одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж на територията на община Златарица през 2018 г.

Уникален идентификатор:  bebb5ae9-e92e-4cfe-9963-f733c6495ab8

Издадени разрешения за строеж

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-13 14:49:09
  • Създаден от: Stoeva
  • Последна промяна: 2019-03-13 14:49:09

РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА СТРОЕЖ ПО ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА OБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
2018 ГОДИНА
Входящ № на заявление за РС № и дата на РС или отказ Строеж: наименование Местоположение Забележка Забележка
1 2 3 4 5 11
СА-ТСУКР-55-230/10.01.2018г. РС № 1/16.01.2018г. "Рехабилитация на водопроводна мрежа на гр. Златарица" гр. Златарица
СА-ТСУКР-11-165/09.01.2018г. РС № 2/06.02.2018г. "Навес над паркомясто и лятна кухня" с. Росно с инд. 63118.121.95
СА-ТСУКР-55-1358/06.03.2018г. Заповед за допълване №1/07.03.2018г. към РС № 18/20.09.2016г. "Реконструкция, въстановяване и рехабилитация на улици в гр. Златарица и селата Родина,Горко Ново село, Сливовоца, Чешма, Долно шивачево, Калайджии, Резач, Средно село, Равново, Дедина, Дединци и Разсоха" Община Златарица
СА-ТСУКР-11-1206/27.02.2018г. РС № 3/05.03.2018г. "Жилищна сграда ниско застрояване, реконструкция и пристрояване на съществуваща жлищна сграда, допълващо застрояване и плътна ограда" гр. Златарица с инд. 30962.501.27, УПИ II-1361,1362 в кв. 82
СА-ТСУКР-55-2342/12.04.2018г. РС № 4/17.04.2018г. "Рехабилитация на път VTR 1161/ III-4004, Горско Ново село-Златарица/Росно-Калайджии-Средно село, Дълги припек, участък Форна Хаджийска-средно село,общ. Златарица" Община Златарица
СА-ТСУКР-55-3956/12.06.2018г. РС № 5/19.06.2018г. "Навес над паркоместа за автомобили и басейн" с. Сливовоца, инд. 67395.250.78
СА-ТСУКР-55-4514/03.07.2018г. РС № 6/04.07.2018г. "Мерки за енергийна ефективност на сграда ощинска собственост в гр. Златарица, ул. "Ропотамо" № 19, Професионална гимназия по механизация на селското стопантво" гр. Златарица с инд. 30962.501.1920.1, УПИ V в кв.117а
СА-ТСУКР-55-4687/10.07.2018г. РС № 7/11.07.2018г. "Мерки за енергийна ефективност на сграда ощинска собственост в гр. Златарица, ул. "Стефан Попстоянов" № 1, Административна сграда" гр. Златарица с инд. 30962.502.1981.7, УПИ I в кв.79
СА-ТСУКР-54-4901/17.07.2018г. РС № 8/18.07.2018г. "Навес за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства" гр. Златарица с инд. 30962.110.1
СА-ТСУКР-20-4739/10.07.2018г. Заповед за допълване № 1/10.07.2018г. към РС № 21/01.11.2016г. "Реконструкция и обновяване на Площад "Първи май" гр. Златарица, общ. Златарица" гр. Златарица с инд. 30962.502.1983,с отреждане за "площад" в кв.79
СА-ТСУКР-55-5395/03.08.2018г. РС № 9/07.08.2018г. "Ремонт на покрив и пристрояване към западната фасада на съществуваща жилищна сграда" гр. Златарица с инд. 30962.501.1869,УПИ III-886а в кв.70
СА-ТСУКР-11-5743/21.08.2018г. РС № 10/22.08.2018г. "Пристрояване на навес към съществуващ склад" гр. Златарица с инд. 30962.110.3
СА-ТСУКР-55-6258/11.09.2018г. РС № 11/18.09.2018г. "Допълващо застрояване - гараж" гр. Златарица с инд. 30962.502.205УПИ V-205 в кв.18
СА-ТСУКР-55-7092/16.10.2018г. РС № 12/19.10.2018г. "Ремонт, реконструкция и разширение на почивна база" с. Чешма, общ. Златарица с инд.81339.251.64, УПИ III-64 в кв. 11