисленията (Р) (р.7 от Справката, Приложение № 7) от Базата за изчисляване на концесионното възнаграждение (р.6 от Справката, Приложение № 7). Полученият резултат (в лева) се записва на р.8 от Справката (Приложение № 7). 5. Определя се авансовата вноска към 31.05. за съответната година в размер на 30% от дължимото концесионно възнаграждение за същата година (р.7 от Справката, Приложение № 7). Сумата (в лева) на авансовата вноска се записва на ред 9 от Справката (Приложение № 7). 6. Определя се размера на окончателното плащане за съответната година, като разлика между общия размер на дължимото концесионно възнаграждение за годината (р. 8 от Справката, Приложение № 7) и внесената авансова вноска (р. 9 от Справката, Приложение № 7). Получената сума (в лева) се отразява на р. 10 от Справката (Приложение № 7). Приложение № 7 Справка за размера на дължимото концесионното възнаграждение - 2 листа СПРАВКА за размера на дължимото концесионно възнаграждение Обект на концесия: Морски плаж "АРКУТИНО" Месторазположение: община Созопол и Приморско Концесионер: ………………………………………………… Отчетен период: …………… …………….година Показател Мярка Стойност 1. Минимална работна заплата към 01.05.2003 г. лева 110 2. Верижен индекс на инфлация >1 3. Природно-климатични дадености и екологични условия на морския плаж коеф. 4. Местоположение на морския плаж и степен на изграденост на инфраструктурата коеф. 5. Брой плажни места брой 6. База за изчисляване на концесионното възнаграждение за _________ година (р.1 х р.2 х р.3 х р.4 х р.5) лева 7. Размер на отчисленията % 1,5 8. Концесионно възнаграждение за ________ г. (р.6 х р. 7) лева 9. Внесен аванс 30% към 31.05. ________ г. (р.8 х 0.30) лева 10.Окончателно плащане към 30.11. _______ г. (р. 8 - р.9) лева Дата: Ръководител: У К А З А Н И Я 1. Справката се изготвя от Концесионера за всяка година от срока на концесията и се изпраща на адрес, посочен от Концедента в срок до: 20 число на м. юни за авансовото плащане; 30 число на м. декември за окончателното плащане. 2. Сумата, представляваща размера на дължимото авансово плащане (р.9 от Справката) и окончателното плащане (р.10 от Справката) на концесионното възнаграждение се превеждат от Концесионера в срок до 31 май за авансовото плащане и до 30 ноември за окончателното плащане по сметка: Банка: БНБ - ЦУ Банков код: 66196611 Банкова сметка: 3000166300. БИН: 6301301124 Министерство на регионалното развитие и благоустройството. 12 Номер 4233, дата на изпращане: 21.12.2011 г., дата на падежа: 31.05.2010 г., размер на определеното плащане 24656.56; , размер на извършеното плащане 7396.97; Номер 4234, дата на изпращане: 21.12.2011 г., дата на падежа: 30.11.2010 г., размер на определеното плащане 24656.56; , размер на извършеното плащане 17259.59; Номер 4235, дата на изпращане: 21.12.2011 г., дата на падежа: 31.05.2011 г., размер на определеното плащане 30911.54; , размер на извършеното плащане 9273.46; Номер 4236, дата на изпращане: 21.12.2011 г., дата на падежа: 30.11.2011 г., размер на определеното плащане 30911.54; , размер на извършеното плащане 21638.08; Номер 5146, дата на изпращане: 27.06.2012 г., дата на падежа: 31.05.2012 г., размер на определеното плащане 31787.49; , размер на извършеното плащане 9536.25; Номер 5682, дата на изпращане: 07.12.2012 г., дата на падежа: 30.11.2012 г., размер на определеното плащане 31787.49; Номер 6146, дата на изпращане: 27.06.2013 г., дата на падежа: 31.05.2013 г., размер на определеното плащане 33111.16; Номер 6800, дата на изпращане: 20.12.2013 г., дата на падежа: 30.11.2013 г., размер на определеното плащане 33111.16; Номер 7591, дата на изпращане: 16.06.2014 г., дата на падежа: 31.05.2014 г., размер на определеното плащане 33111.16; Номер 8444, дата на изпращане: 23.12.2014 г., дата на падежа: 30.11.2014 г., размер на определеното плащане 33111.16; Номер 9376, дата на изпращане: 26.06.2015 г., дата на падежа: 31.05.2015 г., размер на определеното плащане 33111.16; Номер 9781, дата на изпращане: 30.12.2015 г., дата на падежа: 30.11.2015 г., размер на определеното плащане 33111.16; 5 Номер 3651, дата на изпращане: 25.02.2011 г., дата на падежа: 08.02.2011 г. Номер 4915, дата на изпращане: 24.02.2012 г., дата на падежа: 08.12.2011 г. Номер 6372, дата на изпращане: 30.08.2013 г., дата на падежа: 07.08.2013 г. Номер 8054, дата на изпращане: 30.10.2014 г., дата на падежа: 16.01.2014 г. Номер 9265, дата на изпращане: 23.06.2015 г., дата на падежа: 23.02.2015 г.
