одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ОДОБРЕНИ ЧИЗРП И ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ РЕГУЛАЦИОННИ ПЛАНОВЕ

Уникален идентификатор:  be4aadcf-4aa0-402b-8436-2a8643fb4686

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-13 15:32:18
  • Създаден от: antonio_andreev_kolev
  • Последна промяна: 2020-02-26 15:12:42
  • Последно променил: antonio_andreev_kolev

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ОДОБРЕНИ ЧИЗРП И ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ РЕГУЛАЦИОННИ ПЛАНОВЕ

№ по ред Заповед № от дата Населено място Квартал Изменение Решение № от Протокол № на ОбЕСУТ
2017г.
1 РД-14/13.01.2017г. с. Равногор м. Беглика Частично изменение наПУП-ПРЗ за УПИ І-96, за ИВС, м. Беглика в землището на с. Равногор Решение №5 от Протокол №3/02.11.2016г. на ОбЕСУТ
2 РД-67/17.02.2017г. гр. Брацигово 44 Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-Търговия и услуги и УПИ VІ-За жилищно строителство Решение №7 от Протокол №1/08.02.2017г. на ОбЕСУТ
3 РД-68/17.02.2017г. с. Розово м. Над селото Изменение на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ ХІІІ-Овчарник, ПИ пл. № 580023, местност "Над селото" по плана на бивш Стопански двор Решение №2 от Протокол №1/08.02.2017г. на ОбЕСУТ
4 РД-127/30.03.2017г. гр. Брацигово 131 Изменение на ПУП-ПР за част от кв.131, УПИ ІІ-За озеленяване, спорт и СПА-център по РП на гр.Брацигово Решение №5 от Протокол №1/08.02.2017г. на ОбЕСУТ
5 РД-139/03.04.2017г. с. Бяга 43 Изменение на ПУП-ПР за част от кв.43, УПИ І-Детска градина и улица с о.т. 114 до о.т. 146 Решение №6 от Протокол №1/08.02.2017г. на ОбЕСУТ
6 РД-237/01.06.2017г. с. Козарско 23 Изменение на ПУП-ПР за част от кв.23, УПИ V-771 Решение №3 от Протокол №2/31.05.2017г. На ОбЕСУТ
7 РД-328/28.07.2017г. гр. Брацигово м.Свети Спас Изменение на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 06207.2.924, м.Свети Спас в землището на гр. Брацигово Решение №8 от Протокол №2/31.05.2017г. На ОбЕСУТ
8 РД-330/01.08.2017г. гр. Брацигово 74 Изменение на ПУП-ЧИПР за част от кв. 74, УПИ VІІІ-554/идентиф.6207.502.1147/ по РП на гр.Брацигово Решение №7 от Протокол №2/31.05.2017г. на ОбЕСУТ
9 РД-335#1/03.08.2017г. гр. Брацигово 22 Изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.22, УПИ І-Фурна /идентиф. 06207.502.216/ по РП на гр.Брацигово Решение №9 от Протокол №2/31.05.2017г. на ОбЕСУТ
10 РД-343/09.08.2017г. гр. Брацигово 111 Изменение на ПУП-ПР за част от кв.111, УПИ ХХХІІІ-1438-Търговия и услуги по плана на гр.Брацигово Решение №10 от Протокол №2/31.05.2017г. На ОбЕСУТ
11 РД-343#1/09.08.2017г. с. Бяга м.Герена ПУП-Парцеларен план за определяне на трасе за ел.провод от края на рег.линия на с.Бяга до УПИ І-177020,177021,За производство на изделия от дърво /ПИ 177020 и 177021/м.Герена в земл. На с.Бяга Решение №8 от Протокол №3/02.08.2017г. На ОбЕСУТ
12 РД-345/11.08.2017г. с. Козарско 2 Изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.2, УПИ ХХVІІ-Предприятие за козметични препарати по плана на с.Козарско Решение №5 от Протокол №3/02.08.2017г. на ОбЕСУТ
13 РД-346/11.08.2017г. с. Равногор 40 Изменение на ПЗ за част от кв.40, УПИ ХІV-420, ХV-419 и ХІІІ-421 по плана на с. Равногор Решение №4 от Протокол №3/02.08.2017г. на ОбЕСУТ
14 РД-348-1/11.08.2017г. гр. Брацигово 38 Изменение на ПУП-ПР за част от кв. 38, УПИ ХІІ-413 и УПИ ХІІІ-413 по плана на гр.Брацигово Решение №2 от Протокол №2/31.05.2017г. на ОбЕСУТ
15 РД-361#1/22.08.2017г. гр. Брацигово м.Герена Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с номер 177020 и 177021, м."Герена" в землището на с.Бяга Решение №4 от Протокол №2/31.05.2017г. на ОбЕСУТ
16 РД-363#1/22.08.2017г. с. Козарско 3 Изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв. 3, УПИ ІІ-59 по плана на с.Козарско Решение №3 от Протокол №3/02.08.2017г. На ОбЕСУТ
17 РД-465/11.10.2017г. гр. Брацигово 38 Изменение на ПУП-ЧИПР за част от кв. 38, УПИ ХІ-411,412 по РП па гр.Брацигово Решение №6 от Протокол №2/31.05.2017г. И Решение №2 от Протокол №3/02.08.2017г. на ОбЕСУТ
2018г.
