одобрен

Регистър за достъп до информация към 05.06.2020 г.

Уникален идентификатор:  c302cb16-c2e8-4f19-8b3a-4e5366ab4546

Описание:

Регистър за достъп до информация към 05.06.2020 г.

достъп до информация

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-24 16:54:14
  • Създаден от: daniela_stefanova_minkova
  • Последна промяна: 2020-06-24 16:57:37
  • Последно променил: daniela_stefanova_minkova

№ по ред

Вх.№ …/дата на заявлението

Име и фамилия/ наименование на заявлителя

Вид на заявлението

Вид на информацията (официална/ служебна)

Теми, по които е искана информацията

писмено ел.поща устно
1 ПО-05-1 05.02.2014 г. Фондация „Програма Достъп до Информация” гр.София 0 1 0 официална Копие от последния договор за обществена поръчка, сключен през 2013г.
2 ПО-05-3 04.04.2014 г. Фондация „Институт за пазарна икономика” гр.София 0 1 0 официална Размер на избрани данъци и такси
3 ПО-05-4 14.07.2014 г. Сдружение „Български дарителски форум” гр.София 0 1 0 официална Направени дарения в полза на общината през 2013 г.
4 ПО-05-1 20.02.2015 г. Фондация „Блу Линк” гр.София 1 0 0 официална Всички действащи нормативни актове, заповеди, правилници, които регламентират начините за участие на обществеността във вземането на решение и копия от последните 3 заседания.
5 ПО-05-2 06.03.2015 г. Фондация „Програма Достъп до Информация” гр.София 0 1 0 официална Копие от Заповедта за определяне на служител по ЗДОИ и копие от длъжностната характеристика на определение служител
6 ПО-05-3 29.05.2015 г. Фондация „Институт за пазарна икономика” гр.София 0 1 0 служебна Размер на избрани данъци и такси
7 ПО-05-4 24.08.2015 г. „КИММС” ЕООД гр.София 1 0 0 служебна Информация за администрирането на данък върху превозните средства за периода от 2005 до 2014 г.
8 ПО-05-2 29.02.2016 г. СНЦ „Инициатива за равни възможности” гр.София 0 1 0 официална Издадени заповеди за премахване на незаконни строежи на територията на общината за периода от 26.11.2012 г. до 29.02.2016г.
9 ПО-05-3 16.03.2016 г. Фондация „Програма Достъп до Информация” гр.София 0 1 0 официална Копие от акта, който урежда организацията и движението на документооборота в общината.
10 ПО-05-1 08.02.2017 г. Фондация „Програма Достъп до Информация” гр.София 0 1 0 официална Актуален списък на категориите информация, подлежащи на публикуване в интернет сферата на дейност на общинска администрация
11 ПО-05-2 28.04.2017 г. Фондация „Институт за пазарна икономика” гр.София 0 1 0 служебна Размер на избрани данъци и такси
12 ПО-05-3 12.12.2017 г. СНЦ "Съюз за България" гр.София 0 1 0 официална Информация за брой трудови и граждански договори за перода от 01.01.2011 до 01.01.2017 г. и разходите по двата вида договори
13 ПО-05-1 07.02.2018 г. Фондация „Програма Достъп до Информация” гр.София 0 1 0 официална Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2017 г.
14 ПО-05-2 14.02.2018 г. Фондация Български център за нестопанско право гр.София 0 1 0 служебна Информация свързана с настойничество и попечителство и брой лица поставени под пълно, съответно под ограничено запрещение за период от 5 години, считан от датата на отговор на заявлението (16.02.2018 г.)
15 ПО-05-3 11.05.2018 г. Фондация „Институт за пазарна икономика” гр.София 0 1 0 служебна Размер на избрани данъци и такси
16 ПО-05-4 23.05.2018 г. Десислава * Христова, експерт на свободна практика и Звезда* Ванкова - изследовател в Маастрихтския университет 1 0 0 официална Брой регистрирани и гласували европейски граждани в България на местни избори и избори за Европейски парламент от 2007 г. насам.
17 ПО-05-5 05.07.2018 г. Ангел * Стефанов 0 1 0 официална Информация за проведените обществени обсъждания в Община Вълчедръм
18 ПО-05-06 24.10.2018 г. Иван * Божков 1 0 0 официална Брой граждански договори в общината от встъпването на кмета на община в длъжност до 22.10.2018 г.
19 ПО-05-1 22.02.2019 г. Фондация „Програма Достъп до Информация” гр.София 0 1 0 официална Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2018 г.
