одобрен

Регистър на преписките за промяна на предназначението на горски територии - 2019 г.

Уникален идентификатор:  beb9952b-a576-44a4-a090-d1772dbdcc8a

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-24 16:06:52
  • Създаден от: ruglovetch
  • Последна промяна: 2020-03-24 16:06:52

Решение №

Дата

ДГС/ДЛС

Държавно предприятие

Площ (дка)

Цена за промяна на предназначението (лв)

Цена за компесанционно залесяване(лв)

Заявител

инвестиц. намерение

поземлен имот №идентификатор

землище

Община

Вид собственост

Платена промяна на предназначението

Платена цена за компенсационно залесяване

Влязло в сила на дата

1 №1 07.08.2019 г. Плевен СЗДП 0.124 295 0 ЮЛ трасе на линеен обект - път към площадка за трасиране и съхранение на строителни отпадъци 06999.41.33 с. Буковлък Плевен часна държавна собственост да 28.08.2019 г.