1 РД-48/26.01.2018г. гр. Брацигово м.Просовето Изменение на ПУП-ПР за имот с идентификатор 06207.4.175, м."Просовето" по кадастрална карта на землището на гр. Брацигово Решение №3 от Протокол №4/25.10.2017г. на ОбЕСУТ
2 РД-54-1/06.02.2018г. с. Исперихово м.Перето Изменение на ПРЗ за УПИ ХІХ и УПИ ХХ по Парцеларен план на бивш стопански двор на с.Исперихово /ПИ 000530,м."Перето" по КВС на с.Исперихово/ Решение №6 от Протокол №3/02.08.2017г. на ОбЕСУТ
3 РД-67/13.02.2018г. гр. Брацигово 22 Изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ХХ-За производствена дейност, търговия и услуги в кв. 22 по плана на гр. Брацигово Решение №5 от Протокол №4/25.10.2017г. на ОбЕСУТ
4 РД-103/06.03.2018г. с. Исперихово 11 Изменение на ПУП-ПР за част от кв.11, УПИ V-173 и VІ-172 по РП на с. Исперихово, общ. Брацигово Решение №6 от Протокол №1/21.02.2018г. на ОбЕСУТ
5 РД-105/06.03.2018г. гр. Брацигово 22 Изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ХХ-1419 в кв. 22 по РП на гр. Брацигово Решение №2 от Протокол №1/21.02.2018г. на ОбЕСУТ
6 РД-106/06.03.2018г. гр. Брацигово 37 Изменение на ПР за част от кв.37 УПИ VІ-403 и V-406 по РП на гр.Брацигово Решение №3 от Протокол №1/21.02.2018г. на ОбЕСУТ
7 РД-104/06.03.2018г. с. Бяга 29 Изменение на ПУП-ПР за част от кв.29 УПИ Х-179 и ХVІІІ-176 и улица-тупик с о.т. 88-89 по РП на с.Бяга Решение №1 от Протокол №1/21.02.2018г. на ОбЕСУТ
8 РД-237/22.05.2018г. гр. Брацигово 64 Изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.64, УПИ ІІІ-Озеленяване по РП на гр.Брацигово Решение №7 от Протокол №4/25.10.2017г. на ОбЕСУТ
9 РД-284-1/20.06.2018г. с. Розово 4 Изменение на ПУП-ПР за част от кв.44, УПИ ІІІ-24 по РП на с.Розово Решение №3 от Протокол №2/13.06.2018г. на ОбЕСУТ
10 РД-297/02.07.2018г. с. Бяга 23 Изменение на ПУП-ПР за УПИ І-240, ІІ-239 и ІХ-240,233 в кв.23 по плана на с.Бяга Решение №2 от Протокол №2/13.06.2018г. на ОбЕСУТ
11 РД-298/02.07.2018г. гр. Брацигово м. Просовето Изменение на ПУП-ПР за имот с идентификатор 06207.4.288, м."Просовето" по КККР на гр.Брацигово Решение №1 от Протокол №2/13.06.2018г. на ОбЕСУТ
12 РД-321/09.07.2018г. гр. Брацигово 22 Изменение на ПУП-П3 за УПИ І-216,За производствени дейности,търговия и услуги в кв.22 по РП на гр. Брацигово Решение №8 от Протокол №2/13.06.2018г. на ОбЕСУТ
13 РД-331#1/16.07.2018г. гр. Брацигово 59 Изменение на ПР за част от кв.59, УПИ V-Хотел-ресторант и кафе-аперитив /имот с идентификатор 06207.503.1469 по КК/ гр.Брацигово Решение №4 от Протокол №1/08.02.2017г. на ОбЕСУТ
14 РД-457/28.08.2018г. с. Бяга м.Герена Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХVІ по парцеларен план на бивш стопански двор на с.Бяга или ПИ номер 000742,м.Герена по КВС на с.Бяга Решение №7 от Протокол №1/21.02.2018г. на ОбЕСУТ
