одобрен

SEBRA-MF-2020-01-13

Уникален идентификатор:  bf36ef2a-a5aa-4bb8-8347-82341faa614d

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-14 11:58:58
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-01-14 11:58:58

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 13.01.2020 - 13.01.2020

Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 98 35587.21
10 xxxx Издръжка 206 501602.14
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 2246.4
88 xxxx Средства на разпореждане 1 1000
90 xxxx Възстановени приходи 1 772022.04
91 xxxx Теглене на BGN в брой 4 0
92 xxxx Закупуване на валута в брой 6 -21304.05
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 20 0
Общо:  337 1291153.74
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Брой Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 2 0
92 xxxx Закупуване на валута в брой 2 0
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 10 0
Общо:  14 0
Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 17 138278.25
90 xxxx Възстановени приходи 1 772022.04
91 xxxx Теглене на BGN в брой 2 0
92 xxxx Закупуване на валута в брой 4 -21304.05
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 10 0
Общо:  34 888996.24
А-я за държавна финансова инспекция ( 010002**** ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 97 34520
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 2246.4
Общо:  98 36766.4
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 100 154630.53
Общо:  100 154630.53
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 88 208607.64
Общо:  88 208607.64
ИА "Одит на средствата от ЕС" ( 0100130008 ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1067.21
10 xxxx Издръжка 1 85.72
88 xxxx Средства на разпореждане 1 1000
Общо:  3 2152.93