одобрен

Отчет за изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 30.04.2017 г.

Уникален идентификатор:  c1376419-ae3c-453b-b29e-e1775525ecf1

бюджет община Добрич отчет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-05-12 16:34:50
  • Създаден от: dobrich_municipality
  • Последна промяна: 2018-11-26 19:13:16
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

a

b

c

d

e

f

f

f

f

f

f

f

endprint

2 1
година 2017 1
1
1
1
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА 1
за периода от до 1
Община Добрич 01.1.2017 г. 30.4.2017 г. 1
(наименование на разпоредителя с бюджет) април код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА 1
1
Добрич код по ЕБК: 5803 1
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) 1
1
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ 1
Бланка версия 3.01 от 2017г. 1
1
(в лева) 1
I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я Уточнен план 2017 - ПРИХОДИ Отчет 2017 - ПРИХОДИ 1
§§ под-§§ Н А И М Е Н О В А Н И Е Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО 1
0 1 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1
5 01-00 Данък върху доходите на физически лица: 230,000 0 230,000 0 0 121,406 0 121,406 1
10 01-01 от доходи по трудови, служебни и приравнени на тях правоотношения 0 0 0 0 0 0 0 0
15 01-02 от еднолични търговци, свободни професии, извънтрудови правоотношения и др. 0 0 0 0 0 0 0 0
20 01-03 окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници 230,000 0 230,000 0 0 121,406 0 121,406 1