одобрен

SEBRA-2019-06-06

Уникален идентификатор:  bf93462d-9f20-4c01-b00f-e7c1a70facd7

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-12 12:55:38
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-06-12 12:55:38

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1110226.03
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 29084.069999999978
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 20016.61
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 1442643.77
10 xxxx Издръжка 5918469.46
18 xxxx Други разходи 841480.16
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1350153.03
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 83267433.24
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 525393.98
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 7833687.310000002
88 xxxx Средства на разпореждане 338500.72
89 xxxx Друго финансиране 5343373.99
90 xxxx Възстановени приходи 229771.93
91 xxxx Теглене на BGN в брой 21000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 27325.74
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 3747574.33
98 xxxx Други операции в БНБ -205055.1
xxxx Трансфери за местни дейности за общини 54525.9
xxxx Целева субсидия за капиталови разходи за общини 1731104.42
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 56600820
xxxx Трансфери за други целеви разходи за общини 913959.71
Общо:  171141489.3
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 12538.58
10 xxxx Издръжка 20156.27
90 xxxx Възстановени приходи 2123.81
Общо:  34818.66
Министерски съвет ( 003******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 74202.8
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 10641.42
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 1439111.35
10 xxxx Издръжка 157969.89
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2500
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 93095.34
90 xxxx Възстановени приходи 39474.66
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  1816995.46
Конституционен съд ( 004******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3840.54
Общо:  3840.54
Висш съдебен съвет ( 006******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5674.1
10 xxxx Издръжка 202397.98
18 xxxx Други разходи 36770.38
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 14157.96
88 xxxx Средства на разпореждане 2161.6
90 xxxx Възстановени приходи 24020.82
Общо:  285182.84
Министерство на финансите ( 010******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 188876.39
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2589.04
10 xxxx Издръжка 291044.11
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 434714.62
88 xxxx Средства на разпореждане 19091.26
90 xxxx Възстановени приходи 11500
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  947815.42
Министерство на външните работи ( 011******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 19826.05
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 708537.99
Общо:  728364.04
Министерство на отбраната ( 012******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 88740.95
10 xxxx Издръжка 701836.67
18 xxxx Други разходи 300533
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 20226.45
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 192495.63
88 xxxx Средства на разпореждане 921.05
90 xxxx Възстановени приходи 28062.61
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -338714.6
Общо:  994101.76
Министерство на вътрешните работи ( 013******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 193410
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 47587.45
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 162846.55
88 xxxx Средства на разпореждане 83342.02
89 xxxx Друго финансиране 286.4
90 xxxx Възстановени приходи 107390.53
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
92 xxxx Закупуване на валута в брой 0
Общо:  594862.95
Министерство на правосъдието ( 014******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8337.6
10 xxxx Издръжка 360009.72
90 xxxx Възстановени приходи 2242.04
Общо:  370589.36
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 209319.04
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 16112.78
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 150.97
10 xxxx Издръжка 477764.71
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 443630.24
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 45580.69
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 785573.11
92 xxxx Закупуване на валута в брой 29556.87
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 22132.17
Общо:  2029820.58
Министерство на здравеопазването ( 016******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 130492.42
10 xxxx Издръжка 207578
90 xxxx Възстановени приходи 4000
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 58.67
Общо:  342129.09
Министерство на образованието и науката ( 017******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 43621.12
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 9784.11
10 xxxx Издръжка 261386.44
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 100488.25
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 9506.16
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3287771.33
88 xxxx Средства на разпореждане 45687.67
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
92 xxxx Закупуване на валута в брой 0
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2977456.25
98 xxxx Други операции в БНБ -117652.64
Общо:  6618048.69
Министерство на културата ( 018******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 90361.7
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 589.1
10 xxxx Издръжка 282767.25
18 xxxx Други разходи 26712.97
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 8000
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 20746
89 xxxx Друго финансиране 8644
90 xxxx Възстановени приходи 10012.46
Общо:  447833.48
Министерство на околната среда и водите ( 019******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 13706.36
10 xxxx Издръжка 122043.84
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 7390.03
88 xxxx Средства на разпореждане 288
91 xxxx Теглене на BGN в брой 8000
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 88.02
Общо:  151516.25
Министерство на икономиката ( 020******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 379.85
10 xxxx Издръжка 56709.68
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 351965.02
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 161210.28
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
92 xxxx Закупуване на валута в брой 0
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  570264.83
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 47721.22
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 366397.44
92 xxxx Закупуване на валута в брой 1791.2
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 182214.9
Общо:  598124.76
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 79437.95
18 xxxx Други разходи 2820.35
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 15999.31
90 xxxx Възстановени приходи 250.5
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 29.34
Общо:  98537.45
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 266112.56
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 890.47
Общо:  267003.03
Министерство на младежта и спорта ( 025******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4550
10 xxxx Издръжка 29306.11
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 124500
Общо:  158356.11
Комисия за защита от дискриминация ( 033******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2686.04
Общо:  2686.04
Комисия за защита на личните данни ( 034******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 10263.62
88 xxxx Средства на разпореждане 1396.2
Общо:  11659.82
Държавна агенция "Електронно управление" ( 035******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 11224.83
92 xxxx Закупуване на валута в брой -9889.82
98 xxxx Други операции в БНБ 44.99
Общо:  1380
Национален статистически институт ( 041******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1929.28
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1452
10 xxxx Издръжка 15713.56
91 xxxx Теглене на BGN в брой 2500
92 xxxx Закупуване на валута в брой 5867.49
Общо:  27462.33
Комисия за защита на конкуренцията ( 042******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2097.04
10 xxxx Издръжка 14288.77
Общо:  16385.81
Комисия за регулиране на съобщенията ( 043******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 12184.86
Общо:  12184.86
Kомисия за енергийно и водно регулиране ( 045******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2772.3
Общо:  2772.3
Комисия за финансов надзор ( 047******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 7825.18
