Набор от данни:  Административни актове

одобрен

Период: 2017г.

Уникален идентификатор:  bf71b6dc-08c4-4cf2-a595-ca2b7060d4d6

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-11 16:22:07
  • Създаден от: deyan_delchev
  • Последна промяна: 2020-02-11 16:22:07

671

11.12.2017г.

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост в землището на Община Сунгурларе, обл. Бургаска

622 21.11.2017г. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост в землището на Община Сунгурларе, обл. Бургаска
604 09.11.2017г. Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на недвижим имот – частна общинска собственост в с. Везенково, община Сунгурларе
588 03.11.2017г. Ветеринарномедицински контрол за спазване на мерките за биосигурност в птицевъдните обекти
543 16.10.2017г. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в община Сунгурларе
542 16.10.2017г. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост в Община Сунгурларе
498 26.09.2017г. Определяне на пространственна изолация в съответствие с технологичните норми по отношение на семепроизводни полета за хибриден слънчоглед в землищата на с. Бероново и с. Дъбовица
486 18.09.2017г. Обявяване начало на гроздобера за сорт Червен Мискет и други винени сортове в гр. Сунгурларе с дата 28.09.2017г.
450 01.09.2017г. Обяявване начало на гроздобера за сортове Пино Шардоне и Мускат Отонел с дата 06.09.2017г.
439 25.08.2017г. Провеждане на открит конкурс за възлагане изпълнението на дейности с предмет "Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен за ЛФ 2017 год., на територията на Община Сунгурларе, Обект 1701, в отдели/подотдели: 171 д, 161 е, 167 а, 82 а, 80 е, 80 в, 80 б, 1185 п, 1186 и, 1187 и, 1187 к, 1187 г, 1187 ж, 1215 м, 269 к, 94 д, 255 в, 163 б“
438 25.08.2017г. Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на терен – частна общинска собственост за селскостопански нужди
428 21.08.2017г. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост в Община Сунгурларе
427 21.08.2017г. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в Община Сунгурларе
426 21.08.2017г. Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на недвижим имот – частна общинска собственост - "Бивша автоспирка"
383 25.07.2017г. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в Община Сунгурларе
338 04.07.2017г. Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на недвижим имот – публична общинска собственост
321 28.06.2017г. ЗАПОВЕД № 321 за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд за срок на ползване 1 година , считано от стопанската 2017/2018 год. до 30.09.2018 год.
311 20.06.2017г. Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на недвижим имот – частна общинска собственост
296 14.06.2017г. Откриване на процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд за срок на ползване 5 години, считано от стопанската 2017/2018 год. до 30.09.2022 год.
290 13.06.2017г. Откриване на процедура за провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в Община Сунгурларе
285 13.06.2017г. ЗАПОВЕД №285 за провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост в Община Сунгурларе, обл.Бургас
251 25.05.2017г. Обявяване на конкурс за възлагане управлението на социалната услуга „Обществена трапезария“ по реда на Закон за социално подпомагане и Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
232 11.05.2017г. Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на терен – частна общинска собственост за селскостопански нужди
213 03.05.2017г. Забраняване движението на каруци в тъмната част на денонощието и движението на животни през селскостопански земи с посеви и трайни насаждения
199 25.04.2017г. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в Община Сунгурларе
198 25.04.2017г. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост в Община Сунгурларе
184 12.04.2017г. Провеждане на публично оповестен конкурс с предмет „Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда с метална конструкция от метални колони и греди, върху стоманобетонова основа със застроена площ 117, 35 кв.м., находяща се в УПИ І – за автогара, кв.44 по ПУП на гр.Сунгурларе, целият с площ 2226 кв.м., при граници: север - УПИ ІІ, ІІІ, ІV, V, изток – УПИ ІІ, юг – улица, запад – УПИ ІІІ”.
105 06.03.2017г. Откриване на процедура за провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в Община Сунгурларе
85 15.02.2017г. Насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на част от сграда – частна общинска собственост, находяща се в УПИ І кв.7 по ПУП на с. Камчия
26 13.01.2017г. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в землището на Община Сунгурларе
13 04.01.2017г. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в Община Сунгурларе