непроверен

Регистър на одобрените инвестиционни проекти в Община Ивайловград - 2019 г.

Уникален идентификатор:  c24af60a-6f37-4507-9d59-5876afa29da9

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-25 08:42:41
  • Създаден от: Georgieva
  • Последна промяна: 2019-04-25 08:42:41

Регистър на одобрените инвестиционнr проекти 2019 г.

№ по ред Възложител Обект Местонахождение Обекта е в ПИ, УПИ, кв. Дата на одобряване
1 Асен Рафаилов Чилингиров „Пристройка към съществуваща жилищна сграда” гр. Ивайловград УПИ ХХIII-283, кв. 66 по плана на гр. Ивайловград 07.02.2019 г.
2 Димитър Георгиев Везиров „Тераса на етаж 2. Фасада изток” с. Мандрица УПИ Х от кв. 34 по плана на с. Мандрица 14.03.2019 г.