Общо:  7825.18
Държавна комисия по сигурността на информацията ( 048******* )
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 61.47
98 xxxx Други операции в БНБ -23387.45
Общо:  -23325.98
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ( 053******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 58884.88
Общо:  58884.88
Национален осигурителен институт ( 055******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 672.61
10 xxxx Издръжка 27833.86
18 xxxx Други разходи 457499.4
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 55716082.82
90 xxxx Възстановени приходи 425.06
Общо:  56202513.75
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 13242.56
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 25233476.87
90 xxxx Възстановени приходи 0.95
Общо:  25246720.38
Българска национална телевизия ( 061******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8499.27
10 xxxx Издръжка 18882.84
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 195592.78
Общо:  222974.89
Българско национално радио ( 062******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6355.95
10 xxxx Издръжка 36099.05
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  42455
Българска телеграфна агенция ( 063******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 10021.49
Общо:  10021.49
Министерство на туризма ( 071******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1928.21
10 xxxx Издръжка 8332.2
98 xxxx Други операции в БНБ -64060
Общо:  -53799.59
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 122109.57
18 xxxx Други разходи 4405
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 135719.15
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 44581.07
88 xxxx Средства на разпореждане 97637.43
Общо:  404452.22
Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства ( 085******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 325.1
91 xxxx Теглене на BGN в брой 500
Общо:  825.1
Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 45635.91
10 xxxx Издръжка 31678.9
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
Общо:  77314.81
Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция ( 122******* )
Код Описание Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 98048.45
89 xxxx Друго финансиране 4919564.5
Общо:  5017612.95
Фонд "Сигурност на електроенергийната система" ( 124******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2241.84
Общо:  2241.84
Селскостопанска академия ( 133******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 7930.07
88 xxxx Средства на разпореждане 1104
Общо:  9034.07
Държавно предприятие "Научно производствен център" ( 134******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 500
10 xxxx Издръжка 10205.39
18 xxxx Други разходи 2707.03
Общо:  13412.42
Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 2394.4
Общо:  2394.4
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 412484.69
Общо:  412484.69
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 24964.64
18 xxxx Други разходи 58.67
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 858468
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 117.34
Общо:  883608.65
Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив ( 802******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 39373.91
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 60000
Общо:  99373.91
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ( 803******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7214.27
10 xxxx Издръжка 15305.91
Общо:  22520.18
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"- Велико Търново ( 804******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 21904.86
Общо:  21904.86
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ( 805******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 34156.12
Общо:  34156.12
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - Шумен ( 806******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3477.84
10 xxxx Издръжка 8105.61
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1010
90 xxxx Възстановени приходи 45
Общо:  12638.45
Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе ( 811******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 364018.59
Общо:  364018.59
Технически университет - София ( 812******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 92953.72
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 73650
Общо:  166603.72
Технически университет - Варна ( 814******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1779.26
Общо:  1779.26
Технически университет - Габрово ( 815******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 65.19
10 xxxx Издръжка 1469.14
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 4499.25
90 xxxx Възстановени приходи 223.49
Общо:  6257.07
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3114.97
91 xxxx Теглене на BGN в брой 10000
Общо:  13114.97
Минно-геоложки университет "Св. Ив. Рилски" - София ( 817******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2180
Общо:  2180
Лесотехнически университет - София ( 818******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 28425.04
Общо:  28425.04
Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9222.78
10 xxxx Издръжка 9631.33
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 62835
Общо:  81689.11
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 0.25
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 5451.39
10 xxxx Издръжка 9624.64
18 xxxx Други разходи 972
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 138240
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 4356
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 810
Общо:  159454.28
Медицински университет - София ( 831******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 832.86
10 xxxx Издръжка 36907.28
Общо:  37740.14
Медицински университет - Пловдив ( 832******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 23069.08
Общо:  23069.08
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна ( 833******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 164897.69
18 xxxx Други разходи 100
Общо:  164997.69
Медицински университет - Плевен ( 835******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 46071.97
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 46820
Общо:  92891.97
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 145666.04
Общо:  145666.04
Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов ( 843******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 6767.58
18 xxxx Други разходи 8861.36
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 13000
Общо:  28628.94
Национална художествена академия - София ( 853******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8890.2
Общо:  8890.2
Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 7528
Общо:  7528
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София ( 871******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 250
Общо:  250
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново ( 882******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 12672.35
18 xxxx Други разходи 40
Общо:  12712.35
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна ( 883******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2519.95
88 xxxx Средства на разпореждане 84491.8
Общо:  87011.75
Българска академия на науките ( 890******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 129721.06
10 xxxx Издръжка 321690.73
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 5000
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2580
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 16766
88 xxxx Средства на разпореждане 2379.69
Общо:  478137.48
Национален фонд - Авансово финансиране ( 980******* )
Код Описание Сума
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1207320
Общо:  1207320
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 21272.6
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 2329.87
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 3532.42
10 xxxx Издръжка 278464.95
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 633759.99
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 85220
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1826862.84
Общо:  2851442.67
Национален фонд - Други международни програми ( 989******* )
Код Описание Сума
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 4543.65
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 5746.14
Общо:  10289.79
Субсидии за общини ( 444******* )
Описание Сума
Трансфери за местни дейности за общини 54525.9
Целева субсидия за капиталови разходи за общини 1731104.42
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 56600820
Общо:  58386450.32
Други трансфери за общини ( 488******* )
Описание Сума
Трансфери за други целеви разходи за общини 913959.71
Общо:  913959.71