15 РД-636/18.10.2018г. с. Козарско 48 Изменение на ПУП-ПР за част от кв.48, УПИ VІ-686 и V-685 в. кв. 48 по плана на с. Козарско, общ.Брацигово Решение №8 от Протокол №3/10.10.2018г. На ОбЕСУТ
16 РД-637/18.10.2018г. с. Равногор 56 Изменение на ПУП-ПР за част от кв.56, УПИ VІ-405, VІІ-404 и Х-401 по плана на с. Равногор, общ.Брацигово Решение №2 от Протокол №3/10.10.2018г. На ОбЕСУТ
2019г.
1 РД-9/10.01.2019г. с. Равногор 8 Изменение на ПУП-ПР за част от кв.8, УПИ Х-62 по регулационния план на с. Равногор, общ.Брацигово Решение №2 от Протокол №4/19.12.2018г. На ОбЕСУТ
2 РД-19-1/28.01.2019г. гр. Брацигово 3 ПУП-ПРЗ за част от кв. 3, УПИ ХVІ-63, УПИ ХVІІ-63 и УПИ ХХІ-Озеленяване по действащия регулационен план на с. Козраско Решение №5 от Протокол №4/19.12.2018г. На ОбЕСУТ
3 РД-27-2/01.02.2019г. гр. Брацигово 111 Изменение на ПУП-ПР за част от кв.111, УПИ ХІХ-575 по действащия регулационен план на гр. Брацигово
4 РД-35/06.02.2019г. гр. Брацигово 111 Изменение на ПУП-план за застрояване за УПИ ХХХІІІ-1438 и УПИ ХХХІІ-1438, в кв. 111 по регулационния план на гр.Брацигово Решение №6 от Протокол №4/19.12.2018г. На ОбЕСУТ
5 РД-53-1/25.02.2019г. гр. Брацигово 126 ПУП-ПРЗ за част от кв. 126, УПИ V-Дърводелска работилница,магазин-готова продукция и складова база по действащия регулационен план на гр.Брацигово Решение №10 от Протокол №4/19.12.2018г. На ОбЕСУТ
6 РД-176-1/02.05.2019г. гр. Брацигово м. Гермите ПУП-ПР за смяна предназначението на част от имот с идентификатор 06207.5.311, м."Гермите" по КК на землище на гр. Брацигово Решение №17 от Протокол №1/10.04.2019г. На ОбЕСУТ
7 РД-195-1/08.05.2019г. с.Равногор 67 ПУП-ПРЗ за част от кв.67, УПИ I-692 по РП на с.Равногор Решение №14 от Протокол №1/10.04.2019г. На ОбЕСУТ
8 РД-202/10.05.2019г. гр. Брацигово 91 Изменение на ПУП-ПР за част от кв.91, УПИ ХVІ-660 по действащия регулационен план на гр. Брацигово Решение №4 от Протокол №1/10.04.2019г. На ОбЕСУТ
9 РД-203/10.05.2019г. с. Бяга 30 Изменение на ПУП-ПР за част от кв.30, УПИ ІІ-369,370, УПИ VІІІ-365,368 и УПИ ІХ-367,366 по плана на с.Бяга Решение №19 от Протокол №1/10.04.2019г. На ОбЕСУТ
10 РД-212/15.05.2019г. с. Козарско 20 Изменение на ПУП-ПР за част от кв.20, УПИ ІІІ-168 и УПИ ХІІІ-168 по регулационния план на с.Козарско Решение №5 от Протокол №1/10.04.2019г. На ОбЕСУТ
11 РД-225/20.05.2019г. гр. Брацигово 40 ПУП-ПРЗ за част от кв.40, УПИ XI- Жилищен комплекс, УПИ Х-443, УПИ IХ- 443,445 и УПИ VIII-445 по РП на гр.Брацигово Решение №2 от Протокол №1/10.04.2019г. На ОбЕСУТ