D - 000053 държавна концесия за услуга за морски плаж "Ахтопол-север", община Царево, област Бургас - част от крайбрежната плажна ивица - изключителна държавна собственост, област Бургас, община Царево, населено място Ахтопол, Варвара с орган, представляващ концедента - министъра на регионалното развитие и благоустройството, предоставена на "СТИНГЪР" ООД с БУЛСТАТ 104040420 за срок от 20 години от 15.07.1999 г. Решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия 177/06.04.1999г.; Решение за определяне на концесионер 437/25.06.1999г.; Друго решение, прието след сключване на концесионния договор с изключение на тези по прекратяването му 916/22.11.2004г.; Друго решение, прието след сключване на концесионния договор с изключение на тези по прекратяването му 92/18.02.2009г. Съобщение (Обявление) - брой 41/04.05.1999, номер на публикацията 29976 концесия за услуга особено право на ползване върху морски плаж "Ахтопол-север", община Царево, област Бургас - част от крайбрежната плажна ивица - изключителна държавна собственост 20 15.07.1999 15.07.1999 част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж морски плаж "Ахтопол-север", община Царево, област Бургас - част от крайбрежната плажна ивица - изключителна държавна собственост морски плаж с обща концесионна територия в размер 105 185 кв. м. с дължина на бреговата ивица 1355 м и средна широчина 77 м при граници съгласно Акт № 436 за изключителна държавна собственост от 5 февруари 1999 г., определени с координатите на точки по чупките на границата на плажа в координатна система "1970 г." с номера от 1 до 193, както следва: на север - бреговата линия на Черно море, определена при заснемането с точки № 1 до № 71; на изток - скалист бряг и полски път, определени при заснемането с точки № 71 до № 83; на юг - военен пост и почивни станции, определени при заснемането с точки № 83 до № 190; на запад - скалист бряг, определен при заснемането с точки № 190 до № 193 и точка № 1. област Бургас, община Царево, населено място Ахтопол, Варвара "СТИНГЪР" ООД България гр. София, община Столична, район Оборище, бул. "Мадрид",58, ет 1, ап. 1 гр. София, община Столична, район Оборище, бул. "Мадрид",58, ет 1, ап. 1 Радослав Николов Гайдев и Иван Димитров Димитров - поотделно вписано в търговския регистър на Великотърновски окръжен съд, парт. № 29, рег.1, том 2, стр. 282, по ф.д. 175/97Г., Агенция по вписванията - удостоверение от 04.03.2010г. 104040420 министъра на регионалното развитие и благоустройството Евгений Стефанов Бакърджиев - министър на регионалното развитие и благоустройството министъра на регионалното развитие и благоустройството 1. правото да наема подизпълнители за осъществяването на свързаните с концесията отделни дейности, при условията на този ДОГОВОР; 2. правото да осъществява свързани с предмета на концесията дейности и услуги на концесионната територия и в прилежащите към нея водни площи; 3. правото да осигурява плажни услуги, като предоставянето на плажни чадъри, шезлонги и масички, душове с топла вода, детски зони, телефони, видеотеки, фотоуслуги, рехабилитационна дейност и др.; 4. правото да осигурява спортни услуги - федербал, табла, шах, кегли и др., топки, надуваеми плажни принадлежности, батут и др.; 5. правото да осигурява водни услуги - водни ски, водни колела, сърф, парашути, разходки с лодки, яхти, скутери, "банан", водни пързалки и др. в прилежащите на концесионната територия водни площи; 6. правото да осигурява разносна търговия на храни, безалкохолни напитки, кафе, сладолед, плодове, сувенири, плажна козметика, вестници и др.; 7. правото да организира, след съгласуване с министъра на регионалното развитие и благоустройството, временни обекти за хранене, освежителни напитки и съоръжения за спорт и развлечения, които да не засягат целостта на плажната ивица, и да осигуряват безпрепятствено премахване при условията и сроковете, определени с комплексния план и ежегодните работни проекти и програми. При премахване на такива обекти на КОНЦЕСИОНЕРА не се дължи обезщетение. 