одобрен

Регистър на сигналите през м. май 2019 г.

Уникален идентификатор:  be5f5bc1-2ea3-4a1c-b129-dd52738ed724

екология сигнали

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-05 12:49:00
  • Създаден от: dragomir_vasilev
  • Последна промяна: 2019-06-05 12:50:52
  • Последно променил: dragomir_vasilev

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ – ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА

Месец Май 2019 г.
Дата / № на сигнала Постъпил Сигнал Отговорна Предприети действия
сигнал институция
1 10.05.2019г. С-41/ 10.05.2019г. Оставен ранен щъркел във ветеринарна клиника в гр. Търговище РИОСВ – Шумен Извършена е проверка на място с Констативен протокол № ДС-07/10.05.2019 г., при която се установи, че птицата е със счупен ляв крак. В тази връзка щъркелът е изпратен за лечение и отглеждане в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора. Подателя на сигнала присъства по време на проверката.
2 10.05.2019г. С-42/10.05.2019г. Заустване на отпадъчни води и водовземане от язовир Тича до село Сушина РИОСВ-Шумен Извършена е проверка на място с представители на РЛ - Шумен и БДЧР - Варна. Констатирано е, че е положен тръбопровод в имот с идентификатор 70398.84.24, към момента на проверката, без дебит. Не беше установено заустване на отпадъчни води към водния обект. Беше обходена бреговата ивица на язовир Тича за установяване на водовземни съоръжения. Бяха констатирани два броя водопроводни тръби положени от язовира към два имота с налични изтласкващи помпи, за които БДЧР – Варна съставиха констативен протокол с посочени имотни идентификатори
БДЧР-Варна
3 10.05.2019г. С-43/10.05.2019г. Изграждане на път и канализация за отпадъчни води, която води към яз. Тича до село Сушина РИОСВ – Шумен, Община Върбица При извършената проверка е установено, че сигнала се отнася за ПИ с идентификатор 70398.84.24 в землището на с. Сушина, в който имот се извършват изкопни работи, промяна на релефа и подравняване на терена. Положен е отводнителен тръбопровод, който към момента не се експлоатира. Във връзка, че имота попада в санитарно охранителна зона II, съгласно Наредба 3 от 16.10.2000 г. за експлоатацията на СО зони около водоизточници и съоръжения за питейно битови водоснабдявания. Дадени са предписания за прекратяване на строителните работи и премахване на положения отводнителен тръбопровод. Дадено е и предписания на Общината за проследяване изпълнението на дадените предписания.
4 10.05.2019г. С-44/ 10.05.2019г. Сеч до яз. Тича в землището на с. Сушина, общ. Върбица РИОСВ – Шумен Извършена е проверка на място с Констативен протокол № КБ-07/13.05.2019 г.
5 11.05.2019г. С-45/13.05.2019г. Ранен малък Керкенез РИОСВ – Шумен Сигналът е подадена на дежурния телефон на РИОСВ – Шумен на 11.05.2019 г. На същия ден е извършена проверка с Констативен протокол № ЗВ – 34/11.05.2019 г., при която е установено, че керкенеза е с ранен десен крак и ляво крило. В тази връзка РИОСВ – Шумен своевременно изпрати птицата за лечение и отглеждане в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора. Подателят на сигнала присъства по време на проверката.
6 15.05.2019г. С-46 / 15.05.2019 г. Фирма Екомакс изхвърля отпадъци на депото, които не отговарят на външен вид по документацията. РИОСВ – Шумен Извършена проверка на 15.05.2019 г. на РД-Шумен, като е съставен констативен протокол СР-29 и е дадено 1 бр. предписание на ОП Чистота“ – оператор на РД. На 20.05.2019 г. е извършена проверка по документи на „Екомакс ООД, като е дадено 1 бр. предписание с КП ДЙ-36, като и двете предписания са изпълнени
7 2019/05/16 С-47/ 16.05.2019 г. Щиглец с наранено крило РИОСВ – Шумен Сигналът е подаден на дежурен телефон на РИОСВ - гр. Шумен. При прибиране на екземпляра е съставен Констативен протокол № КБ - 08/ 16.05.2019 г., в присъствието на подателя на сигнала. Птицата е изпратена от РИОСВ – Шумен за лечение и отглеждане в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора.
8 17.05.2019г. С-48/ 17.05.2019г. Обяви за продажба на екзотични видове животни в интернет сайт РИОСВ – Шумен Даден отговор на МОСВ с писмо с изх. № С-48/ 21.05.2019 г., че животните предмет на продажба на територията на РИОСВ – Шумен не попадат под разпоредбите на ЗБР и ЗЗЖ.
9 20.05.2019г. С-49/20.05.2019г Нерегламентирано замърсяване с отпадъци по пътя Попово – Бяла, до яз. „Бойка“ РИОСВ - Шумен Изпратено е писмо изх. № С-49 от 22 .05. 2019 г. до ОПУ Търговище за почистване на замърсения участък, със срок на изпълнение до 2 седмици от получаване на писмото. Получено е писмо вх. № С-49 от 27.05.2019 г. от ОПУ Търговище, в уверение, че отпадъците са почистени. Подателят на сигнала е уведомен по телефона за предприетите действия.
10 23.05.2019г. С-50/23.05.2019г. Премахване на храстова и дървесна растителност от работници на ОПУ-Търговище покрай път между селата Априлово и Конак, по време на размножителния период на птиците РИОСВ – Шумен Изпратено писмо с изх. № С-50- (1)/23.05.2019 г. до ОПУ – Търговище за прекратяване на извършваните дейности до 15.06.2019 г. Подателят на сигнала е уведомен за това с писмо с изх. № С-50-(2)/23.05.2019 г.
11 30.05.2019г. С-51/30.05.2019г. Горене на автомобилни гуми в района на бивш завод „Агротехремонт“, наличие на черен дим РИОСВ – Шумен Извършена проверка на място с КП СР-30/30.05.2019 г. при което се установи, че в борса за дърва се горят дървени отпадъци и найлон, от почистване на помещения. В момента на проверката се преустанови изгарянето, дадено е предписание за недопускане изгарянето на отпадъци и предаването им на фирми имащи документ по чл. 35 от ЗУО
12 30.05.2019г. С-52/30.05.2019г. Паднало малко щъркелче от гнездо в с. Нова Бяла река, общ. Върбица РИОСВ – Шумен Извършена проверка на място с Констативен протокол № ДС-10/30.05.2019 г., при която се установи, че щъркелчето няма видими външни наранявания, но е все още в пухово оперение, което го прави непригодно за живот в естествена среда. В тази връзка РИОСВ – Шумен изпрати птицата за доотглеждане в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора. Подателят на сигнала присъства по време на проверката.
13 30.05.2019г. С-53/30.05.2019г. Намерена птица от вида Воден бик със счупено крило в гр. Каспичан РИОСВ – Шумен Извършена проверка на място с Констативен протокол № ДС-11/30.05.2019 г., при която се установи, че птицата е от вида Голям воден бик и е със счупено дясно крило, което я прави непригодна за живот в естествена среда. В тази връзка РИОСВ – Шумен изпрати птицата за лечение и отглеждане в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора. Подателят на сигнала присъства по време на проверката.