12 РД-226/20.05.2019г. с.Исперихово 22 Изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.22, УПИ VІII-255 по действащия регулационен план на с.Исперихово Решение № 20от Протокол №1/10.04.2019г. На ОбЕСУТ
13 РД-268/12.06.2019г. с. Козарско 34 Изменение на ПУП-ПР за част от кв.34, УПИ ХIІІ-352, УПИ XІІ-352 и улица с о.т.75-76 по плана на с.Козарско Решение №3 от Протокол №1/10.04.2019г. На ОбЕСУТ
14 РД-269/12.06.2019г. гр. Брацигово 94 Изменение на ПУП-ПР за част от кв.94, УПИ ХV-180, ХVI-180, ХVII-180, ХХVII-1954, ХХVIІІ-180,1954, ХХIX-180, ХХХVIII-180 по регулационния план на гр.Брацигово Решение №6 от Протокол №1/10.04.2019г. На ОбЕСУТ
15 РД-285/27.06.2019г. с.Бяга 21 Изменение на ПУП-ПР за част от кв.21, УПИ II- За озеленяване Решение №10 от Протокол №1/10.04.2019г.
16 РД-321/12.07.2019г. гр. Брацигово м. Дрането ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 06207.3.645, м."Дрането" по КК на землище на гр. Брацигово Решение №5 от Протокол №1/04.05.2016г. На ОбЕСУТ
17 РД-333-1/24.07.2019г. с. Козарско 56 Изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.56, УПИ VIІ-517,518 и УПИ VI-519 по действащия регулационен план на с.Козарско Решение №7 от Протокол №2/24.07.2019г. На ОбЕСУТ
18 РД-335-1/24.07.2019г. гр. Брацигово м.Клисурата Изменение на ПУП-ПР за имоти с идентификатори 06207.1.512, 06207.1.514, 06207.1.515 и 06207.1.516, м. "Клисурата" по КК на гр.Брацигово, отрежда се УПИ I- Депо за неопасни отпадъци Решение №5 от Протокол №2/24.07.2019г. На ОбЕСУТ
19 РД-412/11.09.2019г. с. Козарско 2 Изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.2, УПИ ІІ-Фурна, УПИ ІІІ-Стопанска дейност и УПИ ХLVI- Селскостопански дейности и имопи пл.№№887,890,889,9 по регулационния план на с.Козарско Решение №12 от Протокол №1/10.04.2019г. На ОбЕСУТ
20 РД-450-1/17.09.2019г. с.Розово м. Юнтала ПУП-ПРЗ за ПИ № 002170 и ПИ № 002146 по КВС, 62973.2170 и 62973.2.146, м. "Юнтала" по КК на с.Розово Решение №3 от Протокол №2/24.07.2019г. На ОбЕСУТ
21 РД-488/27.09.2019г. с.Бяга ПП за трасе на електропровод 1кV за захранване на имот с идентификатор 07586.177.024 по КК на с.Бяга Решение №10 от Протокол №2/24.07.2019г. На ОбЕСУТ
22 РД-605/29.11.2019г. гр. Брацигово м. Герчовица ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 06207.3.197 и 06207.3.198, м. "Герчовица" по КК на гр.Брацигово Решение №6 от Протокол №2/24.07.2019г. На ОбЕСУТ
23 РД-607/29.11.2019г. с. Равногор 68 Изменение на ПУП-ПР за част от кв.68, УПИ ІV-730 по регулационния план на с.Равногор Решение №11 от Протокол №2/24.07.2019г. На ОбЕСУТ
24 РД-26/13.01.2020г. с.Бяга 54 Изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.54, УПИ I-573 по плана на с.Бяга Решение №1 от Протокол №4/17.12.2019г. На ОбЕСУТ