1. задължение да заплати и да плаща на КОНЦЕДЕНТА дължимите концесионни възнаграждения при условията и в сроковете по този ДОГОВОР; 2. задължение да не събира каквото и да е или под каквато и да е форма плащане за вход на морския плаж - обект на концесия по този ДОГОВОР; 3. задължение да осигурява постоянен свободен достъп на всички физически лица до крайбрежната плажна ивица и ползването й от тях като курортно-възстановителен ресурс; 4. задължение да извършва санитарно-хигиенно поддържане и благоустрояване, съобразно Хигиенните изисквания за устройство и експлоатация на плажовете по Черноморското крайбрежие; 5. задължение да осигурява за посетителите на плажа санитарно-хигиенни съоръжения, питейно водоснабдяване и плажни принадлежности; 6. задължение да оставя свободна не по-малко от 50 на сто от активната плажна площ за свободно разполагане от посетителите на собствени принадлежности, съгласно ежегодно изготвена от него и утвърдена от КОНЦЕДЕНТА схема; 7. задължение да осигурява с тоалетни, а когато няма изградена канализация и/или пречиствателни съоръжения - с химически тоалетни, съблекални, душове със студена вода и питейно водоснабдяване посетителите на плажа; 8. задължение да приеме и търпи, при наличие на форсмажорни обстоятелства, трети лица, посочени от държавата, да ползват крайбрежната плажна ивица в границите на концесионната територия. В случаите на предходното изречение КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на обезщетение или компенсация; 9. задължение да не извършва и да не допуска извършване на незаконно строителство или други действия и дейности на концесионната територия, които могат да унищожат, увредят или след продължителен срок да променят качеството и количеството на плажната ивица и да увредят природната среда; 10. задължение да предвижда в комплексния план и годишните работни проекти и инвестиционни програми средства и мерки за опазване на околната среда и водите, както и средства и мерки за борба със свлачищата, ерозията и абразията в района; 11. задължение да не изгражда и да следи трети лица да не изграждат сгради и трайни съоръжения върху плажната ивица; 12. задължение да осигурява предоставянето на плажни чадъри, шезлонги и масички; 13. задължение да осигурява разносна търговия на храни, безалкохолни напитки, кафе, сладолед, плодове, сувенири и плажна козметика и вестници; 14. задължение да осигурява опазването на обществения ред, здравето, имуществото и спокойствието на посетителите на плажа; 15. задължение да осигурява спазването на нормативните изисквания за безопасност и здраве при работа, както и на тези, свързани с организацията на работната заплата. 16. задължение да застрахова обекта на концесия при условията на чл. 4, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите. Конкретните застрахователни рискове се съгласуват с министъра на регионалното развитие и благоустройството. 17. задължение да сключи застраховки - "гражданска отговорност" и "злополука" за всички предоставяне услуги, според действащото законодателство 18. Чл. 15 (1) КОНЦЕСИОНЕРЪТ по този ДОГОВОР е длъжен да даде гаранции за изпълнение на задълженията си по този ДОГОВОР в две насоки: 1. гаранции за изпълнението на финансовите задължения по концесионния ДОГОВОР и 2. гаранции за изпълнението на задълженията, свързани с опазване състоянието на околната среда, охраната на крайбрежната плажна ивица и курортните ресурси в региона и с охраната на труда. (2) Гаранциите следва да бъдат ефективни и парични. (3) Гаранциите за изпълнението на финансовите задължения по концесионния ДОГОВОР следва да се дадат във вид на безусловна неотменяема банкова гаранция от първокласна българска банка; 1. За календарната 2002 година гаранцията е в размер 20% (двадесет на сто) от предложения от "ИРИДА-71" ЕООД - гр. София, продължило дейността си като "ИРИДА-71" ООД - гр. София, размер на концесионното възнаграждение за 2002 година и се представя на КОНЦЕДЕНТА в 30 (тридесет) дневен срок, считано от датата на подписване на този ДОГОВОР; 2. За всяка следваща година за срока на концесията гаранцията е в размер 20% (двадесет на сто) от концесионното възнаграждение за предходната година и се представя на КОНЦЕДЕНТА до 31 януари на обезпечената година; 3. Банковите гаранции по т. 1 и т. 2 следва да бъдат валидни до 30 дни от изтичането на обезпечената година. (4) Гаранцията за изпълнение на задълженията, свързани с опазване състоянието на околната среда, охраната на крайбрежната плажна ивица и курортните ресурси в региона и с охраната на труда, следва да бъде откриване от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на специална банкова сметка в посочена от КОНЦЕДЕНТА банка, в която КОНЦЕСИОНЕРЪТ следва да отчислява ежегодно за целия срок на концесията сума, представляваща 10% (десет на сто) от дължимото за срока концесионно възнаграждение. (5) Дължимите по ал. 4 суми се внасят до 30 ноември на текущата година. (6) Средствата в сметката по ал. 4 ще се натрупват в продължение на целия срок на концесията и ще принадлежат на КОНЦЕСИОНЕРА, но трябва да бъдат блокирани за използване само за целите по ал. 4. (7) При откриването на сметката по ал. 4 е задължително да се предвиди правна възможност за следното: 1. при неизпълнение на задължения на КОНЦЕСИОНЕРА, свързани с опазване състоянието на околната среда, охраната на крайбрежната плажна ивица и курортните ресурси в региона и с охраната на труда, средствата от сметката по ал. 4 да се разходват с едностранно нареждане на министъра на регионалното развитие и благоустройството или упълномощено от него лице за изпълнение на неизпълнените задължения от страна на КОНЦЕСИОНЕРА; 2. при прекратяване на ДОГОВОРА по вина на КОНЦЕСИОНЕРА, със средствата от сметката по ал. 4 ще се разпорежда изключително КОНЦЕДЕНТЪТ за изпълнението на проектите, свързани с екологията, охраната на крайбрежната плажна ивица и комплекса от курортни ресурси в региона. (8) В сроковете по предходните разпоредби, КОНЦЕСИОНЕРЪТ следва да представи необходимите документи, удостоверяващи по несъмнен начин изпълнението на изискванията им. 1. право да получи и да получава дължимите от КОНЦЕСИОНЕРА концесионни възнаграждения при условията и в сроковете, предвидени с този ДОГОВОР; 2. право на собственост върху всяка геоложка, инженерна, екологична и друга информация и документация във връзка с експлоатацията на концесионната територия по този ДОГОВОР; 1. задължение да не пречи на КОНЦЕСИОНЕРА да осъществява правата си по концесията, освен в случаите, уредени в нормативен акт и в този ДОГОВОР; 2. задължение да оказва съдействие на КОНЦЕСИОНЕРА при осъществяването на концесията, съгласно условията на този ДОГОВОР; 1. Неизпълнение на ДОГОВОРА може да се констатира както от страните по ДОГОВОРА или определени от тях лица, така и от компетентни държавни органи. 2. При забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР, неизправната страна дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ за периода плюс 10 пункта. 3. При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР за повече от 15 (петнадесет) дни неизправната страна дължи освен лихвата по ал. 1 и неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет на сто) на ден върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период, но не повече от 15% (петнадесет на сто). 4. При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по този ДОГОВОР за повече от 30 (тридесет) дни, освен правото да получи неустойките и лихвите по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този ДОГОВОР без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие. 5. При неизпълнение на ДОГОВОРА, изправната страна има право да поиска от другата изпълнение на задълженията. 6. При неизпълнение на ДОГОВОРА или при забавено изпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на задълженията и условията по концесията за повече от 15 (петнадeсет) дни КОНЦЕДЕНТЪТ има право да получи неустойка в размер на 0.5 % (нула цяло и пет на сто) от годишното концесионно възнаграждение за текущата година за всеки конкретен случай. 