20 ПО-05-2 26.02.2019 г. Павлин * Куюмджиев 0 1 0 официална Копие от Решенеие на Общински съвет - Вълчедръм.
21 ПО-05-3 25.03.2019 Юлиан * Дацев 0 1 0 официална Въведена процедура за принудително преместване на ИУМПС
22 ПО-05-4 08.04.2019 Сдружение с нестопанска цел "БЪлгарски правозащитен алианс" 0 1 0 официална Информация за членски внос платен на НАПОС РБ от общината
23 ПО-05-5 09.04.2019 г. Фондация „Институт за пазарна икономика” гр.София 0 1 0 служебна Размер на избрани данъци и такси
24 ПО-05-6 19.04.2019 г. Камара на архитектите в България 0 1 0 официална Заповед за назначаване на Общински експертен съвет по устройството на територията и ценоразпис на услугите предоставяне от общината по ЗУТ
25 ПО-05-7 17.07.2019 г. Сдружение "Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите" 0 1 0 официална Информация за проведени обществени поръчки за Доставка на хранителни продукти, включващи брашно и хляб или само на брашно и хляб, които ще бъдат предлагани в детски заваданияи училищни столове
26 ПО-05-8 12.08.2019 г. Наталия * * – Михайлова, консултант на Уницеф България 0 1 0 официална Брой на работещите социални работници, психолози, педагози детегледачи, рехабилитатори, приемни родители, лични асистенти, здравни медиатори и др. помагащи професионалисти в общината, степен на образование и образователна квалификация за последните три години (2017, 2018 и 2019)
27 ПО-05-10 04.12.2019 г. Иванка * Сеизова 0 1 0 официална Информация за дейността на Общинска администрация - Вълчедръм за периода 01.01.2016 г. до 30.10.2019 г. по време на отсъствие на Кмета на общината
28 ПО-05-1 16.01.2020 г. Велин * Харбазов 0 1 0 официална Договори за абонаментно правно обслужване с адвокати и адвокатски дружества от Кмета на община за перид 2016 -2019 г.
29 ПО-05-2 10.02.2020 г. Венцислава * Ангелова 0 1 0 официална Сключени нетрудови договори (граждански, консултантски, посреднически, преводачески идруги) за предосктавяне на услугина оща стойност над 1000 лв. през периода 2017 -2019 г.
30 ПО-05-3 17.02.2020 г. Христинка * Владова 0 1 0 официална Информация за размера на събраните/несъбраните годишни данъци за недвижими имоти в общината от физически и юридически лица за периода от 01.01.2014 до 01.01.2020 г.
31 ПО-05-4 21.02.2020 г. Кристиан * Миленов 0 1 0 официална Информация за наложени глоби за неправилно паркиране на МПС за периода 2015 -2019 г., наложени глоби по реда на Закона за управление на отпадъците, длъжностни лица, които имт правомощия за съставянена актовеи сключени договори за абонаментно правно обслужване с адвокати и адвокадски дружества от кмета на общината
32 ПО-05-6 04.03.2020 г. Мариям * Божилова 0 1 0 официална Наличие и харктеристики на зелени покриви и зелени стени на територията на общината и актуална наредба за изграждане и опазване на зелената система
33 ПО-05-7 09.03.2020 г. Фондация „Програма Достъп до Информация” гр.София 0 1 0 официална Актуален списък за 2019 година на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на община Вълчедръм, както и формите, в които е достъпна
34 ПО-05-8 16.03.2020 г. Регионален съвет на КНСБ - Монтана 0 1 0 официална Справка за разпределение на средствата по натурални и стойностни показатели във функция „Здравеопазване“, по дейности за 2020 г. за община Вълчедръм.
35 ПО-05-9 25.03.2020 г. Кристиан * Миленов 0 1 0 официална Сключените през периода 2016-2019 г. граждански договори за предоставяне на услуги, включително и такива за външни експерти по реда на Закона за обществени поръчки
36 ПО-05-10 от 12.05.2020 г. Антоанета Ненкова Български Хелзински комитет 0 1 0 официална Информация свързана с случаи заразени, оздравели и починали от COVID-19 в специализирани институции и в социални услуги в общонстта
37 ПО-05-11 от 14.05.2020 г. Фондация „Институт за пазарна икономика” гр.София 0 1 0 официална Размер на избрани данъци и такси
38 ПО-05-12 от 05.06.2020 г. Фондация "ЧЕТИРИ ЛАПИ" гр. София 1 0 0 официална Информация за безстопанствевите кучета на теритарията на общинанта