7. При системно неизпълнение на ДОГОВОРА или при неизпълнение на задължения след като неизправната страна е била поканена за доброволно изпълнение, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 8. При неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР или във връзка с него, неизправната страна дължи освен предвидените санкции и изпълнение на задължението. 9. При системно неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 10. Във всички случаи на неизпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА КОНЦЕДЕНТЪТ има право да търси освен определените гаранции, лихви и неустойки и обезщетение по общите правила. 1. Неизпълнение на ДОГОВОРА може да се констатира както от страните по ДОГОВОРА или определени от тях лица, така и от компетентни държавни органи. 2. При забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР, неизправната страна дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ за периода плюс 10 пункта. 3. При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане по този ДОГОВОР за повече от 15 (петнадесет) дни неизправната страна дължи освен лихвата по ал. 1 и неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет на сто) на ден върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период, но не повече от 15% (петнадесет на сто). 4. При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по този ДОГОВОР за повече от 30 (тридесет) дни, освен правото да получи неустойките и лихвите по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този ДОГОВОР без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие. 5. При неизпълнение на ДОГОВОРА, изправната страна има право да поиска от другата изпълнение на задълженията. 6. При неизпълнение на ДОГОВОРА или при забавено изпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на задълженията и условията по концесията за повече от 15 (петнадeсет) дни КОНЦЕДЕНТЪТ има право да получи неустойка в размер на 0.5 % (нула цяло и пет на сто) от годишното концесионно възнаграждение за текущата година за всеки конкретен случай. 7. При системно неизпълнение на ДОГОВОРА или при неизпълнение на задължения след като неизправната страна е била поканена за доброволно изпълнение, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 8. При неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР или във връзка с него, неизправната страна дължи освен предвидените санкции и изпълнение на задължението. 9. При системно неспазване или нарушаване на нормативни изисквания, регулиращи обекта на концесия, действия, дейности и/или услуги по този ДОГОВОР, изправната страна има право да прекрати ДОГОВОРА с едностранно писмено предизвестие. 10. Във всички случаи на неизпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА КОНЦЕДЕНТЪТ има право да търси освен определените гаранции, лихви и неустойки и обезщетение по общите правила. 1. Преди изтичане на срока, този ДОГОВОР може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните или едностранно, при условията предвидени в ДОГОВОРА. 2. Освен в предвидените в закона и в други разпоредби на този ДОГОВОР случаи, този ДОГОВОР може да бъде прекратен с едномесечно писмено предизвестие от която и да е от страните при: - прекомерно замърсяване на обекта на концесия, което не е вследствие действия на КОНЦЕСИОНЕРА; - съществено изменение на характеристиките на обекта на концесия - граници, площ, покритие и др.; - промени в околните обекти, които засягат непряко обекта на концесия или неговото използване - свличания на земни маси, ерозия на бреговете и др.; - промяна на законодателството, която ограничава съществено правата по този ДОГОВОР или налага допълнителни задължения във връзка с обекта на концесия. 3. По взаимно съгласие, при възникване на условията предвидени в т. 1 - т. 3 на чл. 43, вместо прекратяване страните могат: - да договорят намаляване на концесионното възнаграждение до възстановяване на фактическата обстановка; - да договорят мерки за възстановяване на обекта на концесия, като стойността на възстановяването се приспадне в пълен размер. Чл. 45. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. Чл. 46. За разходите, имащи характер на текущо поддържане, обезщетение не се дължи. Чл. 47. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на задържане за дължими обезщетения по този ДОГОВОР. 1. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. 2. За разходите, имащи характер на текущо поддържане, обезщетение не се дължи. 3. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на задържане за дължими обезщетения по този ДОГОВОР. Чл. 44. При предсрочно прекратяване, изправната страна има право на предвидените в този ДОГОВОР обезщетения, но не и на обезщетения за пропуснати ползи. Чл. 45. За разходите, имащи характер на текущо поддържане, обезщетение не се дължи. Размерът на възнаграждението се определя ежегодно, съгласно приложената "Методика за определяне на концесионното възнаграждение". §1. В Чл. 23, ал.1 думите : "изчислява на базата на минималната работна заплата за страната , валидна към 1 май на текущата година и се плаща на два пъти" се заменят със : "се заплаща на две вноски" ; §2 (1) Първата вноска по годишното концесионно възнаграждение за 2004 година е в размера на платената първа вноска по годишното концесионно възнаграждение за 2004 година до сключването на този анекс. (2) Втората вноска по годишното концесионно възнаграждение за 2004 година е в размер на разликата от окончателната стойност на годишното концесионно възнаграждение за 2004 г., определена съгласно Приложение № 6 и платената първа вноска по ал.1 за 2004 година. (3) Втората вноска по годишното концесионно възнаграждение за 2004 година се заплаща в срок до 5 / пет / календарни дни от датата на подписване на този анекс. (4) След изтичане на срока по ал.3 се дължат лихви и неустойки на основание чл.35 от договора за концесия. §3. Приложения № № 6 и 7, неразделна част от договора за концесия се заменят с нови Приложения №№ 6 и 7, неразделна част към договора за концесия, в които са отразени промените в утвърдената на 13 май 2004 г. от министъра на регионалното развитие и благоустройството Методика за определяне на размера на концесионното възнаграждение за морските плажове - обекти на концесия. Годишното концесионно възнаграждение се изчислява на базата на минималната работна заплата за страна, валидна към 1 май на текущата година и се плаща на два пъти, както следва: - в срок до 31 май на текущата година - 30 на сто; - в срок до 30 ноември на текущата година - остатъка. Дължимата за 1999 година вноска по концесионното възнаграждение е в размер на внесения от концесионера паричен депозит за участие в конкурса - 4 100 000 лева Приложение № 6 Методика за определяне размера на концесионното възнаграждение - 7 листа МЕТОДИКА за определяне на концесионното възнаграждение по договор за концесия върху морски плаж "Ахтопол - север" 1. Настоящата методика се използва при формиране размера на концесионното възнаграждение за всяка година от срока на концесията. 2. Размерът на концесионното възнаграждение, което концесионерът трябва да заплаща на концедента за всяка година от срока на концесията, се определя по следната формула: КВ = БКВ x Р, където: КВ е размера на концесионното възнаграждение за съответната година от срока на концесията, определен в договора ( лв.); БКВ е база за изчисляване на концесионното възнаграждение за съответната година (лв.); Р е размер на отчисленията от БКВ (ставка за роялти) (%). 3. Базата за изчисляване на концесионното възнаграждение (БКВ) за съответната година се определя по формулата: БКВ = МРЗ (1 МАЙ 2003 Г.) х I х КК1 х КК2 х БПМ , където: МРЗ (1 май 2003 г.) - минималната работна заплата за страната към 1 май 2003г. (МРЗ (1 май 2003 г.)= 110 лева); I - верижен индекс на инфлацията. За 2004 г. I = 1,056; КК1 е корекционен коефициент, отразяващ природно-климатичните и екологични характеристики на морския плаж; КК2 е корекционен коефициент, отразяващ местоположението на морския плаж спрямо общата инфраструктура на морската брегова ивица и изградената туристическа инфраструктура в прилежащата към морския плаж зона; БПМ е броя на плажните места в чистата активна площ (брой). КК2 е корекционен коефициент, отразяващ местоположението на морския плаж спрямо общата инфраструктура на морската брегова ивица и изградената туристическа инфраструктура в прилежащата към морския плаж зона; БПМ е броя на плажните места в чистата активна пясъчна площ (брой). БПМ = ПП / Н, където: ПП - площ на плажа (кв. м.); Н - норматив за едно плажно място (кв. м.); " За морски плаж "Ахтопол - север" приетият брой плажни места, използвани при определяне на годишното концесионно възнаграждение е 4 108 бр. 4. Верижният индекс на инфлацията ( I ) се определя за всяка календарна година, независимо от началния срок на концесията и представлява произведение от определените официални годишни инфлационни индекси (общ индекс на потребителските цени) за страната, според Националния статистически институт, отчетени за всеки изминал годишен период (натрупана инфлация), предхождащ годината, за която се определя дължимото концесионно възнаграждение: n I = П im m=1 където: i1, i2, i3,........ in (in 1) -годишни инфлационни индекси, като i1 = 1.056 - годишен инфлационен индекс за 2003 г., i2 - годишен инфлационен индекс за 2004 г. и т. н., in - годишен инфлационен индекс за годината, предхождаща годината на определяне на концесионното възнаграждение. Забележка: В случай на отчетена от Националния статистически институт годишна дефлация (im <1), дължимото годишно концесионно възнаграждение за съответната година е в размер не по-нисък от годишното концесионно възнаграждение за предходната година, т. е. при определяне на годишното концесионно възнаграждение за съответната година се приема стойност на годишния инфлационен индекс за предходната година im = 1. 5. Корекционният коефициент КК1 се определя по следната формула: П1+П2+П3+П4+П5+П6 КК1 = 6 където: П6.1+П6.2+П6.3+П6.4+П6.5+П6.6+П6.7+П6.8 П6 = 8 6. Корекционният коефициент КК2 се определя по следната формула: М1+М2+М3+М4+М5+М6+М7 КК2 = 7 където: М7.1+М7.2+М7.3+М7.4+ММ7.5+М7.6+М7.7 М7 = 7 7. Към датата на сключване на ДОГОВОРА, показателите и коефициентите, характеризиращи морски плаж "Ахтопол-север", имат следните значения и стойности: П О К А З А Т Е Л Озна-чение НАИМЕНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЕ Мярка Ст-ст ПП Площ на плажа (чиста активна пясъчна площ, взета предвид при определяне на броя на плажните места) кв.м 32 868 Н Норматив за едно плажно място кв.м 8 БПМ Брой плажни места, използвани при определяне на годишното концесионно възнаграждение бр. 4 108 КК1 Корекционен коефициент, отразяващ природно-климатичните и екологични характеристики на морския плаж коеф. 3.042 П1 Преобладаващ вид на плажната повърхност фин морски пясък точки 4.5 П2 Преобладаващ релеф на брега, ограничаващ плажната ивица откъм сушата висок, стръмен, без скали точки 1 П3 Ширина на плажната ивица, използвана от туристите над 20 м точки 2 П4 Вид на морското дъно в зоната, определена за използване от туристите плавен наклон, покрит с пясък точки 4.5 П5 Ширина на водната ивица, определена за използване от туристите над 20 м точки 2 П6 Екологични характеристики на морския плаж: точки 4.250 П6.1 Наличие на промишлени миризми във въздуха отсъстват точки 5 П6.2 Наличие на канализационни отпадъци във водата понякога точки 3 П6.3 Наличие на твърди отпадъци във водата понякога точки 3 П6.4 Наличие на нефтени замърсявания във водата понякога точки 3 П6.5 Прозрачност на морската вода в зоната за къпане висока точки 6 П6.6 Наличие на опасни течения в зоната за къпане не точки 8 П6.7 Наличие на шум от транспортна, производствена, търговска или друга дейност не точки 4 П6.8 Наличие на проблеми, свързани с ерозията и абразията на морския плаж и брега, ограничаващ плажа да, проявено свлачище точки 2 КК2 Корекционен коефициент, отразяващ местоположението на морския плаж спрямо общата инфраструктура на морската брегова ивица и изградената туристическа инфраструктура в прилежащата към морския плаж зона. коеф. 1.782 М1 Отдалеченост на плажа от републиканската пътна мрежа(без магистралите) над 3 км точки 0 М2 Функционален тип на ЕКНМ на населеното място, в което попада плажа IV-V точки 1.3 М3 Близост на плажа до гора или планина, резервати, паметници на културата, други културно-исторически или природни забележителности от национално или местно значение гора, планина, резервати